ข่าวประกวดราคาภายใน
วันที่ประกาศ
เลขรับหนังสือที่
หน่วยงาน
รายการ
ราคากลาง
ซื้อเอกสาร
ยื่นซอง
ติดต่อสอบถาม
เอกสารเพิ่มเติม
2558-07-21 นม0032.101.4/ว19567 ลว20ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-21 นม0032.101.4/ว.18932 ลว15ก.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารหลวงพ่อคูน ปริสุทโธ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-21 นม0032.101.4/ว.18916 ลว16ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อโลหะยึดตึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular Screw ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-21 นม0032.101.4/ว19558 ลว20ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทำลายเม็ดเลือดแดง ฯ จำนวน 200 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-21 นม0032.101.4/ว.18957 ลว16ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหัวเกลียว จำนวน 80,000 เส้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-21 นม0032.101.4/ว.18945 ลว16ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟท พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-07-21 นม0032.101.4/ว19547 ลว20ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองชนิดประสิทธิภาพสูง จำนวน 500 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-21 นม0032.101.4/ว.18942 ลว16ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำชนิดกระบอกฉีด สำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 6 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 04423-5254  
2558-07-21 นม0032.101.4/ว.18954 ลว16ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดติดตามต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-07-21 นม0032.101.4/ว.18941 ลว16ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 50 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-21 นม0032.101.4/ว19098 ลว20ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลศัลยกรรมพร้อมวิดีทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-21 นม0032.101.4/ว.18935 ลว16ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-21 นม0032.101.4/ว.18922 ลว16ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 25 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-21 นม0032.101.4/ว.18919 ลว16ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องมือถ่างกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-21 นม0032.101.4/ว.18510 ลว13ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกผลสอบราคาซื้อไหมเย็บสำหรับเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-21 นม0032.101.4/ว.18917 ลว16ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดอภิบาลทารกแรกเกิดพร้อมให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิต จำนวน 3 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-20 นม52002/ 6258 ลว20ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 21 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 044-234734 ต่อ 1409  
2558-07-20 นม83802/695 ลว17ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปื้ด หมู่ที่6ฯ ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558 0-4475-6419  
2558-07-20 นม83802/690 ลว17ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558 0-4475-6419  
2558-07-20 นม83802/685 ลว17ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ และก่อสร้างขยายถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 17 กรฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558 0-44756419  
2558-07-20 นม83802/680 ลว17ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านโนนพะไล หมู่ที่4ฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558 0-4475-6419  
2558-07-20 นม83802/675 ลว17ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองนกนกคุ้ม หมู่7ฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558 0-4475-6419  
2558-07-20 นม83802/670 ลว17ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนิงขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านหนองปื้ด หมู่8 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนิงขาม 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558 0-4475-6419  
2558-07-20 นม84302/ว132 ลว17ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 5 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 0 วันที่ 20 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558 0-4475-6258-9 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-20 นม88202/ว.506 ลว17ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 0-4497-4040  
2558-07-20 นม54802/ว405 ลว17ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยงไชยวาล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางวาสนาฯ ของ เทศบาลตำบลไทรโยงไชยวาล 0 วันที่ 17 กรฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 0-4449-0978  
2558-07-20 นม60402/562 ลว17ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกติดไฮโดลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 044-415234  
2558-07-20 นม52002/6218 ลว17ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 20 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 0-4423-4738 ต่อ 1411  
2558-07-20 ศธ0530.23/ว276 ลว17ก.ค.58 สำนักงานเลขานุการ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ของ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 0-43742823  
2558-07-20 นม0032.001.4/388 ลว17ก.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159,302  
2558-07-20 นม0032.001.4/379 ลว17ก.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 044-465010-4 ต่อ159,302  
2558-07-20 นม0032.101.4/ว.14955 ลว17ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายยางประกอบชุดระบบการไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกาย จำนวน 500 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 0-4423-5145  
2558-07-20 นม57201/906 ลว16ก.ค.58 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 7 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 16 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 0-4436-1444 ต่อ 14  
2558-07-20 นม0032.101.4/ว.18936 ลว17ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วยแบบนอน จำนวน 1 เครือง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-20 นม0032.101.4/ว.18931 ลว16ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 5 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-20 นม0032.101.4/ว.18928 ลว17ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา สำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 4 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-20 นม0032.101.4/ว.18926 ลว17ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหมุนปั่นเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-20 นม0032.101.4/ว.18540 ลว13ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาตรลมสำหรับใช้กับเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 9 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-20 นม0032.101.4/ว.18890 ลว16ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-20 นม0032.101.4/ว.18427 ลว16ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 กรฎาคม - 6 สิงหาคม 2558 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-20 นม76502/856 ลว15ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไท ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 1 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 044-762033  
2558-07-20 นม0032.101.4/ว.18472 ลว13ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครือง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-20 นม0032.101.4/ว.18425 ลว13ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 กรฎาคม -11สิงหาคม 2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-20 นม0032.101.4/0.14422 ลว13ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 กรฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-17 นม0032.101.4/ว.19110 ลว17ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,000 ครั้ง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-17 นม0032.101.4/ว.18921 ลว17ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน 102,990 คู่ ของ ยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-17 นม88704/ว.455 ลว16ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกรดฯ จำนวน 1 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน 0 วันที่ 16 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 0-89845-4600  
2558-07-17 นม89904/358 ลว16ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านสวนหมาก-พรมราช ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 0 - - 0-4444-0029,0-4444-0140  
2558-07-17 นม52002/303 ลว16ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครรราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครรราชสีมา 0 วันที่ 4 สิงหาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 0-44234734 ต่อ 1409  
2558-07-17 กษ0613(ศวต)334 ลว16ก.ค58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝ ประกาศจำหน่ายแพะทดลอง จำนวน 21 ตัว ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน 0 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 - 0-4432-8578  
2558-07-17 นม93402/541 ลว15ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.บ้านปอแดง หมู่4 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 044-360291  
2558-07-17 นม54102/ว669 ลว15ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 044-389403 ต่อ112  
2558-07-17 พม5108/ปม/6357 ลว15ก.ค.58 การเคหะแห่งชาติ ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างกำแพงดิน คสล.,ห้องน้ำและอื่นๆ ของ การเคหะแห่งชาติ 0 - - 0-2351-6144,0-2351-7075  
2558-07-16 นม78602/628 ลว15ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ 0 - - 08-1955-2103  
2558-07-16 นม78502/681 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกป่ายูคาลิปตัสฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 0-4496-1107,08-1760-3573  
2558-07-16 นม78402/607 ลว14ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้าง ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 0 - - 0-475-6652  
2558-07-16 นม53702/443 ลว15ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาโครงการขยายทางเท้าบริเวณหน้าไปรษรีย์แยกถนนรื่นฤดีหมู่4 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 044-44840 ต่อ 12  
2558-07-16 นม53702/439 ลว15ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเทฐานยึด จำนวน 8 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 0-4444-4840  
2558-07-16 นม56002/638,636 ลว14ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ 0 - - 0-4433-7276-277  
2558-07-16 นม52602/459 ลว15ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล14 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 0-4436-9838  
2558-07-16 นม52206/ว1552 ลว15ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ของ สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 0-4431-4387  
2558-07-16 นม55102/ว181 ลว15ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนประปาข้างถนนเทศบาล4ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 0-4438-1178 ต่อ 18  
2558-07-16 นม55102/ว677 ลว15ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนประปา ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 0-4438-1178 ต่อ 18  
2558-07-16 นม55102/ว673 ลว15ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558  
2558-07-16 นม55102/ว671 ลว15ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล8ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 0-4438-1178 ต่อ 18  
2558-07-16 นม55102/ว665 ลว15ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนเทศบาล3ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 0-4438-1178 ต่อ 18  
2558-07-16 นม55102/ว661 ลว15ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนเทศบาล1ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 0-4438-1178 ต่อ 18  
2558-07-16 นม55102/ว653 ลว15ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนเทศบาล2ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 0-4438-1178 ต่อ 18  
2558-07-16 นม55102/ว653 ลว15ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนเทศบาล1ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 0-4438-1178 ต่อ 18  
2558-07-16 นม52002/6117 ลว15ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครรราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครรราชสีมา 0 วันที่ 16 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558 0-4423-4734  
2558-07-16 นม0032.123/ว.18913 ลว15ก.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 0-4423-5078,0-4425-2012  
2558-07-16 นม73503/ว720 ลว14ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 0 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 0-4497-4222  
2558-07-16 นม52792/1532 ลว14ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 044-938276 ต่อ 12  
2558-07-16 นม52792/0524 ลว13ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 044-938276 ต่อ 12  
2558-07-16 นม88902/288 ลว10ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาว ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 0 วันที่ 10 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 044-977-237,081-976-2334  
2558-07-16 นม0032.101.4/ว.18482 ลว10ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อโลหะแผ่นดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-16 นม0032.101.4/ว.18259 ลว13ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-16 นม0032.101.4/ว.16845 ลว13ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว แบบคอมแพคหรือโมดูล จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-15 นม0032.101.4/ว.18875 ลว15ก.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558 0-4423-5146  
2558-07-15 นม88001/473 ลว14ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน 0 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 044-991441  
2558-07-15 นม57702/780 ลว14ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ วีไอพี่ 2 ชั้น จำนวน 6 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 14 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558 0-4498-5126  
2558-07-15 นม52006/6082 ลว14ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครรราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อห้องเคมีโรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) จำนวน 24 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครรราชสีมา 0 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 0-4423-4763  
2558-07-15 นม78602/606 ลว25มิ.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการประเภทถนน คสล.และประเภทงานถนนลูกรัง หินคลุก จำนวน 11 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558 081-9552103  
2558-07-15 นม0032.101.4/ว.18567 ลว13ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อซื้อ TEST TUBE จำนวน 1,080,000 Pc. 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-15 นม0032.101.4/ว.17997 ลว6ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก จำนวน 150 กล่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-15 นม0032.101.4/ว17297 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียมฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-15 นม0032.101.4/ว.16806 ลว29มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อหลอดทดสอบสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ จำนวน 60 กล่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-15 นม0032.101.4/ว13610 ลว27พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประมูลขายทอดตลาดเสื่อมสภาพครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 247 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1,403 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5144  
2558-07-14 นม7702/1001 ลว14ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเ ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 360 ใบ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ 0 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 044-969050 ต่อ 13  
2558-07-14 นม77702/989 ลว14ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเ ประกาศสอยราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่8 บ้านโนนทองฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ 0 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 044-969050 ต่อ 13  
2558-07-14 นม77702/977 ลว14ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่5 บ้านแหลมรวกฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ 0 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 044-969050 ต่อ 13  
2558-07-14 นม77702/965 ลว14ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 บ้านโคกศิลาฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ 0 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 044-969050 ต่อ 13  
2558-07-14 นม77702/953 ลว14ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บ้านพันธ์สงวนฯ จำนวน 3 สายทาง ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ 0 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 044-969050 ต่อ 13  
2558-07-14 นม77102/1559 ลว 13ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 13 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม 2558 วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 044-972445  
2558-07-14 นม87202/458 ลว13ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลขามสมบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 ของ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 0 วันที่ 13 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 0-4475-6594  
2558-07-14 นม77102/1545 ลว 13ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอิกส์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนงิ้ว ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 13 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม 2558 วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 044-972445  
2558-07-14 นม77602/513 ลว13ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลเทพาลั ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 13 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 0-4475-6277-8  
2558-07-14 นม77102/1579 ลว13ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในบ้านดอนขวาง ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 13 กรกฏาคม 2558 - 21 กรกฏาคม 2558 วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 044-972445  
2558-07-14 นม95602/ว571 ลว13ก.ค.58 ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.สีสุกฯ ของ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก 0 วันที่ 13 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 044-756279-80  
2558-07-14 นม77102/1675,1673 ลว13ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคันดินสายป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 13 -21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-14 นม77102/1595 ลว13ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 13 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม 2558 วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 044-972445  
2558-07-14 นม77102/1691,1679 ลว13ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในบ้านตะเตียนงาม หมู่ที่13 ของ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 13 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 044-972445  
2558-07-14 นม77012/1627 ลว13ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 13 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 044-972445  
2558-07-14 นม77102/1611,1609 ลว13ก.ค.58 ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในบ้านเดิ่นตะโก คุ้มเดิ่นหิน หมู่ที่4 ของ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 13 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 044-972445  
2558-07-14 นม77102/1643,1641 ลว13ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านทัพรั้ง บ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 1 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-14 นม77102/1659,1657 ลว13ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านกุดตาดำ หมู่ที่2 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 044-972445  
2558-07-14 นม96702/514,523 ลว13ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ , ปรับปรุงฯ , ซ่อมแซมฯ รวมจำนวน 5 โครงการ ของ อบต.หนองหอย 0 วันที่ 13 - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 - 27 กรกฎาคม 2558 0-4475-6534 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-14 นม53802/627 ลว13ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างหลังคาคุมเวทีกลาง ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย 0 วันที่ 13 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 0-4449-1800  
2558-07-14 นม53802/647 ลว13ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟไฮแมสท์ บริเวรสนามกีฬากลางหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย 0 วันที่ 13 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 0-4449-1800  
2558-07-14 นม53802/608 ลว13ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างเวทีกลาง ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย 0 วันที่ 13 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 0-4449-1800  
2558-07-14 นม53802/608 ลว13ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างเวทีกลาง ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย 0 วันที่ 13 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 0-4449-1800  
2558-07-14 นม0032.101.4/ว.9869 ลว13ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อCassetteบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์ จำนวน 800 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา 0 วันที่ 13 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 04423-5145  
2558-07-14 นม0032.101.4/ว.18239 ลว13ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุดลหิตชนิดสี่ถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 15,000 ถุง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-14 ลต(นม)0701/ว63 ลว13ก.ค.2558 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 14กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 0-4475-6730-3 ต่อ 1107  
2558-07-14 ศธ0530.1(8)/ว.2404 ลว8ก.ค.58 สำนักงานอธิการบดี ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงสะพานข้ามห้วยคะคาง จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 8 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 8 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 0-4375-4044,0-4375-4322-40 ต่อ 1271  
2558-07-14 นม52003/5784 ลว7ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 04-4251-397 ต่อ 1623  
2558-07-14 นม0032.101.4/ว.18404 ลว9ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้ออุปกรณช่วยในการบริหารปอด จำนวน 1330 ชิ้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-13 นม0032.101.4/ว.9869 ลว13ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-13 นม88402/ว.100 ลว10ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา 0 วันที่ 10กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 0-4475-6285  
2558-07-13 นม85501.2/189 ลว10ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 0 วันที่ 10กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 0-4475-6738-40 ต่อ 12  
2558-07-13 นม84102/ว.435 ลว10ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 0 วันที่ 10กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10,14,15,16,17,20,21,22,23,24 กรกฎาคม 2558 081-3203801,089-936879  
2558-07-13 นม53905/ว55 ลว10ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ จำนวน 53 วันทำการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 10 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 0-4433-2190  
2558-07-13 นม54102/ว641 ลว8ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 - - 0-4438-9403 ต่อ 112  
2558-07-13 นม54502/ว488 ลว10ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองหอย ซอย1 ถึงถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่3 จำนวน 1 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง 0 - - 0-4432-1422 ต่อ 15  
2558-07-13 นม58902/672,674 ลว10ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลใหม่ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลใหม่ 0 วันที่ 10 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 0-4475-6053  
2558-07-13 นม52611/986,983 ลว10ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนโยธินนุกูล จำนวน 1 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 0 วันที่ 10 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 0-4493-4036 ต่อ 106  
2558-07-13 นม57902/ว831 ลว8ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศประมูลราคาให้ค่าตอบแทนรับจ้างเก็บขนสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 - วันที่ 9 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 0-2229-5268  
2558-07-13 ศธ0530.23/ว269 ลว10ก.ค.58 สำนักงานเลขานุการ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสเตอร์ริไลท์ Plasma จำนวน 1 ชุด ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 10 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-13 ตช0018(นม).13/7019 ลว10ก.ค.58 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างขยายต่อเติมอาคารสำนักงาน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 10 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 0-4424-4297  
2558-07-13 นม0032.302/1350 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 7 ประเภท ของ โรงพยาบาลโชคชัย 0 - - 0-4449-1161 ต่อ 137,147  
2558-07-13 นม0032.101.4/ว.18150 ลว10ก.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-13 นม0032.123/ว.18543 ลว10ก.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-13 พม5108/ปม/5823 ลว9ก.ค.58 การเคหะแห่งชาติ ประกาศแจ้งขยายระยะเวลาการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นแบบ A4 และแบบ A3ฯ ของ การเคหะแห่งชาติ 0 - - 0-2351-6144,0-2351-7075  
2558-07-13 นม0032.101.4/ว15669 ลว6ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลิน จำนวน 419,000 ชิ้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-13 นม0032.001.8/ว120 ลว13ก.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินในเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ4 203  
2558-07-13 นม0032.101.4/ว.18504 ลว10ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตัดแต่งแบบพิมพ์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-13 นม0032.101.4/ว.18502 ลว10ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค จำนวน 2 เตียง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-13 นม0032.101.4/ว.18498 ลว10ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-13 นม0032.101.4/ว.18494 ลว10ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-13 นม0032.101.4/ว.18488 ลว10ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-13 นม0032.101.4/ว.18486 ลว10ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตตั้งพื้นแบบสองระบบ จำนวน 9 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-13 นม0032.101.4/ว.18469 ลว8ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-13 นม0032.101.4/ว.18180 ลว7ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 500 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-13 นม0032.101.4/ว.18177 ลว7ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดข้อเทียมทางมะเร็งกระดูกต้นขาทั้งหมดแบบใช้หรือไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-13 นม0032.101.4/ว.18175 ลว7ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อสายนำเลือด จำนวน 8000 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-10 นม72502/ว626 ลว8กรกฎาคม 2558 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16 โครงการ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน 0 9 กรกฎาคม 2558 - 17 กรกฎาคม 2558 27 กรกฎาคม 2558 - 3 สิงหาคม 2558 0-4498-4061-2  
2558-07-10 นม78402/580 ลว9ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประกาศประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 0 วันที่ 9 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 0-4475-6652  
2558-07-10 นม60702/ว437 ลว8กรกฎาคม2558 สำนักงานเทศบาลตำบลไพล

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลไพล

 

 

 

 

0 10 กรกฎาคม 2558 - 22 กรกฎาคม 2558 10 กรกฎาคม 2558 - 22 กรกฎาคม 2558 0-4496-4723  
2558-07-10 นม52432/430 ลว9ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 9 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 044-459077 ต่อ 12  
2558-07-10 นม56102/717 ลว8กรกฎาคม2558 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาเทศบาล จำนวน 5 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย 0 9 กรกฎาคม 2558 - 23 กรกฎาคม 2558 9 กรกฎาคม 2558 - 23 กรกฎาคม 2558 0-4447-1121 ต่อ 12  
2558-07-10 นม56002/591,589 ลว9ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน 3 โครางการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ 0 วันที่ 9 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 0-4433-7276  
2558-07-10 นม52002/6928 ลว8กรกฎาคม2558 สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา ประกาศสอบราคตาจ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนอบอุ่นพัฒนา จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานเทศบาลนครราชสีมา 0 1 กรกฎาคม 2558 - 23 กรกฎาคม 2558 13 กรกฎาคม 2558 - 27 กรกฎาคม 2558 044-234734 ต่อ 1409  
2558-07-10 นม0032.101.4/ว18247 ลว9กรกฎาคม2558 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่ร่างกายจากกระบอกฉีดยาขนาดเล็ก จำนวน 24 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา 0 9 กรกฎาคม 2558 - 23 กรกฎาคม 2558 23 กรกฎาคม 2558 - 24 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-10 นม0032.101.4/ว.18234 ลว9ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองแยกพลาสมา จำนวน 150 อัน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-10 นม0032.001/369 ลว8กรกฎาคม2558 สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธรณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 9 กรกฎาคม 2558 - 14 กรกฎาคม 2558 20 กรกฎาคม 2558 - 3 สิงหาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159-302  
2558-07-10 นม0032.001.4/359 ลว9ก.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดตาพร้อมเครื่องบันทึกถ่ายภาพวีดิทัศน์ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 9 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 044-465010-4 ต่อ 159,302  
2558-07-10 นม90802/ว354 ลว8กรกฎาคม2558 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ

ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ จำนวน 210 ถัง ของที่ทำการองค์การบิหารส่วนตำบลนางรำ

 

 

0 9 กรกฎาคม 2558 - 22 กรกฎาคม 2558 10 กรกฎาคม 2558 - 22 กรกฎาคม 2558 044-479938  
2558-07-10 นม0032.101.4/ว.18245 ลว8ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-10 นม0032.101.4/ว18243 ลว 8กรกฎาคม2558 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรายการจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 8 กรกฎาคม 2558 - 23 กรกฎาคม 2558 23 กรกฎาคม 2558 - 24 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-10 นม0032.101.4/ว18244 ลว8 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครืื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา 0 8 กรกฎาคม 2558 - 27 กรกฎาคม 2558 27 กรกฎาคม 2558 - 28 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-10 ลต(นม)0701/ว61 ลว8ก.ค.58 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างฯ ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 9 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 0-4475-6730-5 ต่อ 1107  
2558-07-10 ศธ0530.1(8)/ว2391 ลว7กรกฎาคม2558 สำนักงานอธิการบดี ประกาศสอบราคาซื้อระบบคีย์การ์ดพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด ของ สำนักงานอธิการบดี 0 1 กรกฎาคม 2558 - 15 กรกฎาคม 2558 1 กรกฎาคม 2558 - 15 กรกฎาคม 2558 0-4375-4044,0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-07-10 นม60602/633 ลว2ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่ิสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง 0 - - 0-4475-6334  
2558-07-10 นม0032.101.4/ว.18402 ลว8ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-07-10 นม0032.101.4/ว.18097 ลว7ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตร จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-10 นม0032.101.4/ว.18095 ลว 7 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศผลรายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 5 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา 0 - - 0-4427-1124  
2558-07-10 นม0032.101.4/ว.18092 ลว7ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-07-09 นม97702/656,670 ลว9ก.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

0 วันที่ 9 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 0-4433-5245  
2558-07-09 นม71202/767 ลว8ก.ค.58 ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพร ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกฯ ของ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 0 วันที่ 8 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 8 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14  
2558-07-09 นม53502/ว.183 ลว8ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช 0 วันที่ 8 กรกฎาคม- 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 8 กรกฎาคม- 20 กรกฎาคม 2558 0-4439-9382 ต่อ 13 หรือ 0-4439-9383  
2558-07-09 นม54502/ว478 ลว8ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองหอย ซอย1ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง 0 วันที่ 8 กรกฎาคม- 16 กรกฎาคม 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 0-4432-1422 ต่อ 15  
2558-07-09 นม52002/5869 ลว 8 ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำถ้วยรางวัลสำหรับการประกวดต้นเทียนฯ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานเทศบาลนครราชสีมา 0 วันที่ 9 กรกฎาคม- 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 044-234728  
2558-07-09 นม52002/5839 ลว8ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงระบายน้ำภายในชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อมฯ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 8 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 0-4423-4734  
2558-07-09 นม52002/5837 ลว 8 ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำภายในชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม ของสำนักงานเทศบาลนครราชสีมา 0 วันที่ 8กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 27กรกฎาคม 2558 0-4423-4738ต่อ1417  
2558-07-09 ศธ0530.23/ว260 ลว7ก.ค.58 สำนักงานเลขานุการ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ของ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 7 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-09 นม0032.101.4/ว.18406 ลว8ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศสอบราคารายการชุดวัดความดันสัญญาณชีพผู้ป่วยจำนวน2,600อัน ของโรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา 0 วันที่ 8 กรกฎาคม-21 กรกฎาคม2558 วันที่ 21 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145  
2558-07-09 นม52003/5745 ลว6ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 16 รายการ ของสำนักงานเทศบาลนครราชสีมา 0 วันที่ 6 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 0-4425-1397ต่อ1623  
2558-07-09 นม0032.101.4/ว17992 ลว 6ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฉีดสารทึบแสงรังสี1หัวฉีดแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-09 นม0032.101.4/ว.17995 ลว6ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อแผ่นดามกระดูกขนาดเล็กฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-09 นม0032.101.4/ว17989 ลว 6ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศสอบราคารายการแผ่นทดสอบทางเคมีสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 2,460 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราช 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-08 นม0032.101.4/ว.18091 ลว7ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนเส้นเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-08 นม73503/ว684 ลว7ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคุกบ้านซาดจำนวน 1 โครงการ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 0 วันที่ 7 กรกฎาคม- 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 0-4497-4222  
2558-07-08 นม78602/580 ลว7ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 9 เครื่อง ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ 0 วันที่ 7 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 08-1955-2103  
2558-07-08 นม56902/ว.417 ลว7ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 7 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 0-4424-9536  
2558-07-08 นม52002/5770 ลว 7 ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมระบายอากาศ) จำนวน1เครื่อง ของสำนักงานเทศบาลนครราชสีมา 0 วันที่ 8 กรกฎาคม- 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 044-234734ต่อ1417  
2558-07-08 นม0032.101.4/ว.18182 ลว7ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-08 นม0032.101.4/ว.18179 ลว7ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศสอบซื้อราคาวัสดุรายการสายสวนเส้นเลือดอุดตันแบบล้างเส้นเลือด จำนวน 300 เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 กรกฎาคม-23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145  
2558-07-08 นม0032.123/ว.18231 ลว7ก.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 รายการของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 0-4423-5078,0-4425-2012  
2558-07-08 นม94002/241 ลว6ก.ค.56 ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลเมืองพ ประกาศประมูลจ้างงานโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลางบ้านพะไล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น 0 วันที่ 6 กรกฎาคม-14 กรกฎาคม2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 0-4449-5009  
2558-07-08 นม51008.9/200 ลว6ก.ค.58 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า นคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในโรงเรียน จำนวน 1 โครงการ ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า นครราชสีมา 0 วันที่ 6 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 0-4430-5167  
2558-07-08 นม82402/725 ลว 3ก.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างโครงการการก่อสร้างโครางการวางท่อ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น 0 วันที่ 7 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 0-3634-2956  
2558-07-08 นม0032.101.4/ว.17714 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ T-Way stopcock จำนวน 183,910 อัน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-08 นม97904/ว439 ลว 6ก.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช 0 - - 0-4424-9432  
2558-07-07 o,0032.101.4/ว.18230 ลว7ก.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมอาหารฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 0-4423-5146  
2558-07-07 นม82402/913 ลว 6ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพล ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 0 วันที่ 6 กรกฎาคม-15 กรกฎาคม2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 0-4439-9917  
2558-07-07 นม75302/ว212 ลว6ก.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลชีวานฯ จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 0 วันที่ 6 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 081-2660012,044-249186  
2558-07-07 นม97702/ ลว6ก.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศแก้ไขรายละเอียดราคาจ้างก่อสร้างฯจำนวน 3 รายการ 0 วันที่6กรกฎาคม-17กรกฎาคม2558 วันที่ 6 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2558 0-4433-5245  
2558-07-07 นม97702/ ลว6ก.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก 0 วันที่ 6 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2558 0-4433-5245  
2558-07-07 นม0032.101.4/ว.18128 ลว6ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศรายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 1,800 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  0 วันที่ 6 กรกฎาคม-14 กรกฎาคม2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145  
2558-07-07 นม0032.101.4/ว.17987 ลว6ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา จำนวน 50 เส้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-07 นม0032.101.4/ว.17988 ลว6ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรายการสายสวนน้ำเข้าหลอดเลือด จำนวน 100 เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่6กรกฎาคม-23กรกฎาคม2558 วันที่ 23 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145  
2558-07-07 นม0032.101.4/ว.17935 ลว6ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรายการเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดเเขนพร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 กรกฎาคม-16 กรกฎาคม2558 วันที่ 16 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-07 นม0032.101.4/ว.17922 ลว5ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกและนิ้วมือ จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-07 นม0032.101.4/ว.17721 ลว6ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์รายการจ้างทาสีอาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 กรกฎาคม - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-06 นม57402.4/892 ลว2ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหลังตลาดเก่า ของสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง

0 วันที่ 2 กรกฎาคม-14 กรกฎาคม2558 วันที่ 2 กรกฎาคม-14 กรกฎาคม2558 0-4444-7050  
2558-07-06 นม0032.301/849 ลว26มิ.ย.58 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลหนองบุญมาก 0 วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 044-330105-6 ต่อ 203  
2558-07-06 นม0032.101.4/ว.17248 ลว30 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรายการเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-06 นม57402.4/885 ลว1ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคา,ผนังกันสาด,ห้องควบคุมระบบเสียงประชาสัมพันธ์ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 2 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2558 วันที่ 2 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2558 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-06 นม52102.3/1204 ลว3ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 3 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2558-07-06 นม0032.101.4/ว17711 ลว 3ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์รายการสารละลายหนืดปราศจากเชื้อ ของโรงพยาบาลมหาราช 0 วันที่ 3-14กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145  
2558-07-06 นม0032.101.4/ว17225 ลว 30 มิ.ย. 2558 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการใหสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 12 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 30 มิถุนายน 2558 - 15 กรกฎาคม 2558 15 กรกฎาคม 2558 - 16 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-06 นม0032.101.4/ว.17717 ลว3ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดข้อเทียมทางมะเร็งกระดูกต้นขาส่วนล่างแบบใช้หรือไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-06 กห0482.65/3500 ลว 3ก.ค.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยโดยประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลค่าสุรนารี 0 วันที่ 3-16กรกฎาคม 2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 044-234406  
2558-07-06 ศธ0530.12/ว128 วท 30 มิ.ย.2558 สำนักงานเลขาคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องล้างไปเปตแบบอัลตราโวนิค จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานเลขาคณะเภสัชศาสตร์ 0 6 กรกฎาคม 2558 - 13 กรกฎาคม 2558 30 มิถุนายน 2558 - 13 กรกฎาคม 2558 0-4375-4360  
2558-07-06 นม52402.7/ว878 ลว3ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 28 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 4 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 0-4428-4647-8 ต่อ 19  
2558-07-03 นม52002/5667 ลว 2 ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล1(บูรพาวิทยากร) ของสำนักงานเทศบาลนครราชสีมา 0 วันที่ 2-13กรกฎาคม 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 0-4423-4738ต่อ1416  
2558-07-03 นม60602/614 ลว2ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง 0 วันที่ 2 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 2 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 0-4475-6334  
2558-07-03 นม52002/5669 ลว 2 ก.ค. 2558 สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา 0 2 กรกฎาคม 2558 - 13 กรกฎาคม 2558 21 กรกฎาคม 2558 - 28 กรกฎาคม 2558 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2558-07-03 ศธ0544/2521 ลว2ก.ค.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศการประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่2กรกฎาคม-15กรกฎาคม2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 044-009009ต่อ1583  
2558-07-03 นม79002/416 ลว1ก.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหินคลุกฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 0 วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 0-4429-2389 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-03 นม0032.123/ว17701 ลว 2 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 2 กรกฎาคม 2558 - 9 กรกฎาคม 2558 16 กรกฎาคม 2558 - 3 สิงหาคม 2558 0-4423-5078,0-4425-2012  
2558-07-03 นม55202/1454 ลว1ก.ค.58 กองการศึกษา ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ ของกองการศึกษา 0 วันที่ 1-10กรกฎาคม 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 0-4432-6027  
2558-07-03 นม55302/549 ลว1ก.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อดักขยะ จำนวน 2 บ่อ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 1-14 กรกฎาคม 2558 วันที่ 1-13 กรกฎาคา 2558 0-4496-1001-2  
2558-07-03 นม0032.101.4/ว17660 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 2 กรกฎาคม 2558 - 15 กรกฎาคม 2558 15 กรกฎาคม 2558 - 16 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145  
2558-07-03 นม57201/ว822 ลว1ก.ค.58 กองคลังงานพัสดุ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้าน ของกองครังงานพัสดุ 0 วันที่ 1-14กรกฎาคม 2558 วันที่ 1-14กรกฎาคม 2558 0-4436-1444ต่อ14  
2558-02-03 นม81002/548 กองคลัง อบต.มะค่า ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แผนงานเคหะและชุมชน ของ กองคลัง อบต.มะค่า 0 2 กรกฎาคม 25558 - 15 กรกฎาคม 2558 2 กรกฎาคม 25558 - 15 กรกฎาคม 2558 0-4436-7096  
2558-07-03 นม0027.323/ว.846 ลว29 มิ.ย.58 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกาศสอบซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องเฝ่าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0 - - 0-4447-5058  
2558-07-03 นม56302-544 กองคลัง/งานพัสดุและทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีส่งจ่ายน้ำประปาชุมชนบ้านโกรกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ กองคลัง/งานพัสดุและทรัพย์สิน 0 2 กรกฎาคม 2558 - 15 กรกฎาคม 2558 24 กรกฎาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2558 0-4437-7058  
2558-07-02 นม0032.101.4/ว.17653 ลว2ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดอภิบาลทารกแรกเกิด พร้อมให้ความอบอุ่นและชุดช่วยชีวิต จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-03 นม54202/671 ลว 3ก.ค.2558 กองคลัง ประกาศสอบาคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ของ การคลัง 0 2 กรกฎาคม 2558 - 15 กรกฎาคม 2558 2 กรกฎาคม 2558 - 15 กรกฎาคม 2558 0-4437-9999  
2558-07-03 ศธ0538.1(8)/ว.2272 ลว30มิ.ย.58 สำนักงานอธิการบดี ประการสอบราคาซื้อปั้มน้ำพร้อมมอเตอร์ จำนวน 1  ชุด ของสำนักงานอธิการบดี 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 0-4375-4044  
2558-07-03 นม0032.101.4/ว.17658 ลว2ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-02 นม0032.101.4/ว17446 ลว1ก.ค2558 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-02 นม0032.101.4/ว.17406 ลว1ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 50 เตียง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-02 นม0032.101.4/ว.17404 ลว1ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน จำนวน 5 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา 0 วันที่1กรกฎาคม-17กรกฎาคม2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-02 ศก0032/ว.2477 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ของ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-02 นม0032.101.4/ว.17207 ลว30 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่มเป่าลมร้อนสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 3 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-02 ศธ0530.1(8)/ว.2233 ลว25มิ.ย.58 สำนักงานอธิการบดี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัดพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานอธิการบดี 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 0-4375-4044,0-4375-4322-40 ต่อ 1271  
2558-07-02 ศธ0530.23/ว245 ลว29มิ.ย.58 สำนักงานเลขานุการ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานเลขานุการ 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 0-4374-2823  
2558-07-02 นม0032.101.4/ว.17257 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-08-02 นม0032.101.4/ว.17268 ลว29มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการขดลวดขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 40 เส้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-02 นม0032.101.4/ว.15972 ลว29มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุการแพทย์ฯ จำนวน 60 ขวด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-02 นม0032.101.4/ว.16816 ลว26มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คันฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-02 นม0032.101.4/ว.17403 ลว1ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการพลาสเตอร์ใส ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-02 นม0032.101.4/ว.17239 ลว30มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนแผ่นกรองหยาบเครื่องกรองอากาศยี่ห้อ Honeywell ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-07-02 นม0032.101.4/ว.17402 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 กรกฎาคา - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-02 นม0032.101.4/ว.17410 ลว1ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคว้านโพรงกระดูกแบบใช้แรงลม จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 กรกฎาคา - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-02 นม85002/0597 ลว30มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 0-44960-231 ต่อ 2  
2558-07-02 นม53902/ว50 ลว29มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 1 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2558 วันที่ 1 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2558 0-4433-2190 ต่อ 22  
2558-07-02 นม0032.301/1865 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลด่านขุนทด 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 0-4420-8208 ต่อ 133,202  
2558-07-01 นม54202/641 ลว30มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านคล้า ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 11 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านคล้า 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 0-44-379-999  
2558-07-01 นม77802/ว414 ลว30มิ.ย.58 ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลธารปร ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ฯ ของ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 0-4420-1012  
2558-07-01 นม.52792/1410 ลว30มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 044-938276 ต่อ 12  
2558-07-01 คค06100/1.3/1227 ลว30มิ.ย.58 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2421 ตอนควบคุม 0101ฯ ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 044-212200 ต่อ 15  
2558-07-01 คค06100/1.3/1224 ลว30มิ.ย.58 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 044-212200 ต่อ 15  
2558-07-01 คค16100/1.3/1222 ลว30มิ.ย.58 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501ฯ ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 044-212200 ต่อ 15  
2558-07-01 คค0699/1.3/3591 ลว30มิ.ย.58 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 0-4424-2047 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-01 กษ0810.06/439,443 ลว30มิ.ย.58 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ไถระเบิดดินดานฯ จำนวน 1 ชุด ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2558 0-4437-1659 และ 0-4437-1774  
2558-07-01 สธ0915.01/1255 ลว26มิ.ย.58 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคา 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคา 2558 044-305131 ต่อ 145  
2558-07-01 นม0032.301/ว612 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลขามสะแกแสง

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอ่านแผ่นรับภาพรังสีและแปลงเป็นระบบดิจิตอลสำหรับเครื่อง X-RAY ในช่องปาก จำนวน 1 รายการ ของ โรงพยาบาลขามสะแกแสง

