ข่าวประกวดราคาภายใน
วันที่ประกาศ
เลขรับหนังสือที่
หน่วยงาน
รายการ
ราคากลาง
ซื้อเอกสาร
ยื่นซอง
ติดต่อสอบถาม
เอกสารเพิ่มเติม
2558-05-12 นม52005/3955 ลว12พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี จำนวน 6 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558 0-4424-1500  
2558-05-12 นม0032.001.8/ว86 ลว12พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.dnrh.go.th  
2558-05-12 นม99502/581 ลว11พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ของ อบต.หนองตะไก้ 0 - - 0-4424-9357  
2558-05-12 นม76202/ว377 ลว11พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4497-1743-4 , 08-1878-3588  
2558-05-12 นม80702/ว395 ลว11พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเที ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 ฯ ของ อบต.พังเทียม 0 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-12 นม76002/186 ลว11พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ของ อบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4400-9806 หรือ www.dontanin.go.th  
2558-05-12 นม79002/286 ลว11พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปาบ้านหันเก่าฯ ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 11 - 27 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 0-4429-2389 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-12 นม52462/482 ลว11พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อฯ และก่อสร้างฯ รวมจำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-12 นม57702/585 ลว11พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4498-5126 หรือ www.Nongnamsaicity.go.th  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11797 ลว11พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 27 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 27 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว12035 ลว11พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11794 ลว11พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-12 นม88402/ว61 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา 0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4475-6285  
2558-05-12 ทส1413.5/956 ลว8พ.ค.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายทรัพย์สินชำรุด จำนวน 1 รายการ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 0-4424-2619 www.fio.co.th  
2558-05-12 นม52002/3637 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเบญจรงค์ ซอย 9 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4423-4734  
2558-05-12 นม52002/3631 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนหลังหมู่บ้านย่าโม 4 ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4423-4734  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11784 ลว8พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมครุภัณฑ์การพทย์ Power Supply board เครื่องช่วยหายใจ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11782 ลว8พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างผลิต Animation ฯ (ครั้งที่ 2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นักเล่าเรื่อง 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11577 ลว8พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11574 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Telescope 30 องศา 2.7 mm. จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11545 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาร์เอ็กซ์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11437 ลว7พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11434 ลว7พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ไพรม์ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11426 ลว7พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว11410 ลว7พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอลฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว10992 ลว6พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว10989 ลว6พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันและอ็อกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 14 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว10595 ลว29เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโลหะแผ่นยึดตรึงกระดูกคอด้านหน้าฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อินเตอร์ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2558-05-12 นม0032.101.4/ว10028 ลว29เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิมพลานท์คาสท์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-05-11 นม0032.001.8/ว84 ลว11พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4439-5000 หรือ www.dnrh.go.th  
2558-05-11 นม0032.001.8/ว83 ลว11พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Autoclave สำหรับ Handpiece 19 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4439-5000 หรือ www.dnrh.go.th  
2558-05-11 นม93902/365 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 0-4475-6191  
2558-05-11 นม80502/ว492 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 8 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 0-4475-6400 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2558-05-11 นม90402/ว540 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4475-6452 หรือ www.thaang.com  
2558-05-11 นม78602/372 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประเภทถนน คสล. และประเภทงานถนนลูกรังหินคลุก จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.โนนสำราญ 0 - - 08-1955-2103  
2558-05-11 นม81102/281 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4475-6694  
2558-05-11 นม78904/231 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย 0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4449-5165 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม77102/1080,1081 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม77102/1072,1069 ลว8พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 15 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม52462/473 ลว8พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างวางท่อคอนเวอร์ด ซอย 5 สายบน หมู่ที่ 11 ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 - - 0-4420-0617 ต่อ 13  
2558-05-11 กษ0316.17/479 ลว8พ.ค.58 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุฯ จำนวน 4 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 0 วันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 0-4427-5610-11 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11685 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อไหมเย็บสำหรับเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11666 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว เบอร์ L จำนวน 255,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11585 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตู้ปรับอุณหภูมิ ความจุภายใน 400 ลิตร จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เบทเทอร์ไซเอนซ์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11562 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11682 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสำลีก้อนกลมฯ จำนวน 9,310 ถุง รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11681 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11580 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11677 ลว8พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ TOP BURN ชนิดไม่ปราศจากเชื้อฯ จำนวน 70,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11584 ลว8พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสะท้อนหัวใจด้วยคลื่อนเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม98802/346 ลว7พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก 0 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 นม88402/ว59 ลว7พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกสระฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา 0 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4475-6285  
2558-05-11 คค06100/1.3/848 ลว7พ.ค.58 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201ฯ ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 ศธ0530.1(8)/ว1481 ลว7พ.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อรถตัดหญ้าแบบรถเข็น จำนวน 13 คัน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4375-4044  
2558-05-11 ศธ0530.1(8)/ว1480 ลว7พ.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 15 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4375-4044  
2558-05-11 ศธ0530.23/ว159 ลว7พ.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-11 ศธ0530.23/ว156 ลว6พ.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6 - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4374-2823  
2558-05-11 นม0032.101.4/ว11613 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บขก.ซิลลิค ฟาร์มา และ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5146  
2558-05-08 นม78602/361 ลว7พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 7 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 25 พฤษภาคม 2558 08-1955-2103 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม88102/556 ลว7พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ฯ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม93904/350 ลว7พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4475-6191 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม76102/205 ลว7พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ดอนเมือง 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4424-9598 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม53502/130 ลว7พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช ประกาศประมูลเก็บค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ของ เทศบาลตำบลจักราช 0 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4439-9383  
2558-05-08 นม52812/ว622 ลว7พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพุดซา 0 วันที่ 7 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 0-4421-5444 ต่อ 13  
2558-05-08 นม52006.7/54 ลว7พ.ค.58 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 60 รายการ ของ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558 0-4492-4163  
2558-05-08 กษ0316.17/466 ลว7พ.ค.58 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ จำนวน 3 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 0 วันที่ 6 - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4427-5610-11 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม0032.123/ว11529 ลว7พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-08 นม0027.101.4/ว11629 ลว7พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าซับโลหิตทำจากผ้าใยสังเคราะห์ฯ จำนวน 120,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-08 นม0032.101.4/ว11406 ลว7พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-08 นม0032.101.4/ว11436 ลว7พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบายน้ำในโพรงสมองลงท้อง จำนวน 120 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-08 นม80102/422 ลว6พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างฯ ,วางท่อระบายน้ำฯ รวมจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558 08-9428-3600 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม90202/460,459 ลว6พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิล สายทางบ้านขี้ตุ่น-โคกวังวนฯ ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 0-4475-6171-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม81002 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-08 นม0032.101.4/ว11408 ลว7พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-08 นม0032.101.4/ว11202 ลว6พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านพักแพทย์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-08 นม0032.101.4/ว11187 ลว6พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องโคบอลต์-60ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-07 นม52002/3789 ลว7พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4423-4738  
2558-05-07 นม52002/3782 ลว7พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 16 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4423-4738  
2558-05-07 นม52002/3776 ลว7พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องขยายผ่าตัดตาพร้อมชุดถ่ายทอดภาพ จำนวน 1 ชุด ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2558-05-07 นม52002/3770 ลว7พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนเบญจรงค์ ซอย 8 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา

0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4423-4738  
2558-05-07 นม0032.101.4/ว11425 ลว7พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อฯ รวมจำนวน 272,740 คู่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-07 นม76202/ว363 ลว6พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ

ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ และ ซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือฯ ของ อบต.ดอนใหญ่

0 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4467-1743-4  
2558-05-07 นม0009/1636 ลว6พ.ค.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้ทดสอบโรคโคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง รวม 4 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

0 วันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-07 นม0032.101.4/ว11232 ลว6พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยา จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 6 - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-07 นม73402/261 ลว1พ.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.กฤษณา

0 วันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2558 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2558-05-07 นม55102/ว418 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย หมู่ที่2 ของ เทศบาลตำบลโนนไทย

0 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2558-05-07 นม0032.101.4/ว10593 ลว30เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์)

0 - - 0-4423-5254  
2558-05-07 นม0032.101.4/ว11194 ลว6พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อเครื่องปิดผนึกสายถุงเลือดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

