ข่าวประกวดราคาภายใน
วันที่ประกาศ
เลขรับหนังสือที่
หน่วยงาน
รายการ
ราคากลาง
ซื้อเอกสาร
ยื่นซอง
ติดต่อสอบถาม
เอกสารเพิ่มเติม
2557-12-19 นม0032.101.4/ว6754 ลว19ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำหรับช่วยหายใจชนิดมีจอภาพสำหรับพกพา จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 0-4429-5614 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-19 ศธ04063.065/236 ลว18ธ.ค.57 โรงเรียนภูทองวิทยา ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนภูทองวิทยา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-9476-3765-4  
2557-12-19 นม74602/ว890 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวน ของอบต.คูขาด 0 - - 0-4424-9274  
2557-12-19 นม90402/ว1269 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างเสริมเหล็ก และดกอสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558 0-4475-6452 หรือ www.thaang.com  
2557-12-19 นม74002/1361 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ของ อบต.ขามสะแกแสง 0  
2557-12-19 สธ0412.1/ว525 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่5 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4421-2900 ต่อ 114  
2557-12-19 นม99502/1326 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4424-9357  
2557-12-19 นม94502/818 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหร็กบ้านทุกรี-บ้านโนนเพ็ด ของ สนง.เทศบาลตำบลวังหิน 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 85มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 85มกราคม 2558 0-4475-6626  
2557-12-19 นม76102/541 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบ Cape Seal ของ อบต.ดอนเมือง 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4424-9598  
2557-12-19 สธ0723/1288 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 สธ0727/1293 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม52202/2486 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรนีต จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 มกราคม 2558 0-4431-3060  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31884 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเฝือกปูน Slab สำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 470 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31886 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อขนาด 4x4 นิ้ว จำนวน 72,000 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31885 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนังตำแหน่งให้สารน้ำทางหลอดเลือด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31887 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว ชนิด lrrigate นาด 50cc. จำนวน 6,030 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธัวาคม -2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธัวาคม -2557 - 5 มกราคม 2558 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว30569 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 8 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31479 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครร่าชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31761 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31264 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurment.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31134 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31758 ลว18ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-19 นม88102/1392 ลว18ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2557-12-19 นม88102/1382 ลว17ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านบึงทับช้าง - หมู่ 156 บ้านหนองกระดังงา ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2557-12-19 รง0406.5/2540 ลว17ธ.ค.57 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชส ประกาศสอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2557 0-4441-6957  
2557-12-19 นม0032.101.4/ว31727 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักแพทย์(บ้านเดี่ยว) ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ หจก. ช.เจริญทรัพย์ คอนสตรัคชั่น2012 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-19 ศธ04063.112/246 ลว15ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองปรึก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรม ของ โรงเรียนบ้านหนองปรึก 0 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 0-8958-8967-4  
2557-12-18 นม0032.001.8/ว219 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-12-18 มท0120.04/482 ลว18ธ.ค.57 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 3 ชั้น 12 หน่วย จำนวน 1 หลัง ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) 0 วันที่18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 14 มกราคม 2558 0-4424-2995 ต่อ 36440,36441  
2557-12-18 นม52772/1208 ลว18ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิิ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธ์ 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 มกราคม 2558 0-4420-6168  
2557-12-18 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ นม52772/1201 ลว18ธ.ค.57 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธ์ 0 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 มกราคม 2558 0-4420-6168  
2557-12-18 นม0032.101.4/ว31859 ลว17ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบชา จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-18 นม0032.101.4/ว31883 ลว17ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดแก๊สเอทธิอ๊อกไซด์ จำนวน 380 โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 5 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-18 นม57402.4/ว1739 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 0-4444-7050 หรือ wwwGprocurent.go.th  
2557-12-18 นม57402.4/ว1737 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 0-4444-7050 หรือ wwwGprocurent.go.th  
2557-12-18 นม56702/1008 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวขาว ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 36 รายการ ของ สนง.เทศบาลตำบลลาดบัวขาว 0 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557 0-4475-6755  
2557-12-18 ศธ04063.111/230 ลว17ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองบอน ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียนฯ ของ โรงเรียนบ้านหนองบอน 0 วันที่ 17 - 27 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ธันวาคม 2557 0-4439-9055  
2557-12-18 นม52002/10370 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อขนม และของเล่นเด็ก งานวันเด้กแห่งชาติ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4423-4737  
2557-12-18 นม52002/10359 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 257 - 5 มกราคม วันที่ 18 ธันวาคม 257 - 5 มกราคม 0-4423-4738  
2557-12-18 นม96302/569 ลว17ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ของ อบต.หนองบัวละคร 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 0-4424-9013  
2557-12-18 นม88602/ว835 ลว17ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีวึก ของ อบต.ชีวึก 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4496-0001  
2557-12-18 นม73802/1691 ลว17ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องครัวและห้องน้ำ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือwww.gprocurement.go.th  
2557-12-18 รง0406.5/2529 ลว16ธ.ค.57 สถาบันฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ อาคารโรงงานช่างเชื่อม ของ สถาบันฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 257 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-4441-6957  
2557-12-18 นม1118/4429 ลว16ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ เคปซีล ทางไปบ้านบุบง บ้านปอแดง หมูที่4 ของ ที่ว่าการอำเ๓อปักธงชัย 0 วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 - ธันวาคม 2557 0-4445-1658  
2557-12-18 นม71202/2145 ลว16ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 6 มกราคม 2558 0-4498-2521  
2557-12-18 นม71202/2144 ลว16ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 6 มกราคม 2558 0-4498-2521  
2557-12-18 นม93402/1163 ลว15ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองนกเขียน 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 257 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-4436-0291  
2557-12-18 - โรงเรียนบ้านดงพลอง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานแบบองค์การฯ ของโรงเรียนดงพลอง 0 วันที่ 15 - 26 ผธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 0-87232900-6  
2557-12-18 นม52003/10262 ลว15ธ.ค.57 สำนักงนเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2557-12-17 นม52662/3287 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ต และบริการเชื่อมต่ออินเตอรืเน้ตแบบไร้สาย ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 0-92-5111-5  
2557-12-17 นม0027.0018/ว214 ลว17ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-17 ศธ0544/4762 ลว17ธ.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 7 มกราคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-12-17 นม52372/ว421 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 13 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 0-4421-3262  
2557-12-17 นม82002/1141 ลว16ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายย้านกระถิน- บ้านโนนลาว ของ อบต.ลำคลองหงษ์ 0 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 0-4475-6380 หรือ www.lamknokhong.com  
2557-12-17 นม52702/ว125 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองมะค่า ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-12-17 นม52702/ว126 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงน้ำแข็ง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-12-17 นม0032.101.4/ว31762 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2557 วันที 26 ธันวาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-17 นม52702/ว126 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงน้ำแข็ง บ้านหนองคู หมู่ที่2 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-12-17 นม52702/ว125 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองมะค่า ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-12-17 นม52272/ว186 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 0-4497-8076  
2557-12-17 นม0032.101.4/ว31740 ลว16ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-17 นม0032.101.4/ว31751 ลว16ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายเครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลลูน จำนวน 200 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-17 นม0032.101.4/ว31744 ลว16ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียม แบบใช้สายยึดกระดูก จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-17 ศธ04063.096/193 ลว16ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 0 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-17 นม76202/ว833 ลว16ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.สายบ้านสี่เหลี่ยม ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 0-4497-1743-4, 0-8958-2785-6 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-17 ศธ04063.023/ว163 ลว15ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 202/26 ของ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-8128-2162-8  
2557-12-17 นม0032.101.4/ว31360 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาจ้างบริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท อาร์.ที.ไทย เมดิคอล จำกัด 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-17 นม0032.101.4/ว31738 ลว15ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 50 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-17 ศธ04063.152/116 ลว15ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ของ โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 0 วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2557 0-8106-7206-1  
2557-12-17 - สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศประมูลจ้าง จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2558 0-6108-3647-1 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-17 ศธ04063076/184 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนชุมชนดอนไพล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนชุมชนดอนไพล 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 0-8799-4417-2, 0-8176-0350-6 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-17 ศธ04063.151/161 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านจอมศรี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านจอมศรี 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 0-4443-0053, 0-8170-9626-2  
2557-12-17 ตผ0044นม/736 ลว12ธ.ค.57 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไม่ได้ใช้ในราชการ จำนวน 22 รายการ ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557 0-4424-2625 ต่อ 202  
2557-12-17 ศธ04063.176/171 ลว11ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนหนองม่วงหวาน 0 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 0-4443-0610 หรือ www.mungwanschool@hotmail.com  
2557-12-16 นม0027.001.8/ว213 ลว16ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 500 ชิ้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 0-4439-5000  
2557-12-16 นม80602/329 ลว15ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพล ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.พลับพลา 0 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 6 มรกาคม 2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 6 มรกาคม 2558 0-4449-1788 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-16 นม1018/6139 ลว16ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอโนนสูง ประกาศ (TOR) ซ่อมแซมผิวถนนลาดยางผิว เคปซีลฯ จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง 0 - - 0-4432-6359  
2557-12-16 นม60802/861 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเอเสริมผิวจราจรหินคลุก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 16 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2558 0-6108-3647-1 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-16 นม910028/737 ลว15ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาบ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-4449-5023-4 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-16 นม52972/2778 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ทางเข้าเทศบาลตำบลสุรนารีเชื่อมต่อถนนเดินดิน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุนารี 0 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12  
2557-12-16 นม53702/950 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคาคลุมบ่อทรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12  
2557-12-16 52002/10280 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าห่มนวมกันหนาว จำนวน 2,000 ผืน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 0-4423-4734 ต่อ 1409  
2557-12-16 นม55302/1195 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างขยายผิวจราจร ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 0-4496-1001-2  
2557-12-16 นม0032.001.4/116 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมตคอลโทน จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-16 นม0032.001.4/109 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-16 นม60802/849 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระประกาศประมูลจ้างขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณ คลองกุดพิมาน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 15 - 23 ธีนวาคม 2557 วันที่ 15 - 23 ธีนวาคม 2557 061-0836471 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-16 นม0032.001.4/102 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่งไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทน จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-12-16 นม0032.101.4/ว31764 ลว16ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 6 มกราคม 2558 0-4423-5146  
2557-12-16 นม0032.101.4/ว31493 ลว15ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยา LO Lamina Case จำนวน 30 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 16 มกราคม 2558 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-16 ศธ04063.191/282 ลว15ธ.ค.57 โรงเรียนวัดหนองนา ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนวัดหนองนา 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-16 ศธ04063.060/324 ลว15ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ประกาศสอบราคาทำการจ้างซ่อมแซม อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านพระพุทธ 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-8126-6806-0, 0-8942-8433-4, 0-8214-0955-7  
2557-12-16 ศธ04063.038/ว121 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนลุงถอนราษฎร์อุทิศ ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนลุงถอนราษฎร์อุทิศ 0 วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557 0-4443-0228, 0-8187-9584-2  
2557-12-16 ทส1114/1965 ลว10ธ.ค.57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานที่จัดแสดงนกกระเรียนโลก จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4493-4532 หรือwww.zoothailand.org  
2557-12-15 นม52005/10260 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถจกรยานยนต์ จำนวน 10 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 0-4424-1500  
2557-12-15 นม0022.01/1922 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 0-4424-4311 หรือ www.dpt.go.th  
2557-12-15 คค0710/นม/4530 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวะัดนครราชสี ประกาศประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนภายในเขตพื้นที่จังหวัคนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวะัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 0-4432-7497-9  
2557-12-15 ศธ0544/4722 ลว15ธ.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาด อาคาร 6A,อาคาร 6B,อาคาร 6Cอาคาร12,อาคาร19,อาคาร20 และอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน9 จำนวน 7 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 7 มกราคม 2558 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-12-15 นม0032.001.8/ว211 ลว15ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม98402/ว722 ลว12ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โนนยอ 0 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 0-4448-7975 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม85501.2/309 ลว12ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2557 0-4475-6738  
2557-12-15 นม80602/ว1030 ลว12ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเที ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านยางสามต้น ของ อบต.พังเทียม 0 วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม93001/1108 ลว12ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ของอบต.พันชนะ 0 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 0-4424-9241  
2557-12-15 นม93001/1111 ลว12ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประหกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ อบต.พันชนะ 0 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 0-4424-9241  
2557-12-15 นม58402/1548 ลว12ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคตามโครงการเทศบาลเพื่อชุมชน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-12-15 นม0032.123/ว31496 ลว12ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาล ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 0-4423-5078, 0-4425-2012  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว30969 ลว12ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 ศธ04063.186/140 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อทะมวงสามัคคี ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านห้วยอ้อทะมวงสามัคคี 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 0-4443-0719  
2557-12-15 ศธ04063.188/128 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ประกาศสอบราคาทำการจ้่างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 0-4443-0719  
2557-12-15 ศธ04063.032/174 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหน่องไผ่ ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ ของ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 วันที่ 12 - 22 ธนวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธนวาคม 2557 0-8449-7935-2  
2557-12-15 ศธ04063.049/ว149 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 0 วันที่ 12 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 24 ธันวาคม 2557 0-8928-5292-1  
2557-12-15 ศธ04063.094/400 ลว12ธันวาคม57 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 0 วันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2557 0-8187-7726-5  
2557-12-15 ศธ04063.019/ว189 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 2 รายการ ของ โรงเรียนโนนตาพรม 0 วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557 0-8107-6279-3  
2557-12-15 ศธ04063.044/ว287 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนวัดเหมสูง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ของโรงเรียนวัดเหมสูง 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-9344-1961-2 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-15 นม81102/774 ลว11ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจอน Cape Seal สายบ้านมาบตะโกเอน หมู่ที่2 ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 11 ธันวาคม - 6 มกราคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม - 6 มกราคม 2557 0-4475-6694 ,0-8126-5085-8  
2557-12-15 - โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ของ โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 0 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 0-8154-7460-9 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-15 ศธ04063157/ว160 ลว12ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพฐ. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพฐ. 0 วันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2557 0-4443-0000 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-15 ศธ04063.043/176 ลว11ธ.ค.57 โรงเรียนวัดหินมงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนวัดหินมงคล 0 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-15 ศธ04063.027/ว196 ลว11ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองขาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 08-1999-7560 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม0032.301/ว1516 ลว11ธ.ค.57 โรงยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถนะปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ประทาย 0 วันที่ 11 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 23 ธันวาคม 2557 0-4448-9011-3 ต่อ 103 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 พม2108/ปม/10549 ลว11ธ.ค.57 การเคหะแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ฯ จังหวัดนครราชสีมา (ปากช่อง2) ของ การเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 0-2351-6144 หรือ www.nha.co.th  
2557-12-15 วธ0426/ว5029 ลว11ธ.ค.57 สำนักศิลปากรที่12 นครราชสีมา ประกาศ ประกวดราคาจ้างบูรณะวัดพระธาตุหนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชียภูมิ ของ สำนักศิลปากรที่12 นครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4447-1518 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 กษ0316.14/260 ลว11ธ.ค.57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแ ประกาศประกวดราคางานจ้างทำบานระบายน้ำฯ,โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติลำแชะของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ 0 วันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4424-9470 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 กษ0316.14/260 ลว11ธ.ค.57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแ ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานขุดลอกคลองธรรมชาติลำแชะ,งานจ้างทำบานระบายน้ำฯของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ 0 วันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4424-9470 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 กษ0316.11/287 ลว11ธ.ค.57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานขุดลอกคลองลำพระเพลิง ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 0 วันที่ 11 - 16 ธัันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4475-6379 หรือ gprocurement.go.th  
2557-12-15 ทส1413.5/2452 ลว11ธ.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศ ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอย จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 159.292 ไร่ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 0-4424-2619  
2557-12-15 นม0009/ว707 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 0-4424-4799 หรือ WWW.GPROCUREMENT.GO.TH  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว31129 ลว11ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ราการเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบปรับอุณหภูมิได้ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 -23 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว31128 ลว11ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑืทางการแพทย์รายการเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วีนที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว31127 ลว11ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑืทางการแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว30926 ลว11ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการเข็มแีดยา จำนวน 36480 กล่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11- 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว31124 ลว11ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อเวชภััณฑ์มิใช่ยา รายการ กระบอกฉีดยาอินซูลีน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม58502/ว465 ลว9ธ.ค.57 สำนักวานเทศบาลตำบลห้วยแถลง ประกาศ ประกาวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนประชาชื่น ของ เทศบาลตำบลห้วยแถลง 0 วันที่ 11 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 0-4439-1421 ต่อ 16 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม80402/ว2232 ลว9ธ.ค.57 องค์การบริหารส่วนตำบลพยาเย็น ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพยาเย็น 0 วันที่ 15 - 30 ะนวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม - 5 มกราคม 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocuremrnt.go.th  
2557-12-15 ศธ04063.003/ว303 ลว9ธ.ค.57 โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี ประกาศ สอบราคาทำการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 0-4439-9053 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 ศธ04063.003/ว303 ลว9ธ.ค.57 โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี ประกาศ สอบราคาทำการจ้างก่อสร้างปรับปรุงว่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 0-4439-9053 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว30880 ลว9ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ รายการชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-+4427-1124  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว30789 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ผลการประกวดราคารายการจ้างบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4427-5249  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว30891 ลว8ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศ ผลการเปิดซองสิบราคาวื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นดามกระดูกชนิดหัวล็อคไททาเนียมและสกรู ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-15 นม0032.101.4/ว30900 ลว4ธค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นคลุมปราศจากเชื้อและชุดปูคลุมผ่าตัดหัวใจของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-12 นม0118/8044 ลว12ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ปรกาศ ประกวดราคาจ้างขุดลอกบึงบ้านเขว้า บ้านเขว้า หมู่ที่11 ของ อำเภอเมืองนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2557 0-4424-2015  
2557-12-12 ศธ0544/4685 ลว12ธ.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586  
2557-12-12 นม0118/8043 ลว12ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างภนนลาดยางผิวเรียบเคพซีล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2557 0-4424-2015 หรือ  
2557-12-12 นม94202/792 ลว11ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำมูล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มตะกุดขี้เหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ 2 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำมูล 0 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 0-4476-1805 หรือ www.lummoon.go.th  
2557-12-12 สธ0412.1/ว511 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลชื่อผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักยานยนต์ จำนวน 5 คัน ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 พิจารณาให้ บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด 0 - - 0-4421-2900 ต่อ114  
2557-12-12 นม77102/3213 ลว11ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 0-4497-2445 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-12 วธ0426/ว4990 ลว11ธ.ค.57 สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ของ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2557 0-4447-1518 หรือ www.finearts.go.th  
2557-12-12 ศธ04063.106/ว227 ลว11ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านปรางค์ ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านปรางค์ 0 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-12 คค0623.2/1.3/6891 ลว9ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกาศแก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อนคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 - - 0-4424-2047 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-12 นม0032.101.4/ว31040 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ราชสีมากิตต์ จำกัด 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-12 ยท1111/(ยอ.)/10031 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภ ประกาศ ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 7/2557 ของสำนักงาน ป.ป.ส. 0 - - 0-4432-7015 ต่อ 107  
2557-12-12 นม77102/3211 ลว11ธ.ค.57 ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 17 จุด ของ ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 0-4497-2445 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-12 นม009/4727 ลว8ธ.ค.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น1 (คันละไม่เกิน 45 ที่นั่ง) จำนวน 20 คัน ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 19 ธันวาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-12-12 นม52802/640 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2557 0-4475-6257 ต่อ 12 หรือ www.nbsa.go.th  
2557-12-12 กษ0613(ศวต)/725ลว8ธ.ค.57 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-4432-8578  
2557-12-12 นม55302/2180 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) และประตูเปิดปิดน้ำคำพา ของ เทศบาลคตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 11 - 23 ธันวาคม วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-12 นม0032.101.4/ว30927 ลว8ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องโมดูลวัดระดับการนอนหลับขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม(มหาชน) 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-12 นม52402.7/ว1469 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายไชโย ข้างบ้านคุณวิชัย เกษมศิลป์ ของ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 12 - 25 ธันวามคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวามคม 2557 0-4428-4649-8 ต่อ 19 หรือ www.nmt.or.th  
2557-12-12 นม52432/873 ลว 11ธ.ค.57 สำนักงานเทสบาลตำบลเมืองคง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายลูกเสือชาวบ้าน ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 0-4445-9077 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-12 ศธ04063058/ว138 ลว11ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม ของ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 0 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 08-8591-4743  
2557-12-12 ศธ04063.178/ว198ลว8ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 09-0186-3540 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-12 นม0009/4768 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gqrocurement.go.th  
2557-12-12 ศธ0403.013/159ลว8ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านช่องโค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซอาคาร ป1ฉ ของโรงเรียนบ้านช่องโค 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 08-4732-0047  
2557-12-12 ศธ04063.108/ว218 ลว9ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ ประกาศราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 ของ โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 0 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 08-3364-2431 www.korat2.go.th  
2557-12-12 นม96202/ว548 ลว11ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร 0 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 0-4424-9655 หรือ www.NONGSAI.  
2557-12-12 นม0032.101.4/ว30128ลว1ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อใบมีดกำจัดขน(Clipper) จำนวน 10,000 ใบ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-12 ศก0032/4475 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.ssko.moph.go.th  
2557-12-11 นม8802/807ลว9ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.Khamsomboon.go.th  
2557-12-11 นม76002/635 ลว9ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน 0 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 0-4400-9806 หรือ www.dontanin.go.th  
2557-12-11 นม88802/815 ลว9ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่6 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย ของ ที่ทำการอบต.ดอนมัน 0 วันที่ 11 ธันวาคม - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม - 24 ธันวาคม 2557 0-4475-6560 ต่อ15 www.donmun.go.th  
2557-12-11 นม84004/2035 ลว9ธ.ค.57 ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประกาศประกวดราคาจ้างก่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก 0 วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2557 0-4435-7936 หรือ www.nongjabook.go.th  
2557-12-11 นม84004/2028 ลว9ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ระยะที่ 3 ถนน มทศ. ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก 0 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 0-4435-7936 หรือ www.nongjabook.go.th  
2557-12-11 นม57402.4/ว1697 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 9- 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม0032.001.8/ว208 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 0-4439-5000 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 กห0482.65/6911ลว9ธ.ค.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยา ATORVASTATIN TAB.40 MG.(crystaline form) จำนวน 1 รายการ 0 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-12-11 นม78502/1244 ลว9ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 0-4496-1107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม56102/1450ลว8ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนร่มไทร ของเทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม82502/ว1511 ลว9ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศ สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ผานไถและผานดัน ของ องคืการบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 0 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 0-4445-7286 ต่อ 16 หรือ 08-1266-4272  
2557-12-11 นม 82402/1019 ลว9ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละก ประกาศ ประมูลจ้างโครงการ สร้าง,ปรับปรุงถนน จำนวน 10 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 30 ะันวาคม 2557 08-6466-2233 หรือ www.gprocurerment.go.th  
2557-12-11 นม53702/924ลว9ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ และโครงการวางท่อระบายน้ำฯ จำนวน 1 โครงการ ของเทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 9 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2557-12-11 ศธ04063.134/ว290 ลว9ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองไทร ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ.่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ชอง โรงเรียนบ้านหนองไทร 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 08-9582-6211 หรือ www.gprocurerment.go.th  
2557-12-11 - ลว9ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ ประกาส สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันทีี่ 9 - 19 ะันวาคม 2557 08-199-97-854 หรือ 09-404-22-201  
2557-12-11 นม0032.001.4/135 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น ของโรงพยาบาลปากช่องนานา 0 วันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม76002/631ลว8ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีรักษา หมู๋ที่ 2 ของอบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557 0-4400-9806 หรือ www.dontanin.go.th  
2557-12-11 นม98802/848 ลว8ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารตำบลบุ่งขี้เหล

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำชนิดฝาเหล็กและสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก

0 วันที่ 8 - 223 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 223 ธันวาคม 2557 044-249- 083 ต่อ 14 หรือ www.gprocurerment.go.th  
2557-12-11 นม1118/4292ลว8ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ประกาศประกวดราคาจ้างขุดคลองลำประโคน หมู่ที่ 3 ตำบลลำนางแก้ว ของอำเภอปักธงชัย 0 วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 0-4445-1658 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 ศธ04063.082/ว196 ลว9ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงบซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 0 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 044--430-496 หรือ www.gprocurerment.go.th  
2557-12-11 - ลว8ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนเรียนแบบ สปช 105/26 และ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ของ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 0 วันที่ 8 -18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 -18 ธันวาคม 2557 08-3124-0820 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม52462/1394 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโนนน้อย หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-11 คค0623.1.1/3/2569 ลว8ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศ ประกวดราคางานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 255 7 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 044-245-181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม57402.4/ว1706ลว9ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านนายเหลื่อม ปราบภัย ของเทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 คค0623.1.1/3/2568 ลว8ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมากิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 044-245-181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 คค0623.1.1/3/2557 ลว8ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่1

ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวคอนกรีต ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 

0 วันที่ 8 -12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาวคม 2557 044-245-181ต่อ17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม57402.4/ว1702ลว9ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งสวัสดิ์ (ช่างน้อยดีเซล) ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 คค0623.1.1/3/2555 ลว8ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงฯ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 นม0022.01/1859 ลว11ธ.ค.57 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 0-4424-4311 หรือ www.dpt.go.th  
2557-12-11 นม0032.101.4/ว30905ลว8ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Bioprostesis Valve)จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 ศธ04063.179/148 ลว9ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองโสน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนบ้านหนองโสน 0 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 08-1997-3807  
2557-12-11 ศธ04063015/161 ลว8พ.ย.57 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช105/29 ของ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 0 วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4443-0314  
2557-12-11 คค0623.2/1.3/6883 ลว9ธ.ค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวงฯ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนคงบคุม 0205 ตอนโคกกรวด-ทางแยกนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 0-4424-2047 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-11 ศธ04063.041/ว170 ลว8ธ.ค.57 โรงเรียนหนองบัวยอดแก้ว ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน รางน้ำสังกะสี ของ รร.หนองบัวยอดแก้ว 0 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 0-8118-5535-3,0-9879-2517-3,0-9333-6405-1  
2557-12-09 คค0623/พ.1/135,132 ลว8 ธ.ค.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข2068 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 นม52006/10126,10133 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4423-4763  
2557-12-09 นม0012(2)/ว70 ลว9ธ.ค.57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว,ป้ายชื่อ,ประตูเข้า-ออก และห้องน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของ สนง.ขนส่ง จ.นม. 0 วันที่9 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 0-4437-1663  
2557-12-09 นม91902/680 ลว8ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำเข้าสระ(หนองคูขาดน้อย)บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ของ อบต.บ้านแปรง 0 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 0-4424-9748  
2557-12-09 นม71202/2106 ,2107ลว8ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขนงพระใต้ หมู่ที่2 ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14  
2557-12-09 นม91002/710 ลว8ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่5 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-4448-5023-4  
2557-12-09 นม81302/912 ลว 8ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 นม52462/1381 ลว8ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบลูกข่ายเสียงไร้สายภายในตำบลรังกาใหญ่ ของสนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 นม59404/997 , 998 ลว8ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 55 คน ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2557-12-09 นม54802/ว747 ลว8ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-12-09 วธ0426/ว4909 ลว8ธ.ค.57 สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปรางค์บ้านปรงค์ ของ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 0-4447-1518 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 ศธ04063.172/ว186ลว8ธ.ค2557 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน,อาคารประกอบ ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 08-7378-7667  
2557-12-09 ศธ04063.026/ว96ลว8ธ.ค.2557 โรงเรียนบ้านสวนปอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ(ใต้ถุนโล่ง) ของ โรงเรียนบ้านสวนปอ 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-4443-0139  
2557-12-09 ศธ04063.026/ว97ลว8ธ.ค.2557 โรงเรียนบ้านสวนปอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ 202/26 ของ โรงเรียนบ้านสวนปอ 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-4443-0139  
2557-12-09 ศธ04063.179/146 ลว8ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองโสน ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกปบของ โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 - - 08-1997-3807  
2557-12-09 นม0032.302/2111 ลว8ธ.ค.2557 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดตัั้งพื้น จำนวน 1 โคม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 0-4449-1161 ต่อ137,147 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 นม0032.101.4/ว30933ลว8ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ gas nitric oxide พร้อม gas จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 นม0032.101.4/ว30925ลว8ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 13 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที ่8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 นม0032.001.4/88 ลว8ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 แบบตอกเข็ม คอร.ที่สถานีอนามัยโนนเต็ง อ.คง 0 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ159,301 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-09 นม0032.101.4/ว30743ลว3ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-09 นม0032.101.4/ว29982ลว27พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องฟอกอากาศชนิดติดดเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอสไอซี เมดิเทค 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-09 นม0032.101.4/ว29968ลว26พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซือ้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ทำด้วยวัสดุกราฟไฟท์ ฯ จำนวน 120 ชิ้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป 0 - - 0-4423-5145  
2557-12-09 นม0032.101.4/ว29860 ลว25พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดปริมาตรลม สำหรับใช้กับเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอ็ม ดี อี 0 - - 0-4423-5254  
2557-12-08 นม0030/14478 ลว4ธ.ค.57 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สนง.ประกันสังคมนครราชสีมา และสาขาปากช่อง ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 0-4495-8512 ต่อ 10 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2557-12-08 นม73503/ว1082 ลว4ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา, บ้านตะกุด หมู่ที่ 7, 11 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 0 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 0-4497-4222 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-08 นม89702/ว703 ลว4ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ็ 0 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 0-4430-1115 หรือ www.tago.th  
2557-12-08 นม72502/ว1128 ลว4ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศประมูลก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน 0 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 0-4498-4061-2  
2557-12-08 ตผ0044นม/708 ลว4ธ.ค.57 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารและซ่อมแซมเชิงชายอาคาร จำนวน 2 หลัง ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557 0-4424-1047 ต่อ 202, 204  
2557-12-08 คค0623.1.1/3/2525 ลว4ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรังปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2150 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-08 คค0623.7/1.3/2558 ลว4ธ.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-08 นม0032.101.4/ว.30365 ลว4ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อช่วยจัดท่าผู้ป่วยขึ้นชาหยั่งชนิดปรับได้ด้วยมือเดียวและแท่นรองเท้าเป็นชนิดแบน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-08 ศธ04063.127/ว194 ลว4ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองขาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 จำนวน 1 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง โครงหลังคาเหล็ก)ของ ร.ร.บ้านหนองขาม 0 วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557 08-1999-7560  
2557-12-08 ศธ04063.149/ว98 ลว4ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านโคกพลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ฉ และอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านโคกพลวง 0 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 0-4443-0615  
2557-12-08 ศธ04063.168/208 ลว4ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ฉ ของ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 0 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 08-9721-5109 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-08 ศธ04063.179/138 ลว4ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหนองโสน ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-12-08 นม0032.301/2543 ลว4ธ.ค.57 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารนวดแผนไทย ของ โรงพยาบาลจักราช 0 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 0-4439-9641-2 ต่อ 172  
2557-12-08 นม0032.301/2542 ลว4ธ.ค.57 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ของ โรงพยาบาลจักราช 0 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 0-4439-9641-2 ต่อ 172  
2557-12-08 นม73503/ว1076 ลว3ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 0 - - 0-4497-4222  
2557-12-08 กษ0616(3)/4371 ลว3ธ.ค.57 สำนักงานปศุสัตว์เขต3 ประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีน วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแทพย์ รวม 4 กลุ่ม จำนวน 31 รายการ ของ สนง.ปศุสัตว์เขต3 0 วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557 0-4437-1553  
2557-12-08 ตช0029.514/5439 ลว3ธ.ค.57 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง ของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 0 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 0-4421-2039  
2557-12-08 ศธ04063.181/ว7 ลว3ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105/26 ของ โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 0 วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557 08-1725-2114  
2557-12-08 ศก0032/4435 ลว3ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทของแห้งและประเภทข้าวสาร จำนวน 2 กลุ่ม ของ รพ.ขุขันธ์ 0 วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-04 คค0623.1.1/3/2481 ลว2ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-04 คค0623.1.1/3/2505 ลว2ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันขายแบบประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 202 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 - 0-4424-5181 ต่อ 17  
2557-12-04 คค0623.1.1/3/2510 ลว3ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2150 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-04 คค0623.1.1/3/2512 ลว3ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สสภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2369 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-04 นม96902/280 ลว2ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.ตะเคียน 0 วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557 0-4493-8865 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-04 นม0032.124/ว.24465 ลว4ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 23 ธันวาคม 2557 0-4429-5614 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-04 นม0032.123/ว.30767 ลว3ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-04 ศธ04063.154/ว.164 ลว3ธ.ค.57 โรงเรียนบ้านตะโก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านตะโก 0 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 0-4439-1195 , 08-9844-6957  
2557-12-04 นม0032.101.4/ว.30541 ลว2ธ.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเอตร์ความเร็วสูงฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สีมาเฮลธ์แคร์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-12-04 นม78602/1081 ลว3ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาแค หมู่ที่ 7 - บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 8 ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 3 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 22 ธันวาคม 2557 08-1955-2103  
2557-12-04 นม88402/ว.915 ลว2ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 ของ อบต.ช่อระกา 0 วันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4475-6285 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-04 นม60602/976 ลว3ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนสายบ้านพันดุง หมู่ที่ 1 - บ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ 7 ของ เทศบาลตำบลพันดุง 0 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 0-4475-6334 หรือ www.pandung.go.th  
2557-12-04 นม74602/ว859 ลว3ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนวน หมู่ที่ 16 - บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 ของ อบต.คูขาด 0 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 0-4424-9274  
2557-12-04 นม81302/903 ลว3ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 70 คน ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557 0-4446-9262  
2557-12-04 นม87202/763 ลว3ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของ อบต.สมบูรณ์ 0 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 0-4475-6594 หรือ www.Khamsomboon.go.th  
2557-12-04 นม 55203/2901 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 10 ของสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง 0 3-16 ธ.ค. 57 26 ธ.ค. 57 0-4437-9473  
2557-12-04 นม 0032.101.4/ว 30529 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องรักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดปรับรูปแบบแสงเลเซอร์ได้ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 3-11 ธ.ค. 57 18 ธ.ค. 57 0-44235254  
2557-12-04 นม 2618ว 2873 ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาหารหอประชุมอำเภอเมืองยาง และประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 0 1-12 ธ.ค. 57 1-12 ธ.ค. 57 0-4422-9111  
2557-12-04 นม 2918/2520 ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ อำเภอลำทะเมนชัย

0 3-16 ธ.ค. 57 3-16 ธ.ค. 57 0-4496-4003  
2557-12-03 คค0623.2/1.36765 ลว.2ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกสวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข2256 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 2- 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4424-2047 ต่อ 18 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-03 นม81002/904, 903 ลว2ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ของ วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 0 วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 0-4436-7096 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-03 ตช0018(นม).13/11278,11274 ลว.2ธ.ค.57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2- 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4424-4297  
2557-12-03 นม52462/1364 ลว2ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-12-03 นม93001/1075 ลว1ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ของ อบต.พันชนะ 0 วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 0-4424-9241 หรือ www.panchana.co.th  
2557-12-03 นม52102.3/2172 ลว2ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล และ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของ สนง.เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayacity.go.th  
2557-12-03 ศธ0586(กค)/33463 ลว1ธ.ค.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4423-3000 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-12-03 นม52102.3/ว114 ลว2ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล1 ของ สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayacity.go.th  
2557-12-03 คค0623.2/1.3/6764 ลว2ธ.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง หมายเลข204 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่2 0 วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-03 นม0027.101.4/ว30520 ลว1ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก จำนวน 930,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-12-03 ศธ0530.1(8()ว/4939 ลว.27พ.ย.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรกาศสอบราคาซื้อไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง จำนวน 83 ชุุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 27 พฤษศจิกายน - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤษศจิกายน - 17 ธันวาคม 2557 0-4375-4044, 0-4375-4322 - 4 ต่อ 1271  
2557-12-02 นม52772/1136 ลว28พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมใจพัฒนา ฯ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2557-12-02 นม52005/9841 ลว28พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 20 รายการ ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4424-1500  
2557-12-02 นม52812/ว1396 ลว1ธ.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ สนง.พุดซา 0 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4421-5444 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-12-02 คค0623/พ.1/117 ลว 1ธ.ค.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4424-2871ต่อ 27  
2557-12-02 นม0022.01/ว6411 ลว2ธ.ค.57 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ของ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4424-4311 หรือ www.dpt.go.th  
2557-12-02 คค0623/พ.1/125 ลว 1ธ.ค.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4424-2871  
2557-12-02 คค0623/พ.1/114 ลว 1ธ.ค.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4424-2871  
2557-12-02 นม2918/2474 ลว2ธ.ค.57 ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย ประกาสสอบราคาจ้างขุดลอกสระน้ำหนองเลิง ของ ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย 0 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4496-4003  
2557-12-02 นม73503/ว1064 ลว1ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา บ้านตะกุด หมู่ที่ 7,11 ของ ที่ทำการอบต.กำปัง 0 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4497-4222  
2557-12-02 คค0623/พ.1/122 ลว 1ธ.ค.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4424-2871  
