ข่าวประกวดราคาภายใน
วันที่ประกาศ
เลขรับหนังสือที่
หน่วยงาน
รายการ
ราคากลาง
ซื้อเอกสาร
ยื่นซอง
ติดต่อสอบถาม
เอกสารเพิ่มเติม
2557-09-01 ศธ0530.1(8)/ว.3571 ลว28ส.ค.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล. ทางแยกโรงอาหาร ม.เก่า จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271 , 1398  
2557-09-01 ทส1413.5/1619 ลว28ส.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 12 กันยายน 2557 วันที่ 17 กันยายน 2557 0-4424-2619  
2557-09-01 นม0032.101.4/ว.19907 ลว14ส.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 16 ชุด (ครั้งที่ 2 ) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-01 ศก0032/ว.2937 ลว28ส.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-01 นม0027.101.4/ว.19872 ลว13ส.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ จำนวน 36 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สเปซเมด 0 - - 0-4423-5146  
2557-08-29 นม99502/904 ลว28ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4424-9357  
2557-08-29 นม78602/706 ลว28ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 08-1955-2103 หรือ www.nonsamran.go.th  
2557-08-29 นม89102/415 ลว28ส.ค.57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กฯ จำนวน 176 ฝา ของ อบต.บ้านเกาะ 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-29 นม0032.301/2905 ลว28ส.ค.57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4420-8208 ต่อ 133 , 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-08-29 นม0032.101.4/ว.21245 ลว28ส.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-29 ตช0018(นม).13/641 ลว28ส.ค.57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำป้าย POLICE , ทำป้ายบอกทาง 5 ชุด และ ป้ายชื่ออาคาร ฯ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-08-29 นม83802/1032 ลว28ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/1020 ลว27ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/1014 ลว27ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมุ่ที่ 15 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/1008 ลว27ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 8 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/9002 ลว27ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 4 , บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 12 และ บ้านจาน หมู่ที่ 13 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/996 ลว27ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 5 และ บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ 7 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/990 ลว27ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปื้ดอหมู่ที่ 6 และ บ้าน หนองซาด หมู่ที่ 9 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/984 ลว27ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสะแกเครือ หมู่ที่ 2 และ บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 4 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/978 ลว.27ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 15 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม76802/ว527 ลว27ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12 รายการ ของ อบต.ตาจั่น 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4497-8539 , 08-5207-3109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-29 นม52126/ว137 ลว27ส.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 148 รายการ (7ประเภท) ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 - - 0-4429-4456  
2557-08-29 นม0030/10020 ลว27ส.ค.57 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 0-4495-8512 ต่อ 19 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2557-08-29 นม96902/177 ลว26ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4424-9171 หรือ www.lungtakian.go.th  
2557-08-29 นม97702/1031 , 1033 ลว26ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกฯ , ก่อสร้างรั้ว คสล. , ติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสาย ของ อบต.กุดจิก 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4433-5245 หรือ www.kudjiklocal.go.th  
2557-08-29 นม52102.3/1419 ลว26ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-29 นม52102.3/1417 ลว26ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนหัวหนอง 1 (ฝั่งทิศใต้) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-29 ศธ0586(กก)/2292 ลว25ส.ค57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการ อพ.สธ จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 2 ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-08-29 นม0032.101.4/ว.21215 ลว28ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146  
2557-08-28 นม52662/2437 ลว28ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 8 ชุด ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-28 นม94202/441 ลว27ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก รวม 3 รายการ ของ อบต.ลำมูล 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4476-1805 , 08-2134-8415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-28 นม88001/547 ลว27ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ของ อบต.จระเข้หิน 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4499-1441  
2557-08-28 นม55102/ว717 ลว27ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์เครนกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ ฮีโน่ สีเขียว หมายเลขทะเบียน 83 7635 นครราชสีมา ของ เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2557-08-28 นม0032.101.4/ว.21079 ลว27ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-28 นม0032.101.4/ว.20737 ลว27ส.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 22 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 22 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-28 นม0032.101.4/ว.20733 ลว27ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส ฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-28 นม0032.101.4/ว.20732 ลว27ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจสำหรับท่อทางเดินน้ำดีชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-28 นม0032.101.4/ว.20669 ลว27ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-28 นม52802/ว139 ลว26ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล 4 ด้านทิศตะวันตก ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4438-5066 ต่อ 12  
2557-08-28 นม0032.101.4/ว.20792 ลว26ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่อง Nasometer สำหรับฝึกการพูด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มารุ่งโรจน์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-08-28 นม0032.101.4/ว.20329 ลว26ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA ในหลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5254  
2557-08-27 พม0317.14/1382 ลว27ส.ค57 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารข้าวสาร จำนวน 174 รายการ และ เชื้อเพลิงหุงต้ม(แก็ส) จำนวน 2 รายการ ของ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 12 กันยายน 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 0-4424-2552 , 0-4427-2512  
2557-08-27 นม71404 ลว26ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สายบ้านหัน ถึง กุดหว้า บ้านหันใต้ หมู่ที่ 18 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2557-08-27 นม0032.101.4/ว.21010 ลว26ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง จำนวน 300 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-27 นม0032.101.4/ว.21009 ลว26ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดเคลือบยา Everolimus จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 23 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 23 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-27 นม0032.001.4/397 ลว26ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพัก (จำนวน 6 หลัง) ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อำเภอวังน้ำเขียว ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-08-27 นม0009/ว480 ลว26ส.ค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-27 นม71202/840 , 842 ลว25ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม ตำบลขนงพระ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-08-27 นม71201/834 , 835 ลว25ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-08-27 นม71202/835 , 827 ลว25ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) สายบ้านเขาจันทน์หอม-ถ้ำอิติปิโส หมู่ที่ 9 ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-08-27 นม88602/ว569 ลว25ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประกาศยกเลิกซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ของ อบต.ชีวึก 0 - - 0-4496-0001  
2557-08-27 นม89904/510 ลว25ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังน้ำท่วมภายในตำบลตูม หมู่ที่ 1-16 ของ อบต.ตูม 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4444-0029 , 0-4444-0140 หรือ www.abttoom.com  
2557-08-27 นม77102/2224 , 2221 ลว25ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทการเกษตร และ เครื่องสูบน้ำบาดาล รวม 3 รายการ ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-27 นม0032.101.4/ว.20791 ลว25ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุง ขนาด 350 ซีซี จำนวน 12,000 ถุง และ ขนาด 450 ซีซี จำนวน 8,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-27 นม0032.101.4/ว.20726 ลว25ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อAnti-Human Globulin Anti-lgG, C3d : polyspecific Cassette จำนวน 93,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-27 นม76502/679 ลว21ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไท ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4436-2032-33 หรือ www.taladcai.go.th  
2557-08-27 นม52002/6547 ลว20ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำภายในชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคา 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-4734 ต่อ 1417  
2557-08-27 นม0032.101.4/ว.20266 ลว20ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-26 นนม52002/6776 ลว26ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 36 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2557-08-26 นม52002/6765 ลว26ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามเปตอง สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4423-4738  
2557-08-26 นม52002/6759 ลว26ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามตะกร้อ สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4423-4738  
2557-08-26 นม52002/6753 ลว26ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ลาดจอดรถข้างอาคารสำนักงานศูนย์เยาวชน สรุนารี สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4423-4738  
2557-08-26 นม89102/391 ลว25ส.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ และ ปรังปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างแผงป้องกันการกัดเซาะ คสล. บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ของ อบต.บ้านเกาะ 0 - - 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-26 นม52812/951 ลว25ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างกำแพงดิน จำนวน 3 รายการ ของ เทศบาลตำบลพุดซา 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4421-5444 ต่อ 13  
2557-08-26 นม56902/658 ลว25ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4424-9536  
2557-08-26 นม56102/1054 ลว25ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. และเทคอนกรีตทับหลังท่อ ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-26 นม52702/ว78 ลว25ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4439-7162 ต่อ 14 หรือ www.khamtalayso.go.th  
2557-08-26 นม55202/1902 ลว25ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด (14 รายการ) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ของ เทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 0-4432-6027 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-26 ยธ06013/1054 ลว25ส.ค57 ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (เป็นรายสิ่ง) จำนวน 1 ชุด ของ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 0 วันที่ 4 กันยายน 2557 - วันที่ 15 กันยายน 2557 วันที่ 25 กันยายน 2557 0-4422-2321-2  
2557-08-26 นม0032.101.4/ว.20731 ลว25ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงฟลาวเลอร์ชนิดเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-26 ทส0917.1/4436 ลว21ส.ค57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นค ประกาศประกวดราคาซื้อ Asphalt Concrete Mixing Plant (มอก.815) จำนวน 1 งาน ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 0-4424-2060 หรือ www.dnp7.com  
2557-08-26 ศธ0530.1(8)/ว.3465 ลว20ส.ค.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้อมยามจุดตรวจ จำนวน 8 หลัง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-08-25 นม52002/6694 ลว25ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-4738  
2557-08-25 นม91002/430 ลว22ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะเภาหนุน หมู่ที่ 2 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-08-25 นม76202/ว619 ลว22ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4497-1744 , 08-1878-3588 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-08-25 นม95002/ว75 ลว22ส.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ประกาศผลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.สายออ ได้แก่ หจก.เลิศมณีก่อสร้าง , หจก.ภู่สกุลทรัพย์ และ หจก.คลองแค 0 - - 0-4497-2111  
2557-08-25 นม0009/ว478 ลว22ส.ค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ของ สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 0 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-25 นม0032.101.4/ว.20677 ลว22ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-25 นม0032.101.4/ว.20676 ลว22ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหัวเกลียว จำนวน 80,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-25 กห0482.65/4710 ลว22ส.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย LOSARTAN TAB 50 MG. จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-08-25 นม80102/ว606 ลว21ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 08-9428-3600 , 09-3465-2528 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-25 นม52102.3/1389 ลว21ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนหนองขาม 4 (ตรงข้ามโรงเรียนวัดประชานิมิตร) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-25 นม52102.3/ว76 ลว21ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 20 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-25 นม0032.3/1258 ลว21ส.ค57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่อง และ เครื่อง ปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4496-9042 ต่อ 7123 , 7165  
2557-08-25 ศย303.004/012428 ลว21ส.ค57 ศาลจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณอาคารศาลจังหวัด และ อาคารและบริเวณอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการฯ ของ ศาลจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4424-3555 ต่อ 194  
2557-08-25 นม52482/597 ลว20ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 15 รายการ ของ เทศบาลตำบลลำนางแก้ว 0 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4475-6371 หรือ www.lmnangkeo.go.th  
2557-08-25 นม0032.001.8/ว145 ลว25ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-08-22 นม0012(2)/ว.044 ลว22ส.ค57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานขนส่งฯ พร้อมบ้านพักอาศัยข้าราชการ และบริเวณโดยรอบสำนักงาน ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4437-1663 หรือ www.dltkorat.go.th  
2557-08-22 นม84904/651 ลว21ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุเมธ-สามแยกบ้านนายรินทร์ บ้านโจด หมู่ที่ 4 ของ อบต.หนองมะนาว 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4475-6547 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-22 นม90402/ว.713 ลว21ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4475-6452 , 081-4702314 หรือ www.thaang.com  
2557-08-22 นม79102/356 ลว21ส.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4060 นม. ของ อบต.บ้านเกาะ 0 วันที่ 21 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-22 นม79102/348 ลว21ส.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ 0 วันที่ 21 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-22 นม52402.7/ว950 ลว21ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายศรีพลรัตน์ ชุมชนตลาดเก่า ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ http://www.nmt.or.th/korat/mueangpak/  
2557-08-22 พม0303.06/ว810 ลว21ส.ค57 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสว ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหาร จำนวน 184 รายการ และ ประเภทข้าวสาร จำนวน 1 รายการ ของ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 17 กันยายน 2557 0-4492-2666 ต่อ 14 หรือ www.banmetta.org  
2557-08-22 นม0032.123/ว.20572 ลว21ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-22 นม0032.001.4/390 ลว21ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บ้านเหลื่อม 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302  
2557-08-22 นม0032.001.4/380 ลว21ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของ สถานีอนามัยตลาดแค อ.โนนสูง 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302  
2557-08-22 นม0032.001.4/373 ลว21ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302  
2557-08-22 นม0032.301/1151 ลว21ส.ค57 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพในร่างกาย จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 0-4422-8242-3 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-22 กห0482.65/4701 ลว21ส.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย SITAGLIPTIN TAB. 100 MG. ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 21 กันยายน 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-08-22 นม0032.101.4/ว.20569 ลว20ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อจานเพาะเชื้อพลาสติก ชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 240,000 จาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-22 ศธ0530.23/ว.583 ลว19ส.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 4 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-08-22 ศธ0530.12/ว338 ลว19ส.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 56000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-08-21 นม72102/ว537 ลว20ส.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.วังกะทะ 0 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 093-0943467 หรือ www.wangkata374.com  
2557-08-21 นม0032.001.4/139 ลว20ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ฯ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 4 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159  
2557-08-21 นม0032.001.4/129 ลว20ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา 0 วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302  
2557-08-21 นม57702/501 ลว20ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 58 รายการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 - - 0-4498-5126  
2557-08-21 นม96102/ว.449 ลว19ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสกนกเต็น หมู่ที่ 7 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ หจก.ที.พี.รุ่งเรือง 0 - - 0-4497-9404  
2557-08-21 กษ1018/ว1010 ลว19ส.ค57 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน (ภานในและภายนอก) ของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 0 วันที่ 20 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 - 29 สิงหาคม 2557 0-4446-5137  
2557-08-21 ศธ0530.1(8)/ว.3378 ลว18ส.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก (ใช้แก๊ส) จำนวน 1 คัน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-08-21 นม0032.101.4/ว.20264 ลว19ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างบริการถ่ายเอกสาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ร้าน กรุงเทพฯ โอ.เอ เซอร์วิส 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-21 นม0032.001.8/ว141 ลว18ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-08-21 นม0032.001.8/ว140 ลว18ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ขนาด 6.0 มม. ชนิด Optics เป็น Aspheric ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-08-20 นม0009/ว465 ลว20ส.ค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการลดต้นทุนการผลิต ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-20 นม82002/650 ลว19ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ อบต.ลำคอหงษ์ 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4476-5380 ต่อ 109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-20 นม56902/ว.636 ลว19ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง และ ก่อสร้างถนน คสล. รวม 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4424-9536  
2557-08-20 นม0032.101.4/ว.20284 ลว19ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเสมหะเพื่อส่งตรวจทางจุลชีววิทยา จำนวน 10,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-20 นม0032.101.4/ว.20279 ลว19ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 0.014ฯ และ ส่วนปลายตีบชนิดเรื้อรัง 0.014ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-20 นม0032.101.4/ว./20276 ลว19ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตลับแผ่นรับภาพสำหรับเครื่อง Computed Radiography ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-20 นม0032.101.4/ว.20275 ลว19ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกเฉพาะส่วน จำนวน 10 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-20 นม0032.101.4/ว./20158 ลว19ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อสารกัมมันตรังสีโคบอลต์-60 จำนวน 1 เม็ด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-20 นม0032.001.4/348 ลว19ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาต่อเติมอาคารสถานีอนามัยเป็นห้องแพทย์แผนไทย , ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล และ ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ของ สสจ.นม 0 วันที่ 19 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159  
2557-08-20 นม0032.001.4/363 ลว19ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน และ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน 1 คัน ของ สสจ.นม 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-08-20 นม0032.301/1126 ลว19ส.ค57 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าทางหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 0-4422-8242-3 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-20 กษ0316.06/346 ลว19ส.ค57 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน ชนิดต่างๆ จำนวน 1 รายการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 0-4435-4255-6 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2557-08-20 นม78602/669 ลว18ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.โนนสำราญ 0 - - 08-1955-2103  
2557-08-20 นม0032.3/607 ลว13ส.ค57 โรงพยาบาลคง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รวม 8 เครื่อง ของ รพ.คง 0 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4445-9215-6 ต่อ 102 , 0-4445-9211 หรือ www.Korathealth  
2557-08-19 นม0032.101.4/ว.20301 ลว19ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-19 นม90802/ว.380 ลว18ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ก่อสร้างรั้วทางเข้า-ออก และป้ายสำนักงาน อบต.นางรำ ของ อบต.นางรำ 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4447-9938 หรือ www.nangrum.con  
2557-08-19 นม91002/413 ลว18ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลโนนแ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาโล หมู่ที่ 14 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-08-19 นม81102/430 ลว18ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4475-6694 , 081-2650858  
2557-08-19 นม93902/559 ลว18ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 รายการ ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4475-6191 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-19 นม52462/898 ลว18ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเรือยาวประเพณี (เทพมาลัยทอง) ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4420-0617  
2557-08-19 นม60302/579 ลว18ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 18 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 - 29 สิงหาคม 2557 0-4499-1987 หรือ www.khokkrabue.go.th  
2557-08-19 คค0623.1.1/3/1599 ลว18ส.ค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-08-19 นม0032.123/ว.20288 ลว18ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-19 นม0032.101.4/ว.19895 ลว14ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 0-4423-5249  
2557-08-19 นม0032.101.4/ว.19894 ลว14ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำหรับแพทย์ Audit เวชระเบียน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 0-4423-5249  
2557-08-19 นม0032.101.4/ว.19887 ลว14ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ จำนวน 131 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-18 นม52002/6460 ลว18ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 28 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4423-4734 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม52002/6456 ลว18ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 28 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4423-4734 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม81302/545 ลว15ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-08-18 นม98402/ว.443 ลว15ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. , ก่อสร้างประปาบาดาล , ขุดลอกหนองจาน , ปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน รวม 6 รายการ ของ อบต.โนนยอ 0 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 0-4448-7975 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม78502/791 , 790 ลว15ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านนายสงวน หมู่ที่ 3 (ครั้งที่2) ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม75802/ว816 ลว15ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพง คสล. ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2557 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2557-08-18 นม71202/798 , 796 ลว15ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม71202/792 , 790 ลว15ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) หมู่ 7 บ้านประดู่บาก ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 0-4498-2521 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม71202/784 , 782 ลว15ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) เส้รทางหลัก ม.4,ม.6,ม.8 และ ม.9 ฯ หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม77104/2170 ลว15ลว57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเดก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่1-3 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 15 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 29 สิงหาคม 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม54302/911 ลว15ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย 20 ชุมชนตลาดแค หมู่ 2 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม54302/907 ลว15ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 3 (หนองสะแก) ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ 12 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 กษ0316.14/139 ลว15ส.ค57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแ ประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ 0 - - 0-4424-9470  
2557-08-18 กห0482.65/4597 ลว15ส.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย LERCANIDIPINE 10 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุนารี 0 วันที่ 15 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-08-18 นม96102/ว.429 ลว14ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศผลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ หจก.ชัยสวัสดิ์ วิศวกรรม 0 - - 0-4497-9404  
2557-08-18 นม57402.4/ว1043 , 1042 ลว14ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนรัฐพัฒนา (ช่วงที่ 1) ข้างร้าน ส.โรงกลึง ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม52402.7/ว911 ลว14ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ โดยจัดหารถมีที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 230 ที่นั่ง ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ http://www.nmt.or.th/korat/mueangpak/  
2557-08-18 นม52402.7/ว909 ลว14ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ โดยจัดหารถมีที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 160 ที่นั่ง ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ http://www.nmt.or.th/korat/mueangpak/  
2557-08-18 นม0032.301/1874 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลชุมพวง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติม ตกแต่ง ห้องทันตกรรม จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ชุมพวง 0 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 28 สิงหาคม 2557 0-4447-7281 , 0-4447-7020 , 0-4447-7021 ต่อ 103  
2557-08-18 นม0032.101.4/ว.20102 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 5700 Ansi จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-18 นม0032.101.4/ว.20071 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 141 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 533 รายการ และเศษวัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 1 กอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4423-5145  
2557-08-18 นม0032.101.4/ว.19885 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจตาส่วนหน้า จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-18 นม0030/9534 ลว13ส.ค57 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 32 ชุด ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 0-4495-8512 ต่อ 19 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2557-08-18 นม0032.101.4/ว.20091 ลว15ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต ขนาด 45 คิว จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอฟฟินิเท็ค 0 - - 0-4423-5254  
2557-08-18 นม0032.101.4/19879 ลว15ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อรถบรรทุกเครื่องมือทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตังปักโคราช 0 - - 0-4423-5254  
2557-08-18 นม0032.101.4/ว.19877 ลว15ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5254  
2557-08-18 นม0032.101.4/ว.19868 ลว13ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.แคนไอ เวิร์ค 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-15 นม52373/1142 ลว15ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างภายในตำบลปรุใหญ่ จำนวน 14 โครงการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4421-3262  
2557-08-15 นม85501.2/219 ลว14ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ จำนวน 1 โครงการ และ จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557 0-4497-9042 , 08-7057-1512  
2557-08-15 นม91002/401 ลว14ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-08-15 นม59402/ว550 ลว14ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง 0 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2557-08-15 นม0032.101.4/ว.20012 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-15 นม0032.101.4/ว.17876 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น แบบ Titanium จำนวน 90 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-15 นม0032.101.4/ว.19871 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-15 นม0032.101.4/ว.19867 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองชนิดประสิทธิภาพสูง จำนวน 500 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-15 นม0032.101.4/ว.19866 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 31 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-15 นม0032.101.4/ว.19865 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-15 ตช0018(นม).13/7355,7351 ลว14ส.ค57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทนน) สถานนีตำรวจภูธรบ้านหัน และ สถานีตำรวจภูธรกระชอน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-08-15 กษ0316.14/530 ลว14ส.ค57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแ ประกาศประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ ของ งานซ่อมแซมคันคลองพร้อมดาดอคนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMC ฯ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ 0 วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 0-4424-9470 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-15 นม78502/783 ลว13ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านนายสงวน หมู่ที่ 3 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 - - 0-4496-1107 , 08-1760-3573  
2557-08-14 นม52122/ว134 ลว14ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ วางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 0-4429-4456  
2557-08-14 นม0032.301/ว1889 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าพร้อมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 0-4439-7149 , 0-4439-7111 ต่อ 101 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-14 นม0032.301/ว1889 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 0-4439-7149 , 0-4439-7111 ต่อ 101 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-14 นม0032.301/ว1888 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 0-4439-7149 , 0-4439-7111 ต่อ 101 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-14 นม0032.301/ว1886 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 0-4439-7149 , 0-4439-7111 ต่อ 101 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-14 นม74502/525 ลว13ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 94 รายการ ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 0-4495-6186  
2557-08-14 นม96102/ว.417 ลว13ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 0-4497-9404 หรือ www.nongtadyai.go.th  
2557-08-14 นม78502/782 ลว13ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านนายสงวน หมู่ที่ 3 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 - - 0-4496-1107 , 08-1760-3573  
2557-08-14 นม52902/ว619 ลว13ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายลานอเนกประสงค์และรางระบายน้ำ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-14 นม53702/542 ลว13ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนสะแกงาม 6 ชุมชนสะแกงาม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2557-08-14 นม52002/6329 ลว13ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 15 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557 0-4423-4738  
2557-08-14 นม71404/760 ลว8ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดและก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 รายการ ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 8 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 26 สิงหาคม 2557 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2557-08-14 นม52126/ว129 ลว8ส,ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 148 รายการ (7ประเภท) ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 8 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 27 สิงหาคม 2557 0-4429-4456  
2557-08-13 นม52122/ว130 ลว13ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4429-4456  
2557-08-13 นม91002/389 ลว8ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมน หมู่ที่ 16 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-08-13 นม95002/ว70 ลว8ส.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง , ก่อสร้างถนน คสล. , ก่อสร้างถนนลูกรัง และ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อไขการประมูลจ้าง ของ อบต.สายออ 0 - - 0-4497-2111 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-13 นม53902 ลว8ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 9 โครงการ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-08-13 นม54802/ว454 ลว8ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟถนน 18 จุด ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-08-13 นม 54802/ว452 ลว8ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะ จำนวน 3 รายการ ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-08-13 นม58402/345 ลว8ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน ครั้งที่ 2 ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 8 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-08-13 - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายแบบตั้งโต๊ะและเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 2 รายการ ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 8 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 21 สิงหาคม 2557 0-4437-1354 หรือ www.ldd.go.th  
2557-08-13 นม96102/ว.410 ลว7ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนหินคลุก รวม 4 โครงการ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ หจก.ชัยสวัสดิ์ วิศวกรรม , หจก.ศรีประทาย ก่อสร้าง , หจก.ที.พี.รุ่งเรือง 0 - - 0-4497-9404  
2557-08-13 นม89602/566 ลว7ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไท ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร ของ อบต.ตลาดไทร 0 วันที่ 7 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 26 สิงหาคม 2557 0-4475-6268-9  
2557-08-13 นม57201/328 ลว7ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ครั้งที่ 2 ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 0-4436-1444 ต่อ 14  
2557-08-13 คค0623.7/1.3/1499 ลว7ส.ค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-08-13 ศธ0530.11/ว1874 ลว4ส.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 4 - 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 0-4375-4357 , 0-4375-4333 ต่อ 2368  
2557-08-13 ศธ0530.11/ว.1856 ลว4ส.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 0-4375-4357 , 0-4375-4333 ต่อ 2368 หรือ http://www.nu.msu.ac.th  
2557-08-13 นม0032.101.4/ว19405 ลว7ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกฝึกพูด ห้องธุรการและเก็บวัสดุ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-13 นม0032.101.4/ว19404 ลว7ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบสัญญาณเรียกพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-08 นม88102/764 ลว8ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-08 นม74502 ลว7ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร คสล. (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 0-4475-6186  
2557-09-08 นม72502/ว.715 ลว7ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ อบต.สูงเนิน 0 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 0-4498-4061-2 หรือ www.sungnoenabt.go.th  
2557-08-08 นม60602/562 ลว7ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลพันคุง 0 วันที่ 7 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 0-4475-6334 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-08 นม0009/ว430 ลว7ส.ค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-08 นม0032.001.4/338 ลว7ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ , แบบธรรมดา , แบบดับเบิ้ลแค็ป รวม 3 คัน ของ สนง. สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 21 สิงหาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว.19408 ลว7ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตลับบรรจุลวดไททาเนียมเย็บลำไส้ และ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว.19407 ลว7ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผืนตาข่ายชนิดอัลตราโปร เมช จำนวน 60 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว19406 ลว7ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน 450,000 tubes ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 20 สิงหาคม 2557 0-4423-5145  
2557-08-08 ทส1114/1142 ลว7ส.ค57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้บ้านพักรับรอง จำนวน 4 หลัง ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 0-4493-4532 หรือ www.zoothailand.org  
2557-08-08 นม94502/447 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลวังหิน จำนวน 3 ศูนย์ ของ เทศบาลตำบลวังหิน 0 วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 0-4475-6626 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-08-08 นม57402.4/ว1014 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนซับสามัคคี (ด้านที่เหลือ) ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 7 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 18 สิงหาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว.19394 ลว6ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ฯ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-08 พม1302.11/3034 ลว6ส.ค57 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหาร และข้าวสาร จำนวน 150 รายการ ของ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 0 วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4492-2666 ต่อ 14 หรือ www.banmetta.org  
2557-08-08 มท5304.24/12280/2557 ลว6ส.ค57 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้านโยธา สถานีไฟฟ้าโชคชัย 2 (ชั่วคราว) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 12 กันยายน 2557 0-4421-4334-8 ต่อ 23212  
2557-08-08 นม0009/ว426 ลว5ส.ค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตขยายเชื้อราในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าวฯ จำนวน 1 ชุด ของ สนง.สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-08 นม0032.101.4/1886 ลว4ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว.19282 ลว6ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว.19136 ลว4ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว.18873 ลว4ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว18637 ลว29ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) และ แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส 0 - - 0-4423-5145  
2557-08-07 นม93001/0703 , 0704 ลว6ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ อบต.พันชนะ , ปรับปรุงภูมิทัศน์ดินถมหน้า สนง.และทางเข้า และ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ของ อบต.พันชนะ 0 วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2557 0-4424-9241 หรือ www.punchana.com  
2557-08-07 นม91002/377 ลว6ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-08-07 นม93902/527 ลว6ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557 0-4475-6191  
2557-08-07 นม73503/ว662 ลว6ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาน หมู่ที่ 4 และก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ของ อบต.กำปัง 0 วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 0-4497-4222 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-07 นม54102/657 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 8 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 0-4438-9403 ต่อ 112 หรือ www.dankunthodcity.go.th  
2557-08-07 นม55302/827 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และประตูปิด - เปิด สระน้ำคำพา ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 6 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 25 สิงหาคม 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-07 นม57702/474 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17 และ ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 3 บ้านทับ 6 พัฒนา หมู่ 18 ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 25 สิงหาคม 2557 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2557-08-07 นม0032.301/1014 ลว6ส.ค57 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 0-4433-0105-6 ต่อ 203  
2557-08-07 - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 ชุด ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 6 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 19 สิงหาคม 2557 0-4437-1354 หรือ www.ldd.go.th  
2557-08-07 พน0204.2/580 ลว4ส.ค57 สำนักวิชาการพลังงานเขต 2 ประกาศขายทอดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 94 รายการ ของ สำนักวิชาการพลังงานเขต 2 0 วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 0-4424-4130 ต่อ 27  
2557-08-07 รง0406.5/1741 ลว4ส.ค57 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชส ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมทาสีอาคารปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 รายการ ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557 0-4441-6951-2  
2557-08-07 ศธ0530.23/ว563 ลว4ส.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 4 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 4 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 0-4374-2823  
2557-08-07 นม0032.101.4/ว.19280 ลว6ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โฟกัส เทค 0 - - 0-4423-5254  
2557-08-07 นม0032.101.4/ว.19241 ลว4ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วกันน้ำ ครั้งที่ 3 ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พี คอน เทคโนโลยี ซีสเต็มส์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-06 นม52002/6188 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ , เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ จำนวน 2 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 0-4423-4738  
2557-08-06 นม52002/6178 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนกีฬาฯ (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) ครั้งที่ 3 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วัน 7 - 25 สิงหาคม 2557 0-4423-4738  
2557-08-06 นม52002/6184 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่3) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2557-08-06 นม52662/2258 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. และ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รวม 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557 0-4492-5114 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-06 ศธ0544/3030 ลว6ส.ค57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศขยายเวลาประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-08-06 นม99003/477 ลว5ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกล ฯ จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง ฯ ของ อบต.เมืองเกษตร 0 วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 04475-6344  
2557-08-06 นม99003/470 ลว5ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญวัฒนา บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 ของ อบต.เมืองเกษตร 0 วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 0-4475-6344  
2557-08-06 นม56102/985 ลว5ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 5 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 21 สิงหาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-06 นม53702/ว91 ลว5ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2557-08-06 นม0032.123/ว.19256 ลว5ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 2,220,000 ลูกบาศก์เมตร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-06 นม0032.101.4/ว.19140 ลว5ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-06 นม0032.101.4/ว.19086 ลว5ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-06 นม52102.3/1284 ลว1ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลเมืองบังใหญ่ 0 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-06 นม52102.3/1284 ลว1ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-06 นม52102.3/ว72 ลว1ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนน บ้านดอนขุนสนิท 1 (ฝั่งทิศใต้) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-06 นม0032.124/ว.3962 ลว6ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4429-5614  
2557-08-06 นม0032.001.8/ว134 ลว5ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือยึดกระดูกภายใน จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-08-05 ศธ0544/2995 ลว5ส.ค57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-08-05 นม94202/385 ลว4ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และ วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. รวม 3 โครงการ ของ อบต.ลำมูล 0 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557 0-4476-1805 , 08-2134-8415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-05 นม78602/633 ลว4ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 08-1955-2103 หรือ www.nonsamran.go.th  
2557-08-05 นม52902/ว587 ลว4ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 161 รายการ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-05 นม0032.001.4/323 ลว4ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยนาราก และ ติดตั้งระบบก๊าชทางการแพทย์ ที่รพ.ครบุรี ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 18 สิงหาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 301 หรือ www.korathealth.com  
2557-08-05 กค0606/ว1494 ลว4ส.ค57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จำนวน 1 หลัง ของ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3 0 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557 0-4425-6761 ต่อ 204 หรือ http://region3.excise.go.th  
2557-08-05 ตช0018(นม).13/6908 , 6907 ลว4ส.ค57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงนอน จำนวน 30 เตียง พร้อมส่วนประกอบ ณ สนามยิงปืนตำรวจภูธรภาค 3 (สีคิ้ว) ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-08-05 นม0032.101.4/ว.19080 ลว1ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 30,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-05 นม0032.101.4/ว.19079 ลว1ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำแบบ 2 รู พร้อมชุดใส่สายฯ จำนวน 1,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-05 นม0032.101.4/ว.18954 ลว1ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกระบอกฉีดยา ใช้ทั่วไป และ ใช้กับเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-04 นม0032.001.8/ว133 ลว4ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกชนิดคลอดเลนส์ (ECCE) จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-08-04 นม0032.001.8/ว132 ลว4ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-08-04 ศธ0544/2970 ลว4ส.ค57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-08-04 นม98602/652 , 651 ลว1ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านวังชมพู หมู่ที่ 10 ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-04 นม84904/599 ลว1ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ รวม 234 รายการ ของ อบต.หนองมะนาว 0 วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2557 0-4475-6547 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-04 นม96302/303 ลว1ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านโนนสง่า ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด ของ อบต.หนองบัวละคร 0 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 0-4424-9013  
2557-08-04 นม96302/300 ลว1ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขี้นแต้ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด ของ อบต.หนองบัวละคร 0 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 0-4424-9013  
2557-08-04 นม96302/292 ลว1ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.หนองบัวละคร ของ อบต.หนองบัวละคร 0 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 0-4424-9013  
2557-08-04 นม52302/1307 , 1301 ลว1ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสีคิ้ว ระยะที่ 1 หมู่ที่ 6 ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 0 วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 0-4498-6041 , 0-4498-6043 ต่อ 23 หรือ www.sikhiocity.go.th  
2557-08-04 นม0032.101.4/ว.18972 ลว1ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-04 นม52015.5/1276 ลว31ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปา และระบบส่งน้ำประปา จำนวน 6 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 - วันที่ 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 - วันที่ 21 สิงหาคม 2557 0-4446-2320 ต่อ 38 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-04 ศธ0586(กก)/1995 ลว31ก.ค57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อชุดป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-08-01 นม52772/690 ลว1ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยประทุมบูรพา 11 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 0-4420-6168 หรือ wwww.banphokorat.go.th  
2557-08-01 นม0032.101.4/ว.19003 ลว1ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-01 นม0032.124/ว.03809 ลว1ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความสูงชนิดดิจิตอล ระบบสีและขาวดำ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 0-4429-5614-5  
2557-08-01 นม0032.101.4/ว.18871 ลว1ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA ในหลอดทดลอง (PCR) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-01 นม0032.101.4/ว.18870 ลว1ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-01 นม91002/353 ลว31ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนตัดเรือ หมู่ที่ 6 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-08-01 นม76002/341 ลว31ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศประมูลราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ ของ อบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 081-9998281  
2557-08-01 นม93902/ว503 ลว31ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ภายนอกและภายในอาคาร สนง.เมืองพลับพลา ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 0-4475-6191  
2557-08-01 นม93902/ว500 ลว31ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 0-4475-6191  
2557-08-01 นม71302/ว775 ลว31ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประกาศประมูลซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองงูเหลือม 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 0-4420-7558 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-01 นม52462/354 ลว31ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. มุมสระบ้านนายเพิ่ม - บ้านนายสมาน และตกแต่งบ่อพักน้ำสระหนองโทน หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 11  
2557-08-01 นม52002/6062 , 6063 ลว31ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างผนังกันดินริมลำตะคอง จากสะพานมหาชัยไฟทางทิศตะวันออกด้านทิศเหนือ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-01 สบ0032.301/430 ลว29ก.ค57 โรงพยาบาลหนองแซง จังหวัดสระบุรี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง X-ray ฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองแซง จังหวัดสระบุรี 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-3636-6233 หรือ www.nongsaeng.com  
2557-08-01 นม57902/543 , 542 ลว30ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกสายหลังสถานีรถไฟ ฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4449-5268 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-01 นม52662/ว2142 ลว23ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 - - 0-4492-5111-5 ต่อ 122  
2557-07-31 สธ0412.1/ว812 ลว29ก.ค57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2557-07-31 นม52662/2208 ลว31ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ท่อระบายน้ำ และ ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รวม 5 โครงการ ของ เทศบาลตำหัวทะเล 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-31 นม0032.001.8/ว.127 ลว31ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-07-31 นม88102/705 ลว30ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 0-4437-2079 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-31 นม0032.123/ว.18857 ลว30ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-31 นม0032.101.4/ว.18935 ลว30ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Nasometer สำหรับฝึกการพูด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-31 นม0032.101.4/ว.18914 ลว30ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Tc-99m Generator ขนาด 12 GBq จำนวน 25 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-31 นม0032.101.4/ว.17848 ลว30ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-31 นม71201/ว705 , 703 ลว29ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 3 เครื่อง ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4498-2521 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-30 นม76802/ว467 ลว29ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 0-4497-8539 , 085-2073109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-30 นม94802/ว361 ลว29ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ , ถนน คสล. , ถนนหินคลุก และ ปรับปรุงถนนลูกรัง รวม จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.สระว่านพระยา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 0-4443-8160 , 0-86243-3397 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-07-30 นม78602/596 ลว29ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศยกเลิกซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสำราญ 0 - - 0-81954-2103  
2557-07-30 นม91002/346 ลว29ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-07-30 นม88602/ว509 ลว29ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ของ อบต.ชีวึก 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 0-4496-0001 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-30 นนม81302/491 ลว29ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-07-30 นม0032.001.4/305 ลว29ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส่วนราชการ จำนวน 5 นาย ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-07-30 นม0032.001.4/313 ลว29ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-07-30 นม0010/13889 ลว29ก.ค57 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ ของ สนง.สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4424-2091  
2557-08-30 นม81102/391 ลว28ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal , ก่อสร้างถนน คสล , วางท่อลอดกลม คสล รวม 5 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 0-4475-6694 , 081-2650858 หรือ www.Mabtakoen.go.th  
2557-07-30 นม92972/1767 ลว28ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 400 ถัง ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-30 ศธ0530.23/ว541 ลว24ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดไฟมไฟผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 ชุด และ เตียงผ่าตัดม้า จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-07-30 นม80402/ว.680 ลว23ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนหินคลุก จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 1 - 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-29 นม82502/713 ลว28ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 รายการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 - - 087-2577715  
2557-07-29 นม0032.101.4/ว.18716 ลว29ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 139 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-29 นม0009/3027 ลว29ก.ค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 44 ที่นั่ง ของ สนง.สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-29 นม78502/711 ลว28ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านสงวน หมู่ที่ 3 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-07-29 นม78602/581 ลว28ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 4 แห่ง ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 08-1955-2103 หรือ www.nonsamran.go.th  
2557-07-29 นม90202/552 , 543 ลว28ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 0-4475-6171-2 หรือ www.thajalung.go.th  
2557-07-29 - ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาน้ำบาดาล ณ สนามยิงปืนตำรวจภูธรภาค 3 (สีคิ้ว) ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-08-29 คค0623.1.1/3/1481 ลว28ก.ค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-07-29 กค0606/ว1438 ลว25ก.ค57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 120 รายการ ของ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3 0 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4425-6761  
2557-07-29 นม.0032.3/1068 ลว25ก.ค57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4496-9042 ต่อ 7123 , 7165  
2557-07-29 นม0032.101.4/ว.18260 ลว25ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-07-29 นม0032.101.4/ว.17962 ลว21ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Cassette บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์ จำนวน 800 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-07-28 นม52772/658 ลว28ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 รวม จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4420-6168 หรือ wwww.banphokorat.go.th  
2557-07-28 นม89202/ว511 ลว25ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ขุดลอกประปาใหม่ , ปรับปรุงระบบประปา และ ก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ด่านช้าง 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-4497-5021 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-07-28 นม88602/ว500 ลว25ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ของ อบต.ชีวึก 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 0-4496-0001 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-28 นม76002/ว325 ลว25ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศประมูลราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ขำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ ของ อบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557  
2557-07-28 นม54802/ว421 ลว25ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-07-28 นม54802/ว818 ลว25ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสบอราคาจ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-07-28 นม52102.3/1244 ลว25ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนรถไฟ 3 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-07-28 นม52102.3/ว68 ลว25ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนโนนใบบัว 5 (ทั้งสองฝั่ง) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-07-28 กค0606/ว1438 ลว25ก.ค57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 120 รายการ ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 0 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4425-6761  
2557-07-28 บร57402/ว571 ลว24ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯ และ ปรับปรุงฯ จำนวน 9 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเขาคอก 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 0-4466-6246 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-28 กค0606/ว1437 ลว25ก.ค57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารเก็บของกลาง และก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-4425-6761 หรือ http://region3.excise.go.th  
2557-07-28 นม0032.123/ว.18530 ลว25ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-28 นม0032.101.4/18268 ลว24ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ จำนวน 36 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-28 กษ0616(3)/2555 ลว24ก.ค57 สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อฯ จำนวน 3,275 ลิตร และ วิตามินรวม ชนิดเม็ด จำนวน 4,000 ซอง ของ สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 0 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4437-1553  
2557-07-28 นม80402/ว.671 ลว23ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-28 นม52662/ว2142 ลว23ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 - - 0-4492-5111-5 ต่อ 122  
2557-07-28 ศธ0530.1(8)/ว2992 ลว23ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมเคียงคะคาง จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271 , 1398  
2557-07-28 ศธ0530.1(8)/ว.2988 ลว23ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-07-28 นม91802/472 ลว17ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 19 โครงการ (30 งาน) ของ อบต.บ้านเก่า 0 วันที่ 17 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4475-6083 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-28 นม0032.101.4/ว.18258 ลว24ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างติดตั้งระบบส่งสัญญาณการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 6 จุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-07-25 นม91002/333 ลว24ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 17 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-07-25 นม0532.05/115 ลว23ก.ค57 สถานีอนามัยท่าลาดขาว ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานีอนามัยท่าลาดขาว ของ สถานีอนามัยท่าลาดขาว 0 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 093-3190695 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-25 นม0032.301/2365 , 2368 , 2380 , 2400 , 2340 ลว22ก.ค57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4420-8208 ต่อ 133 , 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-07-25 นม0032.101.4/ว.17865 ลว22ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4423-5249  
2557-07-24 นม90402/694 ลว23ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4475-6452 , 081-4702314 หรือ www.thaang.com  
2557-07-24 นม82502/692 ลว23ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 รายการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 087-2577715  
2557-07-24 นม96102/ว.360 ลว23ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4497-9404 หรือ www.nongtadyai.go.th  
2557-07-24 ตช0018(นม).13/6493 , 6489 ลว23ก.ค57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยงพร้อมหลังคาฯ ณ สนามยิงปืนตำรวจภูธรภาค 3 (สีคิ้ว) ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4424-4297 หรือ www.koratpolice.in.th  
2557-07-24 นม0032.101.4/ว.17890 ลว22ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4423-5249  
2557-07-24 นม0032.101.4/ว.17543 ลว21ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดาน จำนวน 6 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-24 นม52752/800 ลว18ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ และ ปรับปรุงซ่อมแซมฯ จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 0 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4430-5345 ต่อ 14 หรือ www.kokkruad.go.th  
2557-07-23 นม52002/5755 ลว23ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4423-4738  
2557-07-23 นม71202/681 , 683 ลว22ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แคปซีล) สามแยกหมู่ที่ 12 บ้านนายเจริญ ดาวกระโทก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข ของ เทศบาลตำบลขนงพระ 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-07-23 นม71202/675 , 277 ลว22ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แคปซีล) ช่วงสามแยกผัง 14 - สามแยกสวนกล้วยไม้ หมู่ 12 บ้านผาสุข ของ เทศบาลตำบลขนงพระ 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-07-23 นม71202/669 , 671 ลว22ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แคปซีล) หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-07-23 นม56002/608 , 606 ลว22ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (โรงจอดรถ) และ ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4433-7277  
2557-07-23 นม52662/ว.2130 ลว22ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-23 นม52662/2135 ลว22ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 - - 0-4492-5111-5 ต่อ 122  
2557-07-23 คค0710/ว4361 ลว22ก.ค57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 8 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-07-23 นม76502/529 ลว21ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไท ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ที่ 9 , บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 , บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 10 และ ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 110 ฯ ของ อบต.ตลาดไทร 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4476-2032-33 หรือ www.taladcai.go.th  
2557-07-23 นม84004/698 ลว21ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ซ่อมแซมผิวจราจร คสล. และ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4435-7936 ต่อ 15 หรือ www.nongjabok.go.th  
2557-07-23 นม84004/688 ลว21ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4435-7936 ต่อ 15 หรือ www.nongjabok.go.th  
2557-07-23 นม52102.3/1214 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนหนองม่วง 4 (ทั้งสองฝั่ง) และ ถนนบัวใหญ่ 4 (ฝั่งทิศใต้) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-07-23 นม52972/1724 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-23 ทส1114/1065 ลว21ก.ค57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคางานบำรุง ดูแล รักษาระบบบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-4493-4532 หรือ www.zoothailand.org  
2557-07-23 นม0032.101.4/ว.17972 ลว21ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทำลายเม็ดเลือดแดง จำนวน 300 ขวด และ น้ำยานับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว จำนวน 180 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 5 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-23 นม0032.101.4/ว.17853 ลว21ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคาม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-23 ศธ0530.1(8)/ว.2898 ลว18ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน 600 ตัว ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-07-23 ศธ0530.1(8)/ว.2829 ลว18ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ดาด คสล. ข้างลานจอดรถอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271 , 1398  
2557-07-23 ศธ04063.187/204 ลว18ก.ค57 โรงเรียนบ้านหินดาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านหินดาด 0 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-07-22 นม52662/2132 ลว22ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-22 นม80702/ว546 ลว21ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเที ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.พังเทียม 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4438-1918  
2557-07-22 นม81302/471 ลว21ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น บริเวณสะพานขาว บ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-07-22 นม93504/363 ลว21ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างรางระบายน้ำ คสล. , ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน , ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน(ถังสูง) ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 0-4476-1800  
2557-07-22 นม52002/5672 , 5677 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 86 ซุ้ม ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4423-4734 ต่อ 1409 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-22 นม52002/5666 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2557-07-22 นม52702/ว68 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเที่ยงธรรม บ้านพวงพยอม ของ เทศบาลตำบลขามทะเล 0 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-07-22 นม52272/ว107 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 10 ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 0-4497-8076  
2557-07-22 นม0012(2)/ว.034 ลว21ก.ค57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เพิ่มเติม) จำนวน 4 รายการ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4437-1663  
2557-07-22 นม0032.101.4/ว.17975 ลว21ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-22 นม0032.302/1391 ลว21ก.ค57 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมวิเคราะห์ผล จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โชคชัย 0 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4449-1161 ต่อ 137 , 147 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-22 กษ0308.33/86/2557 ลว21ก.ค57 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กและเหล็กเส้นกลมขนาดต่างๆ และ วัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดต่างๆ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4446-5584 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2557-07-22 นม0032.101.4/17653 ลว16ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกฝึกพูด ห้องธุรการและเก็บวัสดุ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249  
2557-07-22 นม0032.101.4/ว.17696 ลว18ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-07-22 นม0032.101.4/17743 ลว17ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ T-Way stopcock จำนวน 168,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-07-21 นม52772/632 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอย 1/1 หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4420-6168 หรือ wwww.banphokorat.go.th  
2557-07-21 นม52772/630 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.สายทางซอยบายพาส หมู่ที่ 3 บ้านบูรณพานิชย์ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4420-6168 หรือ wwww.banphokorat.go.th  
2557-07-21 นม82502/ว.273 ลว18ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน และ ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 5 สิงหาคม 2557 0-4445-7286 ต่อ 16 , 08-1266-4272 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-21 นม71404/ว699 , 697 ลว18ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4428-3676  
2557-07-21 นม91002/315 ลว18ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบง หมู่ที่ 8 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-07-21 นม91002/311 ลว18ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองบง หมู่ที่ 8 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-07-21 นม96102/ว.346 ลว16ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 0-4497-9404 หรือ www.nongtadyai.go.th  
2557-07-21 นม52972/1711 ลว18ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-21 กห0482.65/3914 ลว18ก.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย ERYTHROPOLETIN ALPHA 4000 IU จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-07-21 นม0032.001.4/296 ลว18ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนววน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา 0 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-07-21 นม0032.101.4/289 ลว18ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสว่านเจาะเลื่อยกระดูก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา 0 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-07-21 นม0032.001.4/279 ลว18ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารทรงสูง (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ จำนวน 2 คัน ของ สนง. สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-07-21 นม0032.001.4/271 ลว18ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.จักราช 0 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-07-21 นม0032.123/ว.17818 ลว18ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-21 นม0032.101.4/17746 ลว18ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล (ครั้งที่ 2) จำนวน 16 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-21 นม53902/ว73 ลว17ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ และ ขุดทางระบายน้ำ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-07-21 นม72102/ว439 ลว7ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล , ก่อสร้างถนนหินคลุก , ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา , ปรับปรุงท่อเมน , ก่อสร้างระบบประปา(บาดาล) ของ อบต.วังกะทะ 0 วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 093-0943467 หรือ www.wangkata374.com  
2557-07-21 นม0032.101.4/ว.17740 ลว18ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออริเคียว 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-18 สธ0412.1/ว287 ลว18ก.ค57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4421-2900 ต่อ 114 หรือ http://www.dpck5.com  
2557-07-18 นม74502/ว.451 ลว17ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 และ ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4475-6186  
2557-07-18 นม89904/401 ลว17ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 54 รายการ ของ อบต.ตูม 0 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4444-0029 , 0-4444-0140 หรือ www.abttoom.com  
2557-07-18 คค0623.7/1.3/1376 ลว17ก.ค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค-หนองสนวน ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-07-18 คค0710/ว4220 ลว17ก.ค57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต และ ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ จำนวน 11 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-07-18 นม0032.124/ว.3499 ลว18ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั้นแนล 0 - - 0-4429-5614  
2557-07-18 นม0032.101.4/17145 ลว15ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-07-18 นม0032.101.4/ว.16601 ลว10ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มาเคท์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-18 นม0032.101.4/ว.16603 ลว9ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด 3 สูบ 380 V ความจุ 315 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อัลตร้า-คอมเพรสเซอร์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-18 นม0032.101.4/ว.16531 ลว9ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดาน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทคูณ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-17 นม88102/649 ลว17ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4437-2079 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-17 นม52662/2084 ลว17ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมกำแพงพนังกั้นน้ำ คสล. และ วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 17 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-17 นม0032.101.4/17677 ลว17ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146  
2557-07-17 นม0032.001.8/ว.117 ลว17ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-07-17 ศธ0544/2564 ลว17ก.ค57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-07-17 นม.88102/641 ลว16ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-17 นม52902/ว531 ลว16ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 16 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2557 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-17 นม0030/8458 ลว16ก.ค57 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4495-8512 ต่อ 19 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2557-07-17 นม52102.3/ว55,1179 ลว15ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 10 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-07-17 คค0623.1.1/3/1373 ลว15ก.ค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-07-17 คค0623.1.1/3/1366 ลว15ก.ค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนาดำ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-07-17 พม5108/ปม/5595 การเคหะแห่งชาติ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 40 โครงการ ของ การเคะหะแห่งชาติ 0 วันที่ 10 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 0-2351-6144 , 0-2351-7075 หรือ www.nha.co.th  
2557-07-17 ศธ0530.12/ว330 ลว8ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ (LCD TV) ขนาดๆม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-07-16 นม52662/2060 ลว16ก.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ และ วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน จำนวน 125 รายการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 16 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-16 นม96202/ว.343 ลว15ก.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ประเภทงานทาง จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.หนองไทร 0 วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4424-9655 หรือ www.nongsai.go.th  
2557-07-16 นม75302/ว224 ลว15ก.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านซาด หมู่ 6 และ บ้านโนนสามัคคี หมู่ 7 ของ อบต.ชีวาน 0 วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4424-9186 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-16 นม52375/942 ลว15ก.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4421-3262  
2557-07-16 นม55302/654 ลว15ก.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 15 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 29 กรกฎาคม 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-16 นม0532.05/102 ลว15ก.ค.57 สถานีอนามัยท่าลาดขาว ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานีอนามัยท่าลาดขาว ของ สถานีอนามัยท่าลาดขาว 0 วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 30 กรกฎาคม 2557 093-3190695 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-16 นม0032.123/ว.17403 ลว.15ก.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-16 นม0032.101.4/ว.17297 ลว10ก.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ฯ จำนวน2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-16 นม0032.101.4/ว.17439 ลว15ก.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-16 นม0032.101.4/ว.17431 ลว15ก.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องส่องโพรงจมูกและคอชนิดพับงอได้ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-16 นม0032.101.4/ว.17098 ลว10ก.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-16 นม0032.101.4/ว.16520 ลว15ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-16 นม0027.101.4/ว.15153 ลว15ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อรถยนต์โดยสารทรงสูง (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-15 นม0027.001.8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ขนาด 6.0 มม. จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-07-15 นม85002/0654 , 0659 ลว10ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ และ ซ่อมสร้างผิวทาง เคพซีล จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 10 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4496-0231 ต่อ 2 หรือ www.nongraviang.go.th  
2557-07-15 นม95002/260 ลว10ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนฯ และ ก่อสร้างถนน ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.สายออ 0 วันที่ 10 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 0-4497-2111 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-15 นม52812/743 ลว10ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศสอบราคาจ้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสระโพธิ์ หมุ่ที่ 9 ของ เทศบาลตำบลพุดซา 0 วันที่ 10 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 - 24 กรกฎาคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13  
2557-07-15 นม0027.101.4/ว.1794 ลว10ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-15 นม0032.101.4/ว.17091 ลว10ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-15 ทส0917.1/3293 ลว8ก.ค57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นค ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 18 รายการ ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 0-4424-3054 หรือ www.dnp7.com  
2557-07-15 นม0032.101.4/ว.17097 ลว10ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA สีน้ำเงิน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ นายจิรโชติ วงศ์แสงอนันต์ 0 - - 0-4423-5144  
2557-07-15 นม0032.001.8/ว113 ลว9ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดวงบรรฎการ เซอร์วิส 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-07-15 นม.0032.001.8/ว111 ลว9ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อด้ามจับมือถือสลายต้อกระจกแบบเข็มสลายต้อกระจกเคลื่อนที่ซ้าย-ขวา จำนวน 2 ด้าม ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-07-15 นม0032.101.4/ว.16740 ลว8ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบทางเคมีสำหรับเครื่องนึึ่งไอน้ำ จำนวน 2,040 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-07-10 นม0032.124/ว.3347 ลว10ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีสาย Oxygen จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิคอล เทรดดิ้ง 0 - - 0-4429-5614-5  
2557-07-10 นม52002/5407 ลว9ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้่าอี้ , เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ จำนวน 2 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-07-10 นม52002/5396 ลว1ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-07-10 นม89904/387 ลว9ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล. บ้านใหม่ป่าตะแบก หมู่ที่ 7 ของ อบต.ตูม 0 วันที่ 9 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4444-0029 , 0-4444-0140 หรือ www.abttoom.com  
2557-07-10 กห0482.65/3744 ลว9ก.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย PITAVASTATIN 2 MG TAB. จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 9 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-07-10 นม77504/509 ลว8ก.ค57 การองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งอรุณ , วางท่อระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านโกรกน้ำใส และ บ้านหนองทองคำ ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 24 กรกฎาคม 2557 0-4475-6530 , 082-8718474 หรือ www.thungaroon.com  
2557-07-10 นม52102.3/ว54 ลว7ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 10 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 - - 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-07-10 ศธ0530.23/ว503 ลว7ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าซากพยาธิวิทยา จำนวน 2 ชุด , รถเข็นโค จำนวน 2 คัน , ชุดวัดปริมาณน้ำอิสระ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-07-10 ศธ0530.1(8)/ว.2671 ลว4ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 35 ตัว ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-07-10 ศธ0530.1(8)/ว.2661 ลว4ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-07-09 นม52802/ว102 ลว7ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สะแกราษฎร์ ซอย 8 ของ เทศบาลตำบลสะแกแสง 0 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4438-5066 ต่อ 12  
2557-07-09 นม88102/621 ลว9ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. มิตรภาพ - เลี่ยงเมือง หมู่ 15 บ้านหนองกระดังงา ตำบลจอหอ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 0-4437-2079 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-09 นม52122/ว113 ลว9ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ้านลำเชิงไกร หมู่ที่ 9 และ ถมสระสาธารณะ หมู่ที่ 5 ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 9 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 - 24 กรกฎาคม 2557 0-4429-4456  
2557-07-09 นม0027.001.8/ว.112 ลว9ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 400 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-07-09 นม92702/ว369 ลว8ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาท้าว (นายวิชัย - ขามทะเล - โคกสูง) ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4421-5411  
2557-07-09 นม92702/ว369 ลว8ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 2 บ้านพลกรัง (บริเวณหลัง สภ. พลกรัง) ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4421-5411  
2557-07-09 นม92702/ว367 ลว8ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านบึงตะโก (ถนนสายบ้านบึงตะโก - บ้านโคกแขวน) ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4421-5411  
2557-07-09 นม92702/ว361 ลว8ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาท้าว (บ้านนายใจ - บ้านกำนันตำบลพลกรัง) ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4421-5411  
2557-07-09 นม92702/ว357 ลว8ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 หน้าที่ทำการ อบต.พลกรัง ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4421-5411  
2557-07-09 นม92702/ว365 ลว8ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านสะแกกรัง (บ่อตาแดง - วัดพลกรัง) ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4421-5411  
2557-07-09 นม92702/ว363 ลว8ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านสะแกกรัง (ถนนสายบ้านสะแกกรัง - บ้านโคกแขวน) ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4421-5411  
2557-07-09 นม54202/636 ลว8ก.ค57 ที่ทำการเทศบาลตำบลด่านคล้า ประกาศยกเลิกแก้ไขประมูลจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 15 โครงการ และแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า 0 วันที่ 8 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 0-4437-9999 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-09 กษ0810/512 , 509 ลว8ก.ค57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชิ้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 พร้อมขนส่ง รวม 150,000 ซอง ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ http://ro3.ldd.go.th  
2557-07-09 คค0623.7/1.3/1342 ลว8ก.ค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศเพิ่มเติมประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 - - 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-07-09 นม52002/5304 , 5305 ลว8ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 และ 2 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 0-4423-4734 ต่อ 1416 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-09 นม73402/341 ลว7ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ , ซ่อมแซมฝาย , วางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. , วางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. ทดแทนของเดิม ของ อบต.กฤษณา 0 วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 24 กรกฎาคม 2557 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2557-07-09 นม57402.4/ว878 , 877 ลว7ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนรุ่งธรรม ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-09 นม52102.3/ว53 ลว7ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนทางหลวง 202 (ฝั่งทิศเหนือ) 0 วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-07-09 นม0032.301/863 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซักเสื้อผ้าผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์น้ำยาและคนงาน จำนวน 6 เดือน ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4433-0105-6 ต่อ 102  
2557-07-09 นม0032.101.4/ว.16546 ลว7ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249  
2557-07-09 นม0032.124/ว.3316 ลว9ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ตึกรังสี จำนวน 1 งาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮงอุดมชัย 0 - - 0-4429-5614  
2557-07-09 นม0032.101.4/ว.16567 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 26 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-07-08 นม96902/146 ลว7ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 7 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4424-9171 ต่อ 104 หรือ www.lungtakian.go.th  
2557-07-08 นม83802/818 ลว7ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 81 รายการ ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-07-08 นม76102/285 ลว7ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารพร้อมที่แปรงพันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ดอนเมือง 0 วันที่ 7 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2557-07-08 นม56102/ว867 ลว7ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาซื้อสื้อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 รายการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-08 กห0482.65/3721 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย DONEPEZIL 10 MG. TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-07-08 นม0032.001.4/6854 ลว7ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-07-08 นม0032.101.4/ว.16628 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-08 นม0032.101.4/ว.16524 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-08 นม96202/ว324 ลว4ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.หนองไทร 0 - - 0-4424-9655 กด 3  
2557-07-08 นม0032.3/ว.1333 ลว4ก.ค57 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศขายทอดตลาดรถอีแต๋น ของ รพ.สูงเนิน 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 0-4439-1176 , 0-4428-6713 ต่อ 149 , 101  
2557-07-08 นม0032.101.4/ว.16304 ลว4ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องประมวลสัญญาณภาพชุดส่องตรวจลำไส้ใหญ่ PENTAX รุ่น EPK-l จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249  
2557-07-08 นม0032.101.4/ว.16305 ลว3ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบส่งสัญญาณการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 6 จุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249  
2557-07-08 นม0032.101.4/ว.16303 ลว3ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบสัญญาณเรียกพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249  
2557-07-07 นม0032.101.4/ว.16529 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกเครื่องมือทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-07 นม0032.101.4/ว.16528 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-07 นม0032.101.4/ว.16527 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต ขนาด 45 คิว จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-07 นม0032.124/ว.3246 ลว7ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (แบบมือถือ) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4429-5614-5  
2557-07-07 นม0032.124/ว.3245 ลว7ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล ระบบสีและขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4429-5614-5  
2557-07-07 นม52902/ว504 ลว4ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 ชุมชน 7 หมู่ที่ 7 และ ปรับปรุงรางระบายน้ำ หน้าบ้านคุณสายน้อย ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 4 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-07 นม57702/365 ลว4ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา ในการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ฯ จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 - วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2557-07-07 นม57702/357 ลว4ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา ในการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ฯ จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 - วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2557-07-07 นม53702/468 ลว4ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100 รายการ ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 4 - 14 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12  
2557-07-07 นม57402.4/830 , 828 ลว4ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-07 นม52402.7/ว743 ลว4ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. , ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ http://www.nmt.or.th/korat/mueangpak/  
2557-07-07 นม89702/ว397 ลว3ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินบริเวณที่ทำการ อบต.ตะโก ของ อบต.ตะโก 0 วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4430-1115  
2557-07-07 นม57201/697 ลว3ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายฯ จำนวน 20 ชุด และ ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ สนง.เทศบาล จำนวน 1 หลัง ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4436-1444  
2557-07-07 นม0032.101.4/ว.16516 ลว3ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-07 นม73802/900 ลว3ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ฯ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-07 นม73802/914 ลว2ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ฯ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2557-07-07 นม73802/867 ลว2ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศผลซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ ร้านธีรพาณิชย์ , หจก.รวมวิทยานครราชสีมา , หจก.เทวัญ ครุภัณฑ์สตีล 0 - - 0-4475-6454 ต่อ 104  
2557-07-07 นม73802/882 ลว1ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2557-07-07 นม0032.3/938 ลว2ก.ค57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 2 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 2 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4496-9042 ต่อ 7121 , 7123 , 7124 , 7164  
2557-07-07 นม0032.3/ว.1316 ลว2ก.ค57 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ รายครุภัณฑ์ จำนวน 6 ประเภท 170 รายการ ของ รพ.สูงเนิน 0 วันที่ 2 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 0-4428-6713 ต่อ 149  