0 - - 0-4423-5249  
2558-05-06 นม0032.101.4/ว10513 ลว28เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดปริมาตรความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจรชนิดพกพา จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-06 นม54202/451 ลว1พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านคล้า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า 0 วันที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2558 0-4437-9999 หรือ หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม57902/603 ลว1พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลายฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2558 0-4449-5268 หรือ www.nongbualai.go.th  
2558-05-06 นม57902/595 ลว1พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลายฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2558 0-4449-5268 หรือ www.nongbualai.go.th  
2558-05-06 นม52272/ว43 ลว1พ.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 20 เมษายน 2558 0-4497-8076  
2558-05-06 นม0032.101.4/ว10505 ลว1พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดขึ้นรูปชนิดกางเองฯ จำนวน 20 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-06 นม0032.123/ว11166 ลว1พ.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-06 นม81102/270 ลว30เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านมาบตะโกเอน หมู่ที่ 2 ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4475-6694  
2558-05-06 นม77302/ว383 ลว30เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าจั่น หมู่ 14 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม77302/ว382 ลว30เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาจ้างลงหินคลุก บ้านหนองขาม หมู่ 15 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม77302/ว381 ลว30เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คลส. บ้านสองคอน หมู่ 16 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม77302/ว380 ลว30เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง คสล. บ้านหนองตานา หมู่ 13 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม74602/ว286 ลว30เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.คูขาด 0 วันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 0-4424-9274 หรือ www.khukhad.go.th  
2558-05-06 นม97702/ว387 ลว30เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศแก้ไขรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัว 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.กุดจิก 0 - - 0-4433-9127  
2558-05-06 นม92502/236 ลว30เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านน้ำฉ่า หมู่ที่ 3 ของ อบต.โป่งแดง 0 วันที่ 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4433-3455 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-05-06 นม73802/549 ลว30เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ 2 ชั้น ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.kutbot.com  
2558-05-06 นม56002/337,335 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) (ครั้งที่ 4) ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ 0 วันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 0-4433-7276 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม53702/262 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 0-4444-4840 ต่อ 12  
2558-05-06 นม52662/ว1132 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างเหมาขยายผิวถนน คสล. ถนนมาศิริ หมู่ที่ 1 ชุมชนที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม55102/ว418 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย ของ เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4438-1178 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม53902/ว35 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ชุมชนดอนหวาย หมู่ที่ 1 สามัคคี ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 0-4433-2190 ต่อ 22  
2558-05-06 นม52002/3677,3679 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 0 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 0-4424-3200  
2558-05-06 คค06100/1.3/817 ลว30เม.ย.58 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ฯ ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2558-05-06 กษ0316.11/133 ลว30เม.ย.58 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินฯ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 0 วันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 0-4475-6379 ต่อ 105 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม81002/325,326 ลว29เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราครจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 29 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม80402/ว499 ลว29เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และถนนลาดยางแบบเคฟซีล จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2558 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-05-06 นม0032.101.4/ว10979 ลว1พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัด เจาะและกรอกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-06 นม0032.101.4/ว10577 ลว1พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดให้เลือด จำนวน 85,790 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-05-06 นม0032.101.4/ว10438 ลว27เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหัวตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ จำนวน 1 หัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-06 นม0032.101.4/ว10436 ลว27เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตะวันแม็ดไวสซ์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-05-06 นม0032.101.4/ว9456 ลว20เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสผลซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกฯ จำนวน 60 ชุด ของ รพ.มหาราชนครรามชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10506 ลว30เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงฟาวเลอร์ 2 ไก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-01 นม0012(2)/ว022 ลว1พ.ค.58 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาสขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุด และยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 15 รายการฯ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 0-4437-1663  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10902 ลว1พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10887 ลว30เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายนำเลือด จำนวน 8,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10761 ลว30เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 420 แกลลอน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10760 ลว1พ.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 450 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10576 ลว30เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 1,403 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5143-4  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10504 ลว30เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง จำนวน 300 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-05-01 นม0032.101.4/ว10404 ลว30เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-30 นม52662/1140 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินอัดแน่น บริเวณก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล หมู่ที่ 12 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-30 นม52662/1130 ลว30เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างเหมาขยายผิวถนน คสล. ถนนมาศิริ หมู่ที่ 1 ชุมชนที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-30 นม0030/8428 ลว30เม.ย.58 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจฯ จำนวน 4 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4495-8512 ต่อ 10 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2558-04-30 นม75902/ว320 ลว29เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 29 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2558-04-30 นม91002/287 ลว29เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบบประปา ท่อส่งน้ำดิบ บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 0-4448-5023-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-30 นม55202/1002 ลว29เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ของ เทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4432-6027 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-30 นม52352/ว466 ลว29เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณพ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือ สูญหาย ฯ จำนวน 113 รายการ ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 0-4438-7155  
2558-04-30 นม55502/ว456 ลว29เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเป็นรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลบัลลังก์ 0 วันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4475-6170  
2558-04-30 นม0032.101.4/ว10592 ลว29เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด ADA จำนวน 26 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-30 นม0032.101.4/ว10495 ลว29เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-30 นม53802/350 ลว28เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย 0 - - 0-4449-1800 ต่อ 3  
2558-04-30 นม0032.101.4/ว10575 ลว28เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-30 นม0032.101.4/ว10573 ลว28เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-30 นม0032.101.4/ว10541 ลว28เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อพลาสเตอร์ปิดแผลกันน้ำชนิดมีแผ่นรองซับ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-30 ทส1413.5/871 ลว27เม.ย.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลให้เช่าใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ฯ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 27 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4424-2619  
2558-04-30 ทส1413.5/868 ลว27เม.ย.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลให้เช่าใช้ประโยชน์พื้นที่แนวรั้วฯ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 27 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 0-4424-2619  
2558-04-30 นม0032.101.4/ว10543 ลว28เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก้ หจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ 0 - - 0-4423-5146  
2558-04-30 นม0032.101.4/ว10371 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 139 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เม่งหลีรุ่งเรือง 0 - - 0-4423-5146  
2558-04-29 ศธ0544/1698 ลว29เม.ย.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2558-04-29 รม88602/ว250 ลว28เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารฯ ของ อบต.ชีวึก 0 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-4496-0001  
2558-04-29 นม94202/246 ลว28เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. คุ้มตะกุดขี้เหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 2 ของ อบต.ลำมูล 0 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-4475-6841 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-29 นม0032.101.4/ว10220 ลว28เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-29 นม0032.101.4/ว10334 ลว28เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดที่ไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 80 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-29 นม85902/244 ลว27เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ห้วยยาง 0 วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 0-4475-6262  
2558-04-29 นม95002/ว38 ลว27เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนทางเข้าหมู่บ้านโคกหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ของ อบต.สายออ 0 - - 0-4497-21111  
2558-04-29 นม52002/3273 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผล ปีการศึกษา 2557 จำนวน 165,000 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4424-3540 ต่อ 1409  
2558-04-29 นม0032.101.4/ว13099 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยระบบดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-04-29 นม0032.101.4/ว10277 ลว24เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว ฯ จำนวน 1 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เลิศวิศวพันธ์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-04-28 นม52772/573 ลว28เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอย 6ฯ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2558-04-28 นม76202/ว336 ลว27เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 27 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-4497-1743-4, 0-8958-2785-6 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-04-28 o,88704/ว278 ลว27เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพร้าว หมู่ 4 - บ้านจังหรีด หมู่ 3 ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 08-9845-4600 หรือ www.donlocal.go.th  
2558-04-28 นม52002/3501,3503 ลว27เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานแห่เทียน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-28 นม52002/3492 ลว27เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-4423-4738  
2558-04-28 นม0032.001.4/318 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ครบุรี 0 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-04-28 นม0032.001.4/312 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสงพร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย 0 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-04-28 นม0032.001.4/305 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย 0 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-04-28 นม0032.001.4/298 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้่าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย 0 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-04-28 นม0032.001.4/266 ลว266 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ฯ จำนวน 4 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-04-28 นม0032.101.4/ว10218 ลว27เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเข็มเจาะและเลาะเนื้อเยื่ออ่อนชนิดกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-28 กษ0613(ศวต)/186 ลว24เม.ย.58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้าย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 หลัง ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้ายฝากตัวอ่อน 0 วันที่ 24 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 24 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4432-8578  
2558-04-28 กษ0613(ศวต)/171 ลว171 ลว24เม.ย.58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้าย ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้ายฝากตัวอ่อน 0 วันที่ 24 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 0-4432-8578  
2558-04-28 นม0032.001.8/ว79 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-28 นม0032.001.8/ว78 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-28 นม0032.001.8/ว77 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออดิเมด 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-28 นม0032.001.8/ว76 ลว27เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-28 นม0032.001.8/ว75 ลว27เม.ย58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดวงบรรฎการ เซอร์วิส 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-27 นม52772/560,566 ลว27เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 27 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2558-04-27 นม52662/1096 ลว27เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมชุดช่วยหายใจ จำนวน 2 ชุด ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-27 นม84004/659 ลว24เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 จำนวน 9 เครื่องฯ ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 24 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4435-7936 หรือ www.nongjabok.go.th  
2558-04-27 นม84302/ว65 ลว24เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หนองบัว 0 วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-4475-6258-9 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-27 นม53702/276 ลว24เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 24 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2558-04-27 นม53802/317 ลว24เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย 0 วันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4449-1800 ต่อ 3  
2558-04-27 นม54902/208 ลว24เม.ย58 สำนักงานเทศบาลตำบลนกออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารคัดแยกขยะตำบลนกออกฯ ของ เทศบาลตำบลนกออก 0 วันที่ 21 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 24 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 0-4444-2597  
2558-04-27 นม0032.123/ว10232 ลว24เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-27 สธ0412.1/ว184 ลว24เม.ย.58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-04-27 กห0482.65/1943 ลว24เม.ย.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 24 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-04-27 กษ0613(นม)/333 ลว23เม.ย.58 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 0 วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-44374-14  
2558-04-27 สธ0915.01/733 ลว23เม.ย.58 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบการจ่ายน้ำประปาฯ ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-24 นม56302/374 ลว24เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ เทศบาลตำบลมะค่า 0 วันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4437-7058 หรือ www.gprocurment.go.th  
2558-04-24 นม88001/254 ลว23เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 ของ อบต.จระเข้หิน 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4499-1441  
2558-04-24 นม91802/ว231 ลว23เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดเครนไฮโดรลิคฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.บ้านเก่า 0 - - 0-4475-6083  
2558-04-24 นม77104/979 ลว23เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-24 นม57201/560 ลว23เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนฯ,เจาะบ่อบาดาลฯ,ก่อสร้างระบบประปาฯ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4436-1444 ต่อ 14  
2558-04-24 นม58402/559 ลว23เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 ร้านเสริมสวยเพชร บ้านกุดคล้า หมู่ที่ 5 ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-24 นม58402/555 ลว23เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอ่างแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-24 นม58402/551 ลว23เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านอุทุมพรพัฒนา หมู่ที่ 18 ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-24 นม58402/547 ลว23เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/3 บ้านนายยิ้ม บ้านหมูสี หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-24 นม58402/543 ลว23เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านท่าช้างเหนือ หมู่ที่ 16 ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-24 นม54007.2/27,25 ลว23เม.ย.58 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านเกว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านเกวียน 0 วันที่ 24 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 24 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 0-4433-8105 ต่อ 23  
2558-04-24 นม80105/ว379 ลว22เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า หมู่ 8 ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4475-6412 www.gprocurement.go.th  
2558-04-24 นม0032.101.4/ว.10041 ลว23เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีจอ จำนวน 20 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-24 นม0032.301/ว373 ลว23เม.ย.58 โรงพยาบาลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอ่านแผ่นรับภาพรังสีฯ ของ รพ.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4438-3577-9 ต่อ 133 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-24 นม57902/352 ลว22เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศประมูลขายต้นยูคา พร้อมขุดรากในที่ดินบริเวรโรงปุ๋ย ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 0-4449-5268 หรือ www.process.gprocurenemt.go.th  
2558-04-24 นม80402/ว457 ลว21เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-24 นม0032.001.8/ว72 ลว23เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการเฝ้าระวังสัญญาณชีพฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-24 นม0032.001.8/ว71 ลว23เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่อง Autoclave ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2558-04-24 นม0032.001.8/ว70 ลว23เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2558-04-23 นม82002/ว358 ลว22เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ของ อบต.ลำคอหงษ์ 0 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 0-4475-6380 ต่อ 109 หรือ www.lamknokhong.com  
2558-04-23 นม99502/514 ลว22เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4424-9357  
2558-04-23 นม85501.4/29 ลว22เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 23 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 0-4475-6738-37  
2558-04-23 นม58402/518 ลว22เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป-กลับ นครราชสีมา-กาญจนบุรี ระยะเวลา 3 วัน ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-23 คค0698/3/780 ลว22เม.ย58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 22 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-23 นม0032.101.4/ว9406 ลว22เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-23 นม0032.101.4/ว8894 ลว22เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-23 นม51008.9/112 ลว22เม.ย.58 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นค ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 รายการ ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 0 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4430-5167  
2558-04-23 นม88102/457 ลว21เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2558-04-23 นม56802/298 ลว21เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ประกาศสอบราคาจ้างขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านลำนางแก้ว หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลลำนางแก้ว 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4475-6371  
2558-04-23 นม52003/3289,3280 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2558-04-23 นม0032.124/ว2491 ลว23เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดขาวดำ 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ 0 - - 0-4429-5614-5  
2558-04-23 นม0032.101.4/ว9636 ลว21เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 26,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-22 นม97702/304 ลว22เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.กุดจิก 0 วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 0-4433-5245 หรือ www.kudjiklocal.go.th  
2558-04-22 นม97702/316 ลว22เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.กุดจิก 0 วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 0-4433-5245 หรือ www.kudjiklocal.go.th  
2558-04-22 นม80502/ว437 ลว21เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4475-6400 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2558-04-22 นม75302/ว140 ลว21เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ชีวาน 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 08-1266-0012 , 0-4424-9186 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-22 นม91002/265 ลว21เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านตะเภาหนุน หมู่ที่ 2 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4448-5023-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-22 นม80002/ว211 ลว21เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ฯ ของ อบต.ประทาย 0 - - 0-4475-6568  
2558-04-22 นม60302/407 ลว21เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4499-1987 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-22 นม52006/3380,3378 ลว21เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 0 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4424-4136  
2558-04-22 นม60302/402 ลว21เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4499-1987 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-22 นม55302/335 ลว21เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลักขาว ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4496-1001-2 หรือ www.nonsombun-muni.go.th  
2558-04-22 นม52402.7/ว538 ลว21เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 22 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4428-4647-8 ต่อ 19  
2558-04-22 ทส1114/824 ลว21เม.ย.58 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน 4 หลัง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 08-5682-9791 www.gprocurement.go.th  
2558-04-22 นม0032.101.4/ว9633 ลว21เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-22 นม0032.101.4/ว9432 ลว21เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-22 นม54007.1/81 โรงเรียนเทศบาลตำบลด่านเกวียน สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประกอบด้วย ข้าว และกับข้าว จำนวน 2 อย่างฯ ของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน 0 - วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 044-338084  
2558-04-22 นม52002/3304 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนแลแบบฝึกหัด จำนวน 125 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 0 วันที่ 20 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 044-243200  
2558-04-22 นม0032.101.4/ว9461 ลว20เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ รายการข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 80 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 28 เมษายน 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-04-22 นม0032.101.4/ว.9453 ลว20เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื้อ จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 28 เมษายน 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-22 พม5108/ปม/1522 ลว20เม.ย.58 การเคหะแห่งชาติ ยกเลิกการประกาศเรียกประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชน ของ การเคหะแห่งชาติ 0 - - -  
2558-04-22 นม52002/3211 ลว16เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างระบบระบายนำ้ถนนเดชอุดมซอย 13/6 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 เมษายน - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 044-234734  
2558-04-21 ศธ0544/1582 ลว21เม.ย.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 21 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2558-04-21 นม76902/373 ลว20เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสะเดาเอน,บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ที่ 1,10 ของ อบต.โตนด 0 วันที่ 20 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 0-4433-2015 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-21 นม54105/ว369 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4438-9403 ต่อ 108  
2558-04-21 นม52206.1/835 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ของ เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 20 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 20 - 30 เมษายน 2558 0-4427-9649 หรือ www.gpocurement.go.th  
2558-04-21 นม52662/ว999 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเลฯ จำนวน 1 แห่ง ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 20 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-21 นม52002/3272 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผล ปีการศึกษา 2557 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4424-3540 ต่อ 1409  
2558-04-21 นม0032.101.4/ว9459 ลว20เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-21 นม51008.9/099 ลว20เม.ย.58 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นค ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนฯ ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4430-5167  
2558-04-21 นม0032.101.4/ว9043 ลว20เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-21 นม0032.301/1008 ลว20เม.ย.58 โรงพยาบาลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โนนไทย 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4438-1032, 0-4438-1197 ต่อ 621,623,625 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-21 - แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศแก้ไขรายละเอียดประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 17 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 0-4424-2047 ต่อ 18  
2558-04-21 นม52006.6/166 ลว17เม.ย.58 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการจัดการศึกาษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกาาขั้นพื้นฐานฯ ของ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) 0 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4421-3293  
2558-04-21 นม0032.101.4/ว9418 ลว17เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic ฯ จำนวน 10,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-21 นม0032.101.4/ว9412 ลว17เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จำนวน 10,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-21 นม0032.101.4/ว8898 ลว8เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อยูนิตทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-04-20 นม54603/304 ลว17เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประกาศสอบราคาซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 2 รายการ ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 0 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 0-4475-6470 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม52662/998 ลว20เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ภายในอาคารสำนักงานฯ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 20 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม0032.101.4/ว9467 ลว20เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบหล่อเย็นและระบบอัดอากาศของเครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-20 นม74002/360 ลว17เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4438-3623 ต่อ 12  
2558-04-20 นม80502/ว423 ลว17เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 0-4475-6400 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2558-04-20 นม91802/ว226 ลว17เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.บ้านเก่า 0 วันที่ 17 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 0-4475-6083 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม52432/203 ลว17เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 17 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 0-4445-9077 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม58402/503 ลว17เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม58402/500 ลว17เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-20 นม52372/ว671 ลว17เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4421-3262  
2558-04-20 คค0699/พ.1/2270,2268 ลว17เม.ย.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 17 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 0-4424-2047 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 คค0699/1.3/2255,2252 ลว17เม.ย.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรมมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 17 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 0-4424-2047 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 คค0623/พ.1/667,664 ลว17เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 คค0623/พ.1/658,655 ลว17เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม0032.101.4/ว9045 ลว17เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 19 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 17 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-20 นม0032.101.4/ว9044 ลว17เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 17 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม0004/ว2345 ลว16เม.ย.58 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอมฯ ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 0 วันที่ 16 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4425-2444 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 ทส0615/1390 ลว9เม.ย.58 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ประกาศประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฯ จำนวน 4 โครงการ ของ สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 5 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4492-0256 ต่อ 221 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-20 นม0032.124/ว2396 ลว20เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4429-5614  
2558-04-17 นม90003/253 ลว17เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร่างฯ และ จ้างขุดลอกสระน้ำฯ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ถนนโพธิ์ 0 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 0-4475-6055 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-17 นม0032.101.4/ว8714 ลว7เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular screw ชนิดพิเศษ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-17 นม80002/ว198 ลว16เม.ย58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลประทาย ของ อบต.ประทาย 0 วันที่ 16 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 0-4475-6568 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-17 นม0032.101.4/ว9042 ลว16เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในโพรงมดลูกแบบโค้งงอได้ จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 16 - 29 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-17 กษ0308.40/2558 ลว16เม.ย.58 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 5 รายการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 8 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 0-4446-5164 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-17 นม52006/3152 ลว10เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 175 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 0 วันที่ 20 - 6 เมษายน 2558 วันที่ 20 - 6 เมษายน 2558 0-4424-4136  
2558-04-17 นม0032.124/ว2334 ลว16เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4429-5614-5  
2558-04-17 นม0032.101.4/ว9127 ลว10เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการอาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 180 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-17 นม0032.101.4/ว9046 ลว10เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-04-17 นม0032.101.4/ว8926 ลว8เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-17 นม0032.101.4/ว8272 ลว7เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศุนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนคคราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-16 คค0623/พ.1/597 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ปริมาณงาน 5.513 กม. ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 10 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ WWW.don.go.th  
2558-04-16 คค0623/พ.1/588 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ปริมาณงาน 4.358 กม. ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 10 - 20 เมาายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ WWW.don.go.th  
2558-04-16 คค0623/พ.1/578 ลว10เ้ม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 10 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ WWW.don.go.th  
2558-04-16 ศธ04066.237/ว.41 ลว10เม.ย.58 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนโนนงิ้ว 0 วันที่ 16 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 08-4836-4840 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-16 ศธ04063/ว1426 ลว10เม.ษ.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 0 วันที่ 7 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 17 เมษายน 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2558-04-16 ศป0007/95 ลว10เม.ย.58 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถยนต์เพิ่มเติม จำนวน 88 คัน ของ สนง.ศาลปกครองนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 0-4430-7300 ต่อ 2004  
2558-04-16 ศธ04066/ว1112 ลว10เม.ย.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แบบที่ 4 จำนวน 1 หลัง ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 0 วันที่ 16 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 044-208-148 หรือ www.korat5.go.th  
2558-04-16 นม88802/260 ลว10เม.ย.58 ที่ทำการองคืการบริหารส่วนตำบลดอนมัน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 10 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 29 เมษายน 2558 0-4475-6560 ต่อ 15 www.donmun.go.th  
2558-04-16 นม52802/ว62 ลว10เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชนิดไม่น้อยกว่า 8 ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ฯ ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 0 วันที่ 10 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 23 เมษายน 2558 0-4438-5066 ต่อ 12  
2558-04-16 นม78102/ว056 ลว10เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสองพี่น้อง หมู่7 ของ อบต.โนนตูม 0 วันที่ 10 -24 เมษายน 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 044-756410 หรือ www.nontoom.go.th  
2558-04-16 นม.73802/494 ลว10เม.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2558-04-16 นม0032.123/ว.9142 ลว10เม.ษ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจัดซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 30 เมษายน 2558 044-235078,044-252012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-16 นม98602/291 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2558-04-16 นม54502/260 ลว9เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศเพิ่มเติมรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำและถังโฟมในตัว ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง 0 - - 0-4432-1422 ต่อ 15  
2558-04-16 ศก0032/ว1378 ลว9เม.ย.58 โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารสด จำนวน 110 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ 0 วันที่ 9 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 9 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-16 กษ0316/202 ลว7เม.ย.58 สำนักงานชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกขนย้ายพร้อมเกลี่ยตบแต่ง งานระบบระบายน้ำลำน้ำเค็ม ของ สำนักงานชลประทานที่ 8 0 วันที่ 7 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4435-4390 www.gprocurement.go.th  
2558-04-16 กษ0316/195 ลว7เม.ย.58 สำนักงานชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกขนย้ายพร้อมเกลี่ยตบแต่งและงานดินถมบดอัดแน่น งานระบบระบายน้ำลำน้ำมูล-ลำสะแทด ของ สำนักงานชลประทานที่ 8 0 วันที่ 7 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4435-4390 www.gprocurement.go.th  
2558-04-16 กษ0316/188 ลว7เม.ย.58 สำนักงานชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกขนย้ายพร้อมเกลี่ยฯ งานระบบระบายน้ำลำห้วยตะกลึงฯ ของ สำนักงานชลประทานที่ 8 0 วันที่ 7 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4435-4390 www.gprocurement.go.th  
2558-04-16 นม0032.101.4/ว8971 ลว9เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยา Detection System จำนวน 7,000 test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-10 นม88102/424 ลว10เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 รายการ ของ อบต.ตำบลจอหอ 0 วันที่ 10 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 28 เมษายน 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2558-04-10 นม52662/970 ลว10เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 - - 0-4492-5111-5  
2558-04-10 นม52662/969 ลว10เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 10 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 29 เมษายน 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 นม0032.101.4/ว9152 ลว10เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ Power Supply board เครื่องช่วยหายใจ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 27 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-10 นม0032.101.4/ว9134 ลว10เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146  
2558-04-10 นม77102/844,843 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตไฟฟ้า และขยายเขตประปา และก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 นม77102/868,866 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 นม77102/858,857 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 นม77102/437,440 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคันดินสายภายในบ้านมาบลาน หมู่ที่ 20 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 นม98602/293 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2558-04-10 นม80502/ว340 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ ของ อบต.พลสงคราม จำนวน 6 โครงการ 0 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 0-4475-6400 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2558-04-10 นม89904/171 ลว9เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ตูม 0 - - 0-4444-0029, 0-444-0140  
2558-04-10 นม54902/183 ลว9เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลนกออก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 จุด ของ เทศบาลตำบลนกออก 0 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 0-4444-2597  
2558-04-10 นม52102.3/ว39 ลว9เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 26 (ต่อจากเดิม) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2558-04-10 นม52002/3115 ลว9เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนพายัพทิศ ซอย 11 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 30 เมษายน 2558 0-4423-4734  
2558-04-10 คค0623/พ.1/510,507 ลว9เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0303 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 9 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 คค0623/พ.1/502,499 ลว9เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0101 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 9 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 คค0623/พ.1/494,491 ลว9เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 219 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 9 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 คค0623/พ.1/486,483 ลว9เม.ย58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 9 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 นม0023.101.4/ว9138 ลว9เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตัด เจาะและกรอกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 20 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-10 นม0032.101.4/ว9037 ลว9เม.ย58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Fletcher Applicator for Brachytherapy จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-10 นม51008.27/ว69 ลว9เม.ย.58 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 0 วันที่ 9 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 0-4498-7002  
2558-04-10 ยธ1111/(ยอ.)/2359 ลว8เม.ย.58 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 96 รายการ ของ สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 0 วันที่ 21 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4432-7015 ต่อ 107  
2558-04-10 ทส1621.1/4851 ลว8เม.ย.58 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นคร ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารบ้านพักฯ จำนวน 4 หน่วย ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 20 เมษายน 2558 0-4422-2201 ต่อ 26  
2558-04-10 ศธ0530.1(8)/ว1110 ลว3เม.ย.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงถนนเส้นวัดป่ากู่แก้ว จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 2 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 28 เมษายน 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-04-10 นม0032.101.4/ว8715 ลว10เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายฯ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-04-09 นม52662/936 ลว9เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 นม83602/505,504,498 ลว8เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสิงสาง หมู่ 1 ของ อบต.เสิงสาง 0 วันที่ 8 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 24 เมษายน 2558 0-4445-7107 www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 นม88704/ว240 ลว8เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 รายการ ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 8 - 21 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 21 เมษายน 2558 08-9845-4600 หรือ www.donlocal.go.th  
2558-04-09 นม88102/406 ลว8เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 8 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 24 เมษายน 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2558-04-09 นม57402.4/ว517,515 ลว8เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมผนังกันสาดและขยายพื้นทางเดินตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 8 - 21 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 21 เมษายน 2558 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 คค0623/พ.1/463,460 ลว8เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 คค0623/พ.1/455,452 ลว8เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0301 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 คค0623/พ.1/447,444 8เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 348ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 คค0623/พ.1/439,436 ลว8เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ควบคุม 0303 ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 คค06100/1.3/684 ลว8เม.ย.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการทางจักรยานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 304ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2558-04-09 นม0004/ว2250 ลว8เม.ย.58 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักแหละแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอมฯ ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4425-2444 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 นม0004/ว2249 ลว8เม.ย.58 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอและสนามกีฬาตำบล ฯ ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 0 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4425-2444 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 นม51008.8/383 ลว8เม.ย.58 โรงเรียนมะค่าวิทยา ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10) ของ โรงเรียนมะค่าวิทยา 0 วันที่ 8 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 29 เมษายน 2558 0-4436-7079 หรือ www.makhawittaya  
2558-04-09 นม84004/501 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558 0-4435-7936 หรือ www.nongjabok.go.th  
2558-04-09 นม80002/ว193 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางฯ หมู่ที่ 4 ของ อบต.ประทาย 0 - - 0-4475-6568  
2558-04-09 นม71201/340,341 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558 0-4498-2521 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 นม71202/331,332 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายสมบูรณ์ หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 นม71202/325,327 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแคปซีลฯ หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-09 นม0032.101.4/ว4643 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-09 นม0032.101.4/ว8441 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-09 นม0032.101.4/ว4435 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โปรฟิกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-09 นม0032.101.4/ว4430 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยา จำนวน 170,350 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคเอ็น เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-09 นม0032.101.4/ว4427 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัดต่อแบบเป็นวงกลม จำนวน 130 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 ศธ0544/1513 ลว8เม.ย.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศจ้างออกแบบสนามฟุตบอล จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 มิถุนายน 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2558-04-08 นม80502/ว366 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4475-6400 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2558-04-08 นม95704/ว71 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านปลายดาบ อบต.สุขเกษม 0 วันที่ 7 - 21 เมษายน 2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 09-8105-3972 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-08 นม99502/449 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ของ อบต.หนองตะไก้ 0 - - 0-4424-9357  
2558-04-08 นม84004/519 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ฯ จำนวน 2 คัน ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 0-4435-7936 หรือ www.nongjabok.go.th  
2558-04-08 นม88102/399 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2558-04-08 นม88102/381 ลว7เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 17 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 23 เมษายน 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2558-04-08 นม52305/ว469 ลว7เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 0 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 0-4498-6043 ต่อ 51  
2558-04-08 คค0623/พ.1/401,431 ลว7เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบรูณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-08 ึคค0623/พ.1/426,423 ลว7เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-08 คค0623/พ.1/417,414 ลว7เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-08 คค0623/พ.1/409,406 ลว7เม.ย.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-08 คค0710/ว2752 ลว7เม.ย.58 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ฯ จำนวน 13 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 26 เมษายน 2558 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-08 กษ1111(ศส.6)/118 ลว7เม.ย.58 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 ประกาศประมูลขายพัสดุชำรุด จำนวน 18 รายการ ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 0 วันที่ 27 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 0-4492-0261  
2558-04-08 นม0032.123/ว8901 ลว7เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 21 เมษายน 2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว8389 ลว3เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อฯ จำนวน 107,440 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว8559 ลว7เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 10 เตียง จำนวน 3 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-08 นม60502/190 ลว3เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยาง ประกาศยกเลิกประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง 0 - - 0-4496-4504-5  
2558-04-08 ทส1413.5/702 ลว3เม.ย.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4424-2619  
2558-04-08 นม0032.3/273 ลว3เม.ย.58 โรงพยาบาลคง ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.คง 0 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 0-4445-9215-6 ต่อ 102 หรือ www.korathealth.com  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว8220 ลว3เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 52,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว7909 ลว3เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว8448 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสี่ถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 15,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว8416 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติฯ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว8429 ลว1เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ และ บจก. ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว7900 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว7725 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว7902 ลว30มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ TCBS จำนวน 150 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เวลล์เคมฟาร์มาซูดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว8126 ลว30มี.ค.85 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-04-08 นม0032.101.4/ว7881 ลว27มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ Philips รุ่น BV-Libra จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-04-07 นม96902/ว124 ลว3เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศขอแก้ไขรายละเอียดประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะแกรงฯ ของ หลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 - 0-4493-8865 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-07 นม74402/ว241 ลว3เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.คลองม่วง 0 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 0-4424-9694 ต่อ 106 www.gprocurement.go.th  
2558-04-07 นม79002/217 ลว3เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านห้วยแคน ถังแชมเปญ หมู่ 8 ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 3 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 29 เมษายน 2558 0-4429-2389 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-07 นม54102/ว331 ลว3เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำชั้นเก็บเอกสารติดถาวร ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2558 0-4438-9403 ต่อ112  
2558-04-07 นม58402/457 ลว3เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 3 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-04-07 นม0032.101.4/ว8603 ลว3เม.ย58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (ครั้งที่ 2) จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-07 นม0032.101.4/ว8388 ลว3เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-07 นม0032.3/ว634 ลว3เม.ย.58 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้อรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 รายการ ของ รพ.สูงเนิน 0 วันที่ 3 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 17 เมษายน 2558 0-4428-6713 ต่อ 101 , 149  
2558-04-07 ศธ0530.23/ว126 ลว3เม.ย.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดสไลด์เชื้อราและแบคทีเรีย จำนวน 1 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-07 ศธ04062.131/92 ลว3เม.ย.58 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ของ โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 27 เมษายน 2558 08-1879-4583  
2558-04-07 กษ0316.14/56 ลว2เม.ย.58 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแ ประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นฯ , ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ , งานจ้างก่อสร้างฯ , งานจ้างทำบานระบายน้ำฯ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ 0 วันที่ 2 - 8 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4424-9470 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-07 กษ0316.17/314 ลว2เม.ย.58 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดินฯ จำนวน 5 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 2 - 8 เมษายน 2558 วันที่ 17 เมษายน 2558 0-4427-5610 หรือ www.gpocurement.go.th  
2558-04-07 กษ0316.06/372 ลว2เม.ย.58 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำฯ , เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินฯ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 8 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4435-4255-6 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-07 ศธ0530.1(8)/ว1067 ลว1เม.ย.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงสะพานข้ามห้วยคะคาง จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 1 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 22 เมษายน 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-04-07 ศธ0530.1(8)/ว1061 ลว1เม.ย.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 25 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-04-07 นม54302/352 ลว31มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 9/9 ฯ ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-07 นม0032.001.8/ว65 ลว3เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 26 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-07 นม0032.001.8/ว64 ลว3เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.เคเคขอนแก่นลอนรี่ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-04-03 นม52662/870 ลว3เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. , ถนนหินคลุก และ ก่อวร้างวางท่อระบายน้ำ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-03 นม52662/860 ลว3เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-03 นม0032.001.8/ว63 ลว3เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 29 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 20 เมษายน 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-03 นม71404/278 ลว2เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 2 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 22 เมษายน 2558 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu  
2558-04-03 นม80602/113 ลว2เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.พลับพลา 0 วันที่ 2 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 28 เมษายน 2558 0-4449-1788 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-03 นม54502/223 ลว2เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศประกดวราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง 0 วันที่ 2 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4432-1422 ต่อ 15  
2558-04-03 นม54502/215 ลว2เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำและถังโฟมในตัวเป็นรถชนิด 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง 0 วันที่ 2 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4432-1422 ต่อ 15  
2558-04-03 นม0032.123/ว8555 ลว2เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-03 นม0032.101.4/ว8426 ลว2เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรฯ จำนวน 20 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 20 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-03 กษ0316.06/362 ลว1เม.ย.58 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ฯ จำนวน 4 รายการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 7 เมษายน 2558 วันที่ 17 เมษายน 2558 0-4435-4255-6 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-03 นม52006/2786 ลว31มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดฯ ของ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 0 วันที่ 2 - 11 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 11 เมษายน 2558 0-4424-2309  
2558-04-03 นม52006.1/204 ลว31มี.ค.58 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ประกาศประมูลจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียน ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4424-3500  
2558-04-03 นม52006.1/193 ลว31มี.ค58 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศึกาา 2558 จำนวน 207 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 วันที่ 10 , 16 , 17 เมษายน 2558 0-4424-3500  
2558-04-03 ศธ0530.11/ว635 ลว26มี.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 AV พร้อมติดตั้ง จำนวน 150 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4375-4333 ต่อ 2368 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม52003/2820 ลว1เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 - - 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2558-04-02 กษ0316.06/372 ลว2เม.ย.58 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ , เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน รวม จำนวน 6 โครงการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา 0 - - 0-4435-4255-6 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม52006/2771 ลว31มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4423-4763 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 คค0710/ว2494 ลว31มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีม ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง นม.1015ฯ ของ สนง.ทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8331 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตู้ปรับอุณหภูมิฯ จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8263 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8228 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7944 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปิดผนึกสายถุงเลือดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7942 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 ทส1413.5/664 ลว31มี.ค.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 0-4424-2619 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 ทส1413.5/662 ลว31มี.ค.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 - - 0-4424-2619  
2558-04-02 นม96902/ว118,117 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 ของ อบต.หลุ่งตะเคียน 0 - วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4493-8865 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม52005/2769 ลว30มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเหล็กชีทไพล์ จำนวน 2 รายการ ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 0-4424-1500  
2558-04-02 กษ0316.06/335 ลว30มี.ค.58 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน จำนวน 6 รายการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4435-4255-6 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7307 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-04-02 นม52662/804 ลว2เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาสสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 22 เมษายน 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม79002/208 ลว1เม.ย.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปาบ้านหันเก่าฯ ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 1 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 0-4429-2389 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม52002/2833,2832 ลว1เม.ย.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4423-4734 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8296 ลว1เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาสสอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 23 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8260 ลว1เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาตรความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจรชนิดพกพา จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 0-4423-5254  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8259 ลว1เม.ย.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Telescope 30 องศา 2.7 mm. จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8467 ลว1เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอลฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 20 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8225 ลว1เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-04-02 นม54302/388 ลว31มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 9/9 ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12 ฯ ของ เทศบาลตำบลตลอดแค 0 วันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 คค0710/ว2564 ลว31มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ฯ จำนวน 8 โครงการ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว5684 ลว11มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 กษ0316.06/354 ลว31มี.ค.58 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาสประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ฯ , เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินฯ รวม จำนวน 6 รายการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4435-4255-6 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-02 นม96202/ว122 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Cape sael ของ อบต.หนองไทร 0 - - 0-4424-9655  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว8226 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อระบบขวดระบายของเหลวด้วยแรงดูด จำนวน 8,820 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ทริมเมอร์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7905 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7904 ลว31มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7916 ลว30มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Tube Extension ฯ จำนวน 247,140 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคเอ็น เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7906 ลว30มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 180 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7800 ลว27มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายให้ออกซิเจนทางจมูกแบบมีท่อแยก 2 ท่อ จำนวน 36,215 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7516 ลว24มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7738 ลว25มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Hypochloride 5 g Powder จำนวน 35,460 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว7724 ลว25มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-02 นม0032.101.4/ว6673 ลว17มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลวื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน 80 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-04-01 นม52006/2774 ลว31มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4423-4763 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-01 คค0623/พ.1/290,287 ลว31มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-01 คค0623/พ.1/282,279 ลว31มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-01 คค0623/พ.1/274,271 ลว31มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-01 คค0623/พ.1/266,263 ลว31มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอนควบคุม 0100 ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-04-01 นม0032.001.8/ว62 ลว1เม.ย.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 20 เมษายน 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 นม98902/247 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2558-03-31 นม98902/260 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโค้งเจริญ หมู่ที่ 3 สายทางโกรกกะหาด ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2558-03-31 นม98902/273 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ปะกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านมาบกราด หมู่ที่ 6 สายทางหนองตะนุ ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2558-03-31 นม98902/286 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านมาบกราด หมู่ที่ 6 สายทางเดิ่นใหญ่ ตำบลมาบกราด ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2558-03-31 นม76802/ว195 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบผิวดิน บ้านตะโกทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลตาจั่น จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น 0 วันที่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 08-0798-3080 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 นม95302/168 ลว30มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.สำโรง 0 วันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4476-0094 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 นม950052/ว30 ลว30มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ประกาสประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ้านโคกหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลสายออ ของ อบต.สายออ 0 วันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 0-4497-2111 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 นม52462/351 ลว30มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ และ วางท่อฯ รวม จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-03-31 นม52612/466 ลว30มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 0 วันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4493-4036 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 คค0623/พ.1/241,238 ลว30มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 คค0623/พ.1/233,230 ลว30มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0301 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 มีนาคม 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 คค0623/พ.1/225,222 ลว30มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 คค0623/พ.1/217,214 ลว30มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 2 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 คค0698/3/633 ลว30มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-31 นม0032.001.4/254 ลว30มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกดวราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ จำนวน 3 คัน ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-03-31 นม0032.001.4/235 ลว30มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง จำนวน 1 หลัง ของ รพ.เสิงสาง 0 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-03-31 กห0482.65/1651 ลว30มี.ค.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 0-4423-4391-2  
2558-03-31 นม0032.123/ว8170 ลว30มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-31 นม0032.101.4/ว7746 ลว27มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-31 นม0032.101.4/ว7859 ลว30มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านพักแพทย์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 0-4423-5249  
2558-03-31 นม96102/ว131 ลว27มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างปรับปรุงฯ และ ก่อสร้างฯ รวม จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ตาดใหญ่ 0 - - 0-4497-9404  
2558-03-31 นม0032.101.4/ว7793 ลว27มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควันดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 29 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 29 เมษายน 2558 0-4423-5254  
2558-03-31 นม0032.001.8/ว58 ลว30มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-03-31 นม0032.001.8/57 ลว30มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอ็น.อี.นอร์ทอีส 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-03-30 นม52612/461 ลว30มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ เทสบาลตำบลหนองไผ่ 0 วันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4493-4036 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 สธ0412.1/ว155 ลว30มี.ค.58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 วันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-03-30 นม0032.001.8/ว55 ลว30มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม85501.2/146 ลว27มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตฯ ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 27 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4475-6738-40  
2558-03-30 นม88802/231 ลว27มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม80002/ว167 ลว27มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางฯ บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 ตำบลประทาย ของ อบต.ประทาย 0 วันที่ 27 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 0-4475-6568 , 0-4475-6569 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม85002/0307,0302 ลว27มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ และ ซ่อมสร้างผิวทางฯ รวม จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 0-4496-0231 ต่อ 2 หรือ www.nongraviang.go.th  
2558-03-30 นม73802/413 ลว27มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 14 ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2558-03-30 นม0009/1207 ลว27มี.ค.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 2 คันๆ ละ 3 วัน ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม0032.101.4/ว7984 ลว27มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว ฯ จำนวน 1 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-30 นม0032.101.4/ว7714 ลว27มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-30 นม0032.001.4/292 ลว27มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสงพร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย 0 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม0032.001.4/283 ลว27มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม0032.001.4/276 ลว27มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ โคมคู่ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม0032.001.4/267 ลว27มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 2 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 กห0482.65/1515 ลว27มี.ค.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-03-30 พม5108/ปม/1037 ลว30มี.ค.58 การเคหะแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอาคารบ้านแฝด 2 ชั้น และ อื่นๆ ของ การเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 0-2351-6144 หรือ www.nha.co.th  
2558-03-30 คค06100/1.3/570 ลว26มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 26 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2558-03-30 คค06100/1.3/568 ลว26มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดาคาจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 26 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2558-03-30 มท0210.04/192 ลว30มี.ค.58 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการระดับ 5-6 ขนาด 3 ชั้น ฯ จำนวน 1 หลัง ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4424-2995 ต่อ 36440, 36441 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-30 นม0032.101.4/ว3976 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นครชัยขนส่ง 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-30 นม0032.101.4/ว7729 ลว25มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทย ริช คอร์ปอเรชั่น 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-27 นม96202/ว195 ลว26มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Cape sael ฯ ของ อบต.หนองไทร 0 วันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4424-9655 หรือ www.nongsai.go.th  
2558-03-27 นม77102/735 ลว26มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก และ กำหนด เวลา สถานที่ เงื่อนไขฯ ประมูลจ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านมาบค่าย ของ อบต.ทัพรั้ง 0 - - 0-4497-2445  
2558-03-27 นม77102/722 ลว26มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เงื่อไขฯ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนสง่า ของ อบต.ทัพรั้ง 0 - - 0-4497-2445  
2558-03-27 นม77102/715 ลว26มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านคัดเลือก และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เงื่อนไข ฯ ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางฯ ของ อบต.ทัพรั้ง 0 - - 0-4497-2445  
2558-03-27 นม52412/788 ลว26มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฯ บริเวณสายทางจากสี่แยกตลาดหนองปรือฯ ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 วันที่ 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4493-0239  
2558-03-27 นม52702/ว53 ลว26มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 26 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 0-4439-7162 ต่อ 14  
2558-03-27 นม52002/2695 ลว26มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผอยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2558-03-27 นม0032.123/ว7830 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-27 นม72502/ว249 ลว25มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 14 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน 0 วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4498-4061-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-27 นม98602/236238 ลว25มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 3) ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2558-03-27 นม73802/397 ลว25มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.kutbot.com  
2558-03-27 นม73802/385 ลว25มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2558-03-27 พม5108/ปม/1010 ลว25มี.ค.58 การเคหะแห่งชาติ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ของ การเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-2351-6144 หรือ www.nha.co.th  
2558-03-27 กษ0316.14/54 ลว25มี.ค.58 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแ ประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้น คสล.ฯ , ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ , และจ้างทำบานระบายน้ำฯ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ 0 วันที่ 25 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 0-4424-9470 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-27 นม73503/ว284 ลว24มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.กำปัง 0 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4497-4222 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-27 นม52352/ว326 ลว23มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านวังแร่ หมู่ 5 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4438-7155, 0-4438-7141 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-27 ศธ0530.29/ว113 ลว23มี.ค.58 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4375-4636 , 0-4375-4333 ต่อ 3303 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-27 นม0032.101.4/ว7547 ลว24มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องปั่นของเหลวให้ตกตะกอน ขนาด 30 หัวปั่น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-26 นม71902/221,59 ลว26มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.มะเกลือใหม่ 0 วันที่ 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4433-6247 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-26 ศธ0544/1385 ลว26มี.ค.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มี่นาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2558-03-26 นม0032.101.4/ว7829 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2558 0-4423-5146 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-26 นม0032.101.4/ว7744 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัใจ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 0-4423-5249  
2558-03-26 นม0032.101.4/ว7741 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องโคบอลต์-60 ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-26 นม0032.101.4/ว7743 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-26 นม0032.101.4/ว7737 ลว26มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างผลิต Animation ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 0-4423-5249  