2557-12-02 กษ0810.06/157 ลว1ธ.ค.57 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4437-1659 หรือ www.ldd.go.th  
2557-12-02 นม0032.101.4/ว.30369 ลว1ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย สำหรับทารก จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 0 - - 04423-5245  
2557-12-02 กษ0810.06/161 ลว1ธ.ค.57 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4437-1659 หรือ www.ldd.go.th  
2557-12-02 นม0032.101.4/ว.30528 ลว1ธ.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรจเชื้อวัณโรค ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2557 0-4423-5145  
2557-12-02 คค0623.7/1.3/2488 ลว1ธ.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั้่งยืน ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0502ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-02 นม73802/1609 ลว1ธ.ค.57 ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบ ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการื ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 1 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 16 ธันวาคม 2557 0-4475-6454  
2557-12-02 นม91002/690 ลว 1ธ.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตัดเรือ หมู่ที่ 6 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557 0-4448-5023-4  
2557-12-02 นม77602/763 ลว 1ธ.ว.57 ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาล ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557 0-4475-6277-8  
2557-12-01 คค0623/1.3/2446 ลว1ธ.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดรคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 คค0623.1.1/3/2459 ลว27พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดรคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 นม52202/2351 ลว28พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองปากช่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองปากช่อง 0 - - 0-4431-3060 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 นม0032.101.4/ว.30147 ลว27พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายระบบปราศจากเชื้อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 0-4423-5145  
2557-12-01 คค0623.7/1.3/2460 ลว27พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 นม0032.101.4/ว.30127 ลว27พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 0-4423-5145  
2557-12-01 นม75802/ว1203 ลว26พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายคลองซอย4ซ้าย) ของ ที่ทำการอบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2557-12-01 นม75802/ว1203 ลว26พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายคลองซอย4ซ้าย) ของ ที่ทำการอบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2557-12-01 นม94502/756 ลว.27 พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่6 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4475-6626  
2557-12-01 นม2518/3034 ลว.27พ.ย.2557 ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตร ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ ของ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว 0 วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 0-4422-8246  
2557-12-01 นม55402/9888 ลว1ธ.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิจจสามัคคี) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 18 ธันวาคม 2557 0-4423-4738  
2557-12-01 นม75302/372 ลว28พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านทับควาย-บ้านทุ่งพิกุลทอง)บ้านทับควาย หมู่ที่ 5 ของ ที่ทำการองค์การอบต.ชีวาน 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4424-9186 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 คค0623.1.1/3/2449 ลว28พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 คค0623.2/1.3/6648 ลว28พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดรคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-01 คค0623.2/1.3/6656 ลว28พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวปแอสฟัลต์ ทางหลวงหมาบเลข 2256 ตอนควบคุม 0200ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-01 คค0623.1.1/3/2449 ลว28พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 นม55402/ว735 ลว28พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกาศประมูลก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด้กเล็ก(สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 0-4424-9359 ต่อ15หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 คค0623.2/1.3/6656 ลว28พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0200ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-01 คค0623.2/1.3/6648 ลว28พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-12-01 คค.623.7/1.3/2458 ลว.27พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15  
2557-12-01 นม55402/ว735 ลว28พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 0-4424-9359 ต่อ15หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 นม89702/ว690 ลว28พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สาย นม.ถ.156-02 บ้านโนนแก้ว-บ้านหนองไผ่) ของ อบต.ตะโก 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4430-1115 หรือ www.tago.th  
2557-12-01 นม0032.101.4/ว30121 ลว28พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อระบบวัดและแสดงผลการวัดน้ำทิ้งจากห้องพักผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย I-131 ที่ถังก่อนปล่อยทิ้งระบบฯ จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-01 ศธ 0530.1(8)/ว 4883 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครืองช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน 7 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 0-4375-4044,0-4375-4322-40 ต่อ 1271  
2557-12-01 ศธ 0530.1(8)/ว 4884 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร จำนวน 7 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0-4375-4044 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57  
2557-12-01 สธ0412.1/ว494 ลว28พ.ย.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกและสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ114  
2557-12-01 สธ0412.1/ว496 ลว28พ.ย.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ114  
2557-12-01 นม 52006/9704 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 25 พ.ย. - 11 ธ.ค. 57 25 พ.ย. - 11 ธ.ค. 57 0-4424-3500  
2557-12-28 นม 52662/3174 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนชาติพัฒนา บ้านพะไล ของเทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 0 28 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 28 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 0-4492-5111-5  
2557-11-28 นม0058402/ว1492 ลว27พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อฝังกลบบ่อขยะเดิมฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4429-7604 ต่อ5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-28 นม 58402/1495 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตรงข้ามบ้านนางจวบ แจ่มโอภาส หมู่ 7 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี อ.ปากช่อง 0 27 พ.ย. - 12 ธ.ค. 57 27 พ.ย. - 12 ธ.ค. 57 0-4429-6045  
2557-12-28 นม 76802/ว 764 องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น อ.คง 0 27 พ.ย. - 15,16 ธ.ค. 57 27 พ.ย. - 15, 16 ธ.ค. 57 0-4497-8539,085-2073109  
2557-11-28 คค0623/พ.1/108 ลว27พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก มาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-28 นม 52402.7/ว 1406 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก 0 27 พ.ย. - 17 ธ.ค. 57 28 พ.ย. - 17 ธ.ค. 57 0-4428-4647-8 ต่อ 19  
2557-11-28 คค0623/พ.1/100 ลว27พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างงานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-12-28 นม 0032.101.4/ว 30342 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Medical Stimulator System ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

0 27 พ.ย. - 9 ธ.ค. 57 9 ธ.ค. 57 0-4423-5249  
2557-11-28 คค0623/พ.1/105 /16 ลว27พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก มาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-28 คค0623/พ.1/97 /15 ลว27พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-28 นม0012(2)/ว62 ลว27พ.ย.57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว,ป้ายชื่อ,ประตูเข้า-ออก และห้องน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4437-1663 หรือ www.dltkorat.go.th  
2557-11-28 นม0032.101.4/ว30010 ลว26พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาวื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-28 นม0032.301/ว2986 ลว 28พ.ย.57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือขาวดำ 2 หัวตรวจ ของ โรงพยาบาลขามทะเลสอ 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4439-7149 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว29550 ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น จำนววน 100 ชุด 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-27 นม55102/ว1051 ลว26พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ มิตซุบีชิ สีเหลือง หมายเลขทะ้เบียน 84 3336 นม.ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-27 นม52462/1343 ลว26พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-11-27 นม53702/863 ลว26พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 0-4444-4840 หรือ www.chaecity.go.th  
2557-11-27 นม76202/ว840 ลว26พ.ย.557 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 รายการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 0-4497-1743-4 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว29679 ลว25พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-27 นม0218/3405 ลว26พ.ย.57 ที่ว่าการอำเภอคง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่1และหมู่6 ,ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่5 ของ ที่ว่าการอำเภอเมืองคง 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4445-9188 หรือ khong3004@hotmail.com  
2557-11-27 ศธ04064.033/263 ลว25พ.ย.57 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป 1 ฉ เตี้ย ป 1 ฉ สูง และอาคารหอประชุม ของ โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 0 - - 08-6261-3342 หรือ www.obec.go.th  
2557-11-27 นม52432/835 ลว26พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียน และ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 0-4445-9077 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว29522 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ (Bone cement c Antibiotic) จำนวน 300 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว29548 ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูมสันหลังส่วนคอและส่วนบนของทรวงอกทางด้านหลังฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-27 นม55102/ว1051 ลว26พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนไทย ประกาศ สอบราาคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ มิตซูบีชิ สีเหลิอง หมายเลขทะเบียน 84 3336 น.ม. ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนไทย 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว29680 ลว24พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-27 นม0032.123/ว.30085 ลว26พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ประกวดซื้อยาทางการแพทย์ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่16 ธันวาคม 2557 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว29542 ลว24พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว29417 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-27 นม0032.101.4/ว.28388 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-26 คค0623/พ.1/90,87ลว25พ.ย.57 สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข2 ของ สนง.ทางหลวงที่ 88(นครราชสีมา) 0 วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-26 คค0623.7/1.3/2410ลว24พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-26 คค0623.7/1.3/2407ลว24พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 226 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-26 คค0623.7/1.3/2404ลว24พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราายบนทางหลวงหมายเลข226 ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-26 ตช0018(นม).13/11024,11020 ลว25พ.ย.57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 6 โครงการ ของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-11-26 นม0032.101.4/ว29608ลว21พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างบริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ชนิด 16 Slice ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4423-5249  
2557-11-26 นม0032.101.4/ว29972ลว25พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผ้าก๊อตพับชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 4x4 นิ้ว ชนิดมี X-Ray Line จำนวน 24,000 ชุด ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-26 นม0032.101.4/ว29511ลว20พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบจ้างปรับปรุงท่อประปาหอพักชายทุ่งและปรับปรุงห้องเครื่องปั้มน้ำ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อ้วนการช่างโคราช 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-25 นม52003/9559 ลว24พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 0-4425-2397 ต่อ 1623  
2557-11-25 กษ0810/75ลว24พ.ย.57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร(ไดโลไมท์)พร้อมขนส่ง จำนวน 2,575 ตัน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29674ลว24พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible(Physio annuloplasty Ring)จำนวน 120 ชิ้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-25 นม53902/ว140ลว21พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29626ลว21พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 50 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29626ลว21พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด(Peripheral stent)จำนวน 60 เส้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29626ลว21พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29511ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29319 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พีเอสอี เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29316 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 57 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โนเบิล เมด 0 - - 0-4423-5245  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว.29315 ลว19ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคา Telescope 0 องศา 207 mm.(กล้องส่องตรวจโพรงจมูก) จำนวน 1 กล้อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว29312 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซือ้ Telescope 0 องศา 4.0 mm.(กล้องส่องตรวจโพรงจมูก) ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-25 นม0032.101.4/ว28714 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่บจก.เมดโทรนิค(ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-24 นม0032.301/2459 ลว21พ.ย.57 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ของ โรงพยาบาลจักราช 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 0-4439-9641-2 ต่อ 127หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-24 นม54502/ว689 ลว20พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลท่าช้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ ของ สำนักงานเทศบาลท่าช้าง 0 - - 0-4432-1422 ต่อ 15  
2557-11-24 นม54502/ว687 ลว20พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำและถังโฟมในตัวฯ จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง 0 - - 0-4432-1422 ต่อ 15  
2557-11-24 นม73503/ว1026 ลว20พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา,บ้านตะกุด หมู่ที่ 7, 11 ของ อบต.กำปัง 0 - - 0-4497-4222  
2557-11-24 สบ0032.301/ว2031 ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลแก่งคอย ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารฯ ของ โรงพยาบาลแก่งคอย 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-3624-443 ต่อ 101 หรือ www.kkhos.com  
2557-11-24 ศธ04064.033/242 ลว20พ.ย.57 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป 1 ฉ เตี้ย ป 1 ฉ สูง และอาคารหอประชุม ของ โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 0 วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557 08-2621-3342 www.gprocurement.go.th  
2557-11-24 นม52002/9549 ลว24พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 0-4423-4738  
2557-11-24 นม52002/9518 ลว21พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมโครงการงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4423-4734 ต่อ 1411 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-24 ทส1413.5/2288 ลว20พ.ย.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาสประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 0-4424-2619  
2557-11-24 นม52002/9516 ลว21พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมโครงการงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4423-4734 ต่อ 1411 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-24 นม52902/ว927 ลว21พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 0-4432-3380  
2557-11-24 คค0623.7/1.3/2362 ลว21พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-24 นม0032.101.4/ว29277ลว17พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 40 ชุด ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-24 นม0020.1/42999 ลว21พ.ย.57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-24 นม0021/ว4537 ลว21พ.ย.57 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกลำห้วยฉนวน ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 0-4424-2175  
2557-11-24 นม0032.101.4/ว29587 ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-24 นม0021/ว4534 ลว21พ.ย.57 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศสอบราคาจ้างฟื้นฟูบูรณะตลองธรรมชาติฯ ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 0-4424-2175  
2557-11-24 นม0021/ว4531 ลว21พ.ย.57 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกเปิดทางน้ำบึงสำโรงฯ ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 0-4424-2175  
2557-11-24 นม0032.101.4/ว.29553 ลว21พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 6 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-21 นม0016/23325 ลว21พ.ย.57 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ของ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 0-4424-2172  
2557-11-21 นม76702/656 ลว20พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคีย ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 17 รายการ ของ อบต.ตะเคียน 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 0-4438-9984  
2557-11-21 นม77301/ว135 ลว20พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบไม่ตอกเข็ม) ตามแบบมาตรฐาน ขนาด 81-100 คน ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557 0-8126-1244-3  
2557-11-21 นม56002/1045,1043 ลว20พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557 0-4433-7276 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-21 นม82402/971 ลว19พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละก ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ การประมูลจ้างก่าสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.ศรีละกอ 0 - - 0-8646-6223-3  
2557-11-21 นม0032.101.4/ว29222 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Unit ทันตกรรม จำนวน 1 หน่วย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-21 นม0032.101.4/ว29314 ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-21 นม0032.101.4/ว29309 ลว19พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-21 นม0032.101.4/ว28457 ลว19พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องัดรังสีประจำตัวบุคคล จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-21 ศธ0530.29/ว733 ลว17พ.ย.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 45 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 0-4375-4333 ต่อ 3303 หรือ www.msu.ac.th  
2557-11-20 นม0032.001.8/ว196 ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.dnrh.go.th  
2557-11-20 นม0032.001.4/ว195 ลว20พ.ย.57 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถนะปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.dnrh.go.th  
2557-11-20 นม88001/716 ลว19พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระน้ำบ้านสระหลง หมู่ที่ 13 ของ อบต.จระเข้หิน 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4499-1441, 0-4499-1417  
2557-11-20 นม74701/ว886 ลว19 พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ (สถ.ศพด.3) ของ อบต.โคกระชาย 0 วันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 0-4475-6693  
2557-11-20 นม52002/9443 ลว19พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 4 แห่ง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 19 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-11-20 นม52002/9426 ลว19พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างขยายผิจราจรสะพานข้ามเดอะมอลล์นครราชสีมา ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557 0-4423-4738  
2557-11-20 นม52002/9425 ลว19พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างขยายผิวจราจรสะพานข้ามลำตะคลองหลังเดอะมอลล์นครราชสีมา ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557 0-4423-4738  
2557-11-20 นม52002/9442 ลว19พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 0-4423-4738 ต่อ 1409  
2557-11-20 คค0632/พ.1/73,70 ลว19พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอัยตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-20 คค0623/พ.1/81,78 ลว19พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 33 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-20 นม0032.101.4/ว29541 ลว20พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด (64 Slice) ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 24 ฟศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-20 ทส1114/1837 ลว19พ.ย.57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 0-4493-4532 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-20 นม0032.101.4/ว29428 ลว18พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-20 นม0032.101.4/ว28665 ลว18พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-20 นม0032.101.4/ว28651 ลว18พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-20 นม0032.101.4/ว28646 ลว18พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโมดูลวัดระดับการนอนหลับขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-20 นม0032.101.4/ว28644 ลว18พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อจักรยานออกกำลังกายควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ชนิดปรับปรุงแรงช่วยและแรงต้านได้ จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-20 สธ0412.1/ว465 ล18พ.ย.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4421-2900,0-4421-2903 ต่อ 114  
2557-11-20 นม93402/1050 ลว17พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ สถ.ศพด.1 นาดไม่เกิน 50 คน ของ อบต.ภูหลวง 0 วันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2557 0-4436-0291  
2557-11-20 นม0032.101.4/ว29305 ลว17พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเวชกรรมฟื้นฟูชั้น1 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ หจก. พลล้านโคราช 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-19 นม0032.101.4/ว6123 ลว19พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบตรง จำนวน 10 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557 0-4429-5614 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-19 นม0032.001.8/ว193 ลว19พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัวอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.dnrh.go.th  
2557-11-19 นม0032.123/ว29435 ลว18พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4423-5078, 04425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-19 นม73802/1562 ลว18พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศผลการเสนอสอบราคาประมูลจ้างปรับปรุงถนน จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2557-11-19 นม92102/703 ล18พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปา ทรงแชมเปญ บ้านวัง หมูที่3 ของ อบต.บ้านวัง 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 0-4438-1707 ต่อ 13 หรือ www.bonwang.go.th  
2557-11-19 กษ0316.17/1003 ลว18พ.ย.57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 0-4427-5610-11  
2557-11-19 กษ0613(ศวต)/656 ลว18พ.ย.57 ศูนย์และพัฒนาเทคโนโลยี ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ของ ศูนย์และพัฒนาเทคโนโลยี 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 0-4432-8578  
2557-11-19 กษ0308.40/160/2557 ลว18พ.ย.57 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 โครงการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 0-4446-5584  
2557-11-19 นม84004/1896 ลว17พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ครั้งที่ 2) ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4435-7936 หรือ www.nongjabok.go.th  
2557-11-19 คค00632.7/1.3/2243 ลว 17พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-19 นม0032.301/1539 ลว11พ.ย.57 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 0-4433-0105-6 ต่อ 203  
2557-11-19 นม53902/ว138 ลว17พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อบวัยเรียน ของ สำนักงานเทศบาลดอนหวาย 0 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-11-18 นม52002/9396 ลว18พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 0-4423-4738  
2557-11-18 นม0032.001.8/ว192 ลว18พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-11-18 นม75501/ว501 ลว17พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.แชะ 0 วันที่ 17 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4444-4424 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-11-18 นม82402/944 ลว17พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละกอ (สถ.ศพด.3) บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่16 ของ อบต.ศรีละกอ 0 วันที่ 17 -27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 0-8646-6223-3  
2557-11-18 นม52272/ว171 ลว17พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 0-4497-8076  
2557-11-18 นม57201/768 ลว17พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเขาพระ หมู่ที่ 9 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4436-1444 ต่อ 14 หรือ www.seemamongkol.go.th  
2557-11-18 คค0623/พ1/64,61 ลว17พ.ย.57 สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลงหมายเลข 3076 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-18 คค0623/พ1/56,53 ลว17พ.ย.57 สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 201 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-18 คค0710/ว8109 ลว17พ.ย.57 สำนักงานทางหลวงที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3052 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 0-4437-0732-7 หรือ www.dre.go.th  
2557-11-18 สธ0723/1138,1151 ลว17พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-18 นม84302/181 ลว14พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ของ อบต.หนองบัว 0 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4475-6258-9  
2557-11-18 นม0032.101.4/ว29093 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-18 นม0032.101.4/ว28440 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-18 นม0032.101.4/ว28434 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 160 ชิ้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-18 นม0032.101.4/ว28421 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท โอลิค (ดิสทริบิวชั่น) จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-17 นม74102/649 ลว14พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ขุนทอง 0 วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6284  
2557-11-17 นม74502/823 ลว14พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหารถรับ - ส่งเด็กเล็กจองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 14 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 27 พฤศจิกายน 2557 0-4495-6186  
2557-11-17 นม52562/ว194 ลว14พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประกาศเปลี่ยนแปลงเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 0 - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 0-4499-3001 ต่อ 14  
2557-11-17 สธ0723/1116 ลว14พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ประชุมเอนกประสงค์ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-17 สธ0723/1103 ลว14พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-17 สธ0723/1111 ลว14พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งชนิดแขวนใต้ฝ้า (มีระบบฟอกอากาศ) ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-17 คค0623.1.1/3/2249 ลว14พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลงหมายเลข 202 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 0 วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-17 กห0482.65/6419 ลว14พ.ย.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวนท 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404,23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-11-17 นม90202/ว902 ลว13พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 14 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6171-2 หรือ www.thajalung.go.th  
2557-11-17 กษ0316.17/981 ลว13พ.ย.57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 13 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4427-5610-11  
2557-11-17 ตช0018(นม).13/10605,10601 ลว13พ.ย.57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา สถานีตำรวจภูธรดอนแสนสุข ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.koratpolice.in.th  
2557-11-17 นม0032.101.4/ว284446 ลว13พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 17 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5249  
2557-11-17 ทส1114/1801 ลว12พ.ย.57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคางานก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าชชีวภาพของเสียผสมในสวนสัตว์ จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 0-4493-4532 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-17 ทส1114/1797 ลว12พ.ย.57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงกรงโดมนกเงือก จำนวน 1 รายการ ของสวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4493-4532 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-17 นม0032.101.4/ว28420 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลลูน จำนวน 200 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-14 นม75802/ว1152 ลว13พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2557-11-14 นม81402/1053,1045 ลว13พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของ อบต.เมืองปราสาท 0 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 0-4475-6050 หรือ www.muangparsat.go.th  
2557-11-14 นม52802/567 ลว 13พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหนองพลวง หมู่ที่7 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6257 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-14 นม55203/2761 ลว13พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเกษตร ของ เทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 0-4437-9473 หรือ www.nonsung.go.th  
2557-11-14 นม0032.001.4/74 ลว13พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าจ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5010 -4 ต่อ 159,301หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-14 สธ0723/1091 ลว13พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 0 วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-14 นม0032.123/ว28939 ลว13 พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำงนวน 4 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5078,0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-14 กษ0308.40/150/2557 ลว13พ.ย.57 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น , ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ซื้อดินถมพร้อมค่าขนส่ง ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 13 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5584 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-14 ศธ0530.12/ว494 ลว12พ.ย.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยสารแบบลดความดัน ขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-11-14 ศธ0586(กค)/3203 ลว 10 พ.ย.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พร้อมอาคารอำนวยการ จำนวน 1 รายการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 12 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 0-4427-1316 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-14 นม0032.101.4/ว28711 ลว12พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาเช่าเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 2 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ เซอร์วิสเซส 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-13 นม83602/1231 ลว12พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เสิงสาง 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน 2557 0-4445-7107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม83602/ ลว12พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ของอบต.เสิงสาง 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4445-7107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม77102/3023 ลว12พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศผลการประมูลจ้างงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 30 ลบ.ม. ของ อบต.ทัพรั้ง พิจารณาให้ หจก.โชคชัยเคหะภัณฑ์ 0 - - 0-4497-2445  
2557-11-13 นม83602/ ลว12พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เสิงสาง 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4445-7107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม77102/3017 ลว12พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศผลการประมูลจ้างก่อส้รางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ของ อบต.ทัพรั้ง พิจารณาให้ หจก.โรจน์ธราพงศ์ 0 - - 0-4497-2445  
2557-11-13 นม79202/643 ลว12พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ปรางค์ ได่แก่ กฤติมา ก่อสร้าง และ หจก.ศิริศักโิ์การโยธา 0 - - 0-4497-0272  
2557-11-13 นม73302/1003 ลว12 พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศสอบราคาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 รายการ ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 0-4496-3025 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28431 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 คค0710/ว7919 ลว12พ.ย.57 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกฯ จำนวน 9 ประกาศ 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม52482/864 ลว11พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ของ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว 0 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6371 ต่อ 15  
2557-11-13 นม52102.3/2033 ลว11พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมในโรงเรียนเทศบาล 1,2 (บ้านบัวใหญ่) ของ สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557 0-4446-1184 ต่อ 29  
2557-11-13 ทส1413.5/2192 ลว12พ.ย.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย เป็นเวลา 12 เดือน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2619 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28426 ลว11พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.301/ว1867 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลห้วยแถลง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด(SPIROMETER) จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลห้วยแถลง 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2557 0-4439-1177 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28423 ลว11พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม จำนวน 200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28170 ลว10พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเขียว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท นิว อาย จำกัด 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-13 นม0032.3.23/ว1366 ลว12พ.ย.57 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลโนนแดง 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557 0-4447-5058 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28118 ลว10พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดองสอบราคาซื้อเครื่องตัดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-13 สธ0723/1066 ลว12พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง สำหรับห้องประชุมอเนกประสงค์ ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28145 ลว7พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อสายออกซิเจนไหลผ่านชนิดหางปลา จำนวน 80,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-13 นม0032.001.4/65 ลว12พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ฯ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28139 ลว7พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อแถบตรวจค่าการแข็งตัวของเลือด จำนวน 428 กล่อง ของรพ.มหาราช พิจารณาให้ บริษํท ดีเค เอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-13 นม0032.001.4/58 ลว12พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-13 นม0032.101.4/ว28022 ลว6 พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกเฉพาะส่วน จำนวน 10 ชุด ของ รพ.มหาราช 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-12 นม009/ว642 ลว12พ.ย.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลและระบบปฏิบัติการ จำนวน 32 เครื่อง 0 วันที่ 6 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม52772/1076 ลว12พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 12 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 - 25 พฤศจิกายน 2557 0-4420-6168 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม0009/ว641 ลว12พ.ย.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ จำนวน 5 เครื่อง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม78102/ว276 ลว11พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบไม่ตอกเสาเข็ม)ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6410 หรือ www.nontoom.go.th  
2557-11-12 นม0032.301/3754 ลว11พ.ย..57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 11 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 21 พฤศจิกายน 2557 0-4420-8208 ต่อ 133,202 หรือ www.dkthos.com  
2557-11-12 นม52802/547 ลว11พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินบ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ซอยหนองพอก ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557 0-4435-6257 ต่อ12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม93402/1015 ลว 10 พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่10 ของ อบต.ภูหลวง 0 วันที่ 10 -20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 -20 พฤศจิกายน 2557 0-4436-0291  
2557-11-12 คค0623.1.1/3/2210 ลว11พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม73402/671 ลว10พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ประปา(สารส้มก้อนใสและคลอรีนผง) ของ อบต.กฤษณา 0 วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557 0-4424-9939 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 กค0413.1/1555 ลว11พ.ย.57 สำนักงานคลังเขต 3 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้งฯ จำนวน 13 เครื่อง ของสำนักงานคลังเขต 3 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557 0-4424-3010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม53902/ว135 ลว10พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดโนนมะกอก ของ สำนักงานเทศบาลดอนหวาย 0 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-11-12 กษ1018/1770 ลว11พ.ย.57 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีฯ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 0 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5137 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม55302/1635 ลว11พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 21 พฤศจิกายน 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม0032.101.4/ว228172 ลว7พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักแพทย์ (บ้านเดี่ยว) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5249  
2557-11-12 คค0623.2/1.3/2644 ลว11พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข201 ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-11-12 นม52355/ว1253 ลว11พ.ย.57 สำนักวานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจการประปา ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4438-7141 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 นม0032.3.23/ว1349 ลว11พ.ย.57 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเวชภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลโนนแดง 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4447-5058 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 คค0623.1.1/3/2213 ลว11พ.ย.57 แขวงการทางนครราชสีมา1 ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบูรณะทางผิงแอลล์ฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงการทางนครราชสีมา1 0 วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 0-4424-5181 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-12 - สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ประกาศแก้ไขประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด 0 - - -  
2557-11-12 นม0032.101.4/ว28419 ลว11พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 20 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146  
2557-11-11 ตช0018.142/8110 ลว11พ.ย.57 ตำรวจภูธรภาค 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต)4ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง ของตำรวจภูธรภาค 3 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 0-4425-7996 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 นม0009/ว637 ลว11พ.ย.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนตรราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการส่งเสริมและพํฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2558 ของ สำนักงานเกษตร นม. 0 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 คค0623/พ.1/39,36 ลว 10 พ.ย.57 สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลงหมายเลข 202 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 10 -13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 สธ0723/1042 ลว 10 พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาจ้างปรับพื้นลานรอบอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2196 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 นม52611/1501ลว10พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 0 วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4493-4036 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 นม0032.123/ว28385 ลว10 พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 -17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5078,0-4425-2012  
2557-11-11 นม0031/22360ลว10พ.ย.57 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 0 วันที่ 10 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 20 พฤศจิกายน 2557 0-4422-0898  
2557-11-11 นม89908/713 ลว 7พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเโ้กเล็กวัดพรหมราช ของ อบต.ตูม 0 - - 0-4444-0029, 0-4444-0140  
2557-11-11 o,84904/946 ลว10พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหัน หมุ่่ที่ 1 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 0 - - 0-4475-6547  
2557-11-11 กค0713.02/บห/10660ลว10พ.ย.57 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 ประกาศประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 3 คัน ของ สนง.สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 0 วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 0-4431-6851 ต่อ 101,102  
2557-11-11 นม84904/451 ลว10พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 0 วันที่ 10 - 21พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 21พฤศจิกายน 2557 0-4475-6547 หรือ www.gprocurement.co.th  
2557-11-11 กห0482.65/6344 ลว10พ.ย.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-11-11 นม.79402/699 ลว10พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหั ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูณย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 0 วันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4498-7007 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 นม52352/ว1233 ลว10พ3.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางแยกเข้าตลาดถึงถนนสายประคำ - แก้งสนามนาง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 0-4438-7155,0-4438-7141 หรือ www.banlueammuni.go.th  
2557-11-11 นม89908/712 ลว 7พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน ของ อบต.ตูม 0 - - 0-4444-0029, 0-4444-0140  
2557-11-11 คค0623.7/1.3/2161ลว10พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24ฯ ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 นม54502/664 ลว 7พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้าย จำนน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง 0 วันที่ 10 -19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4432-1422 ต่อ 15  
2557-11-11 นม54502/659 ลว 7พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำ และถังโฟมในตัว จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง 0 วันที่ 10 -19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4432-1422 ต่อ 15  
2557-11-11 คค0623/พ.1/48ลว10พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 304ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2871 ต่อ27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-11 ตผ0044 นม/649 ลว 7พ.ย.57 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค4 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค4 0 วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2625 หรือ 0-4424-1047 ต่อ 202,204  
2557-11-11 นม0009/ว627 ลว 7 พ.ย.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 (คันละไม่เกิน 45 ที่นั่ง) เพื่อศึกษาดูงานของเกษตร ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4424-4799  
2557-11-11 นม0032.101.4/ว27873 ลว 6พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-10 นม0032.001.4/116 ลว7พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนน 2 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5010 -4 ต่อ 159,302หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-10 นม0032.101.4/ว28017 ลว6พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-10 นม525652/ว189ลว7พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 0 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4499-3001-14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-10 ศธ0530.1(8)/ว4568 ลว 4พ.ย.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2557 0-4375-4044,0-4375-4322-40 ต่อ 1271  
2557-11-10 สธ0723/1025ลว7พ.ย.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงซ่อมยานพาหนะเป็นห้องประชุมเอนกประสงค์ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 6 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-10 นม0032.101.4/ว28031 ลว6 พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารออร์โธปิดิกส์ 5 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-10 นม52662/3022 ลว10พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาสจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 10 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557 0-4492-5111 ต่อ5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-10 นม0032.101.4/ว28026 ลว6พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร แบบไม่รวมอะไหล่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-10 นม81402/1021 /1020 ลว7พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านโค้งมะกอก ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท 0 - - 0-4475-6050  
2557-11-10 นม0027.301/3725ลว7พ.ย.57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติแรงดันสูงฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4420-8208 ต่อ 133 , 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-11-10 นม87102/953 /952 ลว7พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม ตำบลขามทะเลสอ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 0-4433-3415  
2557-11-10 นม0027.301/3714 ลว7พ.ย.57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4420-8208 ต่อ 133 , 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-11-10 นม52802/533 ลว7พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 7 สายหนองพลวง-หนองม่วงช่างพิมพ์ ของสนง.เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6257 ต่อ12 www.gprocurement.go.th  
2557-11-10 นม0027.301/3732 ลว7พ.ย.57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4420-8208 ต่อ 133 , 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-11-07 คค0623.7/1.3/6199 ลว6พ.ย..57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาสยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 - - 0-4424-2047 ต่อ 18  
2557-11-07 นม52202/2156 ลว 6 พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมูลจ้างเหมาเอกชนให้ดำเนินการขนส่งและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ของ สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 0-4431-3060 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-07 คค0623.7/1.3/2105 ลว5พ.ย..57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาสประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502ฯ ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-07 คค0623.7/1.3/2104 ลว5พ.ย..57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-07 นม52002/9055 ลว 6พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศตรวจสอบราคาจร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2557 0-4423-4738  
2557-11-07 กห0482.65/6223 ลว 6พ.ย.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ี 24 พฤศจิกายน 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404,23406  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว.27731 ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดที่ไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 31 ชุด ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.ดีคเเอสเอช(ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว.27437 ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม(มหาชน) 0 - - 0-4423-5245  
2557-11-07 ศธ0586(กค)/3166 ลว 5 พ.ย.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเารียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 0-4427-1316 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว.27649 ลว3พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลชุดวัดความดันสัญญาณชีพผู้ป่วย(ชนิดใช้ครั้งเดียว) จำนวน 2,500 อัน ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.เมดิทอป 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว.27612 ลว31ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 30 เส้น ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.เครื่องมือแพทย์ไทย 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว27894 ลว5พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว27864 ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว26978 ลว30ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-07 นม0032.101.4/ว27755 ลว 4พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื่้อเยื่อหมู ชนิดมีโครง จำนวน 48 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว.26543 ลว5พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณท์การแพทยฺ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5- 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5- 17 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-11-06 นม74701/ว835 ลว 5พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระ ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำมันดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา ของ อบต.โคกกระชาย 0 วันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6693  
2557-11-06 มท55410-32/1605ลว30ต.ค.57 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาฯ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 0 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 0-4441-6939  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว27867 ลว5พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 33 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 นม52802/518 ลว 5พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านคลองพฤกษ์ หมู่ที่4 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6257 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว.27757ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไอที.โปรเจค 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-06 นม58402/1348 ลว4พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าห่มตามโครงการหมูสีต้านภัยหนาว ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 4 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4429-6045 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว27752 ลว5พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก็อสพับชนิดปลอดเชื้อ 4x4 นิ้ว ชนิดมี X-Ray Line จำนวน 24,000 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 นม52562/ว184 ลว 5พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 0 - - 0-4499-3001 ต่อ 14  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว.27738 ลว24พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่อง Microtome จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว27284 ลว5พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผืนตาข่ายซ่อมปิดช่องท้องเป็นตาข่ายชนิดโพลีพิลีนฯ จำนวน 50 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 นม52202/2127 ลว4พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงภูทิทัศน์ บริเวณด้านหน้าและพื้นที่ลาดชันรอบเขาแคน ของเทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 5 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 0-4431-3060 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว.27445 ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว26998 ลว5พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด พร้อมใบมีดสำรอง จำนวน 1ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 คค0623.2/1.3/6168 แขวงการทางนครราชสีมาที่1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลงหมายเลข 201 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 0 วันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2047 ต่อ 18  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว.27378 ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของรพ. มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)และบจก.โซวิค 0 - - 0-4423-5254  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว26946 ลว5พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 กษ0616(3)/3962 ลว4พ.ย.57 สนักงานปศุสัตว์เขต 3 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันไม่ต่ำกว่า2400ซีซีขับเคลื่อน2ล้อดับเบิ้ลแค็บ1คันแะหลังคารถบรรทุกขนาด1ตันหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือแหล็ก1หลัง 0 วันที่ 4 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 - 19 พฤศจิกายน 2557 0-4437-1553 หรือ www.dld.go.th/region3  
2557-11-06 พม0303.29/1368 ลว 5 พ.ย.57 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราช ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4429-2765 หรือ www.bonpakdakkorat.go.th  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว.27653 ลว3พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประการผลจ้างปรับปรุงคลินิคฝึกพูด ห้องธุรการและเก็บวัสดุ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บัญชา เกษมกิจ 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-06 นม77802/ว632 ลว3พ.ย.57 องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4420-1020 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 นม0032.101.4/ว27645 ลว 5 พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย สำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 นม75501/ว455 ลว3พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)ฯ ของ อบต.แชะ 0 - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 0-4444-4424  
2557-11-05 กษ0316.17/872 ลว4พ.ย.57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์1 และอื่นๆ,ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดกลมผิวเกลี้ยง และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดข้ออ้อยขนาดต่างๆ 0 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 0-4427-5610-11 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 คค0623.7/1.3/2087 ลว 3 พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2310 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 คค00632.7/1.3/2085 ลว 3พ.ย.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 นม0032.3/1701 ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพของปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลปักธงชัย 0 วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4496-9042 ต่อ 7123,7165  
2557-11-05 มห0027/992 ลว 3พ.ย.57 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลหนองสูง ของ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 0 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4463-5281 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 กห 0482.65/6198 ลว4พ.ย.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย Synthetic salmon calcitionin nasal spray จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 ่ีีวันที่ 4 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 ่ีีวันที่ 4 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404, 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-11-05 นม.73902/945 ลว4พ.ย. 57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแก่งโก หมู่ที่ 3,บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 และ บ้านแก่งขาม หมู่ที่ 9 0 - - 0-4433-9336  