2557-07-07 ศธ0530.23/ว492 ลว2ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะสแตนเลสผ่าซากสัตว์ใหญ่ จำนวน 6 ตัว และ ชุดเครื่องมือดมยาสลบและเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-07-04 นม85702/379 ลว4ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ของ อบต.หมื่นไวย 0 วันที่ 7 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 0-4492-3570 หรือ www.saomeaunwai.go.th  
2557-07-04 นม0032.001.8/ว.107 ลว4ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือยึดกระดูกภายใน จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-07-04 นม77602/376 ลว3ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ถนนดินยกระดับ , ขุดเหมืองส่งน้ำ , วางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4475-6278 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-04 นม73902/513 ลว3ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์เด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 40 รายการ และ บ้านโนนรัง จำนวน 27 รายการ ของ อบต.แก้งสนามนาง 0 วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4433-9336 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2557-07-04 นม90802/ว304 ลว3ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระหาด หมู่ที่ 11 และ ทางเข้า - ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.นางรำ 0 วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2557 0-4447-9983 หรือ www.nangrum.con  
2557-07-04 นม54202/609 ลว3ก.ค57 ที่ทำการเทศบาลตำบลด่านคล้า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ซ่อมแซมถนนดินและถนนหินคลุก จำนวน 21 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า 0 วันที่ 3 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 0-4437-9999 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-04 นม52462/725 ลว3ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ และ วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 11  
2557-07-04 นม57702/334 ลว3ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2557-07-04 นม57702/330 ลว3ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2557-07-04 นม53802/703 ลว3ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ คือ ยกเลิกข้อ 4 ในเอกสารประกาศ และ ข้อ 2.5 ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย 0 - - 0-4449-1800 ต่อ 3  
2557-07-04 นม52002/5152 ลว3ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 1 เชื่อมกับซอย 3 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-07-04 นม52002/5146 ลว3ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/1 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-07-04 กห0482.65/3634 ลว3ก.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยา CELECOXIB CAP .200 MG. จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-07-04 นม52752/721 ลว2ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบผลิตประปาผิวดิน ฯ ของ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 0 วันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 0-4430-5345 ต่อ 14 หรือ www.kokkruad.go.th  
2557-07-04 นม59402/ว391 ลว2ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลบึงสำโรง 0 วันที่ 2 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 2 - 15 กรกฎาคม 2557 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2557-07-04 ศป0007/115 ลว30มิ.ย57 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 69 รายการ ของ สนง.ศาลปกครองนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 0-4430-7300-2 ต่อ 2004 หรือ www.admincourt.go.th  
2557-07-04 ศธ0530.1(8)/ว.2584 ลว30มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างขยายไหล่ทาง คสล. ทางแยกโรงอาหาร ม.เก่า จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271 , 1398  
2557-07-04 นม0032.101.4/ว.16057 ลว30มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-07-04 นม0032.101.4/ว.15567 ลว23มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดสวนหลอดเลือดดำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชนิดชั่วคราว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-07-03 นม98902/555 ลว2ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านมาบกราด หมู่ที่ 6 สายทางวันเฉลิม ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-07-03 นม98902/542 ลว2ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-07-03 นม98902/529 ลว2ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cap Seal บ้านโค้งเจริญ หมู่ที่ 3 ฯ ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-07-03 นม98902/516 ลว2ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองหัวรวก หมู่ที่ 7 ฯ ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-07-03 นม52002/5104 ลว2ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2557-07-03 นม78602/500 ลว1ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 081-9552103 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-03 นม56102/850 ลว1ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างปรัปปรุงถนนผิวจราจร คสล. , ขยายและปรับปรุงถนน , วางท่อระบายน้ำ คสล. และเทคอนกรีตทีบหลังท่อ รวม 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-03 นม0032.301/831 ลว1ก.ค57 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแปรผลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.จักราช 0 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 0-4439-9641 ต่อ 172 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-03 นม91902/202 ลว30มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ ของ อบต.บ้านแปรง 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 0-4424-9748 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-07-03 นม98902/568 ลว2ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 สายทางโนนเต็งเชื่อม ฯ ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-07-02 นม78002/ว.417 ลว1ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ฯ จำนวน 1 คัน อบต.นิคมสร้างตนเอง 0 วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 0-4496-5453 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-02 นม97702/323 , 324 ลว1ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 42 รายการ ของ อบต.กุดจิก 0 วันที่ 2 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 0-4433-5245 หรือ www.gprocuerment.co.th  
2557-07-02 ทส1413.5/1227 ลว1ก.ค57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ฯ จำนวนประมาณ 1,980 ตัน ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 08-1790-3913  
2557-07-02 นม0032.123/ว.16295 ลว1ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-02 ศธ0586(กก)/1680 ลว27มิ.ย57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-07-02 นม84302/ว.76 ลว24มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 14 และ ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต.หนองบัว 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4475-6258-9  
2557-07-02 นม0032.101.4/ว16055 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แรพพอท 0 - - 0-4423-5249  
2557-07-02 นม0032.101.4/ว.16053 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำ RO รวมสารกรองและเมมเบรน 6 ท่อน จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-07-02 นม0032.101.4/ว.16049 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงสำนักงานและคลินิกบริการของงานอาชีวเวชกรรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ผดุงชีพก่อสร้าง 0 - - 0-4423-5249  
2557-07-02 นม0032.001.8/ว104 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-07-02 นม0032.001.8/ว102 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลินสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-07-02 นม0032.001.8/ว101 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ (Major Set) จำนวน 3 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-07-02 นม0032.001.8/ว100 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Minor Set) จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-07-02 นม0032.001.8/ว99 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงอาคารเวชภัณฑ์คลังยา ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคกกรวดค้าไม้ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-07-01 นม90202/ว470 ลว30มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ของ อบต.ท่าจำหลุง 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 0-4475-6172 หรือ www.thajalung.go.th  
2557-07-01 นม82502/588 , 590 ลว30มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำรางยู คสล. ภายในหมู่บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 087-2577715  
2557-07-01 นม85501.2/189 ลว30มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 37 รายการ ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557 0-4497-9040-2 , 08-7057-1512  
2557-07-01 นม93902/ว425 ลว30มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 0-4475-6191  
2557-07-01 นม83802/782 ลว30มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-07-01 นม96202/303 ลว30มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯ และ ซ่อมแซมถนนฯ จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.ไทร 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 0-4424-9655 หรือ www.nongsai.go.th  
2557-07-01 นม52462/714 ลว30มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ และ ซ่อมแซม ปรับปรุง ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-07-01 นม52373/898 ลว30มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อสร้างฯ ภายในตำบลปรุใหย่ จำนวน 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 0-4421-3262  
2557-07-01 นม0012(2) ลว27มิ.ย57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่15 กรกฎาคม 2557 0-4437-1663 หรือ www.dltkorat.go.th  
2557-07-01 นม53902/ว65 ลว26มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 87 รายการ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-07-01 นม76802/ว371 ลว23มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุสนวนนอก หมู่ที่ 7 และ ท่อพีวีซี บ้านตาจั่นใน หมู่ที่ 11 ของ อบต.ตาจั่น 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-4497-8539 , 085-2073109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-30 นม52662/1870 ลว30มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-30 นม0032.124/ว.3144 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหย่ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 0-4429-5614-5  
2557-06-30 นม72002/304 ลว27มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัว ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.และถนนลาดยาง และ ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 13 โครงการ ของ อบต.ลาดบัวขาว 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 0-4476-5383 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-30 นม79102/243 ลว27มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้าง ฯ และ ปรับปรุง ฯ รวม 6 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-30 นม53802/664 ลว27มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ฯ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 0-4449-1800 ต่อ 3 หรือ www.chockchai.go.th  
2557-06-30 นม54302/714 ลว27มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-30 นม54302/710 ลว27มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนเทศบาลตลาดแค จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-30 นม0032.123/ว15979 ลว27มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รยการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-30 นม0032.101.4/ว.15899 ลว27มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ Blood gas รุ่น 348 จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-30 นม71502/652 ลว26มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.นากลาง 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 0-4493-8823 หรือ www.tambonnaklang.go.th  
2557-06-30 ศธ0530.23/ว481 ลว25มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 4 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-06-27 นม52373/883 ลว27มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างภายในตำบลปรุใหญ่ จำนวน 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 0-4421-3262  
2557-06-27 นม52005/4973 ลว26มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 780,000 กิโลกรัม ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 0-4424-1500 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-27 นม52002/4953 , 4954 ลว26มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย พร้อมติดตั้งเครื่องยกถังขยะสาธารณะ ฯ จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกรฎาคม 2557 0-4423-4738 ต่อ 1416 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-27 - สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-06-27 นม52412/1198 ลว26มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณสี่แยกไฟแดง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 0-4493-0239  
2557-06-27 ศธ04063.159/102 ลว26มิ.ย57 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพฐ. ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ของ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพฐ. 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 089-5273900 หรือ www.http://ictnontong.blogspot.com  
2557-06-27 นม79102/230 ลว25มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ 0 - - 0-4427-6541  
2557-06-27 นม52972/1594 ลว25มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-27 นม53902/ว62 ลว25มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณภายในสำนักงานประปา ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-06-27 ศธ0530.23/ว482 ลว25มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 74 ตัว ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4374-2823  
2557-06-27 นม52972/0586 ลว23มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยจอบหลอย 2 หมู่ที่ 2 , ซอยตาสว่าง หมู่ที่ 2 , ซอยเอ็นดู หมู่ที่ 1 , ซอยชาววัง หมู่ที่ 1 บ้านราชสีมา ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-26 นม52662/1772 ลว26มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และรางระบาย จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-26 นม2218/ว1889 ลว25มิ.ย57 ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองสารเพชร หมู่ที่ 6 บ้านลุงเขว้า ตำบลลุงเขว้า ถึงบ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี ของ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก 0 วันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 0-4449-0184  
2557-06-26 นม93902/416 ลว25มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 - - 0-4475-6191  
2557-06-26 นม55302/584 ลว25มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วหอประชุม ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-26 คค0623.1.1/3/1261 ลว25มิ.ย57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา 0 วันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-06-26 คค0710/3613 ลว24มิ.ย57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-06-26 นม0032.101.4/ว.15452 ลว24มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249  
2557-06-26 กค0413.1/669 ลว24มิ.ย57 สำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน และ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฯ ของ สนง.คลังเขต3 0 - - 0-4424-3010 ต่อ 15  
2557-06-26 นม98802/436 ลว23มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายท่อลอดเหลี่ยม บ้านกุดเวียน หมู่ 6 และ ก่อสร้างราวเหล็กกันดค้ง บ้านโคกมะกอก หมู่ 11 ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.boongkhilek.go.th  
2557-06-26 ศก0032/ว.2006 ลว23มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-26 นม0032.101.4/ว.15599 ลว25มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผ้ายืดให้แรงกดรัดฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-06-26 นม0032.101.4/ว.15493 ลว25มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-06-26 นม0032.101.4/ว.15601 ลว24มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อรถฉีดยา จำนวน 13 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เซอร์พลัส เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254  
2557-06-25 นม0032.001.8/ว.95 ลว25มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกชนิดคลอดเลนส์ จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-06-25 นม88704/ว.322 ลว24มิ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านจังหรีด หมู่ 3 ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-89845-4600 หรือ www.donlocal.go.th  
2557-06-25 นม74002/548 ลว24มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ และ ปรับปรุง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4438-3623 ต่อ 12  
2557-06-25 นม85002/0573 , 0578 ลว24มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากศาลตาปู่-นา นางยวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง และ หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 0-4496-0231 ต่อ 2  
2557-06-25 นม85002/9561 ลว20มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง และ หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง ของ อบต.หนองระเวียง 0 - - 0-4496-0231 ต่อ 2  
2557-06-25 คค0623.7/1.3/1234 ลว24มิ.ย57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประวกดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-06-25 นม0032.123/ว.15664 ลว24มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-25 นม60702/ว326 ลว24มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลไพล ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ 2,5 ตำบลไพล อ.ลำทะเมนชัย ของ เทศบาลตำบลไพล 0 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4496-4722 หรือ www.plai.go.th  
2557-06-25 นม74502/ว.379 ลว23มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรัพย์เจริญ (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 ของ อบต.คลองเมือง 0 - - 0-4475-6186  
2557-06-25 นม52102.3/ว49 , 1040 ลว23มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 10 ฯ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-06-25 นม0032.101.4/ว.14761 ลว23มิ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 131 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชีสมา 0 วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249  
2557-06-25 นม85002/0556 ลว20มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากศาลตาปู่-นา นางยวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง และ หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง ของ อบต.หนองระเวียง 0 - - 0-4496-0231 ต่อ 2  
2557-06-24 ศธ0544/2230 ลว24มิ.ย57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและตกแต่งภายในห้องรับรองอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582 , 1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2557-06-24 นม71302/607 ลว23มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแบบ Asphaltic concrete สายทางบ้านโตนด ของ อบต.หนองงูเหลือม 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 0-4420-7558 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-24 นม52902/ว476 ลว23มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเสน่ห์ ชุมชนที่ 5 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-24 นม52002/4834 ลว23มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของ เทศบาลนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-06-24 นม52002/4828 ลว23มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ของ เทศบาลนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-06-24 นม52002/4822 ลว23มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 (โรงเรียนกีฬาฯ) ครั้งที่ 2 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-06-24 นม0032.101.4/ว.15461 ลว23มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-24 ทส1413.5/1169 ลว23มิ.ย57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศเลื่อนวันรับซองประมูลไม้ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4424-2619  
2557-06-24 นม0032.101.4/.ว15222 ลว20มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องทำความเย็น (CHILLER) จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอร์โค 0 - - 0-4423-5249  
2557-06-23 นม81302/407 ลว20มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 10 และ ก่อสร้างถนน คสล. สายเมืองคง-บ้านวัด , สายบ้านนายวิบูลสิน ทำทอง บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18 รวม 3 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-06-23 นม81302/407 ลว20มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 55 รายการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-06-23 นม56102/776 ลว20มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศประมูลให้เอกชนเช่าห้องสุขาสาธารณะของเทศบาล จำนวน 9 ห้อง ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12  
2557-06-23 ศธ04063.187/ว.164 ลว20มิ.ย57 โรงเรียนบ้านหินดาด ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมต้น) จำนวน 28 รายการ ของ โรงเรียนบ้านหินดาด 0 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 0-4495-0440 หรือ www.korat2.go.th  
2557-06-23 นม77504/ว472 ลว19มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอร ประกาศขายทอดตลาดครุภณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ จำนวน 196 รายการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 0-4475-6530  
2557-06-23 นม83602/497 ,498 ลว19มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระประทีป จำนวน 32 รายการ ของ อบต.เสิงสาง 0 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4445-707  
2557-06-23 นม80702/ว443 ลว19มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกวดผลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.พังเทียม ได้แก่หจก.พระทองคำก่อสร้าง และ หจก.คลองแค 0 - - 0-4438-1918  
2557-06-23 นม52752/675 ลว19มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 14,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 0 วันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4430-5345 ต่อ 14 หรือ www.kokkruad.go.th  
2557-06-23 นม76202/ว.446 ลว18มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 7 - โรงปุ๋ย ของ อบต.ดอนใหญ่ ได้แก่ หจก.มะค่าพัฒนาการ 0 - - 0-4497-1743 , 081-8783588  
2557-06-23 นม76202/ว.445 ลว18มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศผลจ้างบูรณะถนนลาดยางสายสุขาภิบาลเมืองคง-บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ของ อบต.ดอนใหญ่ ได้แก่ หจก.ทัศนีย์การช่าง 0 - - 0-4497-1743-4  
2557-06-23 ศธ0530.23/ว471 ลว18มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-06-23 นม0032.124/ว.3008 ลว23มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดตรวจตา-หู จำนวน 27 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง 0 - - 0-4429-5614-5  
2557-06-23 นม0032.101.4/ว.15156 ลว19มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจ HBV markers และ Tumor markers ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-23 นม0032.101.4/ว.14992 ลว18มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-06-23 นม0032.101.4/ว.14988 ลว18มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกคอด้านหน้า จำนวน 80 ชิ้น และ สกรูสำหรับยึดแผนโลหะ จำนวน 350 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อินเตอร์ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-23 นม0032.101.4/ว.14766 ลว16มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อีเอ็ม ดีมิกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-20 นม1118/2038 ลว19มิ.ย57 ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ประกาศประกวดราคาขุดลอกคลองซับกระบาก , คลองซับไซ บ้านโคก หมู่ที่ 3 และ คลองลำสำลาย บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 16 บ้านยางกระทุง หมู่ที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย 0 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2557 0-4445-1658 หรือ https://gprocurement.go.th  
2557-06-20 นม77102/1387 ลว19มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-20 นม98602/531 , 530 ลว19มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและซ่อมแซมถนน ในเขตตำบลบ้านราษฎร์ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-20 นม52002/4712 ลว19มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-06-20 คค0623.7/1.3/1219 ลว19มิ.ย57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข304 ตอนควบคุม 0502 ตอนดอนขวาง-โพธิ์กลางฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-06-20 นม88001/406 ลว18มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.จระเข้หิน 0 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4499-1441  
2557-06-20 นม0032.101.4/ว.15224 ลว19มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อ Cassette บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์ จำนวน 800 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-20 นม0032.101.4/ว.15176 ลว18มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-20 ทส1413.5/1144 ลว18มิ.ย57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 0-4424-2619  
2557-06-20 ทส1621.1/6906 ลว18มิ.ย57 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นคร ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.5 (ดงอีจาน) ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2557 0-4422-2201 ต่อ 26 หรือ http://www.forest.go.th  
2557-06-20 ศธ0530.1(8)/ว.2400 ลว18มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณแปลงสาธิตการเกษตร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 4 ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271 , 1398  
2557-06-20 ศธ0530.1(8)/ว.2382 ลว17มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก จำนวน 1 คัน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 17 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 - 30 มิถุนายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-06-20 นม74502/ว.368 ลว16มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้งาม (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 11 ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 0-4475-6186  
2557-06-19 นม52374/831 ลว19มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2557 0-4421-3262  
2557-06-19 นม93902/ว393 ลว18มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 - - 0-4475-6191  
2557-06-19 นม72502/ว523 ลว18มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน 0 วันที่ 18 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4498-0612 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-19 นม58402/673 ลว18มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป-กลับ ระยะเวลา 3 วัน ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-06-19 คค0623.2/1.3/2882 ลว18มิ.ย57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรระทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง 2148 ฯ ขอแก้ไขวันที่เสนอราคาและเวลาลงทะเบียนเป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 - - 0-4424-2047 ต่อ 18  
2557-06-19 นม2518/1511 ลว17มิ.ย57 ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบ สายบ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 16 ของ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว 0 วันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 0-4422-8246 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-19 นม0032.101.4/ว.14760 ลว17มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ T-Way stopcock จำนวน 168,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-19 ศก0032/ว.1939 ลว17มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ก๊อส จำนวน 3 รายการ กลุ่มที่ 2 กลุ่มฟิล์มเอกซเรย์ จำนวน 5 รายการ ของ สสจ. จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-19 นม0025/1217 ลว11มิ.ย57 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง จำนวน 32 รานการ เรือนจำอำเภอหัวใหญ๋ 0 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4446-2763  
2557-06-18 นม52002/4599 ลว18 มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ , พัดลมระบายอากาศ จำนวน 2 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-06-18 นม0032.101.4/ว.15022 ลว18มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-18 นม96302/212 ลว17มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านเขื่อน และ หมู่ 6 บ้านโค้งตะคร้อ ของ อบต.หนองบัวละคร 0 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 0-4424-9013  
2557-06-18 นม78502/586 , 585 ลว17มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อนม (ครั้งที่2) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 - - 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-06-18 คค.0623.2/1.3/2861 ลว17มิ.ย57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-06-18 นม74502/ว.355 ลว16มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกไม้งาม ของ อบต.คลองเมือง 0 - - 0-4475-6186  
2557-06-18 นม85002/0528 , 0523 ลว16มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากศาลตาปู่-นา นางยวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง และ หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 16 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 0-4496-0231 ต่อ 2 หรือ www.nongraviang.go.th  
2557-06-17 นม0032.001.8/ว89 ลว17มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-06-17 นม0032.123/ว.14789 ลว16มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-17 นม55302/529 ลว16มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมกำแพงรั้วพร้อมประตูเข้า - ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-17 นม94002/190 ลว16มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 และบ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ของ อบต.เมืองพะไล 0 วันที่ 16 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 - 27 มอถุนายน 557 0-4449-5009  
2557-06-17 คค0623.7/1.3/1186 ลว16มิ.ย57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-06-17 นม0017.3/ว2895 ลว13มิ.ย57 สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการโคราชเมืองสะอาด บริเวณ 4 มุมเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 จุด (ป้าย) ของ สนง.จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 23 มิถุนายน 2557 0-4424-3798 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2557-06-17 นม0032.3/827 ลว10มิ.ย57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายและเลือดทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 0-4496-9042 ต่อ 7123 , 7165  
2557-06-17 นม0032.101.4/ว.14512 ลว12มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเท้าเทียม SACH FOOT เบอร์ 22, 23, 24, 25, 26, 27 จำนวน 600 ข้าง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-17 นม0032.101.4/ว.14282 ลว11มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 16 ชุด ของ มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-17 นม0032.101.4/ว.14283 ลว11มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 360 แกลลอน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ จอห์น แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-16 นม0032.124/ว.2846 ลว16มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4429-5614-5  
2557-06-16 นม93902/371 ลว13มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 13 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 26 มิถุนายน 2557 0-4475-6191  
2557-06-16 นม73504/ว.477 ลว13มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน ให้แก่กลุ่มโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของ อบต.กำปัง 0 วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2557 0-4497-4222 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-16 นม52752/636 ลว12มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อบกว่า 14,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด 0 วันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 0-4430-5345 ต่อ 14 หรือ www.kokkruad.go.th  
2557-06-16 นม52972/1512 ลว13มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 13 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 26 มิถุนายน 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-16 คค0710/ว3377 ลว13มิ.ย57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปอหู (ตอนที่ 2) ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง ของ สน.ทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-06-16 นม0032.101.4/ว.14264 ลว13มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 0-4423-5254  
2557-06-16 นม0032.101.4/ว.14132 ลว13มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-16 นม0032.101.4/ว.14129 ลว13มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องโพรงจมูกและคอชนิดพับงอได้ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-16 นม79102/208 ลว12มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ 0 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-16 นม0032.101.4/ว.14513 ลว12มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-16 ศธ0530.1(8)/ว.2318 ลว12มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-06-16 ศก0032/ว1843 ลว11มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาสำหรับผู้รับบริการทันตกรรมและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2557 0-4481-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-16 ศก0032/ว1841 ลว11มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-13 คค0710/นม/2118 ลว13มิ.ย57 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีม ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านดงใหญ่ ตำบลกระชอน ของ สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 0-4432-7497-9 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-13 นม74502/ว.346 ลว12มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถนน คสล. สายบ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 , สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 , สายบ้านสายธาร หมู่ที่ 10 , สายบ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 0-4475-6186  
2557-06-13 นม57702/262 ลว12มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2557 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2557-06-13 นม52352/ว731 ลว12มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2557 0-4438-7155 , 0-4438-7141 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-13 นม52352/ว733 ลว12มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางขนาด 1 ตัน ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2557 0-4438-7155 , 0-4438-7141 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-13 อส0041(อก3)/1053 ลว12มิ.ย57 สำนักงานอัยการภาค 3 ประกาศสอบราคาซื้อชุดโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงานและเก้าอี้หน้าโต๊ะ จำนวน 5 ชุด ของ สำนักงานอัยการภาค 3 0 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 0-4424-8148 ต่อ 165 , 170 หรือ www.pr.ago.go.th  
2557-06-13 กษ1110(ศส.6)/131 ลว12มิ.ย57 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่6 ประกาศประมูลขายพัสดุชำรุด จำนวน 15 รายการ ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่6 0 วันที่ 13 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 0-4492-0261 หรือ www.cpd.go.th  
2557-06-13 นม0032.101.4/ว.14527 ลว12มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 6 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-13 นม0027.101.4/ว.14279 ลว11มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-12 นม0003/352 ลว12มิ.ย57 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง ของ สนง.คลังจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 0-4424-2215 , 0-4425-9272 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-12 ศธ0544/2088 ลว12มิ.ย57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-06-12 นม98602/486 , 485 ลว11มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-12 นม80102/406 ลว11มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน และ จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 08-9428-3600 , 08-0154-1100 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-12 นม98402/309 ลว11มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ฯ จำนวน 34,140 ถุง และ นมยูเอชที ฯ จำนวน 21,764 กล่อง ของ อบต.โนนยอ 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 0-4448-7975 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-12 นม88802/375 ลว11มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 หรือ www.donman.go.th  
2557-06-12 นม52462/637 ลว11มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ จำนวน 28 รายการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 11 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 25 มิถุนายน 2557 0-4420-0617 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-06-12 นม52642/630 ลว11มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจร ถนน คสล. ซอย 1 บ้านกุดคล้า หมู่ที่ 5 ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-06-12 นม58402/627 ลว11มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านคลองเสือ หมู่ที่ 15 ของ เทศบาลตำบลหมู่สี ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-06-12 กษ1018/ว552 ลว11มิ.ย57 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนฯ และ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดแขวนฯ จำนวน 5 เครื่อง ของ สน.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 0 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 0-4446-5137  
2557-06-12 นม0032.123/ว.14396 ลว11มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-12 นม0032.101.4/ว.13107 ลว11มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารทรงสูง (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-12 สบ0032.301/308 ลว10มิ.ย57 โรงพยาบาลหนองแซง จังหวัดสระบุรี ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองแซง จ.สระบุรี 0 วันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2557 0-3636-6233 หรือ www.nongsaeng.com  
2557-06-12 นม0032.101.4/ว.14154 ลว10มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-12 นม0032.101.4/14135 ลว10มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 33 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-12 นม0032.001.8/ว83 ลว10มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-06-11 กค0413.1/593 ลว11มิ.ย57 สำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 5 รายการ และ ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.คลังเขต 3 0 วันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2557 0-4424-3010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-11 นม99502/629 ลว10มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 0-4424-9357  
2557-06-11 นม76202/ว.416 ลว10มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 37 รายการ ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 0-4497-1743 , 081-8783588  
2557-06-11 นม76202/ว.413ลว10มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนดินฯ และ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก รวม 4 โครงการ ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 0-4497-1743-4 หรือ www.donyai-khon.go.th  
2557-06-11 นม96102/ว.272 ลว10มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ของ อบต.ตาดใหญ่ 0 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 0-4497-9404  
2557-06-11 นม95801/ว787 ลว10มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาให ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ของ อบต.เสมาใหญ่ 0 วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 25 มิถุนายน 2557 0-4497-6218 , 08-9583-9139 หรือ www.semayai.go.th  
2557-06-11 นม76802/ว327 ลว10มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 6 , ปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดิน บ้านตาชู หมู่ที่ 8 , ก่อสร้างรั้ว คสล. และ ประตู ศพด.บ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ของ อบต.ตาจั่น 0 วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 25 มิถุนายน 2557 0-4497-8539 , 085-2073109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-11 นม56302/451 ,449 ลว10 มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมครุภัณฑ์และก่อสร้างถนน คสล.โดยรอบโครงการ ของ เทศบาลตำบลมะค่า 0 วันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2557 0-4437-7058 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-11 นม56902/ว.443 ลว10มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก , หมู่ที่ 11 บ้านหินเพิงเหนือ และปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านคลองหินปูน ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 10 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 26 มิถุนายน 2557 0-4424-9536  
2557-06-11 นม0012(2)/ว.028 ลว10มิ.ย57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกรวยยางจราจร จำนวน 1,500 อัน ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 0-4437-1663 หรือ www.dltkorat.go.th  
2557-06-11 นม0032.101.4/ว.14089 ลว10มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาใช้ทั่ไปและใช้กับเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-11 นม54302/619 ลว9มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียริมถนนมิตรภาพ ชุมชนสำโรงตะวันตก หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-11 นม57402.4/704 , 702 ลว9มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ฯ จำนวน 6 คัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-11 นม52102 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สามารถเลือกระบบน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 9 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 23 มิถุนายน 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-06-10 นม52002/4303 ลว10มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภณฑ์โรงงาน จำนวน 15 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 0-4423-4738  
2557-06-10 นม52002/4298 ลว10มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ , พัดลม จำนวน 2 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 0-4423-4738  
2557-06-10 นม81102/ว41 ลว9มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 9 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 0-8126-5085-8 หรือ www.mabtakoen.go.th  
2557-06-10 นม82502/515 ลว9มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 13 รายการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 0-4445-7286 ต่อ 16  
2557-06-10 นม93902/349 ลว9มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางลาดยางชนิดเคพีล สายทางบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 5 ไปบ้านโนนฤาษี หมู่ที่ 12 ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 0-4475-6191 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-10 นม90202/ว406 ลว9มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้ตุ่น จำนวน 22 รายการ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน จำนวน 37 รายการ ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 9 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 26 มิถุนายน 2557 0-4475-6172 หรือ www.thajalung.go.th  
2557-06-10 นม80702/ว411 ลว9มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และเรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.พังเทียม 0 - - 0-4438-1918  
2557-06-10 นม52302/1020 ,1012 , 1014 ลว9มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 0 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 0-4498-6041 , 0-4498-6043 ต่อ 23 หรือ www.sikhiocity.go.th  
2557-06-10 ตช0018(นม).13/4934 ลว9มิ.ย57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอบังคับการยิง , ก่อสร้างเสาธงชาติ ความสูง 29 เมตร , ก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ , ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.koratpolice.in.th  
2557-06-10 นม0032.001.4/264 ลว9มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวมดลูกและการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ พร้อมสถานีควบคุมศูนย์กลาง 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 หรือ www.korathealth.com  
2557-06-10 นม0032.001.4/254 ลว9มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว 0 วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 หรือ www.korathealth.com  
2557-06-10 ศธ0628.2/ว781 ลว9มิ.ย57 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องสำรองไฟฟ้า ฯ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 0-4425-6885  
2557-06-10 ศธ0530.23/ว456 ลว6มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-06-10 นม73802/818 , 817 ลว5มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศผลจ้างก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ 13 ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ อำพรราชสีมา 0 - - 0-4475-6454 ต่อ 103  
2557-06-10 นม52436/324 ลว5มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อนมให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 2 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 - - 0-4445-9077  
2557-06-09 ศธ0544/2027 ลว9มิ.ย57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-06-09 นม81002/ว.340 ลว6มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2557 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-09 นม52492/434 ลว6มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 29 รายการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2557 0-4424-9536  
2557-06-09 นม52272/ว71 ลว6มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบาย คสล. ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 6 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 24 มิถุนายน 2557 0-4497-8076  
2557-06-09 นม54102/ว412 ลว6มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 6 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 16 มิถุนายน 2557 0-4438-9403 กด 5 หรือ www.dankunthodcity.go.th  
2557-06-09 กษ0810/424 , 427 ลว6มิ.ย57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง พด. (พร้อมขนส่ง) จำนวน 5 รายการ ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ http://ro3.ldd.go.th  
2557-06-09 นม0032.301/ว645 ลว6มิ.ย57 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล ของ รพ.ประทาย 0 วันที่ 6 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 18 มิถุนายน 2557 0-4448-9011 -3 ต่อ 103 หรือ www.prathaihos.com  
2557-06-09 กห0482.65/2911 ลว6มิ.ย57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยา CANDESARTAN 16 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-06-09 นม93902/341 ลว2มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.พลับพลา 0 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 0-4475-6191  
2557-06-09 นม57402.4/672 ลว5มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 รายการ ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-09 ศธ 0530.23/ว452 ลว5มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดสไลด์ตัวอ่อน จำนวน 1 ชุด , ชุดสไลด์ปรสิตและโปรโตซัว จำนวน 1 ชุด , สไลด์เชิ้อราและแบคทีเรีย จำนวน 38 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-06-09 ศก0032/ว1751 ลว4มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 4 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 20 มิถุนายน 2557 0-4481-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-09 นม0032.101.4/ว12587 ลว30พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-06-06 นม79102/173 ลว5มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ และ ปรับปรุง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ 0 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-06 นม0032.124/ว.02684 ลว6มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีสาย Oxygen จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 25 มิถุนายน 2557 0-4429-5614-5  
2557-06-06 นม0012(2) ลว6มิ.ย57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 45 รายการ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 0-4437-1663  
2557-06-06 นม52902/ว419 ลว5มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 รายการ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 0-4432-3380-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-06 นม73802/799 ลว5มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-06 นม73802/791 ลว5มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4443-8077 ต่อ 103  
2557-06-06 นม57402.4/ว673 ลว5มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 รายการ ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-06 นม52642/601 ลว5มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป-กลับ จำนวน 5 คัน ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-06-06 นม81102/ว40 ลว4มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 0-8126-5085-8 หรือ www.mabtakoen.go.th  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13621 ลว3มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13823 ลว4มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อระบบขวดระบายของเหลวด้วยแรงดูด จำนวน 7,920 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ทริมเมอร์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13623 ลว3มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 305 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.วายดีไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13615 ลว3มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน ขนาด 10 มม. จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13612 ลว3มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อเข่าชนิดเคลื่อนไหวได้แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13360 ลว3มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ ฯ จำนวน 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13256 ลว28พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์ระบายน้ำในโพรงสมองลงท้อง จำนวน 120 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13252 ลว28พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นดามกระดูกข้อมือชนิดหัวล็อคไทเทเนียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-05 นม52122/ว89 ลว5มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และ ถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 5 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 19 มิถุนายน 2557 0-4429-4456  
2557-06-05 นม77602/317 ลว4มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศสอบราคาซื้อนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 4 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 19 มิถุนายน 2557 0-4475-6278 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-05 นม0032.001.8/ว.78 ลว5มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อด้ามจับมือถือสลายต้อกระจกแบบเข็มสลายต้อกระจกเคลื่อนที่ซ้าย-ขวา จำนวน 2 ด้าม ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-06-05 นม0032.001.8/ว.77 ลว5มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-06-05 นม0032.001.8/ว.76 ลว5มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-06-05 นม89702/ว339 ลว4มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ตะโก 0 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 17 มิถุนายน 2557 0-4430-1115  
2557-06-05 นม0032.123/ว.13887 ลว4มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-05 นม57902/398 , 399 ลว3มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 81 รายการ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 0-4449-5268  
2557-06-05 นม0032.101.4/ว.13618 ลว4มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม 0 - - 0-4423-5254  
2557-06-04 นม0032.124/ว.2644 ลว4มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (แบบมือถือ) จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2557 0-4429-5614-5  
2557-06-04 นม52662/1390 ลว4มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปกรณ์กีฬาประจำศูนย์ฟิตเนส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (7รายการ) ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 4 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 18 มิถุนายน 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-04 นม96702/ว421 ลว3มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ และ ปรับปรุง ฯ จำนวน 23 โครงการ ของ อบต.หนองหอย 0 วันที่ 3 - 12 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 0-4475-6534 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-04 นม98402/ว.289 ลว3มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. โดยการเททับเส้นเดิม บ้านโนนยอ หมู่ที่ 8 , ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนยอพัฒนา หมู่ที่ 6 และ ก่อสร้างประปาบาดาล บ้านกระพี้ หมู่ที่ 4 ของ อบต.โนนยอ 0 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 0-4448-7975 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-04 นม78502/528 , 527 ลว3มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาซื้อนม ให้กับโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-06-04 นม89904/270 ลว3มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง จำนวน ๒๑,๗๓๕ ถุง และ นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน ๑๓,๐๖๔ กล่อง ของ อบต.ตูม 0 วันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2557 0-4444-0029 , 0-4444-0140 หรือ www.abttoom.com  
2557-06-04 นม0032.101.4/ว.13600 ลว3มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 มิถุนายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-04 นม71202/429 , 488 ลว2มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณคุ้มคลองเสือ หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 2 - 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 0-4498-2521  
2557-06-04 นม71202/425 , 482 ลว2มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสะพานบุกะเฉด-ป้ายหมู่บ้านขนงพระใต้ 0 วันที่ 2 - 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 0-4498-2521  
2557-06-04 นม71202/457 ลว30พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณคุ้มคลองเสือ และ บริเวณสะพานบุกะเฉด - ป้ายหมู่บ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ 0 - - 0-4498-2521  
2557-06-03 52662/1380 ลว3มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-03 นม77602/308 ลว2มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก และ บ้านคอนเมือง ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 - 17 มิถุนายน 2557 0-4475-6278 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-03 นม52436/303 , 302 ลว2มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาซื้อนม ให้กับโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 3 - 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 13 มิถุนายน 2557 0-4445-9077  
2557-06-03 นม52432/296 ลว2มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดิน (แบบดาดคอนกรีต) ลำห้วยตะคร้อ ช่วงบ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 7 ชุมชนตะคร้อ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 0-4445-9077 ต่อ 15 หรือ 090-8208890 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-06-03 นม52432/288 ลว2มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอประชุมตระกูลสุข บริเวณผนังด้านบนเพื่อป้องกันนก พร้อมตกแต่งฝ้าเพดาน ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 0-4445-9077 ต่อ 15 หรือ 090-8208890 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-06-03 นม84904/420 ลว30พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศผลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองมะนาว ได้แก่ หจก.ทรัพย์สมบูรณ์ ทรัค 0 - - 0-4475-6547  
2557-06-03 ศธ0530.23/ว445 ลว30พ.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนสัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-06-03 นม0032.101.4/ว.13439 ลว29พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ผดุงชีพก่อสร้าง 0 - - 0-4423-5249  
2557-06-02 นม0032.001.8/ว.71 ลว2มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก จำนวน 3 ชุด สำหรับ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-06-02 นม80402/ว.496 ลว30พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 5 แห่ง , สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-02 นม0032.001.4/244 ลว30พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และอ๊อกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-06-02 นม0032.001.4/236 ลว30พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ และ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-06-02 นม0032.123/ว.13525 ลว30พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-02 นม0032.101.4/ว.13364 ลว29พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ รุ่น RObot stainer Microm HMS 740 จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 19 มิถุนายน 2557 0-4423-5249  
2557-06-02 นม88904/298 ลว29พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาว ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ของ อบต.ดอนยาวใหญ่ 0 วันที่ 2 - 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557 0-4497-7237 หรือ www.donyaoyai.go.th  
2557-06-02 นม75802/ว630 ลว28พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 17 ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2557-06-02 นม75802/ว626 ลว28พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ และนม ยู เอช ที ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2557-06-02 นม73802/756 ลว26พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-02 นม0032.101.4/ว.13363 ลว29พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนอาคารหอผู้ป่วย 8 ชั้น จำนวน 240 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-30 นม0032.124/ว.2576 ลว30พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล ระบบสีและขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 17 มิถุนายน 2557 0-4429-5614-5  
2557-05-30 นม0032.124/ว.2575 ลว30พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ตึกรังสีรักษา จำนวน 1 งาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 23 มิถุนายน 2557 0-4429-5614  
2557-05-30 นม60802/353 , 355 , 352 ลว29พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระน้ำสาธารณะเพื่อผลิตน้ำประปา , ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนางนันทา-บ้านนายสวิด และ สายโกรกมะค่าเหนือ ซอย 9 ของ เทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 0-4433-7300 หรือ www.srapra.go.th  
2557-05-30 นม74202/196 ลว29พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของ อบต.ครบุรี 0 - - 0-4449-0971  
2557-05-30 นม52206.1/955 ลว1374 ลว29พ.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1 จำนวน 149 รายการ ของ เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4427-9649 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-30 นม52002/5049 ลว29พ.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 16 มิถุนายน 2557 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2557-05-30 กษ1018/ว474 ลว28พ.ค57 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4446-5137  
2557-05-30 นม0032.101.4/ว,13109 ลว28พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (64 Slice) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สีมาเฮลธ์แคร์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-30 นม0030/6350 ลว27พ.ค57 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 77 หน่วย 26 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4495-8512 ต่อ 10 , 12  
2557-05-30 ศธ0530.1(8)/ว.2037 ลว26ลว57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วหอพัก เขตพื้นที่ขามเรียง จำนวน 1 งาน (ประจำปีงบประมาณ 2557) ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-05-30 ศธ0530.1(8)/ว.2028 ลว26พ.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วหอพัก เขตพื้นที่ขามเรียง จำนวน 1 งาน (ประจำปีงบประมาณ 2554) ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-05-29 นม76002/216 ลว28พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระประปา บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5 อบต.ตะหนิน อบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4424-9170  
2557-05-29 นม89904/281 ลว28พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ตูม 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4444-0029 , 0-4444-0140 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-05-29 นม52802/ว339 ลว28พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4438-5066 ต่อ 12  
2557-05-29 นม58402/760 ลว28พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาซื้อนมพร้อมดื่มชนิดถุง สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวมเป็นจำนวน 109,470 ถุง ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-05-29 นม58402/355 ลว28พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 2 สาย ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-05-29 นม52352/ว673ลว28พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน จำนวน 1 โครงการ (41 รายการ) ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4438-7155 , 0-4438-7141 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-29 นม52352/ว670 ลว28พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 39 รายการ ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4438-7155 , 0-4438-7141 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-29 กห0482.65/258 ลว28พ.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประมูลจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4423-4391-2  
2557-05-29 ตช0018(นม).13/4460 , 4456 ลว27พ.ค57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามยิงปืน ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.koratpolice.in.th  
2557-05-29 นม0032.101.4/ว.13178 ลว29พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถฉีดยา จำนวน 13 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 13 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-29 นม0032.101.4/ว.13177 ลว29พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดาน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 19 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-29 นม0032.101.4/ว.13106 ลว29พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 27 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-29 นม0032.101.4/ว.13137 ลว28พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้ายืดให้แรงกดรัด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 180 โหล , ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 360 โหล , ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 3,480 โหล , ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2,100 โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-29 นม0032.101.4/ว.13122 ลว24พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 17 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-29 นม0032.101.4/ว.12870 ลว23พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำ RO รวมสารกรองและเมมเบรน 6 ท่อน จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4423-5249  
2557-05-29 นม 0032.101.4/ว.12759 ลว23พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องทำความเย็น ฯ จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4423-5249  
2557-05-29 นม0032.101.4/ว13162 ลว28พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ M , S จำนวน 756,000 คู่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-28 นม52662/1259 ลว28พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-28 นม0032.001.8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครนครราชสีมา 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-05-28 นม74502/303 ลว27พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาซื้อนม ให้กับโรงเรียนในเขตอบต. รวม 6 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4475-6186  
2557-05-28 นม78502/493 , 492 ลว27พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 17 รายการ ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-05-28 นม96202/ว219 ลว27พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต.หนองไทร 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 0-4424-9655 หรือ www.ningsai.go.th  
2557-05-28 นม52412/958 ลว27พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สระน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 0-4493-0239  
2557-05-28 นม0032.123/ว.13161 ลว27พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-28 นม0032.101.4/ว.13105 ลว27พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดสวนหลอดเลือดดำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชนิดชั่วคราว จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-28 นม73802/713 ลว26พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-28 ศธ0530.1(8)/ว.2027 ลว26พ.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างทำป้อมยามจุดตรวจ จำนวน 8 หลัง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-05-28 นม80402/ว.479 ลว23พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-28 นม84302/ว.52 ลว22พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.หนองบัว 0 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6258-9  
2557-05-28 นม0032.101.4/ว13151 ลว27พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ เบอร์ SS , S , M , L จำนวน 95,000 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ผล พาลาเดียม 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-27 นม52662/1235 ลว27พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-27 นม 52702/ว 36 ลว26พค57 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2557 0-4439-7162 ต่อ 14 หรือ www.khamtalayso.go.th  
2557-05-27 นม 88001/340 ลว26พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนน ม.5, ม.8 และก่อสร้างศาลาประชาคม ม.10 รวม 3 โครงการ ของ อบต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4424-9131  
2557-05-27 นม 95902/284 ลว 26พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ม.3, ฝายน้ำล้น ม.5,รางระบายน้ำ คสล.ม.6 และคันดินสระไผ่ ม.10 รวม 4 โครงการ ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2557 0-4475-6262-3  
2557-05-27 นม52902/ว374 ลว26พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4432-3380-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-27 นม 78502/484 ลว26พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ของ อบต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4496-1107, 08-1760-3573 หรือ www.nonsomboonlocal go.th  
2557-05-27 นม 52772/420 ลว26พค57 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ จำนวน 6 รายการ สำหรับ ศพด.พนมวัน ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2557-05-27 นม0032.001.4/97 ลว26พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ฯ จำนวน 5 คัน ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 หรือ www.korathealth.com  
2557-05-27 นม 74202/185 ลว26พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ของ อบต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2557 0-4449-0971 หรือ www.tambonkonburi.com  
2557-05-27 นม0032.001.4/110 ลว26พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 3 อาคาร ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-05-27 คค 0710/ว 2908 ลว26พค57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านวังโรงน้อย-บ้านหนองกระทุ่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระยะทาง 2.10 กิโลเมตร ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 5 มิถุนายน 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.13087 ลว26พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 5,150,500 กรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146  
2557-05-27 คค 0623.1.1/3/1050 ลว26พค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย Class I Type I ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.12737 ลว22พ.ค57 1324 ประกาศผลจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (16 Slice) สำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาร์.ที.ไทย เมดิคอล 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.12761 ลว21พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผืนตาข่ายซ่อมปิดช่องท้องเป็นตาข่ายชนิดโพลีโพพิลีนฯ จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.12663 ลว21พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด จำนวน 40 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.12147 ลว19พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR ชนิด REAL TIME จำนวน 12,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ดรัก เทสท์ติ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.12171 ลว19พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดและเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-27 นม0032.101.4/11915 ลว16พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 26,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.11997 ลว16พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 43,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.11951 ลว16พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อถุงบรรจุดลหิตชนิดสี่ถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 15,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-26 นม52006/3897 ลว26พ.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 505 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4423-4763  
2557-05-26 นม82502/461 ลว23พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ ในเขต อบต.สระตะเคียน จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 08-7257-7715  
2557-05-26 ตช0018(นม).13/4377 ลว23พ.ค57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนามยิงปืนยาว , อาคารอำนวยการยิงปืนยาว , อาคารอำนวยการยิงปืนสั้น NRA และ IPT ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.koratpolice.in.th  
2557-05-26 คค0623.7/1.3/1026 ลว23พ.ค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-05-26 นม72102/355 ลว22พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 1 ชุด ของ อบต.วังกะทะ 0 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 093-0943467 หรือ www.wangkata374.com  
2557-05-26 นม72102/352 ลว22พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน ของ อบต.วังกะทะ 0 วันที่ 22 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 9 มิถุนายน 2557 093-0943467 หรือ www.wangkata374.com  
2557-05-26 นม0032.123/ว.12936 ลว23พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-26 นม0032.101.4/ว.12760 ลว22พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วกันน้ำ ครั้งที่ 2 ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-26 นม0032.101.4/ว.12670 ลว21พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมแบบเปลี่ยนเฉพาะส่วนหัวกระดูก Femur ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 30 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-26 นม0032.101.4/ว.12667 ลว21พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-23 นม75302/ว154 ลว22พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ อบต.ชีวาน หมู่ที่ 6 บ้านซาด และ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านชีวาน ของ อบต.ชีวาน 0 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4424-9186 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-23 นม0032.101.4/ว.12865 ลว22พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 18 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-23 กษ0810/379 , 382 ลว21พ.ค57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วนิ้วนางแดง) พร้อมขนส่ง 76.25 ตัน ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 21 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ http://ro3.ldd.go.th  
2557-05-23 ศธ0586(กก)/1397 ลว20พ.ค57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-05-22 นม52002/3864 ลว22พ.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องอาคารเรียน 2 (โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4423-4738  
2557-05-22 นม52002/3855 ลว22พ.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4423-4738  
2557-05-22 ศธ0544/1835 ลว22พ.ค57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมาร 0 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-05-22 นม73302/398 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสำโรง , ขุดลอกหนองกระเบื้องนอก บ้านโนนมันแกว , ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.กระเบื้องนอก ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-22 นม0032.124/ว12397 ลว22พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจตา-หู จำนวน 27 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4429-5614-5  
2557-05-22 นม0032.001.8/ว68 ลว22พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเวชภัณฑ์คลัง จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-05-22 นม0032.101.4/ว12669 ลว21พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโลหะแผ่นยึดตรึงกระดูกคอด้านหน้า จำนวน 80 ชิ้น และ สกรูสำหรับยึดแผ่นโลหะ จำนวน 350 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-22 นม0032.101.4/ว12662 ลว21พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด 3 สูบ 380 V ความจุ 315 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 18 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-22 นม0032.101.4/ว12797 ลว22พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมอาหาร จำนวนประมาณ 1,940,400 กรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5146  
2557-05-22 นม0032.101.4/ว12652 ลว21พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง (Solution Administration Set For lnfusion pump) จำนวน 24,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-22 นม73302/405 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำใสฯ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 2 , บ้านกระเบื้องนอก หมู่ที่ 4 , บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-22 นม80502/ว331 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 0-4475-6400  
2557-05-22 นม95802/ว684 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาให ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 5 รายการ ของ อบต.เสมาใหญ่ 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 0-4497-6218 , 08-9583-9139 หรือ www.semayai.go.th  
2557-05-22 นม52102/652 ลว21พใค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างตลาดสดบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 15 จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด 0 วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4430-5433 ต่อ 19 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-22 นม88802/330 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านช่องแมว - บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม88802/322 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม88802/315 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม88802/308 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอกหมู หมู่ที่ 20 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม88802/303 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม88802/297 ลว20พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม88802/290 ลว20พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม88802/276 ลว20พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม0032.101.4/ว12157 ลว19พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและคลินิกบริการของงานอาชีวเวชกรรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4423-5249  
2557-05-22 ศก0032/1434 ลว19พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อยูนิทันตกรรม ระบบดูดน้ำลายแบบ Motor suction จำนวน 1 เครื่อง , แบบ Air suction จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.ขุขันธ์ 0 วันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-22 นม52772/401 ลว21พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนเมือง - ศรีพัฒนา บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4420-6168 หรือ wwww.banphokorat.go.th  
2557-05-22 นม52772/398 ลว21พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฯ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 และ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4420-6168 หรือ wwww.banphokorat.go.th  
2557-05-21 นม52122/ว78 ลว21พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และ ถนน คสล.ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4429-4456  
2557-05-21 นม82002/356 ลว20พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหง ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ของ อบต.ลำคอหงษ์ 0 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 088-1059940 หรือ www.Lamkhohong.go.th  
2557-05-21 นม73802/673 ลว20พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ และ นม ยู.เอช.ที ให้กับโรงเรียนในเขต อบต. รวม 7 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต. รวม 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-21 นม79102/135 ลว20พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ 0 วันที่ 20 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-21 ศธ0530.1(8)/ว1926 ลว20พ.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเนินซะลอความเร็ว จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271 , 1398  
2557-05-21 นม0032.101.4/ว12673 ลว21พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดรับภาพระบบดิจิตอลชนิดแบบราบ สำหรับเครื่องสวนหัวใจแบบหนึ่งระนาบ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มาหราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146  
2557-05-21 นม0032.123/ว12537 ลว20พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยางทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-21 นม96102/ว209 ลว19พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 - - 0-4497-9404  
2557-05-21 นม96102/ว208 ลว19พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศผลจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ นางคำดี ศรีบุญเรือง 0 - - 0-4497-9404  
2557-05-21 พม.5108/ปม/2738 ลว19พ.ค57 การเคหะแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง / ปรับปรุงลานกีฬา และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร (หนองบัวศาลา 1,2 หนองจะบก สูงเนิน บ้านเกาะ ปากช่อง1) 0 วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 0-2944-6860-3  
2557-05-21 นม0032.101.4/ว11922 ลว16พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4423-5249  
2557-05-20 นม98602/414 , 413 ลว19พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและซ่อมแซมถนน ในเขตตำบลบ้านราษฎร์ จำนวน 12 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-20 นม0032.101.4/ว12167 ลว19พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบทางเคมีสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 2,040 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-20 นม0032.101.4/ว12144 ลว19พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดาน จำนวน 6 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-20 นม0032.101.4/ว11614 ลว14พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดให้อาหารเหลวสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเพียวดีไวซ์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-20 นม0032.101.4/ว11603 ลว12พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันรังสีในการตรวจสวนหัวใจ จำนวน 20 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิคอล โซลูชั่นส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-20 นม0032.101.4/ว11531 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-20 นม60302/288 ลว16พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศประมูลราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ (แก้ไข) จำนวน 1 คัน ตัวรถ 6 ล้อ ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 16 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557 0-4499-1987  
2557-05-19 นม60302/288 ลว16พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศประมูลราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ตัวรถ 6 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 16 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557 0-4499-1987  
2557-05-19 นม57402.4/587 , 586 ลว16พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางพวย , ถนนราษฎร์สามัคคี ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 16 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 - 26 พฤาภาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-19 คค0623.2/1.3/2373 ลว16พค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศแก้ไขราคาประกวดจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 - - 0-4424-2047 ต่อ 18  
2557-05-19 นม0032.101.4/ว12111 ลว16พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 360 แกลลอน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-19 นม0032.101.4/ว12109 ลว16พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-19 นม0032.101.4/ว12107 ลว16พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเครื่องไหวได้ จำนวน 26 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-19 นม0032.301/ว515 ลว15พ.ค57 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ 2 ไก ชนิดมือหมุนปรับระดับได้ จำนวน 12 เตียง ครั้งที่ 2 ของ รพ.ประทาย 0 วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4448-9011-13 ต่อ 103 หรือ www.prathaihos.com  
2557-05-19 นม51008.9/162 ลว14พ.ค57 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นค ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 318 ล. ของ ร.ร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5043  
2557-05-19 นม00323/626 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 7 -26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4496-9042 ต่อ 7123 , 7165  
2557-05-16 นม99502/508 ลว16พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 25 รายการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 16 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 - 29 พฤษภาคม 2557 0-4424-9357  
2557-05-16 นม81002/274 ลว15พค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2557 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-16 นม89702/ว255 ลว15พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 110 รายการ ของ อบต.ตะโก 0 วันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2557 0-4430-1115 หรือ www.tago.go.th  
2557-05-16 นม78502/443 , 442 ลว15พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 สำหรับโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-05-16 นม85501.2/151 ลว15พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมระบบประปา ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 16 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 - 29 พฤษภาคม 2557 0-4497-9042  
2557-05-16 นม76202/ว295 ลว15พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศประกวดราคาบูรณะถนนลาดยางสายสุขาภิบาลเมืองคง-บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 1 และ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 7 - โรงปุ๋ย ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2577 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 0-4497-1743-4 หรือ www.donyai-khon.go.th  
2557-05-16 นม73802/678 ลว15พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ 13 และ ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-16 นม55203/1099 ลว15พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประมูลซื้อที่ดินเพื่อบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ไร่ พื้นที่บริเวณทุ่งหลังวัดโนนหมัน ชุมชนโนนหมัน , ชุมชนโนนสูง จำนวน 1 แห่ง ของ เทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557 0-4437-9473 หรือ www.nonsung.go.th  
2557-05-16 นม58402/678 ลว15พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 15 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 29 พฤษภาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-05-16 คค.0623.2/1.3/2343 ลว15พ.ค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 15 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-05-16 นม0032.101.4/ว12001 ลว15พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ยี่ห้อ TOYOTA และยี่ห้อ ISUZU ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 0-4423-5144  
2557-05-16 นม54302/520 ลว14พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค้าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 78 รายการ 30 วันที่ 14 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.taladkea.go.th  
2557-05-16 นม0032.301/1070 ลว14พ.ค57 โรงพยาบาลชุมพวง ประกาศสอบราคาวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 12 รายการ ของ รพ.ชุมพวง 0 วันที่ 6 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 23 พฤษภาคม 2557 0-4447-7281 , 0-4447-7020 , 0-4447-7021 ต่อ 103 , 239  
2557-05-16 นม51008.9/153 ลว14พ.ค57 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นค ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 318 ล. จำนวน 1 โครงการ ของ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4439-5043 หรือ 0-4430-5167  
2557-05-16 นม79002/200 ลว24เม.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประกาศประมูลราคาขายครุภัณฑ์ จำนวน 47 รายการ 369 ชิ้น ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 0-4429-2389  
2557-05-15 นม0030/5870 ลว15พ.ค57 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4495-8512 ต่อ 19 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2557-05-15 นม80702/ว350 ลว14พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ , ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.พังเทียม 0 วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-15 นม95902/396 ลว14พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 8 , บริเวณบ้านหนองกวาง หมู่ที่ 11 และ ก่อสร้างถนนดิน บริเวณบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 14 ของ อบต.หนองค่าย 0 วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2557 0-4475-6254 หรือ www.nongkai.org  
2557-05-15 นม95902/392 ลว14พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไม้ตาย และ ร.ร ไตรราษฎร์สามัคคี ของ อบต.หนองค่าย 0 วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2557 0-4475-6254 หรือ www.nongkai.org  
2557-05-15 นม74602/ว276 ลว14พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 55 แรงม้า ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ อบต.คูขาด 0 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4424-9274  
2557-05-15 นม78502/432 , 431 ลว14พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายมานะศักดิ์-บ้านนายอุดร หมู่ที่ 11 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-05-15 นม78502/423 , 422 ลว14พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายซอย 1 หมู่ที่ 10 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-05-15 นม78502/418 , 413 ลว14พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกนาอุดม-สี่แยกป่ายาง หมู่ที่ 8 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-05-15 นม60802/292 , 294 , 293 ลว14พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 12,108 กิโลกรัม ของ เทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 0-4433-7300 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-15 นม87202/289 ลว12พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายสารภี บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 ของ อบต.ขามสมบูรณ์ ได้แก่ หจก.ราชสีมาจิตเจริญ 0 - - 0-4475-6594  
2557-05-15 นม73302/ว363 ลว12พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำใส ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 - - 0-4496-3035  
2557-05-15 นม73302/351 ลว6พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง และ ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่ บ้านกระเบื้องนอก บ้านหนองหัวคน บ้านพุทรา ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 6 - 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 16 พฤษภาคม 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-15 นม73402/220 ลว6พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก , ก่อสร้างถนนลูกรัง , ก่อสร้างลานกีฬา คสล. , ซื้อวัสดุทางการศึกษา ของ อบต.กฤษณา 0 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2557-05-15 ทส0917.1/2110 ลว2พ.ค57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นค ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 199 รายการ ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 0 วันที่ 2 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 0-4424-3054  
2557-05-15 นม0032.001.8/ว62 ลว12พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกชนิดคลอดเลนส์ จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-05-14 นม77004/ว321 ลว12พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวตะแบง จำนวน 75 คน และ บ้านตูม จำนวน 76 คน ของ อบต.ทองหลาง 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4439-9989 , 084-3396168 หรือ http://www.tonglang.go.th  
2557-05-14 - สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหลังหอประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 จำนวน 6 ห้อง ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4475-6470 , 081-2665711 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-14 - สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 20 ห้อง ฯ ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4475-6470 , 081-2665711 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-14 - สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำ หมุ่ที่ 16 บ้านหนองกกพัฒนา ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4475-6470 , 081-2665711 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-14 นม52462/520 ลว12พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะปัน - รังกาสามัคคี จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4420-0617  
2557-05-14 นม77602/271 ลว12พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 2 , บ้านวัด หมู่ที่ 9 , บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 , วางท่อระบายน้ำ บ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ 6 ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 28 พฤษภาคม 2557 0-4475-6278 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-14 นม90402/456 ลว12พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน / วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 52 รายการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4475-6452 , 081-4702314 หรือ www.thaang.com  
2557-05-14 นม93902/243 ลว12พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4475-6191 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-14 นม0032.123/ว11798 ลว12พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-14 นม0032.101.4/11270 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อไส้เครื่องมือตัดเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบโค้ง จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-14 นม0032.101.4/ว11225 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยา จำนวน 147,600 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคเอ็น เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-14 นม0032.101.4./ว11167 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแถบทดสอบระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด จำนวน 600,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-14 นม0032.101.4/ว11150 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 1,800 Set ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-14 นม90202/ว331 ลว8พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้ตุ่น จำนวน 39 คน และ บ้านหนองกก-หัวดอน จำนวน 40 คน ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 28 พฤษภาคม 2557 0-4475-6171-2 หรือ www.thajalung.go.th  
2557-05-14 นม98602/388 ลว7พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตอบต.บ้านราษฎร์ จำนวน 4 โรงเรียน ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 8 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 23 พฤษภาคม 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-14 นม58402/645 ลว2พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศยกเลิกประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 - - 0-4429-7604-5  
2557-05-12 นม52432/245 ลว8พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง 2 ชั้น จำนวน 3 คัน เป็นเวลา 2 วัน ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4445-9077 ต่อ 15 หรือ 090-8208890 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-05-12 นม54202/398 ลว8พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านคล้า ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า 0 วันนี้ 8 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4437-9999 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-12 นม60802/279 , 278 ,277 ลว8พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงสอบราคาวางท่อน้ำเข้าสระ , ย้ายถังประปาหมู่บ้าน , เปลี่ยนถังส่งประปา ของ เทศบาลตำบลสระพระ เป็น 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 23 พฤษภาคม 2557 0-4433-7300 หรือ www.srapra.go.th  
2557-05-12 นม98602/387 ลว8พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตอบต.บ้านราษฎร์ จำนวน 4 โรงเรียน ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 8 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 23 พฤษภาคม 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-12 นม56102/563 ลว8พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-12 นม57402.4/522 ลว7พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน เป็นเวลา 2 วัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 7 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 19 พฤษภาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-12 นม80102/321 ลว7พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ , ซ่อมสร้างถนน ฯ รวม 6 โครงการ ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 7 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 27 พฤษภาคม 2557 089-4283600 , 093-4652528หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-12 นม87202/280 ลว7พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านทิสใต้ บ้านขาม หมู่ 1 และบ้านตะหนอด หมู่ 6 ของ อบต.ขามสมบูรณ์ ได้แก่ หจก.ศิริศักดิ์การโยธา และ หจก.กฤติมาก่อสร้าง 0 - - 0-4475-6594  
2557-05-12 นม52412/805 ลว6พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 - - 0-4493-0239  
2557-05-12 ทส0917.1/2115 ลว2พ.ค57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นคร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ฯ จำนวน 13 รายการ ของ สน.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 0 วันที่ 2 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 0-4424-3054 หรือ www.0-4424-2060 ต่อ 300  
2557-05-12 นม0032.101.4/ว.11278 ลว8พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-12 นม0032.101.4/ว.10572 ลว7พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สีมาเอ็มอาร์ไอ 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-12 นม0032.101.4/ว.11147 ลว6พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอลิมปัส (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-12 นม0032.101.4/ว10825 ลว30เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จำนวน 8,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-12 นน 0032.101.4/ว.10808 ลว30เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดน้ำยาตรวจ ฯ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-12 นม0032.101.4/ว.10828 ลว30เม.ย57 โรงพยาบาลมาหราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดน้ำยา C-Reactive Protein (CRP) จำนวน 21,750 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-08 นร0207.29/0156/1 ลว30เม.ย57 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 46 รายการ ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 0 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 0-4446-5400  
2557-05-08 นม52002/3509 , 3507 ลว8พ.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเดชอุดมซอย 13/13 และถนนพิบูลละเอียด ซอย 12/8 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 0-4423-4734 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-08 นม0032.123/ว.11287 ลว7พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-08 นม0032.101.4/ว.11274 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อแผ่นยึดตรึงวัสดุปิดแผลชนิดมีกาว ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2,400 ม้วน , ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2,040 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวฌัน

0 - - 0-4423-5249  
2557-05-08 นม0032.101.4/11232 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน ขนาด 10 มม. จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-08 นม0032.101.4/ว.11227 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 200,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-08 นม0032.101.4/ว.11149 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 305 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-08 นม52662/1003 ลว8พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 8 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-05-08 นม52662/999 ลว8พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-05-08 นม78505/393 , 392 ลว7พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ จำนวน 75 คน ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-05-08 นม84904/340 ลว7พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองมะนาว 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 0-4475-6547 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-08 นม60802/268 , 269 , 265 ลว7พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเข้าสระ บ้านสระพระพัฒนา , ย้ายถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสระพระพัฒนา , เปลี่ยนถังส่งประปา หมู่ที่ 6 บ้านคูเมืองน้อย ของ เทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 0-4433-7300 หรือ www.srapra.go.th  
2557-05-08 นม52902/ว329 ลว7พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 0-4432-3380  
2557-05-08 นม56902/368 ลว7พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน , ก่อสร้างถนนลาดยาง , ซ่อมแซมถนนลาดยาง ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4424-9536  
2557-05-08 นม77102/996 ลว6พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศรายชื้อผู้ค้าประมูลจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง ได้แก่ หจก.อลงกรณ์การโยธา , บ.ฐานเจ้าพระยา , หจก.เพ็ญจันทร์รับเหมาก่อสร้าง 0 - - 0-4497-2445  
2557-05-08 นม0032.101.4/ว10984 ลว6พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา HBV markers และ Tumor markers ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-07 นม0032.124/ว.02195 ลว7พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจโพรงจมูก ฯ 0 องศา 2.7 mm. จำนวน 1 ตัว และ 30 องศา 2.7 mm. จำนวน 1 ตัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 0 - - 0-4429-5614  
2557-05-07 นม0032.001.8/ว59 ลว2พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-05-07 นม0032.001.8/ว85 ลว2พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.ขอนแก่นเป็นหนึ่ง กรุ๊ป 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-05-07 นม0032.001.8/ว57 ลว2พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง , บจก.ไบโอคอททอน , บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-05-07 นม0032.001.8/ว60 ลว7พค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-05-07 นม74602/ว057 ลว6พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 ของ อบต.คูขาด 0 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 0-4424-9274  
2557-05-07 นม52402.7/ว499 ลว6พ.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ค.ส.ล และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล สายโอฬาร ซอย 1 เชื่อม ซอย 2 ชุมชนวังดู่ ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 0-4428-4647 ต่อ 19 หรือ http://www.nmt.or.th/korat/mueangpak/  
2557-05-07 นม58402/651 ลว6พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 210 คน ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-07 นม58402/648 ลว6พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 210 คน ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-07 ศธ0530.1(8)/ว.1686 ลว6พ.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 38 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 6 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 22 พฤษภาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-05-07 นม79902/ว342 ลว2พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน , ถนนลูกรังและงานดิน จำนวน 14 โครงการ ของ อบต.บึงพะไล 0 วันที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 0-4475-6264 , 08-9846-5186 หรือ www.bungpalai.go.th  
2557-05-07 นม71202/373 ลว1พค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสะพานบุกะเฉด-ป้ายหมู่บ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 0-4498-2521  
2557-05-07 นม2318/1261 ลว2พ.ค57 ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ ของ อำเภอแก้งสนามนาง 0 วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2557 0-4433-9088 ต่อ 5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-07 นม57402.4/509 , 507 ลว2พค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ฯ จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-07 นม0009/ว222 ลว2พค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตขยายเชื้อราในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าว ฯ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-06 นม0032.001.4/87 ลว2พค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย จำนวน 3,743 ชุด ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-05-06 นม85501.2/138 ลว2พค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึมมะอุ - สวนหม่อน จำนวน 72 คน ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2557 0-4497-9042  
2557-05-06 นม0032.001.4/229 ลว2พค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 4 ชุด สำหรับสถานีอนามัยมะเริงน้อย และสถานีอนามัยไชยมงคล ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 - 16 พฤษาภาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-05-06 นม73302/342 ลว2พค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำใส ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านดอนใหญ่ หมูู่ที่ 2 , บ้านกระเบื้องนอก หมู่ที่ 4 , บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 2 - 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-06 นม76702/232 ลว2พค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคีย ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ตะเคียน 0 วันที่ 2 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 0-4438-9984 , 089-8475134 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-06 นม76002/170 ลว2พค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ของ อบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 2 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 - 22 พฤษภาคม 2557 0-4424-9170 หรือ www.dontanin.go.th  
2557-05-06 นม 54306.6/490 ลว 2พค57 เทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาซื้ออารหารเสริม(นม)สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 จำนวน 74,400 ถุง และจำนวน 14,880 กล่อง ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2557 0-4491-7072 หรือ www.taladkae.go.th  
2557-05-06 นม96102/ว173 ลว2พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก จำนวน 78 คน ฯ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 3 - 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 - 15 พฤษภาคม 2557  
2557-05-06 นม 54306.6/478 ลว 2พค57 เทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ร.ร.เทศบาลตลาดแค ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2557 0-4491-7072 หรือ www.taladkae.go.th  
2557-05-06 นม 71202/372,373 ลว 1พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตสะพานบุกระเฉด-ป้ายหมู่บ้านพระขนงใต้ ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.khanongpra.go.th  
2557-05-06 นม 71202/369 ลว 1พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตคุ้มหนองเสือ ม.1 บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.khanongpra.go.th  
2557-05-06 นม96102/ว176 ลว2พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน จำนวน 236 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 78 คน ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 3 - 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 - 15 พฤษภาคม 2557 0-4497-9404  
2557-05-06 นม 71202/368 ลว 1พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตคุ้มหนองเสือ ม.1 บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.khanongpra.go.th  
2557-05-06 นม 89802/ว 320 ลว 1 พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 0-4475-6479 หรือ www.tabakban.go.th  
2557-05-06 นม0032.101.4/ว.10640 ลว29เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาสสอบราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบรวมอะไหล่ ฯ จำนวน 240 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 0-4423-5249  
2557-05-06 นม 52462/497 ลว 1พค57 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2-20 พฤษภาคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-05-06 นม 92002/ว 16 ลว1พค57 เทศบาลตำบลบ้านยาง ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางแบบ 4 ประตู ขนาด 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของ ทต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 1-22 พฤษภาคม 2557 0-4496-4504  
2557-05-06 นม 52102.3/750 ลว30เม.ย.57 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ของ ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-05-06 นม 52102.3/750 ลว30เม.ย.57 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื่อมถนนเพ็ดเฟื้อย 1 ของ ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-05-06 นม 0032.101.4/ว 10726 ลว29เมย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 350 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เจ เอส วิชั่น 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-06 ศธ0530.23/ว418 ลว28เม.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 หลัง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-05-02 นม96202/ว239 ลว30เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้วสำนักงาน ของ อบต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 0-4424-9655 หรือ www.nongsai.go.th  
2557-05-02 นม92202/264 ลว30เม.ย57 ที่ทำการองค์กาารบริหารส่วนตำบลบึงปร ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บึงปรือ จำนวน 68 จำนวน , บ้านมะค่างาม จำนวน 70 รายการ ของ อบต.บึงปรือ 0 วันที่ 2 - 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 - 20 พฤษภาคม 2557 0-4475-6295-6 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-05-02 นม80702/ว321 ลว30เม.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพังเทียม , บ้านชายพะเนา , บ้านหัวถนน , บ้านทองหลาง , บ้านหนองปลาไหล , บ้านทองหลางพัฒนา ของ อบต.พังเทียม 0 วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-02 นม52412/778 ลว30เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สระน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 0-4493-0239  
2557-05-02 นม54102/ว313 ลว30เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 0-4438-9403 กด 5 หรือ www.dankunthodcity.go.th  
2557-05-02 นม52462/490 ลว30เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิมเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 0-4420-0617 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-05-02 นม55102/ว346 ลว30เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ฯ จำนวน 1 เครื่อง , ท่อ HDPE ฯ จำนวน 20 ท่อน ของ เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2557-05-02 นม87202/262 ลว19เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ

ประกาศผลจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง รวม 6 โครงการ ของ อบต.ขามสมบูรณ์ ได้แก่ หจก.ราชสีมาจิตเจริญ

0 - - 0-4475-6594  
2557-05-02 ศธ0530.23/ว417 ลว28เม.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคอกพักสัตว์ จำนวน 1 หลัง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-05-02 - สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศแก้ไขประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ (สน.ปลัด) , (กองคลัง) , ซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคฯ (กองช่าง) ของ เทศบาลตำบลพุดซา 0 วันที่ 3 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 0-4421-5444  
2557-05-02 นม0032.101.4/ว10834 ลว1พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนังตำแหน่งให้สารน้ำทางหลอดเลือด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-02 นม0032.101.4/ว.9689 ลว11เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-01 นม0032.123/ว.10801 ลว30เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 www.gprocurement.go.th  
2557-05-01 นม0032.101.4/ว.10649 ลว29เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อระบบขวดระบายของเหลวด้วยแรงดูด จำนวน 7,920 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-01 นม0032.124/ว.02089 ลว1พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดบันทึกภาพระบบดิจิตอลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ยูนิเวอร์แซล ไซเอนซ์ 0 - - 0-4429-5614  
2557-04-30 นม73503/ว305 ลว29เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซาด หมู่ที่1 , บ้านจอก หมู่ที่3 , บ้านหนองแวง หมู่ที่5 , บ้านอ้อ หมู่ที่6 , บ้านกำปัง หมู่ที่8 , บ้านโนนหัวนา หมู่ที่10 ของ อบต.กำปัง 0 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 0-4497-4222 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-04-30 นม80102/301 ลว29เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า หมู่ 8 จำนวน 65 คน , บ้านโนนยาง หมู่ 13 จำนวน 55 คน ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 08-9428-3600 , 09-3465-2528 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-30 นม0032.101.4/ว.10727 ลว29เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-30 นม0032.101.4/ว.10618 ลว29เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อชุดรับภาพระบบดิจิตอลชนิดแบบราบ สำหรับเครื่องสวนหัวใจแบบหนึ่งระนาบ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-30 นม56102/529 ลว28เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน 0 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-30 นม52462/483 ลว28เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจ-ช่องโค , บ้านตะปัน-รังกามามัคคี , บ้านพุทรา , บ้านนิคมพัฒนาสามัคคี ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 0-4420-0617  
2557-04-30 นม0032.101.4/ว.10667 ลว29เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดทำแผลล้างไตทางหน้าท้องชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 120,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5249  
2557-04-29 นม71502/418 ลว28เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ อบต.นากลาง 0 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 0-4433-5029 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-29 นม71502/413 ลว28เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาซ่อมแซมรถดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.นากลาง 0 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 0-4433-5029  
2557-04-29 นม.73302/301 ลว28เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื

ประกาศสอบราคาก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมถนนสายกระเบื้องนอก - บุ่งเบา หมู่ที่ 4 , ขุดลอกหนองหลัก บ้านยาง หมู่ที่ 5 ของ อบต.กระเบืองนอก

0 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-29 ทส1413.5/798 ลว28เม.ย57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อกล้ายางพาราตาเขียว พันธุ์ RRIT 251 ของสวนป่าดงพลอง และสวนป่าโคกโจด ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2557-04-29 สธ0915.01/800 ลว25เม.ย57 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกฯ , จ้างเหมาตรวจภาพรังสีเต้านมฯ , ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ http:hpc:hpc5.anamai.moph.go.th  
2557-04-29 กษ0613(ศวต)/174 ลว17เม.ย57 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 21 รายการ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน 0 วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 0-4432-8578  
2557-04-29 นม0032.101.4/ว.10569 ลว28เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลขายทอดตลาดบ้านพัก จำนวน 1 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ นายกฤษดา  สิมวิเศษ 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-29 นม0032.101.4/ว.10329 ลว29เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างต่อเติมหลังคาอาคารผู้ป่วยกระดูก 5 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช 0 - - 0-4423-5249  
2557-04-28 นม0032.101.4/ว.9915 ลว18เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอลิค (ดิสทริบิวชั่น) 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-28 นม0032.101.4/ว.9911 ลว18เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยา Detection System ฯ จำนวน 7,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-28 นม71404/411 ลว25เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 20 โครงการ ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2557-04-28 นม0032.001.4/214 ลว25เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานนีอนามัยสะพาน อำเภอโนนสูง , สถานีอามัยตะโก อำเภอห้วยแถลง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 301 หรือ www.Korathealth.com  
2557-04-28 นม0032.101.4/ว.10328 ลว28เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ ฯ จำนวน 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-28 ตช0018(นม).13/3580 , 3576 ลว25เม.ย57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างขุดดิน ถมดิน ปรับพื้นสนามยิงปืน ฯ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  0 วันที่ 25 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-04-28 ศก0032/ว.1310 ลว24เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-28 กษ0613(ศวต)/178 ลว21เม.ย57 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกาศสอบราคาซื้อฮอร์โมน Progesterone ฯ จำนวน 2,000 อัน , ยากำจัดพยาธิชนิดฉีกฯ จำนวน 40 ขวด , ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำฯ จำนวน 500 ขวด ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 0 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 0-4432-8578 หรือ http://www.dld.go.th/biotech4  
2557-04-28 นม0020.1/15804 ลว21เม.ย57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารและลานคอนกรีต ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี 0 วันที่ 11 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-04-28 นม0032.101.4/ว.9913 ลว18เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible จำนวน 77 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-28 นม0032.101.4/ว9702 ลว17เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกผลซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ Tube vacuum จำนวน 196,000 tube ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-28 นม0032.101.4/ว.9701 ลว17เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกผลซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ (VACUTAINER) จำนวน 450,000 tubes ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-25 ศธ0544/1490 ลว25เม.ย57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582 , 1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2557-04-25 ศธ0544/1482 ลว25เม.ย57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-04-25 นม98402/ว.219 ลว24เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ จำนวน 59 คน ของ อบต.โนนยอ 0 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4448-7975 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-25 นม52802/ว59 ลว24เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนขาม 2 ซอย 5 , ถนนสันติสุข 1 ซอย 8 รวม 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 0 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 0-4438-5066 ต่อ 12  
2557-04-25 นม53702/327 ลว24เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 120 คน ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12  
2557-04-25 นม52272/ว64 ลว24เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ จำนวน 62 รายการ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 0-4497-8076 ต่อ 14 หรือ www.taepalai.com  
2557-04-25 นม52272/ว63 ลว24เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเดินท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 10 , ประกาศปรับปรุงเสริมผิวจราจร (คลล.) หมู่ที่ 9 ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 0-4497-8076  
2557-04-25 นม0032.123/ว10394 ลว24เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-25 นม0032.3.23/ว.436 ลว23เม.ย57 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 15 เครื่อง ของ รพ.โนนแดง 0 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 0-4447-5058 , 0-4447-5073 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-25 กษ0613(นม)/248 ลว22เม.ย57 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชี ประกาศสอบราคาซื้อยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำฯ จำนวน 3,500 ขวด , ยากำจัดพยาธิชนิดฉีดฯ จำนวน 160 ขวด , ฮอร์โมน Progesterone ชนิดสอดช่องคลอด จำนวน 1,800 อัน ของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียม ฯ 0 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4437-1418  
2557-04-25 ศธ0530.1(8)/ว.1511 ลว22เม.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณแปลงสาธิตการเกษตร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ของ ม.มหาสารคาม

0 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271 , 1398  
2557-04-25 นม54007.1/31 ลว22เม.ย57 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียน ของ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน 0 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 0-4433-8084 หรือ www.dankwiancity.go.th  
2557-04-24 นม52772/346 ลว24เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.สายทางหมู่ 1 ไปหมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2557-04-24 นม52772/343 ลว24เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.สายทางซอยบูรพา 10 หมู่ที่ 8 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2557-04-24 นม52002/3138 ลว24เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำตรอกเสาธง (จากแยกตลาดย่าโม ถึง ถนนมิตรภาพ) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 0-4423-4734 ต่อ 1417  
2557-04-24 นม52006/3113 ลว23เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 0-4424-4136  
2557-04-24 นม74002/359 ลว23เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศขยายประกาศสอบราคาจ้างเหมาเกรดปรับเปลี่ยนถนนภายในหมู่บ้านพร้อมบดอัด บ้านหนุก หมู่ที่4 , บ้านคู หมู่ที่9 , บ้านหนองจาน หมู่ที่11 และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมฯ ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 0-4438-3623 ต่อ 12  
2557-04-24 นม55302/360 ลว23เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 31 รายการ ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-24 นม52802/ว55 ลว23เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. สันติสุข 1 ซอย 9 ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 0 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4438-5066 ต่อ 12  
2557-04-24 นม.52972/1077 ลว22เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-04-24 ตช0018(นม).13/3440 , 3436 ลว22เม.ย57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในแบบแคฟซิล , ก่อสร้างอาคารรับรองและอาคารห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ , ก่อสร้างแนวรั้ว ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-04-24 นม51008.9/138 ลว21เม.ย57 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นค ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 64 รายการ ของ รร.อุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 0 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4439-5043  
2557-04-24 นม0032.101.4/ว9919 ลว21เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 0-4423-5249  
2557-04-23 นม0032.101.4/ว10065 ลว22เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง ฯ จำนวน 24,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-23 นม71502/389 ลว22เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 และ บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 , ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 ของ    อบต.นากลาง 0 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 0-4433-5029  
2557-04-23 นม90402/ว369 ลว22เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ    อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 0-4475-6452 , 081-4702314 หรือ www.thaang.com  
2557-04-23 นม87102/279 , 278 ลว22เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 รายการ ของ อบต.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4433-3415  
2557-04-23 นม77102/900 ลว22เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง และ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคาการประมูลจ้าง ของ อบต.ทัพรั้ง 0 - - 0-4497-2445  
2557-04-23 นม73502/ว292 ลว22เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของ อบต.กำปัง 0 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 0-4497-4222 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-23 นม73502/ว287 ลว22เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ตัวรถ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 รายการ ของ อบต.กำปัง 0 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 0-4497-4222 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-23 นม54802/240 ลว22เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ้านนางเพียร , ก่อสร้างรางระบายน้ำจากแยกบ้านผู้ใหญ่แม่ม ฯ และ ถนนพัฒนาการ-ซอยแสนสุข 3 ของ เทศบาลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-04-23 นม60302/205 ลว22เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4499-1987  
2557-04-23 กห0482.1/1261 ลว22เม.ย57 กองพลทหารราบที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง ของ กองพลทหารราบที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 3 จำนวน 32 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 0-4425-5530 ต่อ 22324 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-23 นม0032.101.4/ว10161 ลว21เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช่สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 33 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-23 นม0032.101.4/ว9920 ลว21เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-23 ศธ0586(กก)/1120 ลว21เม.ย57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกัดและเครื่องกัดและเครื่องกลึงอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด , ซื้อชุดอุปกรณ์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด ของ มทร.อีสาน 0 วันที่ 21 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-04-23 สบ0032.301/197 ลว21เม.ย57 โรงพยาบาลหนองแซง จังหวัดสระบุรี ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน ของ รพ.หนองแซง จ.สระบุรี 0 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-3636-6233 หรือ www.nongsaeng.com  
2557-04-23 นม84904/294 ลว18เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองมะนาว 0 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 พฤษถาคม 2557 0-4475-6547 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-23 นม52003/2896 ลว17เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 - - 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2557-04-23 นม0032.101.4/ว10066 ลว21เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โคราชอินเตอร์แอร์ มาร์เก็ตติ้ง 0 - - 0-4423-5254  
2557-04-23 นม0032.101.4/ว10061 ลว21เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด , หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-04-22 นม52666.1/897 ลว22เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-22 นม0032.101.4/ว10212 ลว22เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารสูตรครบถ้วน จำนวนประมาณ 5,150,500 กรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-22 นม83602/426 , 427 , 429 , 422 ลว21เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านประชาสันต์ หมู่ 10 , บ้านบัวหลวง หมู่ 3 , บ้านรุ่งเรืองพัฒนา หมู่ 8 , บ้านเสิงสาง หมู่ 1 ของ อบต.เสิงสาง 0 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 0-4445-7107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-22 นม94002/182 ลว21เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง สนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 ของ อบต.เมืองพะไล 0 วันที่ 21 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 0-4449-5009 หรือ www.cgd.go.th  
2557-04-22 นม52432/204 ลว21เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 5 ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 0-4445-9077 ต่อ 15 , 090-8208890 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-04-22 นม52272 ลว21เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ฯ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4497-8076  
2557-04-22 คค0623.1.1/3/813 ลว21เม.ย57 แขวงการทางนครราชสีมา 1

ประกาศประกวดราคาจ้างฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองบัวโคก-โคกสวาย ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมา

0 วันที่ 21 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-04-22 คค0623.1.1/3/812 ลว21เม.ย57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1

ประกาศประกวดราคาจ้างฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201 ตอน แก้งสนามนาง-ดอนตะหนิน ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมา 1

0 วันที่ 21 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-04-22 นม0012(2)/ว025 ลว21เม.ย57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จำนวน 9 รายการ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4437-1663  
2557-04-22 นม85702/ว400 ลว18เม.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างห้องประชุมและห้องน้ำแยก ชาย - หญิง ขอแก้ไขเพิ่มเติม ของ อบต.หมื่นไวย 0 วันที่ 28 - มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 28 - มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 0-4492-3570 หรือ www.saomeaunwai.com  
2557-04-22 นม54302/426 ลว18เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-22 นม54302/407 ลว18เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งแผงกั้นกันตก อาคารเรียน 1 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-22 นม54302/402 ลว18เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนน คสล. ถนนวิศาลยติกิจ ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 -29 เมษายน 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-22 นม54302/397 ลว18เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านพักคนชรา ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-22 นม0032.001.8/ว56 ลว21เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 13 เตียง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอ็น.อี.นอร์ทอีส 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-04-21 นม74002/348 ลว18เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเกรดปรับเกลี่ยถนนภายในหมู่บ้านพร้อมบดอัด บ้านหนุก หมู่ที่4 , บ้านคู หมู่ที่9 , บ้านหนองจาน หมู่ที่11 และก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยฉลุง ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 0-4438-3623 ต่อ 12  
2557-04-21 นม74402/199 ลว18เม.ย57 ที่ทำการบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ประกาศสอบราซื้อ วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 144 รายการ ของ อบต.คลองม่วง 0 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4424-9694 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-21 นม80102/274 ลว18เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ(VIP) 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ฯ รวมจำนวน 6 คัน ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 08-9428-3600 , 09-3465-2528 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-21 นม55203/900 ลว18เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประมูลซื้อที่ดินเพื่อบำบัดน้ำเสีย จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ไร่ จำนวน 1 แห่ง ของ เทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 0-4437-9473 หรือ www.nonsung.go.th  
2557-04-21 ศก0032/ว1219 ลว18เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 45 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ 0 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-21 ศก0032/ย1215 ลว18เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 กลุ่ม ของ รพ.ขุขันธ์ 0 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-21 นม0032.101.4/ว10063 ลว18เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 16 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-21 นม0032.101.4/ว9921 ลว18เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 0.018 ฯ จำนวน 50 เส้น , ส่วนปลายตีบชนิดเรื้อรัง 0.014 ฯ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4423-5145 หรือ ww.mnrh.go.th  
2557-04-21 นม0032.101.4/ว9838 ลว18เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ฯ จำนวน 95,000 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-21 นม0032.101.4/ว9825 ลว18เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ M , S จำนวน 756,000 คู่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-21 นม0032.101.4/ว9710 ลว17เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-21 นม98902/299 ลว17เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเขว้า หมู่ที่ 5 ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 17 เมษายน 25557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 17 เมษายน 25557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 0-4424-9490 , 080-7366497 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-04-21 นม0032.124/ว01842 ลว21เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โคราชอินเตอร์แอร์ มาร์เก็ตติ้ง 0 - - 0-4429-5614  
2557-04-21 นม0032.124/ว01841 ลว21ลว57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไอที โปรเจค 0 - - 0-4429-5614  
2557-04-21 นม0032.101.4/ว9917 ลว18เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อที่นอนลมชนิดเปลี่ยนลอนได้ พร้อมผ้าคลุม จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โนเบิล เมด 0 - - 0-4423-5254  
2557-04-18 นม0009/ว192 ลว18เม.ย57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ในการแปรรูปข้าวหอมมะลิในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 11 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 22 เมษายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-18 นม95102/ว454 ลว17เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบไม่ตอกเข็ม) ฯ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.สาหร่าย 0 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 0-4475-6416 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-18 นม52206.1/666 ลว17เม.ย57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 879 คน ของ เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 17 - 27 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 27 เมษายน 2557 0-4427-9649 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-18 นม56102/471 ลว17เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-18 นม53802/414 ลว17เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย

ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ห้องโดยสารคนขับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย

0 วันที่ 17 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 0-4449-1800 ต่อ 3 หรือ www.chockchai.go.th  
2557-04-18 นม52102/484 ลว17เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ประกาศสอบราคาซื้อสระว่ายน้ำ และปรับปรุงสนามเด็กเล่น บริเวณโรงเรียนตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 2 ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด 0 วันที่ 17 - 26 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 26 เมษายน 2557 0-4430-5433 ต่อ 19 หรือ www.Kokkruatcity.go.th  
2557-04-18 นม52002/2868 ลว17เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสุรนารายณ์ ซอย 11 ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4423-4738  
2557-04-18 นม52002/2862 ลว17เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนพายัพทิศ ซอย 9/11 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4423-4738  
2557-04-18 นม52002/2856 ลว17เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนไชยณรงค์ ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4423-4738  
2557-04-18 นม51008.9/127 ลว17เม.ย57 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นค ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 318 ล. ของ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 0 วันที่ 17 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 17 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4439-5043  
2557-04-18 ศย303.004/005191 ลว10เม.ย57 ศาลจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย ฯ ของ ศาลจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557 0-4424-3555 ต่อ 194  
2557-04-17 นม0032.001.8/ว53 ลว17เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-04-17 นม74602/ว214 ลว11เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 8 รายการ ของ อบต.คูขาด 0 วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557 0-4424-9274  
2557-04-17 นม88904/ว040 ลว11เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาว ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์เด็กเล็ก 2 ศูนย์ จำนวน 209 รายการ ของ อบต.ดอนยาวใหญ่ 0 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 0-4497-7237 หรือ www.donyaoyai.go.th  
2557-04-17 ทส1413.5/707 ลว11เม.ย57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อกล้ายางพาราตาเขียว พันธุ์ RRIT 251 ฯ จำนวน 21,189 กล้า ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 22 เมษายน 2557 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2557-04-17 กค0606/ว712 ลว11เม.ย57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ สีดำ จำนวน 1 คัน ของ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3  0 วันที่ 29 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 0-4425-6761 ต่อ 204  
2557-04-17 คค0623.1.1/3/787 ลว11เม.ย57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 11 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-04-17 กห0482.65/1901 ลว11เม.ย57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 75 MG. รวม 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404,23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-04-17 นม0032.101.4/ว9588 ลว11เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด จำนวน 40 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-17 นม52402.7/ว412 ลว10เม.ย57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก (ชั้น 3) ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ http://www.nmt.or.th/korat/mueangpak/  
2557-04-17 คค0710/ว2086 ลว10เม.ย57 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีม ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 224 - บ้านโตนด ของ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 0 วันที่ 10 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-04-17 คค0710/ว2079 ลว10เม.ย57 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีม ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 224 - บ้านโตนด ของ สนง.ทางหลวงชนบทที่ 5 0 - - 0-4437-0732-7 ต่อ 102  
2557-04-17 กห0482.65 ลว10เม.ย57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคาร 1/18 ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 10 - 17 เมาายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 0-4423-4391-2  
2557-04-17 นม0032.101.4/ว9290 ลว9เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาก่อสร้างกำแพงรั้วกันน้ำ ครั้งที่ 2 ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4423-5249  
2557-04-17 นม0032.101.4/ว9301 ลว9เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-17 นม0032.101.4/ว9286 ลว9เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 1,056 ราย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส 0 - - 0-4423-5249  
2557-04-17 นม0032.101.4/ว9299 ลว9เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาสำเร็จรูปในการสกัดสารพันธุกรรม จำนวน 2,880 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-17 นม0032.101.4/ว9264 ลว8เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว9718 ลว11เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (64 Slice) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว9714 ลว11เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (16 Slice) สำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-11 นม84904/272 ลว10เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองมะนาว 0 วันที่ 10 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4475-6547 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-11 นม87202/217 ลว10เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศผลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ขามสมบูรณ์ ได้แก่ บจก.ทรัพย์เพิ่ม ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอรี่ 0 - - 0-4475-6594  
2557-04-11 นม52772/323 ลว10เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 10 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 28 เมษายน 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2557-04-11 นม58402/566 ลว10เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 10 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-11 นม54102/ว376 ลว10เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 34 รายการ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 11 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 28 เมษายน 2557 0-4438-9403 ต่อ 112  
2557-04-11 นม52352/ว515 ลว10เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอุทัย ฯ ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 10 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 29 เมษายน 2557 0-4438-7155 , 0-4438-7141 หรือ www.banlueammuni.go.th  
2557-04-11 ทส1413.5/694 ลว10เม.ย57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อกล้ายางพาราตาเขียว พันธุ์ RRIT 251 จำนวน 25,427 ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 21 เมษายน 2557 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว9409 ลว10เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นดามกระดูกข้อมือชนิดหัวล็อคไททาเนียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 24 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว9296 ลว9เม.ย57 โรงพยาบาลมาหราชนครราชสีมา