2558-03-26 นม96802/ว295 ลว25มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหั ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 2 ของ อบต.หนองหัวฟาน 0 วันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 0-4497-1308 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-26 นม0030/6049 ลว25มี.ค.58 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อพัดลมตั้งโต๊ะฯ จำนวน 400 ตัว และ ผ้าห่มนวมเอนกประสงค์ฯ จำนวน 150 ผืน ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4495-8512 ต่อ 10 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2558-03-26 นม0004/ว1989 ลว25มี.ค.58 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอและสนามกีฬาตำบล ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 0 วันที่ 25 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 0-4425-2444 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-26 นม0032.101.4/ว7711 ลว25มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4423-5249  
2558-03-26 นม032.1014/ว7822 ลว25มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโลหะแผ่นยึดตรึงกระดูกคอด้านหน้า จำนวน 80 ชิ้น และ สกรูสำหรับยึดแผ่นโลหะ จำนวน 350 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-26 นม032.101.4/ว7799 ลว25มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-26 นม0032.101.4/ว7498 ลว25มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-26 กษ0613(ศวต)/131 ลว25มี.ค.58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้าย ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้ายฝากตัวอ่อน 0 - - 0-4432-8578  
2558-03-26 พม5108/ปม/0895 ลว24มี.ค.58 การเคหะแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆฯ ของ การเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 24 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 0-2351-6144 หรือ www.nha.co.th  
2558-03-26 ทส1621.1/3892 ลว23มี.ค.58 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นคร ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบ้านพักฯ ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 0-4422-2201 ต่อ 26  
2558-03-26 นม0032.124/ว2015 ลว26มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย 0 - - 0-4429-5614 -5  
2558-03-25 นม96802/ว285 ลว24มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหั ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองหัวฟาน 0 วันที่ 24 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 17 เมษายน 2558 0-4497-1308 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 นม99502/378 ลว24มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4424-9357  
2558-03-25 นม57902/244 ลว24มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 0-4449-5268 หรือ www.process.gprocurenemt.go.th  
2558-03-25 นม77602/207 ลว24มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 12 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4475-6277-8 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 คค0623/พ.1/157,154 ลว24มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 คค0623/พ.1/164,162 ลว24มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 คค0623/พ.1/181,178 ลว24มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 คค0623/พ.1/173,170 ลว24มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 กษ0316.17/248 ลว24มี.ค.58 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอก-งานวางท่อส่งน้ำฯ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4427-5610 หรือ www.gpocurement.go.th  
2558-03-25 นม79002/177 ลว23มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐานกลางแจ้งและอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 0-4429-2389 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 นม52015.5/540,542 ลว23มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การประปาฯ ถนนเทศบาล 20 และ ถนนหนองม่วง 3 ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4446-2320 ต่อ 38 หรือ www.buayaicity.go.th  
2558-03-25 นม57201/447 ลว23มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ , เจาะบ่อบาดาล รวม จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 0-4436-1444 ต่อ 14  
2558-03-25 นม0009/ว177 ลว23มี.ค.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนฯ จำนวน 2 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-25 นม0032.101.4/ว7311 ลว23มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-25 นม0032.101.4/ว7740 ลว24มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ชัยกานต์ พลาสติก 0 - - 0-4423-5146  
2558-03-25 นม0032.101.4/ว7326 ลว23มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-25 นม0032.101.4/ว7319 ลว23มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA ฯ จำนวน 12,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-24 นม52005/2597 ลว24มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 11 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 0-4424-1500  
2558-03-24 นม92102/ว218 ลว23มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวั ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ซ่อมสร้างผิวทางฯ รวม จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.บ้านวัง 0 วันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4438-1707 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม98402/ว164 ลว23มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ฯ จำนวน 1 หลัง ของ อบต.โนนยอ 0 วันที่ 23 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4448-7975 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม95902/189 ลว23มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองค่าย 0 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 0-4475-6254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม95902/185 ลว23มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย (รถอีแต๋น) ของ อบต.หนองค่าย 0 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 0-4475-6254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม88802/214 ลว23มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม88802/206 ลว23มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม52372/ว524 ลว23มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ ภายในตำบล จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4421-3626 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม52902/ว213 ลว23มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม52002/2580 ลว23มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำฝนพร้อมกับปรับปรุงดาดฟ้าอาคารเรียน 1 ของ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 0 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2558-03-24 นม0032.123/ว7461 ลว23มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-24 คค06100/1.3/547 ลว23มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 คค06100/1.3/545 ลว23มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 คค0698/3/600 ลว23มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 คค0698/3/598 ลว23มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอนควบคุม 0100 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 คค0623/พ.1/148,145 ลว23มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 304 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 คค0623/พ.1/140,137 ลว23มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรระทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 คค0623/พ.1/132,129 ลว23มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-24 นม88001/168 ลว20มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 ของ อบต.จระเข้หิน 0 วันที่ 20 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 0-4499-1441  
2558-03-24 ศธ04063/1135 ลว19มี.ค.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 0 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2558-03-24 ศธ04063/1134 ลว19มี.ค.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ประกาศสอบราคาซื้อ Active Borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throe จำนวน 1 ชุด ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 0 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2558-03-24 นม0032.101.4/ว6481 ลว17มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-23 นม82502/ว217 ลว20มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ และ ซ่อมแซมฯ รวม จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 0-4445-7286 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-23 นม94002/90 ลว20มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 ของ อบต.เมืองพะไล 0 วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4449-5009 หรือ www.cgd.go.th  
2558-03-23 นม99502/ว350 ลว20มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 - - 0-4424-9357  
2558-03-23 นม88704/ว789 ลว20มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 0-89845-4600 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-23 นม90202/ว309 ลว20มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 23 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 0-4475-6171-2 หรือ www.thajalung.go.th  
2558-03-23 นม56902/ว174 ลว20มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 20 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 20 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 0-4424-9536  
2558-03-23 นม52005/2543 ลว20มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 0-4424-1500 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-23 คค0623/พ.1/123,120 ลว20มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ฯ ของ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 20 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-23 นม2932/ว116 ลว20มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยบ้านยาง จำนวน 1 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 20 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 20 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 0-4496-4011  
2558-03-23 กษ0613(ศวต)/119 ลว20มี.ค.58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด Phase Contrastฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 0 วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 0-4432-8578  
2558-03-23 86202/ว235 ลว19มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หินดาด 0 - - 0-4475-6110  
2558-03-23 นม52102.3/519 ลว19มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 2 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2558-03-23 ทส19มี.ค.58 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นคร ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารบ้านพักฯ จำนวน 3 หน่วย ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2558 0-4422-2201 ต่อ 26  
2558-03-23 นม82002/ว303 ลว20มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ของ อบต.ลำคอหงษ์ 0 วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 0-4475-6380 ต่อ 109 หรือ www.lamknokhong.com  
2558-03-20 ทส1114/631 ลว20มี.ค.58 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศเชิญชวนว่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างฯ จำนวน 2 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558 08-5682-9791  
2558-03-20 นม71602/249 ลว19มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โบสถ์ 0 วันที่ 19 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 0-4496-5031 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-20 นม73902/276 ลว19มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซิลฯ ของ อบต.แก้งสนามนาง 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 2 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4433-9336 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-20 นม83802/249 ลว19มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระน้ำหนองพลวง บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ 7 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2558-03-20 นม97802/181,182 ลว19มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โค้งยาง 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4424-9765 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-20 นม52702/ว35 ลว19มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 3 เมษายน 2558 0-4439-7162 ต่อ 14  
2558-03-20 นม56002/190,199 ลว19มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแคปซีล สายทางเข้าอำเภอพระทองคำ ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4433-7276 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-20 คค06100/1.3/527 ลว18มี.ค.58 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2310 ตอนควบคุม 0100ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 18 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2558-03-20 นม1418/690 ลว18มี.ค.58 ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อำเภอสีคิ้ว 0 วันที่ 18 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558 0-4441-3020  
2558-03-20 นม1418/646 ลว16มี.ค.58 ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว ประกาสสอบราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะ บ้านซับสวรรค์ หมู่ 5 ของ อำเภอสีคิ้ว 0 วันที่ 16 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 26 มีนาคม 2558 0-4441-3020  
2558-03-20 นม0032.301/ว415 ลว16มี.ค.58 โรงพยาบาลห้วยแถลง ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.ห้วยแถลง 0 วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558 0-4430-1067-9 ต่อ 112,113 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-19 คค0710/นม/1072 ลว19มี.ค.58 แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ ของ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 0-4432-7497-9 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-19 นม73902/263 ลว18มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซิลสายบ้านหนองบง-หน้าโรงพยาบาลแก้งสนามนาง ของ อบต.แก้งสนามนาง 0 วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4433-9336 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-19 นม76802/ว166 ลว18มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น 0 วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 18 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 0-4497-8539 , 08-5207-3109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-19 นม88402/ว36 ลว18มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางกิตติ - นางดาวเรืองฯ ของ อบต.ช่อระกา 0 วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2558 0-4475-6285  
2558-03-19 นม52002/2469 ลว18มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 3 ของ โรงเรียนเทศบาล 5 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4423-4734 ต่อ1416  
2558-03-19 นม52002/2458 ลว18มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4423-4734 ต่อ 1409  
2558-03-19 นม0016/ว1807 ลว18มี.ค.58 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ ของ สนง.พาณิชย์จังหวัด 0 วันที่ 18 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 18 - 25 มีนาคม 2558 0-4424-2172  
2558-03-19 ทส1413.5/563 ลว18มี.ค.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 0-4424-2619 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-19 นม73503/ว260 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.กำปัง 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558 0-4497-4222 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-19 นม71202/351,353 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมผิวทางลาดยางแคปซีล บ้านนา-บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-19 นม52002/2477 ลว18มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนฯ จำนวน 5 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4423-4734  
2558-03-19 นม0032.301/389 ลว17มี.ค.58 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย ประกาศสอบราคาวื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ลำทะเมนชัย 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 0-4475-6404 ต่อ 101,333 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2558-03-19 นม0032.101.4/ว5326 ลว13มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-18 นม52662/559 ลว18มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. , ถนนหินคลุก และรางระบายน้ำ รวม จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม94502/324 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 17 - 25 มีนาคม 255 วันที่ 2 เมษายน 258 0-4424-9359 ต่อ15หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม77302/ว246 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาสสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตะคลอง หมู่ 10 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม77302/ว245 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองม่วง หมู่ 12 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม77302/ว244 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนรังน้อย หมู่ 6 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม77302/ว243 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ 8 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม80602/90 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลา บ้านไทย หมู่ที่ 2 ของ อบต.พลับพลา 0 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558 0-4449-1788 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม96202/ว170 ลว17มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิว Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 201 ถึงบ้านหนองไทร ของ อบต.หนองไทร 0 วันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 17 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 0-4424-9655 หรือ www.nongsai.go.th  
2558-03-18 นม0032.123/ว6985 ลว17มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-18 นม0032.001.8/ว50 ลว18มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม0032.001.8/ว49 ลว18มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Autoclave สำหรับ Handpiece 19 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม0032.001.8/ว48 ลว17มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม0032.001.8/ว47 ลว17มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการเฝ้าระวังสัญญาณชีพฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม0032.101.4/ว6718 ลว17มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 คค0623/พ.1/111,108 ลว17มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701ฯ ของ สนง.สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 คค0623/พ.1/103,100 ลว17มี.ค.58 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-18 นม96802/190 ลว16มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบอน หมู่ 9 ของ อบต.พะงาด 0 วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 0-4496-0100-1 หรือ www.pangad.go.th  
2558-03-18 นม0032.3/203 ลว16มี.ค.58 โรงพยาบาลคง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.คง 0 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 0-4445-9215-6 ต่อ 102 หรือ www.korathealth.com  
2558-03-18 นม91902/165 ลว13มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ ของ อบต.บ้านแปรง 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 0-4424-9748 หรือ www.Koratlocal.go.th  
2558-03-18 นม0032.101.4/ว6301 ลว12มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-17 นม52122/ว61 ลว17มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4429-4456 หรือ www.khoksoong.go.th  
2558-03-17 นม52662/544 ลว17มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-17 นม52002/2385,2381 ลว17มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 1ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 0-4423-4734 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-17 คค0710/นม/1026 ลว17มี.ค.58 แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายวัดบ้านไร่ หมู่ที่ 6ฯ ของ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4432-7497-9 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-17 นม98602/202,201 ลว16มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL หมู่ที่ 7 ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 16 -27 มีนาคม 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2558-03-17 นม79402/ว190 ลว16มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหั ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.บ้านหัน 0 วันที่ 16 -24 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4498-7007 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-17 86202/ว218 ลว16มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างฯ และ ซ่อมแซมถนนฯ รวม จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หินดาด 0 วันที่ 16 -25 มีนาคม 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 0-4475-6111 หรือ www.hindard.go.th  
2558-03-17 นม95902/163 ลว16มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองค่าย 0 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 0-4475-6254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-17 นม78102/ว039 ลว16มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7ฯ ของ อบต.โนนตูม 0 วันที่ 16 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 0-4475-6410 หรือ www.nontoom.go.th  
2558-03-17 นม60302/262 ลว16มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 0-4499-1987  
2558-03-17 นม0032.101.4/ว6660 ลว16มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยา Detection Systemฯ จำนวน 7,000 test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-17 นม0032.123/ว6889 ลว16มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา"ฯ จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-17 นม73402/150 ลว13มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ และ ขุดลอกฝายฯ รวม จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.กฤษณา 0 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2558-03-17 นม97402/159 ลว13มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้ว ประกาศยกเลิกซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ฯ ของ อบต.หันห้วยทราย 0 - - 0-4475-4871  
2558-03-17 นม53902/ว18 ลว13มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศยกเลิกหาผู้ประสงค์ที่จะทำการตามโครงการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1,3,5 ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 - - 0-4433-2190 ต่อ 22  
2558-03-17 นม0009/1026 ลว13มี.ค.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานตากผลผลิตการเกษตรแบบลานคอนกรีต ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-17 กษ0616(3)/897 ลว13มี.ค.58 สำนักงานปศุสัตว์เขต3 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อฯ จำนวน 2 ตัน ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต3 0 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 0-4437-1553  
2558-03-17 นม0032.301/ว357 ลว12มี.ค.58 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล ของ รพ.ประทาย 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 0-4448-9011-3 ต่อ 102 , 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-17 นม0033.3/340 ลว13มี.ค.58 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 30 มีนาคม 2558 0-4496-9042 ต่อ 7123 , 7165  
2558-03-17 นม0032.101.4/ว6177 ลว12มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-17 นม0032.101.4/ว5936 ลว12มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออริเคียว 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-16 นม52002/2312 ลว16มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าตลาดย่าโม ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4423-4734  
2558-03-16 นม0032.101.4/ว6776 ลว16มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 4,134,000 กรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 0-4423-5146 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม0032.101.4/ว6173 ลว13มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหัวตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ จำนวน 1 หัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-16 นม0032.101.4/ว6172 ลว13มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันและอ็อกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 14 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-16 นม0032.101.4/ว6174 ลว13มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-16 นม0032.101.4/ว6777 ลว16มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 วันที่ 16 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 0-4423-5146 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม0016/5700 ลว16มี.ค.58 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "งาน ROAD SHOW OTOP KORAT" ของ สนง.พาณิชย์จังหวัด 0 วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2558 0-4424-2172  
2558-03-16 นม73902/237 ลว13มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกบึงโลจรัส บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12 ของ อบต.สนามนาง 0 วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 0-4433-9336 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม92502/101 ลว13มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกตอนกรีต สายขามทะเลสอ-บ้านโนน ของ อบต.โป่งแดง 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 0-4433-3455  
2558-03-16 นม52352/ว292 ลว13มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายฯ ประจำปี 2557 จำนวน 113 ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 0-4438-7155  
2558-03-16 นม57101.2/222 ลว13มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสีดา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองเรือ หมู่ 2 ของ เทศบาลตำบลสีดา 0 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 0-4430-3002 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม59402/ว250 ลว13มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมที่พักและที่จอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2558-03-16 นม58402/347 ลว13มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 1,253 ชุด ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-03-16 นม0032.101.4/ว5939 ลว13มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาวื้อชุดให้เลือด จำนวน 85,790 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 13 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-16 ตผ0045 นม/159 ลว13มี.ค.58 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอปกรณ์ พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (ครั้งที่ 2) ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 0-4424-4313 หรือ 0-4424-1047 ต่อ 202 , 204  
2558-03-16 ศธ04062.106/21 ลว13มี.ค.58 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม ประกาศสอบราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 0 วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558 08-9844-5282  
2558-03-16 นม76102/110 ลว12มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.ดอนเมือง 0 วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558 0-4424-9598 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม79202/132 ลว12มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีตฯ ของ อบต.บ้านปรางค์ ได้แก่ หจก.อรุณกลการจัตุรัส 0 - - 0-4497-0272  
2558-03-16 นม98802/193 ลว12มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายท่อลอดเหลี่ยม บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 6 ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก 0 วันที่ 20 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 20 - 26 มีนาคม 2558 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม60502/ว27 ลว12มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยาง ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง 0 วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 0-4496-4504 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม52102.3/ว25 ลว12มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องลวกและปั่นขนสุกร จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2558-03-16 ศก0032/ว958 ลว12มี.ค.58 โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม73302/192 ลว11มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศสอบราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัวคน หมู่ 7 ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม0032.301/ว276 ลว11มี.ค.58 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เฉลิมพระเกียรติ 0 วันที่ 11 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 23 มีนาคม 2558 0-4475-6150-3 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-16 นม80302/288 ลว10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา ประกาศเปลี่ยนแปลงเชิญชวนประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.โป่งตาลอง 0 - - 0-4400-9516  
2558-03-16 นม80402/ว311 ลว9มี.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 0-3634-2955 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-13 นม2218/725 ลว2มี.ค.58 ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคพซีลฯ ของ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก 0 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 0-4449-0184 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-13 นม58402/337 ลว12มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-03-13 นม58402/330 ลว12มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ บ้านวังโต่งโต้น-บ้านท่าช้างใต้ ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-03-13 นม0032.301/325 ลว10มี.ค.58 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาล ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสารภี จำนวน 1 รายการ 0 วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2558 0-4433-0105-6 ต่อ 203  
2558-03-13 นม52792/566 ลว12มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ฯ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-13 นม52402.7/ว336 ลว12มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศเพิ่มเติมรายละเอียดในข้อ 11 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 - - 0-4428-4647-8 ต่อ 19  
2558-03-13 นม52462/268 ลว12มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อผ้าม่านกันแดดพร้อมติดตั้งฯ จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-03-13 นม74701/ว152 ลว12มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระ ประกาศประมูลราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทาง เคพซีล สายทางบ้านทุ่งตะเคียนฯ ของ อบต.กระชาย 0 วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 0-4475-6693 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-13 นม76202/ว234 ลว12มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดคลองส่งน้ำฯ , ก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ บูรณะถนนลาดยางฯ ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 0-4497-1743-4, 0-8958-2785-6 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-03-12 นม92702/130 ลว 12มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร บ้านพลกรัง หมู่ที่ 3 ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 0-4491-8689  
2558-03-12 นม0032.124/ว1656 ลว 12มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 12 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 31 มีนาคม 2558 0-4429-5614 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม76902/244 ลว 11มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประกาสสอบราคาจ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.โตนด 0 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 0-4433-2015 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม78602/185 ลว 11มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกวัดป่า บ้านหนองจาน หมู่ที่5 เชื่อม บ้านแก้งสนามนาง หมู่ที่4 ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558 08-1955-2103 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม73802/290 ลว 11มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14, 8, 16 รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม52432/119 ลว 11มีงค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลฐานแผ่ และก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง รวม จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558 0-4445-9077 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม52002/2253 ลว 11มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 0-4423-4738 ต่อ 1416 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม52002/2245,2247 ลว 11มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2558 ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558 0-4423-4738+ หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม0032.301/0699 ลว11มี.ค.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 11 - 23 มีน่าคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 0-4420-8208 ต่อ 133, 202  
2558-03-12 ศธ04063.174/ว55 ลว 11มี.ค.58 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 วันที่ 10 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 20 มีนาคม 2558 0-4443-0177, 08-9740-3753  
2558-03-12 นม0032.101.4/ว6299 ลว 11มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ Macconkey Agar จำนวน 180 กระป๋อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-12 นม85102/ว267 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 0-4496-5641  
2558-03-12 ศธ04063.023/37 ลว 10มี.ค.58 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา สพฐ. ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ของ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา สพฐ. 0 วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 08-1760-7705 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว6309 ลว 11มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 11 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 11 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม80502/ว281 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศแก้ไขสอบราคาจ้้างเหมาปรับปรุงต่อเติมฯ และก่อสร้างฯ รวมจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม 0 - - 0-4475-6400  
2558-03-11 นม77602/166 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ แบบ Cape Seal จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 0-4475-6277-8 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม96102/ว115 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 0-4497-9404  
2558-03-11 นม90402/ว308 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร ชนิด Cape Seal บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 0-4475-6452, 08-1470-2314, 08-9947-3051 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม90402/ว303 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 0-4475-6452, 08-1470-2314, 08-9947-3051 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม90402/299 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 0-4475-6452, 08-1470-2314, 08-9947-3051 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม90802/ว124 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อส้รางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล บ้านหัวหนอง หมู่ที่6 ของ อบต.นางรำ 0 วันที่ 10 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558 0-4447-9938 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม90802/ว121 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.นางรำ 0 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 0-4447-9938 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 ยม52402.7/ว325 ลว10มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างดาดคลอง สายโนนตูม 2 (ต่อจากเดิม) ชุมชนโนนตูม2 ของ สนง.เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ www.nmt.or.th  
2558-03-11 นม57702/320 ลว 10มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลน้ำใส 0 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558 0-4498-5126  
2558-03-11 นม73802/285 ลว 10มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ บจก.ราชสีมาแอ็ดวานซ์ 0 - - 0-4475-6454  
2558-03-11 ศธ04063.174/ว52 ลว 10มี.ค.58 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 วันที่ 10 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 19 มีนาคม 2558 0-4443-0177, 08-9740-3753  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว5962 ลว 10 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คัน ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว5971 ลว 10มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพท จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 ลว นม0032.101.4/ว5720 ลว 10มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่เพดานโหว่ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 10 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 20 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว5872 ลว 9 มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ของ รพงมหาราช นม. 0 วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th, www.gprocuremrnt.go.th  
2558-03-11 ศธ04063.181/ว3 ลว 9 มี.ค.58 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของ โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 0 วันที่ 10 - 20 มี.ค.2558 วันที่ 10 - 20 มี.ค.2558 08-1725-2114, 08-8377-5581 หรือ www..korat2.go.th  
2558-03-11 นม52611/353,350 ลว10มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 0 วันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 0-4493-4036 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-11 ศก0032/ว868 ลว6 มี.ค.58 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการส่งครวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 45 รายการ ของ ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 6 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 23 มีนาคม 2558 0-4581-4290 ถึง 4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-11 นม94502/131 ลว10มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังหิน 0 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 0-4475-6626  
2558-03-11 ศก0032/ว867 ลว6มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-11 นม0027.101.4/ว5180 ลว9มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 10,500 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว5722 ลว6มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างผลิต Animation และผลิตภาพยนต์สั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว5455 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว5321 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำชนิดกระบอกฉีด จำนวน 7 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-11 นม0032.101.4/ว5446 ลว5มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-10 นม0027.001.8/ว42 ลว10มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 26 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-10 นม84302/ว28 ลว9มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล สายบ้านหนองสะแก - บ้านท่าใหญ่ ของ อบต.หนองบัว 0 วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 24 มีนาคม 2558 0-4475-6258-9 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-10 นม72002/282,283 ลว99มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัว ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) แบบตอกเข็ม ของ อบต.ลาดบัวขาว 0 วันที่ 9 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558 0-4476-5383 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-10 นม77102/620,619 ลว9มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระน้ำบ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2558 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-10 นม81302/184 ลว9มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-10 นม53702/ว42 ลว9มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ครั้งที่ 4) ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2558-03-10 นม56902/ว140 ลว9มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 9 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 24 มีนาคม 2558 0-4424-9536  
2558-03-10 นม52402.7/ว315 ลว9มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประมูลก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 10 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-10 นม52002/2126,2127 ลว9มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ทีฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 -23 มีนาคม 2558 0-4423-4738  
2558-03-10 นม52002/2086 ลว9มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงยกระดับผิวจราจรถนนมหาราช เชื่อมกับถนนมิตรภาพ-หนองคาย ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558 0-4423-4738  
2558-03-10 นม0032.123/ว6156 ลว9มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5966 ลว10มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยา จำนวน 170,350 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5702 ลว9มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จำนวน 10,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5964 ลว9มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5613 ลว9มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับเด็ก จำนวน 10,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5844 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5522 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้าสำหรับใช้ผ่าตัดท่ายืนในผู้ป่วยภาวะอ้วนรุนแรง จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5511 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5192 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5173 ลว5มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-10 นม0032.101.4/ว5482 ลว3มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยา IQ Lamina Case จำนวน 30 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โอลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-09 นม80302/257 ลว6มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 10 ของ อบต.โป่งตาลอง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4400-9516 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม80302/251 ลว6มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา ประกาสประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 7 ของ อบต.โป่งตาลอง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4400-9516 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม80302/245 ลว6มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 6 ของ อบต.โป่งตาลอง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4400-9516 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม80302/239 ลว6มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 5 ของ อบต.โป่งตาลอง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4400-9516 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม80302/233 ลว6มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 ของ อบต.โป่งตาลอง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4400-9516 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม85102/ว254 ลว6มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4496-5641 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม95704/ว40 ลว6มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านปลายดาบ ของ อบต.สุขเกษม 0 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558 0-4402-0607 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม55402/ว356 ลว6มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 4) ของ เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4424-9359 ต่อ15หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม53902/ว15 ลว6มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศหาผู้ประสงค์ที่จะทำการตามโครงการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ขุดลอกบึงถนนหัก) หมู่ที่ 1,3,5 ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 6 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558 0-4433-2190 ต่อ 22  
2558-03-09 นม0032.101.4/ว5969 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อระบบขวดระบายของเหลวด้วยแรงดูด จำนวน 8,820 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-09 นม0032.101.4/ว5968 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตัดต่อแบบเป็นวงกลม จำนวน 130 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-09 นม0032.101.4/5483 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-09 นม0032.101.4/ว5582 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ TCBS จำนวน 150 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-09 นม0032.101.4/ว5840 ลว6มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 18 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-09 นม0032.001.4/260 ลว6มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ของ เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-03-09 นม0032.001.4/253 ลว6มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 6 -16 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-03-09 นม0032.001.4/225 ลว6มี.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บัวใหญ่ 0 วันที่ 6 -12 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-03-09 ศธ0530.23/ว100 ลว6มี.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 นม79002/146 ลว5มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระหนองหญ้าขาว บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 5 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558 0-4429-2389 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-09 กษ0613(นม)/188 ลว5มี.ค.58 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีว ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 0-4437-1418 หรือ ้้http://airc-nak.dld.go.th/  
2558-03-09 นม80702/ว165 ลว27ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศรายชื่อชนะการประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.พังเทียม 0 - - 0-4438-1918  
2558-03-09 นม0030/3970 ลว6มี.ค.58 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 1 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 0-4495-8512 ต่อ 10 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2558-03-09 นม0032.101.4/ว5457 ลว3มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 494,190 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเพียวดีไวซ์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-06 นม97802/170,171 ลว5มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเททับด้วยยาง Asphaltic concrete บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 ฯ ของ อบต.โค้งยาง 0 วันที่ 5 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558 0-4424-9765 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-06 นม82002/233 ลว5มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายล้อมฯ จำนวน 13 รายการ ของ อบต.ลำคอหงษ์ 0 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558 0-4475-6380 ต่อ 109 หรือ www.lamknokhong.com  
2558-03-06 นม52002/2023 ลว5มี.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่ นั่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 0-4423-4734 ต่อ 1409 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-06 ศธ74762.131/55 ลว5มี.ค.58 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 (3 ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2558 0-4443-0527  
2558-03-06 นม75802/ว180 ลว3มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2558-03-06 นม75802/ว177 ลว3มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 18 ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2558-03-06 นม96902/064 ลว3มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระหนองเสม็ด บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 ของ อบต.หลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558 0-4493-8865 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-06 นม0032.101.4/ว5618 ลว3มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 180 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-06 นม0032.101.4/ว5584 ลว3มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 -18 มีนาคม 2558 วันที่ 3 -18 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-06 นม0032.101.4/ว5477 ลว3มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Tube Extensionฯ รวมจำนวน 247,140 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-03-06 ศธ04063/37 ลว3มี.ค.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม และอาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยบริการ ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 0 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2558-03-06 ศธ04063/36 ลว3มี.ค.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 0 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2558-03-06 กษ0613(ศวต)/68 ลว2มี.ค.58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 0 วันที่ 2 - 12 มีนาคม 2558 วันที่ 2 - 12 มีนาคม 2558 0-4432-8578  
2558-03-06 ศธ0530.29/ว86 ลว2มี.ค.58 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2558 0-4375-4333 ต่อ 3303 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-06 ศธ0530.1(8)/ว682 ลว27ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานข้ามห้วยคะคาง จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-03-06 ศธ0530.1(8)/ว679 ลว27ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นวัดป่ากู่แก้ว จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-03-06 ศธ0530.1(8)/ว669 ลว27ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองในกระบวนการผลิตน้ำประปา จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-03-06 ศธ0530.1(8)/ว666 ลว27ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อสุขภัณฑ์ชักโครกแบบประหยัดน้ำ จำนวน 180 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-03-06 นม0032.101.4/ว5462 ลว3มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อฯ จำนวน 401,530 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยก๊อส 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-06 นม0032.101.4/ว5190 ลว2มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 2,400 SET ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-06 นม0032.101.4/ว5168 ลว2มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-06 นม0032.101.4/ว5165 ลว2มี.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-05 นม84004/258 ลว3มี.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศประกวดราคาจ้างขยายผิวการจราจรถนน คสล.ฯ , ก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 3 - 12 มีนาคม 2558 วันที่ 20 มีนาคม 2558 0-4435-7936 หรือ www.nongjabok.go.th  
2558-03-05 ศธ 0544/990 ลว 5 มี.ค. 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 5-11 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4400-9009 ต่อ 1582, 1586  
2558-03-05 นม 99003/156 ลว 3 มี.ค. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง 0 3-18 มี.ค. 58 3-18 มี.ค. 58 0-4475-6344  
2558-03-05 นม 77504/ว 187 ลว 3 มี.ค. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอร ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย 0 2-17 มี.ค. 58 2-17 มี.ค. 58 0-4475-6530  
2558-03-05 นม 55102/ว 218 ลว 3 มี.ค. 58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำหลังตลาด ของ ทต.โนนไทย อ.โนนไทย 0 3-16 มี.ค. 58 3-16 มี.ค. 58 0-4438-1178 ต่อ 18  
2558-03-05 นม 0032.301/372 ลว 3 มี.ค. 58 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลจักราช 0 3-13 มี.ค. 58 3-13 มี.ค. 58 0-4439-9641-2 ต่อ 172  
2558-03-05 นม 0032.301/602 ลว 3 มี.ค. 58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านขุนทด 0 3-18 มี.ค. 58 3-18 มี.ค. 58 0-4420-8208 ต่อ 133, 202  
2558-03-05 สธ 0723/220 ลว 3 มี.ค. 58 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 4 รายการ 0 3-13 มี.ค. 58 3-13 มี.ค. 58 0-4421-2179  
2558-03-05 นม 0032.123/ว 5601 ลว 3 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 7 รายการ 0 3-11 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58 0-4423-5078, 0-4425-2012  
2558-03-05 นม 88402/ว 29 ลว 2 มี.ค. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทองหลาง ของ อบต.ชื่อระกา อ.บ้านเหลื่อม 0 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58 0-4475-6285  
2558-03-05 นม 77504/184 ลว 2 มี.ค. 58 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย 0 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58 27 ก.พ. - 16 มี.ค. 58 0-4475-6530, 08-1966-9795  
2558-03-05 นม 58402/284 ลว 2 มี.ค. 58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อฝังกลบบ่อขยะดิบ (ครั้งที่ 2) ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง 0 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58 0-4429-7604-5  
2558-03-05 นม 0032.101.4/ว 5323 ลว 2 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 2-12 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58 0-4423-5145  
2558-03-03 นม 0032.101.4/ว 5177 ลว 2 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยระบบดิจิตอล 0 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58 0-4423-5249  
2558-03-05 ทส 1412.5/266 ลว 2 มี.ค. 58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่ามิตรภาพ จังหวัดสระบุรี 0 25 มี.ค. 58 25 มี.ค. 58 02-2823243 ต่อ 235  
2558-03-05 ศธ 0586.1000/0866 ลว 27 ก.พ. 58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 0 2-13 มี.ค. 58 16 มี.ค. 58 0-4427-1315,0-4424-2978-9 ต่อ 2280  
2558-03-05 นม 0032.101.4/ว 4926 ลว 25 ก.พ. 58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-03 นม57201/342 ลว27ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางน และ ติดตั้งถังแชมเปญฯ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 13 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 13 มีนาคม 2558 0-4436-1444 ต่อ 14  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว5189 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว5032 ลว26ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4709 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4703 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4633 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 12 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-03 นม 0009/865 ลว 3 ก.พ. 58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 0 2-12 มี.ค. 58 2-12 มี.ค. 58 0-4424-4799  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4721 ลว24ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อไส้เครื่องมือตัดเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบโค้ง จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม 0032.101.4/ว 5558 ลว 3 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 139 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 3-13 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4423-5146  
2558-03-03 นม 0032.124/ว 1494 ลว 3 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 3-20 มี.ค. 58 3-20 มี.ค. 58 0-4429-5614  
2558-03-03 นม 0032.124/ว 1493 ลว 3 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบตัวของมดลูกในครรภ์แฝด จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 3-20 มี.ค. 58 3-20 มี.ค. 58 0-4429-5614  
2558-03-03 นม 77102/542 ลว 2 มี.ค. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนสง่า ของ อบต.ทัพรั้ง 0 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4497-2445  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4698 ลว24ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไตฯ จำนวน 370 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวฌัน 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม 77102/534 ลว 2 มี.ค. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้า และขยายเขตประปา และก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทัพรั้ง 0 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4497-2445  
2558-03-03 นม 77102/527 ลว 2 มี.ค. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมาบค่าย ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ 0 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4497-2445  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4694 ลว24ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ซี อี เทคโนโลยี 0 - - 0-4423-5249  
2558-03-03 นม 77102/510 ลว 2 มี.ค. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทาง cape seal สายกุดไผ่-ห้วยสามขา ของ อบต.ทัพรั้ง 0 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4497-2445  
2558-03-03 นม 52462/234 ลว 2 มี.ค. 58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58 0-4400-9755 ต่อ 13  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4634 ลว24ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพขณะให้ยาระงับความรู้สึก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-03 ศธ 04062.131/46 ลว 2 มี.ค. 58 โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเพิก อ.โนนสูง 0 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58 0-4443-0527  
2558-03-03 สธ 0915.01/406 ลว 2 มี.ค. 58 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) และคลื่อนเสียงความถี่สูง (อัลตร้าซาวด์) 0 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มี.ค. 58 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มี.ค. 58 0-4430-5131 ต่อ 145  
2558-03-03 กห 0482.65/1039 ลว 2 มี.ค. 58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 2-16 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4427-3370-5 ต่อ 23404, 23406  
2558-03-03 นม 0032.101.4/ว 5179 ลว 2 มี.ค. 58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 9 รายการ 0 2-9 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 0-4423-5249  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4229 ลว24ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดกลาง/ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว4627 ลว24ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 150 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว5625 ลว24ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน ขนาด 10 มม. จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม 0032.101.4/ว 5176 ลว 2 มี.ค. 58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 2-10 มี.ค. 58 24 มี.ค. 58 0-4423-5145  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว3542 ลว10ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 750 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม 0032.001.4/215 ลว 2 มี.ค. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 0 2-6 มี.ค. 58 13 มี.ค. 58 0-4446-5010-4 ต่อ 159,302  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว3540 ลว10ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 505 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 นม0032.101.4/ว3508 ลว10ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดนำสายสวนหัวใจ จำนวน 1,380 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2558-03-03 สธ 0412.1/ว 115 ลว 2 มี.ค. 58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-03-02 นม 74402/ว 166 ลว 27 ก.พ. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่ ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ อบต.คลองม่วง อ.ปากช่อง 0 - - 0-4424-9694 ต่อ 106  
2558-03-02 นม57902/157 ลว27ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองน้ำเข้าหนองโสนฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4449-5268 หรือ www.process.gprocurenemt.go.th  
2558-03-02 นม 76102/92 ลว 27 ก.พ. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว 0 27 ก.พ. - 10 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58 0-4424-9598  
2558-03-02 นม58402/276 ลว27ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านคลองเดื่อ-บ้านท่าช้าง ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-03-02 นม 52812/ว 321 ลว 2 มี.ค. 58 สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๕ คัน ของ อบต.พุดซา 0 2-17 มี.ค. 58 2-17 มี.ค. 58 0-4421-5444 ต่อ 13  
2558-03-02 กห0482.65/1006 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-03-02 นม 80102/234 ลว 27 ก.พ. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผวิจราจรลาดยางแบบแคพซีล สายบ้านละโว้ ถึงบ้านเขว้า ต.ประสุข อ.ชุมพวง 0 27 ก.พ. - 16 มี.ค. 58 27 ก.พ. - 16 มี.ค. 58 08-9428-3600, 09-5987-8784  
2558-03-02 นม0032.101.4/ว4856 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-02 นม 93402/174 ลว 27 ก.พ. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองหว้า หมู่ 8 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย 0 26 ก.พ. - 9 มี.ค. 58 26 ก.พ. - 9 มี.ค. 58 044-360291  
2558-03-02 นม0032.101.4/ว4742 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-02 นม 85202/55 ลว 27 ก.พ. 58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแว ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล์ก ของ อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 0 27 ก.พ. - 11 มี.ค. 58 19 มี.ค. 58 044-249541  
2558-03-02 นม0032.101.4/205 ลว27ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บัวใหญ่ 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-03-02 นม 80502/ว 144 ลว 27 ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาต้างตามโครงการของ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จำนวน 3 โครงการ 0 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58 044-756400  
2558-03-02 ศธ04063.067/23 ลว26ก.พ.58 โรงเรียนสมบูรณ์วัมนา สพฐ. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/26 (4 หน่วย) จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนสมบูรณ์วัมนา สพฐ. 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 08-1760-7705 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-03-02 นม0032.101.4/ว4692 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาทางเดินน้ำดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.เอส.เอ วิชชั่น 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-02 นม0032.101.4/ว4736 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหัวตรวจของเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 หัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลฟวิชั่น 0 - - 0-4423-5254  
2558-03-02 นม0032.101.4/ว4685 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันแบบมี Monitor จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-27 นม0032.301/ว550 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4439-7111 , 0-4439-7149 ต่อ 101 , 123 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 นม0032.301/ว549 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างซักฟอกผ้า เสื้อผ้าต่างๆ ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4439-7149 ต่อ 101 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 นม0032.101.4/ว4863 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 17 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 17 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-27 นม0032.101.4/ว4711 ลว27ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด 450 ซีซี ฯ จำนวน 26,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-27 นม52102.3/347 ลว26ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อรถดัมเปอร์ (ครั้งที่ 2)จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2558-02-27 นม97802/138 ลว26ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยา ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนจราจร คสล. โดยเททับด้วยยาง Asphaltic concrete ของ อบต.โค้งยาง 0 - - 0-4424-9765  
2558-02-27 นม74701/ว163 ลว26ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระ ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ของ อบต.กระชาย 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558 0-4475-6693 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 นม94202/091 ลว26กพ58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ลำมูล 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4475-6841 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 นม52002/1834 ลว26ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างเอกชนดูแลสวนสาธารณะ สวนเกาะกลางถนน และคูเมือง 17 คูเมือง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 นม0032.123/ว5158 ลว26ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-27 นม60302/218 ลว25ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์พร้อมหลังคา ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4499-1987 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 ศก0032/ว734 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 กลุ่มรายการ ของ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 นม0032.101.4/ว5037 ลว25ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4423-5249  
2558-02-27 นม0032.101.4/ว4853 ลว25ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4423-5249  
2558-02-27 นม2218/584 ลว24ก.พ.58 ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคพซีล สายบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 - บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 ตำบลลุงเขว้า ของ อำเภอหนองบุญมาก 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4449-0184 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-27 นม52462/217 ลว16ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 38 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-02-26 นม52122/ว54 ลว26ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเหมืองลอยเป็นถนน หมู่ที่ 9 และ โครงการเสริมดินฯ รวม จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 0-4429-4456  
2558-02-26 นม52002/1833 ลว26ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างเอกชนดูแลสวนสาธารณะ สวนเกาะกลางถนน และคูเมือง 17 คูเมือง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-26 นม52002/1818 ลว26ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำหน้าวัดไชยมนัส ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558 0-4423-4738  
2558-02-26 นม79002/127 ลว25ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 11 ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 13 มีนาคม 2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558 0-4429-2389 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-26 นม97802/130 , 124 ลว25ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนจราจร คสล. โดยเททับด้วยยาง Asphaltic concrete ฯ ของ อบต.โค้งยาง 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558 0-4424-9765 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-26 นม71404/161 ลว25ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่สุขัง หมู่ที่ 11 ถึง บ้านโนนบ้าน หมู่ที่ 19 ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4428-3676  
2558-02-26 นม52002/1743 ลว25ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงเมินฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 0-4423-4738  
2558-02-26 นม52002/1735 ลว25ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ แยกจากถนนมิตรภาพ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4423-4738  
2558-02-26 นม0032.301/ว266 ลว25ก.พ.58 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ประทาย 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4448-9011-3 ต่อ 102 , 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-26 นม96701/ว134 ลว24ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ และ ซ่อมแซมฯ รวม จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองหอย 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558 0-4475-6534 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-26 นม91902/113 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.บ้านแปรง 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4424-9748 หรือ www.Koratlocal.go.th  
2558-02-25 นม82502/137 ลว24ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบรางระบายน้ำรางยู คสล. ภายในหมู่บ้านโคกสูง หมุ่ 3 ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 08-7257-7715  
2558-02-25 นม91002/146 ลว24ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเจนจบทิศ - บ้านตะเภาหนุน ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4448-5023-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-25 นม74602/ว125 ลว24ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่นฯ จำนวน 3 โครงการ ของอบต.คูขาด 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4424-9274 หรือ www.khukhad.go.th  
2558-02-25 นม81002/159 ลว24ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และ ถนนหินคลุก รวม จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-25 นม57902/135 ลว24ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองน้ำเข้าหนองโสนฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4449-5268 หรือ www.process.gprocurenemt.go.th  
2558-02-25 นม52002/1717 , 1718 ลว24ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-25 นม0032.101.4/ว4973 ลว24ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นของเหลวให้ตกตะกอน ขนาด 30 หัวปั่น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-25 นม0032.101.4/ว4696 ลว24ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ ยี่ห้อ Philips รุ่น BV-Libra จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4423-5249  
2558-02-25 นม52792/405 ลว23ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-25 ศธ04063.084/52 ลว23ก.พ.58 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน ของ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 08-7880-9104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-25 นม0032.301/239 ลว20ก.พ.58 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วนคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4433-0105-6 ต่อ 203  
2558-02-24 นม52802/ว37 ลว23ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล 2 ของ เทศบาลตำบลสะแกแสง 0 - - 0-4438-5066 ต่อ 12  
2558-02-24 ศธ04062.118/54 ลว24ก.พ.58 โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 แบบปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน ของ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 08-1879-2606  
2558-02-24 นม76002/71 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยกระเบื้อง หมู่ที่ 8 ของ อบต.ตะหนิน 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4400-9806 หรือ www.dontanin.go.th  
2558-02-24 นม83802/158 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนอง หมู่ที่ 15 ฯ ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2558-02-24 นม83802/153 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองสะแกเครือ หมู่ที่ 2 ฯ ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2558-02-24 นม83802/148 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองแมว หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2558-02-24 นม83802/143 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระน้ำหนองพลวง บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ 7 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2558-02-24 นม93001/110 ลว23ก.พ58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบเคพซีลฯ ของ อบต.พันชนะ 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4424-9241 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-24 นม74002/186 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4438-3623 ต่อ 12  
2558-02-24 นม93504/119 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลมะค่า ถึง บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 8ฯ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 08-1876-5748 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-24 นม93001/108 ลว23ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบเคพซีลฯ ของ อบต.พันชนะ 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4424-9241 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-24 นม52432/92 ลว23ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดและลานจอดรถ สำหรับผู้พิการ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4445-9077 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-24 นม0009/ว115 ลว23ก.พ.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อต้นพันธุ์มันสำปะหลัง 4 พันธุ์ จำนวน 4 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-24 นม0032.301/ว162 ลว23ก.พ.58 โรงพยาบาลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมเดี่ยวขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4438-3577-9 ต่อ 133 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-24 นม0032.301/342 ลว23ก.พ.58 โรงพยาบาลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบจอภาพและบันทึก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โนนไทย 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4438-1032, 0-4438-1197 ต่อ 621,623,625 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-24 นม0032.301/306 ลว23ก.พ.58 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.จักราช 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 0-4439-9641-2 ต่อ 172 หรือ www.gqrocurement.go.th  
2558-02-24 ศธ0530.1(8)/ว555 ลว19ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อระบบแสงเวที จำนวน 1 ระบบ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-02-24 นม0032101.4/ว3551 ลว17ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-24 นม0032.101.4/ว3496 ลว17ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวิเคราะห์ gas nitric oxide พร้อม gas จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สู่ฝัน เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-23 นม52002/1686 ลว23ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนมิตรภาพ ซอย 32ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4423-4738  
2558-02-23 นม0032.3/211 ลว19ก.พ.58 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงในการฝึกเดินระบบรางเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4496-9042 ต่อ 7123 , 7165  
2558-02-23 นม0032.101.4/ว3876 ลว23ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558 0-4423-5249  
2558-02-23 นม71202/258,257 ลว20ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-23 นม71202/251,250 ลว20ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างย้ายหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-23 นม80502/ว131 ลว20ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 0-4475-6400 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2558-02-23 นม91002/134 ลว20ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองกลดและขนย้ายดินหนองกลด บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4448-5023-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-23 นม73802/212 ลว20ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.kutbot.com  
2558-02-23 ตผ0045 นม/91 ลว20ก.พ.58 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมชุด ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4424-4313 หรือ 0-4424-1047 ต่อ 202 , 204  
2558-02-23 นม54402/ว118 ลว20ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลตะขบ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนน รพช.หน้าร้านเนื้อย่างฯ ของ เทศบาลตำบลตะขบ 0 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-4437-3281 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-23 นม0006.1/ว1237 ลว20ก.พ.58 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราช ประกาศสอบราคาจ้างสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้เพื่อพัฒนาแหล่งขยายพันธุกรรมพืช ของ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4425-3633 หรือ www.moac-nfo.net/NakhonRatchasima  
2558-02-23 นม0032.123/ว4520 ลว20ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-23 นม0032.3/ว338 ลว19มี.ค.58 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถถภาพปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4428-6713 ต่อ 101 , 149  
2558-02-23 กษ0316.17/135 ลว19ก.พ.58 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างทำพร้อมติดตั้งบานระบายและเครื่องกว้านพร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4427-5610 หรือ www.gpocurement.go.th  
2558-02-23 นม80402/ว228 ลว17ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 0-3634-2955 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-20 ศธ04062.118/49 ลว20ก.พ.58 โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 แบบปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน ของ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 08-1879-2606  
2558-02-20 นม81302/143 ลว19ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ , ก่อสร้างลาน คสล.ฯ และ ขุดลอกคลองสระหลวงฯ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2558-02-20 นม75302/ว43 ลว19ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ชีวาน 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4424-9186 , 08-1266-0012 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-02-20 นม95602/ว132 ลว19ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. , ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วฯ และ ปรับปรุงอาคารฯ รวม จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.สีสุก 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 25 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 25 0-4475-6279-80  
2558-02-20 นม73802/198 ลว19ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผลเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคฟซีล บ้านสมับติเจริญ และ บ้านหนองแดง ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2558-02-20 นม78902/102 ลว19ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ของ อบต.บัวลาย 0 วันที่ 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4449-5165 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-20 นม55502/ว190 ลว19ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15ฯ ของ เทศบาลตำบลบัลลังก์ 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558 0-4475-6170 หรือ www.bunlung.go.th  
2558-02-20 นม60702/ว125 ลว14ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลไพล ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. คุ้มโนนขวาง หมู่ 3 บ้านโนนสมบูรณ์ ของ เทศบาลตำบลไพล 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4496-4722 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-20 นม0032.301/0478 ลว19ก.พ58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำผู้ป่วย ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 0-4420-8208-10 ต่อ 133,202 หรือ www.DKThospital.com  
2558-02-20 นม0021/ว594 ลว19ก.พ58 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3,2 บ้านโคกสะอาด - หนองรัง ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4424-2175 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-20 ลย89702/ว87 ลว18ก.พ58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ตะโก 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4430-1115 หรือ www.tago.go.th  
2558-02-20 นม93802/ว108 ลว18ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างถนน คสล. และ ขุดลอกคลองประปา ของ อบต.เมืองนาท 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4475-6602  
2558-02-20 นม52003/1572 ลว18ก.พ58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 - - 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2558-02-20 ศธ04063.040/26 ลว16ก.พ58 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม (สพป.นม.2) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูง ของ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม (สพป.นม.2) 0 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 09-3381-2391 หรือ www.korat2.go.th  
2558-02-20 นม0032.101.4/ว4323 ลว16ก.พ58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คันฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นครชัยขนส่ง 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-20 นม0032.101.4/ว3502 ลว10ก.พ58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่านฯ จำนวน 419,550 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-19 นม82402 ลว18ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพล ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนคอย หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองพลวง 0 วันที่ 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4439-9917, 08-1999-8149 หรือ www.gqrocurement.go.th  