2557-11-05 ตช0018.142/7891 ลว4พ.ย.57 ตำรวจภูธรภาค 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 4 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง ของ ตำรวจภูธรภาค 3 0 วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 0-4425-7996  
2557-11-05 ศธ0586(กค)/3106 ลว31ต.ค.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผู้ป่วยใน จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4423-3000 ต่อ 2280 - 3 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 นม0012(2)/ว060 ลว5พ.ย.57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้วฯ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4437-1663  
2557-11-05 นม88402/ว843 ลว4พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6285 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 นม80702/ว908 ลว4พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเที ประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม 0 วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-05 นม0032.401/2455 ลว30ต.ค.57 โรงพยาบาลชุมพวง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ชุมพวง 0 วันที่ 27 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 0-4447-7281, 0-4447-7020, 0-4447-7021 ต่อ 103,239  
2557-11-05 ยธ 1111/(ยอ.)/9184 ลว3พ.ย.57 สำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 30 รายการ ของ สำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 0-4432-7015 ต่อ 107  
2557-11-05 นม80502/ว895 ลว27ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2557 0-4475-6400 หรื www.ponsongkram.go.th  
2557-11-05 นม0032.101.4/ว27432 ลว30ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมกล้องส่องปอดและหลอดลมระบบดีวีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-04 นม71404/998 ลว3พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับกิจการประปา ของ องค์การบริหารส่นตำบลตะคุ 0 - - 0-4428-3676  
2557-11-04 นม94202/709 ลว3 พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในราชการ (พัสดุชำรุด) จำนวน 9 รายการ ของ อบต.ลำมูล 0 - - 0-4476-1805, 0-8213-4841-5  
2557-11-04 นม52002/8980 ลว4 พ.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 0-4423-4738  
2557-11-04 นม71404/991 ลว3พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์(สารส้ม คลอรีน) สำหรับกิจกรรมประปา ประจำปีการงบประมาณ 2558 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ 0 วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2557 และ 6 -17 พฤศจิกายน 2557 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu  
2557-11-04 นม74701/ว821 ลว3 พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ของ อบต.โคกกระชาย 0 - - 0-4475-6693  
2557-11-04 นม0001/0544 ลว3 พ.ย.57 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชส ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 32 ป้าย ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4425-4181 หรือ www.prd.go.th  
2557-11-04 นม0032.001.4/97 ลว3 พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159,302  
2557-11-04 นม.88704/ว608 ลว.3พ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 0-89845-4600 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-04 นม0032.001.4/78 ลว3 พ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159,302  
2557-11-04 คค0623/พ.1/22 /19 ลว3 พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรััับปรุงทางหลวง 0 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-04 นม0032.123/ว27683 ลว3 พ.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5078,0-4425-2012  
2557-11-03 นม72204/ว838 ลว31ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำ ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดใหญ่ ของ อบต. วังน้ำเขียว 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557 0-4422-8249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-04 คค0623/พ.1/30 ลว3พ.ย.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 219ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-04 ศธ0530.1(8)/ว4517 ลว30ต.ค.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันผ้าหุ่มหอพักนิสิต จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4375-4044,0-4375-4322-40 ต่อ 1271  
2557-11-04 คค0710/ว7544 ลว3พ.ย.57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตฯ จำนวน 7 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นม.) 0 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม.85202/340 ลว31ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแว ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองแวง หมุ่ที่1 ตำบลหนนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤสจิกายน 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 0-4424-9541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม52802/501 ลว31ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน บ้านสระพะเนียด หมู่ที่ 10 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6257 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม77102/2888 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ฯ ของ อบต.ทัพรั้ง 0 - - 0-4497-2445  
2557-11-03 นม55302/1603 ลว31ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิทักษ์เกีรติ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม77102/2877 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน ของ อบต.ทัพรั้ง 0 - - 0-4497-2445  
2557-11-03 นม71202/2034 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 0-4498-2521  
2557-11-03 นม52972/2446 ลว31ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม76002/548 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ของ อบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 08-1999-8281 หรือ www.dontanin.go.th  
2557-11-03 นม0032.101.4/ว27440 ลว31ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 150 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม.9002/ว475 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธารละห ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศปรนะมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านวังม่วง หมู่ที่9 0 - - 0-4424-9707  
2557-11-03 กษ0810.06/12,16 ลว31ต.ค.57 สถานีพัฒนาที่ดิน ประกาศประกวดราคาจ้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. ของ สถานีพัฒนาที่ดิน 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 0-4437-1659 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 ศธ0544/4200 ลว3พ.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 19 พฤศจิกายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-11-03 นม76002/542 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 08-1999-8281 หรือ www.dontanin.go.th  
2557-11-03 นม81002 ลว31ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านถั่วแปบ หมู่ที่ 6 ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 ทส1413.5/2064 ลว30ต.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายทรัพย์สินเก่าชำรุดเสื่อมสภาพฯ จำนวน 1 รายการ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2557-11-03 นม0032.302/1816 ลว31 ต.ค.57 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัวสภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โชคชัย 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4449-1161 ต่อ 137,147  
2557-11-03 นม.71202/2043/2042 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านขนงพระใต้ หมู่2 - บ้านหนองผักแว่น หมู่7 0 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - 12 พฤสจิกายน 2557 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 04498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม84004/1195 ลว31ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างถนน คสล.ฯ ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 0-4435-7936  
2557-11-03 นม0032.101.4/ว27373 ลว30ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดจ้างบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม71202/2049,2048 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองครก ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 ศก0032/ว3808 ลว30ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.ssko.moph.go.th  
2557-11-03 นม71202/2037/2036 ลว3พ.ย.57 ที่ทำการ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านขนงพระ - บ้านประดู่บาก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 0 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - 1 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 0-44982521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-03 นม71404/984ลว31ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาซื้อว(สารส้ม คลอรีน)สำหรับการประปา ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 0-4428-3676  
2557-11-03 นม81102/6619 ลว29ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่สถ.ศพด.1 แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 1 หลัง ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6694 หรือ www.mabtakoen.go.th  
2557-10-31 นม57502/ว834 ลว29ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)จำนวน 1 หลัง ของ เทศบาลตำบลหนองกราด 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 0-4497-3557 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-31 นม0032.001.4/ว183 ลว30ต.ค.57 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-31 นม0032.001.4/182 ลว30ต.ค.57 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่อวติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-31 นม52802/492 ลว30ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านคูขาด หมู่ที่8 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6257 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-31 ศธ0544/4174 ลว31ต.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบฯ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582, 1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2557-10-31 ศก0032/ว3789 ลว29ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน(ถุงขยะ) จำนวน 4 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 0-4481-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.ssko.moph.go.th  
2557-10-31 นม73902/894 ลว10ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 0-4433-9336 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-31 นม96102/ว596 ลว29ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต .หนองตาดใหญ๋ 0 - - 0-4497-9404  
2557-10-31 นม0032.101.4/ว.181 ลว30ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวิเคราะห์แก๊สและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.เทพรัตน์นนม. ได้แก่ หจก.มหามิตร ซัพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-10-31 นม81302/789 ลว30ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบ IP/Network cameraฯ จำนวน 8 ชุด ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-31 นม75802/ว1076 ลว29ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงกาาร ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4496-6075  
2557-10-30 นม52432/725 ลว29ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.อนุบาล8) ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 0-4445-9077 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-30 นม54302/1368,1366 ลว28ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-30 คค0623.1.1/3/2084 ลว29ต.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข207 ตอนควบคุม0100 ตอนบ้านวัน-ประทาย ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว.1435 ลว28ต.ค.57 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาซื้อรายการเครื่องยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน 2557 0-4433-0105-6 ต่อ 203  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว26981 ลว27ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนประปาหอพักชายทุ่งและปรับปรุงห้องเครื่องปั้มน้ำ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5249  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว26528 ลว28ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ฯ จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 ตุลาคม - 13อ พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม - 13อ พฤศจิกายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว.26523 ลว28ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซือ้รายการที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ(Alpha bed)จำนวน 57 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว27120 ลว27ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-30 นม52972/2429 ลว29ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 0-4493-8276 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว27003 ลว27ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-30 นม54202/1161 ลว29ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านคล ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างพื้นฐานฯ จำนวน 10 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านคล้า 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 0-4437-9999 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-30 นม55102/ว971 ลว29ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 0-4438-1178 ต่่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว26958 ลว27ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผลิตสูญญากาศทาง การแพทย์ ขนาด 15 HP จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-30 นม0032.101.4/ว26876 ลว21ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-30 นม55102/ว968ลว24ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)ฯ ของ เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 0-4438-1178 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-29 กษ0810.06/6 ,10ลว28ต.ค.57 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วย,ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ และก่อสร้างฝายน้ำล้นฯ ของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2557 0-4437-1659  
2557-10-29 สธ0915.01/2104 ลว28ต.ค.57 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-29 กห0482.1/3692 ลว28ต.ค.57 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ประกาศประมูลซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ีดิน จำนวน 189 รายการ ของ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 0 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 0-4425-5530 ต่อ 22324,0-4424-2035 ต่อ 124  
2557-10-29 นม81402/979 ลว27ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศประมูลจ้างฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เมืองปราสาท 0 วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6050  
2557-10-29 กษ0316.11/224 ลว27ต.ค.57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งและตู้ควบคุมมอเตอร์สำหรับเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 รายการ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 0 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 0-4475-6379 ต่อ 105  
2557-10-29 สธ0704.04/949 ลว21ต.ค.57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 0 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-29 นม74002/901 ลว28ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 0-4438-3623 ต่อ 12  
2557-10-29 นม0032.101.4/ว27288 ลว28ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศจำหน่ายเศษอาหาร จำนนประมาณ 310 กิโลกรัม/วัน เป็นเวลา 12 เดือน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145  
2557-10-29 นม78102/ว263 ลว28ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ประกาศแก้ไขรายละเอียดก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบไม่ตอกเสาเข็ม)ตามแบบมาตรฐาน (ฉบับที่ 2) ของ อบต.โนนตูม 0 - - 0-4475-4110  
2557-10-29 นม72502/ว985 ลว27ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้าง จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน 0 - - 0-4498-4061-2 ต่อ 11,15  
2557-10-29 นม75501/ว444 ลว28ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ อบต.แชะ 0 - - 0-4444-4424  
2557-10-29 ลว22ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ของ อบต.เมืองปราสาท 0 วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6050  
2557-10-29 นม74701/ว794 ลว28ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระ ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ฯ ของ อบต.โคกกระชาย 0 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6693 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-29 นม81302/770ลว28ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-29 นม0032.101.4/ว26941 ลว24ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซในเลือด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-29 นม52802/472 ลว28ส.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาการปรับปรุงถนน คสล. บ้านกระพี้ หมู่ที่ 5 ของ เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6257 ต่อ12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-29 นม52432/719 ลว28ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 - - 0-4445-9077 ต่อ 15  
2557-10-29 นม52662/ว.2907ลว28ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฯ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 - - 0-4492-5111-5  
2557-10-29 นม0623/พ.1/13 ลว28ต.ค.57 สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 8 0 วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-28 กษ0316.11/225 ลว27ต.ค.57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 0 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 0-4475-6379 ต่อ 105  
2557-10-28 กษ0361.17/433 ลว27ต.ค.57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 8 จำนวน 3 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2557 0-4427-5611 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-28 นม0032.101.4/ว.27000 ลว24ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรายการสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลลูนฯ จำนวน 200 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-28 นม52002/8814 ลว28ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 0-4423-4738  
2557-10-28 นม84004/1152 ลว27ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.จะบก 0 วันที่ 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4435-7936 ต่อ 15  
2557-10-28 คค0623.7/1.3/2017 ลว27ต.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบูรณะทางผิแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-28 นม92802/ว712 ลว27ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองไขน้ำ หมู่4 ของ อบต.พะงาด 0 วันที่ 27 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557 0-4496-0100,0-4496-0101  
2557-10-28 คค0623.7/1.3/2015 ลว27ต.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 0 วันที่ 27 -30 ตุลาคม 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หริอ www.doh.go.th  
2557-10-28 นม52972/2402 ลว27ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-28 คค0632.1.1/3/2038 ลว27ต.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่1 ประกาศราคาจ้างงานเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 202 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 0 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-28 กษ0605.09/ว360 ลว20ต.ค.57 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง ประกาศขายทอดตลาดโคนมพันธุ์ขาว-ดำ จำนวน 40 ตัว ของ สำนักวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง 0 วันที่ 8 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 04431-3072  
2557-10-28 ตผ0044นม/605 ลว.24 ต.ค. 57 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค4

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค4

0 วันที่ 5 -14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 0-4428-2625  
2557-10-27 คค00632.7/1.3/2003 ลว24ต.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2072 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-27 นม90702/450/453 ลว.24ต.ค.57 องค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านวังม่วงด้วยระบบอิเล๊กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด 0 วันที่ 24 ตุลาคม 2557 - 3 พฤศจิกายน. 2557 วันที่ 24 ตุลาคม 2557 - 3 พฤศจิกายน. 2557 0-4424-9707  
2557-10-27 นม55302/1551 ลว24ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-27 นม0032.101.4/ว27077 ลว24ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกดราคาซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-27 กษ0316.11/217,219 ลว22ต.ค.57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 ฯ รวม 4 รายการ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 0 วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2557 0-4475-6379 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-27 นม0032.101.4/ว.27083 ลว24ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างรายการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-27 กห0482.1/3640,3638 ลว 22ต.ค.57 กองพลทหารราบที่ 2 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขนส่ง ในท้องถิ่น จำนวน 27 คัน ของ กองพลทหารราบที่ 2 0 วันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4425-5530 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-27 นม0032.101.4/ว26969 ลว22ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว25653 ลว21ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว27017 ลว21ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Telescope o องศา 4.0 mm. (กล้องตรวจโพรงจมูก) จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว26630 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นดามกระดูกชนิดหัวล็อกใช้กับ Screw 3.5 mm. ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว26618 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น จำนวน 100 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว25617 ลว21ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Telescope o องศา 2.7 mm. (กล้องส่องตรวจโพรงจมูก) จำนวน 1 กล่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว26515 ลว21ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว26628 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ จำนวน 300 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม78102/ว260 ลว24ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) ขนาด 81-100คน ของ อบต.โนนตูม 0 - - 0-44756-4110  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว26991 ลว24ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบบ 2 แผ่น ทำด้วยวัสดุกราฟไฟท์ เคลือบด้วยไพโรติกคาร์บอน จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม93504/586 ลว22ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศการขายทอดตลาดกรณ๊พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป จำนวน 71 รายการ ของ อบต.มะค่า 0 - - 087-7798829  
2557-10-24 นม87202/675 ลว22ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ของ อบต.ขามสมบูรณ์ 0 วันที่ 22 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 31 ตุลาคม 2557 0-4475-6594,0-8984-4493-8 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม55402/ว656 ลว22ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง 0 วันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4424-9359 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม52402.7/ว1243 ลว22ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ขนาด 100ตัว/วัน จำนวน 1 แห่ง ของ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4428-4647 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-24 นม0032.001.4/68 ลว22ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 0-4446-5010 -4 ต่อ 159,302หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.001.4/58ลว22ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 0-4446-5010 -4 ต่อ 159,302หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.001.4/46 ลว22ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 0-4446-5010 -4หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.001.4/36ลว22ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 0-4446-5010 -4หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.001.4/ว26 ลว22ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยความถี่สูง จำนน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 นม0032.301.4/ ลว22ต.ค.57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 22 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 22 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4420-8208 ต่อ 133,202  
2557-10-24 นม73302/892 ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 14 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 21 ตุลาคม 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-24 คค0710/ว7174 ลว22ต.ค.57 สำนักทางหลวงชนบทที่5 (นครราชสีมา) ประกาศจ้างเหมาบูรณะทางหลวงชนบทสายหลักฯ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว26551 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหลอดทดสอบ ESR จำนวน 60 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-24 กษ0810/4 ลว21ต.ค.57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อการซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด จำนวน 3 รายการ และการจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ฯ จำนวน 4 รายการ ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ www.ldd.go.th  
2557-10-24 นม0032.101.4/ว26872 ลว21ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ฯ จำนวน 1 กล้อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม94802/ว556 ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่า ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมาเกิน 50 คนฯ ของ อบต.สระว่านพระยา 0 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 0-4443-8160 หรือ www.sawanpraya.com  
2557-10-22 นม73902/869 ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง 0 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 0-4433-9336 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม78102/ว259 ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ประกาสประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบไม่ตอกเข็ม)ตามแบบมาตรฐานขนาด 81-100 คน ของ อบต.โนนตูม 0 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6411 หรือ www.nontoom.go.th  
2557-10-22 นม80602/254 ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพล ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) จำนวน 1 หลัง ของ อบต.พลับพลา 0 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 0-4449-1788 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม72502/ว951 ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ 0 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 0-4498-4061-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-22 นม52802/453 ลว21ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ ของ สำนักงานเทศบาลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4475-6257 ต่อ 12 หรือ www.nbsa.go.th  
2557-10-22 นม75501/ว424ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประกาศประมูลก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ของ อบต.แชะ 0 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 0-4444-4424 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม1114/1619 ลว21ต.ค.57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคางานก่อสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4493-4532 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม58402/1299 ลว21ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4429-7604 ต่อ5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 ทส1413.5/1976 ลว21ต.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดองพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 0-4424-2619  
2557-10-22 นม78002/ว723 ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยาง สายเมนที่ 1(ซอย2-ซอย3)หมู่ที่ 4 ของ อบต.นิคมสร้างตนเอง 0 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 0-4496-5453  
2557-10-22 นม58402/1298 ลว21ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พีัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม71404/944 ลว20ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2557 0-4428-3676  
2557-10-22 นม52432/680 ลว21ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส้วมโรงเรียนอนุบาลฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 0-4445-9077 หรือ www.muangkhong.go.th  
2557-10-22 นม76502/933 ลว20ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไท ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร 0 - - -  
2557-10-22 นม83802/1297ลว21ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม773503/ว904 ลว20ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา,บ้านตะกุด หมู่ที่7,11 ของ อบต.กำปัง 0 วันที่ 20 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 20 - 31 ตุลาคม 2557 0-4497-4222  
2557-10-22 นม52972/2360 ลว20ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ราคาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-22 นม53702/ว143 ลว21ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12  
2557-10-22 นม0032.101.4/ว26538 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจแยกชนิดและปริมาณของ Hemoglobin จำนวน 30 Kit ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-22 นม52972/2367 ลว21ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-10-22 นม0032.101.4/ว26533 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดชนิดเอนไซม์ สำหรับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 100 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-21 นม52372/105 ลว21ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 0-4421-3262  
2557-10-21 นม91202/904 ลว20ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง 0 วันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2557 0-4475-6273-4 หรือ www.nonteng.go.th  
2557-10-21 กษ0308.33/131/2557 ลว20ต.ค.57 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 20 ตุลาคม - 4 ฟศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 4 ฟศจิกายน 2557 0-4446-5584  
2557-10-21 นม52002/8597 ลว20ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบดับเบิ้ลแคบฯ จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 0-4423-4738  
2557-10-21 คค0623.1.1/3/1992 ลว20ต.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่1 ประกาศประกดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 0 วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2557 0-4425-4181 ต่อ 17หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-21 สธ0412.1/ว392 ลว20ต.ค.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2557-10-21 คค0623.1.1/3/1990 ลว20ต.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข2198 ตอนควบคุม0200 ตอนพวงพะยอม-โคกสูง ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-10-21 นม76502/926ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไท ประกาศสอราคาจ้างเหมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร 0 - - -  
2557-10-21 รง0406.5/2221 ลว16ต.ค.57 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม และพนักงานขับรถยนต์ ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2557 0-4441-6951-2  
2557-10-21 นม0032.101.4/ว26612 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-21 นม0032.101.4/ว26613 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ล๊อกอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-21 นม0032.101.4/ว26611 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเจาะกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-21 นม0032.101.4/ว26609 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือด จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-21 นม0032.101.4/ว26545 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดักฝุ่นผ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-10-21 นม0032.101.4/ว26506 ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วยขณะและหลังผ่าตัด จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5245  
2557-11-21 นม0032.101.4/ว26256ลว20ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้สารละลายและยาระงับปวดทางหลอดเลือดด้วยกระบอกฉีดยา ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-20 บร57402/ว819 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก ประกาศประมูลก่อสร้างระบบประปาบาดาลใหญ่ บ้านโคกกระนัง หมู่ที่ 6 ของสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก 0 วันที่ 21 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2557 0-4466-6246 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 ทส1114/1589 ลว17ต.ค.57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพของเสียในสวนสัตว์ จำนวน 1 รายการ ของสวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-4493-4532 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 บร57402/ว813 ลว24ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขาดใหญ่ บ้านโนนศิลา หมู่ที่9 ของ เทศบาลตำบลเขาคอก 0 วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2557 0-4466-6246 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม0032.123 ว26525 ลว17ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อทางการแพทยืด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกสื จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา 0 วันที่ 17 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2557 0-4423-5078 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม52002/8565 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2557 0-4424-3200  
2557-10-20 นม91002/575,577 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิดินขนาดใหญ่มาก บ้านจาบ หมูที9 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 17 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ตุลาคม 2557 0-4448-5023-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 กห0482.65/5875 /5875 ลว17ต.ค.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย DOXAZOSIN 4 MG.TAB. จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404,23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-10-20 นม91002/581 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 17 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ตุลาคม 2557 0-4448-50923-4 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม72002/1160 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัว ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ของ อบต.ลาดบัวขาว 0 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 0-4476-5383 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม93402/890 ลว16ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ สถ.ศพด.1 ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเข็ม ของที่ทำการอบต.หลวง 0 วันที่ 16 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2557 0-4436-0291  
2557-10-20 นม72002/1103 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัว ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ของ อบต. ลาดบัวขาว 0 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 0-4476-5383 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 ทส1413.5/1952 ลว16ต.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศแก้ไขกำหนดการยื่นซองประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยยืนต้นป่านอกโครงการฯ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 - - 0-4424-2619  
2557-10-20 นม88704/ว561 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 0-89845-4600 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 ๋กษ0613(นม)/602 ลว16ต.ค.57 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 0 วันที่ 15 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2557 0-4437-1418  
2557-10-20 นม76102/427 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าอาคารพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ของ อบต.ดอนเมือง 0 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 0-4424-9598 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม96902/235 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ของ อบต.หลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 0-4424-9171 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 กษ0316.17/765 ลว16ต.ค.57 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดิน-ขุดลอกและขุดบ่อก่อสร้าง พร้อมอาคารประกอบ(จ้างเหมาบางส่วน)ของสำนักงานชลประทานที่ 8 0 - - 0-4427-5611  
2557-10-20 นม73102/ว786 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน ประกาศเปลี่ยนแปลงราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกระชอน หมู่ที่1 ของ อบต.กระชอน 0 - - 0-4424-9263  
2557-10-20 คค0623.7/1.3/1910 ลว16ต.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม96102/ว573 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 0-4497-9404  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว26372 ลว15ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาเจือจางเลือด สำหรับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 700 กล่อง ของ รพ.มหาราชฯ 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-20 นม96102/ว570 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต. หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 0-4497-9404  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว26320 ลว15ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดCD4+Lymphocyte จำนวน 20,000 Test ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-20 นม73802/1405 ลว17ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว26274 ลว15ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว26229 ลว14ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-10-20 นม52802/713 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 0-4438-5066 ต่อ 12  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว26160 ลว13ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 26 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-20 นม54302/1330 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว25996 ลว13ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-11-20 นม54302/1326 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว25986 ลว13ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อตัวกรองชนิดประสิทธิภาพสูง จำนวน 500 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-20 นม54306/1321 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-20 นม0032.101.4/ว2304 ลว10ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ฯ จำนวน1,680โหล ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-10-20 นม54102/ว923 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 0-4438-9403 ต่อ 5  
2557-10-17 นม0032.001.4/14 ลว16ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา 0 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 นม0032.101.4/ว26430 ลว16ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 นม0032.001.4/4 ลว16ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 20 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา 0 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 0-44-4650-104 ต่อ159,302 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 กห0482.65/5881 ลว16ต.ค.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404,23406  
2557-10-17 สธ0915.01/2036 ลว16ต.ค.57 ศูนย์อนามันที่5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย จำนวน 12,500 ชุด ของ ศูนย์อนามันที่5 นครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 0-4430-5131 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 นม52772/957 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 0-4420-6168 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 นม78602/911 ลว15ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประเภทงานชลประทาน และประเภทงานถนน จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 08-1955-2103  
2557-10-17 นม52002/8567 ลว17ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย)ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 0-4424-3200  
2557-10-17 นม73402/582 ลว15ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก จำนวนไม่เกิน 50 คน ของ อบต.กฤษณา 0 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 0-4424-9939 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 ศธ0544/4038 ลว17ต.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 506 จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-10-17 นม80502/ว466 ลว16ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพลสงครม หมู่ที่ 2 ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม 0 วันที่ 16 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2557 0-4475-6400 หรือ www.pongsongkram.go.th  
2557-10-17 นม52802/432 ลว16ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านโสกรัง หมู่ที่ 9 ซอยนายอุดร ของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 16 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 0-44-7562257 ต่อ12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 นม52402.7/ว1189 ลว15ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ ภูมิทัศน์รอบอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของ สนง.เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 0-4428-4647 ต่อ 19  
2557-10-17 นม52272/ว151 ลว16ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)ของเทศบาลตำบลเทพาลัย 0 - - 0-4497-8176  
2557-10-17 คค0623.7/1.3/1903 ลว15ต.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยังยืน ทางหลวงหมายเลข 2166 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 15- 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 15- 20 ตุลาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-17 นม0032.101.4/ว26285 ลว15ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอ็กเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2557 0-4423-5249  
2557-10-17 ศธ0530.1(8)/ว4262ลว13ต.ค.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อปั้มน้ำพร้อมมอเตอร์ ขนาด 15 Hp จำนวน 2 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 13 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 31 ตุลาคม 2557 0-4375-4044,0-4375-4322-40 ต่อ 1271  
2557-10-17 นม0032.123/ว.26421 ลว16ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ Liposomal Amphotericin B 50 mg for Injection จำนวนประมาณ 290 ขวด ของ รพ.มหาราชนม. 0 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-10-16 นม99003/802 ลว15ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ของ อบต.เมืองเกษตร 0 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 0-4475-6344  
2557-10-16 นม76202/ว.786 ลว15ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายบ้านศรีนิมต-บ้านไทรโยง ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 0-4497-1743-4 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-10-16 คค0623.1.1/3/1956 ลว15ต.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่1 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2226 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 0 วันที่ 15- 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 15- 20 ตุลาคม 2557 0-4424-5181 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 คค0710/ว6941 ลว15ต.ค57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ และ ก่อสร้างอาคารวิเคราะห์วิจัย รวม 8 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 15 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 ทส1413.5/1935 ลว14ต.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประการศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยยืนต้นป่านอกโครงการ (ไม้ยาง และ ไม้ตีนนก) ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4424-2619  
2557-10-16 ทส1413.5/1921 ลว14ต.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลทรัพย์สินเก่าชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 0-4424-2619  
2557-10-16 กษ0316.06/429 ลว15ต.ค.57 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อหิน , ปูนซีเมนต์ , จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และ จ้างขุดลอกคลองลอกหนอง รวม 7 รายการ ของ โครงการชลประทานนม. 0 วันที่ 15 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 0-4435-4255-6 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 กษ0316.14/201,199 ลว14ต.ค.57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแ ประกาศประกวดราคาซื้อดินลูกรัง ฯ จำนวน 1 รายการ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแซะ 0 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 0-4424-9470 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 คค0623.7/1.3/1901 ลว14ต.ค.57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 นม0032.101.4/ว.26225 ลว15ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-10-16 นม0032.101.4/ว26282 ลว14ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาไส้ตัวตัดต่อแบบตรง จำนวน 160 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 นม80102/831 ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง หมู่ 13 และ บ้านเขว้า หมู่ 8 ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 08-9428-3600 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 นม0032/ว3604 ลว14ต.ค.57 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 กลุ่ม ของ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 14 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 30 ตุลาคม 2557 0-4563-0699 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 นม0032/ว3602 ลว14ต.ค.57 โรงพยาบาลขุขันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-16 ทส1413.5/1908 ลว13ต.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยางเลยยืนต้นป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 0-4424-2619  
2557-10-16 นม0032.101.4/ว26253 ลว14ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักเวรและห้องพักแพทย์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-10-15 นม98402/ว.603 ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ ของ อบต.โนนยอ 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4448-7975 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม52122/ว101ลว15ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 0-4429-4456  
2557-10-15 นม99502/1085ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4424-9357  
2557-10-15 นม77402/889 ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองบัว,ขามกลาง หมู่ที่ 3 ของ อบต.ท่าหลวง 0 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 0-4448-2500 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม81302/737 ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถเก็บขยะ พนักงานเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 14 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 29 ตุลาคม 2557 0-4446-9262 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 คค0623.1.1/3/1947 ลว14ต.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่1 ประกาศราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข2067 ปริมาณงาน66,122 ตารางเมตร ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 0 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม72402/705 ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 ของ อบต.วังหมี 0 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 0-4424-9146 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม0623.1.1/3/1945 ลว14ต.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข2 ปริมาณงาน67,534 ตารางเมตร ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 0 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม90402/ว1012 ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาจ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 0-4475-6452 หรือ www.thaang.com  
2557-10-15 นม0032.101.4/ว25777 ลว14ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม0032.101.4/ว25777 ลว14ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม95902/700 ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ของ อบต.หนองค่าย 0 วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2557 0-4475-254 หรือ www.nongkai.org  
2557-10-15 นม0032.101.4/ว25596 ลว14ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 27 ตุลาคม 2557 0-4423-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม98902/911ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 51-80 คน (สภ.ศพด.2) ของ อบต.มาบกราด 0 - - 0-4424-9490  
2557-10-15 นม76502/894 ลว13ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไท ประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร 0 - - -  
2557-10-15 นม98902/912ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 51-80 คน (สถ.ศพด.2) ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-10-15 นม76502/890 ลว13ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไท ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน2โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร 0 - - -  
2557-10-15 นม73102/761 ลว14ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านกระชอน หมู่ที่ 1 ของ อบต.กระชอน 0 วันที่ 14 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 24 ตุลาคม 2557 0-4424-9263 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม90202/ว821 ลว13ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4475-6172 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม74602/ว708 ลว6ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางบ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 ของ อบต.คูขาด 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4424-9274  
2557-10-15 นม90202/ว811 ลว13ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านงิ้ว หมู่ที่6 ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4475-6717-2  
2557-10-15 นม56002/938 ลว14ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ 0 วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557 - 0-4433-7276 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม59402/ว783,782 ลว13ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง 0 วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557 0-4475-6270-1 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม0032.101.4/ว25915 ลว13ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 18 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม52206.1/1930 ลว14ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1 (บ้านหนองสาหร่าย) ของ เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 14 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 27 ตุลาคม 2557 0-4427-9649 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม0032.101.4/ว25657 ลว9ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดข้อเทียมทางมะเร็งกระดูกต้นขาส่วนล่างแบบใช้หรือไม่ใช้สายยึดกระดูก จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิมพลานท์คาสท์ (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-15 นม56102/1266 ลว14ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนีกเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4447-1121 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-15 นม0032.101.4/ว25635 ลว14ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-15 นม60302/781 ลว14ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4499-1987 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-14 นม52126/ว159 ลว14ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4429-4456  
2557-10-14 นม52662/2822 ลว14ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. และซ่อมแซมทางผิวลาดยาง จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 14 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 24 ตุลาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-14 นม52772/931 ลว14ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 0-4420-6168 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-14 นม81302/733 ลว13ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อ คสล. และ ก่อสร้างถนน คสล. รวม 8 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 14 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 29 ตุลาคม 2557 0-4446-9262 ต่อ2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-14 นม76902/933 ลว13ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโตนด หมู่ที่5,6 ของ อบต.โตนด 0 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 0-4433-2015 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-14 นม88402/ว773 ลว13ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่4 ของ อบต.ช่อระกา 0 วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557 0-4475-6285 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-14 นม88602/ว687 ลว13ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ของ อบต.ชีวึก 0 วันที่ 13 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 28 ตุลาคม 2557 0-4496-0001  
2557-10-14 นม95602/ว805 ลว13ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนดู่ หมูที่4 ของอบต.สีสุก 0 วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557 0-4475-6279 หรือ www.SeeSuk.go.th  
2557-10-14 นม78505/1016 ลว13ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 0-4496-1107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-14 นม55502/ว920 ลว13ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ เทศบาลตำบลบัลลังก์ 0 - - 0-4475-6170  
2557-10-14 นม54202/1056 ลว13 ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านคล้า ประกาศสอบราคาจ้างการซ่อมแซมถนนลาดยางจากกรมทางหลวงชนบท สายทาง นม1020 หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า 0 วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 0-4437-9999 หรือ www.gprocurent.go.th  
2557-10-14 นม52272/ว144 ลว13ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลเทพาลัย หมู่ที่ 15 (เพิ่มเติม) ของเทศบาลตำบลเทพาลัย 0 - - 0-4497-8176  
2557-10-14 นม52562/ว164 ลว13ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 0 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 0-4499-3001-14  
2557-10-14 นม52812/1161 ลว13ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลราคาจ้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านมะเดื่อ หมู่ที่ 1 ของเทศบาลตำบลพุดซา 0 วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557 0-4421-5444  
2557-10-14 นม56002/914 ลว13ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของเทศบาลตำบลพระทองคำ 0 วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 0-4433-7276 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-14 นม55202/2458 ลว13ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอนุบาล(ตอกเสาเข็ม) ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 0-4437-9473 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-14 นม55202/2443 ลว13ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ตอกเสาเข็ม) ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 0-4437-9473 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-14 นม55202/2428 ลว13ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล(ดอกเสาเข็ม) ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 0-4437-9473 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-14 นม55202/2413 ลว13ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 0-4437-9473 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-14 กษ0316.17/746 ลว13ต.ค.57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศเปลี่ยนวันเวลาเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทำนบดิน-ขุดลอกฯ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 - - 0-4427-5611  
2557-10-14 กษ0316.17/735 ลว13ต.ค.57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างทำนบดินและขุดบ่อปรับปรุง Morning Glory และจ้างรื้อคอนกรีตอาคาร Morning Glory ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2557 0-4427-5610-11 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2557-10-14 คค0623/พ1/4 ลว13ต.ค.57 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครราชสีม ประกาศประกวดราคาจ่้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลักฯ ของ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23, 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-10-14 นม0012(2)/ว052 ลว13ต.ค.57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครรชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถรับ ข ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครรชสีมา 0 วันที่13 - 16 ตุลาคม 2557 วันที่13 - 16 ตุลาคม 2557 0-4437-1663 หรือ www.dltkorat.go.th  
2557-10-14 นม0032.001.4/51 ลว13ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korsthealth.com  
2557-10-14 นม0032.001.4/44 ลว13ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์กระดูกใบหน้ามุมกว้าง จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korsthealth.com  
2557-10-14 นม0032.001.4/37 ลว13ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korsthealth.com  
2557-10-14 นม0032.123/ว26146 ลว13ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2557 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-10-14 นม0032.101.4/ว25825 ลว13ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยืดกระดูก จำนวน 40 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 30 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-14 นม0032.101.4/ว25783 ลว10ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ฯ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 22 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-14 นม0032.101.4/ว24699 ลว10ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเวชกรรมฟื้นฟูชั้น1 ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 0-4423-5249  
2557-10-14 นม0032.101.4/ว24699 ลว10ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเวชกรรมฟื้นฟูชั้น1 ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 0-4423-5249  