ประกาศประกวดราคาซื้อถุงสำหรับบรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 270,000 ชุด , ชุดสายควบคุมการให้อาหารเหลว ฯ จำนวน 72,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-11 ศธ0530.11/ว619 ลว3เม.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 2 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 23 เมษายน 2557 0-4375-4357 , 0-4375-4333 ต่อ 2368 หรือ www.nu.msu.ac.th  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8854 ลว4เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ TCBS จำนวน 180 กระป๋อง , อาหารเลี้ยงเชื้อ Macconkey Agar จำนวน 180 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เวลล์เคม ฟาร์มาซูติคอล , บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8749 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจ ฯ จำนวน 9,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8740 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมาหราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นอิเลคโทรดสำหรับผู้หใญ่ จำนวน 180,000 ชิ้น , สำหรับเด็กโต จำนวน 21,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8720 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8718 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดที่ทำจากเนื้อเยื่อวัว ฯ จำนวน 20 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บกจ.เมดิทอป 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8712 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8520 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8516 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 700 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8510 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อขวดแก้วใสขนาด 7 cc. พร้อมฝาปิด จำนวน 90,000 ใบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8506 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดกลาง / ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8503 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 360,000 ชุด , กระดาษตัดแผ่นสำหรับห่อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 360,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8498 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสารยึดกระดูกชนิดปฏิชีวนะ จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4 /ว8494 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นดามประดูก ชนิดหัวล็อกไทเทเนีนมและกรู ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป 0 - - 0-4423-5154  
2557-04-10 นม52002/2787 ลว10เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557 0-4423-4734 ต่อ 1409  
2557-04-10 นม0032.001.8/ว51 ลว10เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา

0 วันที่ 10 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 23 เมษายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-04-10 นม81302/229 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กฯ  จำนวน 67 คน , ก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-04-10 นม87202/205 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านขาม หมู่ที่ 1 และ สายรอบบ้านทิศใต้ บ้านตะหนอด หมู่ที่ 6 ของ อบต.ขามสมบูรณ์ 0 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 0-4475-6594 หรือ www.Khamsomboon.go.th  
2557-04-10 นม83802/518 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างยกระดับถนนดิน บ้ายลุงม่วง หมู่ที่ 14 , ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโนนทะยุง หมู่ที่ 11 และบ้านหนองซาด หมู่ที่ 9 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-04-10 นม83802/512 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างขุดลอกสระน้ำประปา บ้านลุงม่วง หมู่ที่ 14 และ ขุดขยายสระน้ำหนองหว้า บ้านหนองปื้ด หมุ่ที่ 8 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-04-10 นม83802/506 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแมว หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-04-10 นม83802/500 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนทะยุง หมู่ที่ 11 , บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 5 , บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-04-10 นม83802/494 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านจาน หมู่ที่ 13 และ บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 12 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-04-10 นม95602/ว228 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประกาศประมูลจ้าวก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.สีสุก 0 วันที่ 9 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 0-4475-6279,80 หรือ www.SeeSuk.go.th  
2557-04-10 นม71404/354 , 351 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร่าง ฯ จำนวน 20 โครงการ  ของ อบต.ตะคุ

0 - - 0-4428-3676  
2557-04-10 นม52305/ว697 ลว9เม.ย57 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 0 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 0-4498-6043 ต่อ 51  
2557-04-10 นม0032.123/ว9358 ลว9เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-10 ศธ0530.1(8)/ว1396 ลว8เม.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ ชนิดหัววัดคู่ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 8 -25 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 25 เมษายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1250,1398,1271  
2557-04-10 นม73802/432 ลว1เม.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 16 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2557-04-09 นม95801/ว458 ลว8เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาให ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.เสมาใหญ่ 0 วันที่ 8 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 25 เมษายน 2557 0-4497-6201 , 08-9583-9139 หรือ www.semayai.go.th  
2557-04-09 นม74402/190 ลว8เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 11 คัน เวลา 2 วัน ของ อบต.ตลองม่วง 0 วันที่ 8 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 23 เมษายน 2557 0-4424-9694 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-09 นม76002/130 ลว3เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกระเบื้อง บ้านดอนรี หมู่ที่ 7 ของ อบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 8 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 28 เมษายน 2557 0-4424-9170  
2557-04-09 นม53702/68 ลว8เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนครบุรี-โชคชัย ฯ ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 8 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 22 เมษายน 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.chaecity.go.th  
2557-04-09 นม53702/ว67 ลว8เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 8 -21 เมษายน 2557 วันที่ 8 -22 เมษายน 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.chaecity.go.th  
2557-04-09 นม52702/ว29 ลว8เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 8 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 18 เมษายน 2557 0-4439-7162 ต่อ 14 หรือ www.khamtalayso.go.th  
2557-04-09 คค0710/ว1965 ลว8เม.ย57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 224 - บ้านโตนด ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-04-09 นม72502/ว285 ลว4เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศก่อสร้างและปรับปรุง ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน 0 - - 0-4498-4061 - 2 ต่อ 11 , 15  
2557-04-09 นม52202/586 ลว4เม.ย57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 คัน ของ เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 4 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 0-4431-3060 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-09 ศธ0530.11/ว598 ลว2เม.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและขยายห้องเรียนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 1 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 24 เมษายน 2557 0-4375-4357 , 0-4375-4333 ต่อ 2368 หรือ www.nu.msu.ac.th  
2557-04-09 นม0032.101.4/ว8745 ลว3เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)

0 - - 0-4423-5249  
2557-04-09 นม0032.101.4/ว8722 ลว3เม.ย57 สำนักสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องโคบอลต์ 60 ยี่ห้อ Theratron ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.กมลสุโกศล อีเล็คทริค

0 - - 0-4423-5249  
2557-04-09 นม0032.101.4/ว8190 ลว27มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อใบมีดผ่าตัดตาชนิด 15 องศา จำนวน 2,500 ชิ้น , ชนิด 3.0 มิลลิเมตร จำนวน 1,500 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-09 นม0032.101.4/ว7906 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนบนของทรวงอกทางด้านหลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-09 นม0032.101.4/ว7862 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Tube Extension ประกอบด้วยเบอร์ 6 , 18 , 36 รวมจำนวน 246,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคเอ็น เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-09 นม0032.101.4/ว7855 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผ้าซับโลหิตทำจากผ้าใยสังเคราะห์ ฯ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-09 นม0032.101.4/ว7884 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 600 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-08 กห0482.65/1781 ลว4เมย57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN TAB.20 MG. รวม 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 4-23 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404, 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-04-08 นม52002/2688 ลว8เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเบญจรงค์ ซอย 11 ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-04-08 นม52002/2683 ลว8เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงปากซอยถนนสุรนารายณ์ ซอย 17 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-04-08 นม0032.301./ว389 ลว4เม.ย57 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ 2 ไกือหมุน ชนิดมือหมุน จำนวน 12 เตียง ของ รพ.ประทาย 0 วันที่ 4 - 17 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 17 เมษายน 2557 0-4448-9011-13 ต่อ 103 หรือ www.prathaihos.com  
2557-04-08 นม52002/2676 ลว8เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ  ซอย 3/9 ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-04-08 นม54603/ว252 ลว4เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 35 รายการ ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 0 วันที่ 4 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 0-4475-6470 , 081-2665711 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-08 กห0482.65/1781 ลว4เม.ย57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN TAB.20 MG. รวม 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 4 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-04-08 นม0032.123/ว8953 ลว4เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-08 นม0032.101.4/ว8751 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 200,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-08 นม0032.101.4/ว8714 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสี่ถุง ขนาด 450 ซีซ๊ จำนวน 15,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 17 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-08 นม0032.101.4/ว8505 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบเปลี่ยนเฉพาะส่วนหัวกระดูก Femur ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 30 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-08 นม0032.101.4/ว8500 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-08 กษ0316.17/266 ลว3เม.ย57 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ประกาศประกวดราคาจ้างทำพร้อมติดตั้งเครื่องกว้านบานระบายตรง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 0 วันที่ 3 - 9 เมษายน 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 0-4427-5611 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-08 นม0032.101.4/ว8736 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่าน ฯ จำนวน 360,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-04-08 นม0032.101.4/ว8486 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 66 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จำเริญแพทย์ภัณฑ์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-04-08 นม0032.101.4/ว8180 ลว28มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5254  
2557-04-04 นม52373/0514 ลว4เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านป้านงค์ถึงวัดพบสุข หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 4 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 24 เมษายน 2557 0-4421-3262 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-04 นม0027.001.8/ว49 ลว4เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 22 เมษายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www,thepparathospital.go.th  
2557-04-04 ศธ0544/1283 ลว4เม.ย57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582 , 1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2557-04-04 ศธ0544/1275 ลว4เม.ย57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 85 เครื่อง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582 , 1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2557-04-04 นม71404/323 , 320 ลว3เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

ประกาศประมูลก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 20 โครงการ ของ อบต.ตะคุ

0 วันที่ 3 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 0-4428-3676  
2557-04-04 นม76102/177 ลว3เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ อบต.ดอนเมือง 0 วันที่ 3 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 21 เมษายน 2557 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2557-04-04 นม52812/ว317 ลว3เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ฯ สำนักปลัด จำนวน 1 คัน , กองคลัง จำนวน 1 คัน , รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลพุดซา 0 วันที่ 3 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 0-4421-5444  
2557-04-04 นม52002/2601 ลว3เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 23 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8588 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 26,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8585 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 43,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8509 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันรังสีในการตรวจสวนหัวใจ จำนวน 20 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 29 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว.8508 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผืนตาข่ายซ่อมปิดช่องท้องเป็นตาข่าย ชนิดโพลีโพพิลีน ฯ จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8502 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับระบายน้ำในโพรงสมองลงท้อง จำนวน 120 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557 0-4432-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8501 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเท้าเทียม ชนิด SACH FOOT เบอร์ 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 จำนวน 600 ข้าง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8496 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 1,800 Set ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8497 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยา จำนวน 147,600 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม80402/ว317 ลว31มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ฯ จำนวน 6 แห่ง ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 4 - 16 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 17 เมษายน 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8492 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กลมกิจ อินเตอร์เทรด 0 - - 0-4423-5254  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8514 ลว2เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ HOMC ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว4512 ลว2เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5249  
2557-04-03 นม0032.001.8/ว47 ลว3เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต่อกระจกชนิดคลอดเลนส์ จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 21 เมษายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-04-03 นม82502/ว253 ลว2เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ และซ่อมแซมถนน ฯ รวม 11 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 2 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 0-4445-7286 ต่อ 16 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-03 นม58402/515 ลว2เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาครอบเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-04-03 นม99502/301 ลว1เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 0-4424-9357  
2557-04-03 นม52902/ว245 ลว1เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา เปิดซองสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ กำหนดเปิดซองเป็น วันที่ 11 เมษายน 2557 0 - วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4432-3380  
2557-04-03 นม57402.4/ว391 , 390 ลว1เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรืองใหม่ , ถนนสุขเกษม , ถนนชุมชนบัวทองถึงสุดเขต ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง

0 วันที่ 1 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 11 เมษายน 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-03 นม57201/393 ลว1เม.ย57 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ คุ้มโรงกุลี บ้านปางแจ้ง หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 0-4436-1444 ต่อ 14  
2557-04-03 นม0009/ว165 ลว31มีค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมเกษตรกร ฯ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-03 นม0032.101.4/ว8192 ลว31มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 22 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 22 เมษายน 2557 0-4423-5249  
2557-04-03 นม0032.101.4/ว4260 ลว31มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-04-02 นม72502/ว270 ลว1เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ , ต่อเติมอาคารหอประชุม ของ อบต.สูงเนิน 0 วันที่ 1 - 10 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 0-4498-0612 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-02 นม87202/185 ลว1เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง และ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง รวม 7 โครงการ ของ อบต.ขามสมบูรณ์ 0 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 0-4475-6594 หรือ www.Khamsomboon.go.th  
2557-04-02 นม76902/263 ลว1เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด่านเกวียน หมู่ 3 , บ้านสะเดาเอน หมู่ 1 , บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ 10 ของ อบต.โตนด 0 วันที่ 1 - 10 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 0-4433-2015 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-04-02 ตช0018(นม).13/2819 , 2815 ลว1เม.ย57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

0 วันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-04-02 ตช0018(นม).13/2806 , 2802 ลว1เม.ย ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามยิงปืนพร้อมอุปกรณ์การฝึก ของ ตำรวจภธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-04-02 กษ0810.06/393 , 397 ลว1เม.ย57 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่จังงหวัดนครราชสีมา ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 วันที่ 11 เมษายน 2557 0-4437-1659 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-02 ทส16194.1/3698 ลว31มีค57 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นคร ประกาศสอบราคาทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 3,240 หลัก ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4422-2201 ต่อ 26 หรือ http://www.forest.go.th  
2557-04-02 ศธ0530.1(8)/ว.1264 ลว28มีค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อไม้ปูพื้นสำเร็จรูป จำนวน 510 แผ่น , สกรูสเตนเลสเกลียวปล่อย ขนาด 2 จำนวน 4,200 ตัว ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 24 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 24 เมษายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-04-02 ศธ0530.23/ว389 ลว26มีค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับสภาพรอบอาคารเรียนและบริเวณรอบ สนง.คณบดี ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-04-01 นม52662/649 ลว1เม.ย. สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 1 - 10 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 11 เมษายน 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-01 นม0032.101.4/ว8434 ลว1เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 22 เมษายน 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-01 นม85501.2/107 ลว31มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ , สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศสนง. อบต. ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 0-4497-9042  
2557-04-01 นม52972/906 ลว31มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-01 นม52002/2490vลว31มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศาลาพักผ่อนโรงเรียนกีฬา ฯ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 23 เมษายน 257 0-4423-4738  
2557-04-01 นม52002/2484 ลว31มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 23 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-04-01 นม52002/2478 ลว31มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-04-01 นม52002/2450 ลว31มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรถรางพ่วง จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 0-4423-4738  
2557-04-01 นม53902/ว ลว28มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-04-01 นม0032.101.4/ว8262 ลว28มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.กลางสำเภาทอง 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-31 นม52122/ว44 ลว31มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และถนน คสล. ฯ จำนวน 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557 0-4429-4456  
2557-03-31 นม90402/280 ลว28มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 0-4475-6452 , 081-4702314 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-31 นม77102/682 ลว28มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล.คลองตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-31 นม77102/658 ลว28มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-31 นม0032.123/ว8244 ลว28มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 11 เมษายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-31 นม0032.3.23/ว330 ลว28มีค57 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ไม่เกิน 48 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ของ รพ.โนนแดง 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4447-5073 , 0-4447-5058 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-31 ศธ0530.12/ว116 ลว28มีค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง จำนวน 4 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-03-31 พม5108/ปม/1814 ลว28มีค57 การเคหะแห่งชาติ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ฯ เพื่อการมอบโอนภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสูงเนิน และหนองบัวศาลา 2 ของ การเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 0-2351-6144 , 0-2351-7075 หรือ www.nha.co.th  
2557-03-31 ทส16194.1/3634 ลว27มีค57 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นคร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัด จำนวน 4 หน่วย ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4422-2201 ต่อ 26 หรือ http://www.forest.go.th/nakhonratchasima_8/index.php  
2557-03-31 นม0032.101.4/ว8168 ลว27มีค57 สำนักงานสาธารณสสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA จำนวน 12,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 17 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-31 ศก0032/ว992 ลว26มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Electric Scooter พร้อมตู้สแตนเลส จำนวน 2 คัน ของ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-31 นม56702/221 ลว24มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวขาว ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน 105 รายการ ของ เทศบาลตำบลลาดบัวขาว 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4432-5630 หรือ www.latbuakhao.com  
2557-03-31 นม0032.101.4/ว8251 ลว28มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ POLYGLACTIN ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-31 นม0032.101.4/ว8212 ลว27มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เม่งหลีรุ่งเรือง 0 - - 0-4423-5146  
2557-03-28 นม85702/284 ลว27มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างห้องประชุมและห้องน้ำแยก ชาย-หญิง ของ อบต.หมื่นไวย 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 0-4492-3570 หรือ www.saomeaunwai.com  
2557-03-28 นม71202/274 , 273 ลว27มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 0-4498-2521 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-28 นม71202/270 , 269 ลว27มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสะพานบุกะเฉด-ป้ายหมู่บ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ

0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 0-4498-2521 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-28 นม55202/755 ลว27มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ของ เทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4432-6027 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-28 ทส1413.5/579 ลว27มีค57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2557-03-28 นม52002/2350 ลว27มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนมหาชัย ซอย 9 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 21 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-03-28 นม52002/2344 ลว24มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุรนารายณ์ ซอย 15/2 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 21 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-03-28 นม52002/2338 ลว27มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท้าวสุระ ซอย 3/9 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 21 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-03-28 นม52002/2302 ลว26มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อถังแยกตะกอน จำนวน 2 ชุด ของ เทศบาลนครนครราชสีมา

0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4423-4734  
2557-03-28 นม52002/2294 ลว26มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศเชิญชวนออกแบบก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว8068 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ ฯ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว8059 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จำนวน 8,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7908 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยา C-Reactive protein (CRP) จำนวน 21,750 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-28 นม0032.101.4/7819 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเมด-เทค , บจก.เมดิทอป 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7797 ลว25มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น และ ท่อขนาด 5 มม. จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7676 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL จำนวน 42 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดี.เอ.พี.ไซแอม กรุ๊ป 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7672 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแคปซูลกล้องจิ๋วไร้สาย จำนวน 40 แคปซูล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จี.ไอ.แคปซูล ไดแอ็คโนสติกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7670 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7666 ลว24มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Hypochloride 5 g Powder จำนวน 30,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7648 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตัวกรองเลือด จำนวน 2,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เบอร์ลี่ยุดเกอร์ (มหาชน) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7654 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7650 ลว25มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อขดลวดขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/7645 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจหาปริมาณเชื้อ HBV จำนวน 1,080 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7641 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัดต่อแบบเป็นวงกลม ขนาด 21-33 จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7629 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม ขนาด 21,25,28,31 มม.จำนวน 70 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-27 นม52372/447 ลว27มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านป้านงค์ถึงวัดพบสุข หมู่ที่ 7 ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4421-3262 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-27 นม72102/ว243 ลว26มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระน้ำ หมู่ที่ 18 บ้านป่ากล้วย ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 093-0943467 หรือ www.wangkata374@hotmail.com  
2557-03-27 นม72502/ว354 ลว26มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ และก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4498-4061-2 หรือ www.sungnoenabt.go.th  
2557-03-27 นม71502/318 ลว26มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 3 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ของ อบต.นากลาง 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 0-4433-5029 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-27 นม54802/ว179 ลว26มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-03-27 นม52902/ว233 ลว26มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 10 เมษายน 2557 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-27 นม52462/376 ลว26มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่ประจำทาง) จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-27 นม08102/221 ลว25มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (VIP) 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ จำนวน 3 คัน ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 08-9428-3600 , 09-3465-2528 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-27 นม0032.101.4/ว8052 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 350 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-27 นม0032.101.4/ว8019 ลว25มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อไส้เครื่องมือตัดเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบโค้ง จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-27 นม0009/ว149 ลว21มีค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างรถยนต์ปรับอากาศในการศึกษาดูงาน ของ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-27 นม0032.101.4/ว7701 ลว24มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมหัวกล้อง (Camera Head) ยี่ห้อ STORZ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-26 นม99003/181 ลว25มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกล เครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงทางไกล ฯ จำนวน 1 ชุด 7 จุด (รอบที่ 2) ของ อบต.เมืองเกษตร 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4475-6344  
2557-03-25 นม93802/ว216 ลว25มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.เมืองนาท 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 0-4424-9480 ต่อ 17  
2557-03-26 นม52102/380 ลว25มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4430-5433 ต่อ 19 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-26 นม52102/378 ลว25มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ จำนวน 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4430-5433 ต่อ 19 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-26 นม52102/382 ลว25มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4430-5433 ต่อ 19 หรือ www.kokkruatcity.go.th  
2557-03-26 คค0623.1.1/3/653 ลว25มีค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-26 นม88802/168 ลว24มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนมัน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ อบต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4475-6560 หรือ www.donmun.go.th  
2557-03-26 ศธ0530.23/ว362 ลว24มีค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องอ่านฟิล์มเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด , ชุดเครื่องฉายภาพรังสีแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-03-26 นม0032.101.4./ว7808 ลว25มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ จำนวน 1,059 โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-25 นม77102/611 , 609 ลว24มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ฯ , วางท่อระบายน้ำ คสล. รวม 6 โครงการ ของ อบต.ส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 17 เมษายน 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-25 นม95902/172 ลว24มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยา ประกาศสอบราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ครั้งที่ 2  จำนวน 1 คัน ของ อบต.ห้วยยาง 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4475-6262 , 0-4475-6263  
2557-03-25 นม52352/ว384 ลว24มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินไหล่ทางถนนสายจากแยกไปรษณีย์ บ้านเหลื่อม ถึงสะพานเข้าตลาดบ้านเหลื่อม ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4438-7155 , 0-4438-7141 หรือ www.banlueammuni.go.th  
2557-03-25 นม53902/ว30 ลว24มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างก้อสร้าง , ปรับปรุงซ่อม ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-03-25 นม57702/ว075 ลว24มีนาคม57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ฯ จำนวน 8 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4498-5126 หรือ www.Nongnamsaicity.go.th  
2557-03-25 คค0623.1.1/3/640 ลว24มีค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1

ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1

0 วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 2 เมษายน 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-03-25 นม0032.123/ว.7786 ลว24มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 4 เมษายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7812 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหารนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นยึดตรึงวัสดุปิดแผลชนิดมีกาว ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2,400 ม้วน , ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2,040 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7704 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อที่นอนลมชนิดเปลี่ยนลอนได้ พร้อมผ้าคลุด จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7703 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดทำแผลล้างไตทางหน้าท้องชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 120,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7656 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7678 ลว25มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด 0 - - 0-4423-5254  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7659 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนัง ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-25 นม93402/257 ลว21มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน หมู่ 10 ของ อบต.ภูหลวง 0 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4436-0291  
2557-03-25 นม96702/ว156 ลว21มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอ ประกาศแก้ไขยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองหอย  0 - วันที่ 31 มีนาคม 2557 0-4475-6534-5  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7698 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันสามารถตั้งความดันบวกแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7660 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อเข็มฉีดยา จำนวน 37,000 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

0 - - 0-4423-5249  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7573 ลว21มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 396,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเพียวดีไวซ์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7571 ลว20มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสว่านเจาะกะโหลกศีรษะ จำนวน 200 ชิ้น , ใบมีดตัดกะโหลกศีรษะ จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7560 ลว20มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-25 นม00327.101.4/ว7556 ลว20มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.วีนัสโลจิสติกส์ , บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์

0 - - 0-4423-5145  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7464 ลว20มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตัวเจาะหน้าท้องแบบมีใบมีด ขนาด 5 มม. จำนวน 30 ชิ้น , ขนาด 12 มม. จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7460 ลว20มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตลับบรรจุลวดไททาเนียมเย็บลำไส้ , ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7049 ลว19มีค57 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุกาารแพทย์จำนวน 12 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ชีร์โร่ เมดิคอล , บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) , บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ฯลฯ 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-24 นม73302/208 ลว21มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนบ้านเก่า หมู่ 3 , ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (ระกระบะ) จำนวน 1 คัน ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-24 นม0032.001.4/206 ลว21มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557 0-4446-5010 - 4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-03-24 กห0482.65/1460 ลว21มีค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN TAB.40 MG.(crystaline form) จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-03-24 ตช0018(นม).13/2439 ลว21มีค57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 29 เมตร พร้อมระบบมอเตอร์ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557 0-4424-4297 หรือ www.gpcurement.go.th  
2557-03-24 ศธ0530.18/ว729 ลว20มีค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อระบบควบคุมความปลอดภัย ประตู เข้า-ออกอาคาร จำนวน 1 ระบบ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2557 0-4375-4353 หรือ http;//www.msu.ac.th  
2557-03-24 นม52003/2068 ลว17มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2557-03-24 นม0032.101.4/ว7509 ลว20มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดแบบทดสอบเชาว์ปัญญา WISC-IV จำนวน 5 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ 0 - - 0-4423-5146  
2557-03-21 นม54021/ว196 ลว20มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายคลองระบายน้ำเสีย (ช่วงที่ 3) ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4438-9403 กด 5 หรือ www.dankunthodcity.go.th  
2557-03-21 กห0482.65/1459 ลว20มีค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยา Synthetic salmon calcitonin nasal spray จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 20 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-03-21 นม0032.301/945 ลว19มีค57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อหัวตรวจอัลตราซาวด์สำหรับทำ Echo จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4420-8208 ต่อ 133 , 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-03-21 สธ0723/263 ลว18มีค57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9

ประกาศสอบราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ อสม.ปฏิบัติงานครบ 10 ปี และ 30 ปี ครั้งที่ 2 ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9

0 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-21 กค0606/ว559 ลว18มีค57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลพื้นที่ปลูกหญ้า ณ อาคารสำนักงาน อาคารเก็บของกลาง และพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคาร ของ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3

0 วันที่ 18 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 18 - 28 มีนาคม 2557 0-4425-6761 ต่อ 204 หรือ http://region3.excise.go.th  
2557-03-21 นม89904/147 ลว20มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ อบต.ตูม 0 วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4444-0029 , 0-4444-0140 หรือ www.abttoom.com  
2557-03-21 นม0032.101.4/ว7632 ลว21มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 55,000 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.สมัครชัย 0 - - 0-4423-5146  
2557-03-20 นม56002/175 , 177 ลว19มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ 0 วันที่ 19 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4433-7112 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-20 กษ0118/ว149 ลว19มีค57 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ เครื่องพิมพ์ และติดตั้งระบบเครือข่ายในสำนักงาน ของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 0 วันที่ 20 มีนาคม 2257 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2257 - วันที่ 2 เมษายน 2557 0-4446-5137  
2557-03-20 กห0482.65/1499 ลว18มีค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตึกโรคติดต่อชั้น 2 ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 19 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 0-4423-4391-2  
2557-03-20 กห0482.61/1573 ลว18มีค57 มณฑลทหารบทที่ 21 ค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคางานจ้างติดตั้งเสาล่อฟ้าและลูกหมุมระบายอากาศ ของ มณฑลทหารบทที่ 21 ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 0-4425-5530-8 ต่อ 22541-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-20 นม0032.101.4/ว7019 ลว17มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมหลังคาอาคารผู้ป่วยกระดูก 5 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4423-5249  
2557-03-20 นม0032.101.4/ว7020 ลว17มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเข็มเจาะและเก็บเนื้อเยื่ออ่อนชนิดกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 600 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-20 นม0032.101.4/ว.6801 ลว14มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อใบมีดตัดชิ้นเนื้อใช้แล้วทิ้ง จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ เอส ไซน์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-20 นม0032.101.4/ว6449 ลว14มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ม พี เอ็น เมดิแคร์ , บจก.บอสตัน ไซเอนทิฟิค , บจก.ดีเคเอสเอช , บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรคอลัส 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-20 นม0032.101.4/6485 ลว12มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 40 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-20 นม0032.101.4/ว6369 ลว11มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-20 นม0032.101.4/5943 ลว4มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 180 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-19 นม52662/554 ลว19มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 3 ชุมชนที่ 16 และ หมู่ 10 ชุมชนที่ 15 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-03-19 นม77102/524 ลว17มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง

0 - - 0-4497-2445  
2557-03-19 นม96702/ว146 ลว17มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำ คลส. , ย้ายระบบประปาบ่อบาดาล , ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ของ อบต.หนองหอย 0 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2557 0-4475-6534-5  
2557-03-19 นม0032.101.4/ว7047 ลว17มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักเรือนไม้ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4423-5144  
2557-03-19 นม0032.101.4/ว6800 ลว17มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-19 นม77504/274 ลว14มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ , ต่อเติมอาคารสนง. , ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ของ อบต.ทุ่งอรุณ

0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 0-4475-6530 , 082-8718474 หรือ www.thungaroon.com  
2557-03-19 นม77504/270 ลว13มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในตำบลทุ่งอรุณ จำนวน 10 รายการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 0-4475-6530 หรือ www.thungaroon.com  
2557-03-18 นม0032.3/371 ลว13มีค57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย 0 - - 0-4496-9042 ต่อ 7165  
2557-03-18 นม0032.001.8/ว41 ลว18มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 13 เตียง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-03-18 นม74402/134 ลว17มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ และ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแคปซีล จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.คลองม่วง 0 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 0-4424-9694 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-18 นม90902/150 ลว17มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้งพร้อมอุกรณ์ โรงเรียนบ้านโนนดู่ หมู่ 2 ของ อบต.โนนจาน

0 วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4475-6281-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-18 นม52272/ว42 ลว17มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 0-4497-8076  
2557-03-18 นม53702/ว53 ลว17มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมและขยายเวลาสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน กำหนดเดินทาง ระหว่างวันที่ 8 - 11 เมษายน 2557 ของ เทศบาลตำบลแชะ

0 วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12  
2557-03-18 นม55302/216 ลว17มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาคม ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-18 นม55102/ว243 ลว17มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนพริก หมู่ 10 ของ เทศบาลโนนไทย 0 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 0-4438-1178 ต่อ 18  
2557-03-18 นม55102/ว240 ลว17มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันเทียะ หมู่ 1 ของ เทศบาลตำบลโนนไทย

0 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2557-03-18 นม52972/748 ลว17มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 10 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-03-18 คค0623/พ.1/625 , 627 ลว17มีค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0202 ของ ทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 1 เมษายน 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.goh.go.th  
2557-03-17 นม91302/182 ลว14มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-03-17 นม74602/ว140 ลว14มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.คูขาด 0 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 0-4424-9274  
2557-03-17 นม56102/323 ลว14มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-17 นม52402.7/ว305 ลว14มีค57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ http://www.nmt.or.th/korat/mueangpak/  
2557-03-17 ตช0018(นม)13/2207 ลว14มีค57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน จำนวน 775 ชุด ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 24 มีนาคม 2557 0-4424-4297 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-17 กห0482.65/1338 ลว14มีค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย ACETYLCYSTEINE 600 MG. TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-03-17 นม0032.001.4/198 ลว14มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง สำหรับสถานีอนามัยพลกรัง และสถานีอนามัยทุ่งกระโดน ของ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-03-17 นม0032.001.4/192 ลว14มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-03-17 นม0032.001.4/182 ลว14มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ครั้งที่ 2 จำนวน 2 คัน , ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-03-17 นม0032.101.4/ว6968 ลว14มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศเลื่อนวันเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นวันที่ 20 มีนาคม 2557 ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-03-17 นม57902/ว145 ลว13มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียน ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 0-4449-5008 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-17 นม57402.4/ว310 ลว13มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-17 นม0032.101.4/ว6334 ลว13มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-03-17 ศธ0530.23/ว348 ลว11มีค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง , ชุดเครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 -24 มีนาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-03-17 นม0032.101.4/ว6478 ลว12มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -24 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-03-17 นม57302/ว252 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน

ประกาศประมูลราคาเช่าห้อง/ล็อคตลาดเย็นเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 8 ห้อง ของ สนง.เทศบาลตำบลสูงเนิน

0 วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 0-4441-9795 ต่อ 14  
2557-03-14 นม0032.124/ว01224 ลว14มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดบันทึกภาพระบบดิจิตอลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 0-4429-5614-5  
2557-03-14 นม76202/ว178 ลว13มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ขยายถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 13 -27 มีนาคม 2557 0-4497-1743-4 , 081-8783588 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-03-14 นม87202/ว150 ลว13มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ขามสมบูรณ์ 0 วันที่ 13 -24 มีนาคม 2557 วันที่ 1 เมษายน 2557 0-4475-6594 หรือ www.Khamsomboon.go.th  
2557-03-14 นม52122/191 ลว13มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณสามแยกโคกสูง - ขามทะเลสอ ทางหลวงหมายเลข 205 ของ สนง.เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 13 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 28 มีนาคม 2557 0-4429-4456  
2557-03-14 นม0009/ว135 ลว13มีค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ไถระเบิดดินดาน จำนวน 10 ชุด ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-14 นม0020.1/10627 ลว13มีค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ส่วนบริการประชาชน ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช 0 วันที่ 12 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 24 มีนาคม 2557 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-03-14 นม0032.3/363 ลว13มีค57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557 0-4496-9042 ต่อ 7123 , 7165  
2557-03-14 นม52202/0429 ลว12มีค57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และปรังปรุงสวนสาธารณะเขาแคน ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 12 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 0-4431-3060 หรือ www.pakchongcity.go.th  
2557-03-14 นม52972/668 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 9 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-14 นม0032.001.8/ว38 ลว14มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดวงบรรฎการ เซอร์วิส 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-03-13 นม52662/52 ลว13มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 13 -27 มีนาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-13 นม95902/151 ลว12มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ถนนหินคลุก , ถนนดิน จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 1 เมษายน 2557 0-4475-6254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-13 นม81002/141 ลว12มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดิ่นเห็ดหิน หมู่ 12 , ก่อสร้างรั้ว และก่อสร้างป้าย ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -25 มีนาคม 2557 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-13 นม86102/ว264 ลว12มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของ อบต.หินโคน 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 0-4495-0220-1  
2557-03-13 นม53702/ว50 ลว12มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ ของ สนง.เทศบาลตำบลแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 0-444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2557-03-13 นม56902/ว139 ลว12มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาซื้อข้าวสาร ขนาดบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 5,000 ถุง ของ สนง.เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -26 มีนาคม 2557 0-4424-9536  
2557-03-13 นม0009/ว130 ลว12มีค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศสำหรับนำเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-13 ศะ04065.025/105 ลว11มีค57 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 0 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 0-4429-7011 , 0-4429-7400 หรือ www.bantachang.com  
2557-03-13 นม80702/ว199 ลว10มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศรายชื่อชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 15 โครงการ ของ อบต.พังเทียม 0 - - 0-4438-1918  
2557-03-13 นม0032.001.8/ว37 ลว12มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอดีนอยด์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602  
2557-03-12 นม52002/1913 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 0-4423-4738  
2557-03-12 นม52002/1907 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 0-4423-4738  
2557-03-12 นม52002/1898 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 0-4423-4738  
2557-03-12 oม52002/1888 , 1894 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 0-4423-4734 ต่อ 1417 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-12 นม52002/1882 , 1883 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมุขมนตรี ช่วงจากซอยสมอรายถึงถนนมิตรภาพ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-12 นม0032.101.4/ว6323 ลว11มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-12 นม55302/199 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-12 นม71404/220 ลว11มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 11 -25 มีนาคม 2557 0-4428-3676 หรือ tambontakhu.go.th  
2557-03-12 นม52432/135 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคงพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบอาคารเรียน ของ สนง.เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -26 มีนาคม 2557 0-4445-9077 ต่อ 15 , 090-8208890 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-03-12 ตผ0044นม/146 ลว10มีค57 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ไม่ได้ใช้ในราชการ จำนวน 16 รายการ ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4