2558-02-19 นม88802/109 ลว18ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนถังประปา บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4475-6560 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม87102/126,127 ลว18ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ-แยกโคกสูง หมู่ที่ 9 ของ อบต.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4433-3415 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-02-19 นม80702/ว129 ลว18ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และ เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ของ อบต.พังเทียม 0 - - 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม56902/ว97 ลว18ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4424-9536  
2558-02-19 นม54202/191 ลว18ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านคล้า ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกลำคลัง หมู่ที่ 1 บ้านด่าน ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4437-9999 หรือ หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม0032.001.4/246 ลว18ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.แก้งสนามนาง 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม0032.001.4/239 ลว18ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ครบุรี 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม0032.001.4/232 ลว18ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีดา 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม0032.001.4/226 ลว18ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยชีวติทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม80102/186 ลว17ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านสะแก ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 09-5987-8784 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม52302/260 ลว17ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประมูลซื้อชุดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 0 - - 0-4498-6043 ต่อ 23  
2558-02-19 สธ0915.01/341 ลว17ก.พ.58 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นเดียว ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4430-5131 ต่อ 145  
2558-02-19 ศธ04063.114/ว13 ลว17ก.พ.58 โรงเรียนวัดกุดสวาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนวัดกุดสวาย 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4449-2593 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-19 นม77504/146 ลว16ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร และ ก่อสร้างถนน คสล. รวม จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6530, 0-8196-6979-5 หรือ www.thungaroon.com  
2558-02-18 นม92702/92 ลว18ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถังน้ำใส รวม 4 โครงการ ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4491-8689  
2558-02-18 นม52122/ว43 ลว18ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำโครงการ 4 ถึงโครงการ 5 หมู่ที่ 10 และ ก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านสวนบุญเหลือแลนด์ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4429-4456  
2558-02-18 มท0210.04/112 ลว18ก.พ.58 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 110 รายการ ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-2995 ต่อ 36442 - 43  
2558-02-18 ศธ0544/701 ลว18ก.พ.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2558-02-18 นม52792/321 ลว17ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-18 นม57802/96 ลว17ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประกาศแก้ไขประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด 0 วันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4424-9081 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-18 นม0032.001.4/219 ลว17ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 3 หัวตรวจ และ ชนิดสี 2 หัวตรวจ ของ รพ.ลำทะเมนชัย 0 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-18 นม0032.001.4/211 ลว17ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีคิ้ว 0 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-18 นม0032.101.4/204 ลว17ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ ชนิดโคมคู่ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีคิ้ว 0 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-18 นม92102/129 ลว16ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวั ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกลางดอนฯ ของ อบต.บ้านวัง 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4438-1707 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-18 นม56802/142 ลว13ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนลาดยาง รวม จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลลำนางแก้ว 0 วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4475-6371 ต่อ 15  
2558-02-18 นม0032.101.4/ว3557 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซีนิธ ซายน์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-18 นม0032.101.4/ว3091 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบด้านเดียว จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซีนิธิ ซายน์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม52662/277 ลว17ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม0032.001.8/ว26 ลว17ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม0032.101.8/ว25 ลว17ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพนัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม0032.101.8/ว24 ลว17ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม0032.101.8/ว23 ลว17ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 76,900 กิโลกรัม ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม90003/105,101 ลว17ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล สายกระฏีกรุ-หนองตาแมน หมู่ที่ 1 ของ อบต.ถนนโพธิ์ 0 วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4475-6055 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม77402/ว109 ลว16ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ท่าหลวง 0 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4448-2500 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม57802/78 ลว16ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯ และ ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. รวม จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หนองบัวตะเกียด 0 วันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-9081 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม81002/ว110 ลว16ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อระบาย คสล.ฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม52432/65 ลว16ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558 0-4445-9077 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 ศธ04063.174/ว34 ลว16ก.พ.58 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4443-0177 , 0-8016-7087-0  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว3495 ลว16ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว3818 ลว16ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 52,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม0032.123/ว4252 ลว16ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-17 นม74402/122 ลว13ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่ ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถดับเพลิงอเนกประสงค์)ฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.คลองม่วง 0 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 มีนาคม 2558 0-4424-9694 ต่อ 106 www.gprocurement.go.th  
2558-02-17 นม2218/545 ลว13ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุ ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระน้ำ และ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองบุญมาก 0 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4449-0184 หรือ www.gprocurenemt.go.th  
2558-02-17 นม93402/131 ลว13ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรฯ ของ อบต.ภูหลวง 0 - - 0-4436-0291  
2558-02-17 ทส1621.1/1991 ลว13ก.พ.58 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นคร ประกาศสอบราคาทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 400 หลัก ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 13 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4422-2201 ต่อ 26  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว3103 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว3101 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว3099 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ชนิด 3 หลุมล้างฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว2870 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 5 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว2340 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้งฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว1678 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว1518 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว388 ลว13ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกฯ จำนวน 8 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-17 นม0032.101.4/ว3458 ลว10ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล และ หจก.บุรีรัมย์โฮฬารพัฒนกิจ 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-16 นม52002/1468 ลว16ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำเข้าคูเมือง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 0-4423-4734  
2558-02-16 ศธ0544/670 ลว16ก.พ.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ฯ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2558-02-16 นม90402/ว.175 ลว13ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6452 ต่อ 102 , 0-8147-0231-4 หรือ www.thaang.com  
2558-02-16 นม90402/ว166 ลว13ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาโครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6452 ต่อ 102 , 0-8147-0231-4 หรือ www.thaang.com  
2558-02-16 นม99502/167 ลว13ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-9357  
2558-02-16 นม52372/244 ลว13ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่งฯ จำนวน 5 คัน ๆ ละ 2 วัน ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 0-4441-3262 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-16 นม57702/242 ลว13ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2558-02-16 นม52792/303 ลว13ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-16 ตช0018(นม).13/1506,1500 ลว13ก.พ.58 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีตำรวจสาธิตพร้อมครุภัณฑ์ ของศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2558-02-16 ศธ04063.174/ว31 ลว13ก.พ.58 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 08-0167-0870 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-16 ศธ04063.026/ว12 ลว13ก.พ.58 โรงเรียนบ้านสวนปอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านสวนปอ 0 วันที่ 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-0139  
2558-02-16 ทส1413.5/301 ลว13ก.พ.58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-2619  
2558-02-16 ศก0032/ว454 ลว13ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-16 ยธ1111/(ยอ.)/900 ลว12ก.พ.58 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ จำนวน 17 รายการ ของ สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 0 วันที่ 23 กุมภาพันธื 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4432-7015 ต่อ 107  
2558-02-16 ศธ04063.119/21 ลว12ก.พ.58 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 0 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-0601 หรือ www.korat2.go.th  
2558-02-16 ศธ0530.1(8)/ว.415 ลว9ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างงานโครงการทาสีเนินชะลอความเร็ว จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-02-13 ศธ0544/646 ลว13ก.พ.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 566 จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2558-02-13 นม87202/072 ลว12ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศประมูลราคาจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวน 56 รายการ ของ อบต.ขามสมบูรณ์ 0 วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 08-6455-9512 หรือ www.khamsomboon.go.th  
2558-02-13 นม52206/341 ลว12ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน และ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) 0 วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 0-4431-4387 หรือ www.gprocurent.go.th  
2558-02-13 นม0009/ว87 ลว12ก.พ.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯจำนวน 5 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-13 สธ0412.1/ว78 ลว12ก.พ.58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บจก.ราชสีมา แอ็ดวานซ์ และ บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-02-13 นม0032.001.4/195 ลว12ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 2 คัน ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-02-13 นม0032.001.4/187 ลว12ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีคิ้ว 0 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2558-02-13 นม0032.301/ว413 ลว12ก.พ.58 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4439-7149 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-13 ศธ04063161/12 ลว12ก.พ.58 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 0 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-0614  
2558-02-13 นม52802/ว30 ลว11กพ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล 2 ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 0 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-5066 ต่อ 12  
2558-02-13 นม0032.301/261 ลว11ก.พ.58 โรงพยาบาลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 9 เครื่อง ของ รพ.โนนไทย 0 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-1032, 0-4438-1197 ต่อ 621,623,625  
2558-02-13 กษ0810.01/74,77 ลว11ก.พ.58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ฯ จำนวน 4 รายการ ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-13 ศธ0530.23/ว55 ลว11ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดกรงหนูแรทฯ จำนวน 1 ชุด และ ชุดกรงหนูไมซ์ฯจำนวน 1 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-13 ศธ0530.23/ว54 ลว11ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-13 นม93402/108 ลว10ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรฯ ของ อบต.ภูหลวง 0 วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-4436-0291  
2558-02-13 นม52003/1271 ลว10ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2558-02-12 นม0016/3159 ลว12ก.พ.58 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเคหะสิ่งทอฯ ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 0 วันที่ 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-2172 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-12 ศธ0544/628 ลว12ก.พ.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2558-02-12 นม52005/1313 ลว11ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 - - 0-4424-1500  
2558-02-12 นม87102/105,106 ลว11ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเ ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ จำนวน 5 ช่วง หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ของ อบต.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4433-3415 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-02-12 นม52902/ว95 ลว11ก.พ.568 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-12 นม88804/96 ลว11ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ฯ ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6560 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-12 นม52792/273 ลว11ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-12 นม0032.123/ว.3884 ลว11ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-12 ศธ04063.095/19 ลว10ก.พ.58 โรงเรียนบ้านตูม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านตูม 0 วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-4437-5354 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-12 นม0032.101.4/ว.3489 ลว9ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจภายในช่องท้องชนิดงอได้ชนิดวีดีทัศน์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอลิมปัส (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-12 ศธ04063.097/36 ลว9ก.พ.58 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน ของ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 0 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-0634 หรือ ้https://process.gprocurement.go.th  
2558-02-11 นม0032.101.4/ว.3824 ลว11ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5146 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-11 นม0032.001.8 ลว11ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-02-11 นม85102/ว.132 ลว10ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองระเวียง ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 0-4496-5641 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-11 นม58402/184 ลว10ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝังกลบบ่อขยะเดิมฯ ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-02-11 ศธ04063.114/ว09 ลว10ก.พ.58 โรงเรียนวัดกุดสวาย ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนน และ อาคารเอนกประสงค์ฯ ของ โรงเรียนวัดกุดสวาย 0 - - 0-4449-2593  
2558-02-11 ตช0018(นม).13/1350 ลว10ก.พ.58 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสีสุก ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2558-02-11 นม0032.101.4/ว.3457 ลว9ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-11 ศธ0530.23/ว49 ลว6ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 3 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-10 นม0009/522 ลว10ก.พ.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังฯ ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-10 นม76702/72 ลว9ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคีย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.ตะเคียน 0 วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-9984 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-10 สธ.0412.1/ว70 ลว9ก.พ.58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 วันที่ 9 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 -23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-02-10 นม0009/ว78 ลว9ก.พ.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชฯ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-10 กษ0810.06/261 , 265 ลว9ก.พ.58 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านนางรำ หมู่ที่ 1ฯ ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4437-1659 หรือ www.ldd.go.th  
2558-02-10 นม0032.301/160 ลว9ก.พ.58 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว 0 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-4422-8242-3 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-10 ศธ04063083/21 ลว9ก.พ.58 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งขยายเขตและปรังปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน ของ โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 0 วันที่ 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2558-02-10 ศธ04063.077/ว18 ลว9ก.พ.58 โรงเรียนชุมชนพลับพลา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ของ โรงเรียนชุมชนพลับพลา 0 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-449-1093 หรือ www.gprocurenemt.go.th  
2558-02-10 ศธ04063.023/24 ลว6ก.พ.58 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ของ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 0 วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 08-1282-1628 หรือ www.korat2.go.th  
2558-02-10 ศธ04063.184/ว37 ลว5ก.พ.58 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ของ โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 0 วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 09-3852-2608  
2558-02-10 ศธ0530.1(8)/ว.347 ลว3ก.พ.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-02-10 สธ0723/89 ลว30ม.ค.58 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 4 รายการ ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-10 นม0032.101.4/ว.3094 ลว4กพ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูงอิริเดียมข192ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-10 นม0032.101.4/ว.2936 ลว4ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผจจ้างซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ บนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ซี อี เทคโนโลยี 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-09 สธ0412.1/ว68 ลว6ก.พ.58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีการงบประมาณ 2558 จำนวน 51 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - วันที่ 16 -19 กุมภาพันธ์ 2558 http://www.dpck5.com/ หรือ 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-02-09 นม0009/485 ลว6ก.พ.58 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาไถระเบิดดินดาน ในพื้นที่ 10 อำเภอ รวม 2160 ไร่ ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 3 -9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4424-4799  
2558-02-09 นม77302/ว107 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศ สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านโคกพะงาด หมู่2 ที่ทำการตำบลท่าตลาด 0 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6415,081-2612443  
2558-02-09 นม77302/ว106 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกุงน้อย หมู่ 4 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-09 นม77302/ว105 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดิน บ้านบง หมู่ 19 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-09 นม.77302/ว108 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าลาด หมู่ 1 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-09 นม52802/ว.20 ลว5ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำฝารางระบายน้ำถนนแจ่งพัฒนาฯ ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-5066 ต่อ 12  
2558-02-09 ศธ04063.114/ว08 ลว5ก.พ.58 โรงเรียนวัดกุดสวาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนวัดกุดสวาย 0 วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 0-4449-2593 หรือ www.korat2.go.th  
2558-02-09 ศธ04063.085/ว18 ลว5ก.พ.58 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นม.2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นม.2 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-0494 หรือ www.korat2.go.th  
2558-02-09 นม0032.101.4/ว.3135 ลว5ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นอิเลคโทรดสำหรับผู้ใหญ่ และ สำหรับเด็กโต จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-09 นม0032.101.4/ว.3092 ลว5ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 10,500 อัน จอง รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-02-09 นม0032.101.4/ว.3090 ลว5ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกายกเลิกศสอบราคาซื้อวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-02-09 นม0032.101.4/ว.2464 ลว29ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องฝึกทำกิจกรรมในท่ายืน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซีย 0 - - 0-4423-5254  
2558-02-06 นม88602/ว089 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลชีวึก ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่12 ของ องค์การบริการส่วนตำบลชีวึก 0 วันที่ 5 -16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4496-0001  
2558-02-06 นม76002/50 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน 0 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 www.dontanin.go.th หรือ 0-4400-9806  
2558-02-06 นม98902/82 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้านบ้านมาบกราด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด 0 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 www.Mabkrad.go.th หรือ 0-4424-9490  
2558-02-06 นม98902/69 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กภายในหมู่บ้านบ้านโค้งเจริญ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด 0 วันทีี่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันทีี่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 www.Mabkrad.go.th หรือ 0-4424-9490  
2558-02-06 นม98902/56 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมาบกราดพัฒนา หมู่ที่2 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด 0 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 www.Mabkrad.go.th หรือ 0-4424-9490  
2558-02-06 นม77302/ว109 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศ สอบราคาปรับปรุงถนนดิน บ้านโนนซาด ฆมู่18(สายเชื่อมตำบลโนนรัง) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 0 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6415,081-2612443  
2558-02-06 นม52812/ว116 ลว5ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศ ประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากบึง บ้านลำโพง หมู่ที่ 13 ของ เทศบาลตำบลพุดซา 0 วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 0-4421-5444  
2558-02-06 นม52702/ว12 ลลว 5ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย บ้านหนองขุ่นของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 - - 0-4439-7162 ต่อ 14  
2558-02-06 นม0032.101.4/ว3077 ลว5ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5154  
2558-02-06 นม0032.101.4/ว3076 ลว5ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายให้ออกซิเจนทางจมูกแบบมีท่อแยก 2 ท่อ สำหรับผู้ใหญ่ ของ โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา 0 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5154  
2558-02-06 นม0032.301/216 ลว5ก.พ.58 โรงพยาบาลโนนไทย ประกาศ สอบราคาจัดวื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลโนนไทย 0 วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรืv 0-4438-1032,0-4438-1197 ต่อ 621,623,625  
2558-02-06 ศธ 04063161/8 ลว5ก.พ.58 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 4 รายการ ของ โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-0614  
2558-02-06 นม74502/ว.119 ลว4ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 0 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6186  
2558-02-06 นม0032.101.4/ว3073 ลว4ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน80ชุดของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5154  
2558-02-06 นม0020.1/4857 ลว4ก.พ.58 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมและปรับปรุงหลังคาสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4424-4353 ต่อ 1  
2558-02-06 กห 0482.65/612 ลว4ก.พ.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศ จ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคาร 1/18 ของ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันทีี่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4391-2  
2558-02-06 นม0032.101.4/ว2933 ลว3ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5249  
2558-02-06 นม0032.101.4/ว2473 ลว3ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-02-06 นม0032.101.4/ว690 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ผลการประกวดราคา รายการก่อสร้างห้องพักนักศึกษาแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คศล. 4 ชั้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-05 นม90003/61 ลว5ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาแมน หมู่ที่ 8 ของ อบต.ถนนโพธิ์ 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6055 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-05 นม75302/ว57 ลว4ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองส่งน้ำ (เหมืองดิน) จำนวน 7 สาย ของ อบต.ชีวาน 0 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 08-1266-0012 , 0-4424-9186 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-05 นม88001/89 ลว4ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาบ่อน้ำทิพย์-วัดเข้าถ้ำแกลบฯ และ ก่อสร้างถนนดินฯ ของ อบต.จระเข้หิน 0 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4499-1441  
2558-02-05 นม73503/ว98 ลว4ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาน หมู่ที่ 4 และ บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 ของ อบต.กำปัง 0 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 0-4497-4222 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-05 นม88402/ว.10 ลว4ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7 ถึงบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ของ อบต.ช่อระกา 0 วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6285 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-05 นม88704/ว.85 ลว4ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศประมูลจ้างซ่อมแซ่มถนนลาดยางผิวจราจรแบบ cape sealฯ ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 08-9845-4600 หรือ www.donlocal.go.th  
2558-02-05 นม56002/59,57 ลว5ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำบริเวณที่ดิน 79 ไร่ และ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ 0 วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4433-7276 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-05 นม58402/148 ลว4ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตฯ ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-02-05 นม52611/141,143 ลว4ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 0 วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 0-4493-4036 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-05 นม55402/ว.276 ลว4ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง 0 วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-9359 ต่อ15หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-05 นม0032.101.4/ว.3093 ลว4ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5249  
2558-02-05 นม0032.101.4/ว.2541 ลว2ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างผลิต Animation และผลิตภาพยนต์สั้น ของ รพ.มหราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5249  
2558-02-05 นม0025/211 ลว29ม.ค.58 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อกันหนาวสำหรับผู้ต้องขัง ฯ ของ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 0 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4446-2347  
2558-02-05 นม0032.101.4/ว.2482 ลว2ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล (คริคอล แคร์) 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-04 นม52002/1027 ลว4ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่2 ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4738  
2558-02-04 นม71202/175 ลว3ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบบดอัดท้าย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 0 วันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 0-4498-2521  
2558-02-04 นม81102/93 ลว3ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูณย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน 0 วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6694  
2558-02-04 นม76902/108 ลว3ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประกาศสอบราคาดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 0 วันทีี่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4433-2015  
2558-02-04 นม73802/118 ลว3ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคฟซีล จำนวน 2 รายการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ 0 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6454 ต่อ 104  
2558-02-04 นม52302/167 ลว3ก.พ.58 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกาศ ประมูลซื้อชุดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 รายการ ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 0 วันที่ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4498-6041,0-4498-6043 ต่อ 23  
2558-02-04 นม0032.101.4/ว2841 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5249  
2558-02-04 นม90202/116 ลว2ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๊ก บ้านใหม่นานิยม หมู่7 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 0 วันที่ 3 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6171-2  
2558-02-04 นม75820/ว79 ลว2ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น1 จำนวน 6 คัน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ 0 วันที่ 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 0-4496-6075  
2558-02-04 นม0032.101.4/ว2485 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว2694 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5254  
2558-02-03 ศธ 04063.097/20 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา ประกาศ สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(แก้ไขเพิ่มเติม) ของ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 0 วันที่ 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4443-0634  
2558-02-03 นม88102/127 ลว3ก.พ.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว2691 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ประกวดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5254  
2558-02-03 นม97702/65 ลว3ก.พ.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.กุดจิก 0 วันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 0-4433-5245 หรือ www.kudjiklocal.go.th  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว2481 ลว2ก.กพ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบพร้อมด้วยเครื่องช่วยหายใจ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5254  
2558-02-03 นม0032.101.4/2878 ลว3ก.พ.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5146 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-03 นม0032.101.4/2459 ลว2ก.พ..58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางกาจแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดไฟฟ้าสำหรับใช้ผ่าตัดท่ายืน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 -5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5254  
2558-02-03 นม57402.4/118 ลว30ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนทรัพย์มังกร และ ถนนทรัพย์ประดู่ ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว2316 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด3มิติ ของ โรงพยาลาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 ก.พ. 58 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5254  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว.2669 ลว 2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อฯ จำนวน 72,000 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน 0 - - 0-4423-5249  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว.2484 ลว30ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL+STD จำนวน 44 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดี.เอ.พี. ไซแอม กรุ๊ป 0 - - 0-4423-5145  
2558-02-03 นม 0032.101.4/ว2284 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดจำนวน2เครื่องของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5254  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว.2350 ลว28ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อท่อช่วยหายใจแบบมี Cuff ฯ จำนวน 35,760 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว2268 ลว2ก.พ.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาส ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ครั้งที่2) ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5254  
2558-02-03 นม0032.101.4/ว.2331 ลว28ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อีเอ็ม ดีมิกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2558-02-02 นม73802/102 ลว30ม.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ 0 - - www.kutbot.com หรือ 0-4475-6454  
2558-02-02 นม57402.4/124 ลว30ม.ค.58ริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศ ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4444-7050  
2558-02-02 นม52702/ว7 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.khamtalayso.go.th หรือ 0-4439-7162 ต่อ 14  
2558-02-02 นม52102.3/171 ลว30ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 17 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 www.buayaicity.go.th หรือ 0-4446-1184  
2558-02-02 นม52102.3/172 ลว30ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถดัมเปอร์) จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 www.buayaicity.go.th หรือ 0-4446-1184  
2558-02-02 นม0032.123/ว2667 ลว30ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันทีี่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5078,0-4425-2012  
2558-02-02 ศธ04064.003/36 ลว30ม.ค.58 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเปตอง สนามวอลเลย์บอลและสนามตระกร้อ ของ โรงเรียนพนาหิน 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 087-250-1992,086-261-3342  
2558-02-02 ศธ04063.097/18 โรงเรียนท่าเยี่ยมวิทยา อ.โชคชัย ประกาศ สอบราคาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของ โรงเรียนที่เยี่ยมวิทยา 0 วันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4443-0634  
2558-02-02 นม52002/951 ลว30ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน8เครื่อง ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-4738  
2558-02-02 นม73503/84 ลว30ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4497-4222  
2558-02-02 นม77302/ว76 ลว30ม.ค.5 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศ สอบราคาลงหินคลุกบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 13-บ้านหนองทุ่มหมู่ที่11 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6141 หรือ 08-1261-2443  
2558-02-02 นม77302/ว74 ลว30ม.ค.5 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศ สอบราคาปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านอุดมสุข หมู่17 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6141 หรือ 08-1261-2443  
2558-02-02 ศธ04063.024/23 ลว30ม.ค.58 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 08-9945-9822 หรือ www.korat2go.th  
2558-02-02 นม77302/ว73 ลว30ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศ สอบราคาลงปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านนาสีนวลหมู่ที่5-บ้านท่าลาดหมู่ที่1 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6141 หรือ 08-1261-2443  
2558-02-02 นม80102/130 ลว29ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 11 บ้านแท่น ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 08-9428-3600 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-02 นม77302/ว72 ลว30ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศ สอบราคาปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกตอง หมู่ที่9-บ้านอุดมสุข หมู่ที่17 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6141 หรือ 08-1261-2443  
2558-02-02 นม77302/ว ลว30ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศ สอบราคาลงหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่11-บ้านหนองขามหมู่15 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6141 หรือ 08-1261-2443  
2558-02-02 ศธ04063.028/20 ลว29ม.ค.58 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช. 604/45 (ขนาด 4 ที่นั่ง พื้นติดดิน) ของ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 0 วันที่ 28 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2558-02-02 นม82502/75 ลว30ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน2โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 08-7257-7715  
2558-02-02 ศก0032/ว.351 ลว29ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-02 นม0032.101.4/ว.2452 ลว29ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 2,400 SET ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-02-02 นม0032.101.4/ว.2302 ลว28ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-30 คค0710/นม/447 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีม ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ ของสนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมพาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4432-7497-9  
2558-01-30 นม81402/106 ลว29ม.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท 0 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4475-6050  
2558-01-30 นม54802/ว89 ลว29ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ของสนง.เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4449-0978-9  
2558-01-30 นม55302/97 ลว29ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขาภิบาล4 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 29 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4496-1001-2  
2558-01-29 นม0032.101.4/ว607 ลว29ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ CPAP nevborn with blender and humidifier จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2550 วันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2550 0-4429-5614 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-29 ศฑ0544/443 ลว29ม.ค.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง ของ ม.ราชภัฏ นม. 0 วันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2550 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2558-01-29 นม91902/051,055 ลว28ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังฯ, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ รวมจำนวน 7 โครงการ ของ อบต.บ้านแปรง 0 วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2550 วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2550 0-4424-9748  
2558-01-29 นม0032.101.4/ว2319 ลว28ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-29 นม0032.101.4/ว2312 ลว28ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 401,530 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-29 ศธ04063058/ว15 ลว28ม.ค.58 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 0 วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 08-8591-4743, 08-1878-5706  
2558-01-29 นม82402/96 ลว28ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพล ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามทุ่ง หมู่ที่5 - บ้านบุ หมู่ที่8 ของ อบต.หนองพลวง 0 วันที่ 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 0-4439-9917, 08-1999-8149 หรือ www.gqrocurement.go.th  
2558-01-29 นม88402/ว58 ลว27ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ, ก่อสร้างสะพาน คสล.ฯ, จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำบุ่งยางฯ รวมจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา 0 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6285 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-29 นม77802/ว61 ลว27ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธารปรา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ, เช่าเครื่องจักรและอุปกรฯ, ก่อสร้างถนน คสล. รวมจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ธารปราสาท 0 วันที่ 28 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4420-1020 ต่อ 11  
2558-01-29 ศธ0530.23/ว32 ลว26ม.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4374-2823 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-28 นม0032.101.4/ว2007 ลว28ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 494,190 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-28 นม52005/826 ลว27ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-1500 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-28 นม0027.301/238 ลว27ม.ค.58 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4420-8208 ต่อ 133 , 202 หรือ www.dkthos.com  
2558-01-28 นม56904/ ลว27ม.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 1 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-9536  
2558-01-28 นม84904/083 ลว27ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว 0 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6547 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-28 ศธ04066/ว018 ลว26ม.ค.58 โรงเรียนบ้านหนองไทร (สพป.นม.5) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 7 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านหนองไทร (สพป.นม.5) 0 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 08-1955-1286 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-28 นม52352/ว108 ลว26ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบฝังกลอบขยะมูลฝอยแบบประยุกต์ ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-7155, 0-4438-7141 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-28 นม97502/43 ลว26ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประกาศประมูลซื้อรถยนต์(ดีเซล)บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หินดาด 0 วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4495-0470 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-28 นม0032.101.4/ว2063 ลว23ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และรายการเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-28 นม0032.101.4/ว1853 ลว23ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำอาคารรังสะรักษา พร้อมติดตั้ง รวมหลังคา จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ หจก.พลล้าน โคราช 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-28 นม0032.101.4/ว1721 ลว23ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สายยึดกระดูก จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-28 นม0032.101.4/ว1719 ลว23ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-28 นม0032.101.4/ว1497 ลว23ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก้ บจก.โซวิค 0 - - 0-4423-1124  
2558-01-28 นม0032.101.4/ว1386 ลว23ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปรพกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-27 นม90802/ว038 ลว26ม.ก.58 ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลนางรำ ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตู จำนวนว 2 รายการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ 0 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4447-9938  
2558-01-27 นม76902/85 ลว26มก58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 0 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4433-2015  
2558-01-27 นม52002/747 ลว27ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร้ว จำนวน 2 คัน) ของเทสบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-4734ต่อ1409  
2558-01-27 นม0032.123/ว2158 ลว27ม.ค.58 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำวน 12 รายการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 0-4423-5078,0-4425-2012  
2558-01-27 นม0032.001.4/193 ลว27ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 044465010-4 ต่อ159,302  
2558-01-27 นม0032.001.4/174 ลว27ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และพัสดุ โรงพยาบาลห้วยแถลง จำนวน 1 หลัง 0 วันที่ 26 มกราคม - 30 มกราคม 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 www.gprocurement.go.th หรือ 044465010-4 ต่อ159,302  
2558-01-27 ศธ0412.1/ว45 ลว26มกราคม58 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่6 0 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 044212900ต่อ114  
2558-01-27 ศธ04063.174/ว9 ลว26มกราคม58 โรงเรียนหนองโพดเพชรพิทยา ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3ห้องเรียน 1ห้องธุรการ (ใต้ถุนสูง) 0 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 0801670870,044430177  
2558-01-27 นม84302/40 ลว23ม.ค.58 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนปอแดง หมู่ที่1 0 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0447562589  
2558-01-27 นม1518/ว175 ลว23ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วย และ ซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน 0 วันที่ 23 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4441-9259 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-27 ตผ0045นม/3 ลว23ม.ค.58 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารและซ่อมแซมเชิงชายฯ จำนวน 2 หลัง ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-2625 ต่อ 202  
2558-01-27 นม0032.101.4/ว.1507 ลว22ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตดนมัติ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-26 นม99502/73 ลว26ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-9357  
2558-01-26 นม99502/73 ลว26ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-9357  
2558-01-26 นม52002/743 ลว26ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 คัน) ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4734 ต่อ 1409 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-26 นม52002/737 ลว26ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ตรงข้ามถนนมุขมนตรี ซอย 18 ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4738  
2558-01-26 นม52002/731 ลว26ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 19 ของ สนง.เทศบาลนครนคราชสีมา 0 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4738  
2558-01-26 นม77302/ว43 ลว23ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาถังแชมแปญ ขนาด 20 ลบ.ม. และถังกรอง พร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6141,08-1261-2443  
2558-01-26 นม0032.301/119 ลว23ม.ค.58 โรงพยาบาลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ โรงพยาบาลโนนไทย 0 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-1032, 0-4438-1197 ต่อ 621,623,625  
2558-01-26 ศธ0586.1000/0223 ลว23ม.ค.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 23 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4426-7131-5 หรือ www.rmuti.ac.th  
2558-01-26 ศธ0586.1000/0223 ลว23ม.ค.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 23 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4426-7131-5 หรือ www.rmuti.ac.th  
2558-01-26 นม98602/62,63,73 ลว22ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 22 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2558-01-26 นม0032.101.4/ว633 ลว22ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-26 นม0032.101.4/ว632 ลว22ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำชนิดกระบอกฉีด (Syring pump) จำนวน 7 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-26 ศธ0530.23/ว28 ลว21ม.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 จำนวน 10 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 21 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 0-4374-2823  
2558-01-26 ศธ0530.1(8)/ว200 ลว20ม.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงที่จอดรถข้างอาคาร 2 (พื้นที่ในเมือง) จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 20 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-01-26 นม0032.101.4/ว1691 ลว21ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเฝือกปูน Slab สำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว 470 ม้วน ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5249  
2558-01-26 นม0032.101.4/ว845 ลว16ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาอิน จำนวน 419,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 - - 0-4423-5249  
2558-01-26 นม0032.101.4/ว834 ลว16ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนังตำแหน่งให้สารน้ำทางหลอดเลือด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช 0 - - 0-4423-5249  
2558-01-23 นม52772/122 ลว23ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ซอยร่วมใจพัฒนา ขึงโพธิ์ ถึงโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ บ้านหนองบัว หมู่ที8 ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2558-01-23 นม52772/118 ลว23ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธ์ 0 วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2558-01-23 นม0012(2)/ว006 ลว23ม.ค.58 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร ขค ของ สนง.ขนส่ง จ.นม. 0 วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4437-1663  
2558-01-23 นม99003/54 ลว22ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเก็บน้ำประปา บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 ของ อบต.เมืองเกษตร 0 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6344  
2558-01-23 นม99003/54 ลว22ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเก็บน้ำประปา บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 ของ อบต.เมืองเกษตร 0 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6344  
2558-01-23 นม71404/75 ลว22ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่2, 4, 5, 13, 15,16, 21 ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4429-3676  
2558-01-23 นม80102/101 ลว22ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ(VIP) 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง พร้อมคนขับ,พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ของ อบต.ประสุช 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 08-9428-3600, 09-3465-2528 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม56102/ว65 ลว22ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศแก้ไขสอบราคาและเอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2558 จ้างเหมารถปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ของ สนง.เทศบาลตำบลพิมาย 0 - - 0-4447-1121 ต่อ 12  
2558-01-23 นม52412/257 ลว22ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างจากสามแยกหนองไผ่ หมูที่2 ถึึงตลาด ช. บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ของ สนง.เทสบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4493-0239  
2558-01-23 นม55302/59 ลว22ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายเอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกัฬาชุมชนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 - - 0-4496-1002 ต่อ 15  
2558-01-23 นม52003/658 ลว22ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2558-01-23 นม52005/634 ลว22ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-1500 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม0032.101.4/ว1726 ลว22ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 150 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม0032.101.4/ว1716 ลว22ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม0032.101.4/ว1703 ลว22ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพขณะให้ยาระงับความรู้สึก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม0032.101.4/ว832 ลว22ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม84904/056 ลว21ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 โครงการ และ ถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-47475-6547 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม0032.101.4/ว1715 ลว21ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 นม0032.101.4/ว829 ลว21ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-23 ศธ0530.11/ว90 ลว16ม.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุุุ, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4333 ต่อ 2368  
2558-01-23 นม0032.124/ว487 ลว23ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดมีจอภาพสำหรับพกพา จจำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 0 - - 0-4429-5614 -5  
2558-01-22 - โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับประถมศึกษา ของ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-0314  
2558-01-22 นม52002/627 ลว22ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบาลน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 23 แยกขวามือ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม0032.001.8/ว15 ลว22ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์ นม. 0 วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 มท0210.04/43 ลว22ม.ค.58 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 3 ชั้น 12 หน่วย จำนวน 1 หลัง ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 นม. 0 วันที่ 22 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4424-2995 ต่อ 36440, 36441  
2558-01-22 นม58402/069 ลว21ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำสายทางบ้านหมูสี-บ้านวังโต่งโต้น ของ สนง.เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4429-7604 ต่อ5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม60302/53 ลว21ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ สนง.เทศบาลบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4499-1987 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม94802/ว41 ลว21ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่า ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ 3 ของ อบต.สระว่านพระยา 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 0-4443-8160, 08-6243-3397 หรือ www.sawanpraya.com  
2558-01-22 นม59402/ว51 ลว21ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหัวหนอง ของ สนง.เทศบาลตำบลบึงสำโรง 0 วันที่ 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2558-01-22 นม52402.7/ว093 ลว21ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่1 ของ สนง.เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม52462/40 ลว21ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-01-22 นม84004/92 ลว21ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปาเพิ่มเสริมปะปาเดิม หมู่ที่ 2 บ้านกรีน ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4435-7936 หรือ www.nongjabok.go.th  
2558-01-22 นม55203/159 ลว21ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง คสล.ทั้งสองข้างทาง ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 1 ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4437-9473 หรือ www.nonsung.go.th  
2558-01-22 นม85102/ว50 ลว21ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4496-5641 หรือ www.nongrawiang.go.th  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว1718 ลว21ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip) จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว1717 ลว21ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราค่าซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดกลาง/ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว1714 ลว21ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อไส้เครื่องมือตัดเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบโค้ง จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว1713 ลว21ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน ขนาด 10 มม. จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว1506 ลว21ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม52005/568 ลว20ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 - - 0-4424-1500  
2558-01-22 นม57201/127 ลว20ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง , ซ่อมสร้างถนนฯ , ปรับปรุงห้องประชุม และ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ของ สนง.เทศบาลตำบลสีมาวงคล 0 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 0-4436-1444 ต่อ 14 หรือ www.seemamongkol.go.th  
2558-01-22 ศก0032/ว228 ลว20ม.ค.58 ศาลากลางจังหวัดศรีษะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกไต ของ ศาลากลาง จ.ศรีษะเกษ 0 วันที่ 20 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 20 - 29 มกราคม 2558 0-4581-4290-4 ต่อ201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 สธ0915.01/113 ลว19ม.ค.58 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจดตอล จำนวน 30 ครั้ง ของ ศูนย์อนามันที่ 5 นม. 0 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 สธ0915.01/107 ลว19ม.ค.58 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) และคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตร้าซาวด์) ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นม. 0 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว843 ลว14ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อหลอดแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ (EO GAS) จำนวน 380 โหล ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว712 ลว13ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้่านการตีบซ้ำ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว680 ลว13ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อสายเครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลลูน จำนวน 200 เส้น ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ไพรม์ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-22 นม0032.101.4/ว638 ลว13ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Bioprosthesis Valve) จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-21 ศธ0544/353 ลว21ม.ค.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ ม.ราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586  
2558-01-21 นม83602/128 ลว20ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวคำ หมู่ที่ 11 ของ อบต.เสิงสาง 0 - - 0-4445-7107  
2558-01-21 นม55302/39 ลว20ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาชุมชนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4496-1001-2 หรือ www.nonsombun-muni.go.th  
2558-01-21 นม74701/ว46 ลว20ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ (สถ.ศพด.3) ของ อบต.โคกกระชาย 0 วันที่ 20 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6693 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-21 นม52002/548 ลว20ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4734, 0-4423-4738 ต่อ1417  
2558-01-21 นม75002/54 ลว20ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-3623 ต่อ 12  
2558-01-21 ศธ04063.094/25 ลว19ม.ค.58 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ สปช.203/26 (ห้องสมุด) ของ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 0 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 08-1877-7265  
2558-01-21 นม56102/54 ลว19ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ของ สนง.เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-21 ศธ0530.1(8)/ว132 ลว15ม.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบริเวณอาคารขงจื้อ จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-01-20 นม85702/77 ลว20ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หมื่นไวย 0 วันที่ 21 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4492-3570 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 คค0710/นม/249 ลว20ม.ค.58 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟิลติกคอนกรีต สาย มทส.-หนองปลิง ของ สนง.ทางหลวงชนบท จ.นม. 0 วันที่ 20 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 0-4432-7497-9  
2558-01-20 ศธ0544/333 ลว20ม.ค.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ ของ ม.ราชภัฏ นม. 0 วันที่ 20 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2558-01-20 นม85501.2/007 ลว19ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นจากมิตรภาพ-บ้านคึมมะอุ) ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 0-4475-6738 ต่อ12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 นม95902/26 ลว19ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองค่าย 0 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 0-4475-6254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 นม78902/028 ลว19ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.บัวลาย 0 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 0-4449-5165 หรือ www.gprocurenemt.go.th  
2558-01-20 นม56902/28 ลว19ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อกันหนาว จำนวน 1,351 ตัว ของ สนง.เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 0-4424-9536  
2558-01-20 นม52202/115 ลว19ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างทางคู่ขนานมิตรภาพ (ต่อจากของเดิม) ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง 0 - - 0-4431-3060 หรือ www.gprocurent.go.th  
2558-01-20 นม52002/457 ลว19ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ตีเส้นจราจรทั้งระบบ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 นม52002/451 ลว19ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 นม0032.301/99 ลว19ม.ค.58 โรงพยาบาลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.โนนไทย 0 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 0-4438-1032, 0-4438-1197 ต่อ 621,623,625  
2558-01-20 - โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ป.1ฉ อาคารประกอบฯ ของโรงเรียนบ้านตะคร้อ 0 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 09-1017-8008  
2558-01-20 สธ0412.1/ว34 ลว19ม.ค.58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุวงิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4421-2900 ต่อ114  
2558-01-20 นม0032.101.4/ว115 ลว19ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV โดยวิธี RT-PCR ชนิด REAL-TIME จำนวน 12,00 Test ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 19 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 ศธ04063.116/ว5 ลว16ม.ค.58 โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 0 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 08-8352-2667  
2558-01-20 ศธ04063.022/ว008 ลว16ม.ค.58 โรงเรียนบ้านโนนพะไล ประกาศสอบราคาจ้างสร้างอาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) ของ โรงเรียนบ้านโนนพะไล 0 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 08-1147-8027 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 ศธ04063.022/ว005 ลว15ม.ค.58 โรงเรียนบ้านโนนพะไล ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ของ โรงเรียนบ้านโนนพะไล 0 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 08-1147-8027 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-20 นม52462/29 ลว14ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อภาชนะรองรับขยะ จำนวน 220 ถัง ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 19 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4420-0617 หรือ www.rungkayai.go.th  
2558-01-20 นม0032.001.8/ว13 ลว8ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Set minor ortho)จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-20 นม0032.001.8/ว12 ลว9ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead) จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.เวิลด์เมด อีควิปเม้นท์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-19 นม71202/96,95 ลว16ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตะเคียนทอง ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม71202/85,86 ลว16ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านคลองหินลาด (หน้าวัดคลองหินลาด) ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม75302/33 ลว16ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 - หมู่ที่3 (สายบ้านชีวาน-บ้านหมัน) ของ. อบต.ชีวาน 0 - - 08-1266-0012  
2558-01-19 นม91602/016 ลว16ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม ของ อบต.โนนเมืองพัฒนา 0 วันที่ 16 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 30 มกราคม 2558 0-4424-9468 หรือ www.nonmeangpattana.to.th  
2558-01-19 นม80702/ว49 ลว16ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเที ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.พังเทียม 0 วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม54502/ว46 ลว16ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลท่าช้าง 0 - - 0-4432-1422 ต่อ 15  
2558-01-19 นม53702/21 ลว16ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถ.ประสานสมุทร ซอย 7 ของ. สนง.เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2558-01-19 นม52206/90 ลว16ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมุลจ้างก่อสร้างอาคารเอกประสงค์ฯและอาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้องเรียน ของ โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านหนองส่าหร่าย) 0 วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 0-4431-3060 หรือ www.gprocurent.go.th  
2558-01-19 กห0428.65/196 ลว16ม.ค.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-01-19 นม0032.123/ว1401 ลว16ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 16 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 0-4423-5078, 0-4425-2012  
2558-01-19 นม0032.101.4/ว686 ลว16ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาทางเดินน้ำดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม0032.101.4/ว642 ลว16ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบมี Monitor จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม0032.101.4/ว842 ลว15ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 15 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม0032.101.4/ว491 ลว15ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อที่นอนลอป้องกันแผลกดทับ (Alpha bed) จำนวน 12 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม0032.101.4/ว683 ลว15ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 นม0021/ว143 ลว14ม.ค.58 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศสอบราคาขุดลอกคลองอีสานเขียว (ช่วงที่1) หมู่ที่11,10 บ้านรกฟ้า-โคกสะอาด ของ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558 0-4424-2175 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-19 ศธ0530.1(8)/ว79 ลว13ม.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงถนนเส้นวัดป่ากู่แก้ว จำนวน 1งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-01-19 ศธ0530.1(8)/ว96 ลว13ม.ค.58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2558-01-19 นม0032.101.4/ว846 ลว15ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวนประมาณ 68,920 ห่อ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ หจก.เอสเอ็มซี 2014 0 - - 0-4423-5146  
2558-01-19 นม0032.001.8/ว11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 ตัว ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ หจก.มหามิตรภาำพ ซัพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-19 นม0032.001.8/ว10 ลว14ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดชนิด phaco จำนวน 5 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.เฟิร์ทส อาย เซอร์จิคัล 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-19 นม0032.101.4/ว687 ลว14ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว (Syringe) ชนิด lrrigate ขนาด 50 cc จำนวน 6,030 ชิ้น ของ.รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.โอเรน็กซ์ เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5249  
2558-01-19 นม0032.001.8/ว9 ลว9ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือด (set vascular) จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-19 นม0032.001.8/ว8 ลว8ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาชนิดนิ่มพับได้ ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 200 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-19 นม0032.001.8/ว7 ลว8ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 500 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก. เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-19 นม0032.001.8/ว6 ลว8ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.ดวงบรรฎการ เซอร์วิส 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-16 นม52002/411,412 ลว16ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมงานวันตรุษจีน ประจำปี 2558 ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 16 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-16 นม77302/ว24 ลว15ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 0-4475-6141,08-1261-2443  
2558-01-16 นม71404/48 ลว15ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขัง หมู่ที่ 11 ถึงบ้านโนนบ้าน หมู่ที่ 19 ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2558-01-16 นม54802/ว55 ลว15ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2558-01-16 นม52122/ว13 ลว15ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอสมเกียรติ หมู่ที่ 7 ของ สนง.เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 0-4429-4456  
2558-01-16 นม0012(2)/ว005 ลว15ม.ค.58 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้พักคอย ชนิด 3 ที่นั่ง) จำนวน 50 ชุด ของ สนง.ขนส่ง จ.นม. 0 วันที่ 15 - 26 มกราคม วันที่ 15 - 26 มกราคม 0-4437-1663  
2558-01-16 ศธ04063.140/5 ลว15ม.ค.58 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 0 วันที่ 15 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 26 มกราคม 2558 09-4042-2201, 08-3376-2277 หือ www.korat2,go.th  
2558-01-16 นม75302/ ลว14ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่1 - หมู่ที่3 ของอบต.ชีวาน 0 - - 0-4424-9186  
2558-01-16 นม75302/31 ลว14ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 ของ อบต.ชีวาน 0 วันที่ 14 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 0-4424-9186, 08-1266-0012  
2558-01-16 นม83602/106,104,99 ลว14ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 และ หมู่ที่11 ของ อบต.เสิงสาง 0 - - 0-4445-7107  
2558-01-16 นม0032.301/65 ลว14ม.ค.58 โรงพยาบาลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัฯฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.โนนไทย 0 วันที่ 14 - 26 มกาคม 2558 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558 0-4438-1032,0-4438-1197 ต่อ 621,623,625  
2558-01-16 นม0032.101.4/ว639 ลว14ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558 0-4423-5249  
2558-01-16 ศธ0530.23/ว11 ลว13ม.ค58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 13 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 26 มกราคม 2558 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2558-01-16 นม0032.124/ว.290 ลว16ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีมาร์ค 0 - - 0-4427-1124-5  
2558-01-16 นม0032.101.4/ว.489 ลว13ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-16 นม0032.101.4/ว.ุ643 ลว13ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดเล็ก ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิโนเวชั่นส์ 0 - - 0-4423-5249  
2558-01-15 นม77002/39 ลว14ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย ของ อบต.ทองหลาง 0 วันที่ 14 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4439-9988-9 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-15 นม58402/044 ลว14ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอาการชั้นครึ่ง ไป-กลับ จำนวน 5 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 14 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 27 มกราคม 258 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2558-01-15 นม60802/20 ลว14ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศยกเลิกประมูลจ้างขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณคลองกุดพิมาน บ้านสระพระพัฒนา หมู่ที่ 11 ของ สนง.เทศบาลตำบลสระพระ 0 - - 06-1083-6471  
2558-01-15 นม52002/271 ลว14ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558 0-4423-4734 ต่อ 1409 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-15 นม52002/265 ลว14ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลาชุมชนเคหะ จำนวน 1 หลัง ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 15 มกราม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 0-4423-4734 ต่อ 1409 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-15 นม52003/254 ลว14ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 24 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2558-01-15 ศธ0544/263 ลว14ม.ค.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ของ ม.ราชภัฏ นม. 0 วันที่ 14 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 26 มกราคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586  
2558-01-15 ศธ0544/213 ลว14ม.ค.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว-พิพิธภัณฑ์-บ้านพัก ของ. ม.ราชภัฏ นม. 0 วันที่ 14 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 29 มกราคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586  
2558-01-15 นม0030/67 ลว14ม.ค.58 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาค่ารสำนักงานประกันสังคม จ.นม. สาขาโนนสูง ของ ศาลากลาง จ.นม. 0 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558 0-4495-8512 ต่อ 10 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2558-01-15 นม72102/22 ลว13ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะท ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ ของ อบต.วังกะทะ 0 วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 09-3094-3467 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-15 ศธ04066.040/6 ลว13ม.ค.58 โรงเรียนบ้านหนองจาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง ของ โรงเรียนหนองจาน 0 วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 29 มกราคม 2558 08-6871-6983 หรือ www.gpocurement.go.th  
2558-01-15 สธ0915.01/60 ลว13ม.ค.58 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นม. 0 วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-15 นม0032.101.4/ว400 ลว13ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหัวตรวจของเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ จำนวน 1 หัว ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-15 นม0032.101.4/ว38 ลว12ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูงอิริเดียม-192 ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 12 -26 มกราคม 2558 0-4423-5249  
2558-01-15 นม0032.101.4/ว412 ลว9ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน13เครื่อง ของ รพ.มหราช นม. 0 - - 0-4423-5245  
2558-01-15 นม0032.101/ว.188 ลว7ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-15 นม0032.101.4/ว.178 ลว7ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก ฯ จำนวน 930,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-15 นม0032.101.4/ว.167 ลว7ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด จำนวน 60 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-14 นม0032.001.4/180 ลว13ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้ารีโมตคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. 0 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,301 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-14 สธ0412.1/ว25 ลว14ม.ค58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2558-01-14 นม0032.001.4/174 ลว13ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการควบควมโรค ครั้งที่ 2 ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. 0 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-14 นม75302/ว22 ลว13ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 (สายบ้านชีวาน - บ้านหมัน) ของ อบต.ชีวาน 0 วันที่ 13 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 0-4424-9186 , 08-1266-0012 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-01-14 นม0032.001.4/165 ลว13ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. 0 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-14 นม55102/ว24 ลว13ม.ค58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 2 ฯ ของ เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 13 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 22 มกราคม 2558 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2558-01-14 ศธ04066.194/14 ลว12ม.ค.58 โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) 0 วันที่ 9 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 08-9630-3399 หรือ www.korat5.go.th  
2558-01-14 ศธ0586.1000/0083 ลว13ม.ค58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 12 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 21 มกราคม 2558 0-4423-3000 ต่อ 2280-2283 หรือ www.rmuti.ac.th  
2558-01-14 นม0032.101.4/ว414 ลว9ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก. ดีเคเอสเอช 0 - - 0-4423-5249  