0 วันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13กรกฎาคม 2558 044-383577-9 ต่อ 133,044-385201  
2558-07-01 นม0032.302/1247 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ รพ.โชคชัย 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 0-4449-1161 ต่อ 137,147 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-01 นม0032.301/ว.611 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาเครื่องปั้นเม็ดลูกกลอนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลขามสะแกแสง 0 วันที่ 30 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน -13 กรกฎาคม 2558 044-383577-9 ต่อ 133,044-385201  
2558-07-01 นม0032.3.23/ว827 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือชุดทำคลอดด้วยสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลโนนแดง 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 0-4447-5058,0-4447-5073,0-4448-50001-2  
2558-07-01 นม0032.101.4/ว.17283 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 13 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145  
2558-07-01 นม0032.302/1231 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.โชคชัย 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 0-4449-1161 ต่อ 137,147 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-01 นม1932/485 ลว30มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ที่สถานีอนามัยบ้านห้วย ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558 0-4438-5040  
2558-07-01 นม0032.101/ว17273 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-07-01 นม0032.101.4/ว.17210 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-01 นม0032.101.4/ว.17204 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือถ่างหน้าท้องชนิดติดเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-01 นม0032.101.4/ว17205 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-01 นม0032.101.4/ว.17201 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นแบบแขวน จำนวน 18 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-01 นม 0032.101.4/ว.17193 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครืองวัดความดันอัติโนมัติชนิดตั้งโต๊ะฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 22 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249  
2558-07-01 นม0032.101.4/ว.17199 ลว30มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-01 นม0032.101.4/ว.17191 ลว30มิ.ย58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรีดผ้าแบบกดทับ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-01 นม0032.101.4/ว.17190 ลว30มิ.ย58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-01 นม0032.101.4/ว16844 ลว30มิ.ย58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อจักรยานออกกำลังกายควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 คัน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม- 16 กรกฎาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-01 นม0032.101.4/ว16854 ลว30มิ.ย58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงฟลาวเลอร์ชนิดเตียงไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-07-01 ยธ1111/5192 ลว28พค.58 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภ ประกาศขายขาดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 26 รายการ ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 0 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 0-4432-7015 ต่อ 107  
2558-07-01 นม0032.301/1844 ลว29มิ.ย58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 10 เครื่อง ของ โรงพยาบาลด่านขุนทด 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 0-4420-8208 ต่อ 133,202 หรือ www.dkthos.com  
2558-07-01 นม52003/5461 ลว26มิ.ย58 สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 04-4251-397 ต่อ 1623  
2558-07-01 นม0032.3/ว.518 ลว29มิ.ย58 โรงพยาบาลคง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลคง 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 0-4445-9215-6 ต่อ 102,0-4445-9211  
2558-07-01 นม0032.101.4/ว.16096 ลว19มิ.ย58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์โดยสารฯ จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โตโยต้าไทยเย็น  0 - - 0-4423-5249  
2558-07-01 นม0032.101.4/4ว.16874 ลว26มิ.ย58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง จำนวน 300 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-07-01 นม0032.101.4/ว.15658 ลว17มิ.ย58 โรงพยาบาลมหาราช ปรกาศผลซื้ออะไหล่ชุดควบคุมการทำงานของเตียงโคบอลต์-60ฯ จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราช บจก. กมลสุโกศล อีเล็คทริค 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-30 นม 76102/326 ลว29มิ.ย58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านลาดใหญ่ ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 10กรกฎาคม 2558 0-4424-9598  
2558-06-30 นม.53702/385 ลว29มิ.ย58 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้นฯ จำนวน 3 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 044-44840 ต่อ 12  
2558-06-30 นม54902/405 ลว29มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลนกออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระน้อย หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลนกออก 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558 0-4444-2597  
2558-06-30 คค0713/ว5164 ลว29มิ.ย.58 สำนักงานทางหลวงชบบทที่ 5 (นครราชสีม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปอหู (ตอนที่ 3) ฯ ของ สนง.ทางหลวงชบบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-30 คค0699/1.3/3567 ลว29มิ.ย.58 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 0-4424-2047 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-30 นม0032.001.4/349 ลว29มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือใช้เจาะกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-30 นม0032.001.4/494 ลว29มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-30 นม.0032.001.4/337 ลว29มิ.ย58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตันฯ จำนวน 3 คัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 044-465010-5 ต่อ 159,302  
2558-06-30 นม.0032.101.4/ว.17188 ลว29มิ.ย58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145  
2558-06-30 นม0032.123/ว.17254 ลว29มิ.ย58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 0-4423-5078,0-4425-2012  
2558-06-30 นม.0032.001.8/ว ลว 29มิ.ย58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 13กรกฎาคม 2558 0-4434-5000  
2558-06-30 นม.0027.001.8/ว109 ลว29มิ.ย58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 200 ชิ้น ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4230  
2558-06-30 นม0032.3.23/ว ลว29มิ.ย58 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตฯ ของ โรงพยาบาลโนนแดง 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558 0-4447-5058,0-4447-507,0-4448-5001-2  
2558-06-30 นม0032.301/ว843 ลว29มิ.ย58 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลประทาย 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 9 กรกฏาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 9 กรกฏาคม 2558 0-4448-9011-13 ต่อ 102,132  
2558-06-30 ศธ0530.23/ว243 ลว29มิ.ย58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องอ่านฟิล์ม จำนวน 1 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558 0-4374-2823  
2558-06-29 นม0017.1/ว3859 ลว9มิ.ย.58 สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับอำเภอ ของ สนจ.นม. 0 วันที่ 29 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 0-4424-3130  
2558-06-29 นม 0032.001.4/468 ลว 26 มิย. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ฯ จำนวน 1 คัน ของ รพ. ปากช่องนานา 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฏาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฏาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159,302  
2558-06-29 นม0032.001.4/460 ลว26มิ.ย58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

0 วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159,302  
2558-06-29 นม0032.001.4/460 ลว26มิ.ย58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