2557-10-14 ศธ0530.23/ว682 ลว9ต.ค.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศอสบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 0-4374-2823 หรือ www.vet.msu.ac.th  
2557-10-14 ศธ0530.23/ว682 ลว9ต.ค.57 มหา ประกาศอสบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 0-4374-2823 หรือ www.vet.msu.ac.th  
2557-10-14 ศธ0530.1(8)/ว4207 ลว8ต.ค.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตีเส้นจราจร จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 8 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 27 ตุลาคม 2557 0-4375-4044  
2557-10-14 นม0032.001.4/175 ลว13ต.ค.57 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 5203  
2557-10-14 นม0032.101.4/ว25831 ลว8ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาวัสดุห้ามเลือดละลายได้ จำนวน 150 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอน์สสัน(ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-13 นม77102/2568 ลว10ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 0-4497-2445 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-10-13 นม77102/2542 ลว10ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คนฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 0-4497-2445 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-10-13 นม88402/ว766 ลว10ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา 0 วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 0-4475-6285 หรือ www.chaoraka.go.th  
2557-10-13 นม79202/598 ลว10ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปร ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนฯ จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ 0 วันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2557 0-4497-0272 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-13 นม76102/410 ลว10ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอยราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง 0 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 0-4424-9598 หรือ www.donmuang,go,th  
2557-10-13 นม93802/ว738 ลว10ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท 0 วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 0-4475-6602  
2557-10-13 นม91002/547 ลว10ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอฟัลท์คอนกรีตฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 0 วันที่ 10 - 21 ตุลวคม 2557 วันที่ 10 - 21 ตุลวคม 2557 0-4448-5023-4 หรือ www.nondanglocal.go.th  
2557-10-13 นม78502/1004,1003 ลว10ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างสายเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนายสงวนฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 0-4496-1107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-13 นม52272/ว140 ลว10ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลเทพาลัย ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลเทพาลัย 0 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 0-4497-8076 หรือ www.taepalai.com  
2557-10-13 นม52462/ว1129 ลว10ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล และซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ จำนวน 3 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 0-4400-9755 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-13 นม52305/ว1632 ลว10ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว 0 วันที่ 10 - 26 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 26 ตุลาคม 2557 0-4498-6043 ต่อ 51  
2557-10-13 นม0032.001.4/30 ลว10ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korsthealth.com  
2557-10-13 นม0032.001.4/23 ลว10ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korsthealth.com  
2557-10-13 นม0032.001.4/17 ลว10ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korsthealth.com  
2557-10-13 นม0032.001.4/10 ลว10ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korsthealth.com  
2557-10-13 นม0032.001.8/1 ลว10ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korsthealth.com  
2557-10-13 นม0032.101.4/ว24347 ลว10ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 21 ตุลาคม 2557 0-44235254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-10-13 นม78002/;693 ลว10ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง 0 วันที่ 10 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 27 ตุลาคม 2557 0-4496-5453  
2557-10-13 นม54007.1/84 ลว10ต.ค.57 โรงเรียนอนุบาลเทสบาลตำบลด่านเกวียน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียนฯ ของ โรงเรียนอนุบาลเทสบาลตำบลด่านเกวียน 0 วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 0-4433-8048 หรือ www.dankwiancity.go.th  
2557-10-13 คค0710/ว6737 ลว10ต.ค.57 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีม ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณาทางหลวงชนบทสายหลัก จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-10-13 นม0032.101.4/ว25592 ลว9ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องดูดท่อระบายทรวงอกฯ จำนวน 6 เตรื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟาร์ ทวิลเลียน 0 - - 0-4423-5254  
2557-10-13 นม0032.101.4/ว25654 ลว9ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อระบบควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์ 44 ตู้ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.คิว.นิค 0 - - 0-4423-5254  
2557-10-13 นม0032.101.4/ว25621 ลว9ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่อง NSTฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5254  
2557-10-13 นม52666.1/2786 ลว13ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-10 นม98902/883 ลว9ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 51-80 คน ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด 0 วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-10-10 นม52802/406 ลว9ต.ค.57 สัำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อขยะและที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล ของ สัำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 9 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 27 ตุลาคม 2557 0-4475-6257 ต่อ 12 หรือ www.nbsa.go.th  
2557-10-10 นม55502/ว950 ลว9ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ 0 วันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2557 0-4475-6170 หรือ www.bunlung.go.th  
2557-10-10 กท0482.61/6373 ลว9ต.ค.57 มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารฯ ของ มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2557 0-4425-5530-8 ต่อ 22541-2 หรือ www.mtb21.org  
2557-10-10 นม53702/123 ลว8ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22 หรือ www.dinwaicity.go.th  
2557-10-10 กษ0316.17/707 ลว8ต.ค.57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทำนบดิน-ขุดลอก พร้อมอาคารประกอบ (เหมาจ้างบางส่วน)ฯ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2557 0-4427-5610-11 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2557-10-10 นม0032.101.4/ว25618 ลว9ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อ Anti-Human Globulin Anti-lgG, C3d จำนวน 93,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-10 ศก0032/ว3544 ลว8ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.ssko.moph.go.th  
2557-10-09 นม0032.101.4/ว25613 ลว8ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่สำหรับผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-10-09 นม0032.101.4/ว25667 ลว9ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ จำนวน 20 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-09 นม0032.001.8/174 ลว9ต.ค.57 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 21 ตุลาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 5203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-09 นม52002/8252 ลว9ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศแก้ไขประมูลจ้างจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 - - 0-4423-4734 ต่อ 1409  
2557-10-09 นม52002/8249 ลว9ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศแก้ไขประมูลจ้างจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 - - 0-4423-4734 ต่อ 1409  
2557-10-09 นม54902 ลว8ต.ค.57 เทศบาลตำบลนกออก ประกาศประมูลราคาขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ จำนวน 127 รายการ ของ เทศบาลตำบลนกออก 0 - - 0-4445-1126, 08-1790-1187  
2557-10-09 นม52002/8244 ลว8ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนฯ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 0-4423-4738  
2557-10-09 นม52002/8200, 8202 ลว8ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ของ สนง.เทศบาลนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 16 ตุลาคม 2557 0-4423-4734 ต่อ 1409 หรือ www.koratdle.go.th  
2557-10-09 คค0623.1.1/3/1922 ลว8ต.ค.57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 0 วันที่ 8 - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 13 ตุลาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-10-09 นม0032.123/ว25602 ลว8ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2557 0-4423-5078, 0-4423-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-10-09 นม52006 ลว7ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนฯ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 - 21 ตุลาคม 2557 0-4424-4136  
2557-10-09 นม0032.301/1343 ลว7ต.ค.57 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 - 20 ตุลาคม 2557 0-4433-0105-6 ต่อ 203  
2557-10-09 นม0032.101.4/ว25017 ลว6ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร แบบไม่รวมอะไหล่ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2557 0-4423-5249  
2557-10-09 นม0032.101.4/ว25451 ลว8ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสองราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดี.เอ.พี. ไซแอม กรุ๊ป 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-09 นม0032.101.4/ว25349 ลว6ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาร์.ที.ไทย เมติคอล 0 - - 0-4423-5249  
2557-10-08 นม80602/229 ลว7ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพล ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ อบต.พลับพลา 0 วันที่ 7 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 - 17 ตุลาคม 2557 0-4449-1788 หรือ www.tambonplubpla.go.th  
2557-10-08 นม97702/1148 ลว8ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางฯ จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก 0 วันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2557 0-4433-5245 หรือ www.kudjiklocal.go.th  
2557-10-08 นม97702/1147 ลว8ต.ค.57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางด้วยระบบอิเล็กทรินิกส์จำนวน2โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก 0 วันที่ 8 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557 0-4433-5245 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-08 นม78002/ว671 ลว7ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง 0 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 21 ตุลาคม 2557 0-4496-5453  
2557-10-08 นม52802/397 ลว7ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะครก หมู่ที่3 ซอยรถไฟ2 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 20 ตุลาคม 2557 0-4475-6257 ต่อ12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-08 นม0032.101.4/ว25527 ลว 7ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 2557 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 2557 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-08 นม0032.001.8/ว2366 ลว8ต.ค.57 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทการแพทย์ ของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 8 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 0-4439-5000ต่อ4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-08 นม0032.101.4/ว.25436 ลว7ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนบนของทรวงอกทางด้านหลัง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 20 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-08 นม0032.001.8/ว2367 ลว8ต.ค.57 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทการแพทย์ ของ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 8 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-08 นม0032.101.4/ว.25367 ลว7ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 16 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-08 คค0623/พ.1/931 /928 ลว7ต.ค.57 สำนักทางหลวงที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักทางหลวงที่ 8 0 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-08 คค0623/พ.1/919 /916 ลว7ต.ค.57 สำนักทางหลวงที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักทางหลวงที่ 8 0 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-08 คค0710/ว6606 ลว7ต.ค.57 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 0 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-08 กษ0316.17/702 ลว7ต.ค.57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดิน-ขุดลอกพร้อมขุดบ่อก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ ของโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 0-4427-5610 ต่อ11 หรือwww.gpocurement.go.th  
2557-10-08 ศก0032/ว.3503 ลว6ต.ค.57 ศาลากลางจังหวัดศรีษะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารสด ของศาลากลางจังหวัดศรีษะเกษ 0 วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-08 นม0032.101.4/ว.24981 ลว2ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติกฯ จำนวน 930,000 เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-08 ศธ0530.12/ว48 ลว2ต.ค.57 สำนักงานเลขาคณะเภสัชสาสตร์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 112 รายการ ของสำนักงานเลขาคณะเภสัชสาสตร์ 0 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 - วันที่ 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 - วันที่ 17 ตุลาคม 2557 0-4375-4360  
2557-10-08 คค0623/พ.1/924/926 ลว7ต.ค.57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสืงานจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 0-4424-2871ต่อ23,27 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-08 นม0032.101.4/ว.25035 ลว3ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเจลสำหรับทาหล่อลื่น จำนวน 144,000 ซอง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-08 นม0032.101.4/ว.24986 ลว3ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-08 นม0032.101.4/ว.24975 ลว3ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 1,800 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-07 นม52002/8153 ลว7ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อน้ำพุสำหรับคูเมืองที่ขาดน้ำพุ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 400,000 บาท ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 8 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 0-4423-4734  
2557-10-07 ทส1114/1495 ลว7ต.ค.57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมสอบราคาการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน 182 ห้อง ของสวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 6 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 0-4493-4532 หรือwww.zoothailand.org  
2557-10-07 นม73503/ว836 ลว6ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 4 โครงการ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 0 วันที่ 6 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 0-4497-4222 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-07 นม81002/910 ลว6ต.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะไฟฟ้าฯ จำนวน 1 คัน ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า 0 วันที่ 6 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2557 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-07 นม0032.101.4/ว.25258 ลว6ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นห้ามเลือดที่ทำจาก Porcine gelatin Sponge จำนวน 250 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-07 นม0032.101.4/ว.25257 ลว6ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-07 นม0032.101.4/ว.25030 ลว3ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมเพดานและระบบกันซึมอาคารผู้ป่วย 5 ชั้น ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-10-07 นม0032.101.4/ว.25018 ลว3ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมตู้เย็นเก็บศพ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-10-07 นม0032.101.4/ว.24715 ลว1ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหัวเกลียว จำนวน 80,000 บาท ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-07 นม0032.101.4/ว.24692 ลว1ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดโคโรนารี่ด้วยขดลวดฯ จำนวน 40 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-07 นม0032.101.4/ว.24430 ลว30ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจฯ จำนวน 300 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-07 นม0032.101.4/ว.24428 ลว30ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 1,200 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-07 นม0032.001.8/ว172 ลว3ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-10-07 นม0032.001.8/ว131 ลว3ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-10-07 นม0032.001.8/ว170 ลว1ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผู้ป่วย จำนวน 76,900 บาท ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-10-06 นม52374/16 ลว6ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศสอบราคาจัดวื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(รอบสอง) ของสำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 0-4421-3262  
2557-10-06 นม52802/384 ลว 3ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองน้ำสาธารณะสระหนองโดน บ้านสระครก หมู่ที่3 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 0 วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557 0-4475-6257 ต่อ12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-06 นม52006/8102 ลว6ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูณย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557 0-4423-4763  
2557-10-06 นม56902/ว754 ลว 3ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 4 กันยายน 2557 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557 - 22 กันยายน 2557 0-4424-7536  
2557-10-06 นม0032.302/1599 ลว3ต.ค.57 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ของโรงพยาบาลโชคชัย 0 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 ตุลาคม 2557 0-4449-1161 ต่อ137,147 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-06 นม52006/8101 ลว6ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูณย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557 0-4423-4763  
2557-10-06 กษ0316.17/673 ลว3ต.ค.57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดิน-ขุดลอกพร้อมอาคารประกอบฯจำนวน 3 โครงการ ของสำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 3 ตุลาคม - 8 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 ตุลาคม - 8 ตุลาคม 2557 0-4427-5610 ต่อ11 หรือwww.gpocurement.go.th  
2557-10-06 นม0032.101.4/ว.24920 ลว2ต.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารออร์โธปิดิกส์ 5 ชั้น ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 0-4423-5249  
2557-10-06 นม52006/8098 ลว6ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนคนครรราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูณย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะหื ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557 0-4423-4763  
2557-10-06 นม0032.101.4/ว.24802 ลว30ก.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกฝึกพูด ห้องธุรการและเก็บวัสดุ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ครั้งที่ 2 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2557 0-4423-5249  
2557-10-06 นม0032.101.4/ว25263 ลว6ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสื์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-06 นม0032.101.4/ว24718 ลว 1ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อรถฉีดยาสแตนเลส จำนวน 14 คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-10-03 ยธ 1111(ทบ.)8121 ลว30ก.ย.57 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภ ประกาศให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จะไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ รวม 18 รายการ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 0 - - 0-4432-7015 ต่อ 119  
2557-10-03 นม0032.101.4/ว24712 ลว1ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 1 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-03 นม0032.101.4/ว24319 ลว30ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเขียว รุ่น Pascal Photocoagulation ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 0-4423-5249  
2557-10-03 นม52006/7940 ลว1ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูณย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีรถไฟ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 0-4423-4763  
2557-10-03 นม52006/7934 ลว1ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูณย์พัฒนาเด้กเล็กราชนิกูล ชองเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 0-4423-4763  
2557-10-03 นม0032.101.4/ว24721 ลว1ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาจ้างทำป้ายบอกทิศทางและประชาสัมพันธ์อาคาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โยไทยการช่าง 0 - - 0-4423-5249  
2557-10-03 สธ0412.1/ว373 ลว2ต.ค.57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ จำนวน 3 ชุด ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่5 0 วันที่ 2 - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 - 16 ตุลาคม 2557 0-4421-2903 ต่อ 114 หรือ www.dpck5.com  
2557-10-03 นม52006/7928 ลว1ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูณย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 0-4423-4763  
2557-10-03 นม52006/7919 ลว1ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด้กศูณย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวสุระซอย3 ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 0-4423-4763  
2557-10-03 นม58502/ว682 ลว1ต.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยแถลง ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลังฯ จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลห้วยแถลง 0 วันที่ 2 - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 - 10 ตุลาคม 2557 0-4439-1421 ต่อ 16 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-02 นม72002/1018/1021 ลว1ต.ค.57 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 0 วันที่ 1 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2557 วันที่ 1 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2557 0-4476-5383 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-02 นม57201/ว534 ลว29ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลมงคล ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีลฯ จำนวน 3 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลมงคล 0 วันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 0-4436-1444 ต่อ 14 หรือ www.seemamongkol.go.th  
2557-10-02 นม81302/676 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 8 โครงการ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 0 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 0-4446-9262 ต่อ2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-02 นม0032.101.4/ว24353 ลว30ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์บล็อกอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 0-4423-5254  
2557-10-02 นม0032.101.4/ว24348 ลว30ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว ( Monitor EKG )จำนวน 2 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-02 นม0032.101.4/ว24346 ลว29ก.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขโรงพยาบาลมหาราชนคร ประกาศสอบราคาซ่อมกล้องส่องปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ PENTAX จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-44235249  
2557-10-02 กห0482.1/1537 ลว 29ก.ย.57 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ประกาศประมูลซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 558 ของกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 0 วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 0-4425-5530 ต่อ 22324 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-02 นม55502/ว920 ลว30ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างศูณย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 0 - - 0-4475-6170  
2557-10-02 นม0032.101.4/ว24717 ลว1ต.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอลชนิดชุดรับภาพซีดี จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-10-01 นม52002/ว896 สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เครื่องยนต์) จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 3 ของสำนักงานเทศบาลนครราชสีมา 0 วันที่ 2 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2557 044234738  
2557-10-01 ศธ0544/3827 ลว1ต.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน30รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 1 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2557 วันที่ 1 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2557 0-4400-9009ต่อ1583  
2557-10-01 นม0032.123/ว24678 ลว30ก.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขโรงพยาบาลมหาราชนคร ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานสาธารณสุขโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 0-4423-5078 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-01 นม0032.101.4/ว24422 ลว30ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแถบตรวจค่าการแข็งตัวของเลือดฯ จำนวน 428 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557 0-4423-5145  
2557-10-01 นม52402.7/ว1123 ลว30ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาไฟฟ้า High Mast ของสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 1 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 1 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2557 0-4428-4647-8ต่อ19 หรือ www.nmt.or.th/korat/mueangpak/  
2557-10-01 สธ0915.01/1920 ลว29ก.ย.57 ศูนย์อนามัยที่ 5 นคราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกฯ พร้อมอุกรณ์ จำนวน 350 ชุด ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นคราชสีมา 0 วันที่ 29 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 29 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557 0-4430-5131 ต่อ145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-01 คค0710/ว6434 ลว30ก.ย.57 สำนักทางหลวงชนบทที่5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ102 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-10-01 ศธ0530.11/ว2239 ลว24ก.ย.57 สำนักงานเลขานุการ ประกาศประกวดราคาวื้อหุ่นพร้อมระบบปฏิบัติการเสมือนเจริงสำหรับการฝึกการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ต่างๆ จำนวน 1 ชุด ของสำนักงานเลขานุการ 0 วันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 วันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 0-4375-4333 ต่อ 2368  
2557-10-01 นม0032.101.4/ว24432 ลว30ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อจานเพาะเชื้อพลาสติก ชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 240,000 จาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-01 นม0032.101.4/ว24426 ลว30ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อหลอดเก็บเสมหะเพื่อส่งตรวจทางจุลชีววิทยา จำนวน 10,000 อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-10-01 นม0033(1)/2842 ลว30ก.ย.57 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ขับเคลื่อน2ล้อฯ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2557 0-4492-2625-6  
2557-10-01 นม0032.101.4/ว24424 ลว30ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ถงบรรจุโลหิตชนิดสองถุงฯ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-44235145  
2557-09-30 นม0032.101.4/ว24423 ลว29ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจแยกชนิดและปริมาณของ Hemoglobin จำนวน 30 Kit ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 29 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-30 นม0032.101.4/ว24583 ลว26ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 0-4423-5255 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-30 ศธ04063191/232 ลว29ก.ย.57 โรงเรียนวัดหนองนา สพฐ. ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ชองโรงเรียนวัดหนองนา 0 วันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 วันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 0-4424-9728 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-30 นม0032.101.4/ว24357 ลว26ก.ย.57 โรงพยาบาลมหราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Microtome จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กันยายน - 15 ตุลาคม 2557 วันที่ 26 กันยายน - 15 ตุลาคม 2557 0-4423-5255 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-30 นม0032.101.4/ว24355 ลว26ก.ย.57 โรงพยาบาลมหราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเคื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-09-30 กห 0482.65/5468 ลว29ก.ย.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 วันที่ 29 กันยายน - 10 คุลาคม 2557 วันที่ 29 กันยายน - 10 คุลาคม 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404, 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-09-30 นม0032.101.4/ว24349 ลว26ก.ย.57 โรงพยาบาลมหราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาณและความดัน จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-09-29 นม85501.4/48 ลว26ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองว้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคืมมะอุสวนหม่อน ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองว้า 0 วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 0-4475-6738 ต่อ37 หรือ www.nongwalocal.go.th  
2557-09-29 นม. 71201/987/988 ลว26ก.ย.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรีนนการสอนสำหรับศูณย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 0 วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 0-4498-2521 หรือ www.Khanongpra.go.th และ www.Gprocurement.go.th  
2557-09-29 นม0032.101.4/ว24198 ลว26ก.ย.57 โรงพยาบาลมหราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 โรงพยาบาลมหราชนครราชสีมา 0-4423-5255 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-29 กห 0482.65/5505/5605 ลว26ก.ย.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ปรกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชองโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0 วันที่ 26 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 26 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404, 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-09-29 ศธ0530.1(8)/ว.4044 สำนักงานอธิการบดี ประกาศสอบราคาซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล)จำนวน 10,000 ลิตร ของสำนักงานอธิการบดี 0 วันที่ 24 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 0-4375-4322 ต่อ1271  
2557-09-29 นม0032.101.4/ว23892 ลว25ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-09-29 นม0032.101.4/ว.23289 ลว24ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสผลประกวดราคาซื้อสารกัมมันตรังสีโคบอลล์ -60 จำนวน 1 เม็ด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-09-29 นม0032.101.4/ว.23666 ลว23ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อตลับแผ่นรับภาพสำหรับเครื่องฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เจ.เอฟ.แอดแวน เมด 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-26 นม58402/1166 ลว15ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามเ็ดกเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2557 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-09-26 นม0032.101.4/ว24198 ลว26ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 วันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-26 นม0032.101.4/ว.23289 ลว24ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อสารกัมมันตรังสีโคบอลต์-60 จำนวน 1 เม็ด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-09-26 นม0032.101.4/ว.23666 ลว23ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อตลับแผ่นรับภาพสำหรับเครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เจ.เอฟ.แอดวาน เมด 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-26 นม77602/ว610 ลว25ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.เทพาลัย 0 - - 0-4475-6278 หรือ www.taepalai.go.th  
2557-09-26 นม55502/ว896 สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ของ เทศบาลตำบลบัลลังค์ 0 วันที่ 25 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557 วันที่ 25 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557 0-4475-6170  
2557-09-26 นม0032.001.4/444 ลว25ก.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทที่จำเป็นในการควบคุมโรค ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-09-26 นม0032.123/ว24359 ลว25ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 วันที่ 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-09-26 นม0032.101.4/ว23186 ลว25ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์และเศษวัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 675 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชขสีมา 0 - - 0-4423-5144  
2557-09-26 นม73802/1279 ลว24ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2557-09-26 นม52122/ว146 ลว25ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างปรับปรุงระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 - - 0-4429-4456 ต่อ 13  
2557-09-26 นม0032.101.4/23208 ลว24ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระโหลกศรีษะด้วยความเร็วสูงฯ จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 9 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 9 ตุลาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-09-26 นม52122/ว146 ลว25ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างปรับปรุงระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 - - 0-4429-4456 ต่อ 13  
2557-09-26 นม0032.101.4/ว.23134 ลว24ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 16 ตุลาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-09-25 นม94202/549 ลว24ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ และ วางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรงฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ลำมูล 0 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557 0-4476-1805 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-25 นม0032.001.4/437 ลว24ก.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ ชนิดโคมคู่ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-09-25 นม0032.001.4/429 ลว24ก.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นความถี่สูงเพื่อลดความปวด จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-09-25 นม57402.4/ว1259 , 1258 ลว23ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนซับสามัคคี ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 23 กันยายน 2557 - วันที่ 3 ตุลาคม 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 - วันที่ 3 ตุลาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-25 นม57402.4/ว1256 , 1255 ลว23ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาชุมชนเสิงสาง ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 23 กันยายน 2557 - วันที่ 3 ตุลาคม 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 - วันที่ 3 ตุลาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-25 นม0032.101.4/ว24241 ลว24ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสผลการสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ที อี คิว 0 - - 0-4423-5146  
2557-09-25 นม0032.001.4/422 ลว24ก.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื่อจุลินทรีย์ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-09-25 นม0032.001.4/412 ลว24ก.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ จำนวน 2 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-09-24 นม0032.101.4/ว.23590 ลว22ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-09-24 นม0032.101.4/ว23657 ลว22ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายฯ จำนวน 30 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-24 นม82002/769 ลว23ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ฯ จำนวน 3 สาย ของ อบต.ลำคอหงษ์ 0 วันที่ 24 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557 0-4475-6380 หรือ www.lamknokhong.com  
2557-09-24 นม74002/821 ลว23ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 0 วันที่ 24 กันยายน - 8 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน - 8 ตุลาคม 2557  
2557-09-24 นม0032.101.4/ว23591 ลว22ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องดักฝุ่นผ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocure.go.th  
2557-09-24 นม52122/ว142 ลว23ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศประมูลจ้างปรังปรุงระบบประปาผิวดินฯ ของ สนง.เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 0-4429-4456 หรือ www.khoksoong.go.th  
2557-09-24 นม0032.101.4/ว23530 ลว23ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ (แขวนเพดาน) จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครรรชสีมา 0 วันที่ 23 - 31 กันยายน 2557 วันที่ 23 - 31 กันยายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-09-23 นม0032.101.4/ว23682 ลว22ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการใบมีดใช้กำจัดขน(Clipper) จำนวน 10,000 ใบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-23 นม0032.101.4/ว.23649 ลว22ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหางปลา จำนวน 80,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 กันยายน - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 20 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-09-23 นม0032.101.4/ว23584 ลว22ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการหลอดทดสอบ ESR จำนวน 60 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-23 นม0032.101.4/ว.23689 ลว22ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดวัดความดันสัญญาณชีพผู้ป่วยฯ จำนวน 2,400 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 กันยายน - 14 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 14 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-09-23 นม0032.101.4/ว.23688 ลว22ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดที่ไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 31 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-23 นม0032.101.4/ว.23684 ลว22ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ฯ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-11-06 นม00 0  
2557-09-23 นม0032.101.4/ว.23583 ลว22ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดเอนไซม์ จำนวน 100 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-09-23 นม0032.101.4/ว23220 ลว18ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด(ULTRASONIC DISSECTOR/ASPIRATOR) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 วันที่ 18 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 0-4423-5249  
2557-09-23 นม0032.101.4/ว23578 ลว19ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ 0 - - 0-4423-5146  
2557-09-22 พม.0303.06/ว953 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 4 อัตรา ของ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ 0 วันที่ 19 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 19 - 29 กันยายน 2557 0-4492-2668 ต่อ 14  
2557-09-22 นม83802-1153 ลว19ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศยกเลิกประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ของ อบต.หนองขาม 0 - - 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-09-22 นม58502/661 ลว18ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยแถลง ประกาศประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ของ เทศบาลตำบลห้วยแถลง 0 วันที่ 18 - 30 กันยายน 2557 วันที่ 18 - 30 กันยายน 2557 0-4439-1421 ต่อ 16 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-22 นม77602/580 ลว19ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 19 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 19 - 29 กันยายน 2557 0-4475-6277-8 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-22 นม54302/1170 ลว19ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานผลิตน้ำประปาฯ จำนวน 2 คน ของ สนง.เทศบาลตำบลตลาดแค 0 - - 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-19 นม52662/2594 ลว19ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 19 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 วันที่ 19 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-19 นม89702/ว509 ลว18ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก 0 วันที่ 18 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 18 - 26 กันยายน 2557 0-4430-1115 หรือ www.tago.th  
2557-09-19 นม0032.101.4/ว.23089 ลว15ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกฯ จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-19 นม0032.101.4/ว.23213 ลว17ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นจำนวน 90 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ฮอสปีเเทค 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-19 ศธ0544/3658 ลว19ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 88 รายการ 0 วันที่ 19 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557 วันที่ 19 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-09-19 นม0032.101.4/ว.23196 ลว16ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ จำนวน 139 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146  
2557-09-18 นม0032.101.4/ว.23082 ลว15ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชีสมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-18 นม0032.3.23/ว1133 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ ที่สถานีอนามัยโนนตาเถร ของ รพ.โนนแดง 0 วันที่ 18 - 30 กันยายน 2557 วันที่ 18 - 30 กันยายน 2557 0-4447-5058 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-18 นม0032.101.4/ว.22916 ลว12ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-19 นม0032.101.4/ว.22821 ลว12ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อผืนตาข่ายชนิดอัลตราโปร เมชฯ จำนวน 60 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-18 ศธ0544/3623 ลว18ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 6 ตุลาคม 2557 วันที่ 18 - 6 ตุลาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-09-18 นม94202/527 ลว17ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ลำมูล 0 วันที่ 17 - 30 กันยายน 2557 วันที่ 17 - 30 กันยายน 2557 0-4476-1805 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-18 นม 71404/871 ลว17กันยายน 2557 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 17 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 17 - 29 กันยายน 2557 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2557-09-18 กห0482.65/5307 ลว17ก.ย.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อพร้อมติดตั้งสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร รายการกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 17 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 17 - 22 กันยายน 2557 0-4423-4391 ต่อ 2  
2557-09-18 นม75802/ว895 ลว15ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อสารการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษาสำหรับเด็กเล็กฯ ทั้ง 5 แห่ง ของ อบต.ดงใหญ่ 0 - - 0-4492-6075  
2557-09-18 นม0032.101.4/ว23219 ลว17ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อเข่าชนิดที่ส้วนรับน้ำหนักเคลื่อนที่ไหวได้ จำนวน 26 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 2 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 2 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-18 นม0032.101.4/ว.22678 ลว15ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 30 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 30 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-18 นม0032.101.4/ว.22677 ลว15ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วยขณะและหลังผ่าตัด จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนรราชสีมา 0 วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-18 นม0032.101.4/ว23133 ลว17ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ รายการชุดข้อเทียมทางมะเร็งกระดูกต้นขาส่วนล่างแบบใช้หรือไม่ใช้สารยืดกระดูก จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 1 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 1 ตุลาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-18 นม0032.101.4/ว.23190 ลว15ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง NST ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 29 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurment.go.th  
2557-09-18 นม0032.101.4/ว23130 ลว17ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเจาะกรอกกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 2 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 2 ตุลาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocure.go.th  
2557-09-18 นม0017.3/ว4808 ลว15ก.ย.57 สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (LED) ของ สนจ.นม. 0 วันที่ 15 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 18 กันยายน 2557 0-4424-3798 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-09-18 นม0032.101.4/ว23129 ลว17ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เก็บเกล็ดเลือด จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 1 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 1 ตุลาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-18 นม88102/912 ลว12ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2557-09-18 นม88102/ว911 ลว12ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 0-4437-2079 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-18 นม81102/514 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 18 - 3 ตุลาคม 2557 วันที่ 18 - 3 ตุลาคม 2557 0-4475-6694  
2557-09-18 นม88102/ว910 ลว12ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในฯ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurment.go.th  
2557-09-18 นม0032.301/1239 ลว18ก.ย.57 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาศซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 22 - 6 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 6 ตุลาคม 2557 0-4433-0105-6 ต่อ 203  
2557-09-18 นม0017.3 ลว9ก.ย.57 สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณโดยรอบ ของ สนจ.นม. 0 วันที่ 1 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 19 กันยายน 2557 0-4424-3798  
2557-09-18 นม89702/ว508 ลว16ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก 0 - - 0-4207-9278  
2557-09-18 นม0032.101.4/ว23221 ลว17ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจสำหรับท่อทางเดินน้ำดีชนิดวีดิทัศน์(ERCP)จำนวน 1 เครื่อง 0 - - 0-4423-5254  
2557-09-18 นม0032.101.4/ว23073 ลว16ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (16 Slice) และ (64 Slice) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557 0-4423-5249  
2557-09-18 นม0032.101.4/ว.23076 ลว16ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วบแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัต จำนวน 2 เครื่อง 0 - - 0-4423-5249  
2557-09-18 ศธ0586(กก)/2565 ลว16ก.ย.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 11 อาคาร ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 15 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 17 กันยายน 2557 0-4427-1315 ต่อ 11 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-18 นม0032.101.4/ว.2191 ลว15ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลเปิดซองสอบราคาซื้อเตียงฟลาวเลอร์ชนิดเตียงไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-09-18 นม0029/ว273 ลว10ก.ย.57 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 28 รายการ ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0 - - 0-4424-2961  
2557-09-17 นม0032.001.8/ว157 ลว17ก.ย.57 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 17 - 29 กันยายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-17 นม0032.302/1418 ลว16ก.ย.57 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลโชคชัย 0 วันที่ 16 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 16 - 26 กันยายน 2557 0-4449-1161 ต่อ137,147 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-17 นม80502/ว769 ลว16ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557 0-4475-6400 หรือ www.ponsongkram.go.th  
2557-09-17 นม52972/ว ลว15ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างสงเคราะห์บ้านผู้ยากไร้ จำนวน 11 หลัง ของเทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557 0-4493-8276 ต่อ12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-17 นม0032.101.4/ว22819 ลว12ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักเวรและห้องพักแพทย์ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 0-4423-5249  
2557-09-17 นม0032.3/ว1939 ลว15ก.ย.57 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยบาลสูงเนิน 0 วันที่ 15 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 25 กันยายน 2557 0-4428-6713 ต่อ101,149  
2557-09-17 นม53702/ว120 ลว16ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลแซะ ประกาศประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ครั้งที่3) ของ สนง.เทศบาลตำบลแซะ 0 วันที่ 17 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 17 - 25 กันยายน 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.chaecity.go.th  
2557-09-17 ศธ0544/3605 ลว17ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 21 รายการ ของม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 1 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 1 ตุลาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-09-17 นม0032.101.4/ว23097 ลว16ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-09-16 นม0032.001.8/156 ลว16ก.ย.57 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 16 - 26 กันยายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-16 นม52002/7405 ลว15ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งฯ จำนวน 19 จุด ๆ ละ 8 จุด ของ สนง.เทศบาลนครนคราชสีมา 0 วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557 0-4423-4738  
2557-09-16 นม52002/7403 ลว15ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งฯ จำนวน 19 จุด ๆ ละ 8 จุด ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557 0-4423-4738  
2557-09-16 นม52662/ว2558 ลว15ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น3 ของ สนง.เทสบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 23 กันยายน 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-16 นม0032.001.8/ว181 ลว15ก.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ, อำนวยการ พร้อมลิฟต์ผู้ป่วย 3 ชั้น และทางเดินเชื่อม ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 - - 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302  
2557-09-16 ศธ04063.062/ว110 ลว15ก.ย.57 โรงเรียนบ้านหนองยาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา จำนวน 1 รายการ ของ ร.ร.บ้านหนองยาง 0 วันที่ 15 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 25 กันยายน 2557 088-581-9595 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-16 กห0482.65/5195 ลว15ก.ย.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 75 MG .สำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 - - 0-4423-4406  
2557-09-16 นม0019/393 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศุนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน ของ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 0-4424-2991 หรือ www.cddkorat.com  
2557-09-16 นม73302/813 ลว5ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาและสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 2 โครงการ 0 วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocure.go.th  
2557-09-15 นม96302/374 ลว12ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองบัวละคร 0 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 0-4424-9013  
2557-09-15 นม52662/2556 ลว15ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ซอยภูธร หมู่ที่ 4 ชุมชนที่ 13 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 15 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-15 นม91902/ว472 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.บ้านแปรง 0 - - 0-4424-9748 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-09-15 นม52002/7389 ลว15ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารโรงอาหารนักเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 16 กันยายน 2557 - วันที่ 1 ตุลาคม 2557 0-4423-4738  
2557-09-15 นม0032.001.8/ว.155 ลว15ก.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 25 กันยายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 4203 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-09-15 นม71404/851 ลว12ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านอุโลก หมู่ที่ 4 และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านหัน หมู่ที่7 ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2557-09-15 นม52464/ว1007 ลว12ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 0-4400-9755 ต่อ 12 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-09-15 นม52464/ว1006 ลว12ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 0-4400-9755 ต่อ 12 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-09-15 นม52464/ว1005 ลว12ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 0-4400-9755 ต่อ 12 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-09-15 นม52464/ว ลว12ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 0-4400-9755 ต่อ 12 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-09-15 นม52002/7363 ลว12ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557 0-4423-4738  
2557-09-15 นม55102/ว807 ลว12ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาการขุดดินเปิดบ่อที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บ่อที่ 5 บ้านสระจระเข้ หมู่ที่ 13 ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-15 นม55102/ว804 ลว12ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนเทศบาล 2 ซอย 29 ด้านทิศตะวันออกฯ ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-15 นม55102/ว800 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนเทศบาล 1 ซอย 12 ฯ ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-15 นม0032.101.4/ว22679 ลว812ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ขนาด 15 HP ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-15 กษ0316.17/584 ลว12ก.ย.57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างทำนบดิน-ขุดบ่อก่อสร้างพร้อมขุดลอกคลองผันน้ำ (สายที่ 2) ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 12 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 17 กันยายน 2557 0-4427-5610 ต่อ 11 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-15 นม0032.302/1396 ลว12ก.ย.57 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของ รพ.โชคชัย 0 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 0-4449-1161 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-15 นม58402/1079 ลว11ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ สนง.เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 0-4429-7604 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-15 ศธ0530.1(8) ลว10ก.ย.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อมอเตอร์ระบายความร้อนระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 0 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 0-4375-4044  
2557-09-15 ศธ04063.094/287 ลว10ก.ย.57 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ประกาศแก้ไขขอรับรายละเอียด/ยื่นซองสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26ฯ ของ ร.ร.บ้านด่านเกวียน 0 วันที่ 10 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 22 กันยายน 2557 0-4437-5092  
2557-09-15 นม0025/1878 ลว9ก.ย.57 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ของ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 0 - - 0-4446-2347  
2557-09-15 นม0032.101.4/ว22422 ลว10ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายบอกทิศทางและประสัมธ์อาคาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-09-15 นม0032.101.4/ว22391 ลว9ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ฯ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. 0 - - 0-4423-5146  
2557-09-15 นม0032.101.4/ว22430 ลว10ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคารายการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. 0 - - 0-4423-5249  
2557-09-15 นม0032.101.4/ว22409 ลว10ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อ รายการข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดที่ไม่ใช้สารยืดกระดูก(THR) จำนวน 31 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-15 นม0009/ว545 ลว12ก.ย.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gqrocurement.go.th  
2557-09-12 นม0032.001.8/ว154 ลว12ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 86,900 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 23 กันยายน 2557 0-4439-5000 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-12 นม88102/899 ลว11ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 9 รายการ 22 ชุด ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 0-4437-2079 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-12 นม98602/765, 759 ลว11ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-12 นม88602/ว615 ลว11ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ฯ ของ อบต.ชีวึก 0 วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557 0-4496-0001 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-12 นม89702/ว499 ลว11ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ ของ อบต. ตะโก 0 วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557 0-4430-1115 หรือ www.tato.go.th  