2558-01-13 นม52006/176,179 ลว13ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาสประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 13 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 0-4423-4763 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-13 นม96902/009 ลว12ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 ฯ ของ อบต.หลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 12 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 12 - 23 มกราคม 2558 0-4493-8865 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-13 นม0020.1/1829 ลว12ม.ค.58 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ของ สนง.ที่ดิน จ.นม. 0 วันที่ 12 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 12 -26 มกราคม 2558 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-13 ศธ04066.071/19 ลว12ม.ค.58 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ของ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 0 วันที่ 9 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 08-6253-8273 หือ www.korat5.go.th  
2558-01-13 กห0482.65/74 ลว12ม.ค.58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวทยา จำนวน 17 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 0-4423-4404 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-01-13 นม0032.101.4/ว398 ลว12ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทล จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 12 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 12 - 27 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-13 นม0032.101.4/ว187 ลว9ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 9 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 27 มกราคม 2558 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-13 นม0032.001.8/ว1 ลว8ม.ค.58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.เอ.เอ็น.ดิจิตอลเอ๊กซ์เรย์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2558-01-12 นม54102/ว19 ลว9ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองระบายน้ำเสีย ช่วงที่1,ช่วงที่2 ของ สนง.เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 9 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 0-4438-9403 ต่อ112  
2558-01-12 ศธ04066.220/9 ลว9ม.ค.58 โรงเรียนเจริญผล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ของ โรงเรียนเจริญผล 0 วันที่ 9 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 08-7259-9856  
2558-01-12 นม0032.301/35 ลว9ม.ค58 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซักเสื้อผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558 0-4433-0105-6 ต่อ 207  
2558-01-12 นม71202/34,38 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแคปซีลแล้วจึงปูทับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 9 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-12 นม0032.101.4/ว.402 ลว9ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-12 นม71202/29,28 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบบดอัดท้าย ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 9 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-12 นม76802/ว12 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุสนวนใน หมูที่ 1 ของ อบต.ตาจั่น 0 วันที่ 9 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 23 มกราคม 2558 0-4497-8539 , 08-5207-3109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-12 นม77504/44 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอร ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 0-4475-6530, 0-8196-6979-5 หรือ www.thungaroon.com  
2558-01-12 นม0032.101.4/ว29 ลว12ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 12 - 16 มการาคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-12 นม90402/ว28 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,6 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่่ที่ 2,4 และก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร หมู่ที่ 2 รวม 6 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 0-4475-6452, 0-8147-0231-4 หรือ www.thaang.com  
2558-01-12 นม0032.101.4/ว.401 ลว9ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อท่อช่วยหายใจ แบบมี Cuff จำนวน 35,760 อัน ของ รพ.มหาราชนคราาชสีมา 0 วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-12 นม90402/ว24 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,10 และก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10, รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 0-4475-6452, 0-8147-0231-4 หรือ www.thaang.com  
2558-01-12 นม0032.101.4/ว.386 ลว9ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 26 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-12 นม90402/ว20 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,8,9 รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 9 - 20 มกราคม 258 วันที่ 28 มกราคม 2558 0-4475-6452 หรือ www.thaang.com  
2558-01-12 นม90202/ว19 ลว7ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น ฯ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 8 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 26 มกราคม 2558 0-4475-6171-2 หรือ www.thajalung.go.th  
2558-01-12 นม71202/51,49 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-12 นม71202/45,43 ลว9ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (ถนนสายซอย 3-ถนนสายซอย 4) หมู่ที่6 บ้านซับสวอง ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-12 นม0032.101.4/ว.184 ลว7ม.ค58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจภายในช่องท้องชนิดงอได้ชนิดวีดีทัศน์ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 0-4423-5249  
2558-01-12 นม0032.101.4/ว.32190 ลว26ธ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-09 นม0022.01/ว119 ลว9ม.ค58 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ ฯ ของ สนง.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 20 มกราคม 2558 0-4424-4311 หรือ www.dpt.go.th  
2558-01-09 นม95602/ว0012 ลว8ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 3 ฯ ของ อบต.สีสุก 0 วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558 0-4475-6279-80  
2558-01-09 นม81402/20,22 ลว8ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เมืองปราสาท 0 วันที่ 9 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 26 มกราคม 2558 0-4475-6050 หรือ www.muangparsat.go.th  
2558-01-09 นม88802/15 ลว8ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2558-01-09 ศธ04063.065/8 ลว8ม.ค58 โรงเรียนภูทองวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนภูทองวิทยา 0 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 09-4763-7654 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-09 กห0482.65/5 ลว8ม.ค58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย รายการ EPERISONE HCL 50 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 8 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-01-09 นม80102/17 ลว7ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแก หมู่ 7 ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558 08-9428-3600 , 09-3465-2528 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-09 นม88001/9 ลว7ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายเขาจอมทอง-บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 11 ของ อบต.จระเข้หิน 0 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558 0-4499-1441  
2558-01-09 นม1518/ว37 ลว7ม.ค58 ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน ประกาศประกวดราคาขุดลอกคลอง จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน 0 วันที่ 7 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558 0-4441-9259 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-09 นม0021/ว0064 ลว7ม.ค58 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงกำลังส่งสูงฯ จำนวน 3 ชุด ของ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558 0-4424-2175 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-09 ตช0029.514/0058 ลว7ม.ค58 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง ของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 0 วันที่ 7 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558 0-4421-2039 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-09 นม0032.101.4/ว.185 ลว7ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา ฯ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-09 นม0032.101.4/ว.161 ลว7ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี. กมลกิจ อินเตอร์เทรด 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-09 นม0032.101.4/ว.45 ลว7ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบปรับอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-09 นม0032.101.4/ว.43 ลว7ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบวัดและแสดงผลการวัดน้ำทิ้งจากห้องพักผู้ป่วยฯ จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-09 นม0032.101.4/ว13 ลว7ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Radian Warmer จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5254  
2558-01-09 นม0032.101.4/ว.39 ลว6ม.ค58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ บนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 16 มกราคม 2558 0-4423-5249  
2558-01-08 นม0032.101.4/ว276 ลว8ม.ค58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 19 มกราคม 2558 0-4423-5249  
2558-01-08 นม83602/40,35,42,43 ลว7ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวคำ หมู่ 11 ฯ ของ อบต.เสิงสาง 0 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 0-4445-7107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-08 oม82402/48 ลว7ม.ค58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละก ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ศรีละกอ 0 - - 08-6466-2233  
2558-01-08 นม73802/034 ลว7ม.ค58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องครัวและห้องน้ำ บ้านหนองสนวน หมู่ที่ 5 ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ หจก.อำพรราชสีมา 0 - - 0-4475-6454  
2558-01-08 นม55102/ว9 ลว7ม.ค58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 2 ฯ ของ เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 7 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 19 มกราคม 2558 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2558-01-08 นม54802/ว5 ลว7ม.ค58 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ฯ ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 0-4449-0978 หรือ www.koratlocal.go.th  
2558-01-08 นม52772/14 ลว7ม.ค58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. โครงการชุดที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 7 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 0-4420-6168 หรือ wwww.banphokorat.go.th  
2558-01-08 นม55203/28 ลว7ม.ค58 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ฯ ถนนศรีธานี ของเทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 7 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 0-4437-9473 หรือ www.nonsung.go.th  
2558-01-08 นม57201/12 ลว6ม.ค58 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีลฯ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 0-4436-1444 ต่อ 14  
2558-01-08 นม0032.101.4/ว177 ลว6ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hypochloride 5 g Powder จำนวน 35,460 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-08 กห0482.65/7399 ลว6ม.ค58 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย GABAPENTIN 600 MG. TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 7 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2558-01-08 นม0032.101.4/ว32934 ลว6ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-08 นม0032.101.4/ว.32688 ลว5ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-08 ศธ0586(กค)/3644 ลว30ธ.ค57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม จำนวน 1 โครงการ ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 7 - 12 มกราคม 2557 วันที่ 16 มกราคม 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2558-01-07 นม52002/52 ลว7ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนคราชสีมา 0 วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558 0-4423-4738  
2558-01-07 นม91002/9,11 ลว6ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านดอนตัดเรือ ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 6 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 0-4448-5023 ต่อ 4 หรือ www.Koratdla.go.th  
2558-01-07 นม96202/ว011 ลว6ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองไทร 0 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558 0-4424-9655  
2558-01-07 นม77402/ว6 ลว6ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายท่าหลวง-หนองปรือ ม.5 ของ อบต.ท่าหลวง 0 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 0-4448-2500 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-07 นม91002/15 ลว6ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านดอนตัดเรือ ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 6 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 0-4448-5023 ต่อ 4 หรือ www.Koratdla.go.th  
2558-01-07 นม1718/ว7 ลว6ม.ค.58 ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นม.ถ.156-08 ของ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง 0 วันที่ 6 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4439-1130 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-07 o,1718/ว6 ลว6ม.ค.58 ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยตะเคียน บ้านหนองซำ หมู่ที่ 8 ของ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง 0 วันที่ 6 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4439-1130 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-07 นม54502/ว732 ลว6ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลท่าช้าง 0 วันที่ 6 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 0-4432-1422 ต่อ 15 หรือ www.koratdla.go.th  
2558-01-07 นม0032.101.4/ว60 ลว6ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบับมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 505 ชุด ของรพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-07 นม0032.101.4/ว59 ลว6ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำสายสวนหัวใจ จำนวน 1,380 เส้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 6 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 27 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-07 นม0032.101.4/ว58 ลว6ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 750 ม้วน ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-07 นม0032.101.4/ว57 ลว6ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไต ขนาด 4.7 Fr, 6 Fr, 7 Fr จำนวน 370 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 6 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 22 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-07 นม94002/1 ลว5ม.ค.58 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.เมืองพะไล 0 วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558 0-4449-5009  
2558-01-07 ศธ04063.096/1 ลว5ม.ค.58 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 0 วันที่ 5 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 19 มกราคม 2558 0-8073-1368-6 หรือ bantatakienschool@gmail.com  
2558-01-07 นม0032.101.4/ว32687 ลว5ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 5 ตู้ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 5 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-07 นม0032.101.4/ว32966 ลว5ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ที.เค-วัน 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-07 นม0032.101.4/ว32962 ลว5ม.ค.58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวณัน 0 - - 0-4423-5145  
2558-01-06 นม73802/007 ลว5ม.ค58 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงฯ รวม 6 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 5 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 21 มกราคม 2558 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-06 ศธ04063.118/131 ลว5ม.ค58 โรงเรียนบ้านถนนหัก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านถนนหัก 0 วันที่ 5 - 14 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 14 มกราคม 2558 091-0410982 หรือ www.korat2.go.th  
2558-01-06 นม0032.101.4/ว,32957 ลว5ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-06 นม0032.101.4/ว.32945 ลว5ม.ค58 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 21 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-06 นม0032.123/ว,41 ลว5ม.ค58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 19 มกราคม 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2558-01-05 นม52002/15ลว5ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 0-4423-4738  
2558-01-05 นม52002/10ลว5ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 0-4423-4738  
2558-01-05 นม52002/5ลว5ม.ค.58 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดาจำนวน 7 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 0-4423-4734 ต่อ 1417  
2558-01-05 นม82502/1584,นม82502/1585ลว30ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางแคฟซีลทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตตำบลสระตะเคียน ของอบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 087-2577715  
2558-01-05 นม1018/6417ลว30ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอโนนสูง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ เคปซีล จำนวน 3 รายการ ของ อำเภอโนนสูง 0 วันที่ 5 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 8 มกราคม 2558 0-4432-3263-59  
2558-01-05 นม57702/1012ลว30ธ.ค.2557 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองน้ำใส-บ้านโนนกระถินศรีประทาน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 19 มกราคม 2558 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2558-01-05 นม0020.1/54177 ลว30ธ.ค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำประชาชนของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-05 นม0032.301/2669 ลว30ธ.ค57 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและก่อสร้างอาคารนวดแผนไทย ของ รพ.จักราช 0 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558 0-4439-9641-2 ต่อ 172 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-05 นม52102.3/ว2368,2367 ลว29ธ.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 26 ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2558-01-05 นม0012(2)/ว.71 ลว29ธ.ค57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์" ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 0-4437-1663 หรือ www.dltkorat.go.th  
2558-01-05 ศธ04063.025/298 ลว29ธ.ค57 โรงเรียนบ้านละกอ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านละกอ 0 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 08-1977-2696  
2558-01-05 นม80402/ว.2292 ลว22ธ.ค.57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีล หมู่ 14 บ้านหนองไม้แดง ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2558-01-05 นม0032.101.4/ว.32535 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558 0-4423-5249  
2557-12-30 นม78002/สว906 ลว29ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.นิคมสร้างตนเอง 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 0-4496-5453 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-30 นม57402.4/1839,1837 ลว29ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดนสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน 5 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-30 นม0032.001.4/159 ลว29ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ประทาย 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-12-30 นม0032.001.4/150 ลว29ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของสนง.สาธารณสุข จ.นม. 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-12-30 นม0032.001.4/143 ลว29ธ.คง57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-12-30 นม0032.001.4/136 ลว29ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 170 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-12-30 ศธ04063074/ว281 ลว29ธ.ค.57 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 0-8126-4891-3  
2557-12-30 นม0020.1/53866 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด ของ สนง.ที่ดิน จ.นม. 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-12-30 ศธ04063.017/125 ลว26ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียน ป.1 ฉ และส้วมแบบ 601/26 ของ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 0-8957-9008-1 หรือ 0-8000-3693-4  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว32176 ลว26ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำอาคารรังสีรักษา พร้อมติดตั้ง รวมหลังคา จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว32195 ลว26ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 19 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว32173 ลว26ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฝึกทำกิจกรรมในท่ายืน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 14 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว6990 ลว30ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบตรง จำนวน 10 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ดอินเตอร์ เนชั่นแนล 0 - - 0-4429-5614-5  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว32550 ลว25ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.กรุงเทพ พยาธิ-แลป 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว32542 ลว25ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยจัดท่าผู้ป่วยขึ้นขาหยั่งชนิดปรับได้ด้วยมือเดียวและแท่นรองเท้าเป็นชนิดแบบ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.เอสเอ็ม เคที 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว32179 ลว25ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก. อี ฟอร์ แอล เอม 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-30 นม0032.101.4/ว32151 ลว25ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดปรับรูปแบบแสงเลเซอร์ได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.อาร์เอ็กซ์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-29 นม52662/ว.2816 ลว29ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 6 มกราคม 2557 0-4492-5111-5  
2557-12-29 นม73902/1224 ลว26ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 0-4433-9336 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2557-12-29 นม52202/2565 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ (ต่อจากเดิม) ของ เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 9 มกราคม 2558 วันที่ 20 มกราคม 2557 0-4431-3060 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 นม57402.4/ว1814 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ฯ จำนวน 5 คัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 6 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 6 มกราคม 2558 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 นม56102/1438 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และ เท คอนกรีตทับหลังท่อ ถนนเทศบาล 1 ซอยบ้านนายทิม ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 นม60602/1052 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพันดุง 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 0-4475-6334 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 นม52662/ว.3415 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล จำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 คค0623.1.1/3/2809 ลว26ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรังปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 5 มกราคม 2558 วันที่ 9 มกราคม 2558 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-29 กห0482.65/7291 ลว26ธ.ค.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย NICERGOLINE 30 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-12-29 นม0032.123/ว.32681 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-29 นม94502/833 ลว25ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมหลังคาอุปกรณ์การแพทย์ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลวังหิน 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4475-6625  
2557-12-29 ศธ0530.23/ว791 ลว25ธ.ค.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 5 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-12-29 ศก0032/ว.4722 ลว25ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะ) จำนวน 4 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 ศก0032/14723 ลว25ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 กลุ่มรายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 ศธ04063.122/313 ลว25ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านบุกระโทก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช 205/26 และ โรงอาหาร จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 7 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 7 มกราคม 2558 088-5815102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-29 - โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย ของ โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 081-8790590  
2557-12-29 ยธ1111/(ยอ)./10385 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ฯ จำนวน 36 รายการ ของ สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 0 วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 13 มกราคม 2558 0-4432-7015 ต่อ 107  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว32600 ลว25ธ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว.32595 ลว25ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ จำนวน 16,800 Pc. ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว.32545 ลว25ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจเชื้อวัณโรค ฯ จำนวน 3,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว.32254 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม ฯ จำนวน 200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราาชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2558-12-29 นม0032.101.4/ว.32214 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว.32168 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Unit ทันตกรรม จำนวน 1 หน่วย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว32166 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.กลางสำเภาทอง 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว32026 ลว19ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วนปริมาตรและความดัน จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออริเคียว 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว.31796 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อจักรยานออกกำลังกายควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว.31753 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด พร้อมใบมีดสำรอง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนคราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-29 นม0032.101.4/ว.32102 ลว23ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Medical Stimulator System ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-26 นม52662/ว3415 ลว26ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล จำนวน 18 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทำเล 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-26 นม81002/996,989 ลว25ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-26 นม72502/ว1128 ลว25ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558 0-4498-4061-2  
2557-12-26 สธ0412.1/ว535 ลว25ธ.ค.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่5 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 0-4421-2900 ต่อ114  
2557-12-26 กห0482.65/ ลว25ธ.ค.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา จำนวน 17 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4423-4404 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-12-26 ศธ04063.073/ว104 ลว25ธ.ค.57 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ สพฐ. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ สพฐ. 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-8919-0019-9, 0-8337-2447-5  
2557-12-26 นม57902/1025,1024 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสถานีรถไฟ ของ สนง.เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 0-4449-5268  
2557-12-26 นม0032.101.4/ว32170 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL+STD จำนวน 44 Pack ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-26 นม90003/1180 ลว19ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ถนนโพธิ์ 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 0-4475-6055  
2557-12-26 ศธ04063092/1/2558 ลว18ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-8176-0782-9 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-25 นม0032.001.8/ว224 ลว25ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 ตัว ของ รพ.เทพรัตน์ นม. 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม0032.001.8/ว223 ลว25ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาสสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดชนิด phaco จำนวน 5 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม71202/2288,2289 ลว24ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแคปซีล ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 0-4498-2521 ต่อ 14  
2557-12-25 นม99003/1009 ลว24ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.เมืองเกษตร 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-4475-6344  
2557-12-25 นม1718/ว1013 ลว24ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกลำห้วย จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 0-4439-1130  
2557-12-25 นม52372/ว459 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างภายในตำบลปรุใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 14 มกราคม 2558 0-4421-3262  
2557-12-25 นม52562/ว213 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สนง.เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 14 มกราคม 2557 0-4499-3001-14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม60802/915 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศประมูลจ้างขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณ คลองกุดพิมาน ของ สนง.เทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-6108-3647-1 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-25 นม0032.101.4/ว32360 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการอ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม0032.101.4/ว32265 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 24 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม0032.101.4/ว32239 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม0010/25655 ลว24ธ.ค.57 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ของ ศาลากลาง จ.นม. 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 0-4424-2091 หรือ http://webhost.go.th  
2557-12-25 นม0032.301/2224 ลว24ธ.ค.57 โรงพยาบาลจักราช ประกาสสอบราคาจ้างต่อเติมอาคาร ของ รพ.จักราช 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-4439-9641-2 ต่อ 172 หรือ www.gqrocurement.go.th  
2557-12-25 นม0032.301/2211 ลว23ธ.ค.57 โรงพยาบาลจกราช ประกาสสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ ของ โรงพยาบาลจกราช 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 0-4439-9641-2 ต่อ 172 หรือ www.gqrocurement.go.th  
2557-12-25 ศธ04063.166/288 ลว24ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านสวนหอม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านสวนหอม 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-8724-2574-5  
2557-12-25 นม89908/825 ลว23ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการและก่อสร้างรางระนายน้ำคอนกรีตเสรมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ตูม 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 0-4444-0029, 0-444-0140  
2557-12-25 นม0032.101.4/ว32031 ลว23ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม0032.101.4/ว32030 ลว23ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตังเหลืองแบบด้านเดียว จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 กษ0316.06/590 ลว23ธ.ค.57 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช้ารถและเครื่องจักรกลงานดิน จำนวน 4 โครงการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2558 0-4435-4255-6 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-25 นม73402/758 ลว22ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กฤษณา 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2557-12-25 ทส162101/17285 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 ( ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ จำนวน 7 โครงการ ของ สนง.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นม. 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4422-2201 ต่อ 26  
2557-12-25 ศธ04063.156/202 ลว.22ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านท่าลี่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-9810-3603-0 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-24 นม88102/1424 ลว24ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 0-4437-23079 ต่อ 14 หรือ www.gqrocurement.go.th  
2557-12-24 นม52005/10532 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ของ สนง.เทศบาลนคร นม. 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 0-4424-1500  
2557-12-24 นม75501/ว549 ลว23ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศฑด.3) ของ อบต.แชะ 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 14 มกราคม 2558 0-4444-4424 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-24 นม92102/795 ลว23ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวั ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.บ้านวัง 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-4438-1707 ต่อ 13  
2557-12-24 นม80502/ว1132 ลว23ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่8-หมู่ที่15 ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 0-4475-6400 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2557-12-24 นม0032.001.4/155 ลว23ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล จำนวน 5 โครงการ ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. 0 วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-24 ศธ04063.062/166 ลว23ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองยาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 ของ โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-8126-5878-4  
2557-12-24 นม53902/ว152 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-12-24 นม52402.7/ว1519 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ ของ สนง.เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 0-4428-4647-8 ต่อ 19  
2557-12-24 ศธ04063.028/201 ลว22ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-24 ศธ04063.098/231 ลว22ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-24 นม0032.301/1764 ลว22ธ.ค.57 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาล ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4433-0105-6 ต่อ 207  
2557-12-24 นม0032.101.4/ว31492 ลว22ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดสัมผัสแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-24 นม0032.001.8/ว221 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือด จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-24 นม0032.001.8/ว220 ลว24ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ของรพ.เทพรัตน์ 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-23 นม91002/755 ลว22ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมน หมู่ที่ 16 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 0-4448-5023-4  
2557-12-23 นม98902/1099 ลว22ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมาบกราด ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-12-23 นม88102/1409 ลว22ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2557-12-23 นม52412/2361 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศจ้างเหมาขุดขยายคลองเชื่อมระหว่างแก้วลิงหนองพลวงและแก้วลิงหนองหัวเสือ ของ สนง.เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 13 มกราคม 2558 0-4493-0239  
2557-12-23 นม52662/ว3351 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างเหมาว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-23 นม0032.001.4/123 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 10 ดครงการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-12-23 นม0032.3.23/ว1527 ลว22ธ.ค.57 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.โนนแดง 0 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 0-4447-5058, 0-4447-5073. 0-4448-5001-2  
2557-12-23 - โรงเรียนวัดพะโค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนวัดพะโค 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-22 นม52006/10463,10460 ลว22ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของสนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4423-4763  
2557-12-22 ศธ0544/4820 ลว22ธ.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586  
2557-12-22 นม52662/3348 ลว22ธ.คง57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างเหมาว่างท่อระบ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-22 นม73802/1717 ลว19ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศผลสอบราคาก่อสร้างศาลาประชาคม หมูีที่8 และผลสอบราคาขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่18 ของอบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ หจก.อำพรราชสีมา, หจก.เสิงสางการโยธา 0 - - 0-4475-6454  
2557-12-22 นม0032.123/ว32009 ลว19ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ ของ รพ.มหาราช นม. 0 วันที่ 19 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2558 0-4423-5078, 0-4425-2012  
2557-12-22 นม74602/ว893 ลว19ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวน หมู่ที่16 - บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่11 ของ อบต.คูขาด 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 0-4424-9274  
2557-12-22 นม98602/1104 ลว19ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2557-12-22 กษ0810/134 ลว19ธ.ค.57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-22 นม60802/896 ลว19ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศยกเลิกประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเอเสริมผิวจราจรหินคลุกและขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณ คลองกุดพิมาน ของ สนง.เทศบาลตำบลสระพระ 0 - - 0-6108-3647-1 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-22 กษ0810/132 ลว19ธ.ค.57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต3 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-22 นม98602/1100 ลว19ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2557-12-22 นม98602/1099 ลว19ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558 0-4475-6481 หรือ www.banrhat.go.th  
2557-12-22 นม73802/1715 ลว19ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องครัวและห้องน้ำ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 17 - 28 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.kutbot.com  
2557-12-22 นม93402/1181 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตามแบบ สถ.ศพด.1 แบบไม่ตอกเสาเข็ม ของ อบต.ภูหลวง 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-4436-0291  
2557-12-22 ศธ04063.066/195 ลว18ธ.ค.57 โรงเรียนวัดสลักได ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนวัดสลักได 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-8984-6326-0  
2557-12-22 นม52702/ว132 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศเพิ่มเติมเงื่อนไขและเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 - - 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-12-22 ศธ04063.111/239 ลว18ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองบอน ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ(ฉบับแก้ไข) ของ โรงเรียนบ้านหนองบอน 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-22 นม52702/ว132 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศเพิ่มเติมเงื่อนไขและเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลจามทะเลสอ 0 - - 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-12-22 ศธ04063.105/254 ลว17ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านบึงพระ ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ของ โรงเรียนบ้านบึงพระ 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-22 ศธ04063.057/160 ลว17ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านกันผม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย ของ โรงเรียนบ้านกันผม 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 0-8626-3829-2  
2557-12-22 นม0032.001.8/ว216 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเึครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง รพ.เทพรัตน์ ได้แก่หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-12-22 นม0032.001.8/ว215 ลว17ธ.ค.574 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.ปัญจดารา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-12-22 นม0032.001.8/ว218 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจสมรรถนะปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคอล อิควิปเม้นท์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-12-22 นม0032.001.8/217 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม.ได้แก่ บจก. ตะวันแม็คไวสซ์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-12-22 ศธ0586(กค)/3511 ลว16ธ.ค.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ของ มใ.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 18 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 0-4427-1316 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-12-22 ศธ040630158/115 ลว 12ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 0-9733-6028-0 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-22 นม0032.101.4/ว31862 ลว17ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สายยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 33 ชุด ของรพ.มหราช นม. ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-22 นม0032.101.4/ว31860 ลว17ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อผืนตาข่ายซ่อมปิดช่องท้องเป็นตาข่ายชนิดโพลีโพพิลีนเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มโพลีกลีคาโพรน -25 จำนวน 50 ชิ้น ของรพ.มหาราช นม. ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-22 นม0032.101.4/ว31480 ลว17ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราช ได้แก่บริษัท เอ็นวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย)จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-19 นม90402/ว1272 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558 0-4475-6452 หรือ www.thaang.com  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว6754 ลว19ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำหรับช่วยหายใจชนิดมีจอภาพสำหรับพกพา จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 0-4429-5614 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-19 ศธ04063.065/236 ลว18ธ.ค.57 โรงเรียนภูทองวิทยา ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนภูทองวิทยา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-9476-3765-4  
2557-12-19 นม74602/ว890 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวน ของอบต.คูขาด 0 - - 0-4424-9274  
2557-12-19 นม90402/ว1269 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างเสริมเหล็ก และดกอสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558 0-4475-6452 หรือ www.thaang.com  
2557-12-19 นม74002/1361 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ของ อบต.ขามสะแกแสง 0  
2557-12-19 สธ0412.1/ว525 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่5 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4421-2900 ต่อ 114  
2557-12-19 นม99502/1326 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4424-9357  
2557-12-19 นม94502/818 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหร็กบ้านทุกรี-บ้านโนนเพ็ด ของ สนง.เทศบาลตำบลวังหิน 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 85มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 85มกราคม 2558 0-4475-6626  
2557-12-19 นม76102/541 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบ Cape Seal ของ อบต.ดอนเมือง 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4424-9598  
2557-12-19 สธ0723/1288 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 สธ0727/1293 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม52202/2486 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรนีต จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 มกราคม 2558 0-4431-3060  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31884 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเฝือกปูน Slab สำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 470 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31886 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อขนาด 4x4 นิ้ว จำนวน 72,000 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31885 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนังตำแหน่งให้สารน้ำทางหลอดเลือด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31887 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว ชนิด lrrigate นาด 50cc. จำนวน 6,030 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธัวาคม -2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธัวาคม -2557 - 5 มกราคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว30569 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 8 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31479 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครร่าชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31761 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31264 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurment.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31134 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31758 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม88102/1392 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2557-12-19 นม88102/1382 ลว17ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านบึงทับช้าง - หมู่ 156 บ้านหนองกระดังงา ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2557-12-19 รง0406.5/2540 ลว17ธ.ค.57 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชส ประกาศสอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2557 0-4441-6957  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31727 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักแพทย์(บ้านเดี่ยว) ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ หจก. ช.เจริญทรัพย์ คอนสตรัคชั่น2012 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-19 ศธ04063.112/246 ลว15ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองปรึก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรม ของ โรงเรียนบ้านหนองปรึก 0 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 0-8958-8967-4  
2557-12-18 นม0032.001.8/ว219 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-12-18 มท0120.04/482 ลว18ธ.ค.57 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 3 ชั้น 12 หน่วย จำนวน 1 หลัง ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) 0 วันที่18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 14 มกราคม 2558 0-4424-2995 ต่อ 36440,36441  
2557-12-18 นม52772/1208 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิิ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธ์ 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 มกราคม 2558 0-4420-6168  
2557-12-18 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ นม52772/1201 ลว18ธ.ค.57 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธ์ 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 มกราคม 2558 0-4420-6168  
2557-12-18 นม0032.101.4/ว31859 ลว17ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบชา จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-18 นม0032.101.4/ว31883 ลว17ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดแก๊สเอทธิอ๊อกไซด์ จำนวน 380 โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 5 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-18 นม57402.4/ว1739 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 0-4444-7050 หรือ wwwGprocurent.go.th  
2557-12-18 นม57402.4/ว1737 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 0-4444-7050 หรือ wwwGprocurent.go.th  
2557-12-18 นม56702/1008 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวขาว ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 36 รายการ ของ สนง.เทศบาลตำบลลาดบัวขาว 0 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557 0-4475-6755  
2557-12-18 ศธ04063.111/230 ลว17ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองบอน ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียนฯ ของ โรงเรียนบ้านหนองบอน 0 วันที่ 17 - 27 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ธันวาคม 2557 0-4439-9055  
2557-12-18 นม52002/10370 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อขนม และของเล่นเด็ก งานวันเด้กแห่งชาติ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4423-4737  
2557-12-18 นม52002/10359 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 257 - 5 มกราคม วันที่ 18 ธันวาคม 257 - 5 มกราคม 0-4423-4738  
2557-12-18 นม96302/569 ลว17ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ของ อบต.หนองบัวละคร 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 0-4424-9013  
2557-12-18 นม88602/ว835 ลว17ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีวึก ของ อบต.ชีวึก 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4496-0001  
2557-12-18 นม73802/1691 ลว17ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องครัวและห้องน้ำ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือwww.gprocurement.go.th  
2557-12-18 รง0406.5/2529 ลว16ธ.ค.57 สถาบันฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ อาคารโรงงานช่างเชื่อม ของ สถาบันฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 257 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-4441-6957  
2557-12-18 นม1118/4429 ลว16ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ เคปซีล ทางไปบ้านบุบง บ้านปอแดง หมูที่4 ของ ที่ว่าการอำเ๓อปักธงชัย 0 วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 - ธันวาคม 2557 0-4445-1658  
2557-12-18 นม71202/2145 ลว16ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 6 มกราคม 2558 0-4498-2521  
2557-12-18 นม71202/2144 ลว16ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 6 มกราคม 2558 0-4498-2521  
2557-12-18 นม93402/1163 ลว15ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองนกเขียน 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 257 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-4436-0291  
2557-12-18 - โรงเรียนบ้านดงพลอง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานแบบองค์การฯ ของโรงเรียนดงพลอง 0 วันที่ 15 - 26 ผธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 0-87232900-6  
2557-12-18 นม52003/10262 ลว15ธ.ค.57 สำนักงนเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2557-12-17 นม52662/3287 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ต และบริการเชื่อมต่ออินเตอรืเน้ตแบบไร้สาย ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 0-92-5111-5  
2557-12-17 นม0027.0018/ว214 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-17 ศธ0544/4762 ลว17ธ.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 7 มกราคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-12-17 นม52372/ว421 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 13 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 0-4421-3262  
2557-12-17 นม82002/1141 ลว16ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายย้านกระถิน- บ้านโนนลาว ของ อบต.ลำคลองหงษ์ 0 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 0-4475-6380 หรือ www.lamknokhong.com  
2557-12-17 นม52702/ว125 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองมะค่า ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-12-17 นม52702/ว126 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงน้ำแข็ง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-12-17 นม0032.101.4/ว31762 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2557 วันที 26 ธันวาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-17 นม52702/ว126 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงน้ำแข็ง บ้านหนองคู หมู่ที่2 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-12-17 นม52702/ว125 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองมะค่า ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-12-17 นม52272/ว186 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 0-4497-8076  
2557-12-17 นม0032.101.4/ว31740 ลว16ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-17 นม0032.101.4/ว31751 ลว16ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายเครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลลูน จำนวน 200 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-17 นม0032.101.4/ว31744 ลว16ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียม แบบใช้สายยึดกระดูก จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-17 ศธ04063.096/193 ลว16ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 0 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-17 นม76202/ว833 ลว16ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.สายบ้านสี่เหลี่ยม ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 0-4497-1743-4, 0-8958-2785-6 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-17 ศธ04063.023/ว163 ลว15ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 202/26 ของ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-8128-2162-8  
2557-12-17 นม0032.101.4/ว31360 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาจ้างบริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท อาร์.ที.ไทย เมดิคอล จำกัด 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-17 นม0032.101.4/ว31738 ลว15ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 50 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-17 ศธ04063.152/116 ลว15ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ของ โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 0 วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2557 0-8106-7206-1  
2557-12-17 - สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศประมูลจ้าง จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2558 0-6108-3647-1 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-17 ศธ04063076/184 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนชุมชนดอนไพล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนชุมชนดอนไพล 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 0-8799-4417-2, 0-8176-0350-6 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-17 ศธ04063.151/161 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านจอมศรี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านจอมศรี 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 0-4443-0053, 0-8170-9626-2  
2557-12-17 ตผ0044นม/736 ลว12ธ.ค.57 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไม่ได้ใช้ในราชการ จำนวน 22 รายการ ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557 0-4424-2625 ต่อ 202  
2557-12-17 ศธ04063.176/171 ลว11ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนหนองม่วงหวาน 0 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 0-4443-0610 หรือ www.mungwanschool@hotmail.com  
2557-12-16 นม0027.001.8/ว213 ลว16ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 500 ชิ้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 0-4439-5000  
2557-12-16 นม80602/329 ลว15ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพล ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.พลับพลา 0 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 6 มรกาคม 2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 6 มรกาคม 2558 0-4449-1788 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-16 นม1018/6139 ลว16ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอโนนสูง ประกาศ (TOR) ซ่อมแซมผิวถนนลาดยางผิว เคปซีลฯ จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง 0 - - 0-4432-6359  
2557-12-16 นม60802/861 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเอเสริมผิวจราจรหินคลุก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 16 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2558 0-6108-3647-1 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-16 นม910028/737 ลว15ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาบ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-4449-5023-4 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-16 นม52972/2778 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ทางเข้าเทศบาลตำบลสุรนารีเชื่อมต่อถนนเดินดิน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุนารี 0 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12  
2557-12-16 นม53702/950 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคาคลุมบ่อทรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12  
2557-12-16 52002/10280 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าห่มนวมกันหนาว จำนวน 2,000 ผืน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 0-4423-4734 ต่อ 1409  
2557-12-16 นม55302/1195 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างขยายผิวจราจร ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 0-4496-1001-2  
2557-12-16 นม0032.001.4/116 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมตคอลโทน จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-16 นม0032.001.4/109 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-16 นม60802/849 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระประกาศประมูลจ้างขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณ คลองกุดพิมาน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 15 - 23 ธีนวาคม 2557 วันที่ 15 - 23 ธีนวาคม 2557 061-0836471 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-16 นม0032.001.4/102 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่งไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทน จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-12-16 นม0032.101.4/ว31764 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 6 มกราคม 2558 0-4423-5146  
2557-12-16 นม0032.101.4/ว31493 ลว15ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยา LO Lamina Case จำนวน 30 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 16 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-16 ศธ04063.191/282 ลว15ธ.ค.57 โรงเรียนวัดหนองนา ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนวัดหนองนา 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-16 ศธ04063.060/324 ลว15ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ประกาศสอบราคาทำการจ้างซ่อมแซม อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านพระพุทธ 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-8126-6806-0, 0-8942-8433-4, 0-8214-0955-7  
2557-12-16 ศธ04063.038/ว121 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนลุงถอนราษฎร์อุทิศ ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนลุงถอนราษฎร์อุทิศ 0 วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557 0-4443-0228, 0-8187-9584-2  
2557-12-16 ทส1114/1965 ลว10ธ.ค.57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานที่จัดแสดงนกกระเรียนโลก จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4493-4532 หรือwww.zoothailand.org  
2557-12-15 นม52005/10260 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถจกรยานยนต์ จำนวน 10 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 0-4424-1500  
2557-12-15 นม0022.01/1922 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 0-4424-4311 หรือ www.dpt.go.th  
2557-12-15 คค0710/นม/4530 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวะัดนครราชสี ประกาศประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนภายในเขตพื้นที่จังหวัคนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวะัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 0-4432-7497-9  
2557-12-15 ศธ0544/4722 ลว15ธ.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาด อาคาร 6A,อาคาร 6B,อาคาร 6Cอาคาร12,อาคาร19,อาคาร20 และอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน9 จำนวน 7 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 7 มกราคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-12-15 นม0032.001.8/ว211 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม98402/ว722 ลว12ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โนนยอ 0 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 0-4448-7975 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม85501.2/309 ลว12ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2557 0-4475-6738  
2557-12-15 นม80602/ว1030 ลว12ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเที ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านยางสามต้น ของ อบต.พังเทียม 0 วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม93001/1108 ลว12ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ของอบต.พันชนะ 0 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 0-4424-9241  
2557-12-15 นม93001/1111 ลว12ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประหกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ อบต.พันชนะ 0 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 0-4424-9241  
2557-12-15 นม58402/1548 ลว12ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคตามโครงการเทศบาลเพื่อชุมชน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-12-15 นม0032.123/ว31496 ลว12ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาล ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 0-4423-5078, 0-4425-2012  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว30969 ลว12ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 ศธ04063.186/140 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อทะมวงสามัคคี ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านห้วยอ้อทะมวงสามัคคี 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 0-4443-0719  
2557-12-15 ศธ04063.188/128 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ประกาศสอบราคาทำการจ้่างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 0-4443-0719  
2557-12-15 ศธ04063.032/174 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหน่องไผ่ ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ ของ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 วันที่ 12 - 22 ธนวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธนวาคม 2557 0-8449-7935-2  
2557-12-15 ศธ04063.049/ว149 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 0 วันที่ 12 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 24 ธันวาคม 2557 0-8928-5292-1  
2557-12-15 ศธ04063.094/400 ลว12ธันวาคม57 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 0 วันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2557 0-8187-7726-5  
2557-12-15 ศธ04063.019/ว189 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 2 รายการ ของ โรงเรียนโนนตาพรม 0 วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557 0-8107-6279-3  
2557-12-15 ศธ04063.044/ว287 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนวัดเหมสูง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ของโรงเรียนวัดเหมสูง 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-9344-1961-2 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-15 นม81102/774 ลว11ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจอน Cape Seal สายบ้านมาบตะโกเอน หมู่ที่2 ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 11 ธันวาคม - 6 มกราคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม - 6 มกราคม 2557 0-4475-6694 ,0-8126-5085-8  
2557-12-15 - โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ของ โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 0 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 0-8154-7460-9 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-15 ศธ04063157/ว160 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพฐ. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพฐ. 0 วันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2557 0-4443-0000 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-15 ศธ04063.043/176 ลว11ธ.ค.57 โรงเรียนวัดหินมงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนวัดหินมงคล 0 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-15 ศธ04063.027/ว196 ลว11ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองขาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 08-1999-7560 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม0032.301/ว1516 ลว11ธ.ค.57 โรงยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถนะปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ประทาย 0 วันที่ 11 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 23 ธันวาคม 2557 0-4448-9011-3 ต่อ 103 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 พม2108/ปม/10549 ลว11ธ.ค.57 การเคหะแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ฯ จังหวัดนครราชสีมา (ปากช่อง2) ของ การเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 0-2351-6144 หรือ www.nha.co.th  
2557-12-15 วธ0426/ว5029 ลว11ธ.ค.57 สำนักศิลปากรที่12 นครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาจ้างบูรณะวัดพระธาตุหนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชียภูมิ ของ สำนักศิลปากรที่12 นครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4447-1518 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 กษ0316.14/260 ลว11ธ.ค.57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแ ประกาศประกวดราคางานจ้างทำบานระบายน้ำฯ,โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติลำแชะของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ 0 วันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4424-9470 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 กษ0316.14/260 ลว11ธ.ค.57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแ ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานขุดลอกคลองธรรมชาติลำแชะ,งานจ้างทำบานระบายน้ำฯของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ 0 วันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4424-9470 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 กษ0316.11/287 ลว11ธ.ค.57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานขุดลอกคลองลำพระเพลิง ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 0 วันที่ 11 - 16 ธัันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4475-6379 หรือ gprocurement.go.th  
2557-12-15 ทส1413.5/2452 ลว11ธ.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศ ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอย จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 159.292 ไร่ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 0-4424-2619  
2557-12-15 นม0009/ว707 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 0-4424-4799 หรือ WWW.GPROCUREMENT.GO.TH  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว31129 ลว11ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ราการเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบปรับอุณหภูมิได้ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 -23 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว31128 ลว11ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑืทางการแพทย์รายการเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วีนที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว31127 ลว11ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑืทางการแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว30926 ลว11ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการเข็มแีดยา จำนวน 36480 กล่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11- 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว31124 ลว11ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อเวชภััณฑ์มิใช่ยา รายการ กระบอกฉีดยาอินซูลีน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม58502/ว465 ลว9ธ.ค.57 สำนักวานเทศบาลตำบลห้วยแถลง ประกาศ ประกาวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนประชาชื่น ของ เทศบาลตำบลห้วยแถลง 0 วันที่ 11 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 0-4439-1421 ต่อ 16 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม80402/ว2232 ลว9ธ.ค.57 องค์การบริหารส่วนตำบลพยาเย็น ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพยาเย็น 0 วันที่ 15 - 30 ะนวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม - 5 มกราคม 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2557-12-15 ศธ04063.003/ว303 ลว9ธ.ค.57 โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี ประกาศ สอบราคาทำการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 0-4439-9053 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 ศธ04063.003/ว303 ลว9ธ.ค.57 โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี ประกาศ สอบราคาทำการจ้างก่อสร้างปรับปรุงว่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 0-4439-9053 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว30880 ลว9ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ รายการชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-+4427-1124  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว30789 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ผลการประกวดราคารายการจ้างบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4427-5249  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว30891 ลว8ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศ ผลการเปิดซองสิบราคาวื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นดามกระดูกชนิดหัวล็อคไททาเนียมและสกรู ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว30900 ลว4ธค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นคลุมปราศจากเชื้อและชุดปูคลุมผ่าตัดหัวใจของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-12 นม0118/8044 ลว12ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ปรกาศ ประกวดราคาจ้างขุดลอกบึงบ้านเขว้า บ้านเขว้า หมู่ที่11 ของ อำเภอเมืองนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2557 0-4424-2015  
2557-12-12 ศธ0544/4685 ลว12ธ.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586  
2557-12-12 นม0118/8043 ลว12ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างภนนลาดยางผิวเรียบเคพซีล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2557 0-4424-2015 หรือ  
2557-12-12 นม94202/792 ลว11ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำมูล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มตะกุดขี้เหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ 2 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำมูล 0 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 0-4476-1805 หรือ www.lummoon.go.th  
2557-12-12 สธ0412.1/ว511 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลชื่อผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักยานยนต์ จำนวน 5 คัน ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 พิจารณาให้ บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด 0 - - 0-4421-2900 ต่อ114  
2557-12-12 นม77102/3213 ลว11ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 0-4497-2445 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-12 วธ0426/ว4990 ลว11ธ.ค.57 สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ของ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2557 0-4447-1518 หรือ www.finearts.go.th  
2557-12-12 ศธ04063.106/ว227 ลว11ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านปรางค์ ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านปรางค์ 0 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-12 คค0623.2/1.3/6891 ลว9ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกาศแก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อนคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 - - 0-4424-2047 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-12 นม0032.101.4/ว31040 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ราชสีมากิตต์ จำกัด 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-12 ยท1111/(ยอ.)/10031 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภ ประกาศ ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 7/2557 ของสำนักงาน ป.ป.ส. 0 - - 0-4432-7015 ต่อ 107  
2557-12-12 นม77102/3211 ลว11ธ.ค.57 ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 17 จุด ของ ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 0-4497-2445 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-12 นม009/4727 ลว8ธ.ค.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น1 (คันละไม่เกิน 45 ที่นั่ง) จำนวน 20 คัน ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 19 ธันวาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-12-12 นม52802/640 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2557 0-4475-6257 ต่อ 12 หรือ www.nbsa.go.th  
2557-12-12 กษ0613(ศวต)/725ลว8ธ.ค.57 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-4432-8578  
2557-12-12 นม55302/2180 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) และประตูเปิดปิดน้ำคำพา ของ เทศบาลคตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 11 - 23 ธันวาคม วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-12 นม0032.101.4/ว30927 ลว8ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องโมดูลวัดระดับการนอนหลับขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม(มหาชน) 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-12 นม52402.7/ว1469 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายไชโย ข้างบ้านคุณวิชัย เกษมศิลป์ ของ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 12 - 25 ธันวามคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวามคม 2557 0-4428-4649-8 ต่อ 19 หรือ www.nmt.or.th  
2557-12-12 นม52432/873 ลว 11ธ.ค.57 สำนักงานเทสบาลตำบลเมืองคง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายลูกเสือชาวบ้าน ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 0-4445-9077 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-12 ศธ04063058/ว138 ลว11ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม ของ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 0 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 08-8591-4743  
2557-12-12 ศธ04063.178/ว198ลว8ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 09-0186-3540 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-12 นม0009/4768 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gqrocurement.go.th  
2557-12-12 ศธ0403.013/159ลว8ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านช่องโค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซอาคาร ป1ฉ ของโรงเรียนบ้านช่องโค 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 08-4732-0047  
2557-12-12 ศธ04063.108/ว218 ลว9ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ ประกาศราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 ของ โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 08-3364-2431 www.korat2.go.th  
2557-12-12 นม96202/ว548 ลว11ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร 0 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 0-4424-9655 หรือ www.NONGSAI.  
2557-12-12 นม0032.101.4/ว30128ลว1ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อใบมีดกำจัดขน(Clipper) จำนวน 10,000 ใบ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-12 ศก0032/4475 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.ssko.moph.go.th  
2557-12-11 นม8802/807ลว9ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.Khamsomboon.go.th  
2557-12-11 นม76002/635 ลว9ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน 0 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 0-4400-9806 หรือ www.dontanin.go.th  
2557-12-11 นม88802/815 ลว9ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่6 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย ของ ที่ทำการอบต.ดอนมัน 0 วันที่ 11 ธันวาคม - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม - 24 ธันวาคม 2557 0-4475-6560 ต่อ15 www.donmun.go.th  
2557-12-11 นม84004/2035 ลว9ธ.ค.57 ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประกาศประกวดราคาจ้างก่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก 0 วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2557 0-4435-7936 หรือ www.nongjabook.go.th  
2557-12-11 นม84004/2028 ลว9ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ระยะที่ 3 ถนน มทศ. ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก 0 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 0-4435-7936 หรือ www.nongjabook.go.th  
2557-12-11 นม57402.4/ว1697 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 9- 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม0032.001.8/ว208 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 0-4439-5000 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 กห0482.65/6911ลว9ธ.ค.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยา ATORVASTATIN TAB.40 MG.(crystaline form) จำนวน 1 รายการ 0 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-12-11 นม78502/1244 ลว9ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 0-4496-1107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม56102/1450ลว8ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนร่มไทร ของเทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม82502/ว1511 ลว9ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศ สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ผานไถและผานดัน ของ องคืการบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 0 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 0-4445-7286 ต่อ 16 หรือ 08-1266-4272  
2557-12-11 นม 82402/1019 ลว9ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละก ประกาศ ประมูลจ้างโครงการ สร้าง,ปรับปรุงถนน จำนวน 10 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 30 ะันวาคม 2557 08-6466-2233 หรือ www.gprocurerment.go.th  
2557-12-11 นม53702/924ลว9ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ และโครงการวางท่อระบายน้ำฯ จำนวน 1 โครงการ ของเทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 9 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2557-12-11 ศธ04063.134/ว290 ลว9ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองไทร ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ.่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ชอง โรงเรียนบ้านหนองไทร 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 08-9582-6211 หรือ www.gprocurerment.go.th  
2557-12-11 - ลว9ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ ประกาส สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันทีี่ 9 - 19 ะันวาคม 2557 08-199-97-854 หรือ 09-404-22-201  
2557-12-11 นม0032.001.4/135 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น ของโรงพยาบาลปากช่องนานา 0 วันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม76002/631ลว8ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีรักษา หมู๋ที่ 2 ของอบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557 0-4400-9806 หรือ www.dontanin.go.th  
2557-12-11 นม98802/848 ลว8ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารตำบลบุ่งขี้เหล