0 วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159,302  
2558-06-29 นม0032.101.4/ว16836 ลว26มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อปั๊มดูดตะกอนใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-29 นม0032.101.4/ว ลว26มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจหาปริมาณเชื้อ HBV จำนวน 1,080 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-29 นม0032.101.4/ว16802 ลว26มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อจานเพาะเชื้อพลาสติก ชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 230,400 จาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-29 นม0032.101.4/ว16785 ลว26มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-29 นม0032.101.4/ว16783 ลว25มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-29 นม0032.101.4/ว16782 ลว26มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ฯ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-29 นม0032.101.4/ว15788 ลวมิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลินผ่านผิวหนังฯ จำนวน 222,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-29 นม0032.101.4/ว ลว26มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-29 นม0032101.4/ว ลว26มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-29 นม0032.101.4/ว16268 ลว25มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-29 นม002.101.4/ว ลว26มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 8,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-29 พม5108/ปม/5177 ลว26มิ.ย.58 การเคหะแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ฯ ของ การเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 0-2351-6144  
2558-06-29 บร57402/ว376 ลว25มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลเขาคอก 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 0-4466-6246 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-29 นม0032.23/ว813 ลว26มิ.ย.58 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวฯ จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โนนแดง 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2558 0-4447-5058 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-29 ศธ0530.1(8)/ว2190 ลว23มิ.ย.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อปั้มไดโว่ดูดโคลน ขนาด 30 HP จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 23 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558 0-4375-4044  
2558-06-26 นม0032.101.4/ว16907 ลว26มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2558 0-4423-5146  
2558-06-26 นม0032.124/ว3823 ลว26มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลือง จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558 0-4429-5614 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-26 นม74602/ว413 ลว25มิ.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.คูขาด 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 0-4424-9274  
2558-06-26 นม79002/402 ลว25มิ.ย58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปาบ้านหันเก่า ระบบโรงกรองและถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 12 ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 0-4429-2389 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-26 นม78602/545 ลว25มิ.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประเภท คสล. และประเภทงานถนนลูกรัง หินคลุก จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558 08-1955-2103 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-26 นม81402/534 ลว25มิ.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ และ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำฯ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.เมืองปราสาท 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 0-4475-6050  
2558-06-26 นม88202/ว442 ลว25มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประกาศแก้ไขรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ ของ อบต.จันอัด 0 - - 0-4497-4040  
2558-06-26 นม56102/638 ลว25มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ฯ ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-26 นม0032.101.4/ว16861 ลว25มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตัวตรวจสอบคุณภาพภายในหีบห่อฯ จำนวน 120 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-26 นม0032.101.4/ว16860 ลว25มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-26 นม0032.301/1758 ลว25มิ.ย.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดแขนสอด จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558 0-4420-8208 ต่อ 133,202 หรือ www.dkthos.com  
2558-06-26 นม0032.301/1745 ลว25มิ.ย58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558 0-4420-8208 ต่อ 133,202 หรือ www.dkthos.com  
2558-06-26 นม0032.301/1732 ลว25มิ.ย.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 0-4420-8208 ต่อ 133,202 หรือ www.dkthos.com  
2558-06-26 นม0012(2)/ว030 ลว25มิ.ย.58 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ฯ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 0-4437-1663  
2558-06-26 นม0004/ว3792 ลว25มิ.ย.58 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอและสนามกีฬาตำบล ฯ ของ ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 0 วันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 0-4423-2444 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-26 นม52006/5410 ลว24มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อห้องเคมี โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยา) จำนวน 24 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 0-4423-4763  
2558-06-26 นม0032.001.8/ ลว25มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก. ปัญจดารา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-06-26 นม0032.101.4/ว16098 ลว22มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็ง ฯ จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-26 นม0032.101.4/ว16076 ลว24มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาทางเดินอาหาร จำนวน 2 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. เค.เอส.เอ.วิชชั่น 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-26 นม0032.101.4/ว15953 ลว19มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. กรุงเทพ พยาธิ-แลป 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-25 นม0032.101.4/ว16270 ลว22มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ จำนวน 36 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 วันที่ 22 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-25 นม 0032.101.4/ว 16278 ลว 23 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ จำนน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-14 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-14 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-25 นม0032.101.4/ว16266 ลว23มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิคราะห์ aPTT ฯ จำนวน 246 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-25 นม 0032.101.4/ว 16275 ลว 23 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องทำแห้งเจลฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-14 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-14 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-25 นม 0032.101.4/ว 16274 ลว 23 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 3 เตียง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-13 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-13 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-25 นม0032.101.4/ว16087 ลว23มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่มเป่าลมร้อนสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-25 นม 0032.101.4/ว 16273 ลว 23 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 19 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-13 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-13 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-25 นม82502/546 ลว22มิ.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 - - 08-7257-7715  
2558-06-25 นม 78602/535 ลว 24 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาแคฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ 0 วันที่ 24 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58 วันที่ 24 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58 08-1955-2103  
2558-06-25 นม0032.101.4/ว16312 ลว23มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูง ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-25 นม 55302/525 ลว 24 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสรางถังเก็บน้ำ คสล.พร้อมระบบการจ่ายน้้ำ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 24 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58 วันที่ 24 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58 0-4496-1001-2  
2558-06-25 นม0032.101.4/ว16091 ลว22มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. ไลฟ์ ไอ-เทค 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-25 นม 60802/427 ลว 24 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเอเสริมผิวจราจารหินคลุกฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 24 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58 วันที่ 24 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58 0-4433-7300  
2558-06-25 นม 54202/611 ลว 24 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านคล้า ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสภาพภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะแก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านคล้า 0 วันที่ 24 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58 วันที่ 24 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58 0-4437-9999  
2558-06-25 นม 52412/1362 ลว 24 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน ของสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 วันที่ 24 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58 วันที่ 13 ก.ค.58 0-4493-0239  
2558-06-25 นม 52412/1350 ลว 24 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศประมูลซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 วันที่ 24 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58 วันที่ 13 ก.ค.58 0-4493-0239  
2558-06-25 นม 52412/1340 ลว 24 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 วันที่ 24 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58 วันที่ 13 ก.ค.58 0-4493-0239  
2558-06-25 นม 0032.123/ว 16622 ลว 24 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58 วันที่ 8 ก.ค.58 0-4423-5078  
2558-06-25 กห 0482.65/ - ลว - มิ.ย.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศการซื้ออาหารสด-แห้ง เครื่องปรุงและเครื่องดื่ม สำหรับประกอบเลี้ยงให้ผู้ป่วย ประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 วันที่ 24 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 วันที่ 6 ก.ค.58 0-4423-4391-2  
2558-06-25 นม 0032.101.4/ว 16528 ลว 23 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างกล้องฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-14 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-14 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-25 นม0032.101.4/ว5963 ลว19มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโปรแกรมระบบบัญชี จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. อินโฟ - ดี ซอฟแวร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-06-25 นม 0032.101.4/ว 15531 ลว 23 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-8 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-8 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-25 นม 0032.101.4/ว 16315 ลว 23 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความยาวลูกตาและตรวจตาส่วนหลังด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย.58- 23 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย.58- 23 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-24 นม 0032.101.4/ว 16529 ลว 23 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-24 นม 0032.101.4/ว 16527 ลว 23 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-8 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-8 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-24 นม 60502/ว 71 ลว 22 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยาง ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนดิ 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยาง 0 วันที่ 22 มิ.ย.58-36 ก.ค.58 วันที่ 13 ก.ค.58 0-4496-4504  
2558-06-24 นม 75802/ว 428 ลว 19 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ในเตตำบลดงใหญ่ อ.พิมาย จำนวน 6 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 0-4496-6075  
2558-06-24 นม 95902/326 ลว 23 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-3 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-3 ก.ค.58 0-4475-6254  
2558-06-24 นม 80102/616 ลว 23 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงชันทางเดิมฯ (สายทาง บ.ยายพา ม.5 ถึง บ.โนนยาง ม.13) ต.ประสุข อ.ชุมพวงของ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข เนื่องจากไม่สามารถประกาศประชาสัมพันธ์งานจ้างบนเว็บไซด์หน่วยงานฯ 0 - - 0-4475-6412  
2558-06-24 นม 95602/ว451 ลว 23 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน 4 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 0-4475-6279-80  
2558-06-24 ที่ นม 88202/ว 433 ลว 23 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-2 ก.ค.58 วันที่ 10 ก.ค.58 0-4497-4040  
2558-06-24 นม 88102768 ลว 23 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลธงจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 1 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลธงจอหอ 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 0-4437-2079 ต่อ 13  
2558-06-24 นม 60602/587 ลว 23 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 0-4475-6334  
2558-06-24 นม 55302/512 ลว 23 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบ Cape Seal ถนนภูมิทัศน์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 0-4496-1001-2  
2558-06-24 นม 52206.1/1362 ลว 23 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-3 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-3 ก.ค.58 0-4427-9649  
2558-06-24 นม52432/362 ลว23มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรฯ และ ซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลฯ รวมจำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 23 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 0-4445-9077 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-24 นม0032.001.4/453 ลว23มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานความสำเร็จของผู้บริหารและบุคลากรฯ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-24 นม 0032.001.4/439 ลว 23 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คสล.จำนวน 18 ห้อง และปรับปรุงถนน คสล. ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-3 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58 0-4446-5010-4 ต่ 159 ,302  
2558-06-24 นม 0032.101.4/ว 16316 ลว 23 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ จำนวน 1 เครื่องของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-23 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-23 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-24 นม 0032.101.4/ว 16311 ลว 23 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างหม้อนอน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย.58- 13 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย.58- 13 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-24 นม0032.101.4/ว15960 ลว19มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 19 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-24 นม0032.101.4/ว15773 ลว17มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล (ครั้งที่ 2) จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. เอช.วี.ที ซัพพลาย 0 - - 0-4423-5254  
2558-06-24 นม0032.101.4/ว15574 ลว16มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบผลซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกฯ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. เมดโทรนิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5254  
2558-06-24 นม 0032.101.4/ว 16310 ลว 23 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแทย์ รายการเครื่องตัดและเจาะกระดูกขากรรไกรชนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-16 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-16 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-24 นม 0032.101.4/ว 16264 ลว 22 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเข็มเจาะและเลาะเนื้อเยื่ออ่อนชนิดอัตโนมัติฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 16 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 16 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-24 นม 0032.101.4/ว 16084 ลว 23 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ 0 วันที่ 23 มิ.ย.58- 17 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย.58- 17 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-24 นม0032.101.4/ว15565 ลว16มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอลฯ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. เจ. เอฟ. แอดวาน เมด 0 - - 0-4423-5254  
2558-06-24 นม 0032.101.4/ว 16532 ลว 23 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการขวดแก้วใสฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-8 ก.ค.58 วันที่ 8 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-24 นม 0032.101.4/ว 16530 ลว 23 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการตัวกรองเลือดฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58 วันที่ 7 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-23 นม 57702/677 ลว 22 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 0-4498-5126  
2558-06-23 นม 52002/5303 ลว 22 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานสนามหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-8 ก.ค.58 0-4423-4738  
2558-06-23 ลต (นม) 0701/ว 50 ลว 22 มิ.ย.58 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58 0-4475-6730-3 ต่อ 1107  
2558-06-23 นม52002/5300 ลว22มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องกวาดตะกอน รหัส 911-52-0003 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 0-4423-4734  
2558-06-23 นม 0032.302/1155 ลว 22 มิ.ย.58 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตนำฟัน จำนวน 1 ตัว ของ โรงพยาบาลโชคชัย 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58 0-4449-1161 ต่อ 137,147  
2558-06-23 นม 0032.001.4/432 ลว 22 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลบัวใหญ่ 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 0-4446-5010-4 ต่ 159 ,302  
2558-06-23 นม 0032.001.4/424 ลว 22 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ โรงพยาบาลบัวใหญ่ 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 0-4446-5010-4 ต่ 159 ,302  
2558-06-23 นม 0032.001.4/417 ลว 22 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครภัณฑ์การแพทย์ รายการโคมไฟผ่าตัดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลสีคิ้ว 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 0-4446-5010-4 ต่ 159 ,302  
2558-06-23 นม 0032.001.4/410 ลว 22 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 0-4446-5010-4 ต่ 159 ,302  
2558-06-23 นม 0032.101.4/ว 15957 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดปริมาตรลมฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เนื่องจากไม่มีผู้มารับเอกสารและยื่นซองสอบราคาในครั้งนี้ 0 - - 0-4423-5254  
2558-06-23 นม 0032.123/ว 16321 ลว 22 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 6 ก.ค.58 0-4423-5078  
2558-06-23 นม 0032.101.4/ว 15766 ลว 18 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการชุดเตรียมเซลล์ในสารน้ำจากร่างกายฯ ได้แก่บ.วีนัสโลจิสติกส์ จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-23 นม 0032.101.4/ว 15762 ลว 18 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1 อุปกรณืช่วยเจาะเก็บโลหิต ได้แก่ บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด รายการที่ 2 วัสุดสำหรับเชื่อมสายถุงบรรจุโลหิตด้วยวิธีปราศจากเชื้อ ได้แก่ บ.ไบโอโกรว์ (ทีเอช) จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-23 นม 0032.101.4/ว 15940 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการกระบอกฉีดยาฯ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-23 ทส 1114/1220 ลว 23 มิ.ย.58 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคางานปรับปรุงบัานพักรับรอง จำนวน 5 หลัง ของสวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58 13 ก.ค.58 08-5682-9791  
2558-06-23 นม 87202/379 ลว 22 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ.ใหม่สามัคคี ม.10 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 0-4475-6594  
2558-06-23 นม 78602/515 ลว 22 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ และขยายคลองส่งน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 08-1955-2103  
2558-06-23 นม 77602/437 ลว 22 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราค้าจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 0-4475-6277  
2558-06-23 นม 79002/386 ลว 22 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ.ท่าเนิน ม.4 อ.บัวใหญ่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58 0-4429-2389  
2558-06-23 นม 97402/ว 715 ลว 22 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองโสน ม.8 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง 0 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 0-4475-6452  
2558-06-22 นม 82502/ว 530 ลว 19 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จำนวน 5 โครงการ 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 7 ก.ค.58 0-4445-7286 ต่อ 16  
2558-06-22 นม 0032.001.8/ว 107 ลว 22 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-06-22 นม52502/ว75 ลว19มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลกลางดง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพฯ จำนวน 106 รายการ ของ เทศบาลตำบลกลางดง 0 วันที่ 22 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 0-4432-2239  
2558-06-22 นม 0032.001.8/ว 106 ลว 22 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเฝ้าระวังติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-06-22 นม 0032.001.8/ว 105 ลว 22 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจการได้ยินในเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 22 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-06-22 นม54102/ว560 ลว19มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 19 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 วันที่ 19 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 0-4438-9403 ต่อ 112  
2558-06-22 นม 0032.301317 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลจักราช ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 Leads จำนวน 1 รายการ ของ โรงพยาบาลจักราช 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 0-4439-9641-2 ต่อ 172  
2558-06-22 นม54102/ว558 ลว19มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน และก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 19 -29 มิถุนายน 2558 วันที่ 19 -29 มิถุนายน 2558 0-4438-9403 ต่อ 112  
2558-06-22 นม 88602/ว 367 ลว.19 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซีวึก ม.1-บ.สระอโนดาต ม.3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-2 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-2 ก.ค.58 0-4496-0001  
2558-06-22 นม54102/ว554 ลว19มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลฯ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 19 -29 มิถุนายน 2558 วันที่ 19 - 29 มิถุนายน 2558 0-4438-9403 ต่อ 112  
2558-06-22 นม 96906/216 ลว 19 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประกาศสอบราคาซื้อสารส้มและคลอรีน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 0-4493-8864-5  
2558-06-22 นม52462/680 ลว19มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 19 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 วันที่ 19 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-22 นม54902/373 ลว19มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลนกออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ฯ ของ เทศบาลตำบลนกออก 0 วันที่ 19 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558 0-4444-2597  
2558-06-22 นม54902/363 ลว19มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลนกออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านบุโกรก ฯ ของ เทศบาลตำบลนกออก 0 วันที่ 19 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558 0-4444-2597  
2558-06-22 นม 54902/357 ลว 19 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลนกออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของสำนักงานเทศบาลตำบลนกออก 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 0-4444-2597  
2558-06-22 กษ 0616 0.6/670 ลว 19 มิ.ย.58 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งฯ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 วันที่ 1 ก.ค.58 0-4435-4255-6  
2558-06-22 นม 0032.301/1671 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง 0 วันที่ 19 มิ.ย.58-29 มิ.ย.58 วันที่ 19 มิ.ย.58-30 มิ.ย.58 0-4420-8208 ต่อ 133,202  
2558-06-22 นม 0032..301/1670 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบตาคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านขุนทด 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 0-4420-8208 ต่อ 133,202  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 16097 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกต้าง จำนวน 65 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15979 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดและเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่ฯ ของวันที่ 19 มิ.ย. 58-16 ก.ค.58 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-16 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-16 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15978 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-16 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-16 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15977 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์ประกอบการผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตา ฯ จำนวน 14 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15968 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าฯ จำนวน 1 เตียง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-9 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-9 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15967 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้แช่แข็งฯ จำนวน 1 ตู้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15577 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำฯ จำนวน 6 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 0-4423-5254  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15576 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันฯ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 0-4423-5254  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15974 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-2 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-2 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15971 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-22 มิ.ย.58 วันที่ 3 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15769 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูโอโรสโภคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 1.4 kw จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 วันที่ 3 ก.ค.58 0-4423-5254  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15573 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกหัวใจฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 0-4423-5254  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15966 ลว 18 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการเฝือกปูนฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 มิ.ย.58-30 มิ.ย.58 วันที่ 18 มิ.ย.58-30 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15965 ลว 18 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Gauze Burn ชนิดปราศจากเชื้อฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 18 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15925 ลว 18 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Transfer bag 300 ml จำนวน 18,000 bag ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 วันที่ 18 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15923 ลว 19 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 200 Pack ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15922 ลว 18 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการหลอดเก็บเสมหะเพื่อส่งตรวจจุลชีววิทยา จำนวน 8,000 อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 วันที่ 18 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 0-4423-5146  
2558-06-22 นม 0032.101.4/ว 15798 ลว 18 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการถุุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 มิ.ย. 58-2 ก.ค.58 วันที่ 18 มิ.ย. 58-2 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-22 นม0032.101.4/ว15760 ลว18มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อภาชนะสำหรับเก็บปัสสาวะ จำนวน 50,000 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 วันที่ 18 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-22 นม0032.3/ว1301 ลว19มิ.ย.58 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน 0 วันที่ 19 -29 มิถุนายน 2558 วันที่ 19 -30 มิถุนายน 2558 0-4428-6713 ต่อ 101,149  
2558-06-22 นม0032.3/ว1296 ลว18มิ.ย.58 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน 0 วันที่ 18 - 29 มิถุนายน 2558 วันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2558 0-4428-6713 ต่อ 101,149  
2558-06-22 นม52006/4993 ลว11มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 12 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558 0-4423-4763  
2558-06-22 1918 นม0032.101.4/ว15794 ลว18มิ.ย.58 ประกาศผลซื้อเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือด ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก. เอ็น.วาย.อาร์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-19 นม88602/ว362 ลว18มิ.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ฯ จำนวน 4 รายการ ของ อบต.ชีวึก 0 วันที่ 18 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 วันที่ 18 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 0-4496-0001  
2558-06-19 นม79002/376 ลว18มิ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าตอง ฯ ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 18 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 0-4429-2389 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-19 นม58402/819 ลว18มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ชุด ฯ ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 18 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 วันที่ 18 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-19 นม52662/ว2065 ลว18มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประปมูลซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ฯ จำนวน 1 ระบบ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-19 นม0032.101.4/ว15782 ลว18มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดประมวลผลภาพดิจิติล สำหรับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2558 วันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-19 นม0032.101.4/ว15781 ลว18มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดที่ควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-19 นม0032.101.4/15780 ลว18มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ gas nitric oxide พร้อม gas จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-19 นม 99502/708 ลว 17 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านอบบบาดาลขนาดกลาง บ.ห้วยวัด ม.1 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 0 วันที่ 17 มิ.ย.58- 30 มิ.ย..58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 30 มิ.ย..58 0-4424-9357  
2558-06-19 นม 0032.101.4/ว 15670 ลว 17 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการชุดทำแผลล้างไตทางหน้าท้องชนิดปลอดเชื่้อ จำนวน 120,000 ชุด 0 วันที่ 17 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 17 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-19 นม 0032.101.4/ว 15668 ลว 17 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการไหมเย็บซ่อมเส้นเอ็นฯ จำนวน 500 ชิ้น 0 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-19 นม 0032.101.4/ว 15665 ลว 17 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 4 รายการ 0 วันที่ 17 มิ.ย.58- 9 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 9 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-19 ศธ 0530.1(8)/ว 2063 ลว 15 มิ.ย.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารสัตวแพทย์ (เขตพื้นที่นาสีนวน) จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 15 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 0-4375-4044  
2558-06-19 นม 0032.101.4/ว 15646 ลว 18 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ ชุดให้อาหารเหลวสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ 0 วันที่ 18 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 1 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-19 นม 0032.101.4/ว 15481 ลว 18 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 450 ชิ้น ได้แก่ บ.เจ เอส วิชั่น จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-19 นม 0032.101.4/ว 15636 ลว 17 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ น้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 420 แกลลอน ได้แก่ บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-19 นม 0032.101.4/ว 15529 ลว - - 58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการอุปกรณ์ระบายน้ำในโพรงสมองลงท้องฯ จำนวน 120 ชุด ได้แก่ บ.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-18 นม 52662/2063 ลว 18 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเลฯ จำนวน 1 ระบบ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 18 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 วันที่ 6 ก.ค.58 0-4492-5111-5  
2558-06-18 นม 95302/402 ลว 17 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 0 วันที่ 17 มิ.ย. 58-30 มิ.ย.58 วันที่ 8 ก.ค.58 0-4476-0094  
2558-06-18 นม 89202/ว 331 ลว 17 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในตำบลท่าช้าง จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 0 วันที่ 18 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58 วันที่ 18 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58 0-4497-5021  
2558-06-18 นม 81302/456 ลว 17 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ สนง.อบต.เมืองคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 0 วันที่ 18 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 18 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 0-4446-9262 ต่อ 2  
2558-06-18 นม 56102/ว 600 ลว 17 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำต้นเทียนพรรษาและหุ่นประกอบตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรณา ประจำปี 2558 ของสำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 17 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 17 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 0-4447-1121  
2558-06-18 นม 52432/354 ลว 17 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล คสล.ฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง 0 - - 0-4445-9077 ต่อ 12  
2558-06-18 นม 52372/ว 1016 ลว 17 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างภายในตำบล จำนวน 6 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 17 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58 0-4421-3626  
2558-06-18 นม 56902/ว 382 ลว 17 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ของสำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 0-4424-9536  
2558-06-18 นม 0032.101.4/ว 15666 ลว 17 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-18 นม 0032.101.4/ว 15664 ลว 17 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการเครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ ฯ จำนวน 5 เครื่อง 0 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-18 นม 0032.101.4/ว 15564 ลว 17 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง 0 วันที่ 17 มิ.ย. 58-30 มิ.ย.58 วันที่ 17 มิ.ย. 58-30 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-18 นม 0032.101.4/ว 15663 ลว 17 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองฯ จำนวน 1 เครื่อง 0 วันที่ 17 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-18 นม 0032.101.4/ว 15561 ลว 17 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 3 รายการ 0 วันที่ 17 มิ.ย.58- 8 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 8 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-18 นม 0032.101.4/ว 15556 ลว 17 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ เครื่องช่ายหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง 0 วันที่ 17 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-18 นม 0032.101.4/ว 15555 ลว 17 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการเครื่องวัดความดันโลหิตตั้งพื้นแบบสองระบบ จำนวน 9 เครื่อง 0 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 0-4423-5249  
2558-06-18 นม 93402/451 ลว 16 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 0-4436-0291  
2558-06-18 นม 95302/384 ลว 16 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58 0-4476-0094  
2558-06-18 นม 57402.4/ว 804 ลว 15 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคากันแดดโครงสร้างเหล็ก สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 17 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 17 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 0-4444-7050  
2558-06-18 นม 0032.101.4/ว 15562 ลว 16 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 2 รายการ ไดแก่ แอฟฟินิเท็ค จำกัด 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-18 นม 0032.101.4/ว 15661 ลว 17 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง ได้แก่ บ.เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-18 นม 0032.101.4/ว 15557 ลว 15 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ เครื่องกระตุ้นกล้ามหนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ได้แก่ บ.เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-17 ทส 0001/1176 ลว 16 มิ.ย.58 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์อาคารมัจฉา-วารี จำนวน 13 รายการ ของสวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 วันที่ 6 ก.ค.58 08-5682-9791  
2558-06-17 นม 0004/ว 3555 ลว 16 มิ.ย.58 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครร ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอมฯ ด้วยวิธีอิเล้กทรอนิกส์ ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 16 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 26 มิ.ย.58 0-4425-2444  
2558-06-17 นม 3009/1738 ลว 15 มิ.ย.58 ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 4 รายการ ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (โดย สนง.เกษตรอำเภอฯ) 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 0-4432-1495  
2558-06-17 ศธ 0586.1000/2302 ลว 19 มิ.ย.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 15 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 24 มิ.ย.58 0-4423-3088  
2558-06-17 นม 0032.101.4/ว 15486 ลว 16 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการน้ำยาตรวจวัด ADA ได้แก่ บ.ไลฟ์ ไอ-เทค จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-17 นม 0032.101.4/ว 15552 ลว 15 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 3 รายการ รายการอ่างลอยฯ ได้แก่ บ.เอ เอส ไซน์ จำกัด รายการเครื่องตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-17 นม 90003/458 ลว 17 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ.หลุมปูน ม.4 ต.ถนนโพธิ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ 0 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 0-4475-6055  
2558-06-17 นม 52002/5210 ลว 17 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 วันที่ 18 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 0-4423-4734  
2558-06-17 นม 52792/1329 ลว 16 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง ,ก่อสร้างหอกระจายข่าวและก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 0-4493-8276 ต่อ 12  
2558-06-17 นม 84102/ว 356 ลว 16 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 08-1320-3801  
2558-06-17 นม 0118/4141 ลว 16 มิ.ย.58 ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วยที่ 2 ถนน มทส.ม 4 บ.หนองปรู ต.หนองจะบก ของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 0-4424-2015  
2558-06-17 นม0032.101.4/ว15491 ลว15มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซ กรด-ด่างฯ จำนวน 12 Pack ฯ ของ บจก. พีซีเอ็น เฮลธ์แคร์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-17 นม 90802/ว 240 ลว 16 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 0-4447-9938  
2558-06-17 นม0032.101.4/ว15093 ลว15มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-17 นม 79002/366 ลว 16 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.ท่าเนิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 0-4429-2389  
2558-06-17 นม 76802/ว 357 ลว 16 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 0-4497-8539  
2558-06-17 นม0032.101.4/ว15086 ลว11มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผ้าซับโลหิตทำจากผ้าใยสังเคราะห์ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. โซคิณส์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-17 นม 82502/497 ลว 165 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 08-7257-7715  
2558-06-17 นม 52462/669 ลว 16 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศแก้ไขประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 - - 0-4400-9755  
2558-06-17 นม 0032.101.4/ว 15551 ลว 16 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการสายนำเลือดฯ จำนวน 8,000 ชุด 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 0-4423-5145  
2558-06-17 นม 0032.101.4/ว 15550 ลว 16 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 500 ชุด 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 0-4423-5145  
2558-06-17 นม0032.101.4/ว14773 ลว9มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดขึ้นรูปชนิดกางเองฯ จำนวน 20 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนม.ได้แก่ บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-17 นม 0032.101.4/ว 15544 ลว 16 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังฯ 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 0-4423-5145  
2558-06-17 นม0032.101.4/ว14775 ลว8มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบซื้อสายนำเลือด จำนวน 8,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-17 นม 0032.101.4/ว 15531 ลว 16 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชั้นฯ จำนวน 90 ชุด 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 0-4423-5145  
2558-06-17 นม 0032.101.4/ว 15489 ลว 16 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหัวเกลียว 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 0-4423-5145  
2558-06-16 นม 77102/1336 ลว 15 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ.โนนงิ้ว ม.15 ต.ทัพรั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 0-4497-2445  
2558-06-16 นม0032.101.4/ว15476 ลว16มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตัดเจาะกะโหลกไฟฟ้าด้วยความเร็วสูงแบบไม่รวมยูนิ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนตสสใ 0 วันที่ 15 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 0-4423-52  
2558-06-16 นม 2818/1601 ลว 15 มิ.ย.58 ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างตลาดกลางแลกเปลี่ยนสินค้าตำบลทัพรั้ง ม.1 ของที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ 0 วันที่ 15 มิ.ย.58- 25 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 25 มิ.ย.58 0-4433-7113  
2558-06-16 นม 77102/1315 ลว 15 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ.โนนสูง ม.14 ต.ทัพรั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 0-4497-2445  
2558-06-16 นม0032.101.4/ว15474 ลว15มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU จำนวน 7 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-16 นม 97904/382 ลว 15 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเก่า-บ้านนาตะโครก) ต.โคราช อ.สูงเนิน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช 0 วันที่ 15 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 0-4424-9432  
2558-06-16 นม0032.123/ว15480 ลว15มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 22 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-16 นม 60302/574 ลว 15 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ จำนวน 2 คัน ของสำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 0-4499-1987  
2558-06-16 นม0032.001.4/395 ลว15มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมฯ และ ก่อสร้างรั้วสถานีอนามัยฯ รวมจำนวน 2 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 25 มิถุนายน 2558 วันที่ 15 - 29 มิถุนายน 2558 0-4446-5010-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-16 นม 52002/5123 ลว 15 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 0 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 0-4423-4738  
2558-06-16 อส0041(3)/1360 ลว15มิ.ย.58 สำนักงานอัยการภาค 3 ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงานอัยการภาค 3 ของ สนง.อัยการภาค 3 0 วันที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 0-4424-8148 ต่อ 165,170 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-16 นม 78902/351 ลว 15 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วังโพน ม.2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย 0 วันที่ 15 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 0-4449-5165  
2558-06-16 นม 98402/ว 338 ลว - มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ ฯขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 0 วันที่ 15 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 0-4448-7975  
2558-06-16 นม 82002/525 ลว 15 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ 0 วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 0-4475-6380 ต่อ 109  
2558-06-16 นม0032.101.4/ว15077 ลว11มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว เบอร์ L จำนวน 255,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-16 นม0032.101.4/ว5072 ลว11มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อพลาสเตอร์ปิดแผลกันน้ำชนิดมีแผ่นรองซับ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-16 นม 76202/ว 475 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 0 วันที่ 15 มิ.ย.58- 24 มิ.ย.58 วันที่ 2 ก.ค.58 0-4497-1743-4  
2558-06-16 นม 80702/474 ลว 15 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม 0 วันที่ 15 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 0-4438-1918  
2558-06-15 นม88102/731 ลว12มิ.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-15 - สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก ฯ ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2558 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2558 0-4439-7276 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-15 นม 76002/231 ลว 12 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประกาศสอบราค้าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ.โคกน้อย ม.10 ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน 0 วันที่ 12 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 12 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 0-4400-9806  
2558-06-15 นม 83602/742,743 ลว 12 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแคปซีล บ.หนองไผ่ใหญ่ ม.9 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 12 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 12 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 0-4445-7107  
2558-06-15 นม0032.101.4/ว15259 ลว12มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดวัสดุ-ครุภัณฑ์จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ รวม 620 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 0-4423-5144  
2558-06-15 พม.5108/ปม/4109 ลว 12 มิ.ย.58 การเคหะแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และการก่อสร้างฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา (โชคชัย) และ (โชคชัย) เฟส 1-2 ของการเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 3 ก.ค.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 0-2351-6144  
2558-06-15 ศธ 0586.1000/2268 ลว 21 มิ.ย.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจัดจ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 12 มิ.ย. 58-16 มิ.ย.58 วันที่ 22 มิ.ย.58 0-4423-3088  
2558-06-15 นม0032.101.4/ว15179 ลว12มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-15 นม 90202/ว 689 ลว 11 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 0 วันที่ 12 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 12 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 0-4475-6171-2  
2558-06-15 นม0032.101.4/ว15178 ลว12มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะกระดูกใบหน้าและขากรรไกร แบบรวมยูนิค จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-15 นม0032.101.4/ว15032 ลว12มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 19 มิถุนายน 2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-15 นม 88001/380 ลว 11 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน 0 วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 0-4499-1441  
2558-06-15 ทส 1413.5/1192 ลว 11 มิ.ย.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายทรัพย์สินชำรุด จำนวน 1 รายการ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 - - 0-4424-2619  
2558-06-15 นม 0032.3/ว 461 ลว 9 มิ.ย.58 โรงพยาบาลคง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลคง 0 วันที่ 11 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 0-4445-9211  
2558-06-15 นม 0032.101.4/ว 14230 ลว 28 พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปรศจาก (ยกเลิก) 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-15 นม 0032.101.4/ว 13388 ลว 2 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการถงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปรศจากเชื้อฯ ได้แก่ บ.เอ็ม.เวล.เมด จำกัด 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-12 นม 0032.101.4/14971 ลว 11 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องทอสอบการได้ยินฯ จำนวน 1 เครืื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-12 นม 0032.101.ว 14970 ลว 11 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ HOMC ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-12 นม 0032.101.4/ว 14966 ลว 11 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-12 นม 0032.101.4/ว 14965 ลว 11 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-12 นม 80102/541 ลว 10 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้ันทางเดิมในที่ฯ ด้วยวิธีอิเล้กทรอนิกส์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข 0 วันที่ 10 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 2 ก.ค.58 0-4475-6412  
2558-06-12 นม 77802/ว 364 ลว 9 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ประกาศประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาใหญ่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท 0 วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 0-4420-1020  
2558-06-12 นม 52003/4901 ลว 9 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 9 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2558-07-12 นม 77702/819 ลว 12 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคอลสำพะเนียง ม 16 บ.ธงชัยเหนือ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ 0 วันที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 นที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 0-4496-9050 ต่อ 13  
2558-06-12 นม 77702/808 ลว 12 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกสระน้ำคุ้มโนนตูม ม.7 บ.มาบเชือก ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ 0 วันที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 วันที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 0-4496-9050 ต่อ 13  
2558-06-12 นม 77702/797 ลว 12 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลื่ยมฯ ม.14 บ.ฉัตรมงคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ 0 วันที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 วันที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 0-4496-9050 ต่อ 13  
2558-06-12 นม 77702/786 ลว 12 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.13 บ.อ่างห้วยยาง 0 วันที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 วันที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 0-4496-9050  
2558-06-12 นม 0032.001.8/ว 104 ลว 12 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอุ่นสารละลายฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 12 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-06-12 นม 0032.001.8/ว 103 ลว 12 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 มิ.ย. 58-22 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-06-12 นม 52432/336 ลว 11 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 0-4445-9077  
2558-07-12 นม 52432/336 ลว 11 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 11 มิ.ย. 58-22 มิ.ย.58 วันที่ 30 มิ.ย.58 0-4445-9077  
2558-06-12 นม 58402/781 ลว 11 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี 162 วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 0-4429-7604-5  
2558-06-12 นม 52002/5006 ลว 11 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศแก้ไขประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งสว่าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 - - 044234738 ต่อ 1417  
2558-06-12 นม 52002/5014 ลว 11 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศแก้ไขประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สวนพริกไทย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 - - 044234738 ต่อ 1417  
2558-06-12 ศธ0530.12/ว188 ลว9มิ.ย.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความหนืด จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่อง ชั่ง 4 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 9 - 23 มิถุนายน 2558 วันที่ 9 - 23 มิถุนายน 2558 0-4375-4360 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-12 นม 0033 (1) /1972 ลว 11 มิ.ย.58 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น โดยวิธีขายทอดตลาด 0 - - 0-4492-2625-6  
2558-06-12 นม 0032.123/ว 15165 ลว 11 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 24 มิ.ย.58 0-4423-5078  
2558-06-12 นม 0032.101.4/ว 15075 ลว 11 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนฯ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-12 นม 0032.101.4/ว 15074 ลว 11 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องมือตัดและเย็บลำไส้แบบอัตโนมัติด้วยระบบมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 300 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-12 นม 0032.101.4/ว 15058 ลว 11 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล่องสำหรับบรรจุเครื่องมือเพื่อนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-12 นม0032.001.8/ว102 ลว12มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก. โตโมกราฟ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-06-12 นม 0032.101.4/ว 14973 ลว 11 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-11 นม 78505/494 ลว 10 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 139 วันที่ 10 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 10 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 0-4496-1107  
2558-06-11 นม78502/479,478 ลว10มิ.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2558 วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2558 0-4496-1107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-11 นม 90302/ว 259 ลว 10 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ประกาศประมูลจ้าง การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว 2 วันที่ 10 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 29 มิ.ย.58 0-4475-6468  
2558-06-11 นม90402/ว671 ลว10มิ.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5,7,8 และหมู่ที่ 10 จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2558 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2558 0-4475-6452 หรือ www.thaang.com  
2558-06-11 นม 54902/321 ลว 10 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลนกออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ของสำนักงานเทศบาลตำบลนกออก 234 วันที่ 10 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 10 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 0-4444-2597  
2558-06-11 นม 0032.123/ว 15044 ลว 10 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 มิ.ย. 58-17 มิ.ย.58 วันที่ 24 มิ.ย.58 0-4423-5078  
2558-06-11 นม53702/346 ลว10มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาดำเนินจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 11 - 22 มิถุนายน 2558 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2558 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2558-06-11 นม 0032.101.4/14972 ลว 10 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดข้อเทียมทางมะเร็งกระดูกต้นขาฯ จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 10 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 0-4423-5145  
2558-06-11 กห 0482.65/2966 ลว 10 มิ.ย.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงฯ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 วันที่ 10 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 29 มิ.ย. 58 0-4427-3370  
2558-06-11 นม52662/1962 ลว11มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2558 วันที่ 11 - 25 มิถุนายน 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-11 ศธ0544/2288 ลว11มิ.ย.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 8 รายการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2558-06-11 กห 0482.65/2965 ลว 10 มิ.ย.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 วันที่ 10 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 29 มิ.ย.58 0-4427-3370  
2558-06-11 พม 5108/ปม/3710 ลว 9 มิ.ย.58 การเคหะแห่งชาติ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบ้ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ของการเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 9 มิ.ย. 58-12 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58 0-2351-6144  
2558-06-11 นม90502/ว318 ลว10มิ.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ,ต่อเติมฯ,ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าฯ,ปรับปรุงถนนฯ รวมจำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ทุ่งสว่าง 0 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2558 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2558 0-4475-6260 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-11 นม 0032.301/ว 734 ลว 5 มิ.ย.58 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในฯ ของโรงพยาบาลประทาย 0 วันที่ 8 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 วันที่ 8 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 0-4448-9011-3 ต่อ 102,132  
2558-06-11 ศธ 0530.1(8)/ว 1903 ลว 5 มิ.ย.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงสะพานข้ามห้วยคะคาง จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 5 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 0-4375-4044  
2558-06-11 ชน 0019/ว 2465 ลว 28 พ.ค.58 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท 0 วันที่ 30มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58 0-5641-1068  
2558-06-11 นม52272/ว52 ลว10มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2558 วันที่ 10 - 25 มิถุนายน 2558 0-4497-8076  
2558-06-11 นม 0032.101.4/15060 ลว 11 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำและห้องพักเจ้าหน้าที่ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-11 นม 0032.001.8/100 ลว 11 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-06-11 นม54902/329 ลว10มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลนกออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 ของ เทศบาลตำบลนกออก 0 วันที่ 10 - 25 มิถุนายน 2558 วันที่ 10 - 26 มิถุนายน 2558 0-4444-2597  