0 - - 0-4424-1047 , 0-4424-2625  
2557-03-12 นม88402/ว182 ลว10มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา 0 วันที่ 10 -20 มีนาคม 2557 วันที่ 10 -20 มีนาคม 2557 0-4475-6285  
2557-03-12 ศธ0586(กก)/0726 ลว10มีค57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ ของ มทร.อีสาน 0 วันที่ 10 -14 มีนาคม 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-03-12 ศธ0530.23/ว329 ลว6มีค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดตู้บ่มเชื้อรา จำนวน 2 ชุด , ชุดระเหยตัวทำละลายแบบหมุน จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 -17 มีนาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-03-12 นม2818/ว561 ลว26กพ57 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ ประกาศผลประมูลจ้างก่อสร้างลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านโนนทอง หมู่ 13 ของ อำเภอพระทองคำ ได้แก่ หจก.เพ็ญจันทร์ 0 - - 0-4433-7113  
2557-03-11 นม0032.101.4/ว6359 ลว11มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Main Control Board สำหรับเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ชมิดท์ ไบโอเมดเทค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5146  
2557-03-11 นม0012(2)/ว010 ลว11มีค57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อยืดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1,860 ตัว , หมวกแก๊ปสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 1,860 ใบ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 -24 มีนาคม 2557 0-4437-1663  
2557-03-11 นม98602/190 ลว10มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมแซมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านราษฎร์ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-11 นม0032.001.4/36 ลว10มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์และฟลูโอโรสโคป ชนิดซีอาร์มพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บัวใหญ่ 0 วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 หรือ www.korathealth.com  
2557-03-11 นม0032.101.4/ว6138 ลว6มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-10 นม99502/172 ลว10มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 0-4424-9357  
2557-03-10 นม77504/ว151 ลว7มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอร ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete บ้านดอนเกตุ หมู่ 7 ของ อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 0-4475-6530 หรือ www.thungaroon.com  
2557-03-10 นม52462/279 ลว7มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 13  
2557-03-10 คค0623.7/1.3/577 ลว7มีค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-03-10 คค0623.7/1.3/576 ลว7มีค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-03-10 นม57402.4/300 ลว7มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 7 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-10 นม56102/288 ลว7มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ ถนนประตูชัย ของ สนง.เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557  
2557-03-10 ทส0917.1/1081 ลว6มีค57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นค ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 55 รายการ ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 6 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 6 - 21 มีนาคม 2557 0-4425-2408 , 0-4481-0903 , 0-4485-3333  
2557-03-10 ทส16194.1/ว863 ลว10มีค57 สำนักงานจัดการทรัพยาป่าไม้ที่ 8 (นค ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะของทางราชการเก่าชำรุดที่ใช้แล้ว จำนวน 9 รายการ ของ สำนักงานจัดการทรัพยาป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 0-4422-2201 ต่อ 26  
2557-03-10 นม73802/271 ลว6กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 17 โครงการ ของ อบต.กุดดบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2557-03-10 นม0032.101.4/6148 ลว7มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 360,000 ชุด , กระดาษตัดแผ่นสำหรับห่อเวชภัณฑ์ ฯ จำนวน 360,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-10 นม0032.101.4/ว6136 ลว7มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-10 นม0032.101.4/ว6124 ลว7มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ TOP BURN ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-10 นม0027.124/ว01125 ลว10มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จอ LCD จำนวน 4 เครื่อง , เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย จำนวน 10 เครื่อง , เครื่องฉายแผ่นทึบ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2557 0-4429-5614-5  
2557-03-10 นม0032.124/ว01124 ลว10มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจโพรงจมูก HOPDIN ll Telescope 0 องศา จำนวน 1 ตัว , 30 องศา จำนวน 1 ตัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 27 มีนาคม 2557 0-4429-5614-5  
2557-03-10 นม0032.101.4/ว6092 ลว6มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อแถบทดสอบระดับน้ำตาลกรูโคสในเลือด จำนวน 600,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 2 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-10 นม0032.101.4/ว5946 ลว5มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจหัวใจ ฯ , เครื่องแสดงการบันทึกข้อมูลการตรวจสวนหัวใจ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค , บจก.ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  0 - - 0-4423-5249  
2557-03-07 นม 0032.101.4/ว 6136 ลว7มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-07 นม 0032.101.4/ว 6141 ลว6มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 35,000 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-07 นม 71202/224 ลว6มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 บ้านหนองตะกู และ ม.9 บ้านเขาจันทน์หอม รวม 2 โครงการ ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-21 มีนาคม 2557 วันที่ 7-21 มีนาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.khanongpra.go.th  
2557-03-07 นม 76802/ว 139 ลว6มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7 และซ่อมถนนดิน ม.2,ม.7,ม.11 รวม 5 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-20 มีนาคม 2557 วันที่ 6-20 มีนาคม 2557 0-4497-8539 และ 08-5207-3109 หรือ www.tajan.go.th  
2557-03-07 นม 54802/ว 128 ลว6มีค57 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก, รางระบายน้ำ และถนน คสล.รวม 3 โครงการ ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-19 มีนาคม 2557 วันที่ 6-19 มีนาคม 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.shaiyong-chaiwan.go.th  
2557-03-07 นม 77102/438 ลว 6มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาประมูลจ้าง จำนวน 6 ราย ได้แก่ หจก.เพ็ญจันทร์รับเหมาก่อสร้าง, บจก.ฐานเจ้าพระยา, หจก.อลงกรณ์การโยธา, หจก.คลองแค,หจก.พระทองคำก่อสร้าง,หจก.มะค่าพัฒนาการ 0 - - 0-4497-2445 หรือ www.tuprang.go.th  
2557-03-07 นม 56102/277 ลว6มีค57 เทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม) จำนวน 10 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊,เก้าอี้) จำนวน 4 รายการ ของ ทต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-20 มีนาคม 2557 วันที่ 6-20 มีนาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 www.phimailocal.go.th  
2557-03-07 นม 89702/ว124 ลว4มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล., ถนนหินคลุก และ ถนนดิน รวม 9 โครงการ ของ อบต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-18 มีนาคม 2557 วันที่ 4-18 มีนาคม 2557 0-4430-1115  
2557-03-07 คค 0623.7/1.3/565 ลว6มีค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอนสี่แยกโชคชัย-หนองมัน ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 6-12 มีนาคม 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15  
2557-03-07 คค 0710/ว 1683 ลว4มีค57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประมูลจ้างเหมาบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สายทาง สร.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บ้านเมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 4-7 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-03-07 คค 0710/ว 1683 ลว4มีค57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประมูลจ้างเหมาบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สายทาง สร.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บ้านเมือลึง อ.ท่าตูม,จอมพระ จ.สุรินทร์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 4-7 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-03-06 สธ0412.1/ว104 ลว6มีค57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 42 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4431-2004 หรือ http://www.dpck5.com  
2557-03-06 นม80602/51 ลว5มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาถังเชมเปญ จำนวน 2 โครงการ , ซ่อมแซมฝายทำนบท่าช้าง จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.พลับพลา 0 วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2557 0-4449-1788 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-06 นม52002/1801 , 1802 ลว5มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ประกาศประมูลซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ครั้งที่ 2) จำนวน 19 จุด ๆ ละ 8 ชุด ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา

0 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-06 นม52002/1791 , 1792 ลว5มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประมูลซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 - - 0-4423-4738  
2557-03-06 นม52002/1748 ลว5มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถังบรรจุน้ำมันดีเซล จำนวน 2 ถัง ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2557 0-4423-4734  
2557-03-06 นม74402/117 ลว5มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกันและเฝ้าระวัง (ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด) ของ อบต.คลองม่วง 0 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 0-4424-9694 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-06 นม0032.101.4/5952 ลว5มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยา Detection System จำนวน 7,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-06 นม0032.101.4/5950 ลว5มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อขวดน้ำแก้วใส ขนาด 7 cc. พร้อมฝาปิด จำนวน 90,000 ใบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-06 นม0032.101.4/5945 ลว5มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 700 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-06 นม77504/138 ลว4มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร , ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการถมดิน , ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รวม 3 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 3 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 3 - 14 มีนาคม 2557 0-4475-6530 หรือ www.thungaroon.com  
2557-03-06 นม52003/1772 ลว4มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 75 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 4 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 17 มีนาคม 2557 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2557-03-06 นม52462/262 ลว4มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางน้ำผ่าน , ขุดลอกเหมืองห้วยลึก , ก่อสร้างถนน คสล. รวม 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 0-4420-0617  
2557-03-06 นม0032.101.4/ว5337 ลว3มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องโคบอลต์ 60 ยี่ห้อ Theratron รุ่น Equinox จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 3 - 19 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-03-06 ศธ0530.23/ว290 ลว28กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า จำนวน 2 ชุด , เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ จำนวน 3 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-03-06 ศธ0530.1(8)/ว812 ลว28กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 211 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-03-06 นม0032.101.4/ว5965 ลว5มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว เบอร์ L จำนวน 360,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-06 นม0032.124/ว01050 ลว5มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล 0 - - 0-4429-5614-5  
2557-03-06 นม0032.101.4/ว5335 ลว3มีค57 สำนักสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศและหลังคาอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พี คอน เทคโนโลยี ซีสเต็มส์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-05 นม52502/ว17 ลว5มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลกลางดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลกลางดง 0 วันที่ 5 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 5- 17 มีนาคม 2557 0-4432-2239  
2557-03-05 นม52772/199 ลว5มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับ อากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 6 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2557-03-05 ศธ0544/796 ลว5มีค57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582 , 1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2557-03-05 นม73402/118 ลว4มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำ จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนน จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.กฤษณา 0 วันที่ 4 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 18 มีนาคม 2557 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2557-03-05 นม52002/1720 ลว4มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนมารีย์วิทยา (ครั้งที่ 2) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 20 มีนาคม 2557 0-4423-4738  
2557-03-05 นม53702/ว41 ลว4มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คัน จำนวน 2 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 4 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 14 มีนาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2557-03-05 นม0032.101.4/5680 ลว3มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 11 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-05 กษ0616(3)/769 ลว3มีค57 สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ สนง.ปศุสัตว์เขตที่ 3 0 วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2557 0-4437-1553 หรือ www.dld.go.th  
2557-03-05 ศธ0586(กก)/0661 ลว3มีค57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ ของ มทร.อีสาน 0 วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-03-05 นม0032.301/360 ลว27กพ57 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บ้านเหลื่อม 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4438-7107 ต่อ 133  
2557-03-04 นม98902/165 ลว 3มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินและหินคลุก บ้านเจริญผล หมู่ 4 จำนวน 1 โครงการ , ปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 4 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 18 มีนาคม 2557 0-4424-9490 , 08-6939-8038 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-03-04 นม52662/444 ลว4มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ , วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 จำนวน 1 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 4 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 17 มีนาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-04 กษ0810.06/339 , 341 ลว3มีค57 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการดิน น้ำ พืช ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4437-1659 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-04 นม0032.101.4/ว5551 ลว3มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่าน จำนวน 360,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-04 นม77504/132 ลว28กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเกตุ , ก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4475-6530 หรือ www.thungaroon.com  
2557-03-04 นม0032.101.4/ว5305 ลว27กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-03-04 นม0032.101.4/ว5304 ลว28กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-03-04 นม0032.101.4/ว5089 ลว28กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุมกลุ่มงานวิสัญญี ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-03 ศธ0530.1(8)/794 ลว28กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5331 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible จำนวน 77 ชิ้น ของ รพ. มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5330 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ Tube vaccuum จำนวน 196,000 Tube ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5325 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน 450,000 tubes ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-03 นม0032.101.4/5326 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปในการสกัดสารพันธุกรรม จำนวน 2,880 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5290 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5277 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้า จำนวน 60 ชิ้น , สกรูยึดกระดูกบริเวณใบหน้า จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-03 นม52202/0360 ลว27กพ57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 0-4431-3060 หรือ www.pakchongcity.go.th  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5332 ลว27กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5280 ลว27กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5333 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 1.40 กรัม จำนวน 20,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5308 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 300,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว4574 ลว20กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 3 รายการ ของ สนจ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-03 นม0032.001.8/ว225 ลว28กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 1 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว4788 ลว 25กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว4771 ลว25กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาเจือจางเลือด ฯ จำนวน 600 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮมดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว3163 ลว6กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อใบมีด ฯ จำนวน 11,760 Pcs. , อุปกรณ์ช่วยเจาะเก็บโลหิต จำนวน 130,000 Pcs ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว3117 ลว5กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว2815 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) , บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส , บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-28 นม56902/ว119 ลว27กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง , ซ่อมแซม จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 0-4424-9536  
2557-02-28 นม 0032.101.4/ว 4288 ลว 27กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -12 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -12 มีนาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-28 นม52662/401 ลว28กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 4 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล

0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-02-28 นม 0032.301/607,615 ลว 27กพ2557 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 4 เครื่อง ของ ร.พ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 0-4420-8208-10 ต่อ 133, 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-02-28 กห 0482.65/941 ลว 27กพ57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยา.Erythropoitin-alpha 4000 iu prefill syring inj. จำนวน 2,000 ชุด ของ ร.พ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -12 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404, 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-02-28 นม99502/136 ลว28กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4424-9357  
2557-02-28 กค 0606/ว 379 ลว27กพ57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต จำนวน 3 หลัง และโรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4425-6761 ต่อ 204  
2557-02-28 นม0032.101.4/ว5458 ลว28กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดแบบทดสอบเชาว์ปัญญา WISC-IV จำนวน 5 ชุด ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-28 นม 0009/1064 ลว26กพ57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.doae.go.th  
2557-02-28 นม90402/ว167 ลว27กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น , ปรังปรุงป้ายที่ทำการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4475-6452 , 081-4702314 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-28 นม 73802/219 ลว26กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ และอื่นๆ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.kutbot.com  
2557-02-28 นม 73802/205 ลว25กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ท่อลอดเหลี่ยม และอื่นๆ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4475-6454 หรือ www.kutbot.com  
2557-02-28 นม90402/ว163 ลว27กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ , ก่อสร้างถนนลูกรัง , ก่อสร้างถนนหินคลุก รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4475-6452 , 081-4702314 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-28 นม 52003/1357 ลว21กพ57 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2557-02-28 นม 0032.101.4/ว4380 ลว18กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจเชื้่อวัณโรค จำนวน 3,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยีน เอ็กเซลเลนซ์ 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-28 นม 0032.101.4/ว4275 ลว18กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหลอดเลือดเทียม จำนวน 2 รายการ รวม 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ที.เค-วัน เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-28 นม 0032.101.4/ว4255 ลว18กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นห้ามเลือดชนิดละลายได้ จำนวน 120 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-28 นม 0032.101.4/ว4251 ลว18กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็ง จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาร์เอ็กซ์ 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-28 นม 0032.101.4/ว4242 ลว18กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายยางประกอบชุดการไหลเวียนโลหิตฯ จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-28 นม80702/ว140 ลว27กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือก และกำหนดวัน สถานที่ เงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้าง ของ อบต.พังเทียม 0 - - 0-4425-8871 , 081-2380033  
2557-02-28 นม 0032.101.4/ว3200 ลว6กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-27 นม52662/391 ลว27กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 6 คัน ของ ทต.หัวทะเล 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-27 นม81402/187 , 183 ลว26กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 หมู่บ้าน ของ อบต.เมืองปราสาท 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557 0-4475-6050 หรือ www.muangparsat.go.th  
2557-02-27 นม81402/181 , 180 ลว26กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนถังน้ำแชมเปนและปรับปรุงระบบท่อสูบน้ำดิบประปา บ้านกระเพรา หมู่ 10 ของ อบต.เมืองปราสาท 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557 0-4475-6050 หรือ www.mnangprasat.go.th  
2557-02-27 นม52462/234 ลว26กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงถนนสายเชื่อมสปายรีสอร์ทเส้นกลางบ้าน ฯ หมู่ 14 บ้านพุทราพัฒนา ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 11  
2557-02-27 นม85902/119 ลว25กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. , ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ทำการอบต.ห้วยยาง ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4475-6262 , 0-4475-6263  
2557-02-27 นม53902/ว20 ลว25กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ ทต.ดอนหวาย 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-02-27 นม0032.101.4/ว5292 ลว27กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.รัตนา แอ็พแพเร็ล แคร์ 0 - - 0-4423-5146  
2557-02-27 นม0032.101.4/ว4840 ลว26กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสผลซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว จำนวน 5,700  ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5249  
2557-02-27 นม0032.101.4/ว4806 ลว24กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างต่อเติมหลังคาอาคาร Threatment ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ผดุงชีพก่อสร้าง 0 - - 0-4423-5249  
2557-02-26 ศธ0544/699 ลว26กพ57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-02-26 ศธ0544/707 ลว26กพ57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาปรับปรุ่งซ่อมแซมอาคารเรียน 3 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582 , 1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2557-02-26 นม0032.101.4/ว4609 ลว24กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ HOMC ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-02-26 นม0032.101.4/ว4587 ลว24กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมหัวกล้อง ยี่ห้อ STORZ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-02-26 นม0032.124/ว00905 ลว26กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 0-4429-5614-5  
2557-02-26 นม71502/191 ลว25กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ , ก่อสร้างถนนหินคลุก , ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ของ อบต.นากลาง 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4433-5029  
2557-02-26 นม80502/141 ลว25กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ วีไอพี จำนวน 2 คัน ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4475-6400  
2557-02-26 นม52272/ว23 ลว25กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4497-8076  
2557-02-26 นม54802/ว108 ลว25กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-02-26 คค0623.1.1/3/446 ลว25กพ57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-02-26 ศธ0530.1(8)/ว685 ลว21กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-02-26 นม89202/ว88 ลว20กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างม่อลอดเหลี่ยม บ้านรกฟ้า หมู่ 11 ของ อบต.ด่านช้าง 0 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 0-4497-5021 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-02-26 สธ0412.1/ว92 ลว26กพ57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลซื้อคอมพิวเตอร์ , โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น , วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ได้แก่ ร้าน โพรเท็คส์ การค้า ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2557-02-25 นม52002/1475 , 1477 ลว25กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำข้างโฮมโปร (ถนนบายพาส) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557 0-4423-4734 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม52002/1467 , 1468 ลว25กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล ข้ามลำตะคอง บริเวณด้านหลังโรงเรียนโคราชพิทยาคม ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม52002/1457 , 1458 ลว25กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 19 จุด จุดละ 8 ชุด ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม52662/377 ลว25กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม0032.301/ว0499 ลว25กพ57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างซักฟอกผ้า เสื้อผ้าต่างๆ ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4439-7149 ต่อ 101 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม0032.301/ว0498 ลว25กพ57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4439-7111 , 0-4439-7149 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม0032.101.4/ว4968 ลว25กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวนประมาณ 55,00 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-25 นม77102/333 ลว24กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้าง จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง ได้แก่ หจก.คลองแค , หจก.พระค่าพัฒนาการ , หจก.พระทองคำก่อสร้าง

0 - - 0-4497-2445  
2557-02-25 นม52002/1374 ลว24กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศเชิญชวนเพื่อว่าจ้างออกแบบก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-4738  
2557-02-25 นม0020.1/8773 ลว24กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม0032.123/ว4883 ลว24กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม0032.101.4/ว4792 ลว24กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 600 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-25 นม0032.101.4/ว4769 ลว24กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจ Bacteria Filter จำนวน 9,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-25 นม0032.101.4/ว4608 ลว21กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาสอบซื้อเข็มฉีดยา จำนวน 37,000 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 17 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 17 มีนาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-25 นม0032.101.4/ว4607 ลว21กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันสามารถตั้งความดันบวกแบบต่อเนื่อง ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-24 นม99502/106 ลว24กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 0-4424-9357  
2557-02-24 ศธ0544/661 ลว24กพ57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-02-24 นม81302/128 ลว21กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-02-24 นม94002/81 ลว21กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด ของ อบต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 0-4449-5009 หรือ www.cgd.go.th  
2557-02-24 นม73802/085 ลว21กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ gprocurement.go.th  
2557-02-24 นม80402/ว189 ลว21มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาก่อสร้างทำผิวจราจรถนนเคฟซีล จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-24 นม57402.4/244 , 246 ลว20กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ของ ทต.เสิงสาง 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-24 พม5108/ปม/595 ลว20กพ57 การเคหะแห่งชาติ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ ฯ ของ การเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-2351-6144 , 0-2351-6038  
2557-02-24 ทส1413.5/340 ลว20กพ57 องค์การอุตสาหกรรมป่่าไม้เขตนครราชสี

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงสักป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่่าไม้เขตนครราชสีมา

0 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2557-02-24 ศธ0530.1(8)/ว678 ลว20กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมห้องครัวสโมสรบุคลากร จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 ต่อ 1271  
2557-02-24 นม0032.101.4/ว4462 ลว20กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น และขนาด 5 มม. จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 60202/89 ลว 21กพ57 เทศบาลตำบลกงรถ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 บ้านซ่าเลือด ถึง ม.7 บ้านโคกแค ของ อบต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2557 วันที่ 11 ่มีนาคม 2557 0-4475-6514  
2557-02-21 นม 0032.301/485 ลว20กพ57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.พ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2557 0-4420-8208-10 ต่อ 133, 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-02-21 นม 96102/ว50 ลว20กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาดอนปู่ตาฝายเทิง ม.1 บ้านหนองตาดใหญ่ และรางระบายน้ำ คสล.ม.4 บ้านหัวนาคำ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2557 0-4497-9404 หรือ www.nongtadyai.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว4494 ลว20กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ Polyglactin และเคลือบสารต่อต้านแบคทีเรีย เบอร์1เข็มกลม จำนวน 1,059 โหล ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว4550 ลว7กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ Polyglactin และเคลือบสารต่อต้านแบคทีเรีย จำนวน 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว4372 ลว19กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 23 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.กรุงเทพ พยาธิ-แลป 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว4357 ลว18กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้กับเครื่องสวนหัวใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว3892 ลว13กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว 3672 ลว13กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 20 เครื่องของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว 3637 ลว13กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตู้อบเด็กฯ(Transport Incubator) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว3265 ลว7กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส และยกเลิกประกวดราคาซื้อ จำนวน 2 รายการ 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-20 นม0032.001.8/ว33 ลว20กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-02-20 นม71202/165 , 123 ลว19กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-20 นม76202/ว116 ลว19กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระน้ำสาธารณะ จำนวน 2 โครงการ , ขุดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร , ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ดอนใหญ่ ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557 0-4497-1743-4 , 081-8783588  
2557-02-20 กษ0616(3)/603 ลว18กพ57 สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มทวินเชนแอมโมเนีย ฯ จำนวน 2,560 ลิตร , วิตามินรวม ชนิดเม็ด จำนวน 3,600 ซอง ของ สนง.ปศุสัตว์เขตที่ 3 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4437-1553 หรือ www.dld.go.th/region3  
2557-02-20 นม0027.101.4/ว4249 ลว18กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าซับโลหิตทำจากผ้าใยสังเคราะห์ ชนิดไม่ปลอดเชื้อ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-19 นม52662/344 ลว19กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมายกระดับถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.หัวทะเล  0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-02-19 นม52002/1225 ลว18กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อรถเครนไฮดรอลิคพร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-19 นม52002/1215 ลว18กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางพ่วง) จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-19 นม55302/127 ลว18กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วหอประชุม ของ ทต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-19 นม0032.101.4/ว4308 ลว18กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5 มีนาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-19 นม52972/321 ลว13กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบจ้างเหมายานพาหนะโดยสายไม่ประจำทาง จำนวน 6 คัน ของ ทต.สุรนารี 0 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-02-19 นม0032.101.4/ว3898 ลว13กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นอิเลคโทรดสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 180,000 ชิ้น , สำหรับเด็กโต จำนวน 21,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-19 นม0032.101.4/ว3890 ลว13กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาด/ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-19 นม0032.101.4/ว3810 ลว13กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน , ชนิดเขี้ยวมน , เครื่องมือปากคีบชนิดปลายเรียวโค้ง , เครื่องมือกรรไกรปลายโค้ง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-19 นม0032.101.4/ว3713 ลว12กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนบนของทรวงอกทางด้านหลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-19 นม0032.101.4/ว4272 ลว18กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด หู คอ จมูก (ชิ้นเล็ก) จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-02-19 นม0032.101.4/ว4265 ลว18กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-02-18 นม52002/1224 ลว18กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-18 นม52002/1214 ลว18กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-18 นม52002/1206 ลว18กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4423-4738  
2557-02-18 นม52002/1188 ลว18กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4423-4734  
2557-02-18 นม71202/151 , 149 ลว17กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 2 ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-18 นม71202/142 , 144 ลว17กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-18 นม95902/104 ลว17กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 15 รายการ , วัสดุศึกษา จำนวน 12 รายการ , รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ห้วยยาง 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4475-6262 , 0-4475-6263  
2557-02-18 นม52272/16 ลว17กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน ของ ทต.เทพาลัย 0 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4497-8076 ต่อ 14  
2557-02-18 กห0482.65/823 ลว17กพ57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในทางลำไส้ใหญ่ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5 มีนาคม 2557 0-4423-4404 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-02-18 นม0032.123/ว4270 ลว17กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-18 นม98802/151 ลว13กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี

ประกาศสอบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างถนนหินคลุก ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก

0 วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.boongkhilek.go,th  
2557-02-18 อผศ5117/404 ลว13กพ57 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครร ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ของ สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา 0 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 0-4492-4100 , 081-9678429  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3906 ลว13กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3803 ลว13กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-18 ศธ0530.23/ว186 ลว11กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมหัวฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-02-18 ศธ0530.23/ว185 ลว11กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบริเวณอาคารเรียน ฯ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3731 ลว12กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อท่อช่วยหายใจแบบมี Cuff จำนวน 28,720 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3727 ลว12กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผืนตาข่ายชนิดอัลตราโปร เมช จำนวน 60 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3717 ลว12กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง

0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3715 ลว12กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.คลีนิคคอลไดแอกโนสติคส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3413 ลว11กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ฯ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3407 ลว11กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อ Anti-Human Globulin Anti-lgG, -C3d;polyspecific Cassette จำนวน 93,000 test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3398 ลว10กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหลอดทดสอบสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 105 กล่อง , หลอดทดสอบ ESR จำนวน 60 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3394 ลว10กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาสผลซื้อบอลลูนขยายหลอดเลือดส่วนปลาย จำนวน 100 เส้น , สายสวดนำสายสวน ฯ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด

0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3391 ลว10กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 65 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-17 นม87102/90 , 89 ลว13กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ , ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4433-3415  
2557-02-17 นม98602/119 , 118 ลว13กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-17 นม54802/96 ลว13กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-02-17 นม59402/ว107 ลว13กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.บึงสำโรง 0 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6270-1 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-17 ยธ06013/212 ลว13กพ57 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารดิบและเครื่องปรุงเป็นรายสิ่ง) จำนวน 181 รายการ ของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 0-4422-2321-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-17 ศธ0586(กก)/0458 ลว13กพ57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Capillary Rheometer จำนวน 1 ชุด ของ มทร.อีสาน 0 วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-02-17 นม0032.101.4/ว3644 ลว12กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนปลาย จำนวน 50 ชิ้น , สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค ขนาด 5.0 มม. จำนวน 450 ชิ้น ขนาด4.5 มม. จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-13 นม 52662/317 ลว13กพ57 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.1 ชุมชน 3 ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4492-5111-5 ต่อ 122  
2557-02-13 นม 98402/ว95 ลว12กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 13 รายการ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4448-7975 หรือ www.nonyo.go.th  
2557-02-13 นม 74701/ว 107 ลว12กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย ประกาศประมูลราคาจ้างซ่อมผิวทางเคพซีลสายทางเชื่อมบ้านมาบกราด ม.5,14,17,22,23 0 วันที่ 12-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 ่มีนาคม 2557 0-4424-9425 และ 09-4697-8792  
2557-02-13 นม 98802/140 ลว 11กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.12 บ้านโคกมะกอก ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.boongkhilek.go.th  
2557-02-13 นม 93802/ว 086 ลว12กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2 บ้านเมืองนาท และ ม.3 บ้านทัพรั้ง รวม 2 โครงการ ของ อบต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9480 ต่อ 17  
2557-02-13 กษ 0308.33/33/2557 ลว12กพ57 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง, ใบมีดดันหน้าและฝานบุกเบิก จำนวน 3 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2557 0-4446-5584, 0-4446-5164 ต่อ 21  
2557-02-13 นม 0009/ว72 ลว12กพ57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4799 หรือ www.doae.go.th  
2557-02-13 นม 0032.101.4/ว 3714 ลว12กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อไส้เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลมขนาด 21,25,28,31 จำนวน 70 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-13 นม 0032.101.4/ว3653 ลว12กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รวม 110 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-13 นม 0032.101.4/ว3402 ลว11กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ(Bone cement c Antibiotic) จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-13 นม 0032.101.4/ว 3401 ลว11กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดที่ทำจากเนื้อเยื่อวัวแบบ Single sheet จำนวน 20 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-13 นม 95602/ว86 ลว11กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.,ก่อสร้าง/วางท่อรางระบายน้ำ และปรับปรุงท่อเมนระบบน้ำประปา รวม 8 โครงการ ของ อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6279-80  
2557-02-13 ศธ 0530.1(8)/ว478 ลว10กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 10-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4375-4322-40 ต่อ 1271,1398 และ 0-4375-4044 www.msu.ac.th  
2557-02-13 ทส 0917.1/648 ลว7กพ57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นค ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-2060 ต่อ 151  
2557-02-13 ทส 0917.1/643 ลว7กพ57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นค ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 19 รายการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-2060 ต่อ 151  
2557-02-13 กษ 1018.3/72 ลว11กพ57 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร และอื่นๆ จำนวน 41 รายการ ได้แก่ ร้านทองคูณการค้า 0 - - 0-4437-9617 หรือ www.aopdt04.doae.go.th  
2557-02-12 นม87902/ว110 ลว11กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.งิ้ว 0 วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6163 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-12 นม58402/238 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-12 นม58402/233 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะแก้ว หมู่ 14 ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-02-12 นม58402/230 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวปลากั้ง หมู่ 10 ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-02-12 นม58402/225 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าช้างใต้ หมู่ 12 ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ /557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-02-12 นม58402/ว222 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มซับอโนดาษ บ้านคลองเสือ หมู่ 15 ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.tj  
2557-02-12 นม58402/217 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดคล้า หมู่ 5 ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-02-12 นม58402/213 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,376 ชุด ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-12 นม53802/203 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง ฯ จำนวน 7 ชุด ของ ทต.โชคชัย 0 วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4449-1800 หรือ www.chokchai.go.th  
2557-02-12 นม53802/181 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา  22 รายการ จำนวน 40 ชุด ของ ทต.โชคชัย 0 วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4449-1800 หรือ www.chockchai.go.th  
2557-02-12 นม54603/118 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ ทต.ท่าเยี่ยม 0 วันที่ 11-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6470 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-12 นม52972/288 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 6 คัน ของ ทต.สุรนารี 0 วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-02-12 นม0032.101.4/ว3605 ลว11กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 396,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnnrh.go.th  
2557-02-12 นม0032.101.4/ว3397 ลว11กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบาราคาซื้อ TCBS จำนวน 180 กระป๋อง , อาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 180 กระป่อง ของ รพ.มหาราชสครราชสีมา 0 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-12 นม0032.101.4/ว3604 ลา11กพ57 โรงพยาบาลมหานครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อTube Extension จำนวน 236,000 อัน ของ รพ.มหาราชสีมา

0 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-12 นม0032.101.4/ว3396 ลว11กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL จำนวน 42 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www,mnrh.go.th  
2557-02-12 นม0032.3.23/ว166 ลว11กพ57 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โนนแดง 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4447-5058 , 0-4447-5073 หรือ wwwgprocurement.go.th  
2557-02-12 ยธ0773/0664 ลว10กพ57 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อกันหนาวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 1,491 ของ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 0 วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4432-3324-5 ต่อ 503  
2557-02-12 นม0020.1/6314 ลว10กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคาร ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย 0 วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ http://gprocurement.go.th  
2557-02-12 นม0032.101.4/ว3734 ลว12กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เม่งหลีรุ่งเรือง 0 - - 0-4423-5146  
2557-02-11 นม52002/1064 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบน) จำนวน 1 รายการ

0 วันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-11 นม52002/1062 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม) จำนวน 3 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-11 นม52002/1056 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-11 นม52002/1050 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 18 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-11 นม77102/201 , 199 ลว10กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-11 นม83602/159,151,152,153 ลว10กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.เสิงสาง 0 วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 0-4445-7107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-11 นม74502/96 ลว10กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4495-6186  
2557-02-11 นม52972/267 ลว10กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ ทต.สุรนารี 0 วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-02-11 คค0710/ว807 ลว10กพ57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ในสายทาง นม.3052 ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที 19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-02-11 นม0032.101.4/ว3418 ลว10กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อใบมีดผ่าตัดตาชนิด 15 องศา จำนวน 2,500 ชิ้น , ชนิด 3.0 มิลลิเมตร จำนวน 1,500 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-11 นม0032.101.4/ว3393 ลว11กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตัวเจาะหน้าท้องแบบมีใบมีด ขนาด 5 มม. จำนวน 30 ชิ้น , ขนาด 12 มม. จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 - 27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-11 นม1918.3/331 ลว7กพ57 ที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองห้วยน้อย บ้านเมืองทอง , ขุดลอกคลองโนนเกษตร บ้านโนนเกษตร ของ อำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4438-5199 ต่อ 5  
2557-02-11 นม0032.101.4/ว3115 ลว6กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249  
2557-02-10 นม95801/ว143 ลว7กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาให ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.เสมาใหญ่ 0 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4497-6201 , 089-5839139 หรือ www.semayai.go.th  
2557-02-10 นม52432/71 ลว7กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ของ ทต.เมืองคง 0 - วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4445-9077 ต่อ 15  
2557-02-10 นม0032.101.4/ว3239 ลว7กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเข็มเจาะและเก็บเนื้อเยื่ออ่อนชนิดกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 600 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-10 นม.73302/ว92 ลว6กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-10 นม80102/87 ลว6กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 089-4283600 , 093-4652528 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-10 นม54302/133 ลว6กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ของ ทต.ตลาดแค 0 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4491-7009-10 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-10 นม57201/201 ลว6กพ57 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ , ซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.สีมามงคล 0 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4436-1444 ต่อ 14  
2557-02-10 ทส0917.1/636 ลว6กพ57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นค ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-3054 หรือ www.dnp7.com  
2557-02-10 นม0020.1/5661 ลว6กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5657 ลว6กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง 0 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5652 ลว6กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ 0 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5688 ลว6กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง 0 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5644 ลว6กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง 0 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5640 ลว6กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย 0 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 ศธ0586(กก)/0378 ลว6กพ57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ฯ ของ มทร.อีสาน 0 วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4426-71315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-02-10 ศธ0530.12/ว61 ลว6กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำรองไฟ จำนวน 13 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2557 0-4375-4360 หรือ http://www.msu.ac.th  
2557-02-10 ศก0032/2146 ลว5กพ57 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4563-0699 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-10 ศก0032/2143 ลว5กพ57 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลอาวอย อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4563-0699 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-10 ศก0032/2141 ลว5กพ57 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม 06 อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4563-0699 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-10 ศก0032/2139 ลว5กพ57 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4563-0699 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-10 นม0020.1/4451 ลว30มค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5298 ลว5กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด 0 วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5073 ลว4กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี 0 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5055 ลว4กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช 0 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5050 ลว4กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย 0 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/4930 ลว31มค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 257 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/4926 ลว31มค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/4922 ลว31มค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน

0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/4458 ลว30มค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/4437 ลว30มค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-07 นม52002/904 ลว6กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-07 นม52002/899 ลว6กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-07 นม52002/888 ลว6กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-07 นม52002/884 , 885 ลว6กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน30กันยา ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-07 นม52462/137 ลว6กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-0617 ต่อ 13  
2557-02-07 นม54102/ว115 ลว6กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ของเล่นเด็ก จำนวน 4 รายการ ของ ทต.ด่านขุนทด 0 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4438-9403 ต่อ 112 หรือ www.dankunthodcity.go.th  
2557-02-07 คค0623.1.1/3/279 ลว6กพ57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-02-07 นม0032.302/297 ลว6กพ57 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.โชคชัย 0 วันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4449-1084 , 0-4449-1965 , 0-4449-1161  
2557-02-07 นม0032.101.4/ว3161 ลว6กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม0032.101.4/ว3160 ลว6กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 40 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม0032.101.4/ว3159 ลว6กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม0032.101.4/ว3157 ลว6กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองเลือด จำนวน 2,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม0032.101.4/3154 ลว6กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม0032.101.4/ว3145 ลว6กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม0032.101.4/ว3114 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ TOP BURN ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม0032.101.4/ว3116 ลว5กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจหาปริมาณเชื้อ HBV จำนวน 1,080 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม.0032.001.8/ว27 ลว5กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602  
2557-02-07 ศธ0530.12/ว59 ลว5กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงร้านยามหาวิทยาลัย สาขา 2 จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม

0 วันที่ 5-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4371-2502 , 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-02-07 นม55202/210 ลว5กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกกา (แท็บเล็ต) ของ ทต.โนนสูง 0 วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4432-6027 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-07 ตช0018(นม).13/908 , 912 ลว5กพ57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงนอนชายและอาคารโรงนอนหญิง ขนาด 30 เตียง พร้อมส่วนประกอบ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4297 หรือ www.gpcurement.go.th  
2557-02-07 นม77504/79 ลว4กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ 8 , ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ 12 ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6530 หรือ www.thungaroon.com  
2557-02-06 นม0032.101.4/ว3172 ลว6กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Main Control Board สำหรับเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-06 นม2818/346 , 348 ลว5กพ57 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางชนิด Cape Seal สายบ้านโนนทอง หมู่ 13 ตำบลพังเทียม ของ อำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4433-7113 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-06 นม77102/185 ลว5กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประมูลจ้าง และ ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง รวม 6 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง 0 - - 0-4425-8871 , 0-4425-1138 ต่อ 1802 , 08-1238-0026  
2557-02-06 นม52972/242 ลว5กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบวาง่ชท่อระบายน้ำ และคืนผิวจราจร ค.ส.ล ของ ทต.สุรนารี 0 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-02-06 นม52772/113 ลว5กพ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 5 คัน/วัน รวม 2 วัน ของ ทต.บ้านโพธิ์ 0 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2557-02-06 นม52002/866 ลว5กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนมารีย์วิทยา ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-24 กุมภาาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-06 นม0032.123/ว.3136 ลว5กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-06 นม2518/243 ลว4กพ57 ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว ประกาศประกวดราคาจ้างปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ฯ , ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ฯ ของ อำเภอวังน้ำเขียว 0 วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4422-8246 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-06 ทส1114/203 ลว4กพ57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงช้าง จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4493-4647 , 085-6829719 หรือ www.koratzoo.com  
2557-02-06 นม0032.101.4/2973 ลว4กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-06 นม0032.101.4/2958 ลว4กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อใบมีดตัดชิ้นเนื้อใช้แล้วทิ้ง จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม 52272/ว8 ลว4กพ57 เทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.9 และ ม.10 รวม 2 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4497-8076 ต่อ 14  
2557-02-05 นม 72102/89 ลว 3กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 13 โครงการ ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 09-3094-3467  
2557-02-05 นม 0032.101.4/ว2852 ลว3กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตัดต่อแบบวงกลม ขนาด 21-33 (Intraluminal stapler) จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม 0032.101.4/ว2851 ลว3กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยทวารเทียม จำนวน 2 รายการ รวม 19,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2850 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 360,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 -17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2849 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2848 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 0 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 257 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2847 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตลับบรรจุลวดไททาเนียมเย็บลำไส้ , ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2846 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 180 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2809 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2808 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิมเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 ศธ0586(กก)/0322 ลว3กพ57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบสตูดิโอเสมือนจริง ฯ จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-02-05 ศธ0628.2/ว186 ลว3กพ57 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 1 โครงการ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 0 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4425-6885 หรือ www.nvc-korat.ac.th  
2557-02-05 นม2318/301 ลว31มค57 ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ของ อ.แก้งสนามนาง