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำชนิดฝาเหล็กและสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก

0 วันที่ 8 - 223 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 223 ธันวาคม 2557 044-249- 083 ต่อ 14 หรือ www.gprocurerment.go.th  
2557-12-11 นม1118/4292ลว8ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ประกาศประกวดราคาจ้างขุดคลองลำประโคน หมู่ที่ 3 ตำบลลำนางแก้ว ของอำเภอปักธงชัย 0 วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 0-4445-1658 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 ศธ04063.082/ว196 ลว9ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงบซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 0 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 044--430-496 หรือ www.gprocurerment.go.th  
2557-12-11 - ลว8ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนเรียนแบบ สปช 105/26 และ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ของ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 0 วันที่ 8 -18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 -18 ธันวาคม 2557 08-3124-0820 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม52462/1394 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโนนน้อย หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-11 คค0623.1.1/3/2569 ลว8ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศ ประกวดราคางานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 255 7 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 044-245-181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม57402.4/ว1706ลว9ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านนายเหลื่อม ปราบภัย ของเทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 คค0623.1.1/3/2568 ลว8ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมากิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 044-245-181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 คค0623.1.1/3/2557 ลว8ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่1

ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวคอนกรีต ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 

0 วันที่ 8 -12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาวคม 2557 044-245-181ต่อ17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม57402.4/ว1702ลว9ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งสวัสดิ์ (ช่างน้อยดีเซล) ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 คค0623.1.1/3/2555 ลว8ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงฯ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม0022.01/1859 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 0-4424-4311 หรือ www.dpt.go.th  
2557-12-11 นม0032.101.4/ว30905ลว8ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Bioprostesis Valve)จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 ศธ04063.179/148 ลว9ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองโสน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนบ้านหนองโสน 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 08-1997-3807  
2557-12-11 ศธ04063015/161 ลว8พ.ย.57 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช105/29 ของ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 0 วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4443-0314  
2557-12-11 คค0623.2/1.3/6883 ลว9ธ.ค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวงฯ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนคงบคุม 0205 ตอนโคกกรวด-ทางแยกนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 0-4424-2047 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 ศธ04063.041/ว170 ลว8ธ.ค.57 โรงเรียนหนองบัวยอดแก้ว ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน รางน้ำสังกะสี ของ รร.หนองบัวยอดแก้ว 0 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 0-8118-5535-3,0-9879-2517-3,0-9333-6405-1  
2557-12-09 คค0623/พ.1/135,132 ลว8 ธ.ค.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข2068 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 นม52006/10126,10133 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4423-4763  
2557-12-09 นม0012(2)/ว70 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว,ป้ายชื่อ,ประตูเข้า-ออก และห้องน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของ สนง.ขนส่ง จ.นม. 0 วันที่9 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 0-4437-1663  
2557-12-09 นม91902/680 ลว8ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำเข้าสระ(หนองคูขาดน้อย)บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ของ อบต.บ้านแปรง 0 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 0-4424-9748  
2557-12-09 นม71202/2106 ,2107ลว8ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขนงพระใต้ หมู่ที่2 ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14  
2557-12-09 นม91002/710 ลว8ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่5 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-4448-5023-4  
2557-12-09 นม81302/912 ลว 8ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 นม52462/1381 ลว8ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบลูกข่ายเสียงไร้สายภายในตำบลรังกาใหญ่ ของสนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 นม59404/997 , 998 ลว8ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 55 คน ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2557-12-09 นม54802/ว747 ลว8ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-12-09 วธ0426/ว4909 ลว8ธ.ค.57 สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปรางค์บ้านปรงค์ ของ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 0-4447-1518 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 ศธ04063.172/ว186ลว8ธ.ค2557 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน,อาคารประกอบ ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 08-7378-7667  
2557-12-09 ศธ04063.026/ว96ลว8ธ.ค.2557 โรงเรียนบ้านสวนปอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ(ใต้ถุนโล่ง) ของ โรงเรียนบ้านสวนปอ 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-4443-0139  
2557-12-09 ศธ04063.026/ว97ลว8ธ.ค.2557 โรงเรียนบ้านสวนปอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ 202/26 ของ โรงเรียนบ้านสวนปอ 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-4443-0139  
2557-12-09 ศธ04063.179/146 ลว8ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองโสน ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกปบของ โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 - - 08-1997-3807  
2557-12-09 นม0032.302/2111 ลว8ธ.ค.2557 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดตัั้งพื้น จำนวน 1 โคม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-4449-1161 ต่อ137,147 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 นม0032.101.4/ว30933ลว8ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ gas nitric oxide พร้อม gas จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 นม0032.101.4/ว30925ลว8ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 13 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที ่8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 นม0032.001.4/88 ลว8ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 แบบตอกเข็ม คอร.ที่สถานีอนามัยโนนเต็ง อ.คง 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ159,301 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 นม0032.101.4/ว30743ลว3ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-09 นม0032.101.4/ว29982ลว27พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องฟอกอากาศชนิดติดดเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอสไอซี เมดิเทค 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-09 นม0032.101.4/ว29968ลว26พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซือ้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ทำด้วยวัสดุกราฟไฟท์ ฯ จำนวน 120 ชิ้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-09 นม0032.101.4/ว29860 ลว25พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดปริมาตรลม สำหรับใช้กับเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอ็ม ดี อี 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-08 นม0030/14478 ลว4ธ.ค.57 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สนง.ประกันสังคมนครราชสีมา และสาขาปากช่อง ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 0-4495-8512 ต่อ 10 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2557-12-08 นม73503/ว1082 ลว4ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา, บ้านตะกุด หมู่ที่ 7, 11 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 0 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 0-4497-4222 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-08 นม89702/ว703 ลว4ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ็ 0 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 0-4430-1115 หรือ www.tago.th  
2557-12-08 นม72502/ว1128 ลว4ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศประมูลก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน 0 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 0-4498-4061-2  
2557-12-08 ตผ0044นม/708 ลว4ธ.ค.57 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารและซ่อมแซมเชิงชายอาคาร จำนวน 2 หลัง ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557 0-4424-1047 ต่อ 202, 204  
2557-12-08 คค0623.1.1/3/2525 ลว4ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรังปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2150 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-08 คค0623.7/1.3/2558 ลว4ธ.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-08 นม0032.101.4/ว.30365 ลว4ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อช่วยจัดท่าผู้ป่วยขึ้นชาหยั่งชนิดปรับได้ด้วยมือเดียวและแท่นรองเท้าเป็นชนิดแบน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-08 ศธ04063.127/ว194 ลว4ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองขาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 จำนวน 1 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง โครงหลังคาเหล็ก)ของ ร.ร.บ้านหนองขาม 0 วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557 08-1999-7560  
2557-12-08 ศธ04063.149/ว98 ลว4ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านโคกพลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ฉ และอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านโคกพลวง 0 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 0-4443-0615  
2557-12-08 ศธ04063.168/208 ลว4ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ฉ ของ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 0 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 08-9721-5109 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-08 ศธ04063.179/138 ลว4ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองโสน ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-08 นม0032.301/2543 ลว4ธ.ค.57 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารนวดแผนไทย ของ โรงพยาบาลจักราช 0 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 0-4439-9641-2 ต่อ 172  
2557-12-08 นม0032.301/2542 ลว4ธ.ค.57 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ของ โรงพยาบาลจักราช 0 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 0-4439-9641-2 ต่อ 172  
2557-12-08 นม73503/ว1076 ลว3ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 0 - - 0-4497-4222  
2557-12-08 กษ0616(3)/4371 ลว3ธ.ค.57 สำนักงานปศุสัตว์เขต3 ประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีน วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแทพย์ รวม 4 กลุ่ม จำนวน 31 รายการ ของ สนง.ปศุสัตว์เขต3 0 วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557 0-4437-1553  
2557-12-08 ตช0029.514/5439 ลว3ธ.ค.57 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง ของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 0 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 0-4421-2039  
2557-12-08 ศธ04063.181/ว7 ลว3ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105/26 ของ โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 0 วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557 08-1725-2114  
2557-12-08 ศก0032/4435 ลว3ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทของแห้งและประเภทข้าวสาร จำนวน 2 กลุ่ม ของ รพ.ขุขันธ์ 0 วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-04 คค0623.1.1/3/2481 ลว2ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-04 คค0623.1.1/3/2505 ลว2ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันขายแบบประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 202 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 - 0-4424-5181 ต่อ 17  
2557-12-04 คค0623.1.1/3/2510 ลว3ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2150 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-04 คค0623.1.1/3/2512 ลว3ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สสภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2369 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-04 นม96902/280 ลว2ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.ตะเคียน 0 วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557 0-4493-8865 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-04 นม0032.124/ว.24465 ลว4ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 23 ธันวาคม 2557 0-4429-5614 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-04 นม0032.123/ว.30767 ลว3ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-04 ศธ04063.154/ว.164 ลว3ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านตะโก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านตะโก 0 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 0-4439-1195 , 08-9844-6957  
2557-12-04 นม0032.101.4/ว.30541 ลว2ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเอตร์ความเร็วสูงฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สีมาเฮลธ์แคร์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-04 นม78602/1081 ลว3ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาแค หมู่ที่ 7 - บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 8 ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 3 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 22 ธันวาคม 2557 08-1955-2103  
2557-12-04 นม88402/ว.915 ลว2ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 ของ อบต.ช่อระกา 0 วันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4475-6285 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-04 นม60602/976 ลว3ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนสายบ้านพันดุง หมู่ที่ 1 - บ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ 7 ของ เทศบาลตำบลพันดุง 0 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 0-4475-6334 หรือ www.pandung.go.th  
2557-12-04 นม74602/ว859 ลว3ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนวน หมู่ที่ 16 - บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 ของ อบต.คูขาด 0 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 0-4424-9274  
2557-12-04 นม81302/903 ลว3ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 70 คน ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557 0-4446-9262  
2557-12-04 นม87202/763 ลว3ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของ อบต.สมบูรณ์ 0 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 0-4475-6594 หรือ www.Khamsomboon.go.th  
2557-12-04 นม 55203/2901 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 10 ของสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง 0 3-16 ธ.ค. 57 26 ธ.ค. 57 0-4437-9473  
2557-12-04 นม 0032.101.4/ว 30529 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องรักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดปรับรูปแบบแสงเลเซอร์ได้ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 3-11 ธ.ค. 57 18 ธ.ค. 57 0-44235254  
2557-12-04 นม 2618ว 2873 ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาหารหอประชุมอำเภอเมืองยาง และประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 0 1-12 ธ.ค. 57 1-12 ธ.ค. 57 0-4422-9111  
2557-12-04 นม 2918/2520 ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ อำเภอลำทะเมนชัย