2558-06-11 นม 0032.101.4/14974 ลว 10 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลกรเปิดซองสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ TOP BURN ฯ ได้แก่ บ.ไบโอคอททอน จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-11 นม 0032.101.4/14498 ลว 8 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บ.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด 0 - - 0-4423-5254  
2558-06-11 นม 0032.101.4/14495 ลว 8 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 6 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บ.เวิลด์เมดอีควิปเม้นท์ จำกัด 0 - - 0-4423-5254  
2558-06-11 นม 0032.101.4/14491 ลว 8 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการเตียงฟาวเลอร์ 2 ไก จำนวน 8 เตียง ได้แก่ หจก.เซอร์พลัส เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254  
2558-06-11 นม 0032.101.4/7581 ลว 8 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บ.ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-10 นม52662/1939 ลว10มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายท่อเมนประปาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวรหมู่บ้านอยู่สบาย 3 หมู่ที่ 11 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2558 วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2558 0-4492-5115-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-10 นม 95902/356 ลว 9 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระประชาสามัคคี บ้านโคกเพ็ด ม.6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย 0 วันที่ 9 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 9 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 0-4475-6254  
2558-06-10 ทส1114/1131 ลว10มิ.ย.58 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคางานปรับปรุงส่วนจัดแสดงยีราฟและงานก่อสร้างกรงนกสวยงาม จำนวน 2 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 08-5682-9791 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-10 นม 52002/4916 ลว 3 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 26 มิ.ย.58 0-4423-4734  
2558-06-10 นม 52002/4922 ลว 9 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ จำนวน 3 คัน 0 วันที่ 10 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 10 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 044234734 ต่อ 1409  
2558-06-10 นม81002/450,447 ลว9มิ.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 9 - 23 มิถุนายน 2558 วันที่ 9 - 23 มิถุนายน 2558 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-10 นม 52002/4915 ลว 9 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 10 มิ.ย.58 0-4423-4734  
2558-06-10 นม 89904/292 ลว 8 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราค้าจ้างฯ จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 0 - - 0-4444-0029  
2558-06-10 นม96902/203 ลว9มิ.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 9 - 22 มิถุนายน 2558 วันที่ 9 - 22 มิถุนายน 2558 0-4493-8864-5 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-10 นม 77702/769 ลว 8 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการขุดลอดคลองสำพะเนียง ม.16 บ.ธงชัยเหนือใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ 0 - - 0-4496-9050  
2558-06-10 นม 77702/758 ลว 8 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองสระน้ำคุ้มโนนตูม ม 7 บ.มาบเชือก ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ 0 - - 0-4496-9050  
2558-06-10 นม 77702/747 ลว 8 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.13 บ.อ่างห้วยยาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ 0 - - 0-4496-9050  
2558-06-10 นม 77702/336 ลว 8 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.14 บ.ฉัตรมงคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ 0 - - 0-4496-9050  
2558-06-10 นม 0032.3/1186 ลว 8 มิ.ย.58 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลสูงเนิน 0 วันที่ 8 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 8 มิ.ย. 58-22 มิ.ย.58 0-4428-6713 ต่อ 101 ,149  
2558-06-10 นม 58402/734 ลว 734 ลว 5 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 0-4429-7604-5  
2558-06-10 นม 0032.3/756 ลว 5 มิ.ย.58 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลปักธงชัย 0 วันที่ 5 มิ.ย. 58-16 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 0-4496-9042 ต่อ 7123,7165  
2558-06-10 นม 0032.101.4/14767 ลว 9 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บ.ไปโอคอททอน จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-10 นม 0032.101.4/14780 ลว 9 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บ.ไบโอคอททอน จำกัด 0 - - 0-4423-4145  
2558-06-09 นม 0032.101.4/14419 ลว 4 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อสะโพกเทียม จำนวน 80 ชุด ได้แก่ บ.ดีเค เอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-09 นม 0032.101.4/13387 ลว 5 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการเข็มเจาะฯ จำนวน 200 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-09 นม 52002/4788,4800 ลว 8 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งสว่าง) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 13 วันที่ 8 มิ.ย. 58-17 มิ.ย.58 วันที่ 25 มิ.ย.58 0-4423-4738  
2558-06-09 นม0032.101.4/ว12759 ลว25พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. ไพรม์ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-09 นม0032.101.4/ว13729 ลว29พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 80 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-09 นม 52002/4796 ,4797 ลว 8 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 8 มิ.ย. 58-17 มิ.ย.58 วันที่ 25 มิ.ย.58 0-4423-4738  
2558-06-09 นม0032.101.4/ว12660 ลว21พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ จำนวน 50 ชิ้น (ครั้งที่ 2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-09 นม0032.101.4/ว12673 ลว20พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-09 นม0032.101.4/ว2654 ลว20พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-09 กษ 0616 (นม) /500 ลว 8 มิ.ย.58 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชี ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 0 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 0-4437-1418  
2558-06-09 นม 60602/514 ลว 8 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลพันดุง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลางฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลพันดุง 0 วันที่ 8 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58 วันที่ 24 มิ.ย.58 0-4475-6334  
2558-06-09 กห 0482.65/2890 ลว 8 มิ.ย.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยฯ 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 วันที่ 8 มิ.ย.58-22 มิ.ย.58 26 มิ.ย.58 0-4427-3370  
2558-06-09 นม 0032.101.4/14494 ลว 8 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้ของเหลวฯ จำนวน 12 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 มิ.ย.58-24 มิ.ย.58 วันที่ 8 มิ.ย.58-24 มิ.ย.58 0-4423-5254  
2558-06-08 นม 0032.101.4/14598 ลว 8 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (รพ.มหาราชนครราชสีมา) 0 วันที่ 8 มิ.ย.58-15 มิ.ย.58 วันที่ 19 มิ.ย.58 0-4423-5145  
2558-06-08 นม 0032.101.4/14595 ลว 8 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (รพ.มหาราชนครราชสีมา) 0 วันที่ 8 มิ.ย.58- 17 มิ.ย.58 วันที่ 24 มิ.ย.58 0-4423-5145  
2558-06-08 นม 0032.101.4/14518 ลว 8 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 มิ.ย.58-17 มิ.ย.58 วันที่ 23 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-08 นม 78502/446 , 456 ลว 5 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 0-4496-1107  
2558-06-08 นม 52462/585 ลว 5 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 0-4400-9755  
2558-06-08 ตผ 0045 นม/360 ลว 5 มิ.ย.58 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไม่ได้ใช้ในราชการ จำนวน 3 รายการ ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 วันที่ 5 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 19 มิ.ย.58 0-4424-2625 ต่อ 202  
2558-06-08 นม 0032.302/1022 ลว 5 มิ.ย.58 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่และทารก จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลโชคชัย 0 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 0-4449-1161 ต่อ 137,147  
2558-06-08 กห 0482.65/2855 ลว 5 มิ.ย.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 วันที่ 5 มิ.ย. 58-17 มิ.ย.58 วันที่ 22 มิ.ย.58 0-4427-3370-5 ต่อ 23404,23405  
2558-06-08 นม 0032.101.4/14514 ลว 5 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-08 นม 0032.101.4/14456 ลว 5 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 0-4423-5143  
2558-06-08 นม 0032.101.4/14437 ลว 5 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 มิ.ย. 58-15 มิ.ย.58 วันที่ 19 มิ.ย.58 0-4423-5145  
2558-06-08 นม 0032.101.4/14192 ลว 4 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 มิ.ย. 58-15 มิ.ย.58 วันที่ 23 มิ.ย.58 0-4423-5145  
2558-06-08 นม 0032.101.4/ ว 14117 ลว 4 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนแผ่นกรองหยาบเครื่องกรองอากาศฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (รพ.มหาราชนครราชสีมา) 0 วันที่ 4 มิ.ย. 58-17 มิ.ย.58 วันที่ 4 มิ.ย. 58-17 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-08 นม 0032.101.4/ว 14116 ลว 4 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 4 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 0-4423-5145  
2558-06-08 นม 0032.101.4/13797 ลว 4 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 0-4423-5145  
2558-06-08 นม0032.101.4/ว14425 ลว4มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสะท้อนหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-08 นม 55410-32/681 ลว 2 พ.ค.58 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ่้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดตะกอนในถึงน้ำใสฯ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ่้ว 0 วันที่ 27 พ.ค.58-8 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.58-9 มิ.ย.58 0-4441-6939  
2558-06-08 นม0032.101.4/ว14506 ลว5มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. ไบโอคอททอน 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-08 นม0032.101.4/ว14509 ลว4มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-08 นม0032.101.4/ว14249 ลว3มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5254  
2558-06-08 นม0032.101.4/ว14014 ลว2มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอร์โค 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-05 กษ0613(นม)/477 ลว4มิ.ย.58 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 15 มิถุนายน 2558 วันที่ 3 - 15 มิถุนายน 2558 0-4437-1418  
2558-06-05 นม 73302/340 ลว 19 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 18 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก 0 วันที่ 19 พ.ค.58-29 พ.ค.58 วันที่ 8 มิ.ย.58 0-4496-3035  
2558-06-05 นม 52662/1889 ลว 5 มิ.ย.58 สำนักงาานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายท่อเมนประปาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ของสำนักงาานเทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 0-4492-5111-5  
2558-06-05 ศก0032/ว2094 ลว2มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพฯ จำนวน 14 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 2 - 17 มิถุนายน 2558 วันที่ 2 - 17 มิถุนายน 2558 0-4581-4290-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-05 นม 79002/340 ลว 4 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 0 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 0-4429-2389  
2558-06-05 ศธ0530.11/ว1115 ลว27พ.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 26 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558 วันที่ 26 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558 0-4375-4357  
2558-06-05 นม 90802/ว 293 ลว 4 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ 0 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 0-4447-9938  
2558-06-05 นม0032.101.4/ว14515 ลว4มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 1.40 กรัม ฯ จำนวน 9,310 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-06-05 นม 77102/1252 ลว 4 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 0-4497-2445  
2558-06-05 นม0032.101.4/ว14512 ลว4มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีจอ จำนวน 20 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-05 นม 73902/484 ลว 4 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างตลาอสดฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง 0 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 0-4433-9336  
2558-06-05 นม0032.101.4/ว14012 ลว2มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) 0 - - 0-4423-5254  
2558-06-05 นม 52372/ว 930 ลว 4 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้นฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 0-4441-3262  
2558-06-05 นม 60702/345 ลว 4 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลไพล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 2 โครงการ ของำนักงานเทศบาลตำบลไพล 0 วันที่ 5 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58 0-4496-4722  
2558-06-04 นม0032.101.4/ว13794 ลว3มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2558 วันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-04 นม0032.101.4/ว13667 ลว3มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-04 นม 52002/4695,4696 ลว 3 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 3 มิ.ย.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58 0-4423-4738  
2558-06-04 นม 0032.001.4/ว 14021 ลว 3 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 มิ.ย.58-10 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58 0-4423-5145  
2558-06-04 นม58402/712 ลว2มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป-กลับ ฯ ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2558 วันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-04 นม 52122/ว102 ลว 4 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 0-4429-4456  
2558-06-04 นม0032.101.4/ว14022 ลว2มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ T-Way stopcock จำนวน 183,910 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2558 วันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-04 นม 52002/4770 ลว 4 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 86 ชุด ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 5 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58 0-4423-4734 ต่อ 1409  
2558-06-04 นม 55902/283 ลว 3 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลนกออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังกั้นดิน ของสำนักงานเทศบาลตำบลนกออก 0 วันที่ 3 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58 วันที่ 3 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58 0-4444-2597  
2558-06-04 นม 52462/564 ลว 3 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 3 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58 วันที่ 3 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58 0-4400-9755 ต่อ 13  
2558-06-04 นม0032.101.4/ว13811 ลว2มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 40 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 18 มิถุนายน 2558 วันที่ 2 - 18 มิถุนายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-04 นม 52002/4703 ,4707ลว 3 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 3 มิ.ย.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 22 มิ.ย.58 0-4423-4734  
2558-06-04 นม0032.101.4/ว13806 ลว2มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นดามกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 18 มิถุนายน 2558 วันที่ 2 - 18 มิถุนายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-04 นม0032.101.4/ว13404 ลว2มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 1,330 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2558 วันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-03 นม 0032.001.4/318 ลว 2 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างอาคารพักพยาบาลฯ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2 มิ.ย.58-5 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58 0-4446-5010-4ต่อ 159,302  
2558-06-03 กห0482.65/2715 ลว2มิ.ย.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2558 วันที่ 19 มิถุนายน 2558 0-4427-3370-5 ต่อ 23404,23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-06-03 นม 0032.001.4/ 308 ลว 2 มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรายการรถพยาบาลฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2 มิ.ย.58-5 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58 0-4446-5010-4  
2558-06-03 นม0025/1208 ลว29พ.ค.58 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ต้องขัง ของ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 0 วันที่ 29 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2558 0-4446-2347 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-03 นม 52772/675 ลว 3 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 3 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58 วันที่ 3 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58 0-4420-6168  
2558-06-03 นม 99003/387 ลว 2 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 0 วันที่ 2 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58 วันที่ 2 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58 0-4475-6344  
2558-06-03 นม0032.001.8/ว95 ลว2มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-06-03 นม 94202/313 ลว 2 มิ.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศสอบราคาจ้างงานฯ จำนวน 4 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล 0 วันที่ 2 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58 วันที่ 2 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58 0-4475-6841  
2558-06-03 นม0032.001.8/ว94 ลว2มิ.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.เตียวฮงสีลม 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-06-03 นม 0032.101.4/ง 14011 ลว 2 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 มิ.ย.58- 15 มิ.ย.58 วันที่ 2 มิ.ย.58- 15 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-03 นม0032.101.4/ว13823 ลว29พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Fletcher Applicator for Brachytherapy จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซเนสอะไลเม้นท์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-03 นม 0032.101.4/ว 14010 ลว 2 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ รวม 8 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 มิ.ย.58-17 มิ.ย.58 วันที่ 2 มิ.ย.58-17 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-06-03 นม0032.101.4/ว3834 ลว29พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบหล่อเย็นฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-03 นม 0032.101.4/13671 ลว 2 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 มิ.ย.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 2 มิ.ย.58-12 มิ.ย.58 0-4423-5254  
2558-06-03 นม0032.101.4/ว13832 ลว29พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.ซี. แอสซิสต์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-06-03 นม 0032.101.4/ว 13665 ลว 2 มิ.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58 วันที่ 2 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58 0-4423-5254  
2558-06-02 กษ0316.17/586 ลว29พ.ค.58 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ประกาศประกวดราคาจ้างงานขุดลอก (จ้างเหมาบางส่วน) ฯ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 0 วันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 0-4427-5610 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-02 นม 98902/451 ลว 29 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงถนนลงหินคลุก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด 0 วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 0-4424-9490  
2558-06-02 นม 98902/438 ลว 29 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด 0 วันที่ 29 .พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 29 .พ.ค.58-12 มิ.ย.58 0-4424-9940  
2558-06-02 นม0032.301/1472 ลว29พ.ค.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องไฟเด็กแรกเกิดตัวเหลือง จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 29 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558 0-4420-8208 ต่อ 133,202 หรือ www.dkthos.com  
2558-06-02 นม 98902/477 ลว 29 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด 0 วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 0-4424-9490  
2558-06-02 นม 52662/1771 ลว 2 มิ.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 2 มิ.ย.58- 15 มิ.ย.58 วันที่ 2 มิ.ย.58- 15 มิ.ย.58 0-4492-5111-5  
2558-06-02 นม 88001/350 ลว 29 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน 0 วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 0-4499-1441  
2558-06-02 นม0032.301/1483 ลว29พ.ค.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 29 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558 0-4420-8208 ต่อ 133,202 หรือ www.dkthos.com  
2558-06-02 นม 99902/464 ลว 29 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโกรกพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด 0 วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 0-4424-9490  
2558-06-02 กห0482.65/2709 ลว29พ.ค.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 29 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558 วันที่ 17 มิถุนายน 2558 0-4427-3370-5 ต่อ 23404,23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-06-02 นม0032.001.4/380 ลว29พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงฯ และ ก่อสร้างฯ รวมจำนวน 3 โครงการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-02 นม0032.123/ว13943 ลว29พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2558 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-02 นม0032.101.4/ว13672 ลว29พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล (ครั้งที่ 2) จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-02 นม0032.101.4/ว13754 ลว29พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-02 นม0032.101.4/ว13640 ลว29พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดทดสอบสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ จำนวน 60 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-06-02 นม0032.101.4/ว13623 ลว29พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-02 นม0032.101.4/ว13620 ลว29พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดอภิบาลทารกเกิดพร้อมให้ความอบอุ่นและชุดช่วยชีวิต จำนวน 3 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-02 นม0032.101.4/ว13609 ลว29พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค จำนวน 2 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-02 นม0032.101.4/ว13384 ลว29พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาทางเดินอาหาร จำนวน 2 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558 วันที่ 12 มิถุนายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-06-02 นม0032.101.4/ว13686 ลว28พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5146  
2558-05-29 นม0032.101.4/ว.13379 ลว27พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 19 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ออลล์เว็บ เทคโนโลยี 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-29 นม 99003/362 ลว 28 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถส่วนกลาง ฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 0 วันที่ 28 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 28 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 0-4475-6344  
2558-05-29 นม0032.101.4/ว12964 ลว22พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-29 นม 99003/362 ลว 28 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดลูกข่ายกระจายเสียงไร้สายฯ จำนวน 4 ชุด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 0 วันที่ 28 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 28 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 0-4475-6344  
2558-05-29 นม54902/268 ลว28พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลนกออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของสำนักงานเทศบาลตำบลนกออก 0 วันที่ 28 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558 วันที่ 28 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2558 0-4444-2597  
2558-05-29 นม 58402/692 ลว 28 พ.ค.58 สำนนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 28 พ.ค.58-11 มิ.ย.58 วันที่ 28 พ.ค.58-11 มิ.ย.58 0-4429-7604-5  
2558-05-29 นม 52002/4477 ลว 28 พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ) จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พ.ค.58-15 พ.ค.58 วันที่ 29 พ.ค.58-15 พ.ค.58 0-4423-4734  
2558-05-29 กห 0482.65/2655 ลว 28 พ.ค.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 วันที่ 28 .พ.ค.58-9 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58 0-4427-3370  
2558-05-29 นม 0032.101.4/ว 13939 ลว 28 พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 พ.ค.58- 8 มิ.ย.58 วันที่ 28 พ.ค.58- 8 มิ.ย.58 0-4423-5145  
2558-05-29 นม 0032.101.4/ว 13641 ลว 28 พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 พ.ค.58-8 มิ.ย.58 วันที่ 28 พ.ค.58-8 มิ.ย.58 0-4423-5145  
2558-05-29 นม 57201/670 ลว 27 พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 27 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 0-4436-1444  
2558-05-29 ศธ 0530.1(8)/ว 1700 ลว 22 พ.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำป้องยามจุดตรวจ จำนวน 16 หลัง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 21 พ.ค.58 -4 มิ.ย.58 วันที่ 21 พ.ค.58 -4 มิ.ย.58 0-4375-4044  
2558-05-29 กษ 0613 (ศวต.) /243 ลว 21 พ.ค.58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 0 วันที่ 21 พ.ค.58-2 มิ.ย.58 วันที่ 21 พ.ค.58-2 มิ.ย.58 0-4432-8578  
2558-05-28 นม 52972/1195 ลว 27 พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 27 พ.ค.58-11 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.58-11 มิ.ย.58 0-4493-8276 ต่อ 12  
2558-05-28 นม 3217/ว 485 ลว 26 พ.ค.58 ที่ว่าการอำเภอบัวลาย ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของที่ว่าการอำเภอบัวลาย 0 วันที่ 26 พ.ค.-29 พ.ค.58 วันที่ 5 มิ.ย.58 0-4449-5006-7  
2558-05-28 กษ 0616 (3) /1863 ลว 26 พ.ค.58 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนฯ รวม 3 กลุ่ม จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีอิเล้กทรอนิกส์ ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 0 วันที่ 26 พ.ค.-3 มิ.ย.58 วันที่ 10 มิ.ย.58 0-4437-1553  
2558-05-28 นม 0032.123/ ว 13416 ลว 26 พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์O จำนวน 7 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 พ.ค.58-3 มิ.ย.58 วันที่ 10 มิ.ย.58 0-4423-5078  
2558-05-28 นม 76002/203 ลว 27 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประกาศสอบราคาจ้างทำโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อยฯ 0 วันที่ 27 พ.ค.-11 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.-11 มิ.ย.58 0-4400-9806  
2558-05-28 นม 0118/3274 ลว 27 พ.ค.58 ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา 0 วันที่ 27 พ.ค.-9 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.-9 มิ.ย.58 0-4424-2015  
2558-05-28 นม 52462/548 ลว 27 พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคา จำนวน 6 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 27 พ.ค.-11 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.-11 มิ.ย.58 0-4400-9755 ต่อ 13  
2558-05-28 สธ 0412.1/ว223 ลว 27 พ.ค.58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-05-28 นม 0032.301/1437 ลว 27 พ.ค.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านขุนทด 0 วันที่ 27 พ.ค.-8 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.-9 มิ.ย.58 0-4420-8208 ต่อ 133,202  
2558-05-28 นม0032.001.8/ว91 ลว27พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่อง Autoclave ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2558-05-27 นม 0032.301/690 ลว 27 พ.ค.58 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโคน ของโรงพยาบาลจักราช 0 วันที่ 27 พ.ค.58-9 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.58-11 มิ.ย.58  
2558-05-28 นม 56802/400 ลว 26 พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้วหลังใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว 0 วันที่ 26 พ.ค.-5 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58 0-4475-6371  
2558-05-27 นม 77702/605 ลว 26 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลองสำพะเนียง ม.16 บ.ธงชัยเหนือใน 0 วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58 0-4496-9050 ต่อ 13  
2558-05-27 นม81302/395 ลว26พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 27 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2558 วันที่ 27 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2558 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-27 นม 77702/581 ลว 26 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ม.14 บ.ฉัตรมงคล 0 วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58 0-4496-9050 ต่อ 13  
2558-05-27 นม 77702/568 ลว 26 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.13 บ.อ่างห้วยยาง 0 วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58 0-4496-9050 ต่อ 13  
2558-05-27 นม57201/651 ลว25พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนฯ และ ก่อสร้างถนนฯ รวมจำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 25 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558 0-4436-1444 ต่อ 14  
2558-05-27 นม 56902/ว 315 ลว 26 พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาซื้อเครรื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ของสำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58 0-4424-9536  
2558-05-27 นม52611/728 ลว26พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 0 วันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 วันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 0-4493-4036 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-27 นม 52702/ว 82 ลว 26 พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 26 พ.ค.-10 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-10 มิ.ย.58 0-4439-7162 ต่อ 14  
2558-05-27 นม 0032.301/686 ลว 26 พ.ค.58 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลจักราช 0 วันที่ 26 พ.ค.-5 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-5 มิ.ย.58 0-4439-9641-2 ต่อ 172  
2558-05-27 กษ0316.06/569 ลว25พ.ค.58 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ฯ และ จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2558 วันที่ 5 มิถุนายน 2558 0-4435-4255-6 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-27 นม 52611/731 ลว 26 พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จำนวน 3 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 0 วันที่ 26 พ.ค.-2 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-2 มิ.ย.58  
2558-05-27 นม 0032.001.4/343 ลว 26 พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถึงสูงฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 พ.ค.-8 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-8 มิ.ย.58 0-4446-5010-4 ต่อ 159,302  
2558-05-27 นม 0032.001.4/364 ลว 26 พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 พ.ค.-8 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-8 มิ.ย.58 0-4446-5010-4 ต่ 159 ,302  
2558-05-27 นม 0032.001.4/357 ลว 26 พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 พ.ค.-8 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-8 มิ.ย.58 0-4446-5010-4 ต่ 159 ,302  
2558-05-27 นม 0032.001.4/373 ลว 26 พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 โครงการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 พ.ค.58 -8 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.58 -8 มิ.ย.58 0-4446-5010-4 ต่ 159 ,302  
2558-05-27 นม 91002/333 ลว 26 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 0 วันที่ 26 พ.ค.58-8 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.58-8 มิ.ย.58 0-4448-5023-4  
2558-05-27 ชย0017.3/6443 ลว22พ.ค.58 สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ของ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ 0 วันที่ 21 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 0-4481-1573  
2558-05-27 นม 81102/304 ลว 26 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลมอบตะโกเอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมอบตะโกเอน 0 วันที่ 26 พ.ค.58-15 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.58-15 มิ.ย.58 0-4475-6694  
2558-05-27 นม 77702/593 ลว 26 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลองสระน้ำคุ้มโนนตูม ม.7 บ.มาบเชื่อก 0 วันที่ 26 พ.ค.58-9 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.58-9 มิ.ย.58 0-4496-9050 ต่อ 13  
2558-05-27 นม0032.101.4/ว13211 ลว26พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.วี.เคการทอ 0 - - 0-4423-5146  
2558-05-26 นม0032.101.4/ว12651 ลว25พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาตรลมสำหรับใช้กับเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 9 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-26 นม 0032.101.4/ว 12649 ลว 25 พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 11 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 พ.ค.58-10 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58-10 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-05-26 นม 0032.101.4/ว 12948 ลว 25 พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 พ.ค.58-10 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58-10 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-05-26 นม90003/367 ลว26พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธ ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกฯ,ก่อสร้างถนน คสล.ฯ,ซ่อมแซมถนนฯ รวมจำนวน 9 โครงการ ของ อบต.ถนนโพธิ์ 0 วันที่ 26 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558 วันที่ 26 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558 0-4475-6055 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-26 นม 0032.101.4/ว 12947 ลว 25 พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-05-26 นม 0032.101.4/ว 12946 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 พ.ค.58 - 10 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58 - 10 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-05-26 นม 99502/627 ลว 25 พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 0 วันที่ 25 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58 0-4424-9357  
2558-05-26 นม 52702/ว 78 ลว 25 พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชััน ฯ จำนวน 4 คัน ของสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 25 พ.ค.58 -9 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58 -9 มิ.ย.58 0-4439-7162 ต่อ 14  
2558-05-26 นม57402.4/ว691,690 ลว22พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนอรุณสวัสดิ์ ฯ ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-26 นม 57101.2/418 ลว 25 พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสีดา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสีดา 0 วันที่ 25 พ.ค.58 - 9 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58 - 9 มิ.ย.58 0-4430-3002  
2558-05-26 นม 0032.101.4/ว 12652 ลว 25 พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาฯ จำนวน 25 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 พ.ค.58 - 11 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58 - 11 มิ.ย.58 0-4423-5249  
2558-05-26 นม0032.101.4/ว12914 ลว8พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-25 นม0032.101.4/ว12860 ลว22พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 17 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-25 นม 0032.302/918 ลว 22 พ.ค.58 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดตัวบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของพยาบาลโชคชัย 0 วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58 0-4449-1161  
2558-05-25 นม0032.3/655 ลว22พ.ค.58 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 0-4496-9042 ต่อ 7123,7165  
2558-05-25 นม 52352/ว 548 ลว. 22 พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 4 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58 0-4438-7155 ,0-4438-7141  
2558-05-25 ศก 0032/ว 1953 ลว 22 พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารซักฟอกฯ จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุขันธ์ 0 วันที่ 22 พ.ค.58 - 9 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 9 มิ.ย.58 0-4581-4290-4 ต่อ 201  
2558-05-25 กห0482.65/2555 ลว22พ.ค.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 22 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 0-4427-3370-5 ต่อ 23404,23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-05-25 ศก 0032/ว 1951 ลว 22 พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุขันธ์ 0 วันที่ 22 พ.ค.58 - 11 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 11 มิ.ย.58 0-4581-4290-4 ต่อ 201  
2558-05-25 นม52702/ว75 ลว21พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่าใต้ (ต่อจากเดิม) บ้านสีจาน หมู่ที่ 3 ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 21 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558 0-4439-7162 ต่อ 14  
2558-05-25 ศก 0032/ว 1948 ลว 22 พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โร ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุขันธ์ 0 วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58 0-4581-4290-4 ต่อ 201  
2558-05-25 นม51008.9/136 ลว21พ.ค.58 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า นคร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมติดตั้ง ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า นครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 0-4430-5167  
2558-05-25 ศก. 0032/ ว 1946 ลว 22 พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58 0-4581-4290-4 ต่อ 201  
2558-05-25 นม 0012 (2) /ว 024 ลว. 22 พ.ค.58 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดจ้างผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ปฯ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 พ.ค.58 - 4 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 4 มิ.ย.58 0-4437-1663  
2558-05-25 กษ 0308.40/70/2558 ลว 22 พ.ค.58 โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษ ประกาศสอบราคาซื้อแผงเหล็ก (ตามแบบ) และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 0 วันที่ 22 พ.ค.58 - 3 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 4 มิ.ย.58 0-4446-5164 ต่อ 21  
2558-05-25 ศธ0530.1(8)/ว1645 ลว19พ.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 211 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 19 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558 0-4375-4044  
2558-05-22 นม0032.001.8/ว89 ลว22พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.dnrh.go.th  
2558-05-22 นม0032.001.8/ว88 ลว22พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 0-4439-5000 หรือ www.dnrh.go.th  
2558-05-22 นม98402/ว292 ลว21พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระหวัน หมู่ที่ 1 ของ อบต.โนนยอ 0 - - 0-4448-7975  
2558-05-22 นม59402/ว526 ลว21พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ฯ ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง 0 วันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2558-05-22 นม53702/286 ลว21พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ฯ ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 21 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2558-05-22 นม0032.123/ว12978 ลว21พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2558 วันที่ 5 มิถุนายน 2558 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-22 นม54306/523 ลว20พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 20 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 0-4491-7072 หรือ www.taladkae.go.th  
2558-05-22 นม0032.3/ว1042 ลว20พ.ค.58 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน 0 วันที่ 20 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 0-4428-6713 ต่อ 101,149  
2558-05-22 นม0030/9968 ลว19พ.ค.58 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2558 วันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2558 0-4495-8512 ต่อ 10 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-22 นม0025/1122 ลว19พ.ค.58 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง ของ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 0 วันที่ 19 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 0-4446-2763 หรือ www.correct.go.th  
2558-05-22 นม0032.101.4/ว12621 ลว19พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ร้านโฮมแอร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-22 นม0032.101.4/ว12390 ลว19พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 10 เตียง จำนวน 3 ชุด ของ รพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-21 นม0032.101.4/ว12627 ลว21พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูงฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-21 นม77102/1173,1171 ลว20พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-21 นม96302/ว045 ลว20พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวละคร หมู่ที่ 2 ของ อบต.หนองบัวละคร 0 วันที่ 20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 0-4424-9013  
2558-05-21 นม73802/685 ลว20พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผลจ้างเหมารถยนต์โดยสารฯ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2558-05-21 นม52272/ว50 ลว20พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินฯ จำนวน 30 รายการ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 20 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558 วันที่ 9 มิถุนายน 2558 0-4497-8076 ต่อ 14  
2558-05-21 นม56902/ว297 ลว20พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 0-4424-9536  
2558-05-21 นม52462/499 ลว20พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-21 นม 52002/5262 ลว 20 พ.ค. 58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนพายัพทิศ ซอย 11 (ครั้งที่ 2) 0 21 พ.ค. - 5 มิ.ย. 58 21 พ.ค. - 9 มิ.ย. 58 0-4423-4734  
2558-05-21 นม 52002/4257 ลว 20 พ.ค. 58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารโครงเหล็กคลุมสนามบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 20-28 พ.ค. 58 8 มิ.ย. 58 0-4423-4734  
2558-05-21 กห 0482.65/2407 ลว 20 พ.ค. 58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 20 พ.ค. - 2 มิ.ย. 58 8 มิ.ย. 58 0-4427-3370  
2558-05-21 นม 0032.23/ว 606 ลว 20 พ.ค.58 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลโนนแดง 0 20 พ.ค. - 4 มิ.ย. 58 5 มิ.ย. 58 0-4447-5058  
2558-05-21 นม 0032.101.4/ว 12659 ลว 20 พ.ค. 58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 20 พ.ค. - 8 มิ.ย. 58 ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป - 8 มิ.ย. 58 0-4423-5145  
2558-05-21 นม 0004/ว 3046 ลว 20 พ.ค. 58 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอและสนามกีฬาตำบล 0 - 20-27 พ.ค. 58 0-4425-2444  
2558-05-21 นม 91602/343 ลว 19 พ.ค. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมื ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ของ อบต.โนนเมืองพัฒนา 0 19-28 พ.ค. 58 8 มิ.ย. 58 0-4425-9468  
2558-05-21 ทส 1114/995 ลว 19 พ.ค. 58 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ อาคารมัจฉา-วารี จำนวน 13 รายการ ของสวนสัตว์นครราชสีมา 0 20 พ.ค. - 3 มิ.ย. 58 8 มิ.ย. 58 085-6829791  
2558-05-15 นม52006/3960 ลว12พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวสุระ ซอย 3 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4423-4763  
2558-05-15 นม57402.4/640,639 ลว11พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางไปคลองละลม-สุดเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-15 นม57402.4/634,633 ลว11พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขสวัสดิ์ ฯ ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-15 นม0032.101.4/ว12040 ลว11พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-15 นม0032.101.4/ว11809 ลว11พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรฯ จำนวน 20 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอบิซ เฮลธ์แคร์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-05-15 นม0032.101.4/ว11018 ลว12พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 1,056 ราย ได้แก่ บจก.โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-14 นม52006/3990 ลว14พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 3 มิถุนายน 2558 0-4423-4763 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-14 นม0032.101.4/ว12180 ลว14พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำและห้องพักเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วย Spinal unit ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249  
2558-05-14 นม82502/368 ลว12พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างภายในเขตตำบลสระตะเคียน จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2558 08-7257-7715  
2558-05-14 นม52102.3/ว46,869 ลว12พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยปิ่นสุวรรณเชื่อมถนนเทศบาล 15 ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2558-05-14 นม0032.123/ว12179 ลว12พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-14 นม0032.101.4/ว11795 ลว12พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 28 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 28 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-14 นม0032.101.4/ว11793 ลว12พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดแต่งแบบพิมพ์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 12 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-14 นม0032.101.4/ว11792 ลว12พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-14 นม0032.101.4/ว11787 ลว14พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือด พร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-14 นม0032.101.4/ว12061 ลว12พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็ง ขนาด 6.5 mm. จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิ.ย. 58 วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิ.ย. 58 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-14 นม0032.101.4/ว11781 ลว12พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-14 นม0032.301/1261 ลว12พ.ค.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดึงเอวและดึงคอ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4420-8208 ต่อ 133,202 หรือ www.dkthos.com  
2558-05-14 นม0032.301/1250 ลว12พ.ค.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4420-8208 ต่อ 133,202 หรือ www.dkthos.com  
2558-05-14 นม0032.301/1271 ลว12พ.ค.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4420-8208 ต่อ 133,202 หรือ www.dkthos.com  
2558-05-14 นม0032.301/1271 ลว12พ.ค.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4420-8208 ต่อ 133,202 หรือ www.dkthos.com  
2558-05-14 สธ0412.1/ว195 ลว11พ.ค.58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อเข็มฉีดยา จำนวน 395,200 ชิ้น ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 วันที่ 11 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-05-14 ศธ0530.23/ว166 ลว11พ.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติประเภทหลายช่องจ่ายของเหลว (ครั้งที่ 3) จำนวน 8 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-14 ศธ0530.23/ว165 ลว11พ.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อชนิดโมโนโพลาร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4374-2823  
2558-05-14 นม95002/ว143 ลว8พ.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ของ อบต.สายออ 0 - - 0-4497-2111  
2558-05-14 นม0032.3/566 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด 2 เฟสฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 8 - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 18 พฤษภาคม 2558 0-4496-9042 ต่อ 7123,7165  
2558-05-12 นม52005/3955 ลว12พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี จำนวน 6 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558 0-4424-1500  
2558-05-12 นม0032.001.8/ว86 ลว12พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.dnrh.go.th  
2558-05-12 นม99502/581 ลว11พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ของ อบต.หนองตะไก้ 0 - - 0-4424-9357  
2558-05-12 นม76202/ว377 ลว11พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4497-1743-4 , 08-1878-3588  
2558-05-12 นม80702/ว395 ลว11พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเที ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 ฯ ของ อบต.พังเทียม 0 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-12 นม76002/186 ลว11พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ของ อบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4400-9806 หรือ www.dontanin.go.th  
2558-05-12 นม79002/286 ลว11พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปาบ้านหันเก่าฯ ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 11 - 27 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 0-4429-2389 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-12 นม52462/482 ลว11พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อฯ และก่อสร้างฯ รวมจำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-12 นม57702/585 ลว11พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4498-5126 หรือ www.Nongnamsaicity.go.th  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11797 ลว11พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 27 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 27 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว12035 ลว11พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11794 ลว11พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-12 นม88402/ว61 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา 0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4475-6285  
2558-05-12 ทส1413.5/956 ลว8พ.ค.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายทรัพย์สินชำรุด จำนวน 1 รายการ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 0-4424-2619 www.fio.co.th  
2558-05-12 นม52002/3637 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเบญจรงค์ ซอย 9 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4423-4734  
2558-05-12 นม52002/3631 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนหลังหมู่บ้านย่าโม 4 ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4423-4734  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11784 ลว8พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมครุภัณฑ์การพทย์ Power Supply board เครื่องช่วยหายใจ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11782 ลว8พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างผลิต Animation ฯ (ครั้งที่ 2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นักเล่าเรื่อง 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11577 ลว8พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11574 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Telescope 30 องศา 2.7 mm. จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11545 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาร์เอ็กซ์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11437 ลว7พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11434 ลว7พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ไพรม์ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11426 ลว7พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11410 ลว7พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอลฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว10992 ลว6พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว10989 ลว6พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันและอ็อกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 14 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว10595 ลว29เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโลหะแผ่นยึดตรึงกระดูกคอด้านหน้าฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อินเตอร์ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว10028 ลว29เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิมพลานท์คาสท์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-05-11 นม0032.001.8/ว84 ลว11พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4439-5000 หรือ www.dnrh.go.th  
2558-05-11 นม0032.001.8/ว83 ลว11พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Autoclave สำหรับ Handpiece 19 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4439-5000 หรือ www.dnrh.go.th  
2558-05-11 นม93902/365 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 0-4475-6191  
2558-05-11 นม80502/ว492 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 8 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 0-4475-6400 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2558-05-11 นม90402/ว540 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4475-6452 หรือ www.thaang.com  
2558-05-11 นม78602/372 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประเภทถนน คสล. และประเภทงานถนนลูกรังหินคลุก จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.โนนสำราญ 0 - - 08-1955-2103  
2558-05-11 นม81102/281 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4475-6694  
2558-05-11 นม78904/231 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย 0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4449-5165 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม77102/1080,1081 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม77102/1072,1069 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 15 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม52462/473 ลว8พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างวางท่อคอนเวอร์ด ซอย 5 สายบน หมู่ที่ 11 ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 - - 0-4420-0617 ต่อ 13  
2558-05-11 กษ0316.17/479 ลว8พ.ค.58 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุฯ จำนวน 4 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 0 วันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 0-4427-5610-11 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11685 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อไหมเย็บสำหรับเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11666 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว เบอร์ L จำนวน 255,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11585 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตู้ปรับอุณหภูมิ ความจุภายใน 400 ลิตร จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เบทเทอร์ไซเอนซ์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11562 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11682 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสำลีก้อนกลมฯ จำนวน 9,310 ถุง รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11681 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11580 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11677 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ TOP BURN ชนิดไม่ปราศจากเชื้อฯ จำนวน 70,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11584 ลว8พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสะท้อนหัวใจด้วยคลื่อนเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม98802/346 ลว7พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก 0 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม88402/ว59 ลว7พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกสระฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา 0 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4475-6285  
2558-05-11 คค06100/1.3/848 ลว7พ.ค.58 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201ฯ ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 ศธ0530.1(8)/ว1481 ลว7พ.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อรถตัดหญ้าแบบรถเข็น จำนวน 13 คัน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4375-4044  
2558-05-11 ศธ0530.1(8)/ว1480 ลว7พ.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 15 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4375-4044  
2558-05-11 ศธ0530.23/ว159 ลว7พ.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 ศธ0530.23/ว156 ลว6พ.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6 - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4374-2823  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11613 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บขก.ซิลลิค ฟาร์มา และ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5146  
2558-05-08 นม78602/361 ลว7พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 7 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 25 พฤษภาคม 2558 08-1955-2103 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม88102/556 ลว7พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ฯ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม93904/350 ลว7พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4475-6191 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม76102/205 ลว7พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ดอนเมือง 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4424-9598 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม53502/130 ลว7พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช ประกาศประมูลเก็บค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ของ เทศบาลตำบลจักราช 0 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4439-9383  
2558-05-08 นม52812/ว622 ลว7พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพุดซา 0 วันที่ 7 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 0-4421-5444 ต่อ 13  
2558-05-08 นม52006.7/54 ลว7พ.ค.58 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 60 รายการ ของ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4492-4163  
2558-05-08 กษ0316.17/466 ลว7พ.ค.58 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ จำนวน 3 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 0 วันที่ 6 - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4427-5610-11 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม0032.123/ว11529 ลว7พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-08 นม0027.101.4/ว11629 ลว7พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าซับโลหิตทำจากผ้าใยสังเคราะห์ฯ จำนวน 120,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-08 นม0032.101.4/ว11406 ลว7พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-08 นม0032.101.4/ว11436 ลว7พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบายน้ำในโพรงสมองลงท้อง จำนวน 120 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-08 นม80102/422 ลว6พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างฯ ,วางท่อระบายน้ำฯ รวมจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558 08-9428-3600 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม90202/460,459 ลว6พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิล สายทางบ้านขี้ตุ่น-โคกวังวนฯ ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 0-4475-6171-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม81002 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม0032.101.4/ว11408 ลว7พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-08 นม0032.101.4/ว11202 ลว6พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านพักแพทย์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-08 นม0032.101.4/ว11187 ลว6พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องโคบอลต์-60ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-07 นม52002/3789 ลว7พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4423-4738  
2558-05-07 นม52002/3782 ลว7พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 16 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4423-4738  
2558-05-07 นม52002/3776 ลว7พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องขยายผ่าตัดตาพร้อมชุดถ่ายทอดภาพ จำนวน 1 ชุด ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2558-05-07 นม52002/3770 ลว7พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนเบญจรงค์ ซอย 8 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา

0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4423-4738  
2558-05-07 นม0032.101.4/ว11425 ลว7พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อฯ รวมจำนวน 272,740 คู่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-07 นม76202/ว363 ลว6พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ

ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ และ ซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือฯ ของ อบต.ดอนใหญ่

0 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4467-1743-4  
2558-05-07 นม0009/1636 ลว6พ.ค.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้ทดสอบโรคโคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง รวม 4 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

0 วันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-07 นม0032.101.4/ว11232 ลว6พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยา จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 6 - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-07 นม73402/261 ลว1พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.กฤษณา

0 วันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2558 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2558-05-07 นม55102/ว418 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย หมู่ที่2 ของ เทศบาลตำบลโนนไทย

0 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2558-05-07 นม0032.101.4/ว10593 ลว30เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์)

0 - - 0-4423-5254  
2558-05-07 นม0032.101.4/ว11194 ลว6พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อเครื่องปิดผนึกสายถุงเลือดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

0 - - 0-4423-5249  
2558-05-06 นม0032.101.4/ว10513 ลว28เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดปริมาตรความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจรชนิดพกพา จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-06 นม54202/451 ลว1พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านคล้า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า 0 วันที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2558 0-4437-9999 หรือ หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม57902/603 ลว1พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลายฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2558 0-4449-5268 หรือ www.nongbualai.go.th  
2558-05-06 นม57902/595 ลว1พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลายฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2558 0-4449-5268 หรือ www.nongbualai.go.th  
2558-05-06 นม52272/ว43 ลว1พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 20 เมษายน 2558 0-4497-8076  
2558-05-06 นม0032.101.4/ว10505 ลว1พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดขึ้นรูปชนิดกางเองฯ จำนวน 20 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-06 นม0032.123/ว11166 ลว1พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-06 นม81102/270 ลว30เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านมาบตะโกเอน หมู่ที่ 2 ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4475-6694  
2558-05-06 นม77302/ว383 ลว30เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าจั่น หมู่ 14 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม77302/ว382 ลว30เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาจ้างลงหินคลุก บ้านหนองขาม หมู่ 15 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม77302/ว381 ลว30เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คลส. บ้านสองคอน หมู่ 16 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม77302/ว380 ลว30เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง คสล. บ้านหนองตานา หมู่ 13 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม74602/ว286 ลว30เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.คูขาด 0 วันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 0-4424-9274 หรือ www.khukhad.go.th  
2558-05-06 นม97702/ว387 ลว30เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศแก้ไขรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัว 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.กุดจิก 0 - - 0-4433-9127  
2558-05-06 นม92502/236 ลว30เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านน้ำฉ่า หมู่ที่ 3 ของ อบต.โป่งแดง 0 วันที่ 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4433-3455 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-05-06 นม73802/549 ลว30เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ 2 ชั้น ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.kutbot.com  
2558-05-06 นม56002/337,335 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) (ครั้งที่ 4) ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ 0 วันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 0-4433-7276 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม53702/262 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 0-4444-4840 ต่อ 12  
2558-05-06 นม52662/ว1132 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างเหมาขยายผิวถนน คสล. ถนนมาศิริ หมู่ที่ 1 ชุมชนที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม55102/ว418 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย ของ เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4438-1178 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม53902/ว35 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ชุมชนดอนหวาย หมู่ที่ 1 สามัคคี ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 0-4433-2190 ต่อ 22  
2558-05-06 นม52002/3677,3679 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 0 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 0-4424-3200  
2558-05-06 คค06100/1.3/817 ลว30เม.ย.58 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ฯ ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2558-05-06 กษ0316.11/133 ลว30เม.ย.58 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินฯ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 0 วันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 0-4475-6379 ต่อ 105 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม81002/325,326 ลว29เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราครจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 29 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม80402/ว499 ลว29เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และถนนลาดยางแบบเคฟซีล จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2558 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม0032.101.4/ว10979 ลว1พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัด เจาะและกรอกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-06 นม0032.101.4/ว10577 ลว1พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดให้เลือด จำนวน 85,790 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-06 นม0032.101.4/ว10438 ลว27เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหัวตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ จำนวน 1 หัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-06 นม0032.101.4/ว10436 ลว27เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตะวันแม็ดไวสซ์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-06 นม0032.101.4/ว9456 ลว20เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสผลซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกฯ จำนวน 60 ชุด ของ รพ.มหาราชนครรามชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10506 ลว30เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงฟาวเลอร์ 2 ไก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-01 นม0012(2)/ว022 ลว1พ.ค.58 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาสขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุด และยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 15 รายการฯ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 0-4437-1663  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10902 ลว1พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10887 ลว30เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายนำเลือด จำนวน 8,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10761 ลว30เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 420 แกลลอน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10760 ลว1พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 450 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10576 ลว30เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 1,403 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5143-4  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10504 ลว30เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง จำนวน 300 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10404 ลว30เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-30 นม52662/1140 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินอัดแน่น บริเวณก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล หมู่ที่ 12 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-30 นม52662/1130 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างเหมาขยายผิวถนน คสล. ถนนมาศิริ หมู่ที่ 1 ชุมชนที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-30 นม0030/8428 ลว30เม.ย.58 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจฯ จำนวน 4 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4495-8512 ต่อ 10 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2558-04-30 นม75902/ว320 ลว29เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 29 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2558-04-30 นม91002/287 ลว29เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบบประปา ท่อส่งน้ำดิบ บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 0-4448-5023-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-30 นม55202/1002 ลว29เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ของ เทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4432-6027 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-30 นม52352/ว466 ลว29เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณพ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือ สูญหาย ฯ จำนวน 113 รายการ ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 0-4438-7155  
2558-04-30 นม55502/ว456 ลว29เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเป็นรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลบัลลังก์ 0 วันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4475-6170  
2558-04-30 นม0032.101.4/ว10592 ลว29เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด ADA จำนวน 26 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-30 นม0032.101.4/ว10495 ลว29เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-30 นม53802/350 ลว28เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย 0 - - 0-4449-1800 ต่อ 3  
2558-04-30 นม0032.101.4/ว10575 ลว28เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-30 นม0032.101.4/ว10573 ลว28เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-30 นม0032.101.4/ว10541 ลว28เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อพลาสเตอร์ปิดแผลกันน้ำชนิดมีแผ่นรองซับ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-30 ทส1413.5/871 ลว27เม.ย.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลให้เช่าใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ฯ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 27 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4424-2619  
2558-04-30 ทส1413.5/868 ลว27เม.ย.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลให้เช่าใช้ประโยชน์พื้นที่แนวรั้วฯ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 27 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4424-2619  
2558-04-30 นม0032.101.4/ว10543 ลว28เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก้ หจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ 0 - - 0-4423-5146  
2558-04-30 นม0032.101.4/ว10371 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 139 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เม่งหลีรุ่งเรือง 0 - - 0-4423-5146  
2558-04-29 ศธ0544/1698 ลว29เม.ย.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2558-04-29 รม88602/ว250 ลว28เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารฯ ของ อบต.ชีวึก 0 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-4496-0001  
2558-04-29 นม94202/246 ลว28เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. คุ้มตะกุดขี้เหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 2 ของ อบต.ลำมูล 0 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-4475-6841 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-29 นม0032.101.4/ว10220 ลว28เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-29 นม0032.101.4/ว10334 ลว28เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดที่ไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 80 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-29 นม85902/244 ลว27เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ห้วยยาง 0 วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 0-4475-6262  
2558-04-29 นม95002/ว38 ลว27เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนทางเข้าหมู่บ้านโคกหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ของ อบต.สายออ 0 - - 0-4497-21111  
2558-04-29 นม52002/3273 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผล ปีการศึกษา 2557 จำนวน 165,000 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4424-3540 ต่อ 1409  
2558-04-29 นม0032.101.4/ว13099 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยระบบดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-04-29 นม0032.101.4/ว10277 ลว24เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว ฯ จำนวน 1 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เลิศวิศวพันธ์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-04-28 นม52772/573 ลว28เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอย 6ฯ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2558-04-28 นม76202/ว336 ลว27เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 27 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-4497-1743-4, 0-8958-2785-6 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-04-28 o,88704/ว278 ลว27เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพร้าว หมู่ 4 - บ้านจังหรีด หมู่ 3 ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 08-9845-4600 หรือ www.donlocal.go.th  
2558-04-28 นม52002/3501,3503 ลว27เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานแห่เทียน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-28 นม52002/3492 ลว27เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-4423-4738  
2558-04-28 นม0032.001.4/318 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ครบุรี 0 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-04-28 นม0032.001.4/312 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสงพร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย 0 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-04-28 นม0032.001.4/305 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย 0 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-04-28 นม0032.001.4/298 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้่าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย 0 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-04-28 นม0032.001.4/266 ลว266 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ฯ จำนวน 4 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-04-28 นม0032.101.4/ว10218 ลว27เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเข็มเจาะและเลาะเนื้อเยื่ออ่อนชนิดกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-28 กษ0613(ศวต)/186 ลว24เม.ย.58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้าย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 หลัง ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้ายฝากตัวอ่อน 0 วันที่ 24 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 24 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4432-8578  
2558-04-28 กษ0613(ศวต)/171 ลว171 ลว24เม.ย.58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้าย ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้ายฝากตัวอ่อน 0 วันที่ 24 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 0-4432-8578  
2558-04-28 นม0032.001.8/ว79 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-28 นม0032.001.8/ว78 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-28 นม0032.001.8/ว77 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออดิเมด 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-28 นม0032.001.8/ว76 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-28 นม0032.001.8/ว75 ลว27เม.ย58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดวงบรรฎการ เซอร์วิส 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-27 นม52772/560,566 ลว27เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 27 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2558-04-27 นม52662/1096 ลว27เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมชุดช่วยหายใจ จำนวน 2 ชุด ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-27 นม84004/659 ลว24เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 จำนวน 9 เครื่องฯ ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 24 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4435-7936 หรือ www.nongjabok.go.th  
2558-04-27 นม84302/ว65 ลว24เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หนองบัว 0 วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-4475-6258-9 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-27 นม53702/276 ลว24เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 24 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2558-04-27 นม53802/317 ลว24เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย 0 วันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4449-1800 ต่อ 3  
2558-04-27 นม54902/208 ลว24เม.ย58 สำนักงานเทศบาลตำบลนกออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารคัดแยกขยะตำบลนกออกฯ ของ เทศบาลตำบลนกออก 0 วันที่ 21 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 24 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 0-4444-2597  
2558-04-27 นม0032.123/ว10232 ลว24เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-27 สธ0412.1/ว184 ลว24เม.ย.58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-04-27 กห0482.65/1943 ลว24เม.ย.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 24 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-04-27 กษ0613(นม)/333 ลว23เม.ย.58 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 0 วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-44374-14  
2558-04-27 สธ0915.01/733 ลว23เม.ย.58 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบการจ่ายน้ำประปาฯ ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-24 นม56302/374 ลว24เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ เทศบาลตำบลมะค่า 0 วันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4437-7058 หรือ www.gprocurment.go.th  
2558-04-24 นม88001/254 ลว23เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 ของ อบต.จระเข้หิน 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4499-1441  
2558-04-24 นม91802/ว231 ลว23เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดเครนไฮโดรลิคฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.บ้านเก่า 0 - - 0-4475-6083  
2558-04-24 นม77104/979 ลว23เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-24 นม57201/560 ลว23เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนฯ,เจาะบ่อบาดาลฯ,ก่อสร้างระบบประปาฯ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4436-1444 ต่อ 14  
2558-04-24 นม58402/559 ลว23เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 ร้านเสริมสวยเพชร บ้านกุดคล้า หมู่ที่ 5 ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-24 นม58402/555 ลว23เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอ่างแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-24 นม58402/551 ลว23เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านอุทุมพรพัฒนา หมู่ที่ 18 ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-24 นม58402/547 ลว23เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/3 บ้านนายยิ้ม บ้านหมูสี หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-24 นม58402/543 ลว23เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านท่าช้างเหนือ หมู่ที่ 16 ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-24 นม54007.2/27,25 ลว23เม.ย.58 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านเกว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านเกวียน 0 วันที่ 24 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 24 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 0-4433-8105 ต่อ 23  
2558-04-24 นม80105/ว379 ลว22เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า หมู่ 8 ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4475-6412 www.gprocurement.go.th  
2558-04-24 นม0032.101.4/ว.10041 ลว23เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีจอ จำนวน 20 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-24 นม0032.301/ว373 ลว23เม.ย.58 โรงพยาบาลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอ่านแผ่นรับภาพรังสีฯ ของ รพ.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4438-3577-9 ต่อ 133 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-24 นม57902/352 ลว22เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศประมูลขายต้นยูคา พร้อมขุดรากในที่ดินบริเวรโรงปุ๋ย ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 0-4449-5268 หรือ www.process.gprocurenemt.go.th  
2558-04-24 นม80402/ว457 ลว21เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-24 นม0032.001.8/ว72 ลว23เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการเฝ้าระวังสัญญาณชีพฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-24 นม0032.001.8/ว71 ลว23เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่อง Autoclave ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2558-04-24 นม0032.001.8/ว70 ลว23เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2558-04-23 นม82002/ว358 ลว22เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ของ อบต.ลำคอหงษ์ 0 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4475-6380 ต่อ 109 หรือ www.lamknokhong.com  
2558-04-23 นม99502/514 ลว22เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4424-9357  
2558-04-23 นม85501.4/29 ลว22เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 23 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 0-4475-6738-37  
2558-04-23 นม58402/518 ลว22เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป-กลับ นครราชสีมา-กาญจนบุรี ระยะเวลา 3 วัน ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-23 คค0698/3/780 ลว22เม.ย58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 22 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-23 นม0032.101.4/ว9406 ลว22เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-23 นม0032.101.4/ว8894 ลว22เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-23 นม51008.9/112 ลว22เม.ย.58 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นค ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 รายการ ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 0 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4430-5167  
2558-04-23 นม88102/457 ลว21เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2558-04-23 นม56802/298 ลว21เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ประกาศสอบราคาจ้างขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านลำนางแก้ว หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลลำนางแก้ว 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4475-6371  
2558-04-23 นม52003/3289,3280 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2558-04-23 นม0032.124/ว2491 ลว23เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดขาวดำ 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ 0 - - 0-4429-5614-5  
2558-04-23 นม0032.101.4/ว9636 ลว21เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 26,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-22 นม97702/304 ลว22เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.กุดจิก 0 วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 0-4433-5245 หรือ www.kudjiklocal.go.th  
2558-04-22 นม97702/316 ลว22เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.กุดจิก 0 วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 0-4433-5245 หรือ www.kudjiklocal.go.th  
2558-04-22 นม80502/ว437 ลว21เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4475-6400 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2558-04-22 นม75302/ว140 ลว21เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ชีวาน 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 08-1266-0012 , 0-4424-9186 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-22 นม91002/265 ลว21เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านตะเภาหนุน หมู่ที่ 2 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4448-5023-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-22 นม80002/ว211 ลว21เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ฯ ของ อบต.ประทาย 0 - - 0-4475-6568  
2558-04-22 นม60302/407 ลว21เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4499-1987 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-22 นม52006/3380,3378 ลว21เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 0 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4424-4136  
2558-04-22 นม60302/402 ลว21เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4499-1987 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-22 นม55302/335 ลว21เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลักขาว ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4496-1001-2 หรือ www.nonsombun-muni.go.th  
2558-04-22 นม52402.7/ว538 ลว21เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 22 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4428-4647-8 ต่อ 19  
2558-04-22 ทส1114/824 ลว21เม.ย.58 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน 4 หลัง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 08-5682-9791 www.gprocurement.go.th  
2558-04-22 นม0032.101.4/ว9633 ลว21เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-22 นม0032.101.4/ว9432 ลว21เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-22 นม54007.1/81 โรงเรียนเทศบาลตำบลด่านเกวียน สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประกอบด้วย ข้าว และกับข้าว จำนวน 2 อย่างฯ ของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน 0 - วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 044-338084  
2558-04-22 นม52002/3304 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนแลแบบฝึกหัด จำนวน 125 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 0 วันที่ 20 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 044-243200  
2558-04-22 นม0032.101.4/ว9461 ลว20เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ รายการข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 80 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 28 เมษายน 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-04-22 นม0032.101.4/ว.9453 ลว20เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื้อ จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 28 เมษายน 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-22 พม5108/ปม/1522 ลว20เม.ย.58 การเคหะแห่งชาติ ยกเลิกการประกาศเรียกประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชน ของ การเคหะแห่งชาติ 0 - - -  
2558-04-22 นม52002/3211 ลว16เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างระบบระบายนำ้ถนนเดชอุดมซอย 13/6 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 เมษายน - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 044-234734  
2558-04-21 ศธ0544/1582 ลว21เม.ย.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 21 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2558-04-21 นม76902/373 ลว20เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสะเดาเอน,บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ที่ 1,10 ของ อบต.โตนด 0 วันที่ 20 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 0-4433-2015 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-21 นม54105/ว369 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4438-9403 ต่อ 108  
2558-04-21 นม52206.1/835 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ของ เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 20 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 20 - 30 เมษายน 2558 0-4427-9649 หรือ www.gpocurement.go.th  
2558-04-21 นม52662/ว999 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเลฯ จำนวน 1 แห่ง ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 20 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-21 นม52002/3272 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผล ปีการศึกษา 2557 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4424-3540 ต่อ 1409  
2558-04-21 นม0032.101.4/ว9459 ลว20เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-21 นม51008.9/099 ลว20เม.ย.58 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นค ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนฯ ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4430-5167  
2558-04-21 นม0032.101.4/ว9043 ลว20เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-21 นม0032.301/1008 ลว20เม.ย.58 โรงพยาบาลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โนนไทย 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4438-1032, 0-4438-1197 ต่อ 621,623,625 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-21 - แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศแก้ไขรายละเอียดประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 17 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 0-4424-2047 ต่อ 18  
2558-04-21 นม52006.6/166 ลว17เม.ย.58 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการจัดการศึกาษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกาาขั้นพื้นฐานฯ ของ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4421-3293  
2558-04-21 นม0032.101.4/ว9418 ลว17เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic ฯ จำนวน 10,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-21 นม0032.101.4/ว9412 ลว17เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จำนวน 10,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-21 นม0032.101.4/ว8898 ลว8เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อยูนิตทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-04-20 นม54603/304 ลว17เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประกาศสอบราคาซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 2 รายการ ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 0 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 0-4475-6470 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม52662/998 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ภายในอาคารสำนักงานฯ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 20 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม0032.101.4/ว9467 ลว20เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบหล่อเย็นและระบบอัดอากาศของเครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-20 นม74002/360 ลว17เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4438-3623 ต่อ 12  
2558-04-20 นม80502/ว423 ลว17เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 0-4475-6400 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2558-04-20 นม91802/ว226 ลว17เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.บ้านเก่า 0 วันที่ 17 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 0-4475-6083 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม52432/203 ลว17เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 17 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 0-4445-9077 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม58402/503 ลว17เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม58402/500 ลว17เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-20 นม52372/ว671 ลว17เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4421-3262  
2558-04-20 คค0699/พ.1/2270,2268 ลว17เม.ย.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 17 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 0-4424-2047 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 คค0699/1.3/2255,2252 ลว17เม.ย.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรมมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 17 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 0-4424-2047 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 คค0623/พ.1/667,664 ลว17เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 คค0623/พ.1/658,655 ลว17เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม0032.101.4/ว9045 ลว17เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 19 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 17 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-20 นม0032.101.4/ว9044 ลว17เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 17 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม0004/ว2345 ลว16เม.ย.58 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอมฯ ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 0 วันที่ 16 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4425-2444 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 ทส0615/1390 ลว9เม.ย.58 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ประกาศประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฯ จำนวน 4 โครงการ ของ สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 5 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4492-0256 ต่อ 221 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม0032.124/ว2396 ลว20เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4429-5614  
2558-04-17 นม90003/253 ลว17เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร่างฯ และ จ้างขุดลอกสระน้ำฯ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ถนนโพธิ์ 0 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 0-4475-6055 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-17 นม0032.101.4/ว8714 ลว7เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular screw ชนิดพิเศษ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-17 นม80002/ว198 ลว16เม.ย58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลประทาย ของ อบต.ประทาย 0 วันที่ 16 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 0-4475-6568 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-17 นม0032.101.4/ว9042 ลว16เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในโพรงมดลูกแบบโค้งงอได้ จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 16 - 29 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-17 กษ0308.40/2558 ลว16เม.ย.58 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 5 รายการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 8 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 0-4446-5164 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-17 นม52006/3152 ลว10เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 175 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 0 วันที่ 20 - 6 เมษายน 2558 วันที่ 20 - 6 เมษายน 2558 0-4424-4136  
2558-04-17 นม0032.124/ว2334 ลว16เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4429-5614-5  
2558-04-17 นม0032.101.4/ว9127 ลว10เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการอาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 180 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-17 นม0032.101.4/ว9046 ลว10เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-04-17 นม0032.101.4/ว8926 ลว8เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-17 นม0032.101.4/ว8272 ลว7เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศุนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนคคราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-16 คค0623/พ.1/597 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ปริมาณงาน 5.513 กม. ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 10 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ WWW.don.go.th  
2558-04-16 คค0623/พ.1/588 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ปริมาณงาน 4.358 กม. ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 10 - 20 เมาายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ WWW.don.go.th  
2558-04-16 คค0623/พ.1/578 ลว10เ้ม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 10 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ WWW.don.go.th  
2558-04-16 ศธ04066.237/ว.41 ลว10เม.ย.58 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนโนนงิ้ว 0 วันที่ 16 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 08-4836-4840 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-16 ศธ04063/ว1426 ลว10เม.ษ.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 0 วันที่ 7 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 17 เมษายน 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2558-04-16 ศป0007/95 ลว10เม.ย.58 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถยนต์เพิ่มเติม จำนวน 88 คัน ของ สนง.ศาลปกครองนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 0-4430-7300 ต่อ 2004  
2558-04-16 ศธ04066/ว1112 ลว10เม.ย.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แบบที่ 4 จำนวน 1 หลัง ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 0 วันที่ 16 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 044-208-148 หรือ www.korat5.go.th  
2558-04-16 นม88802/260 ลว10เม.ย.58 ที่ทำการองคืการบริหารส่วนตำบลดอนมัน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 10 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 29 เมษายน 2558 0-4475-6560 ต่อ 15 www.donmun.go.th  
2558-04-16 นม52802/ว62 ลว10เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชนิดไม่น้อยกว่า 8 ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ฯ ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 0 วันที่ 10 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 23 เมษายน 2558 0-4438-5066 ต่อ 12  
2558-04-16 นม78102/ว056 ลว10เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสองพี่น้อง หมู่7 ของ อบต.โนนตูม 0 วันที่ 10 -24 เมษายน 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 044-756410 หรือ www.nontoom.go.th  
2558-04-16 นม.73802/494 ลว10เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2558-04-16 นม0032.123/ว.9142 ลว10เม.ษ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจัดซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 30 เมษายน 2558 044-235078,044-252012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-16 นม98602/291 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2558-04-16 นม54502/260 ลว9เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศเพิ่มเติมรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำและถังโฟมในตัว ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง 0 - - 0-4432-1422 ต่อ 15  
2558-04-16 ศก0032/ว1378 ลว9เม.ย.58 โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารสด จำนวน 110 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ 0 วันที่ 9 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 9 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-16 กษ0316/202 ลว7เม.ย.58 สำนักงานชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกขนย้ายพร้อมเกลี่ยตบแต่ง งานระบบระบายน้ำลำน้ำเค็ม ของ สำนักงานชลประทานที่ 8 0 วันที่ 7 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4435-4390 www.gprocurement.go.th  
2558-04-16 กษ0316/195 ลว7เม.ย.58 สำนักงานชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกขนย้ายพร้อมเกลี่ยตบแต่งและงานดินถมบดอัดแน่น งานระบบระบายน้ำลำน้ำมูล-ลำสะแทด ของ สำนักงานชลประทานที่ 8 0 วันที่ 7 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4435-4390 www.gprocurement.go.th  
2558-04-16 กษ0316/188 ลว7เม.ย.58 สำนักงานชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกขนย้ายพร้อมเกลี่ยฯ งานระบบระบายน้ำลำห้วยตะกลึงฯ ของ สำนักงานชลประทานที่ 8 0 วันที่ 7 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4435-4390 www.gprocurement.go.th  
2558-04-16 นม0032.101.4/ว8971 ลว9เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยา Detection System จำนวน 7,000 test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-10 นม88102/424 ลว10เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 รายการ ของ อบต.ตำบลจอหอ 0 วันที่ 10 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 28 เมษายน 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2558-04-10 นม52662/970 ลว10เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 - - 0-4492-5111-5  
2558-04-10 นม52662/969 ลว10เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 10 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 29 เมษายน 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 นม0032.101.4/ว9152 ลว10เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ Power Supply board เครื่องช่วยหายใจ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 27 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-10 นม0032.101.4/ว9134 ลว10เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146  
2558-04-10 นม77102/844,843 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตไฟฟ้า และขยายเขตประปา และก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 นม77102/868,866 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 นม77102/858,857 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 นม77102/437,440 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคันดินสายภายในบ้านมาบลาน หมู่ที่ 20 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 นม98602/293 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2558-04-10 นม80502/ว340 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ ของ อบต.พลสงคราม จำนวน 6 โครงการ 0 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 0-4475-6400 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2558-04-10 นม89904/171 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ตูม 0 - - 0-4444-0029, 0-444-0140  
2558-04-10 นม54902/183 ลว9เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลนกออก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 จุด ของ เทศบาลตำบลนกออก 0 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 0-4444-2597  
2558-04-10 นม52102.3/ว39 ลว9เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 26 (ต่อจากเดิม) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2558-04-10 นม52002/3115 ลว9เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนพายัพทิศ ซอย 11 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 30 เมษายน 2558 0-4423-4734  
2558-04-10 คค0623/พ.1/510,507 ลว9เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0303 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 9 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 คค0623/พ.1/502,499 ลว9เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0101 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 9 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 คค0623/พ.1/494,491 ลว9เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 219 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 9 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 คค0623/พ.1/486,483 ลว9เม.ย58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 9 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 นม0023.101.4/ว9138 ลว9เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตัด เจาะและกรอกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 20 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 นม0032.101.4/ว9037 ลว9เม.ย58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Fletcher Applicator for Brachytherapy จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-10 นม51008.27/ว69 ลว9เม.ย.58 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 0 วันที่ 9 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 0-4498-7002  
2558-04-10 ยธ1111/(ยอ.)/2359 ลว8เม.ย.58 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 96 รายการ ของ สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 0 วันที่ 21 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4432-7015 ต่อ 107  
2558-04-10 ทส1621.1/4851 ลว8เม.ย.58 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นคร ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารบ้านพักฯ จำนวน 4 หน่วย ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 20 เมษายน 2558 0-4422-2201 ต่อ 26  
2558-04-10 ศธ0530.1(8)/ว1110 ลว3เม.ย.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงถนนเส้นวัดป่ากู่แก้ว จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 2 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 28 เมษายน 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-04-10 นม0032.101.4/ว8715 ลว10เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายฯ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-04-09 นม52662/936 ลว9เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 นม83602/505,504,498 ลว8เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสิงสาง หมู่ 1 ของ อบต.เสิงสาง 0 วันที่ 8 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 24 เมษายน 2558 0-4445-7107 www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 นม88704/ว240 ลว8เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 รายการ ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 8 - 21 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 21 เมษายน 2558 08-9845-4600 หรือ www.donlocal.go.th  
2558-04-09 นม88102/406 ลว8เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 8 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 24 เมษายน 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2558-04-09 นม57402.4/ว517,515 ลว8เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมผนังกันสาดและขยายพื้นทางเดินตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 8 - 21 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 21 เมษายน 2558 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 คค0623/พ.1/463,460 ลว8เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 คค0623/พ.1/455,452 ลว8เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0301 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 คค0623/พ.1/447,444 8เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 348ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 คค0623/พ.1/439,436 ลว8เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ควบคุม 0303 ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 คค06100/1.3/684 ลว8เม.ย.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการทางจักรยานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 304ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2558-04-09 นม0004/ว2250 ลว8เม.ย.58 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักแหละแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอมฯ ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4425-2444 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 นม0004/ว2249 ลว8เม.ย.58 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอและสนามกีฬาตำบล ฯ ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4425-2444 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 นม51008.8/383 ลว8เม.ย.58 โรงเรียนมะค่าวิทยา ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10) ของ โรงเรียนมะค่าวิทยา 0 วันที่ 8 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 29 เมษายน 2558 0-4436-7079 หรือ www.makhawittaya  
2558-04-09 นม84004/501 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558 0-4435-7936 หรือ www.nongjabok.go.th  
2558-04-09 นม80002/ว193 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางฯ หมู่ที่ 4 ของ อบต.ประทาย 0 - - 0-4475-6568  
2558-04-09 นม71201/340,341 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558 0-4498-2521 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 นม71202/331,332 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายสมบูรณ์ หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 นม71202/325,327 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแคปซีลฯ หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 นม0032.101.4/ว4643 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-09 นม0032.101.4/ว8441 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-09 นม0032.101.4/ว4435 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โปรฟิกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-09 นม0032.101.4/ว4430 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยา จำนวน 170,350 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคเอ็น เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-09 นม0032.101.4/ว4427 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัดต่อแบบเป็นวงกลม จำนวน 130 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 ศธ0544/1513 ลว8เม.ย.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศจ้างออกแบบสนามฟุตบอล จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 มิถุนายน 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2558-04-08 นม80502/ว366 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4475-6400 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2558-04-08 นม95704/ว71 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านปลายดาบ อบต.สุขเกษม 0 วันที่ 7 - 21 เมษายน 2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 09-8105-3972 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-08 นม99502/449 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ของ อบต.หนองตะไก้ 0 - - 0-4424-9357  
2558-04-08 นม84004/519 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ฯ จำนวน 2 คัน ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 0-4435-7936 หรือ www.nongjabok.go.th  
2558-04-08 นม88102/399 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2558-04-08 นม88102/381 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 17 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 23 เมษายน 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2558-04-08 นม52305/ว469 ลว7เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 0-4498-6043 ต่อ 51  
2558-04-08 คค0623/พ.1/401,431 ลว7เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบรูณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-08 ึคค0623/พ.1/426,423 ลว7เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-08 คค0623/พ.1/417,414 ลว7เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-08 คค0623/พ.1/409,406 ลว7เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-08 คค0710/ว2752 ลว7เม.ย.58 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ฯ จำนวน 13 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 26 เมษายน 2558 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-08 กษ1111(ศส.6)/118 ลว7เม.ย.58 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 ประกาศประมูลขายพัสดุชำรุด จำนวน 18 รายการ ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 0 วันที่ 27 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 0-4492-0261  
2558-04-08 นม0032.123/ว8901 ลว7เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 21 เมษายน 2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว8389 ลว3เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อฯ จำนวน 107,440 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว8559 ลว7เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 10 เตียง จำนวน 3 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-08 นม60502/190 ลว3เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยาง ประกาศยกเลิกประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง 0 - - 0-4496-4504-5  
2558-04-08 ทส1413.5/702 ลว3เม.ย.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4424-2619  
2558-04-08 นม0032.3/273 ลว3เม.ย.58 โรงพยาบาลคง ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.คง 0 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 0-4445-9215-6 ต่อ 102 หรือ www.korathealth.com  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว8220 ลว3เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 52,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว7909 ลว3เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว8448 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสี่ถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 15,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว8416 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติฯ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว8429 ลว1เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ และ บจก. ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว7900 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว7725 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว7902 ลว30มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ TCBS จำนวน 150 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เวลล์เคมฟาร์มาซูดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว8126 ลว30มี.ค.85 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว7881 ลว27มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ Philips รุ่น BV-Libra จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-04-07 นม96902/ว124 ลว3เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศขอแก้ไขรายละเอียดประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะแกรงฯ ของ หลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 - 0-4493-8865 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-07 นม74402/ว241 ลว3เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.คลองม่วง 0 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 0-4424-9694 ต่อ 106 www.gprocurement.go.th  
2558-04-07 นม79002/217 ลว3เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านห้วยแคน ถังแชมเปญ หมู่ 8 ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 3 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 29 เมษายน 2558 0-4429-2389 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-07 นม54102/ว331 ลว3เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำชั้นเก็บเอกสารติดถาวร ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2558 0-4438-9403 ต่อ112  
2558-04-07 นม58402/457 ลว3เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 3 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-07 นม0032.101.4/ว8603 ลว3เม.ย58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (ครั้งที่ 2) จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-07 นม0032.101.4/ว8388 ลว3เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-07 นม0032.3/ว634 ลว3เม.ย.58 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้อรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 รายการ ของ รพ.สูงเนิน 0 วันที่ 3 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 17 เมษายน 2558 0-4428-6713 ต่อ 101 , 149  
2558-04-07 ศธ0530.23/ว126 ลว3เม.ย.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดสไลด์เชื้อราและแบคทีเรีย จำนวน 1 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-07 ศธ04062.131/92 ลว3เม.ย.58 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ของ โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 27 เมษายน 2558 08-1879-4583  
2558-04-07 กษ0316.14/56 ลว2เม.ย.58 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแ ประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นฯ , ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ , งานจ้างก่อสร้างฯ , งานจ้างทำบานระบายน้ำฯ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ 0 วันที่ 2 - 8 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4424-9470 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-07 กษ0316.17/314 ลว2เม.ย.58 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดินฯ จำนวน 5 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 2 - 8 เมษายน 2558 วันที่ 17 เมษายน 2558 0-4427-5610 หรือ www.gpocurement.go.th  
2558-04-07 กษ0316.06/372 ลว2เม.ย.58 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำฯ , เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินฯ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 8 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4435-4255-6 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-07 ศธ0530.1(8)/ว1067 ลว1เม.ย.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงสะพานข้ามห้วยคะคาง จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 1 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 22 เมษายน 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-04-07 ศธ0530.1(8)/ว1061 ลว1เม.ย.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 25 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-04-07 นม54302/352 ลว31มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 9/9 ฯ ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-07 นม0032.001.8/ว65 ลว3เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 26 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-07 นม0032.001.8/ว64 ลว3เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.เคเคขอนแก่นลอนรี่ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-03 นม52662/870 ลว3เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. , ถนนหินคลุก และ ก่อวร้างวางท่อระบายน้ำ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-03 นม52662/860 ลว3เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-03 นม0032.001.8/ว63 ลว3เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 29 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 20 เมษายน 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-03 นม71404/278 ลว2เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 2 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 22 เมษายน 2558 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu  
2558-04-03 นม80602/113 ลว2เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.พลับพลา 0 วันที่ 2 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 28 เมษายน 2558 0-4449-1788 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-03 นม54502/223 ลว2เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศประกดวราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง 0 วันที่ 2 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4432-1422 ต่อ 15  
2558-04-03 นม54502/215 ลว2เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำและถังโฟมในตัวเป็นรถชนิด 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง 0 วันที่ 2 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4432-1422 ต่อ 15  
2558-04-03 นม0032.123/ว8555 ลว2เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-03 นม0032.101.4/ว8426 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรฯ จำนวน 20 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 20 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-03 กษ0316.06/362 ลว1เม.ย.58 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ฯ จำนวน 4 รายการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 7 เมษายน 2558 วันที่ 17 เมษายน 2558 0-4435-4255-6 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-03 นม52006/2786 ลว31มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดฯ ของ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 0 วันที่ 2 - 11 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 11 เมษายน 2558 0-4424-2309  
2558-04-03 นม52006.1/204 ลว31มี.ค.58 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ประกาศประมูลจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียน ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4424-3500  
2558-04-03 นม52006.1/193 ลว31มี.ค58 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศึกาา 2558 จำนวน 207 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 วันที่ 10 , 16 , 17 เมษายน 2558 0-4424-3500  
2558-04-03 ศธ0530.11/ว635 ลว26มี.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 AV พร้อมติดตั้ง จำนวน 150 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4375-4333 ต่อ 2368 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม52003/2820 ลว1เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 - - 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2558-04-02 กษ0316.06/372 ลว2เม.ย.58 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ , เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน รวม จำนวน 6 โครงการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา 0 - - 0-4435-4255-6 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม52006/2771 ลว31มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4423-4763 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 คค0710/ว2494 ลว31มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีม ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง นม.1015ฯ ของ สนง.ทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8331 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตู้ปรับอุณหภูมิฯ จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8263 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8228 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7944 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปิดผนึกสายถุงเลือดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7942 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 ทส1413.5/664 ลว31มี.ค.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 0-4424-2619 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 ทส1413.5/662 ลว31มี.ค.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 - - 0-4424-2619  
2558-04-02 นม96902/ว118,117 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 ของ อบต.หลุ่งตะเคียน 0 - วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4493-8865 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม52005/2769 ลว30มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเหล็กชีทไพล์ จำนวน 2 รายการ ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 0-4424-1500  
2558-04-02 กษ0316.06/335 ลว30มี.ค.58 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน จำนวน 6 รายการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4435-4255-6 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7307 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-04-02 นม52662/804 ลว2เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาสสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 22 เมษายน 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม79002/208 ลว1เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปาบ้านหันเก่าฯ ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 1 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 0-4429-2389 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม52002/2833,2832 ลว1เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4423-4734 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8296 ลว1เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาสสอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 23 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8260 ลว1เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาตรความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจรชนิดพกพา จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 0-4423-5254  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8259 ลว1เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Telescope 30 องศา 2.7 mm. จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8467 ลว1เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอลฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 20 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8225 ลว1เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม54302/388 ลว31มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 9/9 ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12 ฯ ของ เทศบาลตำบลตลอดแค 0 วันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 คค0710/ว2564 ลว31มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ฯ จำนวน 8 โครงการ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว5684 ลว11มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 กษ0316.06/354 ลว31มี.ค.58 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาสประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ฯ , เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินฯ รวม จำนวน 6 รายการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4435-4255-6 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม96202/ว122 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Cape sael ของ อบต.หนองไทร 0 - - 0-4424-9655  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8226 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อระบบขวดระบายของเหลวด้วยแรงดูด จำนวน 8,820 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ทริมเมอร์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7905 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7904 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7916 ลว30มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Tube Extension ฯ จำนวน 247,140 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคเอ็น เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7906 ลว30มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 180 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7800 ลว27มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายให้ออกซิเจนทางจมูกแบบมีท่อแยก 2 ท่อ จำนวน 36,215 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7516 ลว24มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7738 ลว25มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Hypochloride 5 g Powder จำนวน 35,460 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7724 ลว25มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว6673 ลว17มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลวื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน 80 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-01 นม52006/2774 ลว31มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4423-4763 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-01 คค0623/พ.1/290,287 ลว31มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-01 คค0623/พ.1/282,279 ลว31มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-01 คค0623/พ.1/274,271 ลว31มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-01 คค0623/พ.1/266,263 ลว31มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอนควบคุม 0100 ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-01 นม0032.001.8/ว62 ลว1เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 20 เมษายน 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 นม98902/247 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2558-03-31 นม98902/260 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโค้งเจริญ หมู่ที่ 3 สายทางโกรกกะหาด ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2558-03-31 นม98902/273 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ปะกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านมาบกราด หมู่ที่ 6 สายทางหนองตะนุ ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2558-03-31 นม98902/286 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านมาบกราด หมู่ที่ 6 สายทางเดิ่นใหญ่ ตำบลมาบกราด ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2558-03-31 นม76802/ว195 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบผิวดิน บ้านตะโกทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลตาจั่น จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น 0 วันที่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 08-0798-3080 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 นม95302/168 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.สำโรง 0 วันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4476-0094 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 นม950052/ว30 ลว30มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ประกาสประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ้านโคกหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลสายออ ของ อบต.สายออ 0 วันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4497-2111 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 นม52462/351 ลว30มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ และ วางท่อฯ รวม จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-03-31 นม52612/466 ลว30มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 0 วันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4493-4036 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 คค0623/พ.1/241,238 ลว30มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 คค0623/พ.1/233,230 ลว30มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0301 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 มีนาคม 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 คค0623/พ.1/225,222 ลว30มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 คค0623/พ.1/217,214 ลว30มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 2 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 คค0698/3/633 ลว30มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 นม0032.001.4/254 ลว30มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกดวราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ จำนวน 3 คัน ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-03-31 นม0032.001.4/235 ลว30มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง จำนวน 1 หลัง ของ รพ.เสิงสาง 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-03-31 กห0482.65/1651 ลว30มี.ค.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 0-4423-4391-2  
2558-03-31 นม0032.123/ว8170 ลว30มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-31 นม0032.101.4/ว7746 ลว27มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-31 นม0032.101.4/ว7859 ลว30มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านพักแพทย์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 0-4423-5249  