0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4433-9088 หรือ www.sanamnang.com  
2557-02-05 นม57902/ว42 ลว30มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศประมูลราคาให้ค่าตอบแทนรับจ้างเก็บขนสิ่งปฏิกูล ของ ทต.หนองบัวลาย 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4449-5268  
2557-02-05 ศธ0628.2/ว187 ลว29มค57 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตและพิมพ์เอกสาร หนังสืออนุสรณ์นักศึกษา ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4425-6885 หรือ nvc-korat.ac.th  
2557-02-05 นม79902/90 ลว27มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไ ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง บ้านราชมงคล หมู่ 14 ของ อบต.บึงพะไล 0 - - 0-4475-6264 , 08-9846-5186  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2546 ลว4กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่อง Monitor จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2697 ลว3กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-02-04 นม 89702/47 ลว 31มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,5,6,7,8 จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4430-1115  
2557-02-04 นม 52002/822 ลว4กพ57 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2557-02-04 นม 52002/816 ลว4กพ57 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 4 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2557-02-04 นม 52002/806 ลว4กพ57 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2557-02-04 นม 52002/804 ลว4กพ57 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2557-02-04 นม0032.101.4/3035 ลว4กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ สนจ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-04 นม80702/ว67 ลว3กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 15 โครงการ ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-04 นม85902/82 ลว3กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6262 , 0-4475-6263  
2557-02-04 นม73402/60 ลว3กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2557-02-04 นม57702/095 ลว3กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4498-5126 หรือ www.Nongnamsaicity.go.th  
2557-02-04 กษ0810.06/250 ลว3กพ57 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ฯ จำนวน 3 แปลง ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4437-1659 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-04 นม0032.3/ว256 ลว31มค57 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบไฟฟ้าสมุนไพร ขนาด 100 Kg จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4428-6713 ต่อ 101 , 149  
2557-02-04 นม0032.101.4/2945 ลว3กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดควบคุมการหมุนของ Gantry ฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.กมลสุโกศล อีเล็คทริค 0 - - 0-4423-5146  
2557-02-03 นม0032.001.8/ว23 ลว3กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอดีนอยด์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-02-03 นม77102/154 , 148 ลว31มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-03 นม81302/74 31มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ , ก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-02-03 นม98902/57 ลว31มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญผล หมู่ 4 ของ อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9490 , 08-6939-8038 หรือ www.Mabkrad.go.th  
2557-02-03 นม98902/44 ลว31มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโกรกพัฒนา หมู่ 8 ของ อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9490 , 08-6939-8038 หรือ www.Mabkrad.go.th  
2557-02-03 นม56102/106 ลว31มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนหฤทัยรมย์ , วางท่อระบายน้ำและเทคอนกรีตทับหลังท่อถนนร่มไทร ของ ทต.พิมาย 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-03 นม52462/109 ลว31มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ทต.รังกาใหญ่ 0 - - 0-4420-0617 ต่อ 13  
2557-02-03 นม0032.123/ว2778 ลว31มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-03 นม0032.001.4/167 ลว31มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงลานจอดรถหน้าเสาธงและถนนทางเข้า และ เปลี่ยนขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ของ สนจ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.Korathealth.com  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว2810 ลว31มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-03 กค0606/ว192 ลว31มค57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 0 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4425-6761 ต่อ 204  
2557-02-03 กษ1018.3/42 ลว30มค57 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 41 รายการ ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4437-9617 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว2548 ลว29มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจเชื้อวัณโรค ฯ จำนวน  3,000 Test 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว2049 ลว29มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุมกลุ่มงานวิสัญญี จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249  
2557-02-03 ศธ0530.11/ว174 ลว29มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4375-4357 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 2368 หรือ http;//www.nu.msu.ac.th  
2557-02-03 นม97702/31 ลว29มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 29 ชุดรายการ ของ อบต.กุดจิก 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4433-5245 หรือ www.kudjiklocal.go.th  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว2667 ลว28มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงระบบระบายอากาศและหลังคาอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว1877 ลว28มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมหลังคาอาคาร Threatment จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มกราคม 2577 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2577 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว2042 ลว23มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic จำนวน 12,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว1956 ลว23มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต ฯ จำนวน 1,000 Set ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.วีนัสโลจิสติกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว1865 ลว21มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย)และ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว1432 ลว20มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไต่ จำนวน 400 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวฌัน 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว1447 ลว20มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular screw ชนิดทั่วไป ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเมดิคอล อิมพลานท์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-31 สธ0412.1/ว58 ลว31มค57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี , ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4421-2900 ต่อ 114 หรือ http://www.dpck.5.com  
2557-01-31 นม71404/109 , 102 ลว30มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสุขัง หมู่9 ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4425-8871 , 08-1238-0033  
2557-01-31 นม54102/ว84 ลว30มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด

ประกาศสอบราคาจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะและสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.ด่านขุนทด

0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4438-9403 ต่อ 112 หรือ www.dankunthodcity.go.th  
2557-01-31 นม55302/76 ลว30มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วหอประชุม ของ ทต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-31 คค0623.7/1.3/244 ลว30มค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-31 คค0623.7/1.3/243 ลว30มค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-31 นม97702/32 ลว29มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 29 ชุดรายการ ของ อบต.กุดจิก 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4433-5245 หรือ www.kudjiklocal.go.th  
2557-01-31 นม57402.4/142 , 140 ลว29มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดสด ของ ทต.เสิงสาง 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-31 ศธ0530.1(8)/ว333 ลว28มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาหอพักนักศึกษา 5 หลัง เขตพื้นที่ในเมือง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 ต่อ 1271 , 1398  
2557-01-31 ศธ0530.11/ว133 ลว23มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4375-4357 , 0-4375-4333 ต่อ 2368 หรือ http://www.nu.msu.ac.th  
2557-01-30 นม52772/88 ลว30มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บายพาส หมู่ 10 บ้านมะค่าพัฒนา ของ ทต.บ้านโพธิ์ 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-6168 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-30 นม52772/80 ลว30มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.บ้านโพธิ์ 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-6168 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-30 นม83302/ว119 ลว29มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.สุขไพบูลย์ 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-1556-7 , 084-476-0065  
2557-01-30 นม90902/58 ลว29มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐานกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ ของ รร.บ้านโนนดู่ หมู่2 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6282 หรือ www.nonjan.go.th  
2557-01-30 นม52272/ว6 ลว29มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ , ก่อสร้างขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4497-8076  
2557-01-30 นม0032.101.4/ว2540 ลว28มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 12 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-30 นม0032.101.4/ว2291 ลว28มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 1.40 กรัม จำนวน 20,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-30 นม0032.101.4/ว.1878 ลว28มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 35,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-30 นม0032.001.8/ว19 ลว29มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูกและชุดเครื่องมือตัดปากมดลูกด้วยขดลวดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอ็น.อี.นอร์ทอีส 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602  
2557-01-30 นม0032.001.8/ว18 ลว29มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602  
2557-01-30 นม0032.001.8/ว17 ลว29มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Set Hysterectomy จำนวน 2 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602  
2557-01-30 นม0032.101.4/ว2377 ลว28มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5254  
2557-01-30 นม0032.101.4/ว2133 ลว28มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล 0 - - 0-4423-5254  
2557-01-30 นม0032.101.4/ว2044 ลว28มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล

0 - - 0-4423-5254  
2557-01-29 นม52002/650 ลว29มค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4734  
2557-01-29 นม0032.101.4/ว.2292 ลว28มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 66 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-29 นม0032.123/ว.2535 ลว28มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Calcium Polystyrene Sulfonate 5 g Powder จำนวนประมาณ 110,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5078, 0-4425-2012  
2557-01-29 นม88704/ว45 ลว28มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-89845-4600 หรือ www.donlocal.go.th  
2557-01-29 นม81002 ลว28มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-29 นม78502/104 , 103 ลว28มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 19 โครงการ ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-1107 หรือ http://www.nonsomboonlocal.go.th  
2557-01-29 นม76802/ว49 ลว28มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ , ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนนดินลูกรัง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น

0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4497-8539 , 085-2073109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-29 นม74402/43 ลว28มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ และ ก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.คลองม่วง 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9694 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-29 นม0118/575 ลว28มค57 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิวขนาดใหญ่มาก บ้านคอหนองบัว หมู่ 3 ต.หนองไข่น้ำ ของ อำเภอเมืองนครราชสีมา 0 วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพนธ์ 2557 0-4424-2015  
2557-01-29 คค0710/ว554 ลว28มค57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย , บูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก  สายทาง ชย.4008 และ บร.2003 ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-01-29 คค0623/พ.1/266 , 264 ลว28มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)

0 วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-29 ศธ04066.053/ว52 ลว28มค57 โรงเรียนด่านขุนทด (สพฐ.) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนด่านขุนทด (สพฐ.) 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 091-9999093 , 086-6517409 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-29 นม94502/027 ลว27มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.วังหิน 0 วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6625 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-01-29 นม57101.2/ว106 ลว27มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสีดา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างถนนดิน ของ ทต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 0-4430-3002 หรือ www.sidalocal.go.th  
2557-01-29 นม57201/151 ลว27มค57 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ แบบมาตรฐาน ม.4(ข) จำนวน 6 คัน ของ ทต.สีมามงคล 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4436-1444 ต่อ 14  
2557-01-29 นม1718/ว62 ลว27มค57 ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยแถลง บ้านไผ่นกเขา ของ อำเภอห้วยแถลง หมู่ 3 ต.หลุ่งตะเคียน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27-30 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 0-4439-1130 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2557-01-29 นม1718/ว61 ลว27มค57 ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยแถลง บ้านโนนทอง ของ อำเภอห้วยแถลง หมู่ 3 ต.พลับพลา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 0-4439-1130  
2557-01-28 ศธ 0544/366 ลว28มค57 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำประจำอาคารเรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2557-01-28 นม 0032.123/ว.2376 ลว27มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-28 นค 81201/27 ลว27มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.7,10,14 รวม 3 โครงการ ของ อบต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 0 วันที่ 29 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4243-2016 ต่อ 11 หรือ 09-1065-1055  
2557-01-28 นม 72002/105 ลว27มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 13 โครงการ ของ อบต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2557 0-4476-5383 หรือ www.ladboakhow.go.th  
2557-01-28 นม 56802/70 ลว27มค57 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว ประกาศสอบประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.6และลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.3 รวม 2 โครงการ ของ ทต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4476-0016  
2557-01-28 นม 52702/ว6 ลว27มค57 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4439-7162 ต่อ 14 หรือ www.khamtalayso.go.th  
2557-01-28 นม 52462/86 ลว27มค57 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.12 บ้านหนองรัง ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-0617 ต่อ 11 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-01-28 นม 52462/61 ลว27มค57 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-01-28 วธ 0426/ว387 ลว27มค57 สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบราคาจ้างกำจัดวัชพืชในเขตโบราณสถาน ของสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา 0 วันที่ 20-30 มกราคม 2557 วันที่ 20-30 มกราคม 2557 0-4447-1518 หรือ www.finearts.go.th  
2557-01-28 นม 52521/141 ลว24มค57 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(ถังประปาแชมเปญ) จำนวน 1 รายการ ของ ทต.สีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4436-1444 ต่อ 14 หรือ www.seemamongkol.go.th  
2557-01-28 นม 0032.101.4/ว 1262 ลว23มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องบันทึกข้อมูลการตรวจหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-28 ศธ 0530.23/ว51 ลว23มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-01-28 ทส1114/111 ลว23ลว57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ภายในสวนสัตว์ ฯ  พร้อมปรับปรุงสระน้ำ 1 หน่วย ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 23-28 มกราคม 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4493-4647 หรือ www.koratzoo.com  
2557-01-28 ทส1114/108 ลว23มค57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนพักรับรอง จำนวน 4  หลัง ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4493-4647 , 085-6829719 หรือ www.koratzoo.com  
2557-01-27 นม73802/69 ลว24มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 17 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-27 นม0032.101.4/ว2048 ลว27มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด หู คอ จมูก (ชิ้นเล็ก) จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-27 คค0623.1.1/3/172 ลว24มค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 24-30 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-27 คค0623.1.1/3/171 ลว24มค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 24-30 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-27 คค0623/พ.1/237 , 239 ลว24มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24-29 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-27 คค0623/พ.1/244 , 241 ลว24มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24-29 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-27 นม95602/ว47 ลว23มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดกลางแจ้ง ของ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ หมู่ 5 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 - 31 มกราคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6279 , 80 หรือ www.SeeSuk.go.th  
2557-01-27 นม0032.101.4/ว2151 ลว23มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-27 นม55102/ว74 ลว22มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.โนนไทย 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2557-01-27 นม57101.2/89 , 94 ลว22มค57 เทศบาลตำบลสีดา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐาน ฯ ของ โรงเรียนวัดบ้านสีดา หมู่ 1 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22-31 มกราคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4430-3002 หรือ www.sidalocel.go.th  
2557-01-27 กษ0605.09/วุ6 ลว16มค57 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง ประกาศขายทอดตลาดโคพันธุ์ซาฮิวาล เพศผู้ จำนวน 46 ตัว ของ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง 0 วันที่ 16 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 - 081-9660521  
2557-01-24 สธ0412.1/ว40 ลว24มค57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บจก.เค ซี ดี ซัพพลาย 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2557-01-24 สธ0915.01/155 ลว23มค57 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 6 รายการ , จำนวน 39 รายการ และตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 30 ครั้ง ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ http:hpc5.anamai.moph.go.th  
2557-01-24 กษ0616(3)/259 ลว23มค57 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

0 วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4437-1553 , 0-4420-3834 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-24 กษ0616(3)/227 ลว23มค57 สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 0 วันที่ 20-31 มกราคม 2557 วันที่ 20-31 มกราคม 2557 0-4437-1553 , 0-4420-3836  
2557-01-24 นม96902/019 ลว23มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 9 ประเภท ของ อบต.หลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9171 , 0-9354-7267  
2557-01-24 นม85102/ว76 ลว23มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำจักราช บ้านโนนสะเดา หมู่ 10 ของ อบต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-5641 หรือ www.nongrawiang.go.th  
2557-01-24 นม77602/35 ลว23มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ , ก้อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ , ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา  0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6278 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-24 นม88704/ว.32 ลว23มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน , บ้านใหม่โพธิ์งาม , บ้านหนองกรด และ ขุดลอกคลองบ้านโกรกหว้า ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 0-89845-4600 www.donlocal.go.th  
2557-01-24 นม84802/95 ลว23มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพล ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ สายบ้านหนองพลวง-บ้านบุ และ บ้านหนองตาโยย-บ้านขามทุ่ง ของ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23-31 มกราคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4439-9442 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-24 นม3018/160 ลว23มค57 ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ งานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา และเชิงชาย ของ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 0 วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 0-4432-1471 หรือ www.sowat@dopa.go.th  
2557-01-24 นม58402/115 ลว23มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางคุ้มสว่างอารมณ์ บ้านบุ่งเตย หมู่ 1 ฯ ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-01-24 นม58402/129 ลว23มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคปซีล ซอยวัดคลองเดื่อ หมู่ 6 ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-01-24 นม.58402/124 ลว23มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลสถานีขนถ่ายขยะและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด 10 แรงม้า ฯ ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-01-24 นม58402/120 ลว23มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบดอัดถนนหินคลุก บ้านคลองเดื่อ หมู่ 6 ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-01-24 นม0032.101.4/ว.2132 ลว23มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายยางประกอบชุดระบบการไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกาย จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-24 นม0032.101.4/ว.1870 ลว23มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศแคปซูลกล้องจิ๋วไร้สาย จำนวน 40 แคปซูล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-24 นม57302/ว.65 ลว22มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน ประกาศประมูลราคาเช่าห้อง/ล็อคตลาดเย็นเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 5 ห้อง ของ ทต.สูงเนิน 0 วันที่ 15-28 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4441-9795 ต่อ 14  
2557-01-24 กห0482.65/373 ลว22มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4404 , 0-4423-4406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-01-24 กห0482.65/372 ลว21มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อยา ALFACALCIDOL 0.5 MCG TAB และ CLINDAMYCIN 300 MG CAP ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 21-31 มกราคม 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4404 , 0-4423-4406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-01-24 นม52462/42 ลว21มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเสริมดินและลงหินคลุก , สร้างฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก , ยกระดับถนนสายซอย 4 สายบน , ลงหินคลุกสายซอย 4 สายต่ำ ของ ทต.รังกาใหญ่ 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-0617 ต่อ 11  
2557-01-24 ศธ0530.11/ว.104 ลว20มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกทำคลอดเสมือนจริง แบบเต็มตัว จำนวน 1 ตัว ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 0-4375-4357 ต่อ 2368 หรือ http://www.nu.msu.ac.th  
2557-01-24 นม0032.101.4/ว./2053 ลว23มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อ Vassaline Gauze Pad ขนาด 3"x3" 8 ชั้น จำนวน 10,000 ชุด , ขนาด 4"x4" 8 ชั้น จำนวน 10,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน

0 - - 0-4423-5249  
2557-01-24 นม0032.101.4/ว.2051 ลว23มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดให้เลือด จำนวน 86,400 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ 0 - - 0-4423-5249  
2557-01-24 นม0032.101.4/ว2046 ลว23มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลิน จำนวน 540,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-01-24 นม0032.101.4/ว2040 ลว23มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 0.35 กรัม ฯ ขนาด10 ก้อน จำนวน 300,000 ซอง , ขนาด 3 ก้อน จำนวน 180,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน 0 - - 0-4423-5249  
2557-01-23 นม0027.001.8/ว14 ลว23มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 325 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-01-23 นม0032.101.4/2088 ลว23มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-23 นม0032.101.4/ว1872 ลว22มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสว่านเจาะกะโหลกศีรษะ จำนวน 200 ชิ้น , ใบมีดตัดกะโหลกศีรษะ จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-23 นม0032.123/ว2001 ลว22มค57 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5078 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-23 คค0623/พ.1/226 , 223 ลว22มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน 0800 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-23 คค0623/พ.1/217 , 220 ลว22มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 3511 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.goh.go.th  
2557-01-23 คค0623/พ.1/232 , 229 ลว22มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 304 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-23 คค0623/พ.1/214,215 ลว22มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-23 นม78502/85 ลว22มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีลสายจากเขตเทศบาลโนนสมบูรณ์-บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ 7 ของ อบต.โนนสมบูรณ์

 

 

0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-1107 หรือ http://www.nonsomboonlocal.co.th  
2557-01-23 นม78502/76 ลว22มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง จำนวน 4 โครงการ ของ ทต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-1107 หรือ http://www.nonsomboonlocal.go.th  
2557-01-23 นม52462/53 ลว22มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสำราญ , สายบ้านนายหมั่น , ซอยพูนดี และปรับปรุงถนนเสริมดินลงหินคลุก ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 13  
2557-01-23 นม52462/50 ลว22มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศแก้ไขกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างยกระดับถนน คสล. หมู่ 9 บ้านพุทราก้าวหน้า เชื่อม หมู่ 10 บ้านหนองไทร ของ ทต. รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0 - - 0-4420-0617 ต่อ 13  
2557-01-23 นม54802/ว43 ลว22มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (เบนซิน) จำนวน 1 คัน ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-01-23 นม55102/ว74 ลว22มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.โนนไทย 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2557-01-23 นม76102/020 ลว22มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองไทร-ลาดใหญ่ บ้านหนองปรือ , ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบุคา-ซับกระสังข์ บ้านเลิศมงคล ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของ อบต.ดอนเมือง  0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2557-01-23 ทส0615/0198 ลว21มค57 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ประกาศประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านเย้ยตะแบง หมู่ 2 ต.ทุ่งสว่าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ บ้านกรูดหนองซำ ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ของ สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 5  0 วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4492-0256 ต่อ 221 หรือ www.dwr.go.th  
2557-01-23 ศธ04062.071/35 ลว20มค57 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพฐ. ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก ของ รร.เมืองนครราชสีมา 0 วันที่ 25-30 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-2364 หรือ www.korat-ed.info  
2557-01-23 ศธ0530.23/ว40 ลว23มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดบดเนื้อเยื่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 14-28 มกราคม 2557 วันที่ 14-28 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-01-23 กห0482.65/328 ลว17มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 17-29 มกราคม 2557 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 0-4423-4404 , 0-4423-4406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-01-23 กห0482.65/327 ลว16มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 16-28 มกราคม 2557 วันที่ 16-29 มกราคม 2557 0-4423-4404 , 0-4423-4406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-01-22 นม0032.101.4/ว1943 ลว 22 มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-22 คค0623/พ.1/208,206 ลว21มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-22 คค0623/พ.1/202,199 ลว21มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-22 คค0623/พ.1/194,197 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอนควบคุมที่ 0101 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-22 คค0623/พ.1/188,191 ลว21มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3452 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-22 นม56102/58 ลว21มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 1 ของ ทต.พิมาย 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-22 นม56102/58 ลว21มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล1 ของ ของ ทต.พิมาย 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-22 นม52902/ว41 ลว21มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ ทต.คลองไผ่ 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-22 นม71502/45 ลว21มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายปากทางเข้าบ้านนาใหญ่ บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ 6 ของ อบต.นากลาง 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4433-5029  
2557-01-22 นม0032.101.4/ว1430 ลว20มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาเจือจางเลือด สำหรับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ Coulter STK-S จำนวน 600 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20-31 มกราคม 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-22 นม0032.101.4/ว1416 ลว20มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20-31 มกราคม 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-22 นม0032.123/ว1934 ลว21มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Trastuzumab 440 mg for Injection จำนวนประมาณ 25 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012  
2557-01-22 นม0032.101.4/ว678 ลว21มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-22 ศธ0628.2/ว084 ลว17มค57 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องมาตรฐานอาหารและยา จำนวน 1 โครงการ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

0 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 0-4425-6885  
2557-01-22 นม52752/45 ลว17มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. , ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแคบซีล ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 0-4430-5345 ต่อ 2 หรือ www.kokkruad.go.th  
2557-01-22 นม0032.101.4/ว1440 ลว20มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อแนวดิ่งอาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช 0 - - 0-4423-5249  
2557-01-21 วธ0426/ว253 ลว20มค57 สำนักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างจำกัดวัชพืชที่โบราณสถาน จำนวน 97 แห่ง 5 ครั้ง ของ สำนักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา 0 วันที่ 20-29 มกราคม 2557 วันที่ 20-29 มกราคม 2557 0-4447-1518 หรือ www.finearts.go.th  
2557-01-21 นม73102/49 ลว21มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ , จ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ อบต.กระชอน 0 วันที่ 21-31 มกราคม 2557 วันที่ 21-31 มกราคม 2557 0-4424-9263  
2557-01-21 ตช0032.6/369 ลว21มค57 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์ฯ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

0 วันที่ 21-23 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4425-2440 ต่อ 43  
2557-01-21 วธ 0426/ว253 ลว20มค57 สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางที่ทำลายโบราณสถาน จำนวน 97 แห่ง ของ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา 0 วันที่ 20-29 มกราคม 2557 วันที่ 20-29 มกราคม 2557 0-4447-1518 หรือ www.finearts.go.th  
2557-01-21 นม85902/23 ลว20มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน,ก่อสร้างห้องน้ำอบต.ห้วยยาง,ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเตี้ย ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6262  
2557-01-21 นม52432/40 ลว20มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสันติสุข ของ ทต.เมืองคง 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4445-9077 ต่อ 15 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-01-21 นม52462/39 ลว20มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อ คสล. สายรัตนเศรษฐ์ หมู่ 20 บ้านหนองไทร , ยกระดับถนน คสล. หมู่ 9 บ้านพุทราก้าวหน้า ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-0617 ต่อ 13  
2557-01-21 นม52402.7/ว73 ลว20มค57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ http://www.nmt.or.th/korat/mueangpak  
2557-01-21 นม2318/151 ลว20มค57 ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกสระหนองกระทุ่ม บ้านหนองบง หมู่ 5 ของ อำเภอแกล้งสนามนาง 0 วันที่ 20-23 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4433-9088 หรือ http://www.sanamnang.com  
2557-01-21 นม0032.101.4/ว1415 ลว20มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ทำด้วยวัสดุกราฟไฟท์ฯ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 20-30 มกราคม 2557 วันที่ 20-30 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-21 นม0032.101.4/ว1501 ลว20มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็ง ขนาด 6.5 mn. จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20-30 มกราคม 2557 วันที่ 20-30 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-21 นม0032.101.4/ว1268 ลว20มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ ขนาดบรรจุซองละ 5 ชิ้น จำนวน 300,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-21 คค0623.7/1.3/104 ลว17มค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3

ประกาศเลื่อนวันยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0202 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3

0 - วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-21 คค0623.7/1.3/103 ลว17มค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 24 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 17-23 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-21 นม0008/98 ลว17มค57 สำนักงานปศุศัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถังเก็บน้ำเชื้อ จำนวน 32 ถัง , ถังเก็บน้ำไนโตรเจน จำนวน 32 ถัง , ถังสนาม จำนวน 32 ถัง ของ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 0-4425-1822 หรือ www.dld.go.th/pvlo_nak  
2557-01-21 ศธ0530.1(8)/ว191 ลว17มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเนินชะลอความเร็ว จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 17 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322  
2557-01-21 นม96002/ว47 ลว15มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง ของ อบต.หนองแจ้งใหญ่ 0 วันที่ 15-23 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4446-2537 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-21 นม0032.101.4/ว1702 ลว20มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นเดี่ยวชนิดไม่ละลายที่ทำจากสาร Polypropylene ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-01-21 นม0032.101.4/ว1278 ลว16มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดหัวใจ-ปอดเทียมฯ จำนวน 350 ชุด , ชุดดักจับฟองอากาศและกรองเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 350 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-21 นม0032.101.4/ว658 ลว14มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อภาชะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 38,400 ใบ , ขนาด 3 ลิตร จำนวน 21,000 ใบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-20 นม0004/026 ลว20มค57 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 20-22 มกราคม 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 0-4425-2444 หรือ nakhonratchasima.go.th  
2557-01-20 นม52662/134 ลว20มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 368 ใบ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-20 นม0032.001.8/ว11 ลว20มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.โนวาเทค 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602  
2557-01-20 คค0623.1.1/3/114 ลว17มค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 206 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 17-23 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17  
2557-01-20 กษ1016.9/22 ลว17มค57 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ได้แก่ ร้าน ห.จำกัดพาณิชย์ 0 - - 0-4437-9617  
2557-01-20 นม73602/35 ลว17มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 ของ อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-8829-0094-7 หรือ www.kudjok.com  
2557-01-20 นม74502/38 ลว17มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งภายในสำนักงานและห้องประชุม แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 0-4495-6186  
2557-01-20 นม57702/046 ลว17มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก และก่อสร้างถนนลาดยาง ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 31 มกราคม 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4498-5126 หรือ www.Nongnamsaicity.go.th  
2557-01-20 นม57702/043 ลว17มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 โครงการ บ้านไทรงาม หมู่ 2 ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา   0 วันที่ 20 - 31 มกราคม 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4498-5126 หรือ www.Nongnamsaicity.go.th  
2557-01-20 นม0032.101.4/ว1282 ลว17มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย จำนวน 80 เส้น , สำหรับเลือดแดงส่วนปลายชนิดมีวงแหวน จำนวน 20 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-20 นม0032.101.4/ว1275 ลว17มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อ Antimicrobial Susceptibility Testing Disc จำนวน 12 ชนิด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-20 นม0032.101.4/ว1274 ลว17มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Anti-Human Globulin Anti-lgG, -C3d;polyspecific Cassette จำนวน 93,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-20 นม0032.101.4/ว.1273 ลว17มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยา Eluent 80A จำนวน 6 กล่อง , 80B จำนวน 6 กล่อง และน้ำยา Hemolysis Washing Solution จำนวน 12 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-20 นม0032.101.4/ว.1271 ลว17มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดทดสอบสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 105 กล่อง และหลอดทดสอบ ESR จำนวน 60 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-20 นม0032.101.4/ว.1270 ลว17มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-20 กษ0316.17 ลว16มค57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์1 และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองยาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-21 มกราคม 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 0-4427-5611 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2557-01-20 นม0032.101.4/1197 ลว16มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 20 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เกียรติภากร 0 - - 0-4423-5146  
2557-01-20 กห0482.65/278 ลว15มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ATORVASTATIN TAB.40 MG. ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 15-27 มกราคม 2557 วันที่ 15-28 มกราคม 2557 0-4423-4404 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-01-17 นม0009/ว025 ลว17มค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เสริมภายในโรงเรือนเพาะกล้า จำนวน 16 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15-24 มกราคม 2557 วันที่ 15-24 มกราคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.khorat.doae.go.th  
2557-01-17 นม0012(2)/ว005 ลว16มค57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องอบรม ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสีคิ้ว 0 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 วันที่ 16-27 มกราคม 2557 0-4437-1663  
2557-01-17 นม0032.101.4/ว1136 ลว16มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นห้ามเลือดชนิดละลายได้ จำนวน 120 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-28 มกราคม 2557 วันที่ 16-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-17 นม0032.101.4/ว1131 ลว16มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าชนิดเคลื่อนไหวได้แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-27 มกราคม 2557 วันที่ 16-27 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-17 นม0032.101.4/ว1121 ลว16มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 65 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-27 มกราคม 2557 วันที่ 16-27 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-17 นม0032.101.4/1319 ลว17มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดควบคุมการหมุนของ Gantry สำหรับเครื่องฉายรังสีโคบอลต์-60 จำนวน 1 ชุด ของ รพ. มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-29 มกราคม 2557 วันที่ 17-29 มกราคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-17 นม0032.123/ว1230 ลว16มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-27 มกราคม 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5078 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-17 นม0032.101.4/1032 ลว16มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-28 มกราคม 2557 วันที่ 16-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-17 นม0032.101.4/1031 ลว16มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผืนตาข่ายชนิดอัลตราโปร เมช จำนวน 60 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-28 มกราคม 2557 วันที่ 16-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-17 นม52462/28 ลว16มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน หมู่ 3,ซอยเทพารักษ์ หมู่ 6,สายเมนที่4 หมู่ 10,สายบ้านนายสุบรร-บ้านนายชาติ หมู่ 16 ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-30 มกราคม 2557 วันที่ 16-30 มกราคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 11  
2557-01-17 นม1818/167 ลว16มค57 ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้ว และมีสภาพชำรุด คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-30 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4433-3266  
2557-01-17 นม88001/39 ลว16มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ อบต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-29 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4424-9131  
2557-01-17 นม77802/ว031 ลว16มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธารปรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเวทีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เกษมใต้   หมู่5 ของ อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4420-1020 ต่อ 11  
2557-01-17 นม80502/46 ลว16มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนมันกระซาก หมู่10 ของ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

0 วันที่ 16 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 16 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6400  
2557-01-17 นม73302/024 ลว15มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 10 โครงการ ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 0-4496-3035 ต่อ 14  
2557-01-17 นม0032.101.4/ว1028 ลว15มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15-29 มกราคาาม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4423-5249  
2557-01-17 ศธ0530.12/ว11 ลว14มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรียงแคปซูล จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 14-28 มกราคม 2557 วันที่ 14-28 มกราคม 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-01-17 กห0482.65/239 ลว13มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย 3 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 13-23 มกราคม 2557 วันที่ 13-24 มกราคม 2557 0-4423-4404 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-01-16 นม0218/123 ลว15มค57 ที่ว่าการอำเภอคง ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยยาง , ลำคลองบ้านโคกพะงาด , ลำคลองบ้านโนนตาล ของ อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-17 มกราคม 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 0-4445-9188 หรือ www.Nakhonratchasima.go.th  
2557-01-16 นม 0518.3/168 ลว15มค57 ที่ว่าการอำเภอโชคชัย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองลำมูล ต.ทุ่งอรุณ , คลองลวก ต.ละลมใหม่พัฒนา , คลองไผ่ ต.ละลมใหม่พัฒนา ของ อ.โชคชัย 0 วันที่ 15-20 มกราคม 2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 0-4449-1408 หรือ www.Nakhonratchasima.go.th  
2557-01-16 กห0482.65/238 ลว14มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 14-24 มกราคม 2557 วันที่ 14-27 มกราคม 2557 0-4423-4404 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-01-16 นม60602/20 ลว14มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ ของ ทต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6334  
2557-01-16 ศธ0530.23/ว23 ลว13มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อระบบปรับอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อและห้องผ่าซาก จำนวน 1 ระบบ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-01-16 ศธ0530.23/ว22 ลว13มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผา จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 9-20 มกราคม 2557 วันที่ 9-20 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว33430 ลว27ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อน้ำยาEluent 80 A , 80 B , น้ำยา Hemolysis Washing Solution  ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว750 ลว14มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล และ หจก.บุรีรัมย์โอฬารพัฒนกิจ 0 - - 0-4423-5249  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว458 ลว8มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก จำนวน 819,500 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้

0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว237 ลว6มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อนำยาไตเทียม Part A , Part B ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อีออนเมด

0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว235 ลว6มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดนำสายสวนหัวใจ จำนวน 1,500 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว12 ลว2มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือด จำนวน 70 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว9 ลว2มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหลอดแก๊สเอทธีลีนอ๊อกไซด์ จำนวน 360 โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว33528 ลว27ธค56 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายนำเลือด จำนวน 10,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว33524 ลว27ธค56 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจแยกชนิดและปริมาณของ Hemoglobin จำนวน 30 Kit ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม00327.101.4/ว32962 ลว18ธค56 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว32964 ลว18ธค56 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายกาาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์ เมดิคอล และ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว30790 ลว22พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายให้ออกซิเจนทางจมูกแบบมีท่อแยก 2 ท่อ จำนวน 50,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทคูณ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว30567 ลว19พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเจลสำหรับทาหล่อลื่น จำนวน 80,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว30565 ลว19พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อไส้ตัวตัดต่อแบบตรง จำนวน 80 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว30561 ลว19พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาทำความสะอาดชนิดเอนไซม์ฯ จำนวน 100 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว30456 ลว18พย56 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 1,020 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟาร์ ทริลเลียน 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-15 นม0032.124/ว176 ลว15มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15-31 มกราคม 2557 วันที่ 15-31 มกราคม 2557 0-4429-5614-15  
2557-01-15 คค0710/นม/149 ลว15มค57 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีม ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุ,บ้านบุพัฒนา,บ้านหนองนาลุ่ม, ถนนลาดยางบ้านโนนค่า-บ้านโคกหินเหล็กไฟ,บ้านมะเกลือเก่า,บ้านกุดหัวช้าง-วัดป่าโกรกสะเดา ของ สนง.ทางหลวงชนบท 0 วันที่ 15-20 มกราคม 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 0-4432-7497-9 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-15 นม57702/ว033 ลว14มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 26 รายการ ของ ทต.หนองน้ำใส 0 วันที่ 14 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4498-5126  
2557-01-15 นม78602/50 ลว14มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการอบต.โนนสำราญและซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบ ศพด. บ้านแก้งสนามนาง,บ้านหนองจาน,บ้านหินลาด,บ้านไทยสามัคคีธรรม ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 14-28 มกราคม 2557 วันที่ 14-28 มกราคม 2557 08-1955-2103  
2557-01-15 - ลว14มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านคึมมะอุ หมู่3    กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร ฯ ของ อบต.หนองหว้า   

0 วันที่ 14-23 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4497-9040-2 หรือ www.nongwalocal.go.th  
2557-01-15 นม80402/ว42 ลว13มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 8 ของ อบต.พญาเย็น     ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 14-27 มกราคม 2557 วันที่ 14-27 มกราคม 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-15 นม80402/ว41 ลว13มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทำผิวจราจรถนนเคฟซีล หมู่ 14 บ้านหนองไม้แดง ของ อบต.พญาเย็น ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 14-27 มกราคม 2557 วันที่ 14-27 มกราคม 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-15 นม85501.2/ว012 ลว13มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง โรงเรียนบ้านคึมมะอุ หมู่ 3 ของ อบต.หนองหว้า 0 - - -  
2557-01-14 91 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ         รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 14-27 มกราคม 2557 วันที่ 14-27 มกราคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-01-14 นม77102/078,073 ลว13มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนสายคุ้มท่าข้ามฯบ้านกุดตาดำ , ก่อสร้างถนนคอนกรีตจำนวน 4 โครงการ , ขุดลอกสระน้ำฯบ้านหนองยาง ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-22 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-14 นม52662/ว75 ลว13มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่1 ของ ทต.หัวทะเล 0 วันที่ 13-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-14 นม75802/ว43 ลว9มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง จำนวน 8 คัน ของ     อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 9-21 มกราคม 2557 วันที่ 9-21 มกราคม 2557 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2557-01-14 นม53902/ว07 ลว8มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาซื้อสารส้มก้อนใส 16% จำนวน 22,000 กก. , คลอรีนผง 65% จำนวน 2,500 กก. , ทรายกองน้ำ จำนวน 7,500 กก. ของ ทต.ดอนหวาย 0 วันที่ 9-22 มกราคม 2557 วันที่ 9-22 มกราคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-01-13 นม52662/73 ลว13มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง ม.1 ของทต.หัวทะเล 0 วันที่ 13-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-13 นม83802/67 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองนกคุ้ม ม.7 และบ้านลุมม่วง ม.14 ของอบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม83802/61 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถ.คอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองขาม ม.15 ของอบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม83802/55 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างโครงการการก่อสร้างถ.คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาน ม.13 ของอบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม83802/49 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ.หนองซาด ม.9 ของอบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม83802/43 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถ.คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปื้ด ม.6 และบ้านหนองซาด ม.9 ของอบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม83802/37 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถ.คอนกรีคเสริมเหล็ก บ.หนองขาม ม.1 ของอบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม83802/31 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ.โนนรังน้อย ม.12 ของอบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม83802/25 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างยกระดับถนนดินบ้านหนองปื้ดและบ้านโนนทะยุง,ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองปื้ด,ยกระดับถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองซาด ของ อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม52972/87 ลว10มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 4,740 โดส และยาคุมกำเนิด จำนวน 4,740 โดส ของทต.สุรนารี 0 วันที่ 9-22 มกราคม 2557 วันที่ 9-22 มกราคม 2557 0-4493-8276 ต่อ12 หรือ www.gprocurment.go.th  
2557-01-13 นม52972/98 ลว10มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมวางบริเวณถ.มิตรภาพ-มาบเอื้อง ม.9 บ้านยางใหญ่พัฒนา ของทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 0-4493-8276 ต่อ12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-01-13 - ลว9มค57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

ประกาศประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) จำนวน 2,550 ตัน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3

0 วันที่ 9-13 มกราคม 2557 วันที่ 17 มกราคม 2557 0-4437-1354 ต่อ13 หรือ www.ldd.go.th  
2557-01-13 ศธ0530.12/ว9 ลว10มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั้มสำหรับเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง จำนวน 1 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-01-13 ศธ0530.23/ว26 ลว9มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 8-20 มกราคม 2557 วันที่ 8-20 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-01-13 นม0032.101.4/ว.671 ลว10มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10-16 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-13 นม 0032.101.4/650 ลว9มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดฯชนิดติดใบมีด จำนวน10 เส้น แบบหุ้มกราฟต์ จำนวน 9 เส้น เคื่องช่วยการเต้นของหัวใจฯ จำนวน 3 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 9-21 มกราคม 2557 วันที่ 21-22 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-13 ศธ 0530.12/ว7 ลว8มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตอกยาเม็ดแบบมือหมุน จำนวน 4 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยสารคาม

0 วันที่ 8-21 มกราคม 2557 วันที่ 8-21 มกราคม 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-01-10 นม 3217/ว 16 ลว9มค57 ที่ทำการปกครองบัวลาย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-17 มกราคม 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 0-4449-5006-7  
2557-01-10 นม 3217/ว 15 ลว9มค57 ที่ทำการปกครองบัวลาย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-17 มกราคม 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 0-4449-5006-7  
2557-01-10 นม 3217/ว 14 ลว9มค57 ที่ทำการปกครองบัวลาย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-17 มกราคม 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 0-4449-5006-7  
2557-01-10 นม 3217/ว 13 ลว9มค57 ที่ทำการปกครองบัวลาย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-17 มกราคม 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 0-4449-5006-7  
2557-01-10 คค 0623.7/1.3/51 ลว9มค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ตอน 3 ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 9-15 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15  
2557-01-10 คค 0623.7/1.3/50 ลว9มค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 2421 ตอนควบคุม 0100 ตอนเขื่อนลำพระเพลิง-ทางหลวงหมายเลข 304 ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 9-15 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15  
2557-01-10 นม 52432/19 ลว9มค57 เทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเทศบาล 2 ยาวประมาณ 306 เมตร ของ ทต.เมืองคง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 0-4445-9077 ต่อ 15 และ 08-1955-8929 หรือ www.muangkhong.go.th  
2557-01-10 นม 52432/14 ลว9มค57 เทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมประกันอุบ้ัติเหตุ ของ 0 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 0-4445-9077 ต่อ 15 และ 08-1955-8929 หรือ www.muangkhong.go.th  
2557-01-10 นม 0032.123/ว 636 ลว9มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยา Erlotinib 150 mg Tablets จำนวนประมาณ 990 เม็ด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 มกราคม 2557 วันที่ 9-23 มกราคม 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-10 นม 57802/18 ลว9มค57 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนดิน ถนนหินคลุก และถนน คสล.รวม 8 โครงการ ของ ทต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-17 มกราคม 2557 วันที่ 27 ่มกราคม 2557 0-4424-9081 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-01-10 นม 52972/62 ลว8มค57 เทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างจัดภูมิทัศน์ขอบสระน้ำ ม.5 บ้านหนองบง,ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.9 บ้านยางใหญ่พัฒนา และซื้อครุภัณฑ์ ศพด.จำนวน 8 รายการ รวม 3 โครงการ ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-21 มกราคม 2557 วันที่ 8-21 มกราคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-01-10 นม 52792/69 ลว8มค57 เทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-17 มกราคม 2557 วันที่ 27 ่มกราคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-01-10 นม 2118/68 ลว8มค57 ที่ทำการปกครองบ้านเหลื่อม ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง ของ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-16 มกราคม 2557 วันที่ 24 ่มกราคม 2557 0-4438-7095  
2557-01-10 ศธ 0530.23/ว5 ลว7มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเตรียมเนื้อเยื่อ จำนวน 1 เครื่อง ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2557-01-10 ศก 0032/ว55 ลว7มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ ร.พ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 7-17 มกราคม 2557 วันที่ 7-17 มกราคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.khukhan.go.th  
2557-01-10 นม 3118/35 ลว7มค57 ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มท.2527 (ท4-01) ลำน้ำห้วยยาง บ้านแฝก ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4430-3171  
2557-01-10 นม 0032.3/ว.57 ลว7มค57 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศขายทอดตลาดเครื่องบดยาสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 27 มกราคม 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 0-4428-6713 ต่อ 101, 149 หรือ http://province.moph.go.th/nakhonratchasima  
2557-01-09 นม 0032.001.8/ว 9 ลว9มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 9-21 มกราคม 2557 วันที่ 9-21 มกราคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.nrhosp.go.th  
2557-01-09 นม 78602/21 ลว8มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐาน ม.11 บ้านไทยสามัคคีธรรม ของ อบต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-17 มกราคม 2557 วันที่ 27 ่มกราคม 2557 08-1955-2103 หรือ www.nonsamrar.go.th  
2557-01-09 นม 0032.301/24 ลว7มค57 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซักเสื้อผ้าและผ้าอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์น้ำยาและคนงาน จำนวน 6 เดือน ของ รพ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-21 มกราคม 2557 วันที่ 8-21 มกราคม 2557 0-4433-0105-6 ต่อ 102  
2557-01-09 นม 79902/30 ลว9มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง ม.14 บ้านราชมงคล ของ อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-17 มกราคม 2557 วันที่ 27 ่มกราคม 2557 0-4475-6264 และ 08-9846-5186 หรือ www.bungpalai.go.th  
2557-01-09 นม 0025/29 ลว6มค57 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 2 รายการ ของเรือนจำอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-20 มกราคม 2557 วันที่ 7-20 มกราคม 2557 0-4441-6943 หรือ www.correct.go.th  
2557-01-09 นม 52792/17 ลว3มค57 เทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศเพิ่มรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4493-8276 ต่อ 12  
2557-01-08 คค 0623.7/1.3/12 ลว7มค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค-หนองสนวน ตอน 4 ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 7-13 มกราคม 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15  
2557-01-08 กห 0482.65/83 ลว7มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงขยายพื้นที่ใช้สอยบริเวณหน้าห้องตรวจวีไอพีและห้องตรวจโรคหูคอจมูก ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-10 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 0-4423-4391-2  
2557-01-08 นม 0032.301/ว13 ลว7มค56 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด (Radiant Warmer) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-17 มกราคม 2557 วันที่ 7-17 มกราคม 2557 0-4448-9011-13 ต่อ 103 หรือ www.prathaihos.com  
2557-01-08 นม 0012(2)/ว.004 ลว6มค57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง 0 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 0-4437-1663 หรือ www.dltkorat.go.th  
2557-01-08 ศธ 0530.12/ว1 ลว3มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6-17 มกราคม 2557 วันที่ 6-17 มกราคม 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-01-08 ศธ 0530.23/ว 1193 ลว27ธค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดตู้เพาะเชื้อแบบอัดก๊าซสามชนิด จำนวน 1 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2557-01-08 ศธ 0530.23/ว 1193 ลว27ธค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2557-01-08 ศธ 0530.23/ว 1193 ลว27ธค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ(แบบ Biohazard) จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2557-01-07 นม 52662/26 ลว7มค57 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุดของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-20 มกราคม 2557 วันที่ 7-20 มกราคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2557-01-07 นม 53802/9 ลว6มค57 เทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลางอำเภอโชคชัย ม.1 ของ ทต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-15 มกราคม 2557 วันที่ 23 ่มกราคม 2557 0-4449-1800 หรือ www.chockchai.go.th  
2557-01-07 นม 53802/32 ลว6มค57 เทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระปทุม ม.2 ต.โชคชัย ของ ทต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-15 มกราคม 2557 วันที่ 23 ่มกราคม 2557 0-4449-1800 หรือ www.chockchai.go.th  
2557-01-07 นม 85501.2/3 ลว6มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง ร.ร.บ้านคึมมะอุ ม.3 ของ อบต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-17 มกราคม 2557 วันที่ 27 ่มกราคม 2557 0-4497-9040-2 หรือ www.nongwalocal.go.th  
2557-01-07 นม 0032.001.8/ว3 ลว7มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูกและชุดเครื่องมือตัดปากมดลูกด้วยขดลวดไฟฟ้า Colposcope พร้อม LEEP จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 7-20 มกราคม 2557 วันที่ 7-20 มกราคม 2557 0-4430-5750 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2557-01-07 นม 0032.101.4/ว 144 ลว6มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อบอลลูนขยายหลอดเลือดส่วนปลาย จำนวน 100 เส้น และสายลวดนำสายสวนฯ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-07 นม 0032.001.8/ว2 ลว6มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิลฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.nrhosp.go.th  
2557-01-07 นม 0032.101.4/ว.6 ลว2มค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน 2,800,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-06 คค 0710/นม./32 ลว6มค56 สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางบ้านซับระวิง ม.2 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6-9 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4432-7497-9  
2557-01-06 นม 52002/23 ลว6มค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7-21 มกราคม 2557 วันที่ 7-21 มกราคม 2557 0-4423-4737 ต่อ 1409  
2557-01-06 นม 0032.101.4/ว 140 ลว3มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตัวรับสัญญาณภาพฯ (Detector) จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-06 นม 0032.101.4/ว 33573 ลว2มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นสั้น Shortwave diatherrmy จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-15 มกราคม 2557 วันที่ 2-15 มกราคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-06 นม 0032.101.4/ว 8 ลว2มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ จำนวน 11,760 Pcs.ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-06 กษ 1016.9/5 ลว6มค56 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 27 รายการ ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.นครราชสีมา (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 0 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 0-4437-9617 หรือ www.aopdt04.doae.go.th  
2557-01-06 ศก 0032/ว 013 ลว3มค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) จำนวน 4 กลุ่ม(รายการ) ของ รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 3-16 มกราคม 2557 วันที่ 3-16 มกราคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.khukhan.go.th  
2557-01-06 ศธ 04063083/4 ลว3มค57 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จำนวน 1 รายการ ของ ร.ร.บ้านกุดจอกน้อย ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 ว้นที่ 3-13 มกราคม 2557 ว้นที่ 3-13 มกราคม 2557 0-4443-0328 และ 08-1547-4609  
2557-01-06 คค 0710/ว 61 ลว3 มค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สายทาง ชย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2055-บ้านห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3-8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-01-06 คค 0710/ว 61 ลว3 มค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำจักราช อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3-8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-01-06 คค 0623/พ.1/19 ลว3มค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอนหัวทะเล-หนองกระทิง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3-8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 27  
2557-01-06 คค 0623/พ.1/13 ลว3มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3-8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 27  
2557-01-06 คค 0623/พ.1/7 ลว3มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 2166 ตอนควบคุม 0100 ตอนเสิงสาง-ดอนขวาง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3-8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2557-01-06 นม 0022.01/ว20 ลว3มค57 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องกันตลิ่งริมลำน้ำมาศ ฝั่งบ้านตาทุ่ง ม.11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ความยาว 216 เมตร ของ สนง.โยธาธิการฯ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4424-4311 หรือ www.dpt.go.th  
2557-01-06 สธ 0915.01/3 ลว3มค57 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 2-16 มกราคม 2557 วันที่ 2-16 มกราคม 2557 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ http://hp5anamai.moph.go.th  
2557-01-06 นม 0032.101.4/ว 33415 ลว2มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด(เครื่องกระตุกไฟฟ้า,เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ) จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 17 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-03 นม 52772/12 ลว3มค57 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.6,ม.7 (2 ช่วง) รวม 3 โครงการ ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-14 มกราคม 2557 วันที่ 22 ่มกราคม 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2557-01-03 นม 52772/9 ลว3มค56 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,ม.3,ม.5 รวม 3 โครงการ ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-14 มกราคม 2557 วันที่ 22 ่มกราคม 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2557-01-03 นม 0032.001.8/ว1 ลว3มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาชุดเครื่องมือผ่าตัด Set Hysterectomy จำนวน 2 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 3-15 มกราคม 2557 วันที่ 3-15 มกราคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.nrhosp.go.th  
2557-01-03 นม 0032.123/ว.15 ลว2มค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยา 0.03% Bimatoprost Eye Drops จำนวนประมาณ 14,300 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-15 มกราคม 2557 วันที่ 2-15 มกราคม 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-03 นม 52402.7/ว 3 ลว2มค57 เทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อขยะ-โคกเห็ดไคล ของ ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-16 มกราคม 2557 วันที่ 2-16 มกราคม 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ www.nmt.or.th/korat/mueangpak  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านละลมเหนือ ม.15, ถนนลูกรัง บ้านมะเดื่อ ม.1 บ้านพุดซา ม.2 รวม 3 โครงการ ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนพัฒนา ม.16 บ้านน้อย ม.14 บ้านลำโพง ม.13 บ้านเขว้า ม.11 บ้านหนองยารักษ์ ม.12 และบ้านบุกระถิน ม.5 (3 ช่วง) รวม 8 โครงการของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านดอนกระทิง ม.4, ก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านกล้วย ม.6 และถนนลูกรัง บ้านหนองยารักษ์เหนือ ม.17 ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านมะเดือ ม.1, ก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านบุกระถิน ม.5 และถนนลูกรัง บ้านลำโพงใต้ ม.18 ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา คสล.บ้านดอนกระทิง ม.4 ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเขว้า ม.11 ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา คสล.บ้านเขว้า ม.11 ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านลำโพง ม.13 ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-02 สธ 0412.1/ว 486 ลว27ธค56 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องพ่นสรเคมีแบบฝอยละออก ULV แบบติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4421-2900 ต่อ 114 หรือ www.dpck5.com  
2557-01-02 นม 84904/1027 ลว27ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน จำนวน 3 โครงการ ถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ และถนนลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 0-4475-6547 หรือ www.nongmanow.go.th  
2557-01-02 นม 0032.101.4/ว 33502 ลว27ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลิน จำนวน 540,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 15 มกราคม 2557 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 15 มกราคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-02 นม 0032.101.4/ว 33527 ลว26ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับเด็ก จำนวน 12,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-02 นม 0032.101.4/ว 33418 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-02 นม 0032.101.4/ว 33410 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 20 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-02 - ลว26ธค56 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(โสนอัฟริกัน)พร้อมขนส่ง จำนวน 61 ตัน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 10 มกราคม 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ www.ldd.go.th  
2557-01-02 ศธ 0530.23/ว 1192 ลว26ธค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ชุดเตาเผาตัวอย่างอาหาร,ชุดวิเคราะห์โปรตีน,ชุดวิเคราะห์เยื่อใย) จำนวน 3 รายการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2557-01-02 ศธ 04063083/175 ลว26ธค56 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 (1ชั้น3ห้องเรียน) จำนวน 1 งาน ของ ร.ร.บ้านกุดจอกน้อย ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4443-0328 และ 08-1547-4609  
2557-01-02 กษ 0316.11/359/2556 ลว26ธค56 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ รวม 15 รายการ จำนวน 4 กลุ่ม ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ 0 วันที่ 24-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557 0-4444-7252 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2557-01-02 ทส 1413.5/2590 ลว25ธค56 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงสักและไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 กอง รวม 90 ท่อน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2556-12-27 นม 0032.001.4/160 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ด่านขุนทด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-27 นม 0032.001.4/160 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น ชนิด 6 ถ้วยปั่น จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ปากช่องนานา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-27 นม 0032.001.4/154 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.โชคชัย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-27 นม 0032.001.4/154 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ปากช่องนานา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-27 นม 0032.001.4/146 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ปากช่องนานา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-27 นม 0032.001.4/139 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ปากช่องนานา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-27 นม 53702/ว 1101 ลว26ธค56 เทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.แชะ ของ ทต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4444-4840-12 หรือ www.chaecity.go.th  
2556-12-27 นม 53802/1182 ลว26ธค56 เทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟ LED ม.2 จำนวน 19 ชุด และอื่นๆ ขอ ทต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4449-1600 ต่อ 3  
2556-12-27 นม 53802/1160 ลว26ธค56 เทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟ LED จำนวน 40 ชุด และอื่นๆ ขอ ทต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4449-1600 ต่อ 3  
2556-12-27 นม 52002/10404/26ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 9 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-27 นม 52002/10398 ลว26ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 0-4423-4738 ต่อ 1416 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-27 นม 52462/1405 ลว24ธค56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร มีหูหิ้ว และสกรีนคำว่า "โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด" จำนวน 220 ถัง ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-12-27 ศธ 0530.23/ว 1187 ลว20ธค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อตู้แช่เย็น 4 ํC จำนวน 10 ชุด และตู้แช่เย็น -20 ํC ขนาดไม่น้อยกว่า 13คิว จำนวน 10 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2556-12-26 นม 59402/ว 953 ลว25ธค56 เทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุลูกรังปรับปรุงถนนดิน-ลูกรัง ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2556-12-26 นม 56102/1291 ลว25ธค56 เทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกร่ีตถนนราชชนนีลีลา ของ ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 14 www.phimailocal.go.th  
2556-12-26 นม 74902/ว 830 ลว25ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก จำนวน 1 คันและสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,20 รวม 15 โครงการ ของ อบต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4424-9274  
2556-12-26 คค 0710/ว 8705 ลว24ธค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองม่วง-บ้านห้วยไผ่ ต.มะเกลือกเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-12-26 คค 0710/ว 8705 ลว24ธค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองน้ำใส-บ้านปางโก ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-12-26 นม 77702/830 ลว 24ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.4 บ้านอ่างหิน ของ อบต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4496-9050 หรือ www.thongchainuea.go.th  
2556-12-26 นม 84904/1011 ลว24ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประเภทถนนดิน จำนวน 3 โครงการ และถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 0-4475-6547 หรือ www.nongmanow.go.th  
2556-12-26 นม 0032.123/ว.33402 ลว25ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยา Piperacillin 4g. Taxobactarm 500 mg จำนวน ประมาณ 31,750 ขวด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-26 นม 0032.101.4/ว33312 ลว24ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 13 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-26 นม 55002/ว1091 ลว11ธค56 เทศบาลตำบลโนนแดง ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 14 รายการ ของ ทต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4447-5077-8  
2556-12-25 นม 82702/807 ลว25ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 12 นิ้ว ของ อบต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556- 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556- 13 มกราคม 2557 0-4448-1318-7 ต่อ 2 หรือ www.samrit.go.th  
2556-12-25 นม 82702/804 ลว25ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำตะกุดตานาง ม.3 บ้านท่าแดง ของ อทต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4448-1318-7 ต่อ 2 หรือ www.samrit.go.th  
2556-12-25 นม 56102/ว1282 ลว24ธค56 เทศบาลตำบลพิมาย ประกาศแก้ไขรายละเอียดการประมูลราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย ของ ทต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4447-1121 ต่อ 12 www.phimailocal.go.th  
2556-12-25 นม 90402/ว 1229 ลว24ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น รวม 2 โึครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 0-4475-6452 และ 08-1470-2314, 08-9947-3051 หรือ www.thaang.com  
2556-12-25 นม 90402/ว 1225 ลว24ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ม.3, ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 และก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 0-4475-6452 และ 08-1470-2314, 08-9947-3051 หรือ www.thaang.com  
2556-12-25 นม 52002/10296 ลว24ธค55 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-25 นม 52002/10302 ลว24ธค55 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 1,068,000 บาทของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-25 นม 52002/10200 ลว24ธค55 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน 3 รายการ ในวงเงิน 595,000 บาทของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-25 กษ 0308.33/455/2556 ลว20ธค56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 จำนวน 1 รายการ รวม 3 โครงการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-12-25 กษ 0308.33/452/2556 ลว 24ธค56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด รวม 3 โครงการ จำนวน 3 รายการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-12-25 กษ 0308.33/441/2556 ลว24ธค56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อท่อคอนกรีตและอื่นๆ รวม 3 โครงการ จำนวน 48 รายการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-12-25 นม 85702/2026 ลว24ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 4 ชุด ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 0-4492-3570 หรือ www.saomeaunwai.com  
2556-12-25 นม 85702/2019 ลว24ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 4 ชุด ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4492-3570 หรือ www.saomeaunwai.com  
2556-12-25 นม 0032.101.4/ว33156 ลว24ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Vassaline Gauze Pad จำนวน 2 รายการ รวม 20,000 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-25 นม 0032.101.4/ว33039 ลว23ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อท่อช่วยหายใจแบบมี Cuff เบอร์ 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 และ 8.0 จำนวน 28,720 อัน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-25 นม 0009/ว 828 ลว23ธค56 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เสริมภายในโรงเรือนเพาะกล้า จำนวน 16 รายการ ของ สนง.เกษตร จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.doae.go.th  
2556-12-25 นม 80102/917 ลว23ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านขุนร่ม ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 16 มกราคม 2557 04475-6412-3 08-9428-3600, 08-0154-1100 หรือ www.prasuk.go.th  
2556-12-25 นม 58502 ลว20ธค56 เทศบาลตำบลห้วยแถลง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหลังตลาด ของ ทต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4439-1421 ต่อ 16 หรือ www.huaithalaengcity.go.th  
2556-12-25 นม 0032.101.4/ว 32960 ลว19ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมห้องประชุมถนอมสิงห์ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชทรัพย์ไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-24 นม 52005/10305 ลว24ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" แบบพลาสติก ชนิด 2 ชั้น ระบบส่งถ่ายกำลังด้วยแม่เหล็ก จำนวน 1,000 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4424-1500 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-24 นม 52662/2582 ลว23ธค56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.3, ม.4, ม.5 ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-12-24 กษ 0316.11/275 ลว 23ธค56 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง Emergency Spillway และส่วนประกอบอื่นของเขื่อนลำพระเพลิง ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 0 วันที่ 23-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557 0-4475-6379 ต่อ 105  
2556-12-24 - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางสายหนองไทร-ลาดใหญ่ ม.5 บ้านนาหว้า ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2556-12-24 - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางสายหนองไทร-ไพรสาลี ม.1 บ้านไพรสาลี ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2556-12-24 นม 52412/2234 ลว23ธค56 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศประมูลซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ ของ ทต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 0-4493-0239  
2556-12-24 นม 94202/799 ลว23ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ รวม 4 โครงการ ของ อบต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4476-1805 และ 08-2134-8415  
2556-12-24 นม 0032.001.4/133 ลง23ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-24 นม 0032.001.4/125 ลว23ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-24 นม 0032.001.4/115 ลว23ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 3 คัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-24 นม 0032.101.4/ว33185ลว23ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อผ้าห่มขนหนู จำนวน 6,000 ผืน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมาได้แก่ หจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ 0 - - 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-24 นม 52972/2999 ลว23ธค56 เทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คันพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 13-27 มกราคม 2557 ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2556-12-24 นม 0032.301/3107 ลว19ธค56 โรงพยาบาลชุมพวง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าแบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 120 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 3-27 ธันวาคม 2556 0-4447-7281 และ 0-4447-7020-1 ต่อ 103, 239  
2556-12-24 นม 79002/ว 1009 ลว9ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ ร.ร.บ้านหนองตะไก้ ม.1 ของ อบต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4429-2389  
2556-12-24 นม 79002/ว 1009 ลว9ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ ร.ร.บ้านหนองตะไก้ ม.7 ของ อบต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4429-2389 ต่อ 15  
2556-12-23 คค 0710/นม/4261 ลว23ธค56 สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ ของสำนักทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557 0-4432-7497-9  
2556-12-23 นม 73902/1282 ลว20ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ของ ร.ร.บ้านหนองบง ม.4 ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4433-9336 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2556-12-23 นม 52272/ว 145 ลว20ธค56 เทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล., วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.10 และก่อสร้างถนน คสล. ม.15 ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 0-4497-8076 ต่อ 14  
2556-12-23 นม 52772/852 ลว20ธค56 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4 บ.ศรีพัฒนา และ ม.5 บ้านวังหิน รวม 2 โครงการ ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2556-12-23 นม 56102/1252 ลว20ธค56 เทศบาลตำบลพิมาย ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 13 มกราคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 www.phimailocal.go.th  
2556-12-23 กษ 0308.33/440/2556 ลว20ธค56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 จำนวน 3 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-12-23 กษ 0308.33/433/2556 ลว20ธค56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจีด จำนวน 3 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-12-23 นม 0032.123/ว.33117 ลว20ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยา Pemetrexed 500 mg.for Injection จำนวนประมาณ 47 ขวด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-23 นม 0032.101.4/ว 32958 ลว19ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 0.35g.ขนาดบรรจุ10ก้อน จำนวน 300,000 ซองและขนาดบรรจุ3ก้อน จำนวน180,000 ซอง รวม 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-23 นม 0032.101.4/ว 32658 ลว18ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจสวนหัวใจ และเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-23 ชย 0017.3/ว 2801 ลว16ธค56 สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ ประกสศสอบราคาจัดทำบรรยายสรุปของจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 รายการ 0 วันที่ 16-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 16-26 ธันวาคม 2556 0-4481-1573 หรือ www.chaiyaphum.go.th  
2556-12-20 นม 77802/ว 746 ลว19ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ประกาศสอบราคาจ้างซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.ม.15 บ.ตลาดแค,ก่อสร้างเวที คสล.ม.5 และเช่าเครื่องจักร รวม 3 โครงการ ของ อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2557 0-4420-1020  
2556-12-20 นม 0032.001.4/99 ลว19ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-20 นม 82502/1363 ลว19ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ อบต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 0-4445-7286 ต่อ 16 หรือ www.sratakien.go.th  
2556-12-20 นม 52662/2572 ลว20ธค56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.รวม 4 โครงการ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-12-20 คค 0623.1.1/3/22401 ลว 19ธค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 19-25 ธันวาคม 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-12-20 นม 79102/455 ลว19ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.,วางท่อระบายน้ำ คสล.และอื่นๆ รวม 11 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 14 มกราคม 2556 0-4427-6541 หรือ www.bankoh-korat.com  
2556-12-20 คค 0623/พ.1/1462 ลว 19ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยทางแยก ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 - - 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-12-20 คค 0623/พ.1/1451 ลว 19ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยทางแยก ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอนดอนขวาง-โพธิ์กลาง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 - - 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-12-20 นม 59402/929 ลว18ธค56 เทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก,เรือ) จำนวน 4 รายการ ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 มกราคม 2557 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2556-12-19 คค 0623.2/1.3/6218 ลว18ธค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกกรวด-หนองสรวง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 0-4424-2047 ต่อ 18  
2556-12-19 กษ 0308.33/384/2556 ลว18ธค56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-12-19 นม 53802/1105 ลว18ธค56 เทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาติดตั้งไฟสาธารณะชนิด LED พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 19 ชุด และติดตั้งไฟสาธารณะ LED พร้อมเครื่องรับกระจายเสียงแบบไร้สายใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด ม.2 ของ ทต.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 มกราคม 2557 0-4449-1800 หรือ www.chockchai.go.th  
2556-12-19 นม 53802/1084 ลว18ธค56 เทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาติดตั้งไฟสาธารณะชนิด LED พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 40 ชุด และติดตั้งไฟสาธารณะ LED พร้อมเครื่องรับกระจายเสียงแบบไร้สายใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 3 ชุด ของ ทต.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 มกราคม 2557 0-4449-1800 หรือ www.chockchai.go.th  
2556-12-19 คค 0623/พ.1/1412 ลว 18ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2027 ตอนควบคุม บัวตารุ่ง-ลำปลายมาศ ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-19 คค 0623/พ.1/1401 ลว 18ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0901 ตอน ทางแยกไปตะขบ-จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองปักธงชัย ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-19 คค 0623/พ.1/1400 ลว 18ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค-หนองสนวน ตอน 6 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-19 คค 0623/พ.1/1394 ลว 18ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค-หนองสนวน ตอน 2 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-19 นม 0032.123/ว.32983 ลว18ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 7 มกราคม 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-19 นม 0032.101.4/ว 32352 ลว18ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-19 นม 0032.101.4/ว 32336 ลว18ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-19 นม 57302/1953 ลว 17ธค56 เทศบาลตำบลสูงเนิน ประกาศประมูลราคาเช่าห้อง/ล็อคตลาดเย็น จำนวน 2 ห้อง ของ ทต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2557 0-4441-9795 ต่อ 14  
2556-12-19 นม 0031/24377 ลว13ธค56 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง 0 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 0-4422-0898 หรือ www.cgd.go.th  
2556-12-18 นม 52002/10126 ลว18ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 18 รายการ ในวงเงิน 529,400 บาท ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-18 นม 52002/10113 ลว18ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 480,000 บาท ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-18 กษ 0810.06/93 ลว17ธค56 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน(ขุดบ่อ) จำนวน 2,400 บ่อ ของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 2 มกราคม 2557 0-4437-1659 หรือ www.ldd.go.th  
2556-12-18 คค 0623/พ.1/1376 ลว17ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0202 ตอนสี่แยกปักธงชัย-สี่แยกโชคชัย ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-18 คค 0623/พ.1/1370 ลว17ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0300 ตอนตลาดไทร-ลำพังชู ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-18 คค 0623/พ.1/1364 ลว17ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ตอน 5 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-18 คค 0623/พ.1/1358 ลว17ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอนโคกสวาย-แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ตอน 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-18 นม 0032.101.4/ว 31867 ลว17ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Monitor ติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-18 นม 0032.101.4/ว 31794 ลว17ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-18 นม 57702/955 ลว17ธค56 เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง D.B.S.T สายบ้านหนองน้ำใส-คลองแจ้ง ม.1 ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2556-12-18 ตผ 0044 นม/907 ลว16ธค56 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 - - 0-4424-2625 ต่อ 202, 204  
2556-12-17 นม 52402.7/ว 1591 ลว16ธค56 เทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อขยะ-โคกเห็ดไคล ของ ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ www.nmt.or.th/korat/mueangpak  
2556-12-17 นม 51008.9/215 ลว16ธค56 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 0 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4439-5043  
2556-12-17 กษ 0810.06/90 ลว16ธค56 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.5 บ.หนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 16-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4437-1659 หรือ www.ldd.go.th  
2556-12-17 นม 80702/ว 928 ลว16ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนลูกรัง ม.1 บ้านพังเทียม และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.18 บ.ยางสามต้น ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4438-1918  
2556-12-17 นม 77602/559 ลว16ธค56 เทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.บ้านคอนเมือง และ ศพด.บ้านหนองบัวโคก จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4475-6278 หรือ www.taepalai.go.th  
2556-12-17 นม 52002/9982 ลว16ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี จำนวน 4 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-17 นม 52002/9970 ลว16ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-17 นม 52002/3370 ลว16ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสกัดไฮดรอลิก จำนวน 1 ชุด ของเทศบาลนครนครราชสีมา 7 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-17 นม 0032.101.4/ว 32500 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาไตเทียม Part A จำนวน 9,000 แกลลอน และน้ำยาไตเทียม Part B จำนวน 11,000 แกลลอน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-17 นม 0032.101.4/ว 32493 ลว13ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนนำหัวใจ Precutaneous sheath introducers จำนวน 1,500 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-17 นม 0032.101.4/ว 32492 ลว13ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก (Suction Tube) No. 6,8,10,12,14 จำนวน 819,500 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-17 นม 0032.101.4/ว 32499 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Hypochloride 5g. Powder จำนวน 30,000 ซอง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-17 นม 0032.101.4/ว 32359 ลว9ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซต์ EO GAS จำนวน 360 โหล ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 12-23 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-17 นม 0032.101.4/ว 32050 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อแนวดิ่งอาคารผู้ป่วยในตึก 8 ชั้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-16 นม 75802/ว 962 ลว9ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และลานเอนกประสงค์ คสล.รวม 6 โครงการ ของ อบต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2556-12-16 นม 0030/24119 ลว16ธค56 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 0-4495-8512 ต่อ 10,12 หรือ www.sso.go.th/nakhonratchasima  
2556-12-16 นม 0030/24117 ลว16ธค56 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง 0 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 0-4495-8512 ต่อ 10,12 หรือ www.sso.go.th/nakhonratchasima  
2556-12-16 นม 0030/24115 ลว16ธค56 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง 0 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 0-4495-8512 ต่อ 10,12 หรือ www.sso.go.th/nakhonratchasima  
2556-12-16 นม 0032.3.23/ว 88 ลว13ธค56 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบก๊าซทางการแพทย์ Oxygen pipeline จำนวน 1 ระบบ ของ ร.พ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 0-4447-5058, 0-4447-5073 และ 0-4448-5001-2  
2556-12-16 นม 0032.302/2949 ลว 13ธค56 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งต่อเติมระบบก๊าซทางการแพทย์ที่อาคารพักฟื้นหลังคลอดและอาคารผ่าตัด ของ ร.พ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556 0-4449-1161 ต่อ 137, 147 หรือ http://203.114.105.149  
2556-12-16 ตช 0029.514/5016 ลว13ธค56 กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจพร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง ของกองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง 4 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 0-4421-2039 หรือ www.immigration.go.th  
2556-12-16 นม 52502/ว 209 ลว13ธค56 เทศบาลตำบลกลางดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถ.เทศบาล 13 ซอย1/2 และระบบระบายน้ำ คสล.ถ.เทศบาล 17 ซ.1 ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 0-4432-2239 หรือ www.klangdongcity.go.th  
2556-12-16 นม 98802/1127 ลว13ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านใหญ่กกลาน ม.1 ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.boongkhilek.go.th  
2556-12-16 คค 0623/พ.1/1300 ลว13ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-16 คค 0623/พ.1/1294 ลว13ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอนโคกสวาย-แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ตอน 2 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-16 คค 0623/พ.1/1288 ลว 13ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-16 คค 0623/พ.1/1282 ลว13ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอนดอนขวาง-โพธิ์กลาง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-12-13 นม 0032.123/ว 32490 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยา 5% Human Albumin Injection 250 ml จำนวน 1,330 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 32354 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโลหะดามในโพรงกระดูกและสกรู จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 32350 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นฯ จำนวน 30 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 31795 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว(Syringe)ชนิด irrigate 50cc.จำนวน 5,700 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 31868 ลว9ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2556-12-13 สธ 0412.1/ว 470 ลว12ธค56 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 วันที่ 9-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-19 ธันวาคม 2556 0-4421-2900 ต่อ 114 หรือ www.dpck5.com  
2556-12-13 นม 73602/795 ลว12ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายดอนแร้ง-ดอนโก่ย ม.10 บ้านคูมะค่า ของ อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 08-8290-0947 หรือ www.kudjok.com  
2556-12-13 ศธ 0530.1(8)/ว4231 ลว11ธค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณแปลงสาธิตการเกษตร จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4375-4322-40 ต่อ 1271, 0-4375-4044 www.msu.ac.th  
2556-12-13 นม 96202/ว 088 ลว11ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประกาศสอบราคาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 201-บ้านหนองไทร ของ อบต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 11-26 ธันวาคม 2556 0-4424-9655 หรือ www.nongsai.go.th  
2556-12-13 นม 80102/881 ลว11ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(ร.ร.วัดโชติการาม-บ้านสะแก) ม.9 บ้านพะไล ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 11-24 ธันวาคม 2556 08-9428-3600 และ 08-0154-1100 หรือ www.prasuk.go.th  
2556-12-13 กษ 0316.17/977 ลว 11ธค56 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำวัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-16 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4427-5611 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 32302 ลว11ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตฯ (Platelet Apheresis) จำนวน 1,000 set ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 32305 ลว11ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องการเต้นของหัวใจ จำนวน 2 รายการ รวม 250 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 32275 ลว11ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 31792 ลว 9ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชทรัพย์ไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-12 นม 52002/9897 ลว12ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคลอรีนเหลว(แก๊สคลอรีน) ชนิดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 18 ท่อ พร้อมปะเก็นตะกั่ว G-120 จำนวน 54 อัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 ธันวาคม 2556 วันที่ 12-25 ธันวาคม 2556 0-4424-1500 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-12 คค 0623.1.1/3/2336 ลว 11ธค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 11-17 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-12-12 คค 0623.1.1/3/2335 ลว 11ธค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ-ดอนไผ่ ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 11-17 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-12-12 นม 73302/1102 ลว 11ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ประกาศประมูลจ้างขุดลอกกุดอ้อ-หนองหัวเสือ ม.10และขุดลอกคลองวังไผ่ ม.11ของ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-17 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 0-4496-3035 ต่อ 12  
2556-12-12 กษ 0308.33/370/2556 ลว11ธค56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูส่งน้ำ (จ้างเหมาเฉพาะดิน) โครงการอ่างฯลำสำลาย ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-12-12 - องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 11-26 ธันวาคม 2556 0-4433-5029  
2556-12-12 นม 81302/889 ลว11ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 51 รายการ ของ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-25 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2556-12-12 นม 52005/9861 ลว11ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว จำนวน 1,904,000 กิโลกรัม ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557 0-4424-1500 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-12 นม 52662/ว 2469 ลว11ธค56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 ่วันที่ 11-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-12-12 นม 57101.2/ว 792 ลว9ธค56 เทศบาลตำบลสีดา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 288 รายการ ของ ทต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-20 ธันวาคม 2556 0-4430-3002 หรือ www.sidalocal.go.th  
2556-12-12 นม 0032.001.8/ว 2512 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 12-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 12-24 ธันวาคม 2556 0-4430-5750 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-12-12 นม 0032.123/ว 32324 ลว 11ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-12 นม 0032.101.4/ว 32228 ลว9ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9-16 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-