2557-09-12 นม88001/562 ลว11ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองสามเสย หมู่9 ของ อบต.จระเข้หิน 0 วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557 0-4491-1441  
2557-09-12 นม53702/635 ลว11ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างร้านเพชรลำภู ของ สนง.เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 11 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 16 กันยายน 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.chaecity.go.th  
2557-09-12 นม52464/ว ลว12ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 - - 0-4400-9755  
2557-09-12 นม58402/1091 ลว12ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านเลือดไทย หมู่ที่ 8 ของเทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 0-4429-7604 ต่อ5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-12 นม58402/1086 ลว11ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลหมูสี สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหมูสี 0 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 0-4429-7604 ต่อ5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-12 ศธ04063.099/ว183 ลว12ก.ย.57 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ของโรงเรียนบ้านท่าอ่าง 0 วันที่ 11 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 23 กันยายน 2557 0-4437-5126 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-12 ลว12ก.ย.57 โรงเรียนบ้านบุกระโทก สอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช 205/26 ของโรงเรียนบ้านบุกระโทก 0 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 088-6826038 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-12 นม52464/ว1000 ลว11ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 - - 0-4400-9755  
2557-09-12 นม52464/ว999 ลว11ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 - - 0-4400-9755  
2557-09-12 นม52464/ว997 ลว11ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 - - 0-440-09755  
2557-09-12 นม.53702/638 ลว11ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ถนนประสานสมุทร ฯ หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 11 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 23 กันยายน 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2557-09-12 นม52002/7348 ลว11ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 26 กันยายน 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-12 นม52002/7356 ลว11ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที (นมพาณิชย์) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 0-4423-4738  
2557-09-12 นม52002/7347 ลว11ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียน ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ สนง.เทศลบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-09-12 นม52002/7245 ลว11ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังอาคาร สนง.กองสวัสดิการสังคม (ห้องประชุมเดิม) ของ สนง.เทศบาลนครนคราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 0-4423-4734 ต่อ 1409  
2557-09-12 นม52002/7288 ลว11ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมห้องกองสวัสดิการสังคม ชั้น 2 ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 0-4423-4734 ต่อ 1409  
2557-09-12 นม52002/7285 ลว11ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องยนต์) จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 ของ สนง.นครนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 0-4423-4738  
2557-09-12 นม0032.301/ว1497 ลว11ก.ย.57 โรงพยาบาลห้วยแถลง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 โครงการ ของ รพ.ห้วยแถลง 0 วันที่ 12 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 26 กันยายน 2557 0-4430-1176-9 ต่อ 112, 113 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-12 ศธ04063.108/ว173 ลว10ก.ย.57 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของ ร.ร.บ้านพิชิตคเชนทร์ 0 วันที่ 11 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 23 กันยายน 2557 083-364-2431 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-12 นม52102.3/1540 ลว10ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 รายการ ของ สนง.เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-09-12 นม57402.4/1197 ลว10ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกวศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวการจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 10 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 22 กันยายน 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-12 นม57402.4/1176 ลว10ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 10 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 22 กันยายน 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-12 นม52015.5/1545 ลว10ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อบริการน้ำประปาหมู่บ้านทรัพย์อุดม ของ สนง.เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 0-4446-2320 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-09-12 สบ0032.301/ว1619 ลว10ก.ย.57 โรงพยาบาลแก่งคอย ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ของ รพ.แก่งคอย 0 วันที่ 8 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 19 กันยายน 2557 0-3624-6974 หรือ www.kkhos.com  
2557-09-12 นม0032.101.4/ว22338 ลว10ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้สารละลายและยาระงับปวดทางหลอดเลือดด้วยกระบอกฉีดยา (PCA) จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 30 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 30 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocure.go.th  
2557-09-12 นม0032.101.4/ว22320 ลว10ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อระบบควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์ 44 ตู้ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 29 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocure.go.th  
2557-09-12 นม0032.101.4/ว22314 ลว10ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถฉีดยาสแตนเลสฯ จำนวน 14 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocure.go.th  
2557-09-12 นม52102.3/1526 ลว9ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนหนองม่วง2 ของ สนง.เมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-09-12 นม0032.101.4/ว22284 ลว9ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมตู้เย็นเก็บศพฯ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 0-4423-5249  
2557-09-12 นม0032.101.4/ว22281 ลว9ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมฝาเพดานและระบบกันซึมอาคารผู้ป่วย 5 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 0-4423-5249  
2557-09-12 ชย0017.3/ว1775 ลว8ก.ย.57 สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการอาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 0 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 0-4481-1573 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-12 นม0032.101.4/ว22844 ลว11ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตรวจตราส่วนหน้า (Slit Lamp) จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดย บจ.ฮอลลิวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล 0 - - 0-4423-5254  
2557-09-12 นม0032.101.4/ว22811 ลว11ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดย หจก.ไอทีโปรเจค 0 - - 0-4423-5254  
2557-09-12 นม0032.101.4/ว22415 ลว11ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อรถโดยสร(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดย บจ.โตโยต้าไทยเย็น 0 - - 0-4423-5254  
2557-09-12 นม0032.101.4/ว22298 ลว9ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดย บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5254  
2557-09-12 นม0032.101.4/ว22285 ลว8ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อ รายการตัวกรองเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 30,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-12 นม0032.101.4/ว22270 ลว8ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดย บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค(ประเทศไทย) จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-12 นม0032.101.4/ว21754 ลว2ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลราคาซื้อชุดให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำแบบ 2 รู จำนวน 1,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-12 นม0032.101.4/ว21752 ลว2ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-11 นม73902/727 ลว10ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง 0 วันที่ 10 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 25 กันยายน 2557 0-4433-9336 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-11 นม81302/620 ลว10ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ของ อบต.เมืองคง 0 - - 0-4446-9262 ต่อ 2  
2557-09-11 นม76202/ว669 ลว10ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. เรียบคลองยาว สายบ้านดอนใหญ่ หมู่1 - บ้านไทรโยก หมู่5 ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557 0-4497-1744 หรือ www.donyai-khong.go.th  
2557-09-11 นม98402/ว504 ลว10ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนออ ประกาศ่สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. โดยการเททับเส้นทางเดิม บ้านหนองตะคลองใหญ่ หมู่5 ของ อบต.โนนออ 0 วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557 0-4448-7975 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-11 นม52662/2539 ลว11ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านอยู่สบาย2 ของ อบต.หัวทะเลย 0 วันที่ 11 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 22 กันยายน 2557 0-4492-5111 ต่อ 5 หรือ www.gprocure.go.th  
2557-09-11 นม0032.101.4/ว22429 ลว10ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 25 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-11 นม0032.101.4/ว22408 ลว10ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเจลสำหรับทาหล่อลื่น จำนวน 144,000 ซอง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-11 นม90402/ว890 ลว9ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประก่าศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่10 ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 0-4475-6452 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-11 นม90402/ว885 ลว9ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่10 ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 0-4475-6452 หรือ www.muangprasat.go.th  
2557-09-11 นม78602/756 ลว9ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 081-955-2103  
2557-09-11 นม52101.3/ว85 ลว9ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนหนองม่วง2 ของ สนง.เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557 0-4446-1184 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-11 ศธ04063.094/273 ลว9ก.ย.57 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 ร.ร.บ้านด่านเกวียน 0 วันที่ 10 - 20 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 20 กันยายน 2557 081-877-7265  
2557-09-11 ศธ04063.094/265 ลว9ก.ย.57 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 ของ ร.ร.บ้านด่านเกวียน 0 - - 0-4437-4092  
2557-09-11 นม0032.101.4/ว22278 ลว8ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงห้องสำหรับแพทย์ Audit เวรระเบียน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.แคนไอ เวิร์ค 0 - - 0-4423-5249  
2557-09-10 นม52662/2528 ลว10ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศจ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจการผลงาน จำนวน 4,000 เล่ม ของ สนง.เทศบาลหัวทะเล 0 วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557 0-4492-5111 ต่อ 5 หรือ www.gprocure.go.th  
2557-09-10 ศธ0544/3530 ลว10ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-09-10 นม80702/724 ลว9ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเที ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.พังเทียม 0 วันที่ 9 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 23 กันยายน 2557 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-10 นม81402/827 ลว9ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย/หญิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนท้าว ของ อบต.เมืองปราสาท 0 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 0-4475-6050 หรือ www.muangprasat.go.th  
2557-09-10 นม73902/718 ลว9ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง 0 วันที่ 9 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 24 กันยายน 2557 0-4433-9336 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-10 นม91902/459 ลว9ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป ประกาศสอบราคาฯ จำนวน 9 ชุด ของ อบต.บ้านแปรง 0 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 0-4424-9748 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-09-10 นม72101/603 ลว9ก.ย.57 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.วังกะทะ 0 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557 093-094-3467 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-10 นม52464/ว986 ลว9ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนานาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 0-4400-9755 ต่อ 12 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-09-10 นม52464/ว985 ลว9ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประปีงบประมาณ 2558 ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 0-4400-9755 ต่อ 12 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-09-10 นม52464/ว984 ลว9ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 0-4400-9755 ต่อ 12 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-09-10 นม52464/ว983 ลว9ก.ย.57 สำนักงานเทสบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 0-4400-9755 ต่อ 12 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-09-10 นม52702/ว82 ลว9ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างที่จอดรถขนาดใหญ่ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ของ สนง.เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-09-10 นม54102/ว769 ลว9ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557 0-4438-9403 ต่ีอ 112 หรือ www.dankunthodcity.go.th  
2557-09-10 นม54102/ว771 ลว9ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์ ของ สนง.เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557 0-4438-9403 ต่ีอ 112 หรือ www.dankunthodcity.go.th  
2557-09-10 นม52702/ว82 ลว9ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุและจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-09-10 นม52662/ว2512 ลว9ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล จำนวน 1 ระบบ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557 0-4492-5111 ต่อ 5 หรือ www.gprocure.go.th  
2557-09-10 นม0020.1/38020 ลว9ก.ย.57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-10 นม0020.1/38017 ลว9ก.ย.57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-10 ตช0018(นม).13/8438 ลว9ก.ย.57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-10 นม76002/396 ลว8ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต. ดอนตะหนิน 0 วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557 081-999-8281 หรือ www.dontanin.go.th  
2557-09-10 นม92102/534 ลว8ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวั ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.บ้านวัง 0 - - 0-4438-1707 ต่อ 13  
2557-09-10 นม73902/712 ลว8ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง 0 วันที่ 8 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 23 กันยายน 2557 0-4433-9336 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-10 นม52802/ว158 ลว8ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ของ อบต.เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 0 วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557 0-4438-5066 ต่อ 12  
2557-09-10 นม52802/ว152 ลว8ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สันติสุขซอย 8/3 ของ สนง.เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 0 วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557 0-4438-5066 ต่อ 12  
2557-09-10 นม57201/438 ลว8ก.ย.57 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 8 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 23 กันยายน 2557 0-4436-1444 ต่อ 14  
2557-09-10 นม0032.101.4/ว22339 ลว8ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง - ก๊าซในเลือด ชนิด 450 เทสต์ จำนวน 84 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-10 นม0032.101.4/ว22327 ลว8ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อนำยาตรวจวัด CD4+Lymphocyte จำนวน 20,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-10 นม0032.101.4/ว22309 ลว8ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องน้ำยาเจือจางเลือด จำนวน 700 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-10 นม0027.101.4/ว22276 ลว8ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก จำนวน 930,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชีสมา 0 วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-10 นม0032.101.4/ว22197 ลว8ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่สำหรับผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 0-4423-5249  
2557-09-10 นม0032.101.4/ว22196 ลว8ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดท่อระบายทรวงอกระบบ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 19 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.gprocure.go.th  
2557-09-10 ศธ04063.094/ว257 ลว8ก.ย.57 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 ประปีงบประมาณ 2557 ของ ร.ร.บ้านด่านเกวียน 0 วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557 081-877-7265  
2557-09-09 นม0032.301/1140 ลว29ส.ค.57 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 3 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 17 กันยายน 2557 0-4433-0105 ต่อ 203  
2557-09-09 นม52662/2514 ลว9ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล จำนวน 1 ระบบ ของ สนง.เทสบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557 0-4492-5111 ต่อ 5 หรือ www.gprocure.go.th  
2557-09-09 นม0032.301/ว2210 ลว8ก.ย.57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดครอบคุมด้วยความดัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 9 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 26 กันยายน 2557 0-4439-7111 ต่อ 101 หรือ www.gprocure.go.th  
2557-09-09 นม0032.301/ว2209 ลว9ก.ย.57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 9 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 26 กันยายน 2557 0-4439-7111 ต่อ 101 หรือ www.gprocure.go.th  
2557-09-09 นม84302/ว123 ลว8ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่่วนตำบลหนองบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.หนองบัว 0 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 0-4475-6258 ต่อ 9  
2557-09-09 นม71302/ว918 ลว8ก.ย.57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประกาศประมูลจ้างงานก่อสร้างตามโครงการปรังปรุงประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ 13 ของ อบต.หนองงูเหลือม 0 วันที่ 8 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 16 กันยายน 2557 0-4420-7558 หรือ www.gprocure.go.th  
2557-09-09 นม5523/2045 ลว8ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประมูลซื้ออุปกรณออกกำลังกายกลางแจ้ง (ฟิสเนส) จำนวนไม่น้อยกว่า 15 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557 0-4437-9473 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-09 นม0032.101.4/ว22364 ลว8ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-09 นม0032.101.4/ว22242 ลว8ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสสอบราคาซื้อเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายฯ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-09 นม0017.2/16810 ลว5ก.ย.57 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนอน จำนวน 5 รายการ ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557 0-4424-2989 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-08 นม71202/936, 938 ลว5ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่10 ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-08 นม71202/930, 932 ลว5ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก(คุ้มบ่อโยก)และซ่อมสร้างถนนหินคลุก(คุ้มหนองหิน) หมู่10 บ้านตะเคียงทอง ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-08 นม75802/ว859 ลว5ก.ย.57 องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ที่ทำการ อบต.ดงใหญ่ ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557 0-4496-6075  
2557-09-08 นม32102/ว592 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านวังกะทะ หมู่4 และ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองสองห้อง หมู่13 ของ อบต.วังกะทะ 0 วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557 09-3094-3467 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-08 นม53902/ว104 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-09-08 นม52972/2039 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร ณ บริเวณ สี่แยกบ้านชาติชาย หมู่2 บ้านโนนไม้แดง 0 วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557 0-4493-8676 ต่อ 12 หรือ www.gprocure.go.th  
2557-09-08 นม52402.7/ว1008 ลว5ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนสวนสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ ภูมิทัศน์นอกอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557 0-4428-4647 ต่อ 19 หรือ www.nmt.or.th/korat/mueangpak/  
2557-09-08 กค0606/ว1737 ลว5ก.ย.57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลพื้นที่ปลูกหญ้า ณ อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 0 วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557 0-4425-6761 ต่อ 204 หรือ http://region3.excise.go.th  
2557-09-08 กห0482.65/4911 ลว5ก.ย.57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย BETANECHOL CHLORIDE 10 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 5 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 22 กันยายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-09-08 นม0020.1/37381 ลว4ก.ย.57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รวม 14 เครื่อง ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 4 - 15 กันยายน 2557 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-08 นม0020.1/37265 ลว3ก.ย.57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 15 กันยายน 2557 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-08 นม0020.1/37250 ลว3ก.ย.57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 15 กันยายน 2557 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-08 ศธ0530.1(8)/ว.3639 ลว2ก.ย.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างทำประตูบานเลื่อนพับสแตนเลส จำนวน 1 อัน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 2 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 2 - 19 กันยายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-09-05 นม0009/ว517 ลว5ก.ย.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำป้ายนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าวฯ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-09-05 ศธ0544/3454 ลว5ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-09-05 นม98902/793 ลว4ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านโค้งเจริญ หมู่ที่ 3 ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 4 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 4 -19 กันยายน 2557 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-09-05 นม90802/ว.347 ลว4ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย และ เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.นางรำ 0 วันที่ 4 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 4 - 15 กันยายน 2557 0-4447-9938 หรือ www.nangrum.com  
2557-09-05 นม98902/780 ลว4ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 4 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 4 -19 กันยายน 2557 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-09-05 นม56902/ว.687 ลว4ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 4 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 4 - 22 กันยายน 2557 0-4424-9536  
2557-09-05 นม80102/654 ลว3ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ อบต.ประสุข 0 - - 08-9428-3600  
2557-09-05 นม0009/ว510 ลว3ก.ย.57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศจำนวนไม่เกิน 45 ที่นั่ง ฯ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-09-05 นม0032.101.4/ว.21749 ลว3ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 11 กันยายน 2557 วันที่ 16 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-09-05 นม0032.101.4/ว.21744 ลว3ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุห้ามเลือดละลายได้ชนิดละลายได้ จำนวน 150 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 19 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-09-05 นม0032.101.4/ว.21703 ลว3ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 1,800 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 11 กันยายน 2557 วันที่ 16 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-09-05 สน53802/ว1000 ลว29ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ จังหวั ประกาศประมูลราคาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 0 วันที่ 1 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 0-4275-4721 ต่อ 22 หรือ www.CHKR.go.th  
2557-09-05 สน0017.3/13086 สำนักงานจังหวัดสกลนคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร และ พื้นที่บริเวณโดยรอบ ของ สำนักงานจังหวัดสกลนคร 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4271-1763 หรือ www.sakonnakhon.go.th  
2557-09-05 นม0032.101.4/ว.21667 ลว2ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-09-04 นม71404/826 ลว3ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 3 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 17 กันยายน 2557 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2557-09-04 นม.52972/2014 ลว3ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล และ จ้างโครงการปูผิวจราจรลาดยางแบบ แอลฟัลติกส์คอนกรีต ของ เทศบาลตำบลสุรนารั 0 วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-04 นม60302/652 ลว3ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศประมูลราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตรฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 3 - 11 กันยายน 2557 วันที่ 19 กันยายน 2557 0-4499-1987  
2557-09-04 ทส1413.5/1657 ลว3ก.ย.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศแก้ไขรายละเอียดการประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 - - 0-4424-2619  
2557-09-04 พม0302.11/3349 ลว3ก.ย.57 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 6 รายการ ของ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 0 วันที่ 3 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 18 กันยายน 2557 0-4492-2666 หรือ www.banmetta.org  
2557-09-04 นม0032.101.4/ว.21699 ลว3ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 19 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-09-04 ศป0007/166 ลว2ก.ย.57 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ของ สนง.ศาลปกครองนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557 0-4430-7300-2 ต่อ 2004 หรือ www.admincourt.go.th  
2557-09-03 นม93802/ว.621 ลว2ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านเสมา หมู่ที่6 ฯ ของ อบต.เมืองนาท 0 วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557 0-4475-6602  
2557-09-03 นม78602/740 ลว2ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 2 -16 กันยายน 2557 วันที่ 2 - 16 กันยายน 2557 08-1955-2103 หรือ www.nonsamran.go.th  
2557-09-03 นม60802/605 ,606 , 604 ลว2ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล. ฯ ของ เทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 2 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4433-7300 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-09-03 นม0032.3/1355 ลว2ก.ย.57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อชุดศูนย์กลางพร้อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจฯและเตียงคลอดระบบไฟฟ้า ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 2 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 2 - 22 กันยายน 2557 0-4496-9042 ต่อ 7123 , 7165  
2557-09-03 ยธ0773/4004 ลว2ก.ย.57 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านช่างปูน ฯ จำนวน 17 รายการ ของ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 0 วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557 0-4432-3324-5 ต่อ 503  
2557-09-03 นม57202/ว.407 ลว1ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนฯ , ก่อสร้างถนน คสล. , ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีล ของ เทศบาลตำบลสีมาใงคล 0 วันที่ 1 - 12 กันยายน 2557 วันที่ 22 กันยายน 2557 0-4436-1444 ต่อ 14 หรือ www.seemamongkol.go.th  
2557-09-03 นม76502/715 ลว1ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไท ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร 0 วันที่ 1 - 12 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 12 กันยายน 2557 0-4476-2032-33 หรือ www.taladcai.go.th  
2557-09-03 นม96102/ว.489 ลว1ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศรายชื่อผู้ชนะเปิดซองสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ หจก.เพชรเทวัญอิมเมจ 0 - - 0-4497-9404  
2557-09-03 กษ0316.17/540 ลว1ก.ย.57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำบนดินและขุดบ่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเจรียว ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 1 - 4 กันยายน 2557 วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4427-5610-11 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-03 นม0032.124/ว.4515 ลว3ก.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์ เมดิคอล 0 - - 0-4429-5614  
2557-09-03 นม0032.101.4/ว.21098 ลว28ส.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-03 นม0032.101.4/ว.21087 ลว28ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน 450,000 tubes ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-03 นม0032.101.4/ว.21250 ลว28ส.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนฯ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-03 นม0032.101.4/ว.20889 ลว26ส.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยา ฯ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-03 นม0032.101.4/20789 ลว25ส.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Tc-99m Generator ขนาด 12 GBq จำนวน 25 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-03 นม0032.101.4/ว.20674 ลว3ก.ย.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-02 นม.77602/ว528 ลว1ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 1 - 9 กันยายน 2557 วันที่ 17 กันยายน 2557 0-4475-6277-8 หรือ www.gprocurement.ho.th  
2557-09-02 นม73402/417 ลว2ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.กฤษณา 0 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2557-09-02 นม77304/ว519 ลว1ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 27 รายการ ของ อบต.ท่าลาด 0 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 0-4475-6414 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-02 นม55302/968 ลว1ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.nonsombun-muni.go.th  
2557-09-02 นม57402.4/ว118 , 117 ลว1ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังบ้านนายไล โกบกระโทก ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 1 - 11 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 11 กันยายน 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-02 นม52002/6915 ลว1ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่3) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 2 - 15 กันยายน 2557 0-4423-4738  
2557-09-02 นม0032.001.4/162 ลว1ก.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลิฟท์ อาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม และอำนวนการ ของ รพ.โนนไทย 0 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 12 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-09-02 นม0032.001.4/151 ลว1ก.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 5 กันยายน 2557 วันที่ 12 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-09-02 ตช0018(นม).13/8037 , 8035 ลว1ก.ย.57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 4 กันยายน 2557 วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-09-02 นม80702/ว684 ลว1ก.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเที ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 88 รายการ ของ อบต.พังเทียม 0 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-01 นม52126/ว140 ลว1ก.ย.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 148 รายการ (7ประเภท) ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 0-4429-4456  
2557-09-01 นม78502/841 , 840 ลว29ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขต เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านนายสงวน หมู่ที่ 3 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 - - 0-4496-1107  
2557-09-01 นม53702/ว104 ลว29ส.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2557-09-01 นม80502/ว720 ลว29ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4475-6400  
2557-09-01 นม0532.07/126 ลว29ส.ค.57 สถานีอนามัยบ้านโจด ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานีอนามัยบ้านโจด ของ สถานีอนามัยบ้านโจด ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย 0 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 08-9947-5271 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-01 นม76002/379 ลว28ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านกรวย หมู่ที่ 12 - บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5 และ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 08-1999-8281 หรือ www.dontanin.go.th  
2557-09-01 ศธ0530.1(8)/ว.3571 ลว28ส.ค.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล. ทางแยกโรงอาหาร ม.เก่า จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271 , 1398  
2557-09-01 ทส1413.5/1619 ลว28ส.ค.57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 12 กันยายน 2557 วันที่ 17 กันยายน 2557 0-4424-2619  
2557-09-01 นม0032.101.4/ว.19907 ลว14ส.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 16 ชุด (ครั้งที่ 2 ) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-09-01 ศก0032/ว.2937 ลว28ส.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-09-01 นม0027.101.4/ว.19872 ลว13ส.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ จำนวน 36 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สเปซเมด 0 - - 0-4423-5146  
2557-08-29 นม99502/904 ลว28ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4424-9357  
2557-08-29 นม78602/706 ลว28ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 08-1955-2103 หรือ www.nonsamran.go.th  
2557-08-29 นม89102/415 ลว28ส.ค.57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กฯ จำนวน 176 ฝา ของ อบต.บ้านเกาะ 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-29 นม0032.301/2905 ลว28ส.ค.57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4420-8208 ต่อ 133 , 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-08-29 นม0032.101.4/ว.21245 ลว28ส.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-29 ตช0018(นม).13/641 ลว28ส.ค.57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำป้าย POLICE , ทำป้ายบอกทาง 5 ชุด และ ป้ายชื่ออาคาร ฯ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-08-29 นม83802/1032 ลว28ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/1020 ลว27ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/1014 ลว27ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมุ่ที่ 15 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/1008 ลว27ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 8 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/9002 ลว27ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 4 , บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 12 และ บ้านจาน หมู่ที่ 13 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/996 ลว27ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 5 และ บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ 7 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/990 ลว27ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปื้ดอหมู่ที่ 6 และ บ้าน หนองซาด หมู่ที่ 9 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/984 ลว27ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสะแกเครือ หมู่ที่ 2 และ บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 4 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม83802/978 ลว.27ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 15 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-08-29 นม76802/ว527 ลว27ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12 รายการ ของ อบต.ตาจั่น 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4497-8539 , 08-5207-3109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-29 นม52126/ว137 ลว27ส.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 148 รายการ (7ประเภท) ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 - - 0-4429-4456  
2557-08-29 นม0030/10020 ลว27ส.ค.57 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 0-4495-8512 ต่อ 19 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2557-08-29 นม96902/177 ลว26ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4424-9171 หรือ www.lungtakian.go.th  
2557-08-29 นม97702/1031 , 1033 ลว26ส.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกฯ , ก่อสร้างรั้ว คสล. , ติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสาย ของ อบต.กุดจิก 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4433-5245 หรือ www.kudjiklocal.go.th  
2557-08-29 นม52102.3/1419 ลว26ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-29 นม52102.3/1417 ลว26ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนหัวหนอง 1 (ฝั่งทิศใต้) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-29 ศธ0586(กก)/2292 ลว25ส.ค57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการ อพ.สธ จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 2 ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-08-29 นม0032.101.4/ว.21215 ลว28ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146  
2557-08-28 นม52662/2437 ลว28ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 8 ชุด ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-28 นม94202/441 ลว27ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก รวม 3 รายการ ของ อบต.ลำมูล 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4476-1805 , 08-2134-8415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-28 นม88001/547 ลว27ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ของ อบต.จระเข้หิน 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4499-1441  
2557-08-28 นม55102/ว717 ลว27ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์เครนกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ ฮีโน่ สีเขียว หมายเลขทะเบียน 83 7635 นครราชสีมา ของ เทศบาลตำบลโนนไทย 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2557-08-28 นม0032.101.4/ว.21079 ลว27ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-28 นม0032.101.4/ว.20737 ลว27ส.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 22 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 22 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-28 นม0032.101.4/ว.20733 ลว27ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส ฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-28 นม0032.101.4/ว.20732 ลว27ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจสำหรับท่อทางเดินน้ำดีชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-28 นม0032.101.4/ว.20669 ลว27ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-28 นม52802/ว139 ลว26ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล 4 ด้านทิศตะวันตก ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4438-5066 ต่อ 12  
2557-08-28 นม0032.101.4/ว.20792 ลว26ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่อง Nasometer สำหรับฝึกการพูด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มารุ่งโรจน์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-08-28 นม0032.101.4/ว.20329 ลว26ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA ในหลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5254  
2557-08-27 พม0317.14/1382 ลว27ส.ค57 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารข้าวสาร จำนวน 174 รายการ และ เชื้อเพลิงหุงต้ม(แก็ส) จำนวน 2 รายการ ของ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 12 กันยายน 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 0-4424-2552 , 0-4427-2512  
2557-08-27 นม71404 ลว26ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สายบ้านหัน ถึง กุดหว้า บ้านหันใต้ หมู่ที่ 18 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2557-08-27 นม0032.101.4/ว.21010 ลว26ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง จำนวน 300 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-27 นม0032.101.4/ว.21009 ลว26ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดเคลือบยา Everolimus จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 23 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 23 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-27 นม0032.001.4/397 ลว26ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพัก (จำนวน 6 หลัง) ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อำเภอวังน้ำเขียว ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-08-27 นม0009/ว480 ลว26ส.ค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-27 นม71202/840 , 842 ลว25ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม ตำบลขนงพระ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-08-27 นม71201/834 , 835 ลว25ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-08-27 นม71202/835 , 827 ลว25ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) สายบ้านเขาจันทน์หอม-ถ้ำอิติปิโส หมู่ที่ 9 ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-08-27 นม88602/ว569 ลว25ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประกาศยกเลิกซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ของ อบต.ชีวึก 0 - - 0-4496-0001  
2557-08-27 นม89904/510 ลว25ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังน้ำท่วมภายในตำบลตูม หมู่ที่ 1-16 ของ อบต.ตูม 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4444-0029 , 0-4444-0140 หรือ www.abttoom.com  
2557-08-27 นม77102/2224 , 2221 ลว25ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทการเกษตร และ เครื่องสูบน้ำบาดาล รวม 3 รายการ ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-27 นม0032.101.4/ว.20791 ลว25ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุง ขนาด 350 ซีซี จำนวน 12,000 ถุง และ ขนาด 450 ซีซี จำนวน 8,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-27 นม0032.101.4/ว.20726 ลว25ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อAnti-Human Globulin Anti-lgG, C3d : polyspecific Cassette จำนวน 93,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-27 นม76502/679 ลว21ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไท ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4436-2032-33 หรือ www.taladcai.go.th  
2557-08-27 นม52002/6547 ลว20ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำภายในชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคา 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-4734 ต่อ 1417  
2557-08-27 นม0032.101.4/ว.20266 ลว20ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-26 นนม52002/6776 ลว26ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 36 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2557-08-26 นม52002/6765 ลว26ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามเปตอง สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4423-4738  
2557-08-26 นม52002/6759 ลว26ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามตะกร้อ สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4423-4738  
2557-08-26 นม52002/6753 ลว26ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ลาดจอดรถข้างอาคารสำนักงานศูนย์เยาวชน สรุนารี สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4423-4738  
2557-08-26 นม89102/391 ลว25ส.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ และ ปรังปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างแผงป้องกันการกัดเซาะ คสล. บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ของ อบต.บ้านเกาะ 0 - - 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-26 นม52812/951 ลว25ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างกำแพงดิน จำนวน 3 รายการ ของ เทศบาลตำบลพุดซา 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4421-5444 ต่อ 13  
2557-08-26 นม56902/658 ลว25ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4424-9536  
2557-08-26 นม56102/1054 ลว25ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. และเทคอนกรีตทับหลังท่อ ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-26 นม52702/ว78 ลว25ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4439-7162 ต่อ 14 หรือ www.khamtalayso.go.th  
2557-08-26 นม55202/1902 ลว25ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด (14 รายการ) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ของ เทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 0-4432-6027 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-26 ยธ06013/1054 ลว25ส.ค57 ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (เป็นรายสิ่ง) จำนวน 1 ชุด ของ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 0 วันที่ 4 กันยายน 2557 - วันที่ 15 กันยายน 2557 วันที่ 25 กันยายน 2557 0-4422-2321-2  
2557-08-26 นม0032.101.4/ว.20731 ลว25ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงฟลาวเลอร์ชนิดเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-26 ทส0917.1/4436 ลว21ส.ค57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นค ประกาศประกวดราคาซื้อ Asphalt Concrete Mixing Plant (มอก.815) จำนวน 1 งาน ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 0-4424-2060 หรือ www.dnp7.com  
2557-08-26 ศธ0530.1(8)/ว.3465 ลว20ส.ค.57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้อมยามจุดตรวจ จำนวน 8 หลัง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-08-25 นม52002/6694 ลว25ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 0 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-4738  
2557-08-25 นม91002/430 ลว22ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะเภาหนุน หมู่ที่ 2 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-08-25 นม76202/ว619 ลว22ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4497-1744 , 08-1878-3588 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-08-25 นม95002/ว75 ลว22ส.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ประกาศผลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.สายออ ได้แก่ หจก.เลิศมณีก่อสร้าง , หจก.ภู่สกุลทรัพย์ และ หจก.คลองแค 0 - - 0-4497-2111  
2557-08-25 นม0009/ว478 ลว22ส.ค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ของ สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 0 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-25 นม0032.101.4/ว.20677 ลว22ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-25 นม0032.101.4/ว.20676 ลว22ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหัวเกลียว จำนวน 80,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-25 กห0482.65/4710 ลว22ส.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย LOSARTAN TAB 50 MG. จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-08-25 นม80102/ว606 ลว21ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 08-9428-3600 , 09-3465-2528 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-25 นม52102.3/1389 ลว21ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนหนองขาม 4 (ตรงข้ามโรงเรียนวัดประชานิมิตร) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-25 นม52102.3/ว76 ลว21ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 20 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-25 นม0032.3/1258 ลว21ส.ค57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่อง และ เครื่อง ปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4496-9042 ต่อ 7123 , 7165  
2557-08-25 ศย303.004/012428 ลว21ส.ค57 ศาลจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณอาคารศาลจังหวัด และ อาคารและบริเวณอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการฯ ของ ศาลจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4424-3555 ต่อ 194  
2557-08-25 นม52482/597 ลว20ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 15 รายการ ของ เทศบาลตำบลลำนางแก้ว 0 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4475-6371 หรือ www.lmnangkeo.go.th  
2557-08-25 นม0032.001.8/ว145 ลว25ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-08-22 นม0012(2)/ว.044 ลว22ส.ค57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานขนส่งฯ พร้อมบ้านพักอาศัยข้าราชการ และบริเวณโดยรอบสำนักงาน ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4437-1663 หรือ www.dltkorat.go.th  
2557-08-22 นม84904/651 ลว21ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุเมธ-สามแยกบ้านนายรินทร์ บ้านโจด หมู่ที่ 4 ของ อบต.หนองมะนาว 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4475-6547 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-22 นม90402/ว.713 ลว21ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4475-6452 , 081-4702314 หรือ www.thaang.com  
2557-08-22 นม79102/356 ลว21ส.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4060 นม. ของ อบต.บ้านเกาะ 0 วันที่ 21 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-22 นม79102/348 ลว21ส.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ 0 วันที่ 21 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-22 นม52402.7/ว950 ลว21ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายศรีพลรัตน์ ชุมชนตลาดเก่า ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ http://www.nmt.or.th/korat/mueangpak/  
2557-08-22 พม0303.06/ว810 ลว21ส.ค57 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสว ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหาร จำนวน 184 รายการ และ ประเภทข้าวสาร จำนวน 1 รายการ ของ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ 0 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 17 กันยายน 2557 0-4492-2666 ต่อ 14 หรือ www.banmetta.org  
2557-08-22 นม0032.123/ว.20572 ลว21ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-22 นม0032.001.4/390 ลว21ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บ้านเหลื่อม 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302  
2557-08-22 นม0032.001.4/380 ลว21ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของ สถานีอนามัยตลาดแค อ.โนนสูง 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302  
2557-08-22 นม0032.001.4/373 ลว21ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302  
2557-08-22 นม0032.301/1151 ลว21ส.ค57 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพในร่างกาย จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว 0 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 0-4422-8242-3 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-22 กห0482.65/4701 ลว21ส.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย SITAGLIPTIN TAB. 100 MG. ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 21 กันยายน 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-08-22 นม0032.101.4/ว.20569 ลว20ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อจานเพาะเชื้อพลาสติก ชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 240,000 จาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-22 ศธ0530.23/ว.583 ลว19ส.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 4 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-08-22 ศธ0530.12/ว338 ลว19ส.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 56000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-08-21 นม72102/ว537 ลว20ส.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.วังกะทะ 0 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 093-0943467 หรือ www.wangkata374.com  
2557-08-21 นม0032.001.4/139 ลว20ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ฯ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 4 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159  
2557-08-21 นม0032.001.4/129 ลว20ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา 0 วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302  
2557-08-21 นม57702/501 ลว20ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 58 รายการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 - - 0-4498-5126  
2557-08-21 นม96102/ว.449 ลว19ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสกนกเต็น หมู่ที่ 7 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ หจก.ที.พี.รุ่งเรือง 0 - - 0-4497-9404  
2557-08-21 กษ1018/ว1010 ลว19ส.ค57 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน (ภานในและภายนอก) ของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 0 วันที่ 20 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 - 29 สิงหาคม 2557 0-4446-5137  
2557-08-21 ศธ0530.1(8)/ว.3378 ลว18ส.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก (ใช้แก๊ส) จำนวน 1 คัน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-08-21 นม0032.101.4/ว.20264 ลว19ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างบริการถ่ายเอกสาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ร้าน กรุงเทพฯ โอ.เอ เซอร์วิส 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-21 นม0032.001.8/ว141 ลว18ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-08-21 นม0032.001.8/ว140 ลว18ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ขนาด 6.0 มม. ชนิด Optics เป็น Aspheric ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 4203  
2557-08-20 นม0009/ว465 ลว20ส.ค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการลดต้นทุนการผลิต ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-20 นม82002/650 ลว19ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ อบต.ลำคอหงษ์ 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4476-5380 ต่อ 109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-20 นม56902/ว.636 ลว19ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง และ ก่อสร้างถนน คสล. รวม 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4424-9536  
2557-08-20 นม0032.101.4/ว.20284 ลว19ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเสมหะเพื่อส่งตรวจทางจุลชีววิทยา จำนวน 10,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-20 นม0032.101.4/ว.20279 ลว19ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 0.014ฯ และ ส่วนปลายตีบชนิดเรื้อรัง 0.014ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-20 นม0032.101.4/ว./20276 ลว19ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตลับแผ่นรับภาพสำหรับเครื่อง Computed Radiography ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-20 นม0032.101.4/ว.20275 ลว19ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกเฉพาะส่วน จำนวน 10 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-20 นม0032.101.4/ว./20158 ลว19ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อสารกัมมันตรังสีโคบอลต์-60 จำนวน 1 เม็ด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-20 นม0032.001.4/348 ลว19ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาต่อเติมอาคารสถานีอนามัยเป็นห้องแพทย์แผนไทย , ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล และ ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ของ สสจ.นม 0 วันที่ 19 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159  
2557-08-20 นม0032.001.4/363 ลว19ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน และ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน 1 คัน ของ สสจ.นม 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-08-20 นม0032.301/1126 ลว19ส.ค57 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าทางหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 0-4422-8242-3 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-20 กษ0316.06/346 ลว19ส.ค57 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน ชนิดต่างๆ จำนวน 1 รายการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 0-4435-4255-6 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2557-08-20 นม78602/669 ลว18ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.โนนสำราญ 0 - - 08-1955-2103  
2557-08-20 นม0032.3/607 ลว13ส.ค57 โรงพยาบาลคง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รวม 8 เครื่อง ของ รพ.คง 0 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4445-9215-6 ต่อ 102 , 0-4445-9211 หรือ www.Korathealth  