2558-03-31 นม96102/ว131 ลว27มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างปรับปรุงฯ และ ก่อสร้างฯ รวม จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ตาดใหญ่ 0 - - 0-4497-9404  
2558-03-31 นม0032.101.4/ว7793 ลว27มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควันดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 29 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 29 เมษายน 2558 0-4423-5254  
2558-03-31 นม0032.001.8/ว58 ลว30มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-03-31 นม0032.001.8/57 ลว30มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอ็น.อี.นอร์ทอีส 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-03-30 นม52612/461 ลว30มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ เทสบาลตำบลหนองไผ่ 0 วันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4493-4036 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 สธ0412.1/ว155 ลว30มี.ค.58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 วันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-03-30 นม0032.001.8/ว55 ลว30มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม85501.2/146 ลว27มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตฯ ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 27 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4475-6738-40  
2558-03-30 นม88802/231 ลว27มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม80002/ว167 ลว27มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางฯ บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 ตำบลประทาย ของ อบต.ประทาย 0 วันที่ 27 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4475-6568 , 0-4475-6569 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม85002/0307,0302 ลว27มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ และ ซ่อมสร้างผิวทางฯ รวม จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4496-0231 ต่อ 2 หรือ www.nongraviang.go.th  
2558-03-30 นม73802/413 ลว27มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 14 ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2558-03-30 นม0009/1207 ลว27มี.ค.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 2 คันๆ ละ 3 วัน ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม0032.101.4/ว7984 ลว27มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว ฯ จำนวน 1 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-30 นม0032.101.4/ว7714 ลว27มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-30 นม0032.001.4/292 ลว27มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสงพร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย 0 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม0032.001.4/283 ลว27มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม0032.001.4/276 ลว27มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ โคมคู่ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม0032.001.4/267 ลว27มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 2 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 กห0482.65/1515 ลว27มี.ค.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-03-30 พม5108/ปม/1037 ลว30มี.ค.58 การเคหะแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอาคารบ้านแฝด 2 ชั้น และ อื่นๆ ของ การเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 0-2351-6144 หรือ www.nha.co.th  
2558-03-30 คค06100/1.3/570 ลว26มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 26 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2558-03-30 คค06100/1.3/568 ลว26มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดาคาจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 26 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2558-03-30 มท0210.04/192 ลว30มี.ค.58 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการระดับ 5-6 ขนาด 3 ชั้น ฯ จำนวน 1 หลัง ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4424-2995 ต่อ 36440, 36441 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม0032.101.4/ว3976 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นครชัยขนส่ง 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-30 นม0032.101.4/ว7729 ลว25มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทย ริช คอร์ปอเรชั่น 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-27 นม96202/ว195 ลว26มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Cape sael ฯ ของ อบต.หนองไทร 0 วันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4424-9655 หรือ www.nongsai.go.th  
2558-03-27 นม77102/735 ลว26มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก และ กำหนด เวลา สถานที่ เงื่อนไขฯ ประมูลจ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านมาบค่าย ของ อบต.ทัพรั้ง 0 - - 0-4497-2445  
2558-03-27 นม77102/722 ลว26มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เงื่อไขฯ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนสง่า ของ อบต.ทัพรั้ง 0 - - 0-4497-2445  
2558-03-27 นม77102/715 ลว26มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านคัดเลือก และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เงื่อนไข ฯ ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางฯ ของ อบต.ทัพรั้ง 0 - - 0-4497-2445  
2558-03-27 นม52412/788 ลว26มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฯ บริเวณสายทางจากสี่แยกตลาดหนองปรือฯ ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 วันที่ 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4493-0239  
2558-03-27 นม52702/ว53 ลว26มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 26 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 0-4439-7162 ต่อ 14  
2558-03-27 นม52002/2695 ลว26มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผอยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2558-03-27 นม0032.123/ว7830 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-27 นม72502/ว249 ลว25มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 14 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน 0 วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4498-4061-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-27 นม98602/236238 ลว25มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 3) ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2558-03-27 นม73802/397 ลว25มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.kutbot.com  
2558-03-27 นม73802/385 ลว25มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2558-03-27 พม5108/ปม/1010 ลว25มี.ค.58 การเคหะแห่งชาติ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ของ การเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-2351-6144 หรือ www.nha.co.th  
2558-03-27 กษ0316.14/54 ลว25มี.ค.58 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแ ประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้น คสล.ฯ , ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ , และจ้างทำบานระบายน้ำฯ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ 0 วันที่ 25 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 0-4424-9470 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-27 นม73503/ว284 ลว24มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.กำปัง 0 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4497-4222 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-27 นม52352/ว326 ลว23มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านวังแร่ หมู่ 5 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4438-7155, 0-4438-7141 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-27 ศธ0530.29/ว113 ลว23มี.ค.58 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4375-4636 , 0-4375-4333 ต่อ 3303 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-27 นม0032.101.4/ว7547 ลว24มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องปั่นของเหลวให้ตกตะกอน ขนาด 30 หัวปั่น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-26 นม71902/221,59 ลว26มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.มะเกลือใหม่ 0 วันที่ 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4433-6247 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-26 ศธ0544/1385 ลว26มี.ค.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มี่นาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2558-03-26 นม0032.101.4/ว7829 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2558 0-4423-5146 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-26 นม0032.101.4/ว7744 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัใจ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 0-4423-5249  
2558-03-26 นม0032.101.4/ว7741 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องโคบอลต์-60 ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-26 นม0032.101.4/ว7743 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-26 นม0032.101.4/ว7737 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างผลิต Animation ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 0-4423-5249  
2558-03-26 นม96802/ว295 ลว25มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหั ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 2 ของ อบต.หนองหัวฟาน 0 วันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4497-1308 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-26 นม0030/6049 ลว25มี.ค.58 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อพัดลมตั้งโต๊ะฯ จำนวน 400 ตัว และ ผ้าห่มนวมเอนกประสงค์ฯ จำนวน 150 ผืน ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4495-8512 ต่อ 10 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2558-03-26 นม0004/ว1989 ลว25มี.ค.58 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอและสนามกีฬาตำบล ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 0 วันที่ 25 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 0-4425-2444 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-26 นม0032.101.4/ว7711 ลว25มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4423-5249  
2558-03-26 นม032.1014/ว7822 ลว25มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโลหะแผ่นยึดตรึงกระดูกคอด้านหน้า จำนวน 80 ชิ้น และ สกรูสำหรับยึดแผ่นโลหะ จำนวน 350 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-26 นม032.101.4/ว7799 ลว25มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-26 นม0032.101.4/ว7498 ลว25มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-26 กษ0613(ศวต)/131 ลว25มี.ค.58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้าย ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้ายฝากตัวอ่อน 0 - - 0-4432-8578  
2558-03-26 พม5108/ปม/0895 ลว24มี.ค.58 การเคหะแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆฯ ของ การเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 24 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 0-2351-6144 หรือ www.nha.co.th  
2558-03-26 ทส1621.1/3892 ลว23มี.ค.58 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นคร ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบ้านพักฯ ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 0-4422-2201 ต่อ 26  
2558-03-26 นม0032.124/ว2015 ลว26มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย 0 - - 0-4429-5614 -5  
2558-03-25 นม96802/ว285 ลว24มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหั ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองหัวฟาน 0 วันที่ 24 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 17 เมษายน 2558 0-4497-1308 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 นม99502/378 ลว24มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4424-9357  
2558-03-25 นม57902/244 ลว24มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 0-4449-5268 หรือ www.process.gprocurenemt.go.th  
2558-03-25 นม77602/207 ลว24มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 12 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4475-6277-8 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 คค0623/พ.1/157,154 ลว24มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 คค0623/พ.1/164,162 ลว24มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 คค0623/พ.1/181,178 ลว24มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 คค0623/พ.1/173,170 ลว24มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 กษ0316.17/248 ลว24มี.ค.58 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอก-งานวางท่อส่งน้ำฯ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4427-5610 หรือ www.gpocurement.go.th  
2558-03-25 นม79002/177 ลว23มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐานกลางแจ้งและอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4429-2389 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 นม52015.5/540,542 ลว23มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การประปาฯ ถนนเทศบาล 20 และ ถนนหนองม่วง 3 ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4446-2320 ต่อ 38 หรือ www.buayaicity.go.th  
2558-03-25 นม57201/447 ลว23มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ , เจาะบ่อบาดาล รวม จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 0-4436-1444 ต่อ 14  
2558-03-25 นม0009/ว177 ลว23มี.ค.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนฯ จำนวน 2 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 นม0032.101.4/ว7311 ลว23มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-25 นม0032.101.4/ว7740 ลว24มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ชัยกานต์ พลาสติก 0 - - 0-4423-5146  
2558-03-25 นม0032.101.4/ว7326 ลว23มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-25 นม0032.101.4/ว7319 ลว23มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA ฯ จำนวน 12,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-24 นม52005/2597 ลว24มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 11 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 0-4424-1500  
2558-03-24 นม92102/ว218 ลว23มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวั ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ซ่อมสร้างผิวทางฯ รวม จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.บ้านวัง 0 วันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4438-1707 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม98402/ว164 ลว23มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ฯ จำนวน 1 หลัง ของ อบต.โนนยอ 0 วันที่ 23 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4448-7975 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม95902/189 ลว23มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองค่าย 0 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 0-4475-6254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม95902/185 ลว23มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย (รถอีแต๋น) ของ อบต.หนองค่าย 0 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 0-4475-6254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม88802/214 ลว23มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม88802/206 ลว23มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม52372/ว524 ลว23มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ ภายในตำบล จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4421-3626 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม52902/ว213 ลว23มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม52002/2580 ลว23มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำฝนพร้อมกับปรับปรุงดาดฟ้าอาคารเรียน 1 ของ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 0 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2558-03-24 นม0032.123/ว7461 ลว23มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-24 คค06100/1.3/547 ลว23มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 คค06100/1.3/545 ลว23มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 คค0698/3/600 ลว23มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 คค0698/3/598 ลว23มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอนควบคุม 0100 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 คค0623/พ.1/148,145 ลว23มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 304 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 คค0623/พ.1/140,137 ลว23มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรระทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 คค0623/พ.1/132,129 ลว23มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม88001/168 ลว20มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 ของ อบต.จระเข้หิน 0 วันที่ 20 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 0-4499-1441  
2558-03-24 ศธ04063/1135 ลว19มี.ค.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 0 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2558-03-24 ศธ04063/1134 ลว19มี.ค.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ประกาศสอบราคาซื้อ Active Borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throe จำนวน 1 ชุด ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 0 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2558-03-24 นม0032.101.4/ว6481 ลว17มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-23 นม82502/ว217 ลว20มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ และ ซ่อมแซมฯ รวม จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 0-4445-7286 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-23 นม94002/90 ลว20มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 ของ อบต.เมืองพะไล 0 วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4449-5009 หรือ www.cgd.go.th  
2558-03-23 นม99502/ว350 ลว20มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 - - 0-4424-9357  
2558-03-23 นม88704/ว789 ลว20มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 0-89845-4600 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-23 นม90202/ว309 ลว20มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 23 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 0-4475-6171-2 หรือ www.thajalung.go.th  
2558-03-23 นม56902/ว174 ลว20มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 20 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 20 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4424-9536  
2558-03-23 นม52005/2543 ลว20มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4424-1500 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-23 คค0623/พ.1/123,120 ลว20มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ฯ ของ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 20 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-23 นม2932/ว116 ลว20มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยบ้านยาง จำนวน 1 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 20 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 20 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 0-4496-4011  
2558-03-23 กษ0613(ศวต)/119 ลว20มี.ค.58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด Phase Contrastฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 0 วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 0-4432-8578  
2558-03-23 86202/ว235 ลว19มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หินดาด 0 - - 0-4475-6110  
2558-03-23 นม52102.3/519 ลว19มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 2 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2558-03-23 ทส19มี.ค.58 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นคร ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารบ้านพักฯ จำนวน 3 หน่วย ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2558 0-4422-2201 ต่อ 26  
2558-03-23 นม82002/ว303 ลว20มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ของ อบต.ลำคอหงษ์ 0 วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 0-4475-6380 ต่อ 109 หรือ www.lamknokhong.com  
2558-03-20 ทส1114/631 ลว20มี.ค.58 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศเชิญชวนว่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างฯ จำนวน 2 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558 08-5682-9791  
2558-03-20 นม71602/249 ลว19มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โบสถ์ 0 วันที่ 19 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 0-4496-5031 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-20 นม73902/276 ลว19มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซิลฯ ของ อบต.แก้งสนามนาง 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 2 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4433-9336 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-20 นม83802/249 ลว19มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระน้ำหนองพลวง บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ 7 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2558-03-20 นม97802/181,182 ลว19มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โค้งยาง 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4424-9765 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-20 นม52702/ว35 ลว19มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 3 เมษายน 2558 0-4439-7162 ต่อ 14  
2558-03-20 นม56002/190,199 ลว19มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแคปซีล สายทางเข้าอำเภอพระทองคำ ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4433-7276 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-20 คค06100/1.3/527 ลว18มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2310 ตอนควบคุม 0100ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 18 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2558-03-20 นม1418/690 ลว18มี.ค.58 ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อำเภอสีคิ้ว 0 วันที่ 18 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558 0-4441-3020  
2558-03-20 นม1418/646 ลว16มี.ค.58 ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว ประกาสสอบราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะ บ้านซับสวรรค์ หมู่ 5 ของ อำเภอสีคิ้ว 0 วันที่ 16 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 26 มีนาคม 2558 0-4441-3020  
2558-03-20 นม0032.301/ว415 ลว16มี.ค.58 โรงพยาบาลห้วยแถลง ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.ห้วยแถลง 0 วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558 0-4430-1067-9 ต่อ 112,113 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-19 คค0710/นม/1072 ลว19มี.ค.58 แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ ของ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 0-4432-7497-9 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-19 นม73902/263 ลว18มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซิลสายบ้านหนองบง-หน้าโรงพยาบาลแก้งสนามนาง ของ อบต.แก้งสนามนาง 0 วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4433-9336 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-19 นม76802/ว166 ลว18มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น 0 วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 18 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 0-4497-8539 , 08-5207-3109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-19 นม88402/ว36 ลว18มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางกิตติ - นางดาวเรืองฯ ของ อบต.ช่อระกา 0 วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2558 0-4475-6285  
2558-03-19 นม52002/2469 ลว18มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 3 ของ โรงเรียนเทศบาล 5 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4423-4734 ต่อ1416  
2558-03-19 นม52002/2458 ลว18มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4423-4734 ต่อ 1409  
2558-03-19 นม0016/ว1807 ลว18มี.ค.58 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ ของ สนง.พาณิชย์จังหวัด 0 วันที่ 18 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 18 - 25 มีนาคม 2558 0-4424-2172  
2558-03-19 ทส1413.5/563 ลว18มี.ค.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 0-4424-2619 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-19 นม73503/ว260 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.กำปัง 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558 0-4497-4222 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-19 นม71202/351,353 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมผิวทางลาดยางแคปซีล บ้านนา-บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-19 นม52002/2477 ลว18มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนฯ จำนวน 5 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4423-4734  
2558-03-19 นม0032.301/389 ลว17มี.ค.58 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย ประกาศสอบราคาวื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ลำทะเมนชัย 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 0-4475-6404 ต่อ 101,333 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2558-03-19 นม0032.101.4/ว5326 ลว13มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-18 นม52662/559 ลว18มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. , ถนนหินคลุก และรางระบายน้ำ รวม จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม94502/324 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 17 - 25 มีนาคม 255 วันที่ 2 เมษายน 258 0-4424-9359 ต่อ15หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม77302/ว246 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาสสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตะคลอง หมู่ 10 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม77302/ว245 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองม่วง หมู่ 12 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม77302/ว244 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนรังน้อย หมู่ 6 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม77302/ว243 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ 8 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม80602/90 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลา บ้านไทย หมู่ที่ 2 ของ อบต.พลับพลา 0 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558 0-4449-1788 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม96202/ว170 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิว Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 201 ถึงบ้านหนองไทร ของ อบต.หนองไทร 0 วันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 17 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 0-4424-9655 หรือ www.nongsai.go.th  
2558-03-18 นม0032.123/ว6985 ลว17มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-18 นม0032.001.8/ว50 ลว18มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม0032.001.8/ว49 ลว18มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Autoclave สำหรับ Handpiece 19 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม0032.001.8/ว48 ลว17มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม0032.001.8/ว47 ลว17มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการเฝ้าระวังสัญญาณชีพฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม0032.101.4/ว6718 ลว17มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 คค0623/พ.1/111,108 ลว17มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701ฯ ของ สนง.สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 คค0623/พ.1/103,100 ลว17มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม96802/190 ลว16มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบอน หมู่ 9 ของ อบต.พะงาด 0 วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4496-0100-1 หรือ www.pangad.go.th  
2558-03-18 นม0032.3/203 ลว16มี.ค.58 โรงพยาบาลคง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.คง 0 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 0-4445-9215-6 ต่อ 102 หรือ www.korathealth.com  
2558-03-18 นม91902/165 ลว13มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ ของ อบต.บ้านแปรง 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 0-4424-9748 หรือ www.Koratlocal.go.th  
2558-03-18 นม0032.101.4/ว6301 ลว12มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-17 นม52122/ว61 ลว17มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4429-4456 หรือ www.khoksoong.go.th  
2558-03-17 นม52662/544 ลว17มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-17 นม52002/2385,2381 ลว17มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 1ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 0-4423-4734 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-17 คค0710/นม/1026 ลว17มี.ค.58 แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายวัดบ้านไร่ หมู่ที่ 6ฯ ของ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4432-7497-9 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-17 นม98602/202,201 ลว16มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL หมู่ที่ 7 ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 16 -27 มีนาคม 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2558-03-17 นม79402/ว190 ลว16มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหั ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.บ้านหัน 0 วันที่ 16 -24 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4498-7007 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-17 86202/ว218 ลว16มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างฯ และ ซ่อมแซมถนนฯ รวม จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หินดาด 0 วันที่ 16 -25 มีนาคม 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 0-4475-6111 หรือ www.hindard.go.th  
2558-03-17 นม95902/163 ลว16มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองค่าย 0 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 0-4475-6254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-17 นม78102/ว039 ลว16มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7ฯ ของ อบต.โนนตูม 0 วันที่ 16 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4475-6410 หรือ www.nontoom.go.th  
2558-03-17 นม60302/262 ลว16มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 0-4499-1987  
2558-03-17 นม0032.101.4/ว6660 ลว16มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยา Detection Systemฯ จำนวน 7,000 test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-17 นม0032.123/ว6889 ลว16มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา"ฯ จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-17 นม73402/150 ลว13มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ และ ขุดลอกฝายฯ รวม จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.กฤษณา 0 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2558-03-17 นม97402/159 ลว13มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้ว ประกาศยกเลิกซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ฯ ของ อบต.หันห้วยทราย 0 - - 0-4475-4871  
2558-03-17 นม53902/ว18 ลว13มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศยกเลิกหาผู้ประสงค์ที่จะทำการตามโครงการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1,3,5 ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 - - 0-4433-2190 ต่อ 22  
2558-03-17 นม0009/1026 ลว13มี.ค.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานตากผลผลิตการเกษตรแบบลานคอนกรีต ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-17 กษ0616(3)/897 ลว13มี.ค.58 สำนักงานปศุสัตว์เขต3 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อฯ จำนวน 2 ตัน ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต3 0 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 0-4437-1553  
2558-03-17 นม0032.301/ว357 ลว12มี.ค.58 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล ของ รพ.ประทาย 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 0-4448-9011-3 ต่อ 102 , 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-17 นม0033.3/340 ลว13มี.ค.58 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 30 มีนาคม 2558 0-4496-9042 ต่อ 7123 , 7165  
2558-03-17 นม0032.101.4/ว6177 ลว12มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-17 นม0032.101.4/ว5936 ลว12มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออริเคียว 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-16 นม52002/2312 ลว16มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าตลาดย่าโม ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4423-4734  
2558-03-16 นม0032.101.4/ว6776 ลว16มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 4,134,000 กรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4423-5146 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม0032.101.4/ว6173 ลว13มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหัวตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ จำนวน 1 หัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-16 นม0032.101.4/ว6172 ลว13มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันและอ็อกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 14 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-16 นม0032.101.4/ว6174 ลว13มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-16 นม0032.101.4/ว6777 ลว16มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 วันที่ 16 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 0-4423-5146 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม0016/5700 ลว16มี.ค.58 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "งาน ROAD SHOW OTOP KORAT" ของ สนง.พาณิชย์จังหวัด 0 วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2558 0-4424-2172  
2558-03-16 นม73902/237 ลว13มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกบึงโลจรัส บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12 ของ อบต.สนามนาง 0 วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 0-4433-9336 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม92502/101 ลว13มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกตอนกรีต สายขามทะเลสอ-บ้านโนน ของ อบต.โป่งแดง 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 0-4433-3455  
2558-03-16 นม52352/ว292 ลว13มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายฯ ประจำปี 2557 จำนวน 113 ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 0-4438-7155  
2558-03-16 นม57101.2/222 ลว13มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสีดา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองเรือ หมู่ 2 ของ เทศบาลตำบลสีดา 0 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 0-4430-3002 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม59402/ว250 ลว13มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมที่พักและที่จอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2558-03-16 นม58402/347 ลว13มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 1,253 ชุด ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-03-16 นม0032.101.4/ว5939 ลว13มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาวื้อชุดให้เลือด จำนวน 85,790 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 13 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-16 ตผ0045 นม/159 ลว13มี.ค.58 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอปกรณ์ พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (ครั้งที่ 2) ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 0-4424-4313 หรือ 0-4424-1047 ต่อ 202 , 204  
2558-03-16 ศธ04062.106/21 ลว13มี.ค.58 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม ประกาศสอบราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 0 วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558 08-9844-5282  
2558-03-16 นม76102/110 ลว12มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.ดอนเมือง 0 วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558 0-4424-9598 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม79202/132 ลว12มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีตฯ ของ อบต.บ้านปรางค์ ได้แก่ หจก.อรุณกลการจัตุรัส 0 - - 0-4497-0272  
2558-03-16 นม98802/193 ลว12มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายท่อลอดเหลี่ยม บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 6 ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก 0 วันที่ 20 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 20 - 26 มีนาคม 2558 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม60502/ว27 ลว12มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยาง ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง 0 วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 0-4496-4504 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม52102.3/ว25 ลว12มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องลวกและปั่นขนสุกร จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2558-03-16 ศก0032/ว958 ลว12มี.ค.58 โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม73302/192 ลว11มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศสอบราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัวคน หมู่ 7 ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม0032.301/ว276 ลว11มี.ค.58 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เฉลิมพระเกียรติ 0 วันที่ 11 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 23 มีนาคม 2558 0-4475-6150-3 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม80302/288 ลว10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา ประกาศเปลี่ยนแปลงเชิญชวนประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.โป่งตาลอง 0 - - 0-4400-9516  
2558-03-16 นม80402/ว311 ลว9มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 0-3634-2955 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-13 นม2218/725 ลว2มี.ค.58 ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคพซีลฯ ของ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก 0 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 0-4449-0184 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-13 นม58402/337 ลว12มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-03-13 นม58402/330 ลว12มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ บ้านวังโต่งโต้น-บ้านท่าช้างใต้ ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-03-13 นม0032.301/325 ลว10มี.ค.58 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาล ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสารภี จำนวน 1 รายการ 0 วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2558 0-4433-0105-6 ต่อ 203  
2558-03-13 นม52792/566 ลว12มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ฯ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-13 นม52402.7/ว336 ลว12มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศเพิ่มเติมรายละเอียดในข้อ 11 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 - - 0-4428-4647-8 ต่อ 19  
2558-03-13 นม52462/268 ลว12มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อผ้าม่านกันแดดพร้อมติดตั้งฯ จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-03-13 นม74701/ว152 ลว12มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระ ประกาศประมูลราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทาง เคพซีล สายทางบ้านทุ่งตะเคียนฯ ของ อบต.กระชาย 0 วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 0-4475-6693 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-13 นม76202/ว234 ลว12มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดคลองส่งน้ำฯ , ก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ บูรณะถนนลาดยางฯ ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 0-4497-1743-4, 0-8958-2785-6 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-03-12 นม92702/130 ลว 12มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร บ้านพลกรัง หมู่ที่ 3 ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 0-4491-8689  
2558-03-12 นม0032.124/ว1656 ลว 12มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 12 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 31 มีนาคม 2558 0-4429-5614 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม76902/244 ลว 11มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประกาสสอบราคาจ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.โตนด 0 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 0-4433-2015 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม78602/185 ลว 11มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกวัดป่า บ้านหนองจาน หมู่ที่5 เชื่อม บ้านแก้งสนามนาง หมู่ที่4 ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558 08-1955-2103 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม73802/290 ลว 11มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14, 8, 16 รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม52432/119 ลว 11มีงค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลฐานแผ่ และก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง รวม จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558 0-4445-9077 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม52002/2253 ลว 11มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 0-4423-4738 ต่อ 1416 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม52002/2245,2247 ลว 11มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2558 ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558 0-4423-4738+ หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม0032.301/0699 ลว11มี.ค.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 11 - 23 มีน่าคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 0-4420-8208 ต่อ 133, 202  
2558-03-12 ศธ04063.174/ว55 ลว 11มี.ค.58 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 วันที่ 10 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 20 มีนาคม 2558 0-4443-0177, 08-9740-3753  
2558-03-12 นม0032.101.4/ว6299 ลว 11มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ Macconkey Agar จำนวน 180 กระป๋อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม85102/ว267 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 0-4496-5641  
2558-03-12 ศธ04063.023/37 ลว 10มี.ค.58 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา สพฐ. ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ของ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา สพฐ. 0 วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 08-1760-7705 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว6309 ลว 11มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 11 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 11 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม80502/ว281 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศแก้ไขสอบราคาจ้้างเหมาปรับปรุงต่อเติมฯ และก่อสร้างฯ รวมจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม 0 - - 0-4475-6400  
2558-03-11 นม77602/166 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ แบบ Cape Seal จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 0-4475-6277-8 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม96102/ว115 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 0-4497-9404  
2558-03-11 นม90402/ว308 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร ชนิด Cape Seal บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 0-4475-6452, 08-1470-2314, 08-9947-3051 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม90402/ว303 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 0-4475-6452, 08-1470-2314, 08-9947-3051 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม90402/299 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 0-4475-6452, 08-1470-2314, 08-9947-3051 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม90802/ว124 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อส้รางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล บ้านหัวหนอง หมู่ที่6 ของ อบต.นางรำ 0 วันที่ 10 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558 0-4447-9938 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม90802/ว121 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.นางรำ 0 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 0-4447-9938 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 ยม52402.7/ว325 ลว10มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างดาดคลอง สายโนนตูม 2 (ต่อจากเดิม) ชุมชนโนนตูม2 ของ สนง.เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ www.nmt.or.th  
2558-03-11 นม57702/320 ลว 10มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลน้ำใส 0 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558 0-4498-5126  
2558-03-11 นม73802/285 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ บจก.ราชสีมาแอ็ดวานซ์ 0 - - 0-4475-6454  
2558-03-11 ศธ04063.174/ว52 ลว 10มี.ค.58 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 วันที่ 10 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 19 มีนาคม 2558 0-4443-0177, 08-9740-3753  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว5962 ลว 10 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คัน ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว5971 ลว 10มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพท จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 ลว นม0032.101.4/ว5720 ลว 10มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่เพดานโหว่ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 10 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 20 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว5872 ลว 9 มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ของ รพงมหาราช นม. 0 วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 ศธ04063.181/ว3 ลว 9 มี.ค.58 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของ โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 0 วันที่ 10 - 20 มี.ค.2558 วันที่ 10 - 20 มี.ค.2558 08-1725-2114, 08-8377-5581 หรือ www..korat2.go.th  
2558-03-11 นม52611/353,350 ลว10มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 0 วันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4493-4036 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-11 ศก0032/ว868 ลว6 มี.ค.58 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการส่งครวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 45 รายการ ของ ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 6 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 23 มีนาคม 2558 0-4581-4290 ถึง 4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-11 นม94502/131 ลว10มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังหิน 0 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 0-4475-6626  
2558-03-11 ศก0032/ว867 ลว6มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-11 นม0027.101.4/ว5180 ลว9มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 10,500 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว5722 ลว6มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างผลิต Animation และผลิตภาพยนต์สั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว5455 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว5321 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำชนิดกระบอกฉีด จำนวน 7 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว5446 ลว5มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-10 นม0027.001.8/ว42 ลว10มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 26 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-10 นม84302/ว28 ลว9มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล สายบ้านหนองสะแก - บ้านท่าใหญ่ ของ อบต.หนองบัว 0 วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 24 มีนาคม 2558 0-4475-6258-9 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-10 นม72002/282,283 ลว99มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัว ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) แบบตอกเข็ม ของ อบต.ลาดบัวขาว 0 วันที่ 9 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558 0-4476-5383 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-10 นม77102/620,619 ลว9มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระน้ำบ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-10 นม81302/184 ลว9มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-10 นม53702/ว42 ลว9มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ครั้งที่ 4) ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2558-03-10 นม56902/ว140 ลว9มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 9 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 24 มีนาคม 2558 0-4424-9536  
2558-03-10 นม52402.7/ว315 ลว9มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประมูลก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 10 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-10 นม52002/2126,2127 ลว9มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ทีฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 -23 มีนาคม 2558 0-4423-4738  
2558-03-10 นม52002/2086 ลว9มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงยกระดับผิวจราจรถนนมหาราช เชื่อมกับถนนมิตรภาพ-หนองคาย ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558 0-4423-4738  
2558-03-10 นม0032.123/ว6156 ลว9มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5966 ลว10มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยา จำนวน 170,350 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5702 ลว9มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จำนวน 10,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5964 ลว9มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5613 ลว9มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับเด็ก จำนวน 10,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5844 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5522 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้าสำหรับใช้ผ่าตัดท่ายืนในผู้ป่วยภาวะอ้วนรุนแรง จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5511 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5192 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5173 ลว5มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5482 ลว3มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยา IQ Lamina Case จำนวน 30 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โอลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-09 นม80302/257 ลว6มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 10 ของ อบต.โป่งตาลอง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4400-9516 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม80302/251 ลว6มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา ประกาสประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 7 ของ อบต.โป่งตาลอง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4400-9516 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม80302/245 ลว6มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 6 ของ อบต.โป่งตาลอง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4400-9516 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม80302/239 ลว6มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 5 ของ อบต.โป่งตาลอง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4400-9516 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม80302/233 ลว6มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 ของ อบต.โป่งตาลอง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4400-9516 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม85102/ว254 ลว6มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4496-5641 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม95704/ว40 ลว6มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านปลายดาบ ของ อบต.สุขเกษม 0 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558 0-4402-0607 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม55402/ว356 ลว6มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 4) ของ เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4424-9359 ต่อ15หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม53902/ว15 ลว6มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศหาผู้ประสงค์ที่จะทำการตามโครงการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ขุดลอกบึงถนนหัก) หมู่ที่ 1,3,5 ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 6 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558 0-4433-2190 ต่อ 22  
2558-03-09 นม0032.101.4/ว5969 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อระบบขวดระบายของเหลวด้วยแรงดูด จำนวน 8,820 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-09 นม0032.101.4/ว5968 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตัดต่อแบบเป็นวงกลม จำนวน 130 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-09 นม0032.101.4/5483 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-09 นม0032.101.4/ว5582 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ TCBS จำนวน 150 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-09 นม0032.101.4/ว5840 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 18 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-09 นม0032.001.4/260 ลว6มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ของ เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-03-09 นม0032.001.4/253 ลว6มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 6 -16 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-03-09 นม0032.001.4/225 ลว6มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บัวใหญ่ 0 วันที่ 6 -12 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-03-09 ศธ0530.23/ว100 ลว6มี.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม79002/146 ลว5มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระหนองหญ้าขาว บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 5 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558 0-4429-2389 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 กษ0613(นม)/188 ลว5มี.ค.58 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีว ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 0-4437-1418 หรือ ้้http://airc-nak.dld.go.th/  
2558-03-09 นม80702/ว165 ลว27ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศรายชื่อชนะการประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.พังเทียม 0 - - 0-4438-1918  
2558-03-09 นม0030/3970 ลว6มี.ค.58 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 1 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 0-4495-8512 ต่อ 10 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2558-03-09 นม0032.101.4/ว5457 ลว3มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 494,190 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเพียวดีไวซ์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-06 นม97802/170,171 ลว5มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเททับด้วยยาง Asphaltic concrete บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 ฯ ของ อบต.โค้งยาง 0 วันที่ 5 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558 0-4424-9765 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-06 นม82002/233 ลว5มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายล้อมฯ จำนวน 13 รายการ ของ อบต.ลำคอหงษ์ 0 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558 0-4475-6380 ต่อ 109 หรือ www.lamknokhong.com  
2558-03-06 นม52002/2023 ลว5มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่ นั่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 0-4423-4734 ต่อ 1409 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-06 ศธ74762.131/55 ลว5มี.ค.58 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 (3 ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2558 0-4443-0527  
2558-03-06 นม75802/ว180 ลว3มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2558-03-06 นม75802/ว177 ลว3มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 18 ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2558-03-06 นม96902/064 ลว3มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระหนองเสม็ด บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 ของ อบต.หลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558 0-4493-8865 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-06 นม0032.101.4/ว5618 ลว3มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 180 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-06 นม0032.101.4/ว5584 ลว3มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 -18 มีนาคม 2558 วันที่ 3 -18 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-06 นม0032.101.4/ว5477 ลว3มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Tube Extensionฯ รวมจำนวน 247,140 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-06 ศธ04063/37 ลว3มี.ค.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม และอาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยบริการ ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 0 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2558-03-06 ศธ04063/36 ลว3มี.ค.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 0 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2558-03-06 กษ0613(ศวต)/68 ลว2มี.ค.58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 0 วันที่ 2 - 12 มีนาคม 2558 วันที่ 2 - 12 มีนาคม 2558 0-4432-8578  
2558-03-06 ศธ0530.29/ว86 ลว2มี.ค.58 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2558 0-4375-4333 ต่อ 3303 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-06 ศธ0530.1(8)/ว682 ลว27ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานข้ามห้วยคะคาง จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-03-06 ศธ0530.1(8)/ว679 ลว27ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นวัดป่ากู่แก้ว จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-03-06 ศธ0530.1(8)/ว669 ลว27ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองในกระบวนการผลิตน้ำประปา จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-03-06 ศธ0530.1(8)/ว666 ลว27ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อสุขภัณฑ์ชักโครกแบบประหยัดน้ำ จำนวน 180 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-03-06 นม0032.101.4/ว5462 ลว3มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อฯ จำนวน 401,530 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยก๊อส 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-06 นม0032.101.4/ว5190 ลว2มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 2,400 SET ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-06 นม0032.101.4/ว5168 ลว2มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-06 นม0032.101.4/ว5165 ลว2มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-05 นม84004/258 ลว3มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศประกวดราคาจ้างขยายผิวการจราจรถนน คสล.ฯ , ก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 3 - 12 มีนาคม 2558 วันที่ 20 มีนาคม 2558 0-4435-7936 หรือ www.nongjabok.go.th  
2558-03-05 ศธ 0544/990 ลว 5 มี.ค. 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 5-11 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4400-9009 ต่อ 1582, 1586  
2558-03-05 นม 99003/156 ลว 3 มี.ค. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง 0 3-18 มี.ค. 58 3-18 มี.ค. 58 0-4475-6344  
2558-03-05 นม 77504/ว 187 ลว 3 มี.ค. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอร ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย 0 2-17 มี.ค. 58 2-17 มี.ค. 58 0-4475-6530  
2558-03-05 นม 55102/ว 218 ลว 3 มี.ค. 58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำหลังตลาด ของ ทต.โนนไทย อ.โนนไทย 0 3-16 มี.ค. 58 3-16 มี.ค. 58 0-4438-1178 ต่อ 18  
2558-03-05 นม 0032.301/372 ลว 3 มี.ค. 58 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลจักราช 0 3-13 มี.ค. 58 3-13 มี.ค. 58 0-4439-9641-2 ต่อ 172  
2558-03-05 นม 0032.301/602 ลว 3 มี.ค. 58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านขุนทด 0 3-18 มี.ค. 58 3-18 มี.ค. 58 0-4420-8208 ต่อ 133, 202  
2558-03-05 สธ 0723/220 ลว 3 มี.ค. 58 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 4 รายการ 0 3-13 มี.ค. 58 3-13 มี.ค. 58 0-4421-2179  
2558-03-05 นม 0032.123/ว 5601 ลว 3 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 7 รายการ 0 3-11 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58 0-4423-5078, 0-4425-2012  
2558-03-05 นม 88402/ว 29 ลว 2 มี.ค. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทองหลาง ของ อบต.ชื่อระกา อ.บ้านเหลื่อม 0 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58 0-4475-6285  
2558-03-05 นม 77504/184 ลว 2 มี.ค. 58 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย 0 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58 27 ก.พ. - 16 มี.ค. 58 0-4475-6530, 08-1966-9795  
2558-03-05 นม 58402/284 ลว 2 มี.ค. 58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อฝังกลบบ่อขยะดิบ (ครั้งที่ 2) ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง 0 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58 0-4429-7604-5  
2558-03-05 นม 0032.101.4/ว 5323 ลว 2 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 2-12 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58 0-4423-5145  
2558-03-03 นม 0032.101.4/ว 5177 ลว 2 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยระบบดิจิตอล 0 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58 0-4423-5249  
2558-03-05 ทส 1412.5/266 ลว 2 มี.ค. 58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่ามิตรภาพ จังหวัดสระบุรี 0 25 มี.ค. 58 25 มี.ค. 58 02-2823243 ต่อ 235  
2558-03-05 ศธ 0586.1000/0866 ลว 27 ก.พ. 58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 0 2-13 มี.ค. 58 16 มี.ค. 58 0-4427-1315,0-4424-2978-9 ต่อ 2280  
2558-03-05 นม 0032.101.4/ว 4926 ลว 25 ก.พ. 58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-03 นม57201/342 ลว27ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางน และ ติดตั้งถังแชมเปญฯ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 13 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 13 มีนาคม 2558 0-4436-1444 ต่อ 14  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว5189 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว5032 ลว26ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4709 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4703 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4633 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 12 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-03 นม 0009/865 ลว 3 ก.พ. 58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 0 2-12 มี.ค. 58 2-12 มี.ค. 58 0-4424-4799  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4721 ลว24ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อไส้เครื่องมือตัดเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบโค้ง จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม 0032.101.4/ว 5558 ลว 3 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 139 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 3-13 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4423-5146  
2558-03-03 นม 0032.124/ว 1494 ลว 3 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 3-20 มี.ค. 58 3-20 มี.ค. 58 0-4429-5614  
2558-03-03 นม 0032.124/ว 1493 ลว 3 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบตัวของมดลูกในครรภ์แฝด จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 3-20 มี.ค. 58 3-20 มี.ค. 58 0-4429-5614  
2558-03-03 นม 77102/542 ลว 2 มี.ค. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนสง่า ของ อบต.ทัพรั้ง 0 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4497-2445  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4698 ลว24ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไตฯ จำนวน 370 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวฌัน 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม 77102/534 ลว 2 มี.ค. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้า และขยายเขตประปา และก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทัพรั้ง 0 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4497-2445  
2558-03-03 นม 77102/527 ลว 2 มี.ค. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมาบค่าย ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ 0 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4497-2445  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4694 ลว24ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ซี อี เทคโนโลยี 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-03 นม 77102/510 ลว 2 มี.ค. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทาง cape seal สายกุดไผ่-ห้วยสามขา ของ อบต.ทัพรั้ง 0 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4497-2445  
2558-03-03 นม 52462/234 ลว 2 มี.ค. 58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58 0-4400-9755 ต่อ 13  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4634 ลว24ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพขณะให้ยาระงับความรู้สึก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-03 ศธ 04062.131/46 ลว 2 มี.ค. 58 โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเพิก อ.โนนสูง 0 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58 0-4443-0527  
2558-03-03 สธ 0915.01/406 ลว 2 มี.ค. 58 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) และคลื่อนเสียงความถี่สูง (อัลตร้าซาวด์) 0 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มี.ค. 58 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มี.ค. 58 0-4430-5131 ต่อ 145  
2558-03-03 กห 0482.65/1039 ลว 2 มี.ค. 58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 2-16 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4427-3370-5 ต่อ 23404, 23406  
2558-03-03 นม 0032.101.4/ว 5179 ลว 2 มี.ค. 58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 9 รายการ 0 2-9 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4423-5249  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4229 ลว24ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดกลาง/ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4627 ลว24ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 150 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว5625 ลว24ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน ขนาด 10 มม. จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม 0032.101.4/ว 5176 ลว 2 มี.ค. 58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 2-10 มี.ค. 58 24 มี.ค. 58 0-4423-5145  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว3542 ลว10ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 750 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม 0032.001.4/215 ลว 2 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 0 2-6 มี.ค. 58 13 มี.ค. 58 0-4446-5010-4 ต่อ 159,302  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว3540 ลว10ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 505 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว3508 ลว10ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดนำสายสวนหัวใจ จำนวน 1,380 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 สธ 0412.1/ว 115 ลว 2 มี.ค. 58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-03-02 นม 74402/ว 166 ลว 27 ก.พ. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่ ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ อบต.คลองม่วง อ.ปากช่อง 0 - - 0-4424-9694 ต่อ 106  
2558-03-02 นม57902/157 ลว27ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองน้ำเข้าหนองโสนฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4449-5268 หรือ www.process.gprocurenemt.go.th  
2558-03-02 นม 76102/92 ลว 27 ก.พ. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว 0 27 ก.พ. - 10 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58 0-4424-9598  
2558-03-02 นม58402/276 ลว27ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านคลองเดื่อ-บ้านท่าช้าง ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-03-02 นม 52812/ว 321 ลว 2 มี.ค. 58 สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๕ คัน ของ อบต.พุดซา 0 2-17 มี.ค. 58 2-17 มี.ค. 58 0-4421-5444 ต่อ 13  
2558-03-02 กห0482.65/1006 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-03-02 นม 80102/234 ลว 27 ก.พ. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผวิจราจรลาดยางแบบแคพซีล สายบ้านละโว้ ถึงบ้านเขว้า ต.ประสุข อ.ชุมพวง 0 27 ก.พ. - 16 มี.ค. 58 27 ก.พ. - 16 มี.ค. 58 08-9428-3600, 09-5987-8784  
2558-03-02 นม0032.101.4/ว4856 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-02 นม 93402/174 ลว 27 ก.พ. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองหว้า หมู่ 8 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย 0 26 ก.พ. - 9 มี.ค. 58 26 ก.พ. - 9 มี.ค. 58 044-360291  
2558-03-02 นม0032.101.4/ว4742 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-02 นม 85202/55 ลว 27 ก.พ. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแว ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล์ก ของ อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 0 27 ก.พ. - 11 มี.ค. 58 19 มี.ค. 58 044-249541  
2558-03-02 นม0032.101.4/205 ลว27ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บัวใหญ่ 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-03-02 นม 80502/ว 144 ลว 27 ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาต้างตามโครงการของ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จำนวน 3 โครงการ 0 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58 044-756400  
2558-03-02 ศธ04063.067/23 ลว26ก.พ.58 โรงเรียนสมบูรณ์วัมนา สพฐ. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/26 (4 หน่วย) จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนสมบูรณ์วัมนา สพฐ. 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 08-1760-7705 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-02 นม0032.101.4/ว4692 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาทางเดินน้ำดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.เอส.เอ วิชชั่น 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-02 นม0032.101.4/ว4736 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหัวตรวจของเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 หัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลฟวิชั่น 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-02 นม0032.101.4/ว4685 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันแบบมี Monitor จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-27 นม0032.301/ว550 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4439-7111 , 0-4439-7149 ต่อ 101 , 123 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 นม0032.301/ว549 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างซักฟอกผ้า เสื้อผ้าต่างๆ ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4439-7149 ต่อ 101 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 นม0032.101.4/ว4863 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 17 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 17 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-27 นม0032.101.4/ว4711 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด 450 ซีซี ฯ จำนวน 26,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-27 นม52102.3/347 ลว26ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อรถดัมเปอร์ (ครั้งที่ 2)จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2558-02-27 นม97802/138 ลว26ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยา ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนจราจร คสล. โดยเททับด้วยยาง Asphaltic concrete ของ อบต.โค้งยาง 0 - - 0-4424-9765  