0 3-16 ธ.ค. 57 3-16 ธ.ค. 57 0-4496-4003  
2557-12-03 คค0623.2/1.36765 ลว.2ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกสวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข2256 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 2- 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4424-2047 ต่อ 18 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-03 นม81002/904, 903 ลว2ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ของ วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 0 วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 0-4436-7096 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-03 ตช0018(นม).13/11278,11274 ลว.2ธ.ค.57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2- 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4424-4297  
2557-12-03 นม52462/1364 ลว2ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-03 นม93001/1075 ลว1ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ของ อบต.พันชนะ 0 วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4424-9241 หรือ www.panchana.co.th  
2557-12-03 นม52102.3/2172 ลว2ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล และ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของ สนง.เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayacity.go.th  
2557-12-03 ศธ0586(กค)/33463 ลว1ธ.ค.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4423-3000 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-12-03 นม52102.3/ว114 ลว2ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล1 ของ สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayacity.go.th  
2557-12-03 คค0623.2/1.3/6764 ลว2ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง หมายเลข204 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่2 0 วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-03 นม0027.101.4/ว30520 ลว1ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก จำนวน 930,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-03 ศธ0530.1(8()ว/4939 ลว.27พ.ย.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรกาศสอบราคาซื้อไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง จำนวน 83 ชุุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 27 พฤษศจิกายน - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤษศจิกายน - 17 ธันวาคม 2557 0-4375-4044, 0-4375-4322 - 4 ต่อ 1271  
2557-12-02 นม52772/1136 ลว28พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมใจพัฒนา ฯ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2557-12-02 นม52005/9841 ลว28พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 20 รายการ ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4424-1500  
2557-12-02 นม52812/ว1396 ลว1ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ สนง.พุดซา 0 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4421-5444 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-12-02 คค0623/พ.1/117 ลว 1ธ.ค.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4424-2871ต่อ 27  
2557-12-02 นม0022.01/ว6411 ลว2ธ.ค.57 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ของ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4424-4311 หรือ www.dpt.go.th  
2557-12-02 คค0623/พ.1/125 ลว 1ธ.ค.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4424-2871  
2557-12-02 คค0623/พ.1/114 ลว 1ธ.ค.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4424-2871  
2557-12-02 นม2918/2474 ลว2ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย ประกาสสอบราคาจ้างขุดลอกสระน้ำหนองเลิง ของ ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย 0 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4496-4003  
2557-12-02 นม73503/ว1064 ลว1ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา บ้านตะกุด หมู่ที่ 7,11 ของ ที่ทำการอบต.กำปัง 0 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4497-4222  
2557-12-02 คค0623/พ.1/122 ลว 1ธ.ค.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4424-2871  
2557-12-02 กษ0810.06/157 ลว1ธ.ค.57 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4437-1659 หรือ www.ldd.go.th  
2557-12-02 นม0032.101.4/ว.30369 ลว1ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย สำหรับทารก จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 0 - - 04423-5245  
2557-12-02 กษ0810.06/161 ลว1ธ.ค.57 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4437-1659 หรือ www.ldd.go.th  
2557-12-02 นม0032.101.4/ว.30528 ลว1ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรจเชื้อวัณโรค ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2557 0-4423-5145  
2557-12-02 คค0623.7/1.3/2488 ลว1ธ.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั้่งยืน ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0502ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-02 นม73802/1609 ลว1ธ.ค.57 ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบ ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการื ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 1 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 16 ธันวาคม 2557 0-4475-6454  
2557-12-02 นม91002/690 ลว 1ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตัดเรือ หมู่ที่ 6 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557 0-4448-5023-4  
2557-12-02 นม77602/763 ลว 1ธ.ว.57 ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาล ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557 0-4475-6277-8  
2557-12-01 คค0623/1.3/2446 ลว1ธ.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดรคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 คค0623.1.1/3/2459 ลว27พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดรคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 นม52202/2351 ลว28พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองปากช่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองปากช่อง 0 - - 0-4431-3060 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 นม0032.101.4/ว.30147 ลว27พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายระบบปราศจากเชื้อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 0-4423-5145  
2557-12-01 คค0623.7/1.3/2460 ลว27พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 นม0032.101.4/ว.30127 ลว27พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 0-4423-5145  
2557-12-01 นม75802/ว1203 ลว26พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายคลองซอย4ซ้าย) ของ ที่ทำการอบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2557-12-01 นม75802/ว1203 ลว26พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายคลองซอย4ซ้าย) ของ ที่ทำการอบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2557-12-01 นม94502/756 ลว.27 พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่6 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4475-6626  
2557-12-01 นม2518/3034 ลว.27พ.ย.2557 ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตร ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ ของ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว 0 วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 0-4422-8246  
2557-12-01 นม55402/9888 ลว1ธ.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิจจสามัคคี) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 18 ธันวาคม 2557 0-4423-4738  
2557-12-01 นม75302/372 ลว28พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านทับควาย-บ้านทุ่งพิกุลทอง)บ้านทับควาย หมู่ที่ 5 ของ ที่ทำการองค์การอบต.ชีวาน 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4424-9186 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 คค0623.1.1/3/2449 ลว28พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 คค0623.2/1.3/6648 ลว28พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดรคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-01 คค0623.2/1.3/6656 ลว28พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวปแอสฟัลต์ ทางหลวงหมาบเลข 2256 ตอนควบคุม 0200ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-01 คค0623.1.1/3/2449 ลว28พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 นม55402/ว735 ลว28พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกาศประมูลก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด้กเล็ก(สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 0-4424-9359 ต่อ15หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 คค0623.2/1.3/6656 ลว28พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0200ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-01 คค0623.2/1.3/6648 ลว28พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-01 คค.623.7/1.3/2458 ลว.27พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15  
2557-12-01 นม55402/ว735 ลว28พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 0-4424-9359 ต่อ15หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 นม89702/ว690 ลว28พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สาย นม.ถ.156-02 บ้านโนนแก้ว-บ้านหนองไผ่) ของ อบต.ตะโก 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4430-1115 หรือ www.tago.th  
2557-12-01 นม0032.101.4/ว30121 ลว28พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อระบบวัดและแสดงผลการวัดน้ำทิ้งจากห้องพักผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย I-131 ที่ถังก่อนปล่อยทิ้งระบบฯ จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 ศธ 0530.1(8)/ว 4883 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครืองช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน 7 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 0-4375-4044,0-4375-4322-40 ต่อ 1271  
2557-12-01 ศธ 0530.1(8)/ว 4884 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร จำนวน 7 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0-4375-4044 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57  
2557-12-01 สธ0412.1/ว494 ลว28พ.ย.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกและสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ114  
2557-12-01 สธ0412.1/ว496 ลว28พ.ย.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ114  
2557-12-01 นม 52006/9704 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 25 พ.ย. - 11 ธ.ค. 57 25 พ.ย. - 11 ธ.ค. 57 0-4424-3500  
2557-12-28 นม 52662/3174 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนชาติพัฒนา บ้านพะไล ของเทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 0 28 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 28 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 0-4492-5111-5  
2557-11-28 นม0058402/ว1492 ลว27พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อฝังกลบบ่อขยะเดิมฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4429-7604 ต่อ5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-28 นม 58402/1495 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตรงข้ามบ้านนางจวบ แจ่มโอภาส หมู่ 7 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี อ.ปากช่อง 0 27 พ.ย. - 12 ธ.ค. 57 27 พ.ย. - 12 ธ.ค. 57 0-4429-6045  
2557-12-28 นม 76802/ว 764 องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น อ.คง 0 27 พ.ย. - 15,16 ธ.ค. 57 27 พ.ย. - 15, 16 ธ.ค. 57 0-4497-8539,085-2073109  
2557-11-28 คค0623/พ.1/108 ลว27พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก มาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-28 นม 52402.7/ว 1406 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก 0 27 พ.ย. - 17 ธ.ค. 57 28 พ.ย. - 17 ธ.ค. 57 0-4428-4647-8 ต่อ 19  
2557-11-28 คค0623/พ.1/100 ลว27พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างงานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-28 นม 0032.101.4/ว 30342 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Medical Stimulator System ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

0 27 พ.ย. - 9 ธ.ค. 57 9 ธ.ค. 57 0-4423-5249  
2557-11-28 คค0623/พ.1/105 /16 ลว27พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก มาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-28 คค0623/พ.1/97 /15 ลว27พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-28 นม0012(2)/ว62 ลว27พ.ย.57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว,ป้ายชื่อ,ประตูเข้า-ออก และห้องน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4437-1663 หรือ www.dltkorat.go.th  
2557-11-28 นม0032.101.4/ว30010 ลว26พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาวื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-28 นม0032.301/ว2986 ลว 28พ.ย.57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือขาวดำ 2 หัวตรวจ ของ โรงพยาบาลขามทะเลสอ 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4439-7149 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว29550 ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น จำนววน 100 ชุด 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-27 นม55102/ว1051 ลว26พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ มิตซุบีชิ สีเหลือง หมายเลขทะ้เบียน 84 3336 นม.ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-27 นม52462/1343 ลว26พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-11-27 นม53702/863 ลว26พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 0-4444-4840 หรือ www.chaecity.go.th  
2557-11-27 นม76202/ว840 ลว26พ.ย.557 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 รายการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 0-4497-1743-4 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว29679 ลว25พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-27 นม0218/3405 ลว26พ.ย.57 ที่ว่าการอำเภอคง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่1และหมู่6 ,ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่5 ของ ที่ว่าการอำเภอเมืองคง 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4445-9188 หรือ khong3004@hotmail.com  
2557-11-27 ศธ04064.033/263 ลว25พ.ย.57 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป 1 ฉ เตี้ย ป 1 ฉ สูง และอาคารหอประชุม ของ โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 0 - - 08-6261-3342 หรือ www.obec.go.th  
2557-11-27 นม52432/835 ลว26พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียน และ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 0-4445-9077 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว29522 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ (Bone cement c Antibiotic) จำนวน 300 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว29548 ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูมสันหลังส่วนคอและส่วนบนของทรวงอกทางด้านหลังฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-27 นม55102/ว1051 ลว26พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนไทย ประกาศ สอบราาคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ มิตซูบีชิ สีเหลิอง หมายเลขทะเบียน 84 3336 น.ม. ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนไทย 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว29680 ลว24พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-27 นม0032.123/ว.30085 ลว26พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ประกวดซื้อยาทางการแพทย์ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่16 ธันวาคม 2557 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว29542 ลว24พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว29417 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว.28388 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-26 คค0623/พ.1/90,87ลว25พ.ย.57 สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข2 ของ สนง.ทางหลวงที่ 88(นครราชสีมา) 0 วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-26 คค0623.7/1.3/2410ลว24พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-26 คค0623.7/1.3/2407ลว24พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 226 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-26 คค0623.7/1.3/2404ลว24พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราายบนทางหลวงหมายเลข226 ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-26 ตช0018(นม).13/11024,11020 ลว25พ.ย.57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 6 โครงการ ของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-11-26 นม0032.101.4/ว29608ลว21พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างบริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ชนิด 16 Slice ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4423-5249  
2557-11-26 นม0032.101.4/ว29972ลว25พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผ้าก๊อตพับชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 4x4 นิ้ว ชนิดมี X-Ray Line จำนวน 24,000 ชุด ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-26 นม0032.101.4/ว29511ลว20พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบจ้างปรับปรุงท่อประปาหอพักชายทุ่งและปรับปรุงห้องเครื่องปั้มน้ำ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อ้วนการช่างโคราช 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-25 นม52003/9559 ลว24พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 0-4425-2397 ต่อ 1623  
2557-11-25 กษ0810/75ลว24พ.ย.57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร(ไดโลไมท์)พร้อมขนส่ง จำนวน 2,575 ตัน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29674ลว24พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible(Physio annuloplasty Ring)จำนวน 120 ชิ้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-25 นม53902/ว140ลว21พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29626ลว21พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 50 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29626ลว21พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด(Peripheral stent)จำนวน 60 เส้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29626ลว21พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29511ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29319 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พีเอสอี เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29316 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 57 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โนเบิล เมด 0 - - 0-4423-5245  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว.29315 ลว19ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคา Telescope 0 องศา 207 mm.(กล้องส่องตรวจโพรงจมูก) จำนวน 1 กล้อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29312 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซือ้ Telescope 0 องศา 4.0 mm.(กล้องส่องตรวจโพรงจมูก) ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว28714 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่บจก.เมดโทรนิค(ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-24 นม0032.301/2459 ลว21พ.ย.57 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ของ โรงพยาบาลจักราช 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 0-4439-9641-2 ต่อ 127หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-24 นม54502/ว689 ลว20พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลท่าช้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ ของ สำนักงานเทศบาลท่าช้าง 0 - - 0-4432-1422 ต่อ 15  
2557-11-24 นม54502/ว687 ลว20พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำและถังโฟมในตัวฯ จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง 0 - - 0-4432-1422 ต่อ 15  
2557-11-24 นม73503/ว1026 ลว20พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา,บ้านตะกุด หมู่ที่ 7, 11 ของ อบต.กำปัง 0 - - 0-4497-4222  
2557-11-24 สบ0032.301/ว2031 ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลแก่งคอย ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารฯ ของ โรงพยาบาลแก่งคอย 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-3624-443 ต่อ 101 หรือ www.kkhos.com  
2557-11-24 ศธ04064.033/242 ลว20พ.ย.57 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป 1 ฉ เตี้ย ป 1 ฉ สูง และอาคารหอประชุม ของ โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 0 วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557 08-2621-3342 www.gprocurement.go.th  
2557-11-24 นม52002/9549 ลว24พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 0-4423-4738  
2557-11-24 นม52002/9518 ลว21พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมโครงการงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4423-4734 ต่อ 1411 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-24 ทส1413.5/2288 ลว20พ.ย.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาสประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 0-4424-2619  
2557-11-24 นม52002/9516 ลว21พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมโครงการงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4423-4734 ต่อ 1411 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-24 นม52902/ว927 ลว21พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 0-4432-3380  
2557-11-24 คค0623.7/1.3/2362 ลว21พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-24 นม0032.101.4/ว29277ลว17พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 40 ชุด ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-24 นม0020.1/42999 ลว21พ.ย.57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-24 นม0021/ว4537 ลว21พ.ย.57 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกลำห้วยฉนวน ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 0-4424-2175  
2557-11-24 นม0032.101.4/ว29587 ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-24 นม0021/ว4534 ลว21พ.ย.57 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศสอบราคาจ้างฟื้นฟูบูรณะตลองธรรมชาติฯ ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 0-4424-2175  
2557-11-24 นม0021/ว4531 ลว21พ.ย.57 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกเปิดทางน้ำบึงสำโรงฯ ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 0-4424-2175  
2557-11-24 นม0032.101.4/ว.29553 ลว21พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 6 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-21 นม0016/23325 ลว21พ.ย.57 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ของ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 0-4424-2172  
2557-11-21 นม76702/656 ลว20พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคีย ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 17 รายการ ของ อบต.ตะเคียน 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 0-4438-9984  
2557-11-21 นม77301/ว135 ลว20พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบไม่ตอกเข็ม) ตามแบบมาตรฐาน ขนาด 81-100 คน ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557 0-8126-1244-3  
2557-11-21 นม56002/1045,1043 ลว20พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557 0-4433-7276 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-21 นม82402/971 ลว19พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละก ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ การประมูลจ้างก่าสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.ศรีละกอ 0 - - 0-8646-6223-3  
2557-11-21 นม0032.101.4/ว29222 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Unit ทันตกรรม จำนวน 1 หน่วย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-21 นม0032.101.4/ว29314 ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-21 นม0032.101.4/ว29309 ลว19พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-21 นม0032.101.4/ว28457 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องัดรังสีประจำตัวบุคคล จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-21 ศธ0530.29/ว733 ลว17พ.ย.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 45 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 0-4375-4333 ต่อ 3303 หรือ www.msu.ac.th  
2557-11-20 นม0032.001.8/ว196 ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.dnrh.go.th  
2557-11-20 นม0032.001.4/ว195 ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถนะปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.dnrh.go.th  
2557-11-20 นม88001/716 ลว19พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระน้ำบ้านสระหลง หมู่ที่ 13 ของ อบต.จระเข้หิน 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4499-1441, 0-4499-1417  
2557-11-20 นม74701/ว886 ลว19 พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ (สถ.ศพด.3) ของ อบต.โคกระชาย 0 วันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 0-4475-6693  
2557-11-20 นม52002/9443 ลว19พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 4 แห่ง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 19 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-11-20 นม52002/9426 ลว19พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างขยายผิจราจรสะพานข้ามเดอะมอลล์นครราชสีมา ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557 0-4423-4738  
2557-11-20 นม52002/9425 ลว19พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างขยายผิวจราจรสะพานข้ามลำตะคลองหลังเดอะมอลล์นครราชสีมา ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557 0-4423-4738  
2557-11-20 นม52002/9442 ลว19พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 0-4423-4738 ต่อ 1409  
2557-11-20 คค0632/พ.1/73,70 ลว19พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอัยตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-20 คค0623/พ.1/81,78 ลว19พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 33 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-20 นม0032.101.4/ว29541 ลว20พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด (64 Slice) ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 24 ฟศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-20 ทส1114/1837 ลว19พ.ย.57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 0-4493-4532 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-20 นม0032.101.4/ว29428 ลว18พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-20 นม0032.101.4/ว28665 ลว18พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-20 นม0032.101.4/ว28651 ลว18พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-20 นม0032.101.4/ว28646 ลว18พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโมดูลวัดระดับการนอนหลับขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-20 นม0032.101.4/ว28644 ลว18พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อจักรยานออกกำลังกายควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ชนิดปรับปรุงแรงช่วยและแรงต้านได้ จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-20 สธ0412.1/ว465 ล18พ.ย.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4421-2900,0-4421-2903 ต่อ 114  
2557-11-20 นม93402/1050 ลว17พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ สถ.ศพด.1 นาดไม่เกิน 50 คน ของ อบต.ภูหลวง 0 วันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2557 0-4436-0291  
2557-11-20 นม0032.101.4/ว29305 ลว17พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเวชกรรมฟื้นฟูชั้น1 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ หจก. พลล้านโคราช 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-19 นม0032.101.4/ว6123 ลว19พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบตรง จำนวน 10 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557 0-4429-5614 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-19 นม0032.001.8/ว193 ลว19พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัวอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.dnrh.go.th  
2557-11-19 นม0032.123/ว29435 ลว18พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4423-5078, 04425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-19 นม73802/1562 ลว18พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศผลการเสนอสอบราคาประมูลจ้างปรับปรุงถนน จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2557-11-19 นม92102/703 ล18พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปา ทรงแชมเปญ บ้านวัง หมูที่3 ของ อบต.บ้านวัง 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 0-4438-1707 ต่อ 13 หรือ www.bonwang.go.th  
2557-11-19 กษ0316.17/1003 ลว18พ.ย.57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 0-4427-5610-11  
2557-11-19 กษ0613(ศวต)/656 ลว18พ.ย.57 ศูนย์และพัฒนาเทคโนโลยี ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ของ ศูนย์และพัฒนาเทคโนโลยี 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 0-4432-8578  
2557-11-19 กษ0308.40/160/2557 ลว18พ.ย.57 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 โครงการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 0-4446-5584  
2557-11-19 นม84004/1896 ลว17พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ครั้งที่ 2) ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4435-7936 หรือ www.nongjabok.go.th  
2557-11-19 คค00632.7/1.3/2243 ลว 17พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-19 นม0032.301/1539 ลว11พ.ย.57 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 0-4433-0105-6 ต่อ 203  
2557-11-19 นม53902/ว138 ลว17พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อบวัยเรียน ของ สำนักงานเทศบาลดอนหวาย 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-11-18 นม52002/9396 ลว18พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 0-4423-4738  
2557-11-18 นม0032.001.8/ว192 ลว18พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-11-18 นม75501/ว501 ลว17พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.แชะ 0 วันที่ 17 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4444-4424 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-11-18 นม82402/944 ลว17พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละกอ (สถ.ศพด.3) บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่16 ของ อบต.ศรีละกอ 0 วันที่ 17 -27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 0-8646-6223-3  
2557-11-18 นม52272/ว171 ลว17พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 0-4497-8076  
2557-11-18 นม57201/768 ลว17พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเขาพระ หมู่ที่ 9 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4436-1444 ต่อ 14 หรือ www.seemamongkol.go.th  
2557-11-18 คค0623/พ1/64,61 ลว17พ.ย.57 สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลงหมายเลข 3076 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-18 คค0623/พ1/56,53 ลว17พ.ย.57 สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 201 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-18 คค0710/ว8109 ลว17พ.ย.57 สำนักงานทางหลวงที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3052 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 0-4437-0732-7 หรือ www.dre.go.th  
2557-11-18 สธ0723/1138,1151 ลว17พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-18 นม84302/181 ลว14พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ของ อบต.หนองบัว 0 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4475-6258-9  
2557-11-18 นม0032.101.4/ว29093 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-18 นม0032.101.4/ว28440 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-18 นม0032.101.4/ว28434 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 160 ชิ้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-18 นม0032.101.4/ว28421 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท โอลิค (ดิสทริบิวชั่น) จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-17 นม74102/649 ลว14พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ขุนทอง 0 วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6284  
2557-11-17 นม74502/823 ลว14พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหารถรับ - ส่งเด็กเล็กจองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 14 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 27 พฤศจิกายน 2557 0-4495-6186  
2557-11-17 นม52562/ว194 ลว14พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประกาศเปลี่ยนแปลงเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 0 - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 0-4499-3001 ต่อ 14  
2557-11-17 สธ0723/1116 ลว14พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ประชุมเอนกประสงค์ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-17 สธ0723/1103 ลว14พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-17 สธ0723/1111 ลว14พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งชนิดแขวนใต้ฝ้า (มีระบบฟอกอากาศ) ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-17 คค0623.1.1/3/2249 ลว14พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลงหมายเลข 202 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 0 วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-17 กห0482.65/6419 ลว14พ.ย.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวนท 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404,23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-11-17 นม90202/ว902 ลว13พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 14 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6171-2 หรือ www.thajalung.go.th  
2557-11-17 กษ0316.17/981 ลว13พ.ย.57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 13 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4427-5610-11  
2557-11-17 ตช0018(นม).13/10605,10601 ลว13พ.ย.57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา สถานีตำรวจภูธรดอนแสนสุข ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.koratpolice.in.th  
2557-11-17 นม0032.101.4/ว284446 ลว13พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 17 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5249  
2557-11-17 ทส1114/1801 ลว12พ.ย.57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคางานก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าชชีวภาพของเสียผสมในสวนสัตว์ จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4493-4532 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-17 ทส1114/1797 ลว12พ.ย.57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงกรงโดมนกเงือก จำนวน 1 รายการ ของสวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4493-4532 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-17 นม0032.101.4/ว28420 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลลูน จำนวน 200 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-14 นม75802/ว1152 ลว13พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2557-11-14 นม81402/1053,1045 ลว13พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของ อบต.เมืองปราสาท 0 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4475-6050 หรือ www.muangparsat.go.th  
2557-11-14 นม52802/567 ลว 13พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหนองพลวง หมู่ที่7 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6257 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-14 นม55203/2761 ลว13พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเกษตร ของ เทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4437-9473 หรือ www.nonsung.go.th  
2557-11-14 นม0032.001.4/74 ลว13พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าจ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5010 -4 ต่อ 159,301หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-14 สธ0723/1091 ลว13พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 0 วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-14 นม0032.123/ว28939 ลว13 พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำงนวน 4 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5078,0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-14 กษ0308.40/150/2557 ลว13พ.ย.57 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น , ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ซื้อดินถมพร้อมค่าขนส่ง ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 13 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5584 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-14 ศธ0530.12/ว494 ลว12พ.ย.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยสารแบบลดความดัน ขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-11-14 ศธ0586(กค)/3203 ลว 10 พ.ย.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พร้อมอาคารอำนวยการ จำนวน 1 รายการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 12 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 0-4427-1316 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-14 นม0032.101.4/ว28711 ลว12พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาเช่าเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 2 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ เซอร์วิสเซส 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-13 นม83602/1231 ลว12พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เสิงสาง 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน 2557 0-4445-7107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม83602/ ลว12พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ของอบต.เสิงสาง 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4445-7107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม77102/3023 ลว12พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศผลการประมูลจ้างงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 30 ลบ.ม. ของ อบต.ทัพรั้ง พิจารณาให้ หจก.โชคชัยเคหะภัณฑ์ 0 - - 0-4497-2445  
2557-11-13 นม83602/ ลว12พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เสิงสาง 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4445-7107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม77102/3017 ลว12พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศผลการประมูลจ้างก่อส้รางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ของ อบต.ทัพรั้ง พิจารณาให้ หจก.โรจน์ธราพงศ์ 0 - - 0-4497-2445  
2557-11-13 นม79202/643 ลว12พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ปรางค์ ได่แก่ กฤติมา ก่อสร้าง และ หจก.ศิริศักโิ์การโยธา 0 - - 0-4497-0272  
2557-11-13 นม73302/1003 ลว12 พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศสอบราคาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 รายการ ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 0-4496-3025 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28431 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 คค0710/ว7919 ลว12พ.ย.57 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกฯ จำนวน 9 ประกาศ 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม52482/864 ลว11พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ของ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว 0 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6371 ต่อ 15  
2557-11-13 นม52102.3/2033 ลว11พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมในโรงเรียนเทศบาล 1,2 (บ้านบัวใหญ่) ของ สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557 0-4446-1184 ต่อ 29  
2557-11-13 ทส1413.5/2192 ลว12พ.ย.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย เป็นเวลา 12 เดือน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2619 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28426 ลว11พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.301/ว1867 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลห้วยแถลง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด(SPIROMETER) จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลห้วยแถลง 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2557 0-4439-1177 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28423 ลว11พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม จำนวน 200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28170 ลว10พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเขียว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท นิว อาย จำกัด 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-13 นม0032.3.23/ว1366 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลโนนแดง 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557 0-4447-5058 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28118 ลว10พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดองสอบราคาซื้อเครื่องตัดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-13 สธ0723/1066 ลว12พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง สำหรับห้องประชุมอเนกประสงค์ ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28145 ลว7พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อสายออกซิเจนไหลผ่านชนิดหางปลา จำนวน 80,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-13 นม0032.001.4/65 ลว12พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ฯ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28139 ลว7พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อแถบตรวจค่าการแข็งตัวของเลือด จำนวน 428 กล่อง ของรพ.มหาราช พิจารณาให้ บริษํท ดีเค เอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-13 นม0032.001.4/58 ลว12พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28022 ลว6 พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกเฉพาะส่วน จำนวน 10 ชุด ของ รพ.มหาราช 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-12 นม009/ว642 ลว12พ.ย.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลและระบบปฏิบัติการ จำนวน 32 เครื่อง 0 วันที่ 6 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม52772/1076 ลว12พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 12 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 - 25 พฤศจิกายน 2557 0-4420-6168 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม0009/ว641 ลว12พ.ย.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ จำนวน 5 เครื่อง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม78102/ว276 ลว11พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบไม่ตอกเสาเข็ม)ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6410 หรือ www.nontoom.go.th  
2557-11-12 นม0032.301/3754 ลว11พ.ย..57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 11 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 21 พฤศจิกายน 2557 0-4420-8208 ต่อ 133,202 หรือ www.dkthos.com  
2557-11-12 นม52802/547 ลว11พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินบ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ซอยหนองพอก ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557 0-4435-6257 ต่อ12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม93402/1015 ลว 10 พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่10 ของ อบต.ภูหลวง 0 วันที่ 10 -20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 -20 พฤศจิกายน 2557 0-4436-0291  
2557-11-12 คค0623.1.1/3/2210 ลว11พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม73402/671 ลว10พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ประปา(สารส้มก้อนใสและคลอรีนผง) ของ อบต.กฤษณา 0 วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557 0-4424-9939 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 กค0413.1/1555 ลว11พ.ย.57 สำนักงานคลังเขต 3 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้งฯ จำนวน 13 เครื่อง ของสำนักงานคลังเขต 3 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557 0-4424-3010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม53902/ว135 ลว10พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดโนนมะกอก ของ สำนักงานเทศบาลดอนหวาย 0 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-11-12 กษ1018/1770 ลว11พ.ย.57 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีฯ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 0 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5137 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม55302/1635 ลว11พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 21 พฤศจิกายน 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม0032.101.4/ว228172 ลว7พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักแพทย์ (บ้านเดี่ยว) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5249  
2557-11-12 คค0623.2/1.3/2644 ลว11พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข201 ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-11-12 นม52355/ว1253 ลว11พ.ย.57 สำนักวานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจการประปา ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4438-7141 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม0032.3.23/ว1349 ลว11พ.ย.57 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเวชภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลโนนแดง 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4447-5058 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 คค0623.1.1/3/2213 ลว11พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมา1 ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบูรณะทางผิงแอลล์ฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงการทางนครราชสีมา1 0 วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 0-4424-5181 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 - สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ประกาศแก้ไขประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด 0 - - -  
2557-11-12 นม0032.101.4/ว28419 ลว11พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 20 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146  
2557-11-11 ตช0018.142/8110 ลว11พ.ย.57 ตำรวจภูธรภาค 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต)4ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง ของตำรวจภูธรภาค 3 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 0-4425-7996 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 นม0009/ว637 ลว11พ.ย.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนตรราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการส่งเสริมและพํฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2558 ของ สำนักงานเกษตร นม. 0 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 คค0623/พ.1/39,36 ลว 10 พ.ย.57 สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลงหมายเลข 202 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 10 -13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 สธ0723/1042 ลว 10 พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาจ้างปรับพื้นลานรอบอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2196 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 นม52611/1501ลว10พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 0 วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4493-4036 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 นม0032.123/ว28385 ลว10 พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 -17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5078,0-4425-2012  
2557-11-11 นม0031/22360ลว10พ.ย.57 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 0 วันที่ 10 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 20 พฤศจิกายน 2557 0-4422-0898  
2557-11-11 นม89908/713 ลว 7พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเโ้กเล็กวัดพรหมราช ของ อบต.ตูม 0 - - 0-4444-0029, 0-4444-0140  
2557-11-11 o,84904/946 ลว10พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหัน หมุ่่ที่ 1 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 0 - - 0-4475-6547  
2557-11-11 กค0713.02/บห/10660ลว10พ.ย.57 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 ประกาศประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 3 คัน ของ สนง.สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 0 วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 0-4431-6851 ต่อ 101,102  
2557-11-11 นม84904/451 ลว10พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 0 วันที่ 10 - 21พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 21พฤศจิกายน 2557 0-4475-6547 หรือ www.gprocurement.co.th  
2557-11-11 กห0482.65/6344 ลว10พ.ย.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-11-11 นม.79402/699 ลว10พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหั ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูณย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 0 วันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4498-7007 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 นม52352/ว1233 ลว10พ3.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางแยกเข้าตลาดถึงถนนสายประคำ - แก้งสนามนาง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 0-4438-7155,0-4438-7141 หรือ www.banlueammuni.go.th  
2557-11-11 นม89908/712 ลว 7พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน ของ อบต.ตูม 0 - - 0-4444-0029, 0-4444-0140  
2557-11-11 คค0623.7/1.3/2161ลว10พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24ฯ ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 นม54502/664 ลว 7พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้าย จำนน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง 0 วันที่ 10 -19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4432-1422 ต่อ 15  
2557-11-11 นม54502/659 ลว 7พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำ และถังโฟมในตัว จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง 0 วันที่ 10 -19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4432-1422 ต่อ 15  
2557-11-11 คค0623/พ.1/48ลว10พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 304ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2871 ต่อ27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 ตผ0044 นม/649 ลว 7พ.ย.57 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค4 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค4 0 วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2625 หรือ 0-4424-1047 ต่อ 202,204  
2557-11-11 นม0009/ว627 ลว 7 พ.ย.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 (คันละไม่เกิน 45 ที่นั่ง) เพื่อศึกษาดูงานของเกษตร ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4424-4799  
2557-11-11 นม0032.101.4/ว27873 ลว 6พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-10 นม0032.001.4/116 ลว7พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนน 2 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5010 -4 ต่อ 159,302หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-10 นม0032.101.4/ว28017 ลว6พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-10 นม525652/ว189ลว7พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 0 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4499-3001-14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-10 ศธ0530.1(8)/ว4568 ลว 4พ.ย.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2557 0-4375-4044,0-4375-4322-40 ต่อ 1271  
2557-11-10 สธ0723/1025ลว7พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงซ่อมยานพาหนะเป็นห้องประชุมเอนกประสงค์ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 6 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-10 นม0032.101.4/ว28031 ลว6 พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารออร์โธปิดิกส์ 5 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-10 นม52662/3022 ลว10พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาสจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 10 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557 0-4492-5111 ต่อ5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-10 นม0032.101.4/ว28026 ลว6พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร แบบไม่รวมอะไหล่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-10 นม81402/1021 /1020 ลว7พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านโค้งมะกอก ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท 0 - - 0-4475-6050  
2557-11-10 นม0027.301/3725ลว7พ.ย.57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติแรงดันสูงฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4420-8208 ต่อ 133 , 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-11-10 นม87102/953 /952 ลว7พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม ตำบลขามทะเลสอ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 0-4433-3415  
2557-11-10 นม0027.301/3714 ลว7พ.ย.57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4420-8208 ต่อ 133 , 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-11-10 นม52802/533 ลว7พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 7 สายหนองพลวง-หนองม่วงช่างพิมพ์ ของสนง.เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6257 ต่อ12 www.gprocurement.go.th  
2557-11-10 นม0027.301/3732 ลว7พ.ย.57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4420-8208 ต่อ 133 , 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-11-07 คค0623.7/1.3/6199 ลว6พ.ย..57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาสยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 - - 0-4424-2047 ต่อ 18  
2557-11-07 นม52202/2156 ลว 6 พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมูลจ้างเหมาเอกชนให้ดำเนินการขนส่งและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ของ สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 0-4431-3060 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-07 คค0623.7/1.3/2105 ลว5พ.ย..57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาสประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502ฯ ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-07 คค0623.7/1.3/2104 ลว5พ.ย..57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-07 นม52002/9055 ลว 6พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศตรวจสอบราคาจร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4423-4738  
2557-11-07 กห0482.65/6223 ลว 6พ.ย.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ี 24 พฤศจิกายน 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404,23406  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว.27731 ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดที่ไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 31 ชุด ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.ดีคเเอสเอช(ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว.27437 ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม(มหาชน) 0 - - 0-4423-5245  
2557-11-07 ศธ0586(กค)/3166 ลว 5 พ.ย.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเารียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 0-4427-1316 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว.27649 ลว3พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลชุดวัดความดันสัญญาณชีพผู้ป่วย(ชนิดใช้ครั้งเดียว) จำนวน 2,500 อัน ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.เมดิทอป 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว.27612 ลว31ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 30 เส้น ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.เครื่องมือแพทย์ไทย 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว27894 ลว5พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว27864 ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว26978 ลว30ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว27755 ลว 4พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื่้อเยื่อหมู ชนิดมีโครง จำนวน 48 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว.26543 ลว5พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณท์การแพทยฺ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5- 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5- 17 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-06 นม74701/ว835 ลว 5พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระ ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำมันดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา ของ อบต.โคกกระชาย 0 วันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6693  
2557-11-06 มท55410-32/1605ลว30ต.ค.57 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาฯ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 0 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 0-4441-6939  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว27867 ลว5พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 33 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 นม52802/518 ลว 5พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านคลองพฤกษ์ หมู่ที่4 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6257 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว.27757ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไอที.โปรเจค 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-06 นม58402/1348 ลว4พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าห่มตามโครงการหมูสีต้านภัยหนาว ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 4 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4429-6045 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว27752 ลว5พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก็อสพับชนิดปลอดเชื้อ 4x4 นิ้ว ชนิดมี X-Ray Line จำนวน 24,000 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 นม52562/ว184 ลว 5พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 0 - - 0-4499-3001 ต่อ 14  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว.27738 ลว24พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่อง Microtome จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว27284 ลว5พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผืนตาข่ายซ่อมปิดช่องท้องเป็นตาข่ายชนิดโพลีพิลีนฯ จำนวน 50 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 นม52202/2127 ลว4พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงภูทิทัศน์ บริเวณด้านหน้าและพื้นที่ลาดชันรอบเขาแคน ของเทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 5 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 0-4431-3060 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว.27445 ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว26998 ลว5พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด พร้อมใบมีดสำรอง จำนวน 1ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 คค0623.2/1.3/6168 แขวงการทางนครราชสีมาที่1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลงหมายเลข 201 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 0 วันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2047 ต่อ 18  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว.27378 ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของรพ. มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)และบจก.โซวิค 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว26946 ลว5พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 กษ0616(3)/3962 ลว4พ.ย.57 สนักงานปศุสัตว์เขต 3 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันไม่ต่ำกว่า2400ซีซีขับเคลื่อน2ล้อดับเบิ้ลแค็บ1คันแะหลังคารถบรรทุกขนาด1ตันหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือแหล็ก1หลัง 0 วันที่ 4 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 - 19 พฤศจิกายน 2557 0-4437-1553 หรือ www.dld.go.th/region3  
2557-11-06 พม0303.29/1368 ลว 5 พ.ย.57 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราช ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4429-2765 หรือ www.bonpakdakkorat.go.th  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว.27653 ลว3พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประการผลจ้างปรับปรุงคลินิคฝึกพูด ห้องธุรการและเก็บวัสดุ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บัญชา เกษมกิจ 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-06 นม77802/ว632 ลว3พ.ย.57 องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4420-1020 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว27645 ลว 5 พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย สำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 นม75501/ว455 ลว3พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)ฯ ของ อบต.แชะ 0 - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 0-4444-4424  
2557-11-05 กษ0316.17/872 ลว4พ.ย.57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์1 และอื่นๆ,ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดกลมผิวเกลี้ยง และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดข้ออ้อยขนาดต่างๆ 0 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 0-4427-5610-11 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 คค0623.7/1.3/2087 ลว 3 พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2310 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 คค00632.7/1.3/2085 ลว 3พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 นม0032.3/1701 ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพของปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลปักธงชัย 0 วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4496-9042 ต่อ 7123,7165  
2557-11-05 มห0027/992 ลว 3พ.ย.57 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลหนองสูง ของ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 0 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4463-5281 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 กห 0482.65/6198 ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย Synthetic salmon calcitionin nasal spray จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 ่ีีวันที่ 4 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 ่ีีวันที่ 4 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404, 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-11-05 นม.73902/945 ลว4พ.ย. 57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแก่งโก หมู่ที่ 3,บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 และ บ้านแก่งขาม หมู่ที่ 9 0 - - 0-4433-9336  
2557-11-05 ตช0018.142/7891 ลว4พ.ย.57 ตำรวจภูธรภาค 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 4 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง ของ ตำรวจภูธรภาค 3 0 วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 0-4425-7996  
2557-11-05 ศธ0586(กค)/3106 ลว31ต.ค.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผู้ป่วยใน จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4423-3000 ต่อ 2280 - 3 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 นม0012(2)/ว060 ลว5พ.ย.57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้วฯ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4437-1663  
2557-11-05 นม88402/ว843 ลว4พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6285 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 นม80702/ว908 ลว4พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเที ประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม 0 วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 นม0032.401/2455 ลว30ต.ค.57 โรงพยาบาลชุมพวง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ชุมพวง 0 วันที่ 27 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 0-4447-7281, 0-4447-7020, 0-4447-7021 ต่อ 103,239  
2557-11-05 ยธ 1111/(ยอ.)/9184 ลว3พ.ย.57 สำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 30 รายการ ของ สำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 0-4432-7015 ต่อ 107  
2557-11-05 นม80502/ว895 ลว27ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2557 0-4475-6400 หรื www.ponsongkram.go.th  
2557-11-05 นม0032.101.4/ว27432 ลว30ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมกล้องส่องปอดและหลอดลมระบบดีวีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-04 นม71404/998 ลว3พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับกิจการประปา ของ องค์การบริหารส่นตำบลตะคุ 0 - - 0-4428-3676  
2557-11-04 นม94202/709 ลว3 พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในราชการ (พัสดุชำรุด) จำนวน 9 รายการ ของ อบต.ลำมูล 0 - - 0-4476-1805, 0-8213-4841-5  
2557-11-04 นม52002/8980 ลว4 พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4423-4738  
2557-11-04 นม71404/991 ลว3พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์(สารส้ม คลอรีน) สำหรับกิจกรรมประปา ประจำปีการงบประมาณ 2558 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ 0 วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2557 และ 6 -17 พฤศจิกายน 2557 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu  
2557-11-04 นม74701/ว821 ลว3 พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ของ อบต.โคกกระชาย 0 - - 0-4475-6693  
2557-11-04 นม0001/0544 ลว3 พ.ย.57 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชส ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 32 ป้าย ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4425-4181 หรือ www.prd.go.th  
2557-11-04 นม0032.001.4/97 ลว3 พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159,302  
2557-11-04 นม.88704/ว608 ลว.3พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 0-89845-4600 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-04 นม0032.001.4/78 ลว3 พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159,302  
2557-11-04 คค0623/พ.1/22 /19 ลว3 พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรััับปรุงทางหลวง 0 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-04 นม0032.123/ว27683 ลว3 พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5078,0-4425-2012  
2557-11-03 นม72204/ว838 ลว31ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำ ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดใหญ่ ของ อบต. วังน้ำเขียว 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557 0-4422-8249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-04 คค0623/พ.1/30 ลว3พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 219ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-04 ศธ0530.1(8)/ว4517 ลว30ต.ค.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันผ้าหุ่มหอพักนิสิต จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4375-4044,0-4375-4322-40 ต่อ 1271  
2557-11-04 คค0710/ว7544 ลว3พ.ย.57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตฯ จำนวน 7 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นม.) 0 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม.85202/340 ลว31ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแว ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองแวง หมุ่ที่1 ตำบลหนนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤสจิกายน 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 0-4424-9541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม52802/501 ลว31ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน บ้านสระพะเนียด หมู่ที่ 10 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6257 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม77102/2888 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ฯ ของ อบต.ทัพรั้ง 0 - - 0-4497-2445  
2557-11-03 นม55302/1603 ลว31ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิทักษ์เกีรติ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม77102/2877 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน ของ อบต.ทัพรั้ง 0 - - 0-4497-2445  
2557-11-03 นม71202/2034 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 0-4498-2521  
2557-11-03 นม52972/2446 ลว31ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม76002/548 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ของ อบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 08-1999-8281 หรือ www.dontanin.go.th  
2557-11-03 นม0032.101.4/ว27440 ลว31ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 150 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม.9002/ว475 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธารละห ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศปรนะมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านวังม่วง หมู่ที่9 0 - - 0-4424-9707  
2557-11-03 กษ0810.06/12,16 ลว31ต.ค.57 สถานีพัฒนาที่ดิน ประกาศประกวดราคาจ้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. ของ สถานีพัฒนาที่ดิน 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 0-4437-1659 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 ศธ0544/4200 ลว3พ.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 19 พฤศจิกายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-11-03 นม76002/542 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 08-1999-8281 หรือ www.dontanin.go.th  
2557-11-03 นม81002 ลว31ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านถั่วแปบ หมู่ที่ 6 ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 ทส1413.5/2064 ลว30ต.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายทรัพย์สินเก่าชำรุดเสื่อมสภาพฯ จำนวน 1 รายการ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2557-11-03 นม0032.302/1816 ลว31 ต.ค.57 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัวสภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โชคชัย 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4449-1161 ต่อ 137,147  
2557-11-03 นม.71202/2043/2042 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านขนงพระใต้ หมู่2 - บ้านหนองผักแว่น หมู่7 0 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - 12 พฤสจิกายน 2557 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 04498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม84004/1195 ลว31ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างถนน คสล.ฯ ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 0-4435-7936  
2557-11-03 นม0032.101.4/ว27373 ลว30ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดจ้างบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม71202/2049,2048 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองครก ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 ศก0032/ว3808 ลว30ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.ssko.moph.go.th  
2557-11-03 นม71202/2037/2036 ลว3พ.ย.57 ที่ทำการ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านขนงพระ - บ้านประดู่บาก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 0 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - 1 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 0-44982521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม71404/984ลว31ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาซื้อว(สารส้ม คลอรีน)สำหรับการประปา ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 0-4428-3676  
2557-11-03 นม81102/6619 ลว29ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่สถ.ศพด.1 แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 1 หลัง ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6694 หรือ www.mabtakoen.go.th  
2557-10-31 นม57502/ว834 ลว29ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)จำนวน 1 หลัง ของ เทศบาลตำบลหนองกราด 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 0-4497-3557 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-31 นม0032.001.4/ว183 ลว30ต.ค.57 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-31 นม0032.001.4/182 ลว30ต.ค.57 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่อวติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-31 นม52802/492 ลว30ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านคูขาด หมู่ที่8 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6257 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-31 ศธ0544/4174 ลว31ต.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบฯ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582, 1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2557-10-31 ศก0032/ว3789 ลว29ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน(ถุงขยะ) จำนวน 4 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4481-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.ssko.moph.go.th  
2557-10-31 นม73902/894 ลว10ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 0-4433-9336 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-31 นม96102/ว596 ลว29ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต .หนองตาดใหญ๋ 0 - - 0-4497-9404  
2557-10-31 นม0032.101.4/ว.181 ลว30ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวิเคราะห์แก๊สและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.เทพรัตน์นนม. ได้แก่ หจก.มหามิตร ซัพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-10-31 นม81302/789 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบ IP/Network cameraฯ จำนวน 8 ชุด ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-31 นม75802/ว1076 ลว29ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงกาาร ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4496-6075  
2557-10-30 นม52432/725 ลว29ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.อนุบาล8) ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 0-4445-9077 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-30 นม54302/1368,1366 ลว28ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-30 คค0623.1.1/3/2084 ลว29ต.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข207 ตอนควบคุม0100 ตอนบ้านวัน-ประทาย ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว.1435 ลว28ต.ค.57 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาซื้อรายการเครื่องยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4433-0105-6 ต่อ 203  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว26981 ลว27ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนประปาหอพักชายทุ่งและปรับปรุงห้องเครื่องปั้มน้ำ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5249  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว26528 ลว28ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ฯ จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 ตุลาคม - 13อ พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม - 13อ พฤศจิกายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว.26523 ลว28ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซือ้รายการที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ(Alpha bed)จำนวน 57 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว27120 ลว27ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-30 นม52972/2429 ลว29ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 0-4493-8276 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว27003 ลว27ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-30 นม54202/1161 ลว29ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านคล ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างพื้นฐานฯ จำนวน 10 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านคล้า 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4437-9999 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-30 นม55102/ว971 ลว29ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 0-4438-1178 ต่่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว26958 ลว27ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผลิตสูญญากาศทาง การแพทย์ ขนาด 15 HP จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว26876 ลว21ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-30 นม55102/ว968ลว24ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)ฯ ของ เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 0-4438-1178 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-29 กษ0810.06/6 ,10ลว28ต.ค.57 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วย,ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ และก่อสร้างฝายน้ำล้นฯ ของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2557 0-4437-1659  
2557-10-29 สธ0915.01/2104 ลว28ต.ค.57 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-29 กห0482.1/3692 ลว28ต.ค.57 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ประกาศประมูลซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ีดิน จำนวน 189 รายการ ของ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 0 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 0-4425-5530 ต่อ 22324,0-4424-2035 ต่อ 124  
2557-10-29 นม81402/979 ลว27ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศประมูลจ้างฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เมืองปราสาท 0 วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6050  
2557-10-29 กษ0316.11/224 ลว27ต.ค.57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งและตู้ควบคุมมอเตอร์สำหรับเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 รายการ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 0 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 0-4475-6379 ต่อ 105  
2557-10-29 สธ0704.04/949 ลว21ต.ค.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-29 นม74002/901 ลว28ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 0-4438-3623 ต่อ 12  
2557-10-29 นม0032.101.4/ว27288 ลว28ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศจำหน่ายเศษอาหาร จำนนประมาณ 310 กิโลกรัม/วัน เป็นเวลา 12 เดือน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145  
2557-10-29 นม78102/ว263 ลว28ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ประกาศแก้ไขรายละเอียดก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบไม่ตอกเสาเข็ม)ตามแบบมาตรฐาน (ฉบับที่ 2) ของ อบต.โนนตูม 0 - - 0-4475-4110  
2557-10-29 นม72502/ว985 ลว27ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้าง จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน 0 - - 0-4498-4061-2 ต่อ 11,15  
2557-10-29 นม75501/ว444 ลว28ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ อบต.แชะ 0 - - 0-4444-4424  
2557-10-29 ลว22ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ของ อบต.เมืองปราสาท 0 วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6050  
2557-10-29 นม74701/ว794 ลว28ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระ ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ฯ ของ อบต.โคกกระชาย 0 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6693 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-29 นม81302/770ลว28ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-29 นม0032.101.4/ว26941 ลว24ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซในเลือด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-29 นม52802/472 ลว28ส.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาการปรับปรุงถนน คสล. บ้านกระพี้ หมู่ที่ 5 ของ เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6257 ต่อ12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-29 นม52432/719 ลว28ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 - - 0-4445-9077 ต่อ 15  
2557-10-29 นม52662/ว.2907ลว28ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฯ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 - - 0-4492-5111-5  
2557-10-29 นม0623/พ.1/13 ลว28ต.ค.57 สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 8 0 วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-28 กษ0316.11/225 ลว27ต.ค.57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 0 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 0-4475-6379 ต่อ 105  
2557-10-28 กษ0361.17/433 ลว27ต.ค.57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 8 จำนวน 3 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2557 0-4427-5611 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-28 นม0032.101.4/ว.27000 ลว24ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรายการสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลลูนฯ จำนวน 200 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-28 นม52002/8814 ลว28ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 0-4423-4738  
2557-10-28 นม84004/1152 ลว27ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.จะบก 0 วันที่ 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4435-7936 ต่อ 15  
2557-10-28 คค0623.7/1.3/2017 ลว27ต.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบูรณะทางผิแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-28 นม92802/ว712 ลว27ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองไขน้ำ หมู่4 ของ อบต.พะงาด 0 วันที่ 27 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557 0-4496-0100,0-4496-0101  
2557-10-28 คค0623.7/1.3/2015 ลว27ต.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 27 -30 ตุลาคม 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หริอ www.doh.go.th  
2557-10-28 นม52972/2402 ลว27ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-28 คค0632.1.1/3/2038 ลว27ต.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่1 ประกาศราคาจ้างงานเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 202 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 0 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-28 กษ0605.09/ว360 ลว20ต.ค.57 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง ประกาศขายทอดตลาดโคนมพันธุ์ขาว-ดำ จำนวน 40 ตัว ของ สำนักวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง 0 วันที่ 8 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 04431-3072  
2557-10-28 ตผ0044นม/605 ลว.24 ต.ค. 57 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค4