2557-08-19 นม0032.101.4/ว.20301 ลว19ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 9 กันยายน 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-19 นม90802/ว.380 ลว18ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ก่อสร้างรั้วทางเข้า-ออก และป้ายสำนักงาน อบต.นางรำ ของ อบต.นางรำ 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4447-9938 หรือ www.nangrum.con  
2557-08-19 นม91002/413 ลว18ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลโนนแ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาโล หมู่ที่ 14 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-08-19 นม81102/430 ลว18ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4475-6694 , 081-2650858  
2557-08-19 นม93902/559 ลว18ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 รายการ ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4475-6191 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-19 นม52462/898 ลว18ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเรือยาวประเพณี (เทพมาลัยทอง) ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4420-0617  
2557-08-19 นม60302/579 ลว18ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 18 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 - 29 สิงหาคม 2557 0-4499-1987 หรือ www.khokkrabue.go.th  
2557-08-19 คค0623.1.1/3/1599 ลว18ส.ค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-08-19 นม0032.123/ว.20288 ลว18ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-19 นม0032.101.4/ว.19895 ลว14ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 0-4423-5249  
2557-08-19 นม0032.101.4/ว.19894 ลว14ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำหรับแพทย์ Audit เวชระเบียน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 0-4423-5249  
2557-08-19 นม0032.101.4/ว.19887 ลว14ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ จำนวน 131 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-18 นม52002/6460 ลว18ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 28 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4423-4734 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม52002/6456 ลว18ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 28 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4423-4734 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม81302/545 ลว15ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-08-18 นม98402/ว.443 ลว15ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. , ก่อสร้างประปาบาดาล , ขุดลอกหนองจาน , ปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน รวม 6 รายการ ของ อบต.โนนยอ 0 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 0-4448-7975 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม78502/791 , 790 ลว15ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านนายสงวน หมู่ที่ 3 (ครั้งที่2) ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม75802/ว816 ลว15ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพง คสล. ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2557 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2557-08-18 นม71202/798 , 796 ลว15ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม71202/792 , 790 ลว15ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) หมู่ 7 บ้านประดู่บาก ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 0-4498-2521 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม71202/784 , 782 ลว15ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) เส้รทางหลัก ม.4,ม.6,ม.8 และ ม.9 ฯ หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม77104/2170 ลว15ลว57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเดก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่1-3 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 15 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 29 สิงหาคม 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม54302/911 ลว15ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย 20 ชุมชนตลาดแค หมู่ 2 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม54302/907 ลว15ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 3 (หนองสะแก) ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ 12 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 กษ0316.14/139 ลว15ส.ค57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแ ประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ 0 - - 0-4424-9470  
2557-08-18 กห0482.65/4597 ลว15ส.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย LERCANIDIPINE 10 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุนารี 0 วันที่ 15 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-08-18 นม96102/ว.429 ลว14ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศผลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ หจก.ชัยสวัสดิ์ วิศวกรรม 0 - - 0-4497-9404  
2557-08-18 นม57402.4/ว1043 , 1042 ลว14ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนรัฐพัฒนา (ช่วงที่ 1) ข้างร้าน ส.โรงกลึง ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-18 นม52402.7/ว911 ลว14ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ โดยจัดหารถมีที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 230 ที่นั่ง ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ http://www.nmt.or.th/korat/mueangpak/  
2557-08-18 นม52402.7/ว909 ลว14ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ โดยจัดหารถมีที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 160 ที่นั่ง ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ http://www.nmt.or.th/korat/mueangpak/  
2557-08-18 นม0032.301/1874 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลชุมพวง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติม ตกแต่ง ห้องทันตกรรม จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ชุมพวง 0 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 28 สิงหาคม 2557 0-4447-7281 , 0-4447-7020 , 0-4447-7021 ต่อ 103  
2557-08-18 นม0032.101.4/ว.20102 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 5700 Ansi จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-18 นม0032.101.4/ว.20071 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 141 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 533 รายการ และเศษวัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 1 กอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4423-5145  
2557-08-18 นม0032.101.4/ว.19885 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจตาส่วนหน้า จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-18 นม0030/9534 ลว13ส.ค57 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 32 ชุด ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 0-4495-8512 ต่อ 19 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2557-08-18 นม0032.101.4/ว.20091 ลว15ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต ขนาด 45 คิว จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอฟฟินิเท็ค 0 - - 0-4423-5254  
2557-08-18 นม0032.101.4/19879 ลว15ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อรถบรรทุกเครื่องมือทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตังปักโคราช 0 - - 0-4423-5254  
2557-08-18 นม0032.101.4/ว.19877 ลว15ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5254  
2557-08-18 นม0032.101.4/ว.19868 ลว13ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.แคนไอ เวิร์ค 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-15 นม52373/1142 ลว15ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างภายในตำบลปรุใหญ่ จำนวน 14 โครงการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 3 กันยายน 2557 0-4421-3262  
2557-08-15 นม85501.2/219 ลว14ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ จำนวน 1 โครงการ และ จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557 0-4497-9042 , 08-7057-1512  
2557-08-15 นม91002/401 ลว14ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-08-15 นม59402/ว550 ลว14ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง 0 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2557-08-15 นม0032.101.4/ว.20012 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-15 นม0032.101.4/ว.17876 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น แบบ Titanium จำนวน 90 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-15 นม0032.101.4/ว.19871 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-15 นม0032.101.4/ว.19867 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองชนิดประสิทธิภาพสูง จำนวน 500 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-15 นม0032.101.4/ว.19866 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 31 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-15 นม0032.101.4/ว.19865 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-15 ตช0018(นม).13/7355,7351 ลว14ส.ค57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทนน) สถานนีตำรวจภูธรบ้านหัน และ สถานีตำรวจภูธรกระชอน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-08-15 กษ0316.14/530 ลว14ส.ค57 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแ ประกาศประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ ของ งานซ่อมแซมคันคลองพร้อมดาดอคนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMC ฯ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ 0 วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 0-4424-9470 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-15 นม78502/783 ลว13ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านนายสงวน หมู่ที่ 3 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 - - 0-4496-1107 , 08-1760-3573  
2557-08-14 นม52122/ว134 ลว14ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ วางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 0-4429-4456  
2557-08-14 นม0032.301/ว1889 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าพร้อมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 0-4439-7149 , 0-4439-7111 ต่อ 101 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-14 นม0032.301/ว1889 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 0-4439-7149 , 0-4439-7111 ต่อ 101 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-14 นม0032.301/ว1888 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 0-4439-7149 , 0-4439-7111 ต่อ 101 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-14 นม0032.301/ว1886 ลว14ส.ค57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 0-4439-7149 , 0-4439-7111 ต่อ 101 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-14 นม74502/525 ลว13ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 94 รายการ ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 0-4495-6186  
2557-08-14 นม96102/ว.417 ลว13ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 0-4497-9404 หรือ www.nongtadyai.go.th  
2557-08-14 นม78502/782 ลว13ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านนายสงวน หมู่ที่ 3 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 - - 0-4496-1107 , 08-1760-3573  
2557-08-14 นม52902/ว619 ลว13ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายลานอเนกประสงค์และรางระบายน้ำ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-14 นม53702/542 ลว13ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนสะแกงาม 6 ชุมชนสะแกงาม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2557-08-14 นม52002/6329 ลว13ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 15 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557 0-4423-4738  
2557-08-14 นม71404/760 ลว8ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดและก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 รายการ ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 8 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 26 สิงหาคม 2557 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2557-08-14 นม52126/ว129 ลว8ส,ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 148 รายการ (7ประเภท) ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 8 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 27 สิงหาคม 2557 0-4429-4456  
2557-08-13 นม52122/ว130 ลว13ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 0-4429-4456  
2557-08-13 นม91002/389 ลว8ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมน หมู่ที่ 16 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-08-13 นม95002/ว70 ลว8ส.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง , ก่อสร้างถนน คสล. , ก่อสร้างถนนลูกรัง และ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อไขการประมูลจ้าง ของ อบต.สายออ 0 - - 0-4497-2111 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-13 นม53902 ลว8ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 9 โครงการ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-08-13 นม54802/ว454 ลว8ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟถนน 18 จุด ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-08-13 นม 54802/ว452 ลว8ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะ จำนวน 3 รายการ ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-08-13 นม58402/345 ลว8ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน ครั้งที่ 2 ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 8 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-08-13 - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายแบบตั้งโต๊ะและเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 2 รายการ ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 8 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 21 สิงหาคม 2557 0-4437-1354 หรือ www.ldd.go.th  
2557-08-13 นม96102/ว.410 ลว7ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนหินคลุก รวม 4 โครงการ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ หจก.ชัยสวัสดิ์ วิศวกรรม , หจก.ศรีประทาย ก่อสร้าง , หจก.ที.พี.รุ่งเรือง 0 - - 0-4497-9404  
2557-08-13 นม89602/566 ลว7ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไท ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร ของ อบต.ตลาดไทร 0 วันที่ 7 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 26 สิงหาคม 2557 0-4475-6268-9  
2557-08-13 นม57201/328 ลว7ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ครั้งที่ 2 ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 0-4436-1444 ต่อ 14  
2557-08-13 คค0623.7/1.3/1499 ลว7ส.ค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-08-13 ศธ0530.11/ว1874 ลว4ส.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 4 - 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 0-4375-4357 , 0-4375-4333 ต่อ 2368  
2557-08-13 ศธ0530.11/ว.1856 ลว4ส.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 0-4375-4357 , 0-4375-4333 ต่อ 2368 หรือ http://www.nu.msu.ac.th  
2557-08-13 นม0032.101.4/ว19405 ลว7ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกฝึกพูด ห้องธุรการและเก็บวัสดุ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-13 นม0032.101.4/ว19404 ลว7ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบสัญญาณเรียกพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-08 นม88102/764 ลว8ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-08 นม74502 ลว7ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร คสล. (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 0-4475-6186  
2557-09-08 นม72502/ว.715 ลว7ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ อบต.สูงเนิน 0 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 0-4498-4061-2 หรือ www.sungnoenabt.go.th  
2557-08-08 นม60602/562 ลว7ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลพันคุง 0 วันที่ 7 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 0-4475-6334 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-08 นม0009/ว430 ลว7ส.ค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-08 นม0032.001.4/338 ลว7ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ , แบบธรรมดา , แบบดับเบิ้ลแค็ป รวม 3 คัน ของ สนง. สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 21 สิงหาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว.19408 ลว7ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตลับบรรจุลวดไททาเนียมเย็บลำไส้ และ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว.19407 ลว7ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผืนตาข่ายชนิดอัลตราโปร เมช จำนวน 60 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว19406 ลว7ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน 450,000 tubes ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 20 สิงหาคม 2557 0-4423-5145  
2557-08-08 ทส1114/1142 ลว7ส.ค57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้บ้านพักรับรอง จำนวน 4 หลัง ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 0-4493-4532 หรือ www.zoothailand.org  
2557-08-08 นม94502/447 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลวังหิน จำนวน 3 ศูนย์ ของ เทศบาลตำบลวังหิน 0 วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 0-4475-6626 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-08-08 นม57402.4/ว1014 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนซับสามัคคี (ด้านที่เหลือ) ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 7 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 18 สิงหาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว.19394 ลว6ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ฯ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-08 พม1302.11/3034 ลว6ส.ค57 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหาร และข้าวสาร จำนวน 150 รายการ ของ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 0 วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557 0-4492-2666 ต่อ 14 หรือ www.banmetta.org  
2557-08-08 มท5304.24/12280/2557 ลว6ส.ค57 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้านโยธา สถานีไฟฟ้าโชคชัย 2 (ชั่วคราว) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 0 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 12 กันยายน 2557 0-4421-4334-8 ต่อ 23212  
2557-08-08 นม0009/ว426 ลว5ส.ค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตขยายเชื้อราในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าวฯ จำนวน 1 ชุด ของ สนง.สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-08 นม0032.101.4/1886 ลว4ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว.19282 ลว6ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว.19136 ลว4ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว.18873 ลว4ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-08-08 นม0032.101.4/ว18637 ลว29ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) และ แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส 0 - - 0-4423-5145  
2557-08-07 นม93001/0703 , 0704 ลว6ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ อบต.พันชนะ , ปรับปรุงภูมิทัศน์ดินถมหน้า สนง.และทางเข้า และ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ของ อบต.พันชนะ 0 วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2557 0-4424-9241 หรือ www.punchana.com  
2557-08-07 นม91002/377 ลว6ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-08-07 นม93902/527 ลว6ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557 0-4475-6191  
2557-08-07 นม73503/ว662 ลว6ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาน หมู่ที่ 4 และก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ของ อบต.กำปัง 0 วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 0-4497-4222 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-07 นม54102/657 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 8 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 0-4438-9403 ต่อ 112 หรือ www.dankunthodcity.go.th  
2557-08-07 นม55302/827 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และประตูปิด - เปิด สระน้ำคำพา ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 6 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 25 สิงหาคม 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-07 นม57702/474 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17 และ ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 3 บ้านทับ 6 พัฒนา หมู่ 18 ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 25 สิงหาคม 2557 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2557-08-07 นม0032.301/1014 ลว6ส.ค57 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 0-4433-0105-6 ต่อ 203  
2557-08-07 - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 ชุด ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 6 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 19 สิงหาคม 2557 0-4437-1354 หรือ www.ldd.go.th  
2557-08-07 พน0204.2/580 ลว4ส.ค57 สำนักวิชาการพลังงานเขต 2 ประกาศขายทอดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 94 รายการ ของ สำนักวิชาการพลังงานเขต 2 0 วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 0-4424-4130 ต่อ 27  
2557-08-07 รง0406.5/1741 ลว4ส.ค57 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชส ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมทาสีอาคารปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 รายการ ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557 0-4441-6951-2  
2557-08-07 ศธ0530.23/ว563 ลว4ส.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 4 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 4 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 0-4374-2823  
2557-08-07 นม0032.101.4/ว.19280 ลว6ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โฟกัส เทค 0 - - 0-4423-5254  
2557-08-07 นม0032.101.4/ว.19241 ลว4ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วกันน้ำ ครั้งที่ 3 ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พี คอน เทคโนโลยี ซีสเต็มส์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-06 นม52002/6188 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ , เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ จำนวน 2 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 0-4423-4738  
2557-08-06 นม52002/6178 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนกีฬาฯ (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) ครั้งที่ 3 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วัน 7 - 25 สิงหาคม 2557 0-4423-4738  
2557-08-06 นม52002/6184 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่3) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2557-08-06 นม52662/2258 ลว6ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. และ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รวม 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557 0-4492-5114 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-06 ศธ0544/3030 ลว6ส.ค57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศขยายเวลาประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-08-06 นม99003/477 ลว5ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกล ฯ จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง ฯ ของ อบต.เมืองเกษตร 0 วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 04475-6344  
2557-08-06 นม99003/470 ลว5ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญวัฒนา บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 ของ อบต.เมืองเกษตร 0 วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 0-4475-6344  
2557-08-06 นม56102/985 ลว5ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 5 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 21 สิงหาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-06 นม53702/ว91 ลว5ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2557-08-06 นม0032.123/ว.19256 ลว5ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 2,220,000 ลูกบาศก์เมตร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-06 นม0032.101.4/ว.19140 ลว5ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-06 นม0032.101.4/ว.19086 ลว5ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-06 นม52102.3/1284 ลว1ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลเมืองบังใหญ่ 0 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-06 นม52102.3/1284 ลว1ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-06 นม52102.3/ว72 ลว1ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนน บ้านดอนขุนสนิท 1 (ฝั่งทิศใต้) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-06 นม0032.124/ว.3962 ลว6ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4429-5614  
2557-08-06 นม0032.001.8/ว134 ลว5ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือยึดกระดูกภายใน จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-08-05 ศธ0544/2995 ลว5ส.ค57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-08-05 นม94202/385 ลว4ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และ วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. รวม 3 โครงการ ของ อบต.ลำมูล 0 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557 0-4476-1805 , 08-2134-8415 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-05 นม78602/633 ลว4ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 08-1955-2103 หรือ www.nonsamran.go.th  
2557-08-05 นม52902/ว587 ลว4ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 161 รายการ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-05 นม0032.001.4/323 ลว4ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยนาราก และ ติดตั้งระบบก๊าชทางการแพทย์ ที่รพ.ครบุรี ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 18 สิงหาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 301 หรือ www.korathealth.com  
2557-08-05 กค0606/ว1494 ลว4ส.ค57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จำนวน 1 หลัง ของ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3 0 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557 0-4425-6761 ต่อ 204 หรือ http://region3.excise.go.th  
2557-08-05 ตช0018(นม).13/6908 , 6907 ลว4ส.ค57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงนอน จำนวน 30 เตียง พร้อมส่วนประกอบ ณ สนามยิงปืนตำรวจภูธรภาค 3 (สีคิ้ว) ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-08-05 นม0032.101.4/ว.19080 ลว1ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 30,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-05 นม0032.101.4/ว.19079 ลว1ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำแบบ 2 รู พร้อมชุดใส่สายฯ จำนวน 1,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-05 นม0032.101.4/ว.18954 ลว1ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกระบอกฉีดยา ใช้ทั่วไป และ ใช้กับเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-08-04 นม0032.001.8/ว133 ลว4ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกชนิดคลอดเลนส์ (ECCE) จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-08-04 นม0032.001.8/ว132 ลว4ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-08-04 ศธ0544/2970 ลว4ส.ค57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-08-04 นม98602/652 , 651 ลว1ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านวังชมพู หมู่ที่ 10 ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-04 นม84904/599 ลว1ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ รวม 234 รายการ ของ อบต.หนองมะนาว 0 วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2557 0-4475-6547 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-04 นม96302/303 ลว1ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านโนนสง่า ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด ของ อบต.หนองบัวละคร 0 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 0-4424-9013  
2557-08-04 นม96302/300 ลว1ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขี้นแต้ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด ของ อบต.หนองบัวละคร 0 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 0-4424-9013  
2557-08-04 นม96302/292 ลว1ส.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.หนองบัวละคร ของ อบต.หนองบัวละคร 0 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 0-4424-9013  
2557-08-04 นม52302/1307 , 1301 ลว1ส.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสีคิ้ว ระยะที่ 1 หมู่ที่ 6 ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 0 วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 0-4498-6041 , 0-4498-6043 ต่อ 23 หรือ www.sikhiocity.go.th  
2557-08-04 นม0032.101.4/ว.18972 ลว1ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-04 นม52015.5/1276 ลว31ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปา และระบบส่งน้ำประปา จำนวน 6 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 - วันที่ 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 - วันที่ 21 สิงหาคม 2557 0-4446-2320 ต่อ 38 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-08-04 ศธ0586(กก)/1995 ลว31ก.ค57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อชุดป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-08-01 นม52772/690 ลว1ส.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยประทุมบูรพา 11 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 0-4420-6168 หรือ wwww.banphokorat.go.th  
2557-08-01 นม0032.101.4/ว.19003 ลว1ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-01 นม0032.124/ว.03809 ลว1ส.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความสูงชนิดดิจิตอล ระบบสีและขาวดำ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 0-4429-5614-5  
2557-08-01 นม0032.101.4/ว.18871 ลว1ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA ในหลอดทดลอง (PCR) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-01 นม0032.101.4/ว.18870 ลว1ส.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-08-01 นม91002/353 ลว31ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนตัดเรือ หมู่ที่ 6 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-08-01 นม76002/341 ลว31ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศประมูลราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ ของ อบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 081-9998281  
2557-08-01 นม93902/ว503 ลว31ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ภายนอกและภายในอาคาร สนง.เมืองพลับพลา ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 0-4475-6191  
2557-08-01 นม93902/ว500 ลว31ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 0-4475-6191  
2557-08-01 นม71302/ว775 ลว31ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประกาศประมูลซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองงูเหลือม 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 0-4420-7558 ต่อ 15 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-01 นม52462/354 ลว31ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. มุมสระบ้านนายเพิ่ม - บ้านนายสมาน และตกแต่งบ่อพักน้ำสระหนองโทน หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 11  
2557-08-01 นม52002/6062 , 6063 ลว31ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างผนังกันดินริมลำตะคอง จากสะพานมหาชัยไฟทางทิศตะวันออกด้านทิศเหนือ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-01 สบ0032.301/430 ลว29ก.ค57 โรงพยาบาลหนองแซง จังหวัดสระบุรี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง X-ray ฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองแซง จังหวัดสระบุรี 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-3636-6233 หรือ www.nongsaeng.com  
2557-08-01 นม57902/543 , 542 ลว30ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกสายหลังสถานีรถไฟ ฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4449-5268 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-08-01 นม52662/ว2142 ลว23ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 - - 0-4492-5111-5 ต่อ 122  
2557-07-31 สธ0412.1/ว812 ลว29ก.ค57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2557-07-31 นม52662/2208 ลว31ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ท่อระบายน้ำ และ ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รวม 5 โครงการ ของ เทศบาลตำหัวทะเล 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-31 นม0032.001.8/ว.127 ลว31ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-07-31 นม88102/705 ลว30ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 0-4437-2079 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-31 นม0032.123/ว.18857 ลว30ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-31 นม0032.101.4/ว.18935 ลว30ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Nasometer สำหรับฝึกการพูด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-31 นม0032.101.4/ว.18914 ลว30ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Tc-99m Generator ขนาด 12 GBq จำนวน 25 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-31 นม0032.101.4/ว.17848 ลว30ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-31 นม71201/ว705 , 703 ลว29ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 3 เครื่อง ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4498-2521 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-30 นม76802/ว467 ลว29ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 0-4497-8539 , 085-2073109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-30 นม94802/ว361 ลว29ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ , ถนน คสล. , ถนนหินคลุก และ ปรับปรุงถนนลูกรัง รวม จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.สระว่านพระยา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 0-4443-8160 , 0-86243-3397 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-07-30 นม78602/596 ลว29ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศยกเลิกซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสำราญ 0 - - 0-81954-2103  
2557-07-30 นม91002/346 ลว29ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-07-30 นม88602/ว509 ลว29ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ของ อบต.ชีวึก 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 0-4496-0001 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-30 นนม81302/491 ลว29ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-07-30 นม0032.001.4/305 ลว29ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส่วนราชการ จำนวน 5 นาย ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-07-30 นม0032.001.4/313 ลว29ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-07-30 นม0010/13889 ลว29ก.ค57 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ ของ สนง.สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4424-2091  
2557-08-30 นม81102/391 ลว28ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal , ก่อสร้างถนน คสล , วางท่อลอดกลม คสล รวม 5 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 0-4475-6694 , 081-2650858 หรือ www.Mabtakoen.go.th  
2557-07-30 นม92972/1767 ลว28ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 400 ถัง ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-30 ศธ0530.23/ว541 ลว24ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดไฟมไฟผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 ชุด และ เตียงผ่าตัดม้า จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-07-30 นม80402/ว.680 ลว23ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนหินคลุก จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 1 - 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-29 นม82502/713 ลว28ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 รายการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 - - 087-2577715  
2557-07-29 นม0032.101.4/ว.18716 ลว29ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 139 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-29 นม0009/3027 ลว29ก.ค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 44 ที่นั่ง ของ สนง.สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-29 นม78502/711 ลว28ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านสงวน หมู่ที่ 3 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-07-29 นม78602/581 ลว28ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 4 แห่ง ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 08-1955-2103 หรือ www.nonsamran.go.th  
2557-07-29 นม90202/552 , 543 ลว28ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 0-4475-6171-2 หรือ www.thajalung.go.th  
2557-07-29 - ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาน้ำบาดาล ณ สนามยิงปืนตำรวจภูธรภาค 3 (สีคิ้ว) ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-08-29 คค0623.1.1/3/1481 ลว28ก.ค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-07-29 กค0606/ว1438 ลว25ก.ค57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 120 รายการ ของ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3 0 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4425-6761  
2557-07-29 นม.0032.3/1068 ลว25ก.ค57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4496-9042 ต่อ 7123 , 7165  
2557-07-29 นม0032.101.4/ว.18260 ลว25ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-07-29 นม0032.101.4/ว.17962 ลว21ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Cassette บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์ จำนวน 800 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-07-28 นม52772/658 ลว28ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 รวม จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4420-6168 หรือ wwww.banphokorat.go.th  
2557-07-28 นม89202/ว511 ลว25ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ขุดลอกประปาใหม่ , ปรับปรุงระบบประปา และ ก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ด่านช้าง 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-4497-5021 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-07-28 นม88602/ว500 ลว25ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ของ อบต.ชีวึก 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 0-4496-0001 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-28 นม76002/ว325 ลว25ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศประมูลราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ขำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ ของ อบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557  
2557-07-28 นม54802/ว421 ลว25ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-07-28 นม54802/ว818 ลว25ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสบอราคาจ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-07-28 นม52102.3/1244 ลว25ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนรถไฟ 3 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-07-28 นม52102.3/ว68 ลว25ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนโนนใบบัว 5 (ทั้งสองฝั่ง) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-07-28 กค0606/ว1438 ลว25ก.ค57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 120 รายการ ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 0 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4425-6761  
2557-07-28 บร57402/ว571 ลว24ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯ และ ปรับปรุงฯ จำนวน 9 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเขาคอก 0 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 0-4466-6246 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-28 กค0606/ว1437 ลว25ก.ค57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารเก็บของกลาง และก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-4425-6761 หรือ http://region3.excise.go.th  
2557-07-28 นม0032.123/ว.18530 ลว25ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-28 นม0032.101.4/18268 ลว24ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ จำนวน 36 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-28 กษ0616(3)/2555 ลว24ก.ค57 สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อฯ จำนวน 3,275 ลิตร และ วิตามินรวม ชนิดเม็ด จำนวน 4,000 ซอง ของ สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 0 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4437-1553  
2557-07-28 นม80402/ว.671 ลว23ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-28 นม52662/ว2142 ลว23ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 - - 0-4492-5111-5 ต่อ 122  
2557-07-28 ศธ0530.1(8)/ว2992 ลว23ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมเคียงคะคาง จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271 , 1398  
2557-07-28 ศธ0530.1(8)/ว.2988 ลว23ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-07-28 นม91802/472 ลว17ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 19 โครงการ (30 งาน) ของ อบต.บ้านเก่า 0 วันที่ 17 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4475-6083 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-28 นม0032.101.4/ว.18258 ลว24ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างติดตั้งระบบส่งสัญญาณการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 6 จุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-07-25 นม91002/333 ลว24ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 17 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-07-25 นม0532.05/115 ลว23ก.ค57 สถานีอนามัยท่าลาดขาว ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานีอนามัยท่าลาดขาว ของ สถานีอนามัยท่าลาดขาว 0 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 093-3190695 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-25 นม0032.301/2365 , 2368 , 2380 , 2400 , 2340 ลว22ก.ค57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4420-8208 ต่อ 133 , 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-07-25 นม0032.101.4/ว.17865 ลว22ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4423-5249  
2557-07-24 นม90402/694 ลว23ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4475-6452 , 081-4702314 หรือ www.thaang.com  
2557-07-24 นม82502/692 ลว23ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 รายการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 087-2577715  
2557-07-24 นม96102/ว.360 ลว23ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4497-9404 หรือ www.nongtadyai.go.th  
2557-07-24 ตช0018(นม).13/6493 , 6489 ลว23ก.ค57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยงพร้อมหลังคาฯ ณ สนามยิงปืนตำรวจภูธรภาค 3 (สีคิ้ว) ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4424-4297 หรือ www.koratpolice.in.th  
2557-07-24 นม0032.101.4/ว.17890 ลว22ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4423-5249  
2557-07-24 นม0032.101.4/ว.17543 ลว21ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดาน จำนวน 6 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-24 นม52752/800 ลว18ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ และ ปรับปรุงซ่อมแซมฯ จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 0 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4430-5345 ต่อ 14 หรือ www.kokkruad.go.th  
2557-07-23 นม52002/5755 ลว23ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 0-4423-4738  
2557-07-23 นม71202/681 , 683 ลว22ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แคปซีล) สามแยกหมู่ที่ 12 บ้านนายเจริญ ดาวกระโทก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข ของ เทศบาลตำบลขนงพระ 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-07-23 นม71202/675 , 277 ลว22ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แคปซีล) ช่วงสามแยกผัง 14 - สามแยกสวนกล้วยไม้ หมู่ 12 บ้านผาสุข ของ เทศบาลตำบลขนงพระ 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-07-23 นม71202/669 , 671 ลว22ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แคปซีล) หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 ต่อ www.gprocurement.go.th  
2557-07-23 นม56002/608 , 606 ลว22ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (โรงจอดรถ) และ ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4433-7277  
2557-07-23 นม52662/ว.2130 ลว22ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-23 นม52662/2135 ลว22ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 - - 0-4492-5111-5 ต่อ 122  
2557-07-23 คค0710/ว4361 ลว22ก.ค57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 8 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-07-23 นม76502/529 ลว21ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไท ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ที่ 9 , บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 , บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 10 และ ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 110 ฯ ของ อบต.ตลาดไทร 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4476-2032-33 หรือ www.taladcai.go.th  
2557-07-23 นม84004/698 ลว21ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ซ่อมแซมผิวจราจร คสล. และ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4435-7936 ต่อ 15 หรือ www.nongjabok.go.th  
2557-07-23 นม84004/688 ลว21ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของ อบต.หนองจะบก 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4435-7936 ต่อ 15 หรือ www.nongjabok.go.th  
2557-07-23 นม52102.3/1214 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนหนองม่วง 4 (ทั้งสองฝั่ง) และ ถนนบัวใหญ่ 4 (ฝั่งทิศใต้) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-07-23 นม52972/1724 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-23 ทส1114/1065 ลว21ก.ค57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคางานบำรุง ดูแล รักษาระบบบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-4493-4532 หรือ www.zoothailand.org  
2557-07-23 นม0032.101.4/ว.17972 ลว21ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทำลายเม็ดเลือดแดง จำนวน 300 ขวด และ น้ำยานับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว จำนวน 180 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 5 สิงหาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-23 นม0032.101.4/ว.17853 ลว21ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคาม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-23 ศธ0530.1(8)/ว.2898 ลว18ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน 600 ตัว ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-07-23 ศธ0530.1(8)/ว.2829 ลว18ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ดาด คสล. ข้างลานจอดรถอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271 , 1398  
2557-07-23 ศธ04063.187/204 ลว18ก.ค57 โรงเรียนบ้านหินดาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านหินดาด 0 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 0-4439-9055 หรือ www.korat2.go.th  
2557-07-22 นม52662/2132 ลว22ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-22 นม80702/ว546 ลว21ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเที ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.พังเทียม 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4438-1918  
2557-07-22 นม81302/471 ลว21ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น บริเวณสะพานขาว บ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-07-22 นม93504/363 ลว21ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างรางระบายน้ำ คสล. , ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน , ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน(ถังสูง) ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 0-4476-1800  
2557-07-22 นม52002/5672 , 5677 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 86 ซุ้ม ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 0-4423-4734 ต่อ 1409 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-22 นม52002/5666 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2557-07-22 นม52702/ว68 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเที่ยงธรรม บ้านพวงพยอม ของ เทศบาลตำบลขามทะเล 0 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 0-4439-7162 ต่อ 14  
2557-07-22 นม52272/ว107 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 10 ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 0-4497-8076  
2557-07-22 นม0012(2)/ว.034 ลว21ก.ค57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เพิ่มเติม) จำนวน 4 รายการ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4437-1663  
2557-07-22 นม0032.101.4/ว.17975 ลว21ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-22 นม0032.302/1391 ลว21ก.ค57 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมวิเคราะห์ผล จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โชคชัย 0 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4449-1161 ต่อ 137 , 147 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-22 กษ0308.33/86/2557 ลว21ก.ค57 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กและเหล็กเส้นกลมขนาดต่างๆ และ วัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดต่างๆ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4446-5584 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2557-07-22 นม0032.101.4/17653 ลว16ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกฝึกพูด ห้องธุรการและเก็บวัสดุ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249  
2557-07-22 นม0032.101.4/ว.17696 ลว18ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-07-22 นม0032.101.4/17743 ลว17ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ T-Way stopcock จำนวน 168,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-07-21 นม52772/632 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอย 1/1 หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4420-6168 หรือ wwww.banphokorat.go.th  
2557-07-21 นม52772/630 ลว21ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.สายทางซอยบายพาส หมู่ที่ 3 บ้านบูรณพานิชย์ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4420-6168 หรือ wwww.banphokorat.go.th  
2557-07-21 นม82502/ว.273 ลว18ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน และ ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 5 สิงหาคม 2557 0-4445-7286 ต่อ 16 , 08-1266-4272 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-21 นม71404/ว699 , 697 ลว18ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4428-3676  
2557-07-21 นม91002/315 ลว18ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบง หมู่ที่ 8 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-07-21 นม91002/311 ลว18ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองบง หมู่ที่ 8 ของ อบต.โนนแดง 0 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 0-4448-5023 ต่อ 14 หรือ www.Koratdla.go.th  
2557-07-21 นม96102/ว.346 ลว16ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 0-4497-9404 หรือ www.nongtadyai.go.th  
2557-07-21 นม52972/1711 ลว18ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-21 กห0482.65/3914 ลว18ก.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย ERYTHROPOLETIN ALPHA 4000 IU จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-07-21 นม0032.001.4/296 ลว18ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนววน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา 0 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-07-21 นม0032.101.4/289 ลว18ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสว่านเจาะเลื่อยกระดูก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา 0 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-07-21 นม0032.001.4/279 ลว18ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารทรงสูง (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ จำนวน 2 คัน ของ สนง. สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-07-21 นม0032.001.4/271 ลว18ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.จักราช 0 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-07-21 นม0032.123/ว.17818 ลว18ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-21 นม0032.101.4/17746 ลว18ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล (ครั้งที่ 2) จำนวน 16 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-21 นม53902/ว73 ลว17ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ และ ขุดทางระบายน้ำ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-07-21 นม72102/ว439 ลว7ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล , ก่อสร้างถนนหินคลุก , ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา , ปรับปรุงท่อเมน , ก่อสร้างระบบประปา(บาดาล) ของ อบต.วังกะทะ 0 วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 093-0943467 หรือ www.wangkata374.com  
2557-07-21 นม0032.101.4/ว.17740 ลว18ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออริเคียว 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-18 สธ0412.1/ว287 ลว18ก.ค57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4421-2900 ต่อ 114 หรือ http://www.dpck5.com  
2557-07-18 นม74502/ว.451 ลว17ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 และ ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4475-6186  
2557-07-18 นม89904/401 ลว17ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 54 รายการ ของ อบต.ตูม 0 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4444-0029 , 0-4444-0140 หรือ www.abttoom.com  
2557-07-18 คค0623.7/1.3/1376 ลว17ก.ค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค-หนองสนวน ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-07-18 คค0710/ว4220 ลว17ก.ค57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต และ ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ จำนวน 11 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-07-18 นม0032.124/ว.3499 ลว18ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั้นแนล 0 - - 0-4429-5614  
2557-07-18 นม0032.101.4/17145 ลว15ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-07-18 นม0032.101.4/ว.16601 ลว10ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มาเคท์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-18 นม0032.101.4/ว.16603 ลว9ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด 3 สูบ 380 V ความจุ 315 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อัลตร้า-คอมเพรสเซอร์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-18 นม0032.101.4/ว.16531 ลว9ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดาน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทคูณ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-17 นม88102/649 ลว17ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4437-2079 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-17 นม52662/2084 ลว17ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมกำแพงพนังกั้นน้ำ คสล. และ วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 17 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-17 นม0032.101.4/17677 ลว17ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146  
2557-07-17 นม0032.001.8/ว.117 ลว17ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-07-17 ศธ0544/2564 ลว17ก.ค57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-07-17 นม.88102/641 ลว16ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557 0-4437-2079 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-17 นม52902/ว531 ลว16ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 16 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2557 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-17 นม0030/8458 ลว16ก.ค57 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4495-8512 ต่อ 19 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2557-07-17 นม52102.3/ว55,1179 ลว15ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 10 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-07-17 คค0623.1.1/3/1373 ลว15ก.ค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-07-17 คค0623.1.1/3/1366 ลว15ก.ค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนาดำ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-07-17 พม5108/ปม/5595 การเคหะแห่งชาติ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 40 โครงการ ของ การเคะหะแห่งชาติ 0 วันที่ 10 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 0-2351-6144 , 0-2351-7075 หรือ www.nha.co.th  
2557-07-17 ศธ0530.12/ว330 ลว8ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ (LCD TV) ขนาดๆม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-07-16 นม52662/2060 ลว16ก.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ และ วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน จำนวน 125 รายการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 16 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-16 นม96202/ว.343 ลว15ก.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ประเภทงานทาง จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.หนองไทร 0 วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4424-9655 หรือ www.nongsai.go.th  
2557-07-16 นม75302/ว224 ลว15ก.ค.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านซาด หมู่ 6 และ บ้านโนนสามัคคี หมู่ 7 ของ อบต.ชีวาน 0 วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4424-9186 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-16 นม52375/942 ลว15ก.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 0-4421-3262  