2558-02-27 นม74701/ว163 ลว26ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระ ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ของ อบต.กระชาย 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558 0-4475-6693 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 นม94202/091 ลว26กพ58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ลำมูล 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4475-6841 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 นม52002/1834 ลว26ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างเอกชนดูแลสวนสาธารณะ สวนเกาะกลางถนน และคูเมือง 17 คูเมือง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 นม0032.123/ว5158 ลว26ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-27 นม60302/218 ลว25ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์พร้อมหลังคา ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4499-1987 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 ศก0032/ว734 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 กลุ่มรายการ ของ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 นม0032.101.4/ว5037 ลว25ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4423-5249  
2558-02-27 นม0032.101.4/ว4853 ลว25ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4423-5249  
2558-02-27 นม2218/584 ลว24ก.พ.58 ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคพซีล สายบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 - บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 ตำบลลุงเขว้า ของ อำเภอหนองบุญมาก 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4449-0184 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 นม52462/217 ลว16ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 38 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-02-26 นม52122/ว54 ลว26ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเหมืองลอยเป็นถนน หมู่ที่ 9 และ โครงการเสริมดินฯ รวม จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 0-4429-4456  
2558-02-26 นม52002/1833 ลว26ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างเอกชนดูแลสวนสาธารณะ สวนเกาะกลางถนน และคูเมือง 17 คูเมือง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-26 นม52002/1818 ลว26ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำหน้าวัดไชยมนัส ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558 0-4423-4738  
2558-02-26 นม79002/127 ลว25ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 11 ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 13 มีนาคม 2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558 0-4429-2389 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-26 นม97802/130 , 124 ลว25ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนจราจร คสล. โดยเททับด้วยยาง Asphaltic concrete ฯ ของ อบต.โค้งยาง 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558 0-4424-9765 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-26 นม71404/161 ลว25ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่สุขัง หมู่ที่ 11 ถึง บ้านโนนบ้าน หมู่ที่ 19 ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4428-3676  
2558-02-26 นม52002/1743 ลว25ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงเมินฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 0-4423-4738  
2558-02-26 นม52002/1735 ลว25ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ แยกจากถนนมิตรภาพ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4423-4738  
2558-02-26 นม0032.301/ว266 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ประทาย 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4448-9011-3 ต่อ 102 , 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-26 นม96701/ว134 ลว24ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ และ ซ่อมแซมฯ รวม จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองหอย 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558 0-4475-6534 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-26 นม91902/113 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.บ้านแปรง 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4424-9748 หรือ www.Koratlocal.go.th  
2558-02-25 นม82502/137 ลว24ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบรางระบายน้ำรางยู คสล. ภายในหมู่บ้านโคกสูง หมุ่ 3 ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 08-7257-7715  
2558-02-25 นม91002/146 ลว24ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเจนจบทิศ - บ้านตะเภาหนุน ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4448-5023-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-25 นม74602/ว125 ลว24ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่นฯ จำนวน 3 โครงการ ของอบต.คูขาด 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4424-9274 หรือ www.khukhad.go.th  
2558-02-25 นม81002/159 ลว24ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และ ถนนหินคลุก รวม จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-25 นม57902/135 ลว24ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองน้ำเข้าหนองโสนฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4449-5268 หรือ www.process.gprocurenemt.go.th  
2558-02-25 นม52002/1717 , 1718 ลว24ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-25 นม0032.101.4/ว4973 ลว24ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นของเหลวให้ตกตะกอน ขนาด 30 หัวปั่น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-25 นม0032.101.4/ว4696 ลว24ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ ยี่ห้อ Philips รุ่น BV-Libra จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4423-5249  
2558-02-25 นม52792/405 ลว23ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-25 ศธ04063.084/52 ลว23ก.พ.58 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน ของ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 08-7880-9104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-25 นม0032.301/239 ลว20ก.พ.58 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วนคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4433-0105-6 ต่อ 203  
2558-02-24 นม52802/ว37 ลว23ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล 2 ของ เทศบาลตำบลสะแกแสง 0 - - 0-4438-5066 ต่อ 12  
2558-02-24 ศธ04062.118/54 ลว24ก.พ.58 โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 แบบปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน ของ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 08-1879-2606  
2558-02-24 นม76002/71 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยกระเบื้อง หมู่ที่ 8 ของ อบต.ตะหนิน 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4400-9806 หรือ www.dontanin.go.th  
2558-02-24 นม83802/158 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนอง หมู่ที่ 15 ฯ ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2558-02-24 นม83802/153 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองสะแกเครือ หมู่ที่ 2 ฯ ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2558-02-24 นม83802/148 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองแมว หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2558-02-24 นม83802/143 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระน้ำหนองพลวง บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ 7 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2558-02-24 นม93001/110 ลว23ก.พ58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบเคพซีลฯ ของ อบต.พันชนะ 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4424-9241 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-24 นม74002/186 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4438-3623 ต่อ 12  
2558-02-24 นม93504/119 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลมะค่า ถึง บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 8ฯ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 08-1876-5748 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-24 นม93001/108 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบเคพซีลฯ ของ อบต.พันชนะ 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4424-9241 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-24 นม52432/92 ลว23ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดและลานจอดรถ สำหรับผู้พิการ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4445-9077 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-24 นม0009/ว115 ลว23ก.พ.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อต้นพันธุ์มันสำปะหลัง 4 พันธุ์ จำนวน 4 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-24 นม0032.301/ว162 ลว23ก.พ.58 โรงพยาบาลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมเดี่ยวขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4438-3577-9 ต่อ 133 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-24 นม0032.301/342 ลว23ก.พ.58 โรงพยาบาลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบจอภาพและบันทึก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โนนไทย 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4438-1032, 0-4438-1197 ต่อ 621,623,625 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-24 นม0032.301/306 ลว23ก.พ.58 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.จักราช 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 0-4439-9641-2 ต่อ 172 หรือ www.gqrocurement.go.th  
2558-02-24 ศธ0530.1(8)/ว555 ลว19ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อระบบแสงเวที จำนวน 1 ระบบ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-02-24 นม0032101.4/ว3551 ลว17ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-24 นม0032.101.4/ว3496 ลว17ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวิเคราะห์ gas nitric oxide พร้อม gas จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สู่ฝัน เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-23 นม52002/1686 ลว23ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนมิตรภาพ ซอย 32ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4423-4738  
2558-02-23 นม0032.3/211 ลว19ก.พ.58 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงในการฝึกเดินระบบรางเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4496-9042 ต่อ 7123 , 7165  
2558-02-23 นม0032.101.4/ว3876 ลว23ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558 0-4423-5249  
2558-02-23 นม71202/258,257 ลว20ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-23 นม71202/251,250 ลว20ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างย้ายหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-23 นม80502/ว131 ลว20ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 0-4475-6400 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2558-02-23 นม91002/134 ลว20ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองกลดและขนย้ายดินหนองกลด บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4448-5023-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-23 นม73802/212 ลว20ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.kutbot.com  
2558-02-23 ตผ0045 นม/91 ลว20ก.พ.58 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมชุด ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4424-4313 หรือ 0-4424-1047 ต่อ 202 , 204  
2558-02-23 นม54402/ว118 ลว20ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลตะขบ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนน รพช.หน้าร้านเนื้อย่างฯ ของ เทศบาลตำบลตะขบ 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4437-3281 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-23 นม0006.1/ว1237 ลว20ก.พ.58 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราช ประกาศสอบราคาจ้างสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้เพื่อพัฒนาแหล่งขยายพันธุกรรมพืช ของ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4425-3633 หรือ www.moac-nfo.net/NakhonRatchasima  
2558-02-23 นม0032.123/ว4520 ลว20ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-23 นม0032.3/ว338 ลว19มี.ค.58 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถถภาพปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4428-6713 ต่อ 101 , 149  
2558-02-23 กษ0316.17/135 ลว19ก.พ.58 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างทำพร้อมติดตั้งบานระบายและเครื่องกว้านพร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4427-5610 หรือ www.gpocurement.go.th  
2558-02-23 นม80402/ว228 ลว17ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-3634-2955 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-20 ศธ04062.118/49 ลว20ก.พ.58 โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 แบบปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน ของ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 08-1879-2606  
2558-02-20 นม81302/143 ลว19ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ , ก่อสร้างลาน คสล.ฯ และ ขุดลอกคลองสระหลวงฯ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2558-02-20 นม75302/ว43 ลว19ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ชีวาน 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4424-9186 , 08-1266-0012 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-02-20 นม95602/ว132 ลว19ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. , ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วฯ และ ปรับปรุงอาคารฯ รวม จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.สีสุก 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 25 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 25 0-4475-6279-80  
2558-02-20 นม73802/198 ลว19ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผลเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคฟซีล บ้านสมับติเจริญ และ บ้านหนองแดง ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2558-02-20 นม78902/102 ลว19ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ของ อบต.บัวลาย 0 วันที่ 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4449-5165 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-20 นม55502/ว190 ลว19ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15ฯ ของ เทศบาลตำบลบัลลังก์ 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4475-6170 หรือ www.bunlung.go.th  
2558-02-20 นม60702/ว125 ลว14ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลไพล ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. คุ้มโนนขวาง หมู่ 3 บ้านโนนสมบูรณ์ ของ เทศบาลตำบลไพล 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4496-4722 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-20 นม0032.301/0478 ลว19ก.พ58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำผู้ป่วย ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 0-4420-8208-10 ต่อ 133,202 หรือ www.DKThospital.com  
2558-02-20 นม0021/ว594 ลว19ก.พ58 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3,2 บ้านโคกสะอาด - หนองรัง ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4424-2175 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-20 ลย89702/ว87 ลว18ก.พ58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ตะโก 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4430-1115 หรือ www.tago.go.th  
2558-02-20 นม93802/ว108 ลว18ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างถนน คสล. และ ขุดลอกคลองประปา ของ อบต.เมืองนาท 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4475-6602  
2558-02-20 นม52003/1572 ลว18ก.พ58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 - - 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2558-02-20 ศธ04063.040/26 ลว16ก.พ58 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม (สพป.นม.2) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูง ของ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม (สพป.นม.2) 0 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 09-3381-2391 หรือ www.korat2.go.th  
2558-02-20 นม0032.101.4/ว4323 ลว16ก.พ58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คันฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นครชัยขนส่ง 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-20 นม0032.101.4/ว3502 ลว10ก.พ58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่านฯ จำนวน 419,550 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-19 นม82402 ลว18ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพล ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนคอย หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองพลวง 0 วันที่ 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4439-9917, 08-1999-8149 หรือ www.gqrocurement.go.th  
2558-02-19 นม88802/109 ลว18ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนถังประปา บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4475-6560 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม87102/126,127 ลว18ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ-แยกโคกสูง หมู่ที่ 9 ของ อบต.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4433-3415 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-02-19 นม80702/ว129 ลว18ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และ เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ของ อบต.พังเทียม 0 - - 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม56902/ว97 ลว18ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4424-9536  
2558-02-19 นม54202/191 ลว18ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านคล้า ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกลำคลัง หมู่ที่ 1 บ้านด่าน ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4437-9999 หรือ หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม0032.001.4/246 ลว18ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.แก้งสนามนาง 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม0032.001.4/239 ลว18ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ครบุรี 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม0032.001.4/232 ลว18ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีดา 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม0032.001.4/226 ลว18ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยชีวติทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม80102/186 ลว17ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านสะแก ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 09-5987-8784 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม52302/260 ลว17ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประมูลซื้อชุดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 0 - - 0-4498-6043 ต่อ 23  
2558-02-19 สธ0915.01/341 ลว17ก.พ.58 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นเดียว ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4430-5131 ต่อ 145  
2558-02-19 ศธ04063.114/ว13 ลว17ก.พ.58 โรงเรียนวัดกุดสวาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนวัดกุดสวาย 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4449-2593 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม77504/146 ลว16ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร และ ก่อสร้างถนน คสล. รวม จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6530, 0-8196-6979-5 หรือ www.thungaroon.com  
2558-02-18 นม92702/92 ลว18ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถังน้ำใส รวม 4 โครงการ ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4491-8689  
2558-02-18 นม52122/ว43 ลว18ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำโครงการ 4 ถึงโครงการ 5 หมู่ที่ 10 และ ก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านสวนบุญเหลือแลนด์ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4429-4456  
2558-02-18 มท0210.04/112 ลว18ก.พ.58 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 110 รายการ ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-2995 ต่อ 36442 - 43  
2558-02-18 ศธ0544/701 ลว18ก.พ.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2558-02-18 นม52792/321 ลว17ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-18 นม57802/96 ลว17ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประกาศแก้ไขประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด 0 วันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4424-9081 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-18 นม0032.001.4/219 ลว17ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 3 หัวตรวจ และ ชนิดสี 2 หัวตรวจ ของ รพ.ลำทะเมนชัย 0 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-18 นม0032.001.4/211 ลว17ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีคิ้ว 0 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-18 นม0032.101.4/204 ลว17ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ ชนิดโคมคู่ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีคิ้ว 0 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-18 นม92102/129 ลว16ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวั ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกลางดอนฯ ของ อบต.บ้านวัง 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4438-1707 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-18 นม56802/142 ลว13ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนลาดยาง รวม จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลลำนางแก้ว 0 วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4475-6371 ต่อ 15  
2558-02-18 นม0032.101.4/ว3557 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซีนิธ ซายน์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-18 นม0032.101.4/ว3091 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบด้านเดียว จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซีนิธิ ซายน์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม52662/277 ลว17ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม0032.001.8/ว26 ลว17ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม0032.101.8/ว25 ลว17ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพนัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม0032.101.8/ว24 ลว17ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม0032.101.8/ว23 ลว17ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 76,900 กิโลกรัม ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม90003/105,101 ลว17ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล สายกระฏีกรุ-หนองตาแมน หมู่ที่ 1 ของ อบต.ถนนโพธิ์ 0 วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4475-6055 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม77402/ว109 ลว16ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ท่าหลวง 0 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4448-2500 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม57802/78 ลว16ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯ และ ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. รวม จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หนองบัวตะเกียด 0 วันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-9081 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม81002/ว110 ลว16ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อระบาย คสล.ฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม52432/65 ลว16ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4445-9077 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 ศธ04063.174/ว34 ลว16ก.พ.58 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4443-0177 , 0-8016-7087-0  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว3495 ลว16ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว3818 ลว16ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 52,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม0032.123/ว4252 ลว16ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-17 นม74402/122 ลว13ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่ ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถดับเพลิงอเนกประสงค์)ฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.คลองม่วง 0 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4424-9694 ต่อ 106 www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม2218/545 ลว13ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุ ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระน้ำ และ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองบุญมาก 0 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4449-0184 หรือ www.gprocurenemt.go.th  
2558-02-17 นม93402/131 ลว13ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรฯ ของ อบต.ภูหลวง 0 - - 0-4436-0291  
2558-02-17 ทส1621.1/1991 ลว13ก.พ.58 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นคร ประกาศสอบราคาทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 400 หลัก ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 13 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4422-2201 ต่อ 26  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว3103 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว3101 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว3099 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ชนิด 3 หลุมล้างฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว2870 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 5 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว2340 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้งฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว1678 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว1518 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว388 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกฯ จำนวน 8 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว3458 ลว10ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล และ หจก.บุรีรัมย์โฮฬารพัฒนกิจ 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-16 นม52002/1468 ลว16ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำเข้าคูเมือง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4423-4734  
2558-02-16 ศธ0544/670 ลว16ก.พ.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ฯ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2558-02-16 นม90402/ว.175 ลว13ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6452 ต่อ 102 , 0-8147-0231-4 หรือ www.thaang.com  
2558-02-16 นม90402/ว166 ลว13ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาโครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6452 ต่อ 102 , 0-8147-0231-4 หรือ www.thaang.com  
2558-02-16 นม99502/167 ลว13ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-9357  
2558-02-16 นม52372/244 ลว13ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่งฯ จำนวน 5 คัน ๆ ละ 2 วัน ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 0-4441-3262 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-16 นม57702/242 ลว13ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2558-02-16 นม52792/303 ลว13ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-16 ตช0018(นม).13/1506,1500 ลว13ก.พ.58 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีตำรวจสาธิตพร้อมครุภัณฑ์ ของศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2558-02-16 ศธ04063.174/ว31 ลว13ก.พ.58 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 08-0167-0870 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-16 ศธ04063.026/ว12 ลว13ก.พ.58 โรงเรียนบ้านสวนปอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านสวนปอ 0 วันที่ 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-0139  
2558-02-16 ทส1413.5/301 ลว13ก.พ.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-2619  
2558-02-16 ศก0032/ว454 ลว13ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-16 ยธ1111/(ยอ.)/900 ลว12ก.พ.58 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ จำนวน 17 รายการ ของ สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 0 วันที่ 23 กุมภาพันธื 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4432-7015 ต่อ 107  
2558-02-16 ศธ04063.119/21 ลว12ก.พ.58 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 0 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-0601 หรือ www.korat2.go.th  
2558-02-16 ศธ0530.1(8)/ว.415 ลว9ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างงานโครงการทาสีเนินชะลอความเร็ว จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-02-13 ศธ0544/646 ลว13ก.พ.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 566 จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2558-02-13 นม87202/072 ลว12ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศประมูลราคาจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวน 56 รายการ ของ อบต.ขามสมบูรณ์ 0 วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 08-6455-9512 หรือ www.khamsomboon.go.th  
2558-02-13 นม52206/341 ลว12ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน และ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) 0 วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4431-4387 หรือ www.gprocurent.go.th  
2558-02-13 นม0009/ว87 ลว12ก.พ.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯจำนวน 5 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-13 สธ0412.1/ว78 ลว12ก.พ.58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บจก.ราชสีมา แอ็ดวานซ์ และ บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-02-13 นม0032.001.4/195 ลว12ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 2 คัน ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-02-13 นม0032.001.4/187 ลว12ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีคิ้ว 0 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-02-13 นม0032.301/ว413 ลว12ก.พ.58 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4439-7149 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-13 ศธ04063161/12 ลว12ก.พ.58 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 0 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-0614  
2558-02-13 นม52802/ว30 ลว11กพ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล 2 ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 0 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-5066 ต่อ 12  
2558-02-13 นม0032.301/261 ลว11ก.พ.58 โรงพยาบาลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 9 เครื่อง ของ รพ.โนนไทย 0 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-1032, 0-4438-1197 ต่อ 621,623,625  
2558-02-13 กษ0810.01/74,77 ลว11ก.พ.58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ฯ จำนวน 4 รายการ ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-13 ศธ0530.23/ว55 ลว11ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดกรงหนูแรทฯ จำนวน 1 ชุด และ ชุดกรงหนูไมซ์ฯจำนวน 1 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-13 ศธ0530.23/ว54 ลว11ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-13 นม93402/108 ลว10ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรฯ ของ อบต.ภูหลวง 0 วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-4436-0291  
2558-02-13 นม52003/1271 ลว10ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2558-02-12 นม0016/3159 ลว12ก.พ.58 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเคหะสิ่งทอฯ ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 0 วันที่ 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-2172 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-12 ศธ0544/628 ลว12ก.พ.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2558-02-12 นม52005/1313 ลว11ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 - - 0-4424-1500  
2558-02-12 นม87102/105,106 ลว11ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเ ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ จำนวน 5 ช่วง หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ของ อบต.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4433-3415 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-02-12 นม52902/ว95 ลว11ก.พ.568 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-12 นม88804/96 ลว11ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ฯ ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6560 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-12 นม52792/273 ลว11ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-12 นม0032.123/ว.3884 ลว11ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-12 ศธ04063.095/19 ลว10ก.พ.58 โรงเรียนบ้านตูม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านตูม 0 วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-4437-5354 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-12 นม0032.101.4/ว.3489 ลว9ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจภายในช่องท้องชนิดงอได้ชนิดวีดีทัศน์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอลิมปัส (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-12 ศธ04063.097/36 ลว9ก.พ.58 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน ของ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 0 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-0634 หรือ ้https://process.gprocurement.go.th  
2558-02-11 นม0032.101.4/ว.3824 ลว11ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5146 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-11 นม0032.001.8 ลว11ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-02-11 นม85102/ว.132 ลว10ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองระเวียง ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4496-5641 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-11 นม58402/184 ลว10ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝังกลบบ่อขยะเดิมฯ ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-02-11 ศธ04063.114/ว09 ลว10ก.พ.58 โรงเรียนวัดกุดสวาย ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนน และ อาคารเอนกประสงค์ฯ ของ โรงเรียนวัดกุดสวาย 0 - - 0-4449-2593  
2558-02-11 ตช0018(นม).13/1350 ลว10ก.พ.58 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสีสุก ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2558-02-11 นม0032.101.4/ว.3457 ลว9ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-11 ศธ0530.23/ว49 ลว6ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 3 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-10 นม0009/522 ลว10ก.พ.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังฯ ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-10 นม76702/72 ลว9ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคีย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.ตะเคียน 0 วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-9984 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-10 สธ.0412.1/ว70 ลว9ก.พ.58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 วันที่ 9 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 -23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-02-10 นม0009/ว78 ลว9ก.พ.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชฯ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-10 กษ0810.06/261 , 265 ลว9ก.พ.58 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านนางรำ หมู่ที่ 1ฯ ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4437-1659 หรือ www.ldd.go.th  
2558-02-10 นม0032.301/160 ลว9ก.พ.58 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว 0 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-4422-8242-3 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-10 ศธ04063083/21 ลว9ก.พ.58 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งขยายเขตและปรังปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน ของ โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 0 วันที่ 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2558-02-10 ศธ04063.077/ว18 ลว9ก.พ.58 โรงเรียนชุมชนพลับพลา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ของ โรงเรียนชุมชนพลับพลา 0 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-449-1093 หรือ www.gprocurenemt.go.th  
2558-02-10 ศธ04063.023/24 ลว6ก.พ.58 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ของ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 0 วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 08-1282-1628 หรือ www.korat2.go.th  
2558-02-10 ศธ04063.184/ว37 ลว5ก.พ.58 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ของ โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 0 วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 09-3852-2608  
2558-02-10 ศธ0530.1(8)/ว.347 ลว3ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-02-10 สธ0723/89 ลว30ม.ค.58 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 4 รายการ ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-10 นม0032.101.4/ว.3094 ลว4กพ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูงอิริเดียมข192ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-10 นม0032.101.4/ว.2936 ลว4ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผจจ้างซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ บนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ซี อี เทคโนโลยี 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-09 สธ0412.1/ว68 ลว6ก.พ.58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีการงบประมาณ 2558 จำนวน 51 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - วันที่ 16 -19 กุมภาพันธ์ 2558 http://www.dpck5.com/ หรือ 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-02-09 นม0009/485 ลว6ก.พ.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาไถระเบิดดินดาน ในพื้นที่ 10 อำเภอ รวม 2160 ไร่ ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 3 -9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4424-4799  
2558-02-09 นม77302/ว107 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศ สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านโคกพะงาด หมู่2 ที่ทำการตำบลท่าตลาด 0 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6415,081-2612443  
2558-02-09 นม77302/ว106 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกุงน้อย หมู่ 4 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-09 นม77302/ว105 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดิน บ้านบง หมู่ 19 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-09 นม.77302/ว108 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าลาด หมู่ 1 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-09 นม52802/ว.20 ลว5ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำฝารางระบายน้ำถนนแจ่งพัฒนาฯ ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-5066 ต่อ 12  
2558-02-09 ศธ04063.114/ว08 ลว5ก.พ.58 โรงเรียนวัดกุดสวาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนวัดกุดสวาย 0 วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 0-4449-2593 หรือ www.korat2.go.th  
2558-02-09 ศธ04063.085/ว18 ลว5ก.พ.58 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นม.2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นม.2 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-0494 หรือ www.korat2.go.th  
2558-02-09 นม0032.101.4/ว.3135 ลว5ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นอิเลคโทรดสำหรับผู้ใหญ่ และ สำหรับเด็กโต จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-09 นม0032.101.4/ว.3092 ลว5ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 10,500 อัน จอง รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-09 นม0032.101.4/ว.3090 ลว5ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกายกเลิกศสอบราคาซื้อวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-02-09 นม0032.101.4/ว.2464 ลว29ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องฝึกทำกิจกรรมในท่ายืน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซีย 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-06 นม88602/ว089 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลชีวึก ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่12 ของ องค์การบริการส่วนตำบลชีวึก 0 วันที่ 5 -16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4496-0001  
2558-02-06 นม76002/50 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน 0 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 www.dontanin.go.th หรือ 0-4400-9806  
2558-02-06 นม98902/82 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้านบ้านมาบกราด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด 0 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 www.Mabkrad.go.th หรือ 0-4424-9490  
2558-02-06 นม98902/69 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กภายในหมู่บ้านบ้านโค้งเจริญ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด 0 วันทีี่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันทีี่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 www.Mabkrad.go.th หรือ 0-4424-9490  
2558-02-06 นม98902/56 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมาบกราดพัฒนา หมู่ที่2 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด 0 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 www.Mabkrad.go.th หรือ 0-4424-9490  
2558-02-06 นม77302/ว109 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศ สอบราคาปรับปรุงถนนดิน บ้านโนนซาด ฆมู่18(สายเชื่อมตำบลโนนรัง) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 0 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6415,081-2612443  
2558-02-06 นม52812/ว116 ลว5ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศ ประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากบึง บ้านลำโพง หมู่ที่ 13 ของ เทศบาลตำบลพุดซา 0 วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4421-5444  
2558-02-06 นม52702/ว12 ลลว 5ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย บ้านหนองขุ่นของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 - - 0-4439-7162 ต่อ 14  
2558-02-06 นม0032.101.4/ว3077 ลว5ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5154  
2558-02-06 นม0032.101.4/ว3076 ลว5ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายให้ออกซิเจนทางจมูกแบบมีท่อแยก 2 ท่อ สำหรับผู้ใหญ่ ของ โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา 0 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5154  
2558-02-06 นม0032.301/216 ลว5ก.พ.58 โรงพยาบาลโนนไทย ประกาศ สอบราคาจัดวื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลโนนไทย 0 วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรืv 0-4438-1032,0-4438-1197 ต่อ 621,623,625  
2558-02-06 ศธ 04063161/8 ลว5ก.พ.58 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 4 รายการ ของ โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-0614  
2558-02-06 นม74502/ว.119 ลว4ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 0 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6186  
2558-02-06 นม0032.101.4/ว3073 ลว4ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน80ชุดของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5154  
2558-02-06 นม0020.1/4857 ลว4ก.พ.58 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมและปรับปรุงหลังคาสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4424-4353 ต่อ 1  
2558-02-06 กห 0482.65/612 ลว4ก.พ.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศ จ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคาร 1/18 ของ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันทีี่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4391-2  
2558-02-06 นม0032.101.4/ว2933 ลว3ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5249  
2558-02-06 นม0032.101.4/ว2473 ลว3ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-02-06 นม0032.101.4/ว690 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ผลการประกวดราคา รายการก่อสร้างห้องพักนักศึกษาแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คศล. 4 ชั้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-05 นม90003/61 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาแมน หมู่ที่ 8 ของ อบต.ถนนโพธิ์ 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6055 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-05 นม75302/ว57 ลว4ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองส่งน้ำ (เหมืองดิน) จำนวน 7 สาย ของ อบต.ชีวาน 0 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 08-1266-0012 , 0-4424-9186 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-05 นม88001/89 ลว4ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาบ่อน้ำทิพย์-วัดเข้าถ้ำแกลบฯ และ ก่อสร้างถนนดินฯ ของ อบต.จระเข้หิน 0 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4499-1441  
2558-02-05 นม73503/ว98 ลว4ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาน หมู่ที่ 4 และ บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 ของ อบต.กำปัง 0 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 0-4497-4222 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-05 นม88402/ว.10 ลว4ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7 ถึงบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ของ อบต.ช่อระกา 0 วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6285 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-05 นม88704/ว.85 ลว4ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศประมูลจ้างซ่อมแซ่มถนนลาดยางผิวจราจรแบบ cape sealฯ ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 08-9845-4600 หรือ www.donlocal.go.th  
2558-02-05 นม56002/59,57 ลว5ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำบริเวณที่ดิน 79 ไร่ และ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ 0 วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4433-7276 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-05 นม58402/148 ลว4ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตฯ ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-02-05 นม52611/141,143 ลว4ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 0 วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4493-4036 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-05 นม55402/ว.276 ลว4ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง 0 วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-9359 ต่อ15หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-05 นม0032.101.4/ว.3093 ลว4ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5249  
2558-02-05 นม0032.101.4/ว.2541 ลว2ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างผลิต Animation และผลิตภาพยนต์สั้น ของ รพ.มหราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5249  
2558-02-05 นม0025/211 ลว29ม.ค.58 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อกันหนาวสำหรับผู้ต้องขัง ฯ ของ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 0 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4446-2347  
2558-02-05 นม0032.101.4/ว.2482 ลว2ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล (คริคอล แคร์) 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-04 นม52002/1027 ลว4ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่2 ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4738  
2558-02-04 นม71202/175 ลว3ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบบดอัดท้าย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 0 วันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 0-4498-2521  
2558-02-04 นม81102/93 ลว3ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูณย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน 0 วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6694  
2558-02-04 นม76902/108 ลว3ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประกาศสอบราคาดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 0 วันทีี่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4433-2015  
2558-02-04 นม73802/118 ลว3ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคฟซีล จำนวน 2 รายการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ 0 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6454 ต่อ 104  
2558-02-04 นม52302/167 ลว3ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกาศ ประมูลซื้อชุดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 รายการ ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 0 วันที่ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4498-6041,0-4498-6043 ต่อ 23  
2558-02-04 นม0032.101.4/ว2841 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5249  
2558-02-04 นม90202/116 ลว2ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๊ก บ้านใหม่นานิยม หมู่7 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 0 วันที่ 3 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6171-2  
2558-02-04 นม75820/ว79 ลว2ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น1 จำนวน 6 คัน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ 0 วันที่ 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 0-4496-6075  
2558-02-04 นม0032.101.4/ว2485 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว2694 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5254  
2558-02-03 ศธ 04063.097/20 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา ประกาศ สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(แก้ไขเพิ่มเติม) ของ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 0 วันที่ 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4443-0634  
2558-02-03 นม88102/127 ลว3ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว2691 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ประกวดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5254  
2558-02-03 นม97702/65 ลว3ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.กุดจิก 0 วันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4433-5245 หรือ www.kudjiklocal.go.th  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว2481 ลว2ก.กพ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบพร้อมด้วยเครื่องช่วยหายใจ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5254  
2558-02-03 นม0032.101.4/2878 ลว3ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5146 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-03 นม0032.101.4/2459 ลว2ก.พ..58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางกาจแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดไฟฟ้าสำหรับใช้ผ่าตัดท่ายืน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 -5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5254  
2558-02-03 นม57402.4/118 ลว30ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนทรัพย์มังกร และ ถนนทรัพย์ประดู่ ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว2316 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด3มิติ ของ โรงพยาลาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 ก.พ. 58 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5254  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว.2669 ลว 2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อฯ จำนวน 72,000 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว.2484 ลว30ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL+STD จำนวน 44 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดี.เอ.พี. ไซแอม กรุ๊ป 0 - - 0-4423-5145  
2558-02-03 นม 0032.101.4/ว2284 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดจำนวน2เครื่องของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5254  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว.2350 ลว28ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อท่อช่วยหายใจแบบมี Cuff ฯ จำนวน 35,760 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว2268 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาส ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ครั้งที่2) ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5254  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว.2331 ลว28ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อีเอ็ม ดีมิกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-02-02 นม73802/102 ลว30ม.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ 0 - - www.kutbot.com หรือ 0-4475-6454  
2558-02-02 นม57402.4/124 ลว30ม.ค.58ริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศ ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4444-7050  
2558-02-02 นม52702/ว7 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.khamtalayso.go.th หรือ 0-4439-7162 ต่อ 14  
2558-02-02 นม52102.3/171 ลว30ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 17 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 www.buayaicity.go.th หรือ 0-4446-1184  
2558-02-02 นม52102.3/172 ลว30ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถดัมเปอร์) จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 www.buayaicity.go.th หรือ 0-4446-1184  
2558-02-02 นม0032.123/ว2667 ลว30ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันทีี่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5078,0-4425-2012  
2558-02-02 ศธ04064.003/36 ลว30ม.ค.58 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเปตอง สนามวอลเลย์บอลและสนามตระกร้อ ของ โรงเรียนพนาหิน 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 087-250-1992,086-261-3342  
2558-02-02 ศธ04063.097/18 โรงเรียนท่าเยี่ยมวิทยา อ.โชคชัย ประกาศ สอบราคาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของ โรงเรียนที่เยี่ยมวิทยา 0 วันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4443-0634  
2558-02-02 นม52002/951 ลว30ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน8เครื่อง ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-4738  
2558-02-02 นม73503/84 ลว30ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4497-4222  
2558-02-02 นม77302/ว76 ลว30ม.ค.5 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศ สอบราคาลงหินคลุกบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 13-บ้านหนองทุ่มหมู่ที่11 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6141 หรือ 08-1261-2443  
2558-02-02 นม77302/ว74 ลว30ม.ค.5 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศ สอบราคาปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านอุดมสุข หมู่17 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6141 หรือ 08-1261-2443  
2558-02-02 ศธ04063.024/23 ลว30ม.ค.58 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 08-9945-9822 หรือ www.korat2go.th  
2558-02-02 นม77302/ว73 ลว30ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศ สอบราคาลงปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านนาสีนวลหมู่ที่5-บ้านท่าลาดหมู่ที่1 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6141 หรือ 08-1261-2443  
2558-02-02 นม80102/130 ลว29ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 11 บ้านแท่น ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 08-9428-3600 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-02 นม77302/ว72 ลว30ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศ สอบราคาปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกตอง หมู่ที่9-บ้านอุดมสุข หมู่ที่17 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6141 หรือ 08-1261-2443  
2558-02-02 นม77302/ว ลว30ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศ สอบราคาลงหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่11-บ้านหนองขามหมู่15 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6141 หรือ 08-1261-2443  
2558-02-02 ศธ04063.028/20 ลว29ม.ค.58 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช. 604/45 (ขนาด 4 ที่นั่ง พื้นติดดิน) ของ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 0 วันที่ 28 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2558-02-02 นม82502/75 ลว30ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน2โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 08-7257-7715  
2558-02-02 ศก0032/ว.351 ลว29ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-02 นม0032.101.4/ว.2452 ลว29ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 2,400 SET ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-02 นม0032.101.4/ว.2302 ลว28ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-30 คค0710/นม/447 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีม ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ ของสนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมพาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4432-7497-9  
2558-01-30 นม81402/106 ลว29ม.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6050  
2558-01-30 นม54802/ว89 ลว29ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ของสนง.เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4449-0978-9  
2558-01-30 นม55302/97 ลว29ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขาภิบาล4 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 29 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4496-1001-2  
2558-01-29 นม0032.101.4/ว607 ลว29ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ CPAP nevborn with blender and humidifier จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2550 วันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2550 0-4429-5614 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-29 ศฑ0544/443 ลว29ม.ค.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง ของ ม.ราชภัฏ นม. 0 วันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2550 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2558-01-29 นม91902/051,055 ลว28ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังฯ, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ รวมจำนวน 7 โครงการ ของ อบต.บ้านแปรง 0 วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2550 วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2550 0-4424-9748  
2558-01-29 นม0032.101.4/ว2319 ลว28ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-29 นม0032.101.4/ว2312 ลว28ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 401,530 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-29 ศธ04063058/ว15 ลว28ม.ค.58 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 0 วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 08-8591-4743, 08-1878-5706  
2558-01-29 นม82402/96 ลว28ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพล ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามทุ่ง หมู่ที่5 - บ้านบุ หมู่ที่8 ของ อบต.หนองพลวง 0 วันที่ 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 0-4439-9917, 08-1999-8149 หรือ www.gqrocurement.go.th  
2558-01-29 นม88402/ว58 ลว27ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ, ก่อสร้างสะพาน คสล.ฯ, จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำบุ่งยางฯ รวมจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา 0 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6285 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-29 นม77802/ว61 ลว27ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธารปรา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ, เช่าเครื่องจักรและอุปกรฯ, ก่อสร้างถนน คสล. รวมจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ธารปราสาท 0 วันที่ 28 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4420-1020 ต่อ 11  
2558-01-29 ศธ0530.23/ว32 ลว26ม.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-28 นม0032.101.4/ว2007 ลว28ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 494,190 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-28 นม52005/826 ลว27ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-1500 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-28 นม0027.301/238 ลว27ม.ค.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4420-8208 ต่อ 133 , 202 หรือ www.dkthos.com  
2558-01-28 นม56904/ ลว27ม.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 1 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-9536  
2558-01-28 นม84904/083 ลว27ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว 0 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6547 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-28 ศธ04066/ว018 ลว26ม.ค.58 โรงเรียนบ้านหนองไทร (สพป.นม.5) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 7 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านหนองไทร (สพป.นม.5) 0 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 08-1955-1286 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-28 นม52352/ว108 ลว26ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบฝังกลอบขยะมูลฝอยแบบประยุกต์ ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-7155, 0-4438-7141 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-28 นม97502/43 ลว26ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประกาศประมูลซื้อรถยนต์(ดีเซล)บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หินดาด 0 วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4495-0470 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-28 นม0032.101.4/ว2063 ลว23ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และรายการเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-28 นม0032.101.4/ว1853 ลว23ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำอาคารรังสะรักษา พร้อมติดตั้ง รวมหลังคา จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ หจก.พลล้าน โคราช 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-28 นม0032.101.4/ว1721 ลว23ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สายยึดกระดูก จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-28 นม0032.101.4/ว1719 ลว23ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-28 นม0032.101.4/ว1497 ลว23ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก้ บจก.โซวิค 0 - - 0-4423-1124  
2558-01-28 นม0032.101.4/ว1386 ลว23ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปรพกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-27 นม90802/ว038 ลว26ม.ก.58 ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลนางรำ ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตู จำนวนว 2 รายการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ 0 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4447-9938  
2558-01-27 นม76902/85 ลว26มก58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 0 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4433-2015  
2558-01-27 นม52002/747 ลว27ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร้ว จำนวน 2 คัน) ของเทสบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-4734ต่อ1409  
2558-01-27 นม0032.123/ว2158 ลว27ม.ค.58 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำวน 12 รายการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5078,0-4425-2012  
2558-01-27 นม0032.001.4/193 ลว27ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 044465010-4 ต่อ159,302  
2558-01-27 นม0032.001.4/174 ลว27ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และพัสดุ โรงพยาบาลห้วยแถลง จำนวน 1 หลัง 0 วันที่ 26 มกราคม - 30 มกราคม 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 044465010-4 ต่อ159,302  
2558-01-27 ศธ0412.1/ว45 ลว26มกราคม58 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่6 0 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 044212900ต่อ114  
2558-01-27 ศธ04063.174/ว9 ลว26มกราคม58 โรงเรียนหนองโพดเพชรพิทยา ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3ห้องเรียน 1ห้องธุรการ (ใต้ถุนสูง) 0 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 0801670870,044430177  
2558-01-27 นม84302/40 ลว23ม.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนปอแดง หมู่ที่1 0 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0447562589  
2558-01-27 นม1518/ว175 ลว23ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วย และ ซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน 0 วันที่ 23 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4441-9259 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-27 ตผ0045นม/3 ลว23ม.ค.58 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารและซ่อมแซมเชิงชายฯ จำนวน 2 หลัง ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-2625 ต่อ 202  
2558-01-27 นม0032.101.4/ว.1507 ลว22ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตดนมัติ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-26 นม99502/73 ลว26ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-9357  
2558-01-26 นม99502/73 ลว26ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-9357  
2558-01-26 นม52002/743 ลว26ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 คัน) ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4734 ต่อ 1409 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-26 นม52002/737 ลว26ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ตรงข้ามถนนมุขมนตรี ซอย 18 ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4738  
2558-01-26 นม52002/731 ลว26ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 19 ของ สนง.เทศบาลนครนคราชสีมา 0 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4738  
2558-01-26 นม77302/ว43 ลว23ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาถังแชมแปญ ขนาด 20 ลบ.ม. และถังกรอง พร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6141,08-1261-2443  
2558-01-26 นม0032.301/119 ลว23ม.ค.58 โรงพยาบาลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ โรงพยาบาลโนนไทย 0 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-1032, 0-4438-1197 ต่อ 621,623,625  
2558-01-26 ศธ0586.1000/0223 ลว23ม.ค.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 23 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4426-7131-5 หรือ www.rmuti.ac.th  
2558-01-26 ศธ0586.1000/0223 ลว23ม.ค.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 23 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4426-7131-5 หรือ www.rmuti.ac.th  
2558-01-26 นม98602/62,63,73 ลว22ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 22 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2558-01-26 นม0032.101.4/ว633 ลว22ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-26 นม0032.101.4/ว632 ลว22ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำชนิดกระบอกฉีด (Syring pump) จำนวน 7 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-26 ศธ0530.23/ว28 ลว21ม.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 จำนวน 10 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 21 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 0-4374-2823  
2558-01-26 ศธ0530.1(8)/ว200 ลว20ม.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงที่จอดรถข้างอาคาร 2 (พื้นที่ในเมือง) จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 20 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-01-26 นม0032.101.4/ว1691 ลว21ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเฝือกปูน Slab สำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว 470 ม้วน ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5249  
2558-01-26 นม0032.101.4/ว845 ลว16ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาอิน จำนวน 419,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 - - 0-4423-5249  
2558-01-26 นม0032.101.4/ว834 ลว16ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนังตำแหน่งให้สารน้ำทางหลอดเลือด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช 0 - - 0-4423-5249  
2558-01-23 นม52772/122 ลว23ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ซอยร่วมใจพัฒนา ขึงโพธิ์ ถึงโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ บ้านหนองบัว หมู่ที8 ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2558-01-23 นม52772/118 ลว23ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธ์ 0 วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2558-01-23 นม0012(2)/ว006 ลว23ม.ค.58 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร ขค ของ สนง.ขนส่ง จ.นม. 0 วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4437-1663  
2558-01-23 นม99003/54 ลว22ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเก็บน้ำประปา บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 ของ อบต.เมืองเกษตร 0 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6344  
2558-01-23 นม99003/54 ลว22ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเก็บน้ำประปา บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 ของ อบต.เมืองเกษตร 0 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6344  
2558-01-23 นม71404/75 ลว22ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่2, 4, 5, 13, 15,16, 21 ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4429-3676  
2558-01-23 นม80102/101 ลว22ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ(VIP) 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง พร้อมคนขับ,พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ของ อบต.ประสุช 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 08-9428-3600, 09-3465-2528 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม56102/ว65 ลว22ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศแก้ไขสอบราคาและเอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2558 จ้างเหมารถปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ของ สนง.เทศบาลตำบลพิมาย 0 - - 0-4447-1121 ต่อ 12  
2558-01-23 นม52412/257 ลว22ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างจากสามแยกหนองไผ่ หมูที่2 ถึึงตลาด ช. บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ของ สนง.เทสบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4493-0239  
2558-01-23 นม55302/59 ลว22ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายเอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกัฬาชุมชนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 - - 0-4496-1002 ต่อ 15  