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค4

0 วันที่ 5 -14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 0-4428-2625  
2557-10-27 คค00632.7/1.3/2003 ลว24ต.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2072 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-27 นม90702/450/453 ลว.24ต.ค.57 องค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านวังม่วงด้วยระบบอิเล๊กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด 0 วันที่ 24 ตุลาคม 2557 - 3 พฤศจิกายน. 2557 วันที่ 24 ตุลาคม 2557 - 3 พฤศจิกายน. 2557 0-4424-9707  
2557-10-27 นม55302/1551 ลว24ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-27 นม0032.101.4/ว27077 ลว24ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกดราคาซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-27 กษ0316.11/217,219 ลว22ต.ค.57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 ฯ รวม 4 รายการ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 0 วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2557 0-4475-6379 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-27 นม0032.101.4/ว.27083 ลว24ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างรายการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-27 กห0482.1/3640,3638 ลว 22ต.ค.57 กองพลทหารราบที่ 2 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขนส่ง ในท้องถิ่น จำนวน 27 คัน ของ กองพลทหารราบที่ 2 0 วันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4425-5530 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-27 นม0032.101.4/ว26969 ลว22ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว25653 ลว21ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว27017 ลว21ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Telescope o องศา 4.0 mm. (กล้องตรวจโพรงจมูก) จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว26630 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นดามกระดูกชนิดหัวล็อกใช้กับ Screw 3.5 mm. ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว26618 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น จำนวน 100 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว25617 ลว21ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Telescope o องศา 2.7 mm. (กล้องส่องตรวจโพรงจมูก) จำนวน 1 กล่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว26515 ลว21ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว26628 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ จำนวน 300 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม78102/ว260 ลว24ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) ขนาด 81-100คน ของ อบต.โนนตูม 0 - - 0-44756-4110  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว26991 ลว24ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบบ 2 แผ่น ทำด้วยวัสดุกราฟไฟท์ เคลือบด้วยไพโรติกคาร์บอน จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม93504/586 ลว22ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศการขายทอดตลาดกรณ๊พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป จำนวน 71 รายการ ของ อบต.มะค่า 0 - - 087-7798829  
2557-10-24 นม87202/675 ลว22ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ของ อบต.ขามสมบูรณ์ 0 วันที่ 22 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 31 ตุลาคม 2557 0-4475-6594,0-8984-4493-8 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม55402/ว656 ลว22ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง 0 วันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4424-9359 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม52402.7/ว1243 ลว22ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ขนาด 100ตัว/วัน จำนวน 1 แห่ง ของ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4428-4647 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-24 นม0032.001.4/68 ลว22ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 0-4446-5010 -4 ต่อ 159,302หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.001.4/58ลว22ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 0-4446-5010 -4 ต่อ 159,302หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.001.4/46 ลว22ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 0-4446-5010 -4หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.001.4/36ลว22ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 0-4446-5010 -4หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.001.4/ว26 ลว22ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยความถี่สูง จำนน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.301.4/ ลว22ต.ค.57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 22 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 22 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4420-8208 ต่อ 133,202  
2557-10-24 นม73302/892 ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 14 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 21 ตุลาคม 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 คค0710/ว7174 ลว22ต.ค.57 สำนักทางหลวงชนบทที่5 (นครราชสีมา) ประกาศจ้างเหมาบูรณะทางหลวงชนบทสายหลักฯ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว26551 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหลอดทดสอบ ESR จำนวน 60 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-24 กษ0810/4 ลว21ต.ค.57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อการซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด จำนวน 3 รายการ และการจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ฯ จำนวน 4 รายการ ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ www.ldd.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว26872 ลว21ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ฯ จำนวน 1 กล้อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม94802/ว556 ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่า ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมาเกิน 50 คนฯ ของ อบต.สระว่านพระยา 0 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 0-4443-8160 หรือ www.sawanpraya.com  
2557-10-22 นม73902/869 ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง 0 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 0-4433-9336 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม78102/ว259 ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ประกาสประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบไม่ตอกเข็ม)ตามแบบมาตรฐานขนาด 81-100 คน ของ อบต.โนนตูม 0 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6411 หรือ www.nontoom.go.th  
2557-10-22 นม80602/254 ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพล ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) จำนวน 1 หลัง ของ อบต.พลับพลา 0 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 0-4449-1788 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม72502/ว951 ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ 0 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 0-4498-4061-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-22 นม52802/453 ลว21ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ ของ สำนักงานเทศบาลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6257 ต่อ 12 หรือ www.nbsa.go.th  
2557-10-22 นม75501/ว424ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประกาศประมูลก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ของ อบต.แชะ 0 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 0-4444-4424 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม1114/1619 ลว21ต.ค.57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคางานก่อสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4493-4532 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม58402/1299 ลว21ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4429-7604 ต่อ5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 ทส1413.5/1976 ลว21ต.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดองพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2619  
2557-10-22 นม78002/ว723 ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยาง สายเมนที่ 1(ซอย2-ซอย3)หมู่ที่ 4 ของ อบต.นิคมสร้างตนเอง 0 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 0-4496-5453  
2557-10-22 นม58402/1298 ลว21ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พีัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม71404/944 ลว20ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2557 0-4428-3676  
2557-10-22 นม52432/680 ลว21ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส้วมโรงเรียนอนุบาลฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 0-4445-9077 หรือ www.muangkhong.go.th  
2557-10-22 นม76502/933 ลว20ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไท ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร 0 - - -  
2557-10-22 นม83802/1297ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม773503/ว904 ลว20ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา,บ้านตะกุด หมู่ที่7,11 ของ อบต.กำปัง 0 วันที่ 20 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 20 - 31 ตุลาคม 2557 0-4497-4222  
2557-10-22 นม52972/2360 ลว20ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ราคาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม53702/ว143 ลว21ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12  
2557-10-22 นม0032.101.4/ว26538 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจแยกชนิดและปริมาณของ Hemoglobin จำนวน 30 Kit ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-22 นม52972/2367 ลว21ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-10-22 นม0032.101.4/ว26533 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดชนิดเอนไซม์ สำหรับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 100 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-21 นม52372/105 ลว21ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 0-4421-3262  
2557-10-21 นม91202/904 ลว20ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง 0 วันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2557 0-4475-6273-4 หรือ www.nonteng.go.th  
2557-10-21 กษ0308.33/131/2557 ลว20ต.ค.57 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 20 ตุลาคม - 4 ฟศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 4 ฟศจิกายน 2557 0-4446-5584  
2557-10-21 นม52002/8597 ลว20ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบดับเบิ้ลแคบฯ จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4423-4738  
2557-10-21 คค0623.1.1/3/1992 ลว20ต.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่1 ประกาศประกดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 0 วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2557 0-4425-4181 ต่อ 17หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-21 สธ0412.1/ว392 ลว20ต.ค.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2557-10-21 คค0623.1.1/3/1990 ลว20ต.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข2198 ตอนควบคุม0200 ตอนพวงพะยอม-โคกสูง ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-10-21 นม76502/926ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไท ประกาศสอราคาจ้างเหมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร 0 - - -  
2557-10-21 รง0406.5/2221 ลว16ต.ค.57 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม และพนักงานขับรถยนต์ ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2557 0-4441-6951-2  
2557-10-21 นม0032.101.4/ว26612 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-21 นม0032.101.4/ว26613 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ล๊อกอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-21 นม0032.101.4/ว26611 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเจาะกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-21 นม0032.101.4/ว26609 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือด จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-21 นม0032.101.4/ว26545 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดักฝุ่นผ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-21 นม0032.101.4/ว26506 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วยขณะและหลังผ่าตัด จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-11-21 นม0032.101.4/ว26256ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้สารละลายและยาระงับปวดทางหลอดเลือดด้วยกระบอกฉีดยา ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-20 บร57402/ว819 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก ประกาศประมูลก่อสร้างระบบประปาบาดาลใหญ่ บ้านโคกกระนัง หมู่ที่ 6 ของสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก 0 วันที่ 21 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2557 0-4466-6246 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 ทส1114/1589 ลว17ต.ค.57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพของเสียในสวนสัตว์ จำนวน 1 รายการ ของสวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4493-4532 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 บร57402/ว813 ลว24ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขาดใหญ่ บ้านโนนศิลา หมู่ที่9 ของ เทศบาลตำบลเขาคอก 0 วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2557 0-4466-6246 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม0032.123 ว26525 ลว17ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อทางการแพทยืด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกสื จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา 0 วันที่ 17 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2557 0-4423-5078 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม52002/8565 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2557 0-4424-3200  
2557-10-20 นม91002/575,577 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิดินขนาดใหญ่มาก บ้านจาบ หมูที9 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 17 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ตุลาคม 2557 0-4448-5023-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 กห0482.65/5875 /5875 ลว17ต.ค.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย DOXAZOSIN 4 MG.TAB. จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404,23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-10-20 นม91002/581 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 17 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ตุลาคม 2557 0-4448-50923-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม72002/1160 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัว ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ของ อบต.ลาดบัวขาว 0 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 0-4476-5383 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม93402/890 ลว16ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ สถ.ศพด.1 ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเข็ม ของที่ทำการอบต.หลวง 0 วันที่ 16 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2557 0-4436-0291  
2557-10-20 นม72002/1103 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัว ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ของ อบต. ลาดบัวขาว 0 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 0-4476-5383 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 ทส1413.5/1952 ลว16ต.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศแก้ไขกำหนดการยื่นซองประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยยืนต้นป่านอกโครงการฯ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 - - 0-4424-2619  
2557-10-20 นม88704/ว561 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 0-89845-4600 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 ๋กษ0613(นม)/602 ลว16ต.ค.57 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 0 วันที่ 15 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2557 0-4437-1418  
2557-10-20 นม76102/427 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าอาคารพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ของ อบต.ดอนเมือง 0 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 0-4424-9598 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม96902/235 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ของ อบต.หลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 0-4424-9171 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 กษ0316.17/765 ลว16ต.ค.57 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดิน-ขุดลอกและขุดบ่อก่อสร้าง พร้อมอาคารประกอบ(จ้างเหมาบางส่วน)ของสำนักงานชลประทานที่ 8 0 - - 0-4427-5611  
2557-10-20 นม73102/ว786 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน ประกาศเปลี่ยนแปลงราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกระชอน หมู่ที่1 ของ อบต.กระชอน 0 - - 0-4424-9263  
2557-10-20 คค0623.7/1.3/1910 ลว16ต.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม96102/ว573 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 0-4497-9404  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว26372 ลว15ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาเจือจางเลือด สำหรับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 700 กล่อง ของ รพ.มหาราชฯ 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-20 นม96102/ว570 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต. หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 0-4497-9404  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว26320 ลว15ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดCD4+Lymphocyte จำนวน 20,000 Test ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-20 นม73802/1405 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว26274 ลว15ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว26229 ลว14ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-10-20 นม52802/713 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 0-4438-5066 ต่อ 12  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว26160 ลว13ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 26 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-20 นม54302/1330 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว25996 ลว13ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-20 นม54302/1326 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว25986 ลว13ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อตัวกรองชนิดประสิทธิภาพสูง จำนวน 500 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-20 นม54306/1321 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว2304 ลว10ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ฯ จำนวน1,680โหล ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-10-20 นม54102/ว923 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 0-4438-9403 ต่อ 5  
2557-10-17 นม0032.001.4/14 ลว16ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา 0 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 นม0032.101.4/ว26430 ลว16ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 นม0032.001.4/4 ลว16ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 20 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา 0 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 0-44-4650-104 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 กห0482.65/5881 ลว16ต.ค.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404,23406  
2557-10-17 สธ0915.01/2036 ลว16ต.ค.57 ศูนย์อนามันที่5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย จำนวน 12,500 ชุด ของ ศูนย์อนามันที่5 นครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 0-4430-5131 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 นม52772/957 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 0-4420-6168 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 นม78602/911 ลว15ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประเภทงานชลประทาน และประเภทงานถนน จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 08-1955-2103  
2557-10-17 นม52002/8567 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย)ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 0-4424-3200  
2557-10-17 นม73402/582 ลว15ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก จำนวนไม่เกิน 50 คน ของ อบต.กฤษณา 0 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 0-4424-9939 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 ศธ0544/4038 ลว17ต.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 506 จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-10-17 นม80502/ว466 ลว16ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพลสงครม หมู่ที่ 2 ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม 0 วันที่ 16 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2557 0-4475-6400 หรือ www.pongsongkram.go.th  
2557-10-17 นม52802/432 ลว16ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านโสกรัง หมู่ที่ 9 ซอยนายอุดร ของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 16 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-44-7562257 ต่อ12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 นม52402.7/ว1189 ลว15ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ ภูมิทัศน์รอบอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของ สนง.เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 0-4428-4647 ต่อ 19  
2557-10-17 นม52272/ว151 ลว16ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)ของเทศบาลตำบลเทพาลัย 0 - - 0-4497-8176  
2557-10-17 คค0623.7/1.3/1903 ลว15ต.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยังยืน ทางหลวงหมายเลข 2166 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 15- 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 15- 20 ตุลาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 นม0032.101.4/ว26285 ลว15ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอ็กเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2557 0-4423-5249  
2557-10-17 ศธ0530.1(8)/ว4262ลว13ต.ค.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อปั้มน้ำพร้อมมอเตอร์ ขนาด 15 Hp จำนวน 2 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 13 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 31 ตุลาคม 2557 0-4375-4044,0-4375-4322-40 ต่อ 1271  
2557-10-17 นม0032.123/ว.26421 ลว16ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ Liposomal Amphotericin B 50 mg for Injection จำนวนประมาณ 290 ขวด ของ รพ.มหาราชนม. 0 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-10-16 นม99003/802 ลว15ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ของ อบต.เมืองเกษตร 0 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 0-4475-6344  
2557-10-16 นม76202/ว.786 ลว15ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายบ้านศรีนิมต-บ้านไทรโยง ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 0-4497-1743-4 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-10-16 คค0623.1.1/3/1956 ลว15ต.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่1 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2226 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 0 วันที่ 15- 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 15- 20 ตุลาคม 2557 0-4424-5181 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 คค0710/ว6941 ลว15ต.ค57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ และ ก่อสร้างอาคารวิเคราะห์วิจัย รวม 8 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 15 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 ทส1413.5/1935 ลว14ต.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประการศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยยืนต้นป่านอกโครงการ (ไม้ยาง และ ไม้ตีนนก) ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4424-2619  
2557-10-16 ทส1413.5/1921 ลว14ต.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลทรัพย์สินเก่าชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 0-4424-2619  
2557-10-16 กษ0316.06/429 ลว15ต.ค.57 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อหิน , ปูนซีเมนต์ , จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และ จ้างขุดลอกคลองลอกหนอง รวม 7 รายการ ของ โครงการชลประทานนม. 0 วันที่ 15 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 0-4435-4255-6 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 กษ0316.14/201,199 ลว14ต.ค.57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแ ประกาศประกวดราคาซื้อดินลูกรัง ฯ จำนวน 1 รายการ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแซะ 0 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 0-4424-9470 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 คค0623.7/1.3/1901 ลว14ต.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 นม0032.101.4/ว.26225 ลว15ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-10-16 นม0032.101.4/ว26282 ลว14ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาไส้ตัวตัดต่อแบบตรง จำนวน 160 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 นม80102/831 ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง หมู่ 13 และ บ้านเขว้า หมู่ 8 ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 08-9428-3600 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 นม0032/ว3604 ลว14ต.ค.57 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 กลุ่ม ของ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 14 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 30 ตุลาคม 2557 0-4563-0699 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 นม0032/ว3602 ลว14ต.ค.57 โรงพยาบาลขุขันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 ทส1413.5/1908 ลว13ต.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยางเลยยืนต้นป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 0-4424-2619  
2557-10-16 นม0032.101.4/ว26253 ลว14ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักเวรและห้องพักแพทย์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-10-15 นม98402/ว.603 ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ ของ อบต.โนนยอ 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4448-7975 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม52122/ว101ลว15ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 0-4429-4456  
2557-10-15 นม99502/1085ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4424-9357  
2557-10-15 นม77402/889 ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองบัว,ขามกลาง หมู่ที่ 3 ของ อบต.ท่าหลวง 0 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 0-4448-2500 หรือ ww