2557-07-16 นม55302/654 ลว15ก.ค.57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 15 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 29 กรกฎาคม 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-16 นม0532.05/102 ลว15ก.ค.57 สถานีอนามัยท่าลาดขาว ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานีอนามัยท่าลาดขาว ของ สถานีอนามัยท่าลาดขาว 0 วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 30 กรกฎาคม 2557 093-3190695 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-16 นม0032.123/ว.17403 ลว.15ก.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-16 นม0032.101.4/ว.17297 ลว10ก.ค.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ฯ จำนวน2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-16 นม0032.101.4/ว.17439 ลว15ก.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-16 นม0032.101.4/ว.17431 ลว15ก.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องส่องโพรงจมูกและคอชนิดพับงอได้ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-16 นม0032.101.4/ว.17098 ลว10ก.ค.57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-16 นม0032.101.4/ว.16520 ลว15ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-16 นม0027.101.4/ว.15153 ลว15ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อรถยนต์โดยสารทรงสูง (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-07-15 นม0027.001.8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ขนาด 6.0 มม. จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-07-15 นม85002/0654 , 0659 ลว10ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ และ ซ่อมสร้างผิวทาง เคพซีล จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 10 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557 0-4496-0231 ต่อ 2 หรือ www.nongraviang.go.th  
2557-07-15 นม95002/260 ลว10ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนฯ และ ก่อสร้างถนน ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.สายออ 0 วันที่ 10 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 0-4497-2111 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-15 นม52812/743 ลว10ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศสอบราคาจ้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสระโพธิ์ หมุ่ที่ 9 ของ เทศบาลตำบลพุดซา 0 วันที่ 10 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 - 24 กรกฎาคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13  
2557-07-15 นม0027.101.4/ว.1794 ลว10ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-15 นม0032.101.4/ว.17091 ลว10ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-15 ทส0917.1/3293 ลว8ก.ค57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นค ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 18 รายการ ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 0-4424-3054 หรือ www.dnp7.com  
2557-07-15 นม0032.101.4/ว.17097 ลว10ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA สีน้ำเงิน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ นายจิรโชติ วงศ์แสงอนันต์ 0 - - 0-4423-5144  
2557-07-15 นม0032.001.8/ว113 ลว9ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดวงบรรฎการ เซอร์วิส 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-07-15 นม.0032.001.8/ว111 ลว9ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อด้ามจับมือถือสลายต้อกระจกแบบเข็มสลายต้อกระจกเคลื่อนที่ซ้าย-ขวา จำนวน 2 ด้าม ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-07-15 นม0032.101.4/ว.16740 ลว8ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบทางเคมีสำหรับเครื่องนึึ่งไอน้ำ จำนวน 2,040 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-07-10 นม0032.124/ว.3347 ลว10ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีสาย Oxygen จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิคอล เทรดดิ้ง 0 - - 0-4429-5614-5  
2557-07-10 นม52002/5407 ลว9ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้่าอี้ , เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ จำนวน 2 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-07-10 นม52002/5396 ลว1ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-07-10 นม89904/387 ลว9ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล. บ้านใหม่ป่าตะแบก หมู่ที่ 7 ของ อบต.ตูม 0 วันที่ 9 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 - 28 กรกฎาคม 2557 0-4444-0029 , 0-4444-0140 หรือ www.abttoom.com  
2557-07-10 กห0482.65/3744 ลว9ก.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย PITAVASTATIN 2 MG TAB. จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 9 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-07-10 นม77504/509 ลว8ก.ค57 การองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งอรุณ , วางท่อระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านโกรกน้ำใส และ บ้านหนองทองคำ ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 24 กรกฎาคม 2557 0-4475-6530 , 082-8718474 หรือ www.thungaroon.com  
2557-07-10 นม52102.3/ว54 ลว7ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 10 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 - - 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-07-10 ศธ0530.23/ว503 ลว7ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าซากพยาธิวิทยา จำนวน 2 ชุด , รถเข็นโค จำนวน 2 คัน , ชุดวัดปริมาณน้ำอิสระ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-07-10 ศธ0530.1(8)/ว.2671 ลว4ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 35 ตัว ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-07-10 ศธ0530.1(8)/ว.2661 ลว4ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-07-09 นม52802/ว102 ลว7ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สะแกราษฎร์ ซอย 8 ของ เทศบาลตำบลสะแกแสง 0 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4438-5066 ต่อ 12  
2557-07-09 นม88102/621 ลว9ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. มิตรภาพ - เลี่ยงเมือง หมู่ 15 บ้านหนองกระดังงา ตำบลจอหอ ของ อบต.จอหอ 0 วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 0-4437-2079 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-09 นม52122/ว113 ลว9ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ้านลำเชิงไกร หมู่ที่ 9 และ ถมสระสาธารณะ หมู่ที่ 5 ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 9 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 - 24 กรกฎาคม 2557 0-4429-4456  
2557-07-09 นม0027.001.8/ว.112 ลว9ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 400 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-07-09 นม92702/ว369 ลว8ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาท้าว (นายวิชัย - ขามทะเล - โคกสูง) ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4421-5411  
2557-07-09 นม92702/ว369 ลว8ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 2 บ้านพลกรัง (บริเวณหลัง สภ. พลกรัง) ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4421-5411  
2557-07-09 นม92702/ว367 ลว8ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านบึงตะโก (ถนนสายบ้านบึงตะโก - บ้านโคกแขวน) ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4421-5411  
2557-07-09 นม92702/ว361 ลว8ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาท้าว (บ้านนายใจ - บ้านกำนันตำบลพลกรัง) ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4421-5411  
2557-07-09 นม92702/ว357 ลว8ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 หน้าที่ทำการ อบต.พลกรัง ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4421-5411  
2557-07-09 นม92702/ว365 ลว8ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านสะแกกรัง (บ่อตาแดง - วัดพลกรัง) ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4421-5411  
2557-07-09 นม92702/ว363 ลว8ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านสะแกกรัง (ถนนสายบ้านสะแกกรัง - บ้านโคกแขวน) ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4421-5411  
2557-07-09 นม54202/636 ลว8ก.ค57 ที่ทำการเทศบาลตำบลด่านคล้า ประกาศยกเลิกแก้ไขประมูลจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 15 โครงการ และแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า 0 วันที่ 8 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 0-4437-9999 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-09 กษ0810/512 , 509 ลว8ก.ค57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชิ้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 พร้อมขนส่ง รวม 150,000 ซอง ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ http://ro3.ldd.go.th  
2557-07-09 คค0623.7/1.3/1342 ลว8ก.ค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศเพิ่มเติมประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 - - 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-07-09 นม52002/5304 , 5305 ลว8ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 และ 2 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 0-4423-4734 ต่อ 1416 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-09 นม73402/341 ลว7ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ , ซ่อมแซมฝาย , วางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. , วางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. ทดแทนของเดิม ของ อบต.กฤษณา 0 วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 24 กรกฎาคม 2557 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2557-07-09 นม57402.4/ว878 , 877 ลว7ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนรุ่งธรรม ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-09 นม52102.3/ว53 ลว7ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนทางหลวง 202 (ฝั่งทิศเหนือ) 0 วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-07-09 นม0032.301/863 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซักเสื้อผ้าผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์น้ำยาและคนงาน จำนวน 6 เดือน ของ รพ.หนองบุญมาก 0 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4433-0105-6 ต่อ 102  
2557-07-09 นม0032.101.4/ว.16546 ลว7ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249  
2557-07-09 นม0032.124/ว.3316 ลว9ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ตึกรังสี จำนวน 1 งาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮงอุดมชัย 0 - - 0-4429-5614  
2557-07-09 นม0032.101.4/ว.16567 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 26 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-07-08 นม96902/146 ลว7ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 7 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4424-9171 ต่อ 104 หรือ www.lungtakian.go.th  
2557-07-08 นม83802/818 ลว7ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 81 รายการ ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-07-08 นม76102/285 ลว7ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารพร้อมที่แปรงพันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ดอนเมือง 0 วันที่ 7 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2557-07-08 นม56102/ว867 ลว7ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาซื้อสื้อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 รายการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-08 กห0482.65/3721 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย DONEPEZIL 10 MG. TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-07-08 นม0032.001.4/6854 ลว7ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-07-08 นม0032.101.4/ว.16628 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-08 นม0032.101.4/ว.16524 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-08 นม96202/ว324 ลว4ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.หนองไทร 0 - - 0-4424-9655 กด 3  
2557-07-08 นม0032.3/ว.1333 ลว4ก.ค57 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศขายทอดตลาดรถอีแต๋น ของ รพ.สูงเนิน 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 0-4439-1176 , 0-4428-6713 ต่อ 149 , 101  
2557-07-08 นม0032.101.4/ว.16304 ลว4ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องประมวลสัญญาณภาพชุดส่องตรวจลำไส้ใหญ่ PENTAX รุ่น EPK-l จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249  
2557-07-08 นม0032.101.4/ว.16305 ลว3ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบส่งสัญญาณการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 6 จุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249  
2557-07-08 นม0032.101.4/ว.16303 ลว3ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบสัญญาณเรียกพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249  
2557-07-07 นม0032.101.4/ว.16529 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกเครื่องมือทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-07 นม0032.101.4/ว.16528 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-07 นม0032.101.4/ว.16527 ลว7ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต ขนาด 45 คิว จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-07 นม0032.124/ว.3246 ลว7ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (แบบมือถือ) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4429-5614-5  
2557-07-07 นม0032.124/ว.3245 ลว7ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล ระบบสีและขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4429-5614-5  
2557-07-07 นม52902/ว504 ลว4ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 ชุมชน 7 หมู่ที่ 7 และ ปรับปรุงรางระบายน้ำ หน้าบ้านคุณสายน้อย ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 4 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-07 นม57702/365 ลว4ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา ในการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ฯ จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 - วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2557-07-07 นม57702/357 ลว4ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา ในการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ฯ จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 - วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2557-07-07 นม53702/468 ลว4ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100 รายการ ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 4 - 14 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12  
2557-07-07 นม57402.4/830 , 828 ลว4ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-07 นม52402.7/ว743 ลว4ก.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. , ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ http://www.nmt.or.th/korat/mueangpak/  
2557-07-07 นม89702/ว397 ลว3ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินบริเวณที่ทำการ อบต.ตะโก ของ อบต.ตะโก 0 วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4430-1115  
2557-07-07 นม57201/697 ลว3ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายฯ จำนวน 20 ชุด และ ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ สนง.เทศบาล จำนวน 1 หลัง ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4436-1444  
2557-07-07 นม0032.101.4/ว.16516 ลว3ก.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-07 นม73802/900 ลว3ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ฯ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-07 นม73802/914 ลว2ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ฯ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2557-07-07 นม73802/867 ลว2ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศผลซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ ร้านธีรพาณิชย์ , หจก.รวมวิทยานครราชสีมา , หจก.เทวัญ ครุภัณฑ์สตีล 0 - - 0-4475-6454 ต่อ 104  
2557-07-07 นม73802/882 ลว1ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2557-07-07 นม0032.3/938 ลว2ก.ค57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 2 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 2 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4496-9042 ต่อ 7121 , 7123 , 7124 , 7164  
2557-07-07 นม0032.3/ว.1316 ลว2ก.ค57 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ รายครุภัณฑ์ จำนวน 6 ประเภท 170 รายการ ของ รพ.สูงเนิน 0 วันที่ 2 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 0-4428-6713 ต่อ 149  
2557-07-07 ศธ0530.23/ว492 ลว2ก.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะสแตนเลสผ่าซากสัตว์ใหญ่ จำนวน 6 ตัว และ ชุดเครื่องมือดมยาสลบและเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-07-04 นม85702/379 ลว4ก.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ของ อบต.หมื่นไวย 0 วันที่ 7 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 0-4492-3570 หรือ www.saomeaunwai.go.th  
2557-07-04 นม0032.001.8/ว.107 ลว4ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือยึดกระดูกภายใน จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-07-04 นม77602/376 ลว3ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ถนนดินยกระดับ , ขุดเหมืองส่งน้ำ , วางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4475-6278 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-04 นม73902/513 ลว3ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสน ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์เด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 40 รายการ และ บ้านโนนรัง จำนวน 27 รายการ ของ อบต.แก้งสนามนาง 0 วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557 0-4433-9336 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2557-07-04 นม90802/ว304 ลว3ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระหาด หมู่ที่ 11 และ ทางเข้า - ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.นางรำ 0 วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2557 0-4447-9983 หรือ www.nangrum.con  
2557-07-04 นม54202/609 ลว3ก.ค57 ที่ทำการเทศบาลตำบลด่านคล้า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ซ่อมแซมถนนดินและถนนหินคลุก จำนวน 21 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า 0 วันที่ 3 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 0-4437-9999 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-04 นม52462/725 ลว3ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ และ วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 11  
2557-07-04 นม57702/334 ลว3ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2557-07-04 นม57702/330 ลว3ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2557-07-04 นม53802/703 ลว3ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ คือ ยกเลิกข้อ 4 ในเอกสารประกาศ และ ข้อ 2.5 ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย 0 - - 0-4449-1800 ต่อ 3  
2557-07-04 นม52002/5152 ลว3ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 1 เชื่อมกับซอย 3 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-07-04 นม52002/5146 ลว3ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/1 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 23 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-07-04 กห0482.65/3634 ลว3ก.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยา CELECOXIB CAP .200 MG. จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-07-04 นม52752/721 ลว2ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบผลิตประปาผิวดิน ฯ ของ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 0 วันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 0-4430-5345 ต่อ 14 หรือ www.kokkruad.go.th  
2557-07-04 นม59402/ว391 ลว2ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลบึงสำโรง 0 วันที่ 2 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 2 - 15 กรกฎาคม 2557 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2557-07-04 ศป0007/115 ลว30มิ.ย57 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 69 รายการ ของ สนง.ศาลปกครองนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 0-4430-7300-2 ต่อ 2004 หรือ www.admincourt.go.th  
2557-07-04 ศธ0530.1(8)/ว.2584 ลว30มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างขยายไหล่ทาง คสล. ทางแยกโรงอาหาร ม.เก่า จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271 , 1398  
2557-07-04 นม0032.101.4/ว.16057 ลว30มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-07-04 นม0032.101.4/ว.15567 ลว23มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดสวนหลอดเลือดดำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชนิดชั่วคราว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-07-03 นม98902/555 ลว2ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านมาบกราด หมู่ที่ 6 สายทางวันเฉลิม ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-07-03 นม98902/542 ลว2ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-07-03 นม98902/529 ลว2ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cap Seal บ้านโค้งเจริญ หมู่ที่ 3 ฯ ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-07-03 นม98902/516 ลว2ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองหัวรวก หมู่ที่ 7 ฯ ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-07-03 นม52002/5104 ลว2ก.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2557-07-03 นม78602/500 ลว1ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 081-9552103 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-03 นม56102/850 ลว1ก.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างปรัปปรุงถนนผิวจราจร คสล. , ขยายและปรับปรุงถนน , วางท่อระบายน้ำ คสล. และเทคอนกรีตทีบหลังท่อ รวม 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-03 นม0032.301/831 ลว1ก.ค57 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแปรผลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.จักราช 0 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 0-4439-9641 ต่อ 172 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-03 นม91902/202 ลว30มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ ของ อบต.บ้านแปรง 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 0-4424-9748 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-07-03 นม98902/568 ลว2ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 สายทางโนนเต็งเชื่อม ฯ ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 0-4424-9490 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-07-02 นม78002/ว.417 ลว1ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ฯ จำนวน 1 คัน อบต.นิคมสร้างตนเอง 0 วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 0-4496-5453 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-07-02 นม97702/323 , 324 ลว1ก.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 42 รายการ ของ อบต.กุดจิก 0 วันที่ 2 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 0-4433-5245 หรือ www.gprocuerment.co.th  
2557-07-02 ทส1413.5/1227 ลว1ก.ค57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ฯ จำนวนประมาณ 1,980 ตัน ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 08-1790-3913  
2557-07-02 นม0032.123/ว.16295 ลว1ก.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-07-02 ศธ0586(กก)/1680 ลว27มิ.ย57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-07-02 นม84302/ว.76 ลว24มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 14 และ ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต.หนองบัว 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4475-6258-9  
2557-07-02 นม0032.101.4/ว16055 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แรพพอท 0 - - 0-4423-5249  
2557-07-02 นม0032.101.4/ว.16053 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำ RO รวมสารกรองและเมมเบรน 6 ท่อน จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-07-02 นม0032.101.4/ว.16049 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงสำนักงานและคลินิกบริการของงานอาชีวเวชกรรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ผดุงชีพก่อสร้าง 0 - - 0-4423-5249  
2557-07-02 นม0032.001.8/ว104 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-07-02 นม0032.001.8/ว102 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลินสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-07-02 นม0032.001.8/ว101 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ (Major Set) จำนวน 3 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-07-02 นม0032.001.8/ว100 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Minor Set) จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-07-02 นม0032.001.8/ว99 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงอาคารเวชภัณฑ์คลังยา ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคกกรวดค้าไม้ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-07-01 นม90202/ว470 ลว30มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ของ อบต.ท่าจำหลุง 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 0-4475-6172 หรือ www.thajalung.go.th  
2557-07-01 นม82502/588 , 590 ลว30มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำรางยู คสล. ภายในหมู่บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 087-2577715  
2557-07-01 นม85501.2/189 ลว30มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 37 รายการ ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557 0-4497-9040-2 , 08-7057-1512  
2557-07-01 นม93902/ว425 ลว30มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 0-4475-6191  
2557-07-01 นม83802/782 ลว30มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-07-01 นม96202/303 ลว30มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯ และ ซ่อมแซมถนนฯ จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.ไทร 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 0-4424-9655 หรือ www.nongsai.go.th  
2557-07-01 นม52462/714 ลว30มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ และ ซ่อมแซม ปรับปรุง ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-07-01 นม52373/898 ลว30มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อสร้างฯ ภายในตำบลปรุใหย่ จำนวน 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 0-4421-3262  
2557-07-01 นม0012(2) ลว27มิ.ย57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่15 กรกฎาคม 2557 0-4437-1663 หรือ www.dltkorat.go.th  
2557-07-01 นม53902/ว65 ลว26มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 87 รายการ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-07-01 นม76802/ว371 ลว23มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุสนวนนอก หมู่ที่ 7 และ ท่อพีวีซี บ้านตาจั่นใน หมู่ที่ 11 ของ อบต.ตาจั่น 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-4497-8539 , 085-2073109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-30 นม52662/1870 ลว30มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-30 นม0032.124/ว.3144 ลว30มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหย่ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 0-4429-5614-5  
2557-06-30 นม72002/304 ลว27มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัว ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.และถนนลาดยาง และ ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 13 โครงการ ของ อบต.ลาดบัวขาว 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 0-4476-5383 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-30 นม79102/243 ลว27มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้าง ฯ และ ปรับปรุง ฯ รวม 6 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-30 นม53802/664 ลว27มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ฯ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 0-4449-1800 ต่อ 3 หรือ www.chockchai.go.th  
2557-06-30 นม54302/714 ลว27มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-30 นม54302/710 ลว27มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนเทศบาลตลาดแค จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-30 นม0032.123/ว15979 ลว27มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รยการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-30 นม0032.101.4/ว.15899 ลว27มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ Blood gas รุ่น 348 จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-30 นม71502/652 ลว26มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.นากลาง 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 0-4493-8823 หรือ www.tambonnaklang.go.th  
2557-06-30 ศธ0530.23/ว481 ลว25มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 4 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-06-27 นม52373/883 ลว27มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างภายในตำบลปรุใหญ่ จำนวน 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 0-4421-3262  
2557-06-27 นม52005/4973 ลว26มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 780,000 กิโลกรัม ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 0-4424-1500 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-27 นม52002/4953 , 4954 ลว26มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย พร้อมติดตั้งเครื่องยกถังขยะสาธารณะ ฯ จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกรฎาคม 2557 0-4423-4738 ต่อ 1416 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-27 - สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-06-27 นม52412/1198 ลว26มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณสี่แยกไฟแดง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 0-4493-0239  
2557-06-27 ศธ04063.159/102 ลว26มิ.ย57 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพฐ. ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ของ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพฐ. 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 089-5273900 หรือ www.http://ictnontong.blogspot.com  
2557-06-27 นม79102/230 ลว25มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ 0 - - 0-4427-6541  
2557-06-27 นม52972/1594 ลว25มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-27 นม53902/ว62 ลว25มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณภายในสำนักงานประปา ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-06-27 ศธ0530.23/ว482 ลว25มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 74 ตัว ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4374-2823  
2557-06-27 นม52972/0586 ลว23มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยจอบหลอย 2 หมู่ที่ 2 , ซอยตาสว่าง หมู่ที่ 2 , ซอยเอ็นดู หมู่ที่ 1 , ซอยชาววัง หมู่ที่ 1 บ้านราชสีมา ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-26 นม52662/1772 ลว26มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และรางระบาย จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-26 นม2218/ว1889 ลว25มิ.ย57 ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองสารเพชร หมู่ที่ 6 บ้านลุงเขว้า ตำบลลุงเขว้า ถึงบ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี ของ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก 0 วันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 0-4449-0184  
2557-06-26 นม93902/416 ลว25มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 - - 0-4475-6191  
2557-06-26 นม55302/584 ลว25มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วหอประชุม ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-26 คค0623.1.1/3/1261 ลว25มิ.ย57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา 0 วันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-06-26 คค0710/3613 ลว24มิ.ย57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-06-26 นม0032.101.4/ว.15452 ลว24มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249  
2557-06-26 กค0413.1/669 ลว24มิ.ย57 สำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน และ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฯ ของ สนง.คลังเขต3 0 - - 0-4424-3010 ต่อ 15  
2557-06-26 นม98802/436 ลว23มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายท่อลอดเหลี่ยม บ้านกุดเวียน หมู่ 6 และ ก่อสร้างราวเหล็กกันดค้ง บ้านโคกมะกอก หมู่ 11 ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.boongkhilek.go.th  
2557-06-26 ศก0032/ว.2006 ลว23มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-26 นม0032.101.4/ว.15599 ลว25มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผ้ายืดให้แรงกดรัดฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-06-26 นม0032.101.4/ว.15493 ลว25มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-06-26 นม0032.101.4/ว.15601 ลว24มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อรถฉีดยา จำนวน 13 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เซอร์พลัส เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254  
2557-06-25 นม0032.001.8/ว.95 ลว25มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกชนิดคลอดเลนส์ จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-06-25 นม88704/ว.322 ลว24มิ.ย.57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านจังหรีด หมู่ 3 ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-89845-4600 หรือ www.donlocal.go.th  
2557-06-25 นม74002/548 ลว24มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ และ ปรับปรุง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4438-3623 ต่อ 12  
2557-06-25 นม85002/0573 , 0578 ลว24มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากศาลตาปู่-นา นางยวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง และ หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 0-4496-0231 ต่อ 2  
2557-06-25 นม85002/9561 ลว20มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง และ หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง ของ อบต.หนองระเวียง 0 - - 0-4496-0231 ต่อ 2  
2557-06-25 คค0623.7/1.3/1234 ลว24มิ.ย57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประวกดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-06-25 นม0032.123/ว.15664 ลว24มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-25 นม60702/ว326 ลว24มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลไพล ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ 2,5 ตำบลไพล อ.ลำทะเมนชัย ของ เทศบาลตำบลไพล 0 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4496-4722 หรือ www.plai.go.th  
2557-06-25 นม74502/ว.379 ลว23มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรัพย์เจริญ (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 ของ อบต.คลองเมือง 0 - - 0-4475-6186  
2557-06-25 นม52102.3/ว49 , 1040 ลว23มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 10 ฯ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-06-25 นม0032.101.4/ว.14761 ลว23มิ.ย.57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 131 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชีสมา 0 วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4423-5249  
2557-06-25 นม85002/0556 ลว20มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากศาลตาปู่-นา นางยวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง และ หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง ของ อบต.หนองระเวียง 0 - - 0-4496-0231 ต่อ 2  
2557-06-24 ศธ0544/2230 ลว24มิ.ย57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและตกแต่งภายในห้องรับรองอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582 , 1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2557-06-24 นม71302/607 ลว23มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแบบ Asphaltic concrete สายทางบ้านโตนด ของ อบต.หนองงูเหลือม 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 0-4420-7558 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-24 นม52902/ว476 ลว23มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเสน่ห์ ชุมชนที่ 5 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-24 นม52002/4834 ลว23มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของ เทศบาลนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-06-24 นม52002/4828 ลว23มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ของ เทศบาลนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-06-24 นม52002/4822 ลว23มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 (โรงเรียนกีฬาฯ) ครั้งที่ 2 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-06-24 นม0032.101.4/ว.15461 ลว23มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-24 ทส1413.5/1169 ลว23มิ.ย57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศเลื่อนวันรับซองประมูลไม้ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4424-2619  
2557-06-24 นม0032.101.4/.ว15222 ลว20มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องทำความเย็น (CHILLER) จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอร์โค 0 - - 0-4423-5249  
2557-06-23 นม81302/407 ลว20มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 10 และ ก่อสร้างถนน คสล. สายเมืองคง-บ้านวัด , สายบ้านนายวิบูลสิน ทำทอง บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18 รวม 3 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-06-23 นม81302/407 ลว20มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 55 รายการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-06-23 นม56102/776 ลว20มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศประมูลให้เอกชนเช่าห้องสุขาสาธารณะของเทศบาล จำนวน 9 ห้อง ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12  
2557-06-23 ศธ04063.187/ว.164 ลว20มิ.ย57 โรงเรียนบ้านหินดาด ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมต้น) จำนวน 28 รายการ ของ โรงเรียนบ้านหินดาด 0 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 0-4495-0440 หรือ www.korat2.go.th  
2557-06-23 นม77504/ว472 ลว19มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอร ประกาศขายทอดตลาดครุภณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ จำนวน 196 รายการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 0-4475-6530  
2557-06-23 นม83602/497 ,498 ลว19มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระประทีป จำนวน 32 รายการ ของ อบต.เสิงสาง 0 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4445-707  
2557-06-23 นม80702/ว443 ลว19มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกวดผลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.พังเทียม ได้แก่หจก.พระทองคำก่อสร้าง และ หจก.คลองแค 0 - - 0-4438-1918  
2557-06-23 นม52752/675 ลว19มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 14,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 0 วันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4430-5345 ต่อ 14 หรือ www.kokkruad.go.th  
2557-06-23 นม76202/ว.446 ลว18มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 7 - โรงปุ๋ย ของ อบต.ดอนใหญ่ ได้แก่ หจก.มะค่าพัฒนาการ 0 - - 0-4497-1743 , 081-8783588  
2557-06-23 นม76202/ว.445 ลว18มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศผลจ้างบูรณะถนนลาดยางสายสุขาภิบาลเมืองคง-บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ของ อบต.ดอนใหญ่ ได้แก่ หจก.ทัศนีย์การช่าง 0 - - 0-4497-1743-4  
2557-06-23 ศธ0530.23/ว471 ลว18มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-06-23 นม0032.124/ว.3008 ลว23มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดตรวจตา-หู จำนวน 27 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง 0 - - 0-4429-5614-5  
2557-06-23 นม0032.101.4/ว.15156 ลว19มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจ HBV markers และ Tumor markers ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-23 นม0032.101.4/ว.14992 ลว18มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-06-23 นม0032.101.4/ว.14988 ลว18มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกคอด้านหน้า จำนวน 80 ชิ้น และ สกรูสำหรับยึดแผนโลหะ จำนวน 350 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อินเตอร์ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-23 นม0032.101.4/ว.14766 ลว16มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อีเอ็ม ดีมิกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-20 นม1118/2038 ลว19มิ.ย57 ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ประกาศประกวดราคาขุดลอกคลองซับกระบาก , คลองซับไซ บ้านโคก หมู่ที่ 3 และ คลองลำสำลาย บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 16 บ้านยางกระทุง หมู่ที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย 0 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2557 0-4445-1658 หรือ https://gprocurement.go.th  
2557-06-20 นม77102/1387 ลว19มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-20 นม98602/531 , 530 ลว19มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและซ่อมแซมถนน ในเขตตำบลบ้านราษฎร์ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-20 นม52002/4712 ลว19มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-06-20 คค0623.7/1.3/1219 ลว19มิ.ย57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข304 ตอนควบคุม 0502 ตอนดอนขวาง-โพธิ์กลางฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-06-20 นม88001/406 ลว18มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.จระเข้หิน 0 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4499-1441  
2557-06-20 นม0032.101.4/ว.15224 ลว19มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อ Cassette บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์ จำนวน 800 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-20 นม0032.101.4/ว.15176 ลว18มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-20 ทส1413.5/1144 ลว18มิ.ย57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 0-4424-2619  
2557-06-20 ทส1621.1/6906 ลว18มิ.ย57 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นคร ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.5 (ดงอีจาน) ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2557 0-4422-2201 ต่อ 26 หรือ http://www.forest.go.th  
2557-06-20 ศธ0530.1(8)/ว.2400 ลว18มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณแปลงสาธิตการเกษตร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 4 ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271 , 1398  
2557-06-20 ศธ0530.1(8)/ว.2382 ลว17มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก จำนวน 1 คัน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 17 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 - 30 มิถุนายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-06-20 นม74502/ว.368 ลว16มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้งาม (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 11 ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 0-4475-6186  
2557-06-19 นม52374/831 ลว19มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2557 0-4421-3262  
2557-06-19 นม93902/ว393 ลว18มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 - - 0-4475-6191  
2557-06-19 นม72502/ว523 ลว18มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน 0 วันที่ 18 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 0-4498-0612 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-19 นม58402/673 ลว18มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป-กลับ ระยะเวลา 3 วัน ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-06-19 คค0623.2/1.3/2882 ลว18มิ.ย57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรระทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง 2148 ฯ ขอแก้ไขวันที่เสนอราคาและเวลาลงทะเบียนเป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 - - 0-4424-2047 ต่อ 18  
2557-06-19 นม2518/1511 ลว17มิ.ย57 ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบ สายบ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 16 ของ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว 0 วันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 0-4422-8246 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-19 นม0032.101.4/ว.14760 ลว17มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ T-Way stopcock จำนวน 168,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-19 ศก0032/ว.1939 ลว17มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ก๊อส จำนวน 3 รายการ กลุ่มที่ 2 กลุ่มฟิล์มเอกซเรย์ จำนวน 5 รายการ ของ สสจ. จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-19 นม0025/1217 ลว11มิ.ย57 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง จำนวน 32 รานการ เรือนจำอำเภอหัวใหญ๋ 0 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4446-2763  
2557-06-18 นม52002/4599 ลว18 มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ , พัดลมระบายอากาศ จำนวน 2 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4423-4738  
2557-06-18 นม0032.101.4/ว.15022 ลว18มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-18 นม96302/212 ลว17มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านเขื่อน และ หมู่ 6 บ้านโค้งตะคร้อ ของ อบต.หนองบัวละคร 0 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 0-4424-9013  
2557-06-18 นม78502/586 , 585 ลว17มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อนม (ครั้งที่2) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 - - 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-06-18 คค.0623.2/1.3/2861 ลว17มิ.ย57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-06-18 นม74502/ว.355 ลว16มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกไม้งาม ของ อบต.คลองเมือง 0 - - 0-4475-6186  
2557-06-18 นม85002/0528 , 0523 ลว16มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากศาลตาปู่-นา นางยวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง และ หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองระเวียง 0 วันที่ 16 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 0-4496-0231 ต่อ 2 หรือ www.nongraviang.go.th  
2557-06-17 นม0032.001.8/ว89 ลว17มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-06-17 นม0032.123/ว.14789 ลว16มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-17 นม55302/529 ลว16มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมกำแพงรั้วพร้อมประตูเข้า - ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-17 นม94002/190 ลว16มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 และบ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ของ อบต.เมืองพะไล 0 วันที่ 16 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 - 27 มอถุนายน 557 0-4449-5009  
2557-06-17 คค0623.7/1.3/1186 ลว16มิ.ย57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-06-17 นม0017.3/ว2895 ลว13มิ.ย57 สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการโคราชเมืองสะอาด บริเวณ 4 มุมเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 จุด (ป้าย) ของ สนง.จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 23 มิถุนายน 2557 0-4424-3798 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2557-06-17 นม0032.3/827 ลว10มิ.ย57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายและเลือดทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 0-4496-9042 ต่อ 7123 , 7165  
2557-06-17 นม0032.101.4/ว.14512 ลว12มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเท้าเทียม SACH FOOT เบอร์ 22, 23, 24, 25, 26, 27 จำนวน 600 ข้าง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-17 นม0032.101.4/ว.14282 ลว11มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 16 ชุด ของ มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-17 นม0032.101.4/ว.14283 ลว11มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 360 แกลลอน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ จอห์น แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-16 นม0032.124/ว.2846 ลว16มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 0-4429-5614-5  
2557-06-16 นม93902/371 ลว13มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 13 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 26 มิถุนายน 2557 0-4475-6191  
2557-06-16 นม73504/ว.477 ลว13มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน ให้แก่กลุ่มโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของ อบต.กำปัง 0 วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2557 0-4497-4222 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-16 นม52752/636 ลว12มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อบกว่า 14,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด 0 วันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 0-4430-5345 ต่อ 14 หรือ www.kokkruad.go.th  
2557-06-16 นม52972/1512 ลว13มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 13 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 26 มิถุนายน 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-16 คค0710/ว3377 ลว13มิ.ย57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปอหู (ตอนที่ 2) ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง ของ สน.ทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-06-16 นม0032.101.4/ว.14264 ลว13มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 0-4423-5254  
2557-06-16 นม0032.101.4/ว.14132 ลว13มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-16 นม0032.101.4/ว.14129 ลว13มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องโพรงจมูกและคอชนิดพับงอได้ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-16 นม79102/208 ลว12มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ 0 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-16 นม0032.101.4/ว.14513 ลว12มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-16 ศธ0530.1(8)/ว.2318 ลว12มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-06-16 ศก0032/ว1843 ลว11มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาสำหรับผู้รับบริการทันตกรรมและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2557 0-4481-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-16 ศก0032/ว1841 ลว11มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-13 คค0710/นม/2118 ลว13มิ.ย57 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีม ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านดงใหญ่ ตำบลกระชอน ของ สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 0-4432-7497-9 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-13 นม74502/ว.346 ลว12มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถนน คสล. สายบ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 , สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 , สายบ้านสายธาร หมู่ที่ 10 , สายบ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 0-4475-6186  
2557-06-13 นม57702/262 ลว12มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 0 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2557 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2557-06-13 นม52352/ว731 ลว12มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2557 0-4438-7155 , 0-4438-7141 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-13 นม52352/ว733 ลว12มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางขนาด 1 ตัน ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2557 0-4438-7155 , 0-4438-7141 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-13 อส0041(อก3)/1053 ลว12มิ.ย57 สำนักงานอัยการภาค 3 ประกาศสอบราคาซื้อชุดโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงานและเก้าอี้หน้าโต๊ะ จำนวน 5 ชุด ของ สำนักงานอัยการภาค 3 0 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 0-4424-8148 ต่อ 165 , 170 หรือ www.pr.ago.go.th  
2557-06-13 กษ1110(ศส.6)/131 ลว12มิ.ย57 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่6 ประกาศประมูลขายพัสดุชำรุด จำนวน 15 รายการ ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่6 0 วันที่ 13 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 0-4492-0261 หรือ www.cpd.go.th  
2557-06-13 นม0032.101.4/ว.14527 ลว12มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 6 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-13 นม0027.101.4/ว.14279 ลว11มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-12 นม0003/352 ลว12มิ.ย57 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง ของ สนง.คลังจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 0-4424-2215 , 0-4425-9272 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-12 ศธ0544/2088 ลว12มิ.ย57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-06-12 นม98602/486 , 485 ลว11มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-12 นม80102/406 ลว11มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน และ จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 08-9428-3600 , 08-0154-1100 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-12 นม98402/309 ลว11มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ฯ จำนวน 34,140 ถุง และ นมยูเอชที ฯ จำนวน 21,764 กล่อง ของ อบต.โนนยอ 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 0-4448-7975 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-12 นม88802/375 ลว11มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 หรือ www.donman.go.th  
2557-06-12 นม52462/637 ลว11มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ จำนวน 28 รายการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 11 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 25 มิถุนายน 2557 0-4420-0617 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-06-12 นม52642/630 ลว11มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจร ถนน คสล. ซอย 1 บ้านกุดคล้า หมู่ที่ 5 ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-06-12 นม58402/627 ลว11มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านคลองเสือ หมู่ที่ 15 ของ เทศบาลตำบลหมู่สี ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-06-12 กษ1018/ว552 ลว11มิ.ย57 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนฯ และ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดแขวนฯ จำนวน 5 เครื่อง ของ สน.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 0 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 0-4446-5137  
2557-06-12 นม0032.123/ว.14396 ลว11มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-12 นม0032.101.4/ว.13107 ลว11มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารทรงสูง (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-12 สบ0032.301/308 ลว10มิ.ย57 โรงพยาบาลหนองแซง จังหวัดสระบุรี ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองแซง จ.สระบุรี 0 วันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2557 0-3636-6233 หรือ www.nongsaeng.com  
2557-06-12 นม0032.101.4/ว.14154 ลว10มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-12 นม0032.101.4/14135 ลว10มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 33 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-12 นม0032.001.8/ว83 ลว10มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-06-11 กค0413.1/593 ลว11มิ.ย57 สำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 5 รายการ และ ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.คลังเขต 3 0 วันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2557 0-4424-3010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-11 นม99502/629 ลว10มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 0-4424-9357  
2557-06-11 นม76202/ว.416 ลว10มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 37 รายการ ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 0-4497-1743 , 081-8783588  
2557-06-11 นม76202/ว.413ลว10มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนดินฯ และ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก รวม 4 โครงการ ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 0-4497-1743-4 หรือ www.donyai-khon.go.th  
2557-06-11 นม96102/ว.272 ลว10มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ของ อบต.ตาดใหญ่ 0 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 0-4497-9404  
2557-06-11 นม95801/ว787 ลว10มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาให ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ของ อบต.เสมาใหญ่ 0 วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 25 มิถุนายน 2557 0-4497-6218 , 08-9583-9139 หรือ www.semayai.go.th  
2557-06-11 นม76802/ว327 ลว10มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 6 , ปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดิน บ้านตาชู หมู่ที่ 8 , ก่อสร้างรั้ว คสล. และ ประตู ศพด.บ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ของ อบต.ตาจั่น 0 วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 25 มิถุนายน 2557 0-4497-8539 , 085-2073109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-11 นม56302/451 ,449 ลว10 มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมครุภัณฑ์และก่อสร้างถนน คสล.โดยรอบโครงการ ของ เทศบาลตำบลมะค่า 0 วันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2557 0-4437-7058 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-11 นม56902/ว.443 ลว10มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก , หมู่ที่ 11 บ้านหินเพิงเหนือ และปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านคลองหินปูน ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 10 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 26 มิถุนายน 2557 0-4424-9536  
2557-06-11 นม0012(2)/ว.028 ลว10มิ.ย57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกรวยยางจราจร จำนวน 1,500 อัน ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 0-4437-1663 หรือ www.dltkorat.go.th  
2557-06-11 นม0032.101.4/ว.14089 ลว10มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาใช้ทั่ไปและใช้กับเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-11 นม54302/619 ลว9มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียริมถนนมิตรภาพ ชุมชนสำโรงตะวันตก หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค 0 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 0-4491-7010 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-11 นม57402.4/704 , 702 ลว9มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ฯ จำนวน 6 คัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-11 นม52102 สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สามารถเลือกระบบน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0 วันที่ 9 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 23 มิถุนายน 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-06-10 นม52002/4303 ลว10มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภณฑ์โรงงาน จำนวน 15 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 0-4423-4738  
2557-06-10 นม52002/4298 ลว10มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ , พัดลม จำนวน 2 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 0 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 0-4423-4738  
2557-06-10 นม81102/ว41 ลว9มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 9 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 0-8126-5085-8 หรือ www.mabtakoen.go.th  
2557-06-10 นม82502/515 ลว9มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 13 รายการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 0-4445-7286 ต่อ 16  
2557-06-10 นม93902/349 ลว9มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางลาดยางชนิดเคพีล สายทางบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 5 ไปบ้านโนนฤาษี หมู่ที่ 12 ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 0-4475-6191 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-10 นม90202/ว406 ลว9มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้ตุ่น จำนวน 22 รายการ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน จำนวน 37 รายการ ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 9 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 26 มิถุนายน 2557 0-4475-6172 หรือ www.thajalung.go.th  
2557-06-10 นม80702/ว411 ลว9มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และเรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.พังเทียม 0 - - 0-4438-1918  
2557-06-10 นม52302/1020 ,1012 , 1014 ลว9มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 0 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 0-4498-6041 , 0-4498-6043 ต่อ 23 หรือ www.sikhiocity.go.th  
2557-06-10 ตช0018(นม).13/4934 ลว9มิ.ย57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอบังคับการยิง , ก่อสร้างเสาธงชาติ ความสูง 29 เมตร , ก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ , ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.koratpolice.in.th  
2557-06-10 นม0032.001.4/264 ลว9มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวมดลูกและการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ พร้อมสถานีควบคุมศูนย์กลาง 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 หรือ www.korathealth.com  
2557-06-10 นม0032.001.4/254 ลว9มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว 0 วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 หรือ www.korathealth.com  
2557-06-10 ศธ0628.2/ว781 ลว9มิ.ย57 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องสำรองไฟฟ้า ฯ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 0-4425-6885  
2557-06-10 ศธ0530.23/ว456 ลว6มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-06-10 นม73802/818 , 817 ลว5มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบส ประกาศผลจ้างก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ 13 ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ อำพรราชสีมา 0 - - 0-4475-6454 ต่อ 103  
2557-06-10 นม52436/324 ลว5มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อนมให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 2 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 - - 0-4445-9077  
2557-06-09 ศธ0544/2027 ลว9มิ.ย57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-06-09 นม81002/ว.340 ลว6มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2557 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-09 นม52492/434 ลว6มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 29 รายการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2557 0-4424-9536  
2557-06-09 นม52272/ว71 ลว6มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบาย คสล. ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 6 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 24 มิถุนายน 2557 0-4497-8076  
2557-06-09 นม54102/ว412 ลว6มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 6 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 16 มิถุนายน 2557 0-4438-9403 กด 5 หรือ www.dankunthodcity.go.th  
2557-06-09 กษ0810/424 , 427 ลว6มิ.ย57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง พด. (พร้อมขนส่ง) จำนวน 5 รายการ ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ http://ro3.ldd.go.th  
2557-06-09 นม0032.301/ว645 ลว6มิ.ย57 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล ของ รพ.ประทาย 0 วันที่ 6 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 18 มิถุนายน 2557 0-4448-9011 -3 ต่อ 103 หรือ www.prathaihos.com  
2557-06-09 กห0482.65/2911 ลว6มิ.ย57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศซื้อยา CANDESARTAN 16 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-06-09 นม93902/341 ลว2มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.พลับพลา 0 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 0-4475-6191  
2557-06-09 นม57402.4/672 ลว5มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 รายการ ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-09 ศธ 0530.23/ว452 ลว5มิ.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดสไลด์ตัวอ่อน จำนวน 1 ชุด , ชุดสไลด์ปรสิตและโปรโตซัว จำนวน 1 ชุด , สไลด์เชิ้อราและแบคทีเรีย จำนวน 38 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-06-09 ศก0032/ว1751 ลว4มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 4 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 20 มิถุนายน 2557 0-4481-4290-4 ต่อ 201 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-09 นม0032.101.4/ว12587 ลว30พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-06-06 นม79102/173 ลว5มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ และ ปรับปรุง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ 0 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-06 นม0032.124/ว.02684 ลว6มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีสาย Oxygen จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 25 มิถุนายน 2557 0-4429-5614-5  
2557-06-06 นม0012(2) ลว6มิ.ย57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 45 รายการ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 0-4437-1663  
2557-06-06 นม52902/ว419 ลว5มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 รายการ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 0-4432-3380-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-06 นม73802/799 ลว5มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-06 นม73802/791 ลว5มิ.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4443-8077 ต่อ 103  
2557-06-06 นม57402.4/ว673 ลว5มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 รายการ ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-06 นม52642/601 ลว5มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป-กลับ จำนวน 5 คัน ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-06-06 นม81102/ว40 ลว4มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโ ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน ของ อบต.มาบตะโกเอน 0 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 0-8126-5085-8 หรือ www.mabtakoen.go.th  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13621 ลว3มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13823 ลว4มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อระบบขวดระบายของเหลวด้วยแรงดูด จำนวน 7,920 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ทริมเมอร์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13623 ลว3มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 305 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.วายดีไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13615 ลว3มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน ขนาด 10 มม. จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13612 ลว3มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อเข่าชนิดเคลื่อนไหวได้แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13360 ลว3มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ ฯ จำนวน 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13256 ลว28พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์ระบายน้ำในโพรงสมองลงท้อง จำนวน 120 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-06 นม0032.101.4/ว.13252 ลว28พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นดามกระดูกข้อมือชนิดหัวล็อคไทเทเนียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป 0 - - 0-4423-5145  
2557-06-05 นม52122/ว89 ลว5มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และ ถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 5 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 19 มิถุนายน 2557 0-4429-4456  
2557-06-05 นม77602/317 ลว4มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศสอบราคาซื้อนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 4 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 19 มิถุนายน 2557 0-4475-6278 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-05 นม0032.001.8/ว.78 ลว5มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อด้ามจับมือถือสลายต้อกระจกแบบเข็มสลายต้อกระจกเคลื่อนที่ซ้าย-ขวา จำนวน 2 ด้าม ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-06-05 นม0032.001.8/ว.77 ลว5มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-06-05 นม0032.001.8/ว.76 ลว5มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-06-05 นม89702/ว339 ลว4มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ตะโก 0 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 17 มิถุนายน 2557 0-4430-1115  
2557-06-05 นม0032.123/ว.13887 ลว4มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-05 นม57902/398 , 399 ลว3มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 81 รายการ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 0-4449-5268  
2557-06-05 นม0032.101.4/ว.13618 ลว4มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม 0 - - 0-4423-5254  
2557-06-04 นม0032.124/ว.2644 ลว4มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (แบบมือถือ) จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2557 0-4429-5614-5  
2557-06-04 นม52662/1390 ลว4มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปกรณ์กีฬาประจำศูนย์ฟิตเนส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (7รายการ) ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 4 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 18 มิถุนายน 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-04 นม96702/ว421 ลว3มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ และ ปรับปรุง ฯ จำนวน 23 โครงการ ของ อบต.หนองหอย 0 วันที่ 3 - 12 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 0-4475-6534 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-04 นม98402/ว.289 ลว3มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. โดยการเททับเส้นเดิม บ้านโนนยอ หมู่ที่ 8 , ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนยอพัฒนา หมู่ที่ 6 และ ก่อสร้างประปาบาดาล บ้านกระพี้ หมู่ที่ 4 ของ อบต.โนนยอ 0 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 0-4448-7975 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-04 นม78502/528 , 527 ลว3มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาซื้อนม ให้กับโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-06-04 นม89904/270 ลว3มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง จำนวน ๒๑,๗๓๕ ถุง และ นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน ๑๓,๐๖๔ กล่อง ของ อบต.ตูม 0 วันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2557 0-4444-0029 , 0-4444-0140 หรือ www.abttoom.com  
2557-06-04 นม0032.101.4/ว.13600 ลว3มิ.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 มิถุนายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-04 นม71202/429 , 488 ลว2มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณคุ้มคลองเสือ หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 2 - 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 0-4498-2521  
2557-06-04 นม71202/425 , 482 ลว2มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสะพานบุกะเฉด-ป้ายหมู่บ้านขนงพระใต้ 0 วันที่ 2 - 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 0-4498-2521  
2557-06-04 นม71202/457 ลว30พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณคุ้มคลองเสือ และ บริเวณสะพานบุกะเฉด - ป้ายหมู่บ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ 0 - - 0-4498-2521  
2557-06-03 52662/1380 ลว3มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-03 นม77602/308 ลว2มิ.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก และ บ้านคอนเมือง ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 - 17 มิถุนายน 2557 0-4475-6278 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-03 นม52436/303 , 302 ลว2มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาซื้อนม ให้กับโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 3 - 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 13 มิถุนายน 2557 0-4445-9077  
2557-06-03 นม52432/296 ลว2มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดิน (แบบดาดคอนกรีต) ลำห้วยตะคร้อ ช่วงบ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 7 ชุมชนตะคร้อ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 0-4445-9077 ต่อ 15 หรือ 090-8208890 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-06-03 นม52432/288 ลว2มิ.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอประชุมตระกูลสุข บริเวณผนังด้านบนเพื่อป้องกันนก พร้อมตกแต่งฝ้าเพดาน ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 0-4445-9077 ต่อ 15 หรือ 090-8208890 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-06-03 นม84904/420 ลว30พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศผลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองมะนาว ได้แก่ หจก.ทรัพย์สมบูรณ์ ทรัค 0 - - 0-4475-6547  
2557-06-03 ศธ0530.23/ว445 ลว30พ.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนสัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-06-03 นม0032.101.4/ว.13439 ลว29พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ผดุงชีพก่อสร้าง 0 - - 0-4423-5249  
2557-06-02 นม0032.001.8/ว.71 ลว2มิ.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก จำนวน 3 ชุด สำหรับ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-06-02 นม80402/ว.496 ลว30พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 5 แห่ง , สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-02 นม0032.001.4/244 ลว30พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และอ๊อกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-06-02 นม0032.001.4/236 ลว30พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ และ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-06-02 นม0032.123/ว.13525 ลว30พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-06-02 นม0032.101.4/ว.13364 ลว29พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ รุ่น RObot stainer Microm HMS 740 จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 19 มิถุนายน 2557 0-4423-5249  
2557-06-02 นม88904/298 ลว29พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาว ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ของ อบต.ดอนยาวใหญ่ 0 วันที่ 2 - 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557 0-4497-7237 หรือ www.donyaoyai.go.th  
2557-06-02 นม75802/ว630 ลว28พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 17 ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2557-06-02 นม75802/ว626 ลว28พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ และนม ยู เอช ที ของ อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2557-06-02 นม73802/756 ลว26พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-06-02 นม0032.101.4/ว.13363 ลว29พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนอาคารหอผู้ป่วย 8 ชั้น จำนวน 240 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-30 นม0032.124/ว.2576 ลว30พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล ระบบสีและขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 17 มิถุนายน 2557 0-4429-5614-5  
2557-05-30 นม0032.124/ว.2575 ลว30พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ตึกรังสีรักษา จำนวน 1 งาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 23 มิถุนายน 2557 0-4429-5614  
2557-05-30 นม60802/353 , 355 , 352 ลว29พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระน้ำสาธารณะเพื่อผลิตน้ำประปา , ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนางนันทา-บ้านนายสวิด และ สายโกรกมะค่าเหนือ ซอย 9 ของ เทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 0-4433-7300 หรือ www.srapra.go.th  
2557-05-30 นม74202/196 ลว29พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของ อบต.ครบุรี 0 - - 0-4449-0971  
2557-05-30 นม52206.1/955 ลว1374 ลว29พ.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1 จำนวน 149 รายการ ของ เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4427-9649 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-30 นม52002/5049 ลว29พ.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 16 มิถุนายน 2557 0-4423-4738 ต่อ 1416  
2557-05-30 กษ1018/ว474 ลว28พ.ค57 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง 0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4446-5137  
2557-05-30 นม0032.101.4/ว,13109 ลว28พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (64 Slice) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สีมาเฮลธ์แคร์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-30 นม0030/6350 ลว27พ.ค57 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 77 หน่วย 26 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4495-8512 ต่อ 10 , 12  
2557-05-30 ศธ0530.1(8)/ว.2037 ลว26ลว57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วหอพัก เขตพื้นที่ขามเรียง จำนวน 1 งาน (ประจำปีงบประมาณ 2557) ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-05-30 ศธ0530.1(8)/ว.2028 ลว26พ.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วหอพัก เขตพื้นที่ขามเรียง จำนวน 1 งาน (ประจำปีงบประมาณ 2554) ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-05-29 นม76002/216 ลว28พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระประปา บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5 อบต.ตะหนิน อบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4424-9170  
2557-05-29 นม89904/281 ลว28พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ตูม 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4444-0029 , 0-4444-0140 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-05-29 นม52802/ว339 ลว28พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4438-5066 ต่อ 12  
2557-05-29 นม58402/760 ลว28พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาซื้อนมพร้อมดื่มชนิดถุง สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวมเป็นจำนวน 109,470 ถุง ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-05-29 นม58402/355 ลว28พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 2 สาย ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-05-29 นม52352/ว673ลว28พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน จำนวน 1 โครงการ (41 รายการ) ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4438-7155 , 0-4438-7141 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-29 นม52352/ว670 ลว28พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 39 รายการ ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4438-7155 , 0-4438-7141 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-29 กห0482.65/258 ลว28พ.ค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประมูลจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4423-4391-2  
2557-05-29 ตช0018(นม).13/4460 , 4456 ลว27พ.ค57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามยิงปืน ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.koratpolice.in.th  
2557-05-29 นม0032.101.4/ว.13178 ลว29พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถฉีดยา จำนวน 13 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 13 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-29 นม0032.101.4/ว.13177 ลว29พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดาน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 19 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-29 นม0032.101.4/ว.13106 ลว29พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 27 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-29 นม0032.101.4/ว.13137 ลว28พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้ายืดให้แรงกดรัด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 180 โหล , ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 360 โหล , ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 3,480 โหล , ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2,100 โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-29 นม0032.101.4/ว.13122 ลว24พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 17 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-29 นม0032.101.4/ว.12870 ลว23พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำ RO รวมสารกรองและเมมเบรน 6 ท่อน จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4423-5249  
2557-05-29 นม 0032.101.4/ว.12759 ลว23พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องทำความเย็น ฯ จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4423-5249  
2557-05-29 นม0032.101.4/ว13162 ลว28พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ M , S จำนวน 756,000 คู่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-28 นม52662/1259 ลว28พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-28 นม0032.001.8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครนครราชสีมา 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-05-28 นม74502/303 ลว27พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาซื้อนม ให้กับโรงเรียนในเขตอบต. รวม 6 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4475-6186  
2557-05-28 นม78502/493 , 492 ลว27พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 17 รายการ ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-05-28 นม96202/ว219 ลว27พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต.หนองไทร 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 0-4424-9655 หรือ www.ningsai.go.th  
2557-05-28 นม52412/958 ลว27พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สระน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 0-4493-0239  
2557-05-28 นม0032.123/ว.13161 ลว27พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-28 นม0032.101.4/ว.13105 ลว27พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดสวนหลอดเลือดดำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชนิดชั่วคราว จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-28 นม73802/713 ลว26พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-28 ศธ0530.1(8)/ว.2027 ลว26พ.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างทำป้อมยามจุดตรวจ จำนวน 8 หลัง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-05-28 นม80402/ว.479 ลว23พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-28 นม84302/ว.52 ลว22พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.หนองบัว 0 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6258-9  
2557-05-28 นม0032.101.4/ว13151 ลว27พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ เบอร์ SS , S , M , L จำนวน 95,000 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ผล พาลาเดียม 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-27 นม52662/1235 ลว27พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-27 นม 52702/ว 36 ลว26พค57 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2557 0-4439-7162 ต่อ 14 หรือ www.khamtalayso.go.th  
2557-05-27 นม 88001/340 ลว26พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนน ม.5, ม.8 และก่อสร้างศาลาประชาคม ม.10 รวม 3 โครงการ ของ อบต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4424-9131  
2557-05-27 นม 95902/284 ลว 26พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ม.3, ฝายน้ำล้น ม.5,รางระบายน้ำ คสล.ม.6 และคันดินสระไผ่ ม.10 รวม 4 โครงการ ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2557 0-4475-6262-3  
2557-05-27 นม52902/ว374 ลว26พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4432-3380-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-27 นม 78502/484 ลว26พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ของ อบต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4496-1107, 08-1760-3573 หรือ www.nonsomboonlocal go.th  
2557-05-27 นม 52772/420 ลว26พค57 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ จำนวน 6 รายการ สำหรับ ศพด.พนมวัน ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2557-05-27 นม0032.001.4/97 ลว26พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ฯ จำนวน 5 คัน ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 หรือ www.korathealth.com  
2557-05-27 นม 74202/185 ลว26พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ของ อบต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2557 0-4449-0971 หรือ www.tambonkonburi.com  
2557-05-27 นม0032.001.4/110 ลว26พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 3 อาคาร ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-05-27 คค 0710/ว 2908 ลว26พค57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านวังโรงน้อย-บ้านหนองกระทุ่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระยะทาง 2.10 กิโลเมตร ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 5 มิถุนายน 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.13087 ลว26พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 5,150,500 กรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146  
2557-05-27 คค 0623.1.1/3/1050 ลว26พค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย Class I Type I ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.12737 ลว22พ.ค57 1324 ประกาศผลจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (16 Slice) สำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาร์.ที.ไทย เมดิคอล 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.12761 ลว21พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผืนตาข่ายซ่อมปิดช่องท้องเป็นตาข่ายชนิดโพลีโพพิลีนฯ จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.12663 ลว21พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด จำนวน 40 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.12147 ลว19พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR ชนิด REAL TIME จำนวน 12,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ดรัก เทสท์ติ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.12171 ลว19พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดและเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-27 นม0032.101.4/11915 ลว16พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 26,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.11997 ลว16พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 43,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-27 นม0032.101.4/ว.11951 ลว16พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อถุงบรรจุดลหิตชนิดสี่ถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 15,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-26 นม52006/3897 ลว26พ.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 505 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 0-4423-4763  
2557-05-26 นม82502/461 ลว23พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ ในเขต อบต.สระตะเคียน จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 08-7257-7715  
2557-05-26 ตช0018(นม).13/4377 ลว23พ.ค57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนามยิงปืนยาว , อาคารอำนวยการยิงปืนยาว , อาคารอำนวยการยิงปืนสั้น NRA และ IPT ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.koratpolice.in.th  
2557-05-26 คค0623.7/1.3/1026 ลว23พ.ค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-05-26 นม72102/355 ลว22พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 1 ชุด ของ อบต.วังกะทะ 0 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 093-0943467 หรือ www.wangkata374.com  
2557-05-26 นม72102/352 ลว22พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน ของ อบต.วังกะทะ 0 วันที่ 22 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 9 มิถุนายน 2557 093-0943467 หรือ www.wangkata374.com  
2557-05-26 นม0032.123/ว.12936 ลว23พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-26 นม0032.101.4/ว.12760 ลว22พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วกันน้ำ ครั้งที่ 2 ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-26 นม0032.101.4/ว.12670 ลว21พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมแบบเปลี่ยนเฉพาะส่วนหัวกระดูก Femur ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 30 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-26 นม0032.101.4/ว.12667 ลว21พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-23 นม75302/ว154 ลว22พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ อบต.ชีวาน หมู่ที่ 6 บ้านซาด และ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านชีวาน ของ อบต.ชีวาน 0 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4424-9186 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-23 นม0032.101.4/ว.12865 ลว22พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 18 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-23 กษ0810/379 , 382 ลว21พ.ค57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วนิ้วนางแดง) พร้อมขนส่ง 76.25 ตัน ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 0 วันที่ 21 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ http://ro3.ldd.go.th  
2557-05-23 ศธ0586(กก)/1397 ลว20พ.ค57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-05-22 นม52002/3864 ลว22พ.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องอาคารเรียน 2 (โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4423-4738  
2557-05-22 นม52002/3855 ลว22พ.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4423-4738  
2557-05-22 ศธ0544/1835 ลว22พ.ค57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมาร 0 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-05-22 นม73302/398 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสำโรง , ขุดลอกหนองกระเบื้องนอก บ้านโนนมันแกว , ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.กระเบื้องนอก ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-22 นม0032.124/ว12397 ลว22พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจตา-หู จำนวน 27 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4429-5614-5  
2557-05-22 นม0032.001.8/ว68 ลว22พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเวชภัณฑ์คลัง จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-05-22 นม0032.101.4/ว12669 ลว21พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโลหะแผ่นยึดตรึงกระดูกคอด้านหน้า จำนวน 80 ชิ้น และ สกรูสำหรับยึดแผ่นโลหะ จำนวน 350 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-22 นม0032.101.4/ว12662 ลว21พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด 3 สูบ 380 V ความจุ 315 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 18 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-22 นม0032.101.4/ว12797 ลว22พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมอาหาร จำนวนประมาณ 1,940,400 กรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5146  
2557-05-22 นม0032.101.4/ว12652 ลว21พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง (Solution Administration Set For lnfusion pump) จำนวน 24,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-22 นม73302/405 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำใสฯ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 2 , บ้านกระเบื้องนอก หมู่ที่ 4 , บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-22 นม80502/ว331 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 0-4475-6400  
2557-05-22 นม95802/ว684 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาให ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 5 รายการ ของ อบต.เสมาใหญ่ 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 0-4497-6218 , 08-9583-9139 หรือ www.semayai.go.th  
2557-05-22 นม52102/652 ลว21พใค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างตลาดสดบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 15 จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด 0 วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4430-5433 ต่อ 19 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-22 นม88802/330 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านช่องแมว - บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม88802/322 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม88802/315 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม88802/308 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอกหมู หมู่ที่ 20 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม88802/303 ลว21พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม88802/297 ลว20พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม88802/290 ลว20พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม88802/276 ลว20พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ของ อบต.ดอนมัน 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2557-05-22 นม0032.101.4/ว12157 ลว19พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและคลินิกบริการของงานอาชีวเวชกรรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4423-5249  
2557-05-22 ศก0032/1434 ลว19พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อยูนิทันตกรรม ระบบดูดน้ำลายแบบ Motor suction จำนวน 1 เครื่อง , แบบ Air suction จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.ขุขันธ์ 0 วันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-22 นม52772/401 ลว21พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนเมือง - ศรีพัฒนา บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4420-6168 หรือ wwww.banphokorat.go.th  
2557-05-22 นม52772/398 ลว21พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฯ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 และ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4420-6168 หรือ wwww.banphokorat.go.th  
2557-05-21 นม52122/ว78 ลว21พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และ ถนน คสล.ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4429-4456  
2557-05-21 นม82002/356 ลว20พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหง ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ของ อบต.ลำคอหงษ์ 0 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 088-1059940 หรือ www.Lamkhohong.go.th  
2557-05-21 นม73802/673 ลว20พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ และ นม ยู.เอช.ที ให้กับโรงเรียนในเขต อบต. รวม 7 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต. รวม 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-21 นม79102/135 ลว20พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ 0 วันที่ 20 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4427-6541 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-21 ศธ0530.1(8)/ว1926 ลว20พ.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเนินซะลอความเร็ว จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271 , 1398  
2557-05-21 นม0032.101.4/ว12673 ลว21พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดรับภาพระบบดิจิตอลชนิดแบบราบ สำหรับเครื่องสวนหัวใจแบบหนึ่งระนาบ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มาหราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146  
2557-05-21 นม0032.123/ว12537 ลว20พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยางทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-21 นม96102/ว209 ลว19พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 - - 0-4497-9404  
2557-05-21 นม96102/ว208 ลว19พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศผลจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ นางคำดี ศรีบุญเรือง 0 - - 0-4497-9404  
2557-05-21 พม.5108/ปม/2738 ลว19พ.ค57 การเคหะแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง / ปรับปรุงลานกีฬา และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร (หนองบัวศาลา 1,2 หนองจะบก สูงเนิน บ้านเกาะ ปากช่อง1) 0 วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 0-2944-6860-3  
2557-05-21 นม0032.101.4/ว11922 ลว16พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 0-4423-5249  
2557-05-20 นม98602/414 , 413 ลว19พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและซ่อมแซมถนน ในเขตตำบลบ้านราษฎร์ จำนวน 12 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-20 นม0032.101.4/ว12167 ลว19พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบทางเคมีสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 2,040 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-20 นม0032.101.4/ว12144 ลว19พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดาน จำนวน 6 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-20 นม0032.101.4/ว11614 ลว14พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดให้อาหารเหลวสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเพียวดีไวซ์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-20 นม0032.101.4/ว11603 ลว12พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันรังสีในการตรวจสวนหัวใจ จำนวน 20 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิคอล โซลูชั่นส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-20 นม0032.101.4/ว11531 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-20 นม60302/288 ลว16พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศประมูลราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ (แก้ไข) จำนวน 1 คัน ตัวรถ 6 ล้อ ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 16 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557 0-4499-1987  
2557-05-19 นม60302/288 ลว16พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว ประกาศประมูลราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ตัวรถ 6 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลช่องแมว 0 วันที่ 16 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557 0-4499-1987  
2557-05-19 นม57402.4/587 , 586 ลว16พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางพวย , ถนนราษฎร์สามัคคี ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 16 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 - 26 พฤาภาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-19 คค0623.2/1.3/2373 ลว16พค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศแก้ไขราคาประกวดจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 - - 0-4424-2047 ต่อ 18  
2557-05-19 นม0032.101.4/ว12111 ลว16พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 360 แกลลอน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-19 นม0032.101.4/ว12109 ลว16พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-19 นม0032.101.4/ว12107 ลว16พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเครื่องไหวได้ จำนวน 26 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-19 นม0032.301/ว515 ลว15พ.ค57 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ 2 ไก ชนิดมือหมุนปรับระดับได้ จำนวน 12 เตียง ครั้งที่ 2 ของ รพ.ประทาย 0 วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4448-9011-13 ต่อ 103 หรือ www.prathaihos.com  
2557-05-19 นม51008.9/162 ลว14พ.ค57 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นค ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 318 ล. ของ ร.ร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5043  
2557-05-19 นม00323/626 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 7 -26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4496-9042 ต่อ 7123 , 7165  
2557-05-16 นม99502/508 ลว16พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 25 รายการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 16 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 - 29 พฤษภาคม 2557 0-4424-9357  
2557-05-16 นม81002/274 ลว15พค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2557 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-16 นม89702/ว255 ลว15พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 110 รายการ ของ อบต.ตะโก 0 วันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2557 0-4430-1115 หรือ www.tago.go.th  
2557-05-16 นม78502/443 , 442 ลว15พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 สำหรับโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-05-16 นม85501.2/151 ลว15พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมระบบประปา ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 16 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 - 29 พฤษภาคม 2557 0-4497-9042  
2557-05-16 นม76202/ว295 ลว15พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศประกวดราคาบูรณะถนนลาดยางสายสุขาภิบาลเมืองคง-บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 1 และ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 7 - โรงปุ๋ย ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2577 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 0-4497-1743-4 หรือ www.donyai-khon.go.th  
2557-05-16 นม73802/678 ลว15พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ 13 และ ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-16 นม55203/1099 ลว15พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประมูลซื้อที่ดินเพื่อบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ไร่ พื้นที่บริเวณทุ่งหลังวัดโนนหมัน ชุมชนโนนหมัน , ชุมชนโนนสูง จำนวน 1 แห่ง ของ เทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557 0-4437-9473 หรือ www.nonsung.go.th  
2557-05-16 นม58402/678 ลว15พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 15 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 29 พฤษภาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-05-16 คค.0623.2/1.3/2343 ลว15พ.ค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 15 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 0-4424-2047 หรือ www.doh.go.th  
2557-05-16 นม0032.101.4/ว12001 ลว15พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ยี่ห้อ TOYOTA และยี่ห้อ ISUZU ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 0-4423-5144  
2557-05-16 นม54302/520 ลว14พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค้าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 78 รายการ 30 วันที่ 14 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4491-7010 หรือ www.taladkea.go.th  
2557-05-16 นม0032.301/1070 ลว14พ.ค57 โรงพยาบาลชุมพวง ประกาศสอบราคาวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 12 รายการ ของ รพ.ชุมพวง 0 วันที่ 6 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 23 พฤษภาคม 2557 0-4447-7281 , 0-4447-7020 , 0-4447-7021 ต่อ 103 , 239  
2557-05-16 นม51008.9/153 ลว14พ.ค57 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นค ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 318 ล. จำนวน 1 โครงการ ของ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4439-5043 หรือ 0-4430-5167  
2557-05-16 นม79002/200 ลว24เม.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประกาศประมูลราคาขายครุภัณฑ์ จำนวน 47 รายการ 369 ชิ้น ของ อบต.บัวใหญ่ 0 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 0-4429-2389  
2557-05-15 นม0030/5870 ลว15พ.ค57 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4495-8512 ต่อ 19 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2557-05-15 นม80702/ว350 ลว14พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ , ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.พังเทียม 0 วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-15 นม95902/396 ลว14พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 8 , บริเวณบ้านหนองกวาง หมู่ที่ 11 และ ก่อสร้างถนนดิน บริเวณบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 14 ของ อบต.หนองค่าย 0 วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2557 0-4475-6254 หรือ www.nongkai.org  
2557-05-15 นม95902/392 ลว14พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไม้ตาย และ ร.ร ไตรราษฎร์สามัคคี ของ อบต.หนองค่าย 0 วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2557 0-4475-6254 หรือ www.nongkai.org  
2557-05-15 นม74602/ว276 ลว14พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 55 แรงม้า ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ อบต.คูขาด 0 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4424-9274  
2557-05-15 นม78502/432 , 431 ลว14พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายมานะศักดิ์-บ้านนายอุดร หมู่ที่ 11 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-05-15 นม78502/423 , 422 ลว14พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายซอย 1 หมู่ที่ 10 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-05-15 นม78502/418 , 413 ลว14พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกนาอุดม-สี่แยกป่ายาง หมู่ที่ 8 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-05-15 นม60802/292 , 294 , 293 ลว14พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 12,108 กิโลกรัม ของ เทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 0-4433-7300 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-15 นม87202/289 ลว12พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายสารภี บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 ของ อบต.ขามสมบูรณ์ ได้แก่ หจก.ราชสีมาจิตเจริญ 0 - - 0-4475-6594  
2557-05-15 นม73302/ว363 ลว12พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำใส ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 - - 0-4496-3035  
2557-05-15 นม73302/351 ลว6พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง และ ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่ บ้านกระเบื้องนอก บ้านหนองหัวคน บ้านพุทรา ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 6 - 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 16 พฤษภาคม 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-15 นม73402/220 ลว6พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก , ก่อสร้างถนนลูกรัง , ก่อสร้างลานกีฬา คสล. , ซื้อวัสดุทางการศึกษา ของ อบต.กฤษณา 0 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2557-05-15 ทส0917.1/2110 ลว2พ.ค57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นค ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 199 รายการ ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 0 วันที่ 2 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 0-4424-3054  
2557-05-15 นม0032.001.8/ว62 ลว12พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกชนิดคลอดเลนส์ จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-05-14 นม77004/ว321 ลว12พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวตะแบง จำนวน 75 คน และ บ้านตูม จำนวน 76 คน ของ อบต.ทองหลาง 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4439-9989 , 084-3396168 หรือ http://www.tonglang.go.th  
2557-05-14 - สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหลังหอประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 จำนวน 6 ห้อง ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4475-6470 , 081-2665711 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-14 - สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 20 ห้อง ฯ ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4475-6470 , 081-2665711 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-14 - สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำ หมุ่ที่ 16 บ้านหนองกกพัฒนา ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4475-6470 , 081-2665711 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-14 นม52462/520 ลว12พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะปัน - รังกาสามัคคี จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4420-0617  
2557-05-14 นม77602/271 ลว12พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 2 , บ้านวัด หมู่ที่ 9 , บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 , วางท่อระบายน้ำ บ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ 6 ของ อบต.เทพาลัย 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 28 พฤษภาคม 2557 0-4475-6278 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-14 นม90402/456 ลว12พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน / วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 52 รายการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4475-6452 , 081-4702314 หรือ www.thaang.com  
2557-05-14 นม93902/243 ลว12พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว ของ อบต.เมืองพลับพลา 0 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4475-6191 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-14 นม0032.123/ว11798 ลว12พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-14 นม0032.101.4/11270 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อไส้เครื่องมือตัดเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบโค้ง จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-14 นม0032.101.4/ว11225 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยา จำนวน 147,600 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคเอ็น เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-14 นม0032.101.4./ว11167 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแถบทดสอบระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด จำนวน 600,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-14 นม0032.101.4/ว11150 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 1,800 Set ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-14 นม90202/ว331 ลว8พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้ตุ่น จำนวน 39 คน และ บ้านหนองกก-หัวดอน จำนวน 40 คน ของ อบต.ท่าจะหลุง 0 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 28 พฤษภาคม 2557 0-4475-6171-2 หรือ www.thajalung.go.th  
2557-05-14 นม98602/388 ลว7พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตอบต.บ้านราษฎร์ จำนวน 4 โรงเรียน ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 8 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 23 พฤษภาคม 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-14 นม58402/645 ลว2พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศยกเลิกประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 - - 0-4429-7604-5  
2557-05-12 นม52432/245 ลว8พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง 2 ชั้น จำนวน 3 คัน เป็นเวลา 2 วัน ของ เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4445-9077 ต่อ 15 หรือ 090-8208890 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-05-12 นม54202/398 ลว8พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านคล้า ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า 0 วันนี้ 8 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 0-4437-9999 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-12 นม60802/279 , 278 ,277 ลว8พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงสอบราคาวางท่อน้ำเข้าสระ , ย้ายถังประปาหมู่บ้าน , เปลี่ยนถังส่งประปา ของ เทศบาลตำบลสระพระ เป็น 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 23 พฤษภาคม 2557 0-4433-7300 หรือ www.srapra.go.th  
2557-05-12 นม98602/387 ลว8พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตอบต.บ้านราษฎร์ จำนวน 4 โรงเรียน ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 8 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 23 พฤษภาคม 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-12 นม56102/563 ลว8พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-12 นม57402.4/522 ลว7พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน เป็นเวลา 2 วัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 7 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 19 พฤษภาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-12 นม80102/321 ลว7พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ , ซ่อมสร้างถนน ฯ รวม 6 โครงการ ของ อบต.ประสุข 0 วันที่ 7 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 27 พฤษภาคม 2557 089-4283600 , 093-4652528หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-12 นม87202/280 ลว7พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านทิสใต้ บ้านขาม หมู่ 1 และบ้านตะหนอด หมู่ 6 ของ อบต.ขามสมบูรณ์ ได้แก่ หจก.ศิริศักดิ์การโยธา และ หจก.กฤติมาก่อสร้าง 0 - - 0-4475-6594  
2557-05-12 นม52412/805 ลว6พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 0 - - 0-4493-0239  
2557-05-12 ทส0917.1/2115 ลว2พ.ค57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นคร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ฯ จำนวน 13 รายการ ของ สน.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 0 วันที่ 2 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 0-4424-3054 หรือ www.0-4424-2060 ต่อ 300  
2557-05-12 นม0032.101.4/ว.11278 ลว8พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-12 นม0032.101.4/ว.10572 ลว7พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สีมาเอ็มอาร์ไอ 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-12 นม0032.101.4/ว.11147 ลว6พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอลิมปัส (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-12 นม0032.101.4/ว10825 ลว30เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จำนวน 8,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-12 นน 0032.101.4/ว.10808 ลว30เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดน้ำยาตรวจ ฯ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-12 นม0032.101.4/ว.10828 ลว30เม.ย57 โรงพยาบาลมาหราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดน้ำยา C-Reactive Protein (CRP) จำนวน 21,750 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4423-5145  
2557-05-08 นร0207.29/0156/1 ลว30เม.ย57 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 46 รายการ ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 0 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 0-4446-5400  
2557-05-08 นม52002/3509 , 3507 ลว8พ.ค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเดชอุดมซอย 13/13 และถนนพิบูลละเอียด ซอย 12/8 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 0-4423-4734 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-08 นม0032.123/ว.11287 ลว7พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-08 นม0032.101.4/ว.11274 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อแผ่นยึดตรึงวัสดุปิดแผลชนิดมีกาว ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2,400 ม้วน , ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2,040 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวฌัน

0 - - 0-4423-5249  
2557-05-08 นม0032.101.4/11232 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน ขนาด 10 มม. จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-08 นม0032.101.4/ว.11227 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 200,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5249  
2557-05-08 นม0032.101.4/ว.11149 ลว7พ.ค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 305 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-08 นม52662/1003 ลว8พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 8 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-05-08 นม52662/999 ลว8พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 27 พฤษภาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-05-08 นม78505/393 , 392 ลว7พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ จำนวน 75 คน ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 0-4496-1107 , 08-1760-3573 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-05-08 นม84904/340 ลว7พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะ ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองมะนาว 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 0-4475-6547 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-08 นม60802/268 , 269 , 265 ลว7พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเข้าสระ บ้านสระพระพัฒนา , ย้ายถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสระพระพัฒนา , เปลี่ยนถังส่งประปา หมู่ที่ 6 บ้านคูเมืองน้อย ของ เทศบาลตำบลสระพระ 0 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 0-4433-7300 หรือ www.srapra.go.th  
2557-05-08 นม52902/ว329 ลว7พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 0-4432-3380  
2557-05-08 นม56902/368 ลว7พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน , ก่อสร้างถนนลาดยาง , ซ่อมแซมถนนลาดยาง ของ เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2557 0-4424-9536  
2557-05-08 นม77102/996 ลว6พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศรายชื้อผู้ค้าประมูลจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง ได้แก่ หจก.อลงกรณ์การโยธา , บ.ฐานเจ้าพระยา , หจก.เพ็ญจันทร์รับเหมาก่อสร้าง 0 - - 0-4497-2445  
2557-05-08 นม0032.101.4/ว10984 ลว6พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา HBV markers และ Tumor markers ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-07 นม0032.124/ว.02195 ลว7พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจโพรงจมูก ฯ 0 องศา 2.7 mm. จำนวน 1 ตัว และ 30 องศา 2.7 mm. จำนวน 