2558-01-23 นม52003/658 ลว22ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2558-01-23 นม52005/634 ลว22ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-1500 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม0032.101.4/ว1726 ลว22ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 150 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม0032.101.4/ว1716 ลว22ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม0032.101.4/ว1703 ลว22ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพขณะให้ยาระงับความรู้สึก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม0032.101.4/ว832 ลว22ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม84904/056 ลว21ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 โครงการ และ ถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-47475-6547 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม0032.101.4/ว1715 ลว21ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม0032.101.4/ว829 ลว21ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 ศธ0530.11/ว90 ลว16ม.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุุุ, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4333 ต่อ 2368  
2558-01-23 นม0032.124/ว487 ลว23ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดมีจอภาพสำหรับพกพา จจำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 0 - - 0-4429-5614 -5  
2558-01-22 - โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับประถมศึกษา ของ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-0314  
2558-01-22 นม52002/627 ลว22ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบาลน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 23 แยกขวามือ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม0032.001.8/ว15 ลว22ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์ นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 มท0210.04/43 ลว22ม.ค.58 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 3 ชั้น 12 หน่วย จำนวน 1 หลัง ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 นม. 0 วันที่ 22 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-2995 ต่อ 36440, 36441  
2558-01-22 นม58402/069 ลว21ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำสายทางบ้านหมูสี-บ้านวังโต่งโต้น ของ สนง.เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4429-7604 ต่อ5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม60302/53 ลว21ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ สนง.เทศบาลบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4499-1987 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม94802/ว41 ลว21ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่า ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ 3 ของ อบต.สระว่านพระยา 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-8160, 08-6243-3397 หรือ www.sawanpraya.com  
2558-01-22 นม59402/ว51 ลว21ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหัวหนอง ของ สนง.เทศบาลตำบลบึงสำโรง 0 วันที่ 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2558-01-22 นม52402.7/ว093 ลว21ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่1 ของ สนง.เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม52462/40 ลว21ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-01-22 นม84004/92 ลว21ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปาเพิ่มเสริมปะปาเดิม หมู่ที่ 2 บ้านกรีน ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4435-7936 หรือ www.nongjabok.go.th  
2558-01-22 นม55203/159 ลว21ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง คสล.ทั้งสองข้างทาง ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 1 ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4437-9473 หรือ www.nonsung.go.th  
2558-01-22 นม85102/ว50 ลว21ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4496-5641 หรือ www.nongrawiang.go.th  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว1718 ลว21ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip) จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว1717 ลว21ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราค่าซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดกลาง/ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว1714 ลว21ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อไส้เครื่องมือตัดเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบโค้ง จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว1713 ลว21ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน ขนาด 10 มม. จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว1506 ลว21ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม52005/568 ลว20ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 - - 0-4424-1500  
2558-01-22 นม57201/127 ลว20ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง , ซ่อมสร้างถนนฯ , ปรับปรุงห้องประชุม และ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ของ สนง.เทศบาลตำบลสีมาวงคล 0 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 0-4436-1444 ต่อ 14 หรือ www.seemamongkol.go.th  
2558-01-22 ศก0032/ว228 ลว20ม.ค.58 ศาลากลางจังหวัดศรีษะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกไต ของ ศาลากลาง จ.ศรีษะเกษ 0 วันที่ 20 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 20 - 29 มกราคม 2558 0-4581-4290-4 ต่อ201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 สธ0915.01/113 ลว19ม.ค.58 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจดตอล จำนวน 30 ครั้ง ของ ศูนย์อนามันที่ 5 นม. 0 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 สธ0915.01/107 ลว19ม.ค.58 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) และคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตร้าซาวด์) ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นม. 0 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว843 ลว14ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อหลอดแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ (EO GAS) จำนวน 380 โหล ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว712 ลว13ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้่านการตีบซ้ำ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว680 ลว13ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อสายเครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลลูน จำนวน 200 เส้น ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ไพรม์ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว638 ลว13ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Bioprosthesis Valve) จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-21 ศธ0544/353 ลว21ม.ค.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ ม.ราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586  
2558-01-21 นม83602/128 ลว20ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวคำ หมู่ที่ 11 ของ อบต.เสิงสาง 0 - - 0-4445-7107  
2558-01-21 นม55302/39 ลว20ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาชุมชนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4496-1001-2 หรือ www.nonsombun-muni.go.th  
2558-01-21 นม74701/ว46 ลว20ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ (สถ.ศพด.3) ของ อบต.โคกกระชาย 0 วันที่ 20 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6693 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-21 นม52002/548 ลว20ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4734, 0-4423-4738 ต่อ1417  
2558-01-21 นม75002/54 ลว20ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-3623 ต่อ 12  
2558-01-21 ศธ04063.094/25 ลว19ม.ค.58 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ สปช.203/26 (ห้องสมุด) ของ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 0 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 08-1877-7265  
2558-01-21 นม56102/54 ลว19ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ของ สนง.เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-21 ศธ0530.1(8)/ว132 ลว15ม.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบริเวณอาคารขงจื้อ จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-01-20 นม85702/77 ลว20ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หมื่นไวย 0 วันที่ 21 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4492-3570 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 คค0710/นม/249 ลว20ม.ค.58 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟิลติกคอนกรีต สาย มทส.-หนองปลิง ของ สนง.ทางหลวงชนบท จ.นม. 0 วันที่ 20 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 0-4432-7497-9  
2558-01-20 ศธ0544/333 ลว20ม.ค.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ ของ ม.ราชภัฏ นม. 0 วันที่ 20 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2558-01-20 นม85501.2/007 ลว19ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นจากมิตรภาพ-บ้านคึมมะอุ) ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 0-4475-6738 ต่อ12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 นม95902/26 ลว19ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองค่าย 0 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 นม78902/028 ลว19ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.บัวลาย 0 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 0-4449-5165 หรือ www.gprocurenemt.go.th  
2558-01-20 นม56902/28 ลว19ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อกันหนาว จำนวน 1,351 ตัว ของ สนง.เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 0-4424-9536  
2558-01-20 นม52202/115 ลว19ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างทางคู่ขนานมิตรภาพ (ต่อจากของเดิม) ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง 0 - - 0-4431-3060 หรือ www.gprocurent.go.th  
2558-01-20 นม52002/457 ลว19ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ตีเส้นจราจรทั้งระบบ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 นม52002/451 ลว19ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 นม0032.301/99 ลว19ม.ค.58 โรงพยาบาลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.โนนไทย 0 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 0-4438-1032, 0-4438-1197 ต่อ 621,623,625  
2558-01-20 - โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ป.1ฉ อาคารประกอบฯ ของโรงเรียนบ้านตะคร้อ 0 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 09-1017-8008  
2558-01-20 สธ0412.1/ว34 ลว19ม.ค.58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุวงิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4421-2900 ต่อ114  
2558-01-20 นม0032.101.4/ว115 ลว19ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV โดยวิธี RT-PCR ชนิด REAL-TIME จำนวน 12,00 Test ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 19 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 ศธ04063.116/ว5 ลว16ม.ค.58 โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 0 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 08-8352-2667  
2558-01-20 ศธ04063.022/ว008 ลว16ม.ค.58 โรงเรียนบ้านโนนพะไล ประกาศสอบราคาจ้างสร้างอาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) ของ โรงเรียนบ้านโนนพะไล 0 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 08-1147-8027 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 ศธ04063.022/ว005 ลว15ม.ค.58 โรงเรียนบ้านโนนพะไล ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ของ โรงเรียนบ้านโนนพะไล 0 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 08-1147-8027 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 นม52462/29 ลว14ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อภาชนะรองรับขยะ จำนวน 220 ถัง ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 19 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4420-0617 หรือ www.rungkayai.go.th  
2558-01-20 นม0032.001.8/ว13 ลว8ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Set minor ortho)จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-20 นม0032.001.8/ว12 ลว9ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead) จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.เวิลด์เมด อีควิปเม้นท์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-19 นม71202/96,95 ลว16ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตะเคียนทอง ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม71202/85,86 ลว16ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านคลองหินลาด (หน้าวัดคลองหินลาด) ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม75302/33 ลว16ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 - หมู่ที่3 (สายบ้านชีวาน-บ้านหมัน) ของ. อบต.ชีวาน 0 - - 08-1266-0012  
2558-01-19 นม91602/016 ลว16ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม ของ อบต.โนนเมืองพัฒนา 0 วันที่ 16 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 30 มกราคม 2558 0-4424-9468 หรือ www.nonmeangpattana.to.th  
2558-01-19 นม80702/ว49 ลว16ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเที ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.พังเทียม 0 วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม54502/ว46 ลว16ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลท่าช้าง 0 - - 0-4432-1422 ต่อ 15  
2558-01-19 นม53702/21 ลว16ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถ.ประสานสมุทร ซอย 7 ของ. สนง.เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2558-01-19 นม52206/90 ลว16ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมุลจ้างก่อสร้างอาคารเอกประสงค์ฯและอาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้องเรียน ของ โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านหนองส่าหร่าย) 0 วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 0-4431-3060 หรือ www.gprocurent.go.th  
2558-01-19 กห0428.65/196 ลว16ม.ค.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-01-19 นม0032.123/ว1401 ลว16ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 16 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 0-4423-5078, 0-4425-2012  
2558-01-19 นม0032.101.4/ว686 ลว16ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาทางเดินน้ำดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม0032.101.4/ว642 ลว16ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบมี Monitor จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม0032.101.4/ว842 ลว15ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 15 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม0032.101.4/ว491 ลว15ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อที่นอนลอป้องกันแผลกดทับ (Alpha bed) จำนวน 12 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม0032.101.4/ว683 ลว15ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม0021/ว143 ลว14ม.ค.58 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศสอบราคาขุดลอกคลองอีสานเขียว (ช่วงที่1) หมู่ที่11,10 บ้านรกฟ้า-โคกสะอาด ของ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558 0-4424-2175 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 ศธ0530.1(8)/ว79 ลว13ม.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงถนนเส้นวัดป่ากู่แก้ว จำนวน 1งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-01-19 ศธ0530.1(8)/ว96 ลว13ม.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-01-19 นม0032.101.4/ว846 ลว15ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวนประมาณ 68,920 ห่อ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ หจก.เอสเอ็มซี 2014 0 - - 0-4423-5146  
2558-01-19 นม0032.001.8/ว11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 ตัว ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ หจก.มหามิตรภาำพ ซัพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-19 นม0032.001.8/ว10 ลว14ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดชนิด phaco จำนวน 5 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.เฟิร์ทส อาย เซอร์จิคัล 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-19 นม0032.101.4/ว687 ลว14ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว (Syringe) ชนิด lrrigate ขนาด 50 cc จำนวน 6,030 ชิ้น ของ.รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.โอเรน็กซ์ เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5249  
2558-01-19 นม0032.001.8/ว9 ลว9ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือด (set vascular) จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-19 นม0032.001.8/ว8 ลว8ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาชนิดนิ่มพับได้ ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 200 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-19 นม0032.001.8/ว7 ลว8ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 500 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก. เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-19 นม0032.001.8/ว6 ลว8ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.ดวงบรรฎการ เซอร์วิส 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-16 นม52002/411,412 ลว16ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมงานวันตรุษจีน ประจำปี 2558 ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 16 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-16 นม77302/ว24 ลว15ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 0-4475-6141,08-1261-2443  
2558-01-16 นม71404/48 ลว15ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขัง หมู่ที่ 11 ถึงบ้านโนนบ้าน หมู่ที่ 19 ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2558-01-16 นม54802/ว55 ลว15ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2558-01-16 นม52122/ว13 ลว15ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอสมเกียรติ หมู่ที่ 7 ของ สนง.เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 0-4429-4456  
2558-01-16 นม0012(2)/ว005 ลว15ม.ค.58 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้พักคอย ชนิด 3 ที่นั่ง) จำนวน 50 ชุด ของ สนง.ขนส่ง จ.นม. 0 วันที่ 15 - 26 มกราคม วันที่ 15 - 26 มกราคม 0-4437-1663  
2558-01-16 ศธ04063.140/5 ลว15ม.ค.58 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 0 วันที่ 15 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 26 มกราคม 2558 09-4042-2201, 08-3376-2277 หือ www.korat2,go.th  
2558-01-16 นม75302/ ลว14ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่1 - หมู่ที่3 ของอบต.ชีวาน 0 - - 0-4424-9186  
2558-01-16 นม75302/31 ลว14ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 ของ อบต.ชีวาน 0 วันที่ 14 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 0-4424-9186, 08-1266-0012  
2558-01-16 นม83602/106,104,99 ลว14ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 และ หมู่ที่11 ของ อบต.เสิงสาง 0 - - 0-4445-7107  
2558-01-16 นม0032.301/65 ลว14ม.ค.58 โรงพยาบาลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัฯฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.โนนไทย 0 วันที่ 14 - 26 มกาคม 2558 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558 0-4438-1032,0-4438-1197 ต่อ 621,623,625  
2558-01-16 นม0032.101.4/ว639 ลว14ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558 0-4423-5249  
2558-01-16 ศธ0530.23/ว11 ลว13ม.ค58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 13 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 26 มกราคม 2558 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2558-01-16 นม0032.124/ว.290 ลว16ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีมาร์ค 0 - - 0-4427-1124-5  
2558-01-16 นม0032.101.4/ว.489 ลว13ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-16 นม0032.101.4/ว.ุ643 ลว13ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดเล็ก ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิโนเวชั่นส์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-01-15 นม77002/39 ลว14ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย ของ อบต.ทองหลาง 0 วันที่ 14 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4439-9988-9 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-15 นม58402/044 ลว14ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอาการชั้นครึ่ง ไป-กลับ จำนวน 5 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 14 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 27 มกราคม 258 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-01-15 นม60802/20 ลว14ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศยกเลิกประมูลจ้างขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณคลองกุดพิมาน บ้านสระพระพัฒนา หมู่ที่ 11 ของ สนง.เทศบาลตำบลสระพระ 0 - - 06-1083-6471  
2558-01-15 นม52002/271 ลว14ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558 0-4423-4734 ต่อ 1409 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-15 นม52002/265 ลว14ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลาชุมชนเคหะ จำนวน 1 หลัง ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 15 มกราม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4734 ต่อ 1409 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-15 นม52003/254 ลว14ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 24 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2558-01-15 ศธ0544/263 ลว14ม.ค.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ของ ม.ราชภัฏ นม. 0 วันที่ 14 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 26 มกราคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586  
2558-01-15 ศธ0544/213 ลว14ม.ค.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว-พิพิธภัณฑ์-บ้านพัก ของ. ม.ราชภัฏ นม. 0 วันที่ 14 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 29 มกราคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586  
2558-01-15 นม0030/67 ลว14ม.ค.58 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาค่ารสำนักงานประกันสังคม จ.นม. สาขาโนนสูง ของ ศาลากลาง จ.นม. 0 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558 0-4495-8512 ต่อ 10 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2558-01-15 นม72102/22 ลว13ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะท ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ ของ อบต.วังกะทะ 0 วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 09-3094-3467 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-15 ศธ04066.040/6 ลว13ม.ค.58 โรงเรียนบ้านหนองจาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง ของ โรงเรียนหนองจาน 0 วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 29 มกราคม 2558 08-6871-6983 หรือ www.gpocurement.go.th  
2558-01-15 สธ0915.01/60 ลว13ม.ค.58 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นม. 0 วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-15 นม0032.101.4/ว400 ลว13ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหัวตรวจของเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ จำนวน 1 หัว ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-15 นม0032.101.4/ว38 ลว12ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูงอิริเดียม-192 ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 12 -26 มกราคม 2558 0-4423-5249  
2558-01-15 นม0032.101.4/ว412 ลว9ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน13เครื่อง ของ รพ.มหราช นม. 0 - - 0-4423-5245  
2558-01-15 นม0032.101/ว.188 ลว7ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-15 นม0032.101.4/ว.178 ลว7ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก ฯ จำนวน 930,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-15 นม0032.101.4/ว.167 ลว7ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด จำนวน 60 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-14 นม0032.001.4/180 ลว13ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้ารีโมตคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. 0 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,301 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-14 สธ0412.1/ว25 ลว14ม.ค58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-01-14 นม0032.001.4/174 ลว13ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการควบควมโรค ครั้งที่ 2 ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. 0 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-14 นม75302/ว22 ลว13ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 (สายบ้านชีวาน - บ้านหมัน) ของ อบต.ชีวาน 0 วันที่ 13 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 0-4424-9186 , 08-1266-0012 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-01-14 นม0032.001.4/165 ลว13ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. 0 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-14 นม55102/ว24 ลว13ม.ค58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 2 ฯ ของ เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 13 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 22 มกราคม 2558 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2558-01-14 ศธ04066.194/14 ลว12ม.ค.58 โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) 0 วันที่ 9 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 08-9630-3399 หรือ www.korat5.go.th  
2558-01-14 ศธ0586.1000/0083 ลว13ม.ค58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 12 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 21 มกราคม 2558 0-4423-3000 ต่อ 2280-2283 หรือ www.rmuti.ac.th  
2558-01-14 นม0032.101.4/ว414 ลว9ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก. ดีเคเอสเอช 0 - - 0-4423-5249  
2558-01-13 นม52006/176,179 ลว13ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาสประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 13 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 0-4423-4763 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-13 นม96902/009 ลว12ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 ฯ ของ อบต.หลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 12 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 12 - 23 มกราคม 2558 0-4493-8865 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-13 นม0020.1/1829 ลว12ม.ค.58 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ของ สนง.ที่ดิน จ.นม. 0 วันที่ 12 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 12 -26 มกราคม 2558 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-13 ศธ04066.071/19 ลว12ม.ค.58 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ของ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 0 วันที่ 9 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 08-6253-8273 หือ www.korat5.go.th  
2558-01-13 กห0482.65/74 ลว12ม.ค.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวทยา จำนวน 17 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 0-4423-4404 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-01-13 นม0032.101.4/ว398 ลว12ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทล จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 12 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 12 - 27 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-13 นม0032.101.4/ว187 ลว9ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 9 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 27 มกราคม 2558 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-13 นม0032.001.8/ว1 ลว8ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.เอ.เอ็น.ดิจิตอลเอ๊กซ์เรย์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-12 นม54102/ว19 ลว9ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองระบายน้ำเสีย ช่วงที่1,ช่วงที่2 ของ สนง.เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 9 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 0-4438-9403 ต่อ112  
2558-01-12 ศธ04066.220/9 ลว9ม.ค.58 โรงเรียนเจริญผล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ของ โรงเรียนเจริญผล 0 วันที่ 9 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 08-7259-9856  
2558-01-12 นม0032.301/35 ลว9ม.ค58 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซักเสื้อผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558 0-4433-0105-6 ต่อ 207  
2558-01-12 นม71202/34,38 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแคปซีลแล้วจึงปูทับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 9 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-12 นม0032.101.4/ว.402 ลว9ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-12 นม71202/29,28 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบบดอัดท้าย ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 9 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-12 นม76802/ว12 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุสนวนใน หมูที่ 1 ของ อบต.ตาจั่น 0 วันที่ 9 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 23 มกราคม 2558 0-4497-8539 , 08-5207-3109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-12 นม77504/44 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอร ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 0-4475-6530, 0-8196-6979-5 หรือ www.thungaroon.com  
2558-01-12 นม0032.101.4/ว29 ลว12ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 12 - 16 มการาคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-12 นม90402/ว28 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,6 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่่ที่ 2,4 และก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร หมู่ที่ 2 รวม 6 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 0-4475-6452, 0-8147-0231-4 หรือ www.thaang.com  
2558-01-12 นม0032.101.4/ว.401 ลว9ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อท่อช่วยหายใจ แบบมี Cuff จำนวน 35,760 อัน ของ รพ.มหาราชนคราาชสีมา 0 วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-12 นม90402/ว24 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,10 และก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10, รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 0-4475-6452, 0-8147-0231-4 หรือ www.thaang.com  
2558-01-12 นม0032.101.4/ว.386 ลว9ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 26 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-12 นม90402/ว20 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,8,9 รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 9 - 20 มกราคม 258 วันที่ 28 มกราคม 2558 0-4475-6452 หรือ www.thaang.com  
2558-01-12 นม90202/ว19 ลว7ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น ฯ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 8 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 26 มกราคม 2558 0-4475-6171-2 หรือ www.thajalung.go.th  
2558-01-12 นม71202/51,49 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-12 นม71202/45,43 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (ถนนสายซอย 3-ถนนสายซอย 4) หมู่ที่6 บ้านซับสวอง ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-12 นม0032.101.4/ว.184 ลว7ม.ค58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจภายในช่องท้องชนิดงอได้ชนิดวีดีทัศน์ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 0-4423-5249  
2558-01-12 นม0032.101.4/ว.32190 ลว26ธ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-09 นม0022.01/ว119 ลว9ม.ค58 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ ฯ ของ สนง.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 20 มกราคม 2558 0-4424-4311 หรือ www.dpt.go.th  
2558-01-09 นม95602/ว0012 ลว8ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 3 ฯ ของ อบต.สีสุก 0 วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558 0-4475-6279-80  
2558-01-09 นม81402/20,22 ลว8ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เมืองปราสาท 0 วันที่ 9 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 26 มกราคม 2558 0-4475-6050 หรือ www.muangparsat.go.th  
2558-01-09 นม88802/15 ลว8ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2558-01-09 ศธ04063.065/8 ลว8ม.ค58 โรงเรียนภูทองวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนภูทองวิทยา 0 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 09-4763-7654 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-09 กห0482.65/5 ลว8ม.ค58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย รายการ EPERISONE HCL 50 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 8 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-01-09 นม80102/17 ลว7ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแก หมู่ 7 ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558 08-9428-3600 , 09-3465-2528 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-09 นม88001/9 ลว7ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายเขาจอมทอง-บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 11 ของ อบต.จระเข้หิน 0 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558 0-4499-1441  
2558-01-09 นม1518/ว37 ลว7ม.ค58 ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน ประกาศประกวดราคาขุดลอกคลอง จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน 0 วันที่ 7 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558 0-4441-9259 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-09 นม0021/ว0064 ลว7ม.ค58 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงกำลังส่งสูงฯ จำนวน 3 ชุด ของ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558 0-4424-2175 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-09 ตช0029.514/0058 ลว7ม.ค58 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง ของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 0 วันที่ 7 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558 0-4421-2039 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-09 นม0032.101.4/ว.185 ลว7ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา ฯ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-09 นม0032.101.4/ว.161 ลว7ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี. กมลกิจ อินเตอร์เทรด 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-09 นม0032.101.4/ว.45 ลว7ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบปรับอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-09 นม0032.101.4/ว.43 ลว7ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบวัดและแสดงผลการวัดน้ำทิ้งจากห้องพักผู้ป่วยฯ จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-09 นม0032.101.4/ว13 ลว7ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Radian Warmer จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-09 นม0032.101.4/ว.39 ลว6ม.ค58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ บนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 16 มกราคม 2558 0-4423-5249  
2558-01-08 นม0032.101.4/ว276 ลว8ม.ค58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 19 มกราคม 2558 0-4423-5249  
2558-01-08 นม83602/40,35,42,43 ลว7ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวคำ หมู่ 11 ฯ ของ อบต.เสิงสาง 0 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 0-4445-7107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-08 oม82402/48 ลว7ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละก ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ศรีละกอ 0 - - 08-6466-2233  
2558-01-08 นม73802/034 ลว7ม.ค58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องครัวและห้องน้ำ บ้านหนองสนวน หมู่ที่ 5 ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ หจก.อำพรราชสีมา 0 - - 0-4475-6454  
2558-01-08 นม55102/ว9 ลว7ม.ค58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 2 ฯ ของ เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 7 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 19 มกราคม 2558 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2558-01-08 นม54802/ว5 ลว7ม.ค58 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ฯ ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 0-4449-0978 หรือ www.koratlocal.go.th  
2558-01-08 นม52772/14 ลว7ม.ค58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. โครงการชุดที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 7 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 0-4420-6168 หรือ wwww.banphokorat.go.th  
2558-01-08 นม55203/28 ลว7ม.ค58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ฯ ถนนศรีธานี ของเทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 7 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 0-4437-9473 หรือ www.nonsung.go.th  
2558-01-08 นม57201/12 ลว6ม.ค58 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีลฯ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 0-4436-1444 ต่อ 14  
2558-01-08 นม0032.101.4/ว177 ลว6ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hypochloride 5 g Powder จำนวน 35,460 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-08 กห0482.65/7399 ลว6ม.ค58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย GABAPENTIN 600 MG. TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 7 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-01-08 นม0032.101.4/ว32934 ลว6ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-08 นม0032.101.4/ว.32688 ลว5ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-08 ศธ0586(กค)/3644 ลว30ธ.ค57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม จำนวน 1 โครงการ ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 7 - 12 มกราคม 2557 วันที่ 16 มกราคม 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2558-01-07 นม52002/52 ลว7ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนคราชสีมา 0 วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558 0-4423-4738  
2558-01-07 นม91002/9,11 ลว6ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านดอนตัดเรือ ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 6 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 0-4448-5023 ต่อ 4 หรือ www.Koratdla.go.th  
2558-01-07 นม96202/ว011 ลว6ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองไทร 0 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558 0-4424-9655  
2558-01-07 นม77402/ว6 ลว6ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายท่าหลวง-หนองปรือ ม.5 ของ อบต.ท่าหลวง 0 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 0-4448-2500 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-07 นม91002/15 ลว6ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านดอนตัดเรือ ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 6 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 0-4448-5023 ต่อ 4 หรือ www.Koratdla.go.th  
2558-01-07 นม1718/ว7 ลว6ม.ค.58 ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นม.ถ.156-08 ของ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง 0 วันที่ 6 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4439-1130 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-07 o,1718/ว6 ลว6ม.ค.58 ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยตะเคียน บ้านหนองซำ หมู่ที่ 8 ของ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง 0 วันที่ 6 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4439-1130 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-07 นม54502/ว732 ลว6ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลท่าช้าง 0 วันที่ 6 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 0-4432-1422 ต่อ 15 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-01-07 นม0032.101.4/ว60 ลว6ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบับมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 505 ชุด ของรพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-07 นม0032.101.4/ว59 ลว6ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำสายสวนหัวใจ จำนวน 1,380 เส้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 6 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 27 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-07 นม0032.101.4/ว58 ลว6ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 750 ม้วน ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-07 นม0032.101.4/ว57 ลว6ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไต ขนาด 4.7 Fr, 6 Fr, 7 Fr จำนวน 370 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 6 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 22 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-07 นม94002/1 ลว5ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.เมืองพะไล 0 วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558 0-4449-5009  
2558-01-07 ศธ04063.096/1 ลว5ม.ค.58 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 0 วันที่ 5 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 19 มกราคม 2558 0-8073-1368-6 หรือ bantatakienschool@gmail.com  
2558-01-07 นม0032.101.4/ว32687 ลว5ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 5 ตู้ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 5 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-07 นม0032.101.4/ว32966 ลว5ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ที.เค-วัน 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-07 นม0032.101.4/ว32962 ลว5ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวณัน 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-06 นม73802/007 ลว5ม.ค58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงฯ รวม 6 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 5 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 21 มกราคม 2558 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-06 ศธ04063.118/131 ลว5ม.ค58 โรงเรียนบ้านถนนหัก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านถนนหัก 0 วันที่ 5 - 14 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 14 มกราคม 2558 091-0410982 หรือ www.korat2.go.th  
2558-01-06 นม0032.101.4/ว,32957 ลว5ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-06 นม0032.101.4/ว.32945 ลว5ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 21 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-06 นม0032.123/ว,41 ลว5ม.ค58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 19 มกราคม 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-05 นม52002/15ลว5ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 0-4423-4738  
2558-01-05 นม52002/10ลว5ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 0-4423-4738  
2558-01-05 นม52002/5ลว5ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดาจำนวน 7 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 0-4423-4734 ต่อ 1417  
2558-01-05 นม82502/1584,นม82502/1585ลว30ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางแคฟซีลทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตตำบลสระตะเคียน ของอบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 087-2577715  
2558-01-05 นม1018/6417ลว30ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอโนนสูง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ เคปซีล จำนวน 3 รายการ ของ อำเภอโนนสูง 0 วันที่ 5 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 8 มกราคม 2558 0-4432-3263-59  
2558-01-05 นม57702/1012ลว30ธ.ค.2557 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองน้ำใส-บ้านโนนกระถินศรีประทาน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 19 มกราคม 2558 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2558-01-05 นม0020.1/54177 ลว30ธ.ค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำประชาชนของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-05 นม0032.301/2669 ลว30ธ.ค57 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและก่อสร้างอาคารนวดแผนไทย ของ รพ.จักราช 0 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558 0-4439-9641-2 ต่อ 172 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-05 นม52102.3/ว2368,2367 ลว29ธ.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 26 ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2558-01-05 นม0012(2)/ว.71 ลว29ธ.ค57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์" ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 0-4437-1663 หรือ www.dltkorat.go.th  
2558-01-05 ศธ04063.025/298 ลว29ธ.ค57 โรงเรียนบ้านละกอ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านละกอ 0 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 08-1977-2696  
2558-01-05 นม80402/ว.2292 ลว22ธ.ค.57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีล หมู่ 14 บ้านหนองไม้แดง ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-05 นม0032.101.4/ว.32535 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558 0-4423-5249  
2557-12-30 นม78002/สว906 ลว29ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.นิคมสร้างตนเอง 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 0-4496-5453 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-30 นม57402.4/1839,1837 ลว29ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดนสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน 5 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-30 นม0032.001.4/159 ลว29ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ประทาย 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-12-30 นม0032.001.4/150 ลว29ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของสนง.สาธารณสุข จ.นม. 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-12-30 นม0032.001.4/143 ลว29ธ.คง57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-12-30 นม0032.001.4/136 ลว29ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 170 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-12-30 ศธ04063074/ว281 ลว29ธ.ค.57 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 0-8126-4891-3  
2557-12-30 นม0020.1/53866 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด ของ สนง.ที่ดิน จ.นม. 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-12-30 ศธ04063.017/125 ลว26ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียน ป.1 ฉ และส้วมแบบ 601/26 ของ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 0-8957-9008-1 หรือ 0-8000-3693-4  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว32176 ลว26ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำอาคารรังสีรักษา พร้อมติดตั้ง รวมหลังคา จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว32195 ลว26ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 19 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว32173 ลว26ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฝึกทำกิจกรรมในท่ายืน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 14 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว6990 ลว30ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบตรง จำนวน 10 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ดอินเตอร์ เนชั่นแนล 0 - - 0-4429-5614-5  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว32550 ลว25ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.กรุงเทพ พยาธิ-แลป 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว32542 ลว25ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยจัดท่าผู้ป่วยขึ้นขาหยั่งชนิดปรับได้ด้วยมือเดียวและแท่นรองเท้าเป็นชนิดแบบ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.เอสเอ็ม เคที 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว32179 ลว25ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก. อี ฟอร์ แอล เอม 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว32151 ลว25ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดปรับรูปแบบแสงเลเซอร์ได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.อาร์เอ็กซ์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-29 นม52662/ว.2816 ลว29ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 6 มกราคม 2557 0-4492-5111-5  
2557-12-29 นม73902/1224 ลว26ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 0-4433-9336 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2557-12-29 นม52202/2565 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ (ต่อจากเดิม) ของ เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 9 มกราคม 2558 วันที่ 20 มกราคม 2557 0-4431-3060 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 นม57402.4/ว1814 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ฯ จำนวน 5 คัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 6 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 6 มกราคม 2558 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 นม56102/1438 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และ เท คอนกรีตทับหลังท่อ ถนนเทศบาล 1 ซอยบ้านนายทิม ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 นม60602/1052 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพันดุง 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 0-4475-6334 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 นม52662/ว.3415 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล จำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 คค0623.1.1/3/2809 ลว26ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรังปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 5 มกราคม 2558 วันที่ 9 มกราคม 2558 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-29 กห0482.65/7291 ลว26ธ.ค.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย NICERGOLINE 30 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-12-29 นม0032.123/ว.32681 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-29 นม94502/833 ลว25ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมหลังคาอุปกรณ์การแพทย์ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลวังหิน 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4475-6625  
2557-12-29 ศธ0530.23/ว791 ลว25ธ.ค.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 5 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-12-29 ศก0032/ว.4722 ลว25ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะ) จำนวน 4 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 ศก0032/14723 ลว25ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 กลุ่มรายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 ศธ04063.122/313 ลว25ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านบุกระโทก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช 205/26 และ โรงอาหาร จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 7 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 7 มกราคม 2558 088-5815102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 - โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย ของ โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 081-8790590  
2557-12-29 ยธ1111/(ยอ)./10385 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ฯ จำนวน 36 รายการ ของ สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 0 วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 13 มกราคม 2558 0-4432-7015 ต่อ 107  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว32600 ลว25ธ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว.32595 ลว25ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ จำนวน 16,800 Pc. ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว.32545 ลว25ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจเชื้อวัณโรค ฯ จำนวน 3,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว.32254 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม ฯ จำนวน 200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราาชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-12-29 นม0032.101.4/ว.32214 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว.32168 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Unit ทันตกรรม จำนวน 1 หน่วย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว32166 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.กลางสำเภาทอง 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว32026 ลว19ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วนปริมาตรและความดัน จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออริเคียว 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว.31796 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อจักรยานออกกำลังกายควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว.31753 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด พร้อมใบมีดสำรอง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนคราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว.32102 ลว23ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Medical Stimulator System ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-26 นม52662/ว3415 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล จำนวน 18 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทำเล 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-26 นม81002/996,989 ลว25ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-26 นม72502/ว1128 ลว25ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558 0-4498-4061-2  
2557-12-26 สธ0412.1/ว535 ลว25ธ.ค.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่5 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 0-4421-2900 ต่อ114  
2557-12-26 กห0482.65/ ลว25ธ.ค.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา จำนวน 17 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4423-4404 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-12-26 ศธ04063.073/ว104 ลว25ธ.ค.57 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ สพฐ. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ สพฐ. 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-8919-0019-9, 0-8337-2447-5  
2557-12-26 นม57902/1025,1024 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสถานีรถไฟ ของ สนง.เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 0-4449-5268  
2557-12-26 นม0032.101.4/ว32170 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL+STD จำนวน 44 Pack ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-26 นม90003/1180 ลว19ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ถนนโพธิ์ 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 0-4475-6055  
2557-12-26 ศธ04063092/1/2558 ลว18ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-8176-0782-9 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-25 นม0032.001.8/ว224 ลว25ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 ตัว ของ รพ.เทพรัตน์ นม. 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม0032.001.8/ว223 ลว25ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาสสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดชนิด phaco จำนวน 5 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม71202/2288,2289 ลว24ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแคปซีล ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14  
2557-12-25 นม99003/1009 ลว24ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.เมืองเกษตร 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-4475-6344  
2557-12-25 นม1718/ว1013 ลว24ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกลำห้วย จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 0-4439-1130  
2557-12-25 นม52372/ว459 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างภายในตำบลปรุใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 14 มกราคม 2558 0-4421-3262  
2557-12-25 นม52562/ว213 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สนง.เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 14 มกราคม 2557 0-4499-3001-14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม60802/915 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศประมูลจ้างขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณ คลองกุดพิมาน ของ สนง.เทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-6108-3647-1 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-25 นม0032.101.4/ว32360 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการอ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม0032.101.4/ว32265 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 24 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม0032.101.4/ว32239 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม0010/25655 ลว24ธ.ค.57 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ของ ศาลากลาง จ.นม. 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 0-4424-2091 หรือ http://webhost.go.th  
2557-12-25 นม0032.301/2224 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลจักราช ประกาสสอบราคาจ้างต่อเติมอาคาร ของ รพ.จักราช 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-4439-9641-2 ต่อ 172 หรือ www.gqrocurement.go.th  
2557-12-25 นม0032.301/2211 ลว23ธ.ค.57 โรงพยาบาลจกราช ประกาสสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ ของ โรงพยาบาลจกราช 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 0-4439-9641-2 ต่อ 172 หรือ www.gqrocurement.go.th  
2557-12-25 ศธ04063.166/288 ลว24ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านสวนหอม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านสวนหอม 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-8724-2574-5  
2557-12-25 นม89908/825 ลว23ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการและก่อสร้างรางระนายน้ำคอนกรีตเสรมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ตูม 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 0-4444-0029, 0-444-0140  
2557-12-25 นม0032.101.4/ว32031 ลว23ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม0032.101.4/ว32030 ลว23ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตังเหลืองแบบด้านเดียว จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 กษ0316.06/590 ลว23ธ.ค.57 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช้ารถและเครื่องจักรกลงานดิน จำนวน 4 โครงการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2558 0-4435-4255-6 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม73402/758 ลว22ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กฤษณา 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2557-12-25 ทส162101/17285 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 ( ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ จำนวน 7 โครงการ ของ สนง.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นม. 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4422-2201 ต่อ 26  
2557-12-25 ศธ04063.156/202 ลว.22ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านท่าลี่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-9810-3603-0 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-24 นม88102/1424 ลว24ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 0-4437-23079 ต่อ 14 หรือ www.gqrocurement.go.th  
2557-12-24 นม52005/10532 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4424-1500  
2557-12-24 นม75501/ว549 ลว23ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศฑด.3) ของ อบต.แชะ 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 14 มกราคม 2558 0-4444-4424 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-24 นม92102/795 ลว23ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวั ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.บ้านวัง 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-4438-1707 ต่อ 13  
2557-12-24 นม80502/ว1132 ลว23ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่8-หมู่ที่15 ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 0-4475-6400 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2557-12-24 นม0032.001.4/155 ลว23ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล จำนวน 5 โครงการ ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. 0 วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-24 ศธ04063.062/166 ลว23ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองยาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 ของ โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-8126-5878-4  
2557-12-24 นม53902/ว152 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-12-24 นม52402.7/ว1519 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ ของ สนง.เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 0-4428-4647-8 ต่อ 19  
2557-12-24 ศธ04063.028/201 ลว22ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-24 ศธ04063.098/231 ลว22ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-24 นม0032.301/1764 ลว22ธ.ค.57 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาล ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4433-0105-6 ต่อ 207  
2557-12-24 นม0032.101.4/ว31492 ลว22ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดสัมผัสแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-24 นม0032.001.8/ว221 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือด จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-24 นม0032.001.8/ว220 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ของรพ.เทพรัตน์ 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-23 นม91002/755 ลว22ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมน หมู่ที่ 16 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 0-4448-5023-4  
2557-12-23 นม98902/1099 ลว22ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมาบกราด ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-12-23 นม88102/1409 ลว22ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2557-12-23 นม52412/2361 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศจ้างเหมาขุดขยายคลองเชื่อมระหว่างแก้วลิงหนองพลวงและแก้วลิงหนองหัวเสือ ของ สนง.เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 13 มกราคม 2558 0-4493-0239  
2557-12-23 นม52662/ว3351 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างเหมาว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-23 นม0032.001.4/123 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 10 ดครงการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-12-23 นม0032.3.23/ว1527 ลว22ธ.ค.57 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.โนนแดง 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-4447-5058, 0-4447-5073. 0-4448-5001-2  
2557-12-23 - โรงเรียนวัดพะโค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนวัดพะโค 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-22 นม52006/10463,10460 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของสนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4423-4763  
2557-12-22 ศธ0544/4820 ลว22ธ.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586  
2557-12-22 นม52662/3348 ลว22ธ.คง57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างเหมาว่างท่อระบ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-22 นม73802/1717 ลว19ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศผลสอบราคาก่อสร้างศาลาประชาคม หมูีที่8 และผลสอบราคาขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่18 ของอบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ หจก.อำพรราชสีมา, หจก.เสิงสางการโยธา 0 - - 0-4475-6454  
2557-12-22 นม0032.123/ว32009 ลว19ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 19 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2558 0-4423-5078, 0-4425-2012  
2557-12-22 นม74602/ว893 ลว19ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวน หมู่ที่16 - บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่11 ของ อบต.คูขาด 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 0-4424-9274  
2557-12-22 นม98602/1104 ลว19ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2557-12-22 กษ0810/134 ลว19ธ.ค.57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-22 นม60802/896 ลว19ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศยกเลิกประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเอเสริมผิวจราจรหินคลุกและขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณ คลองกุดพิมาน ของ สนง.เทศบาลตำบลสระพระ 0 - - 0-6108-3647-1 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-22 กษ0810/132 ลว19ธ.ค.57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต3 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-22 นม98602/1100 ลว19ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2557-12-22 นม98602/1099 ลว19ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2557-12-22 นม73802/1715 ลว19ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องครัวและห้องน้ำ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 17 - 28 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.kutbot.com  
2557-12-22 นม93402/1181 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตามแบบ สถ.ศพด.1 แบบไม่ตอกเสาเข็ม ของ อบต.ภูหลวง 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-4436-0291  
2557-12-22 ศธ04063.066/195 ลว18ธ.ค.57 โรงเรียนวัดสลักได ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนวัดสลักได 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-8984-6326-0  
2557-12-22 นม52702/ว132 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศเพิ่มเติมเงื่อนไขและเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 - - 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-12-22 ศธ04063.111/239 ลว18ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองบอน ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ(ฉบับแก้ไข) ของ โรงเรียนบ้านหนองบอน 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-22 นม52702/ว132 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศเพิ่มเติมเงื่อนไขและเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลจามทะเลสอ 0 - - 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-12-22 ศธ04063.105/254 ลว17ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านบึงพระ ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ของ โรงเรียนบ้านบึงพระ 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-22 ศธ04063.057/160 ลว17ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านกันผม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย ของ โรงเรียนบ้านกันผม 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 0-8626-3829-2  
2557-12-22 นม0032.001.8/ว216 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเึครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง รพ.เทพรัตน์ ได้แก่หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-12-22 นม0032.001.8/ว215 ลว17ธ.ค.574 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.ปัญจดารา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-12-22 นม0032.001.8/ว218 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจสมรรถนะปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคอล อิควิปเม้นท์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-12-22 นม0032.001.8/217 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม.ได้แก่ บจก. ตะวันแม็คไวสซ์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-12-22 ศธ0586(กค)/3511 ลว16ธ.ค.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ของ มใ.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 18 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 0-4427-1316 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-12-22 ศธ040630158/115 ลว 12ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 0-9733-6028-0 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-22 นม0032.101.4/ว31862 ลว17ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สายยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 33 ชุด ของรพ.มหราช นม. ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-22 นม0032.101.4/ว31860 ลว17ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อผืนตาข่ายซ่อมปิดช่องท้องเป็นตาข่ายชนิดโพลีโพพิลีนเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มโพลีกลีคาโพรน -25 จำนวน 50 ชิ้น ของรพ.มหาราช นม. ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-22 นม0032.101.4/ว31480 ลว17ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราช ได้แก่บริษัท เอ็นวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย)จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-19 นม90402/ว1272 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558 0-4475-6452 หรือ www.thaang.com  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว6754 ลว19ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำหรับช่วยหายใจชนิดมีจอภาพสำหรับพกพา จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 0-4429-5614 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-19 ศธ04063.065/236 ลว18ธ.ค.57 โรงเรียนภูทองวิทยา ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนภูทองวิทยา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-9476-3765-4  
2557-12-19 นม74602/ว890 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวน ของอบต.คูขาด 0 - - 0-4424-9274  
2557-12-19 นม90402/ว1269 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างเสริมเหล็ก และดกอสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558 0-4475-6452 หรือ www.thaang.com  
2557-12-19 นม74002/1361 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ของ อบต.ขามสะแกแสง 0  
2557-12-19 สธ0412.1/ว525 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่5 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4421-2900 ต่อ 114  
2557-12-19 นม99502/1326 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4424-9357  
2557-12-19 นม94502/818 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหร็กบ้านทุกรี-บ้านโนนเพ็ด ของ สนง.เทศบาลตำบลวังหิน 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 85มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 85มกราคม 2558 0-4475-6626  
2557-12-19 นม76102/541 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบ Cape Seal ของ อบต.ดอนเมือง 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4424-9598  
2557-12-19 สธ0723/1288 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 สธ0727/1293 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม52202/2486 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรนีต จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 มกราคม 2558 0-4431-3060  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31884 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเฝือกปูน Slab สำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 470 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31886 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อขนาด 4x4 นิ้ว จำนวน 72,000 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31885 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนังตำแหน่งให้สารน้ำทางหลอดเลือด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31887 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว ชนิด lrrigate นาด 50cc. จำนวน 6,030 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธัวาคม -2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธัวาคม -2557 - 5 มกราคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว30569 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 8 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31479 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครร่าชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31761 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31264 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurment.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31134 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31758 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม88102/1392 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2557-12-19 นม88102/1382 ลว17ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านบึงทับช้าง - หมู่ 156 บ้านหนองกระดังงา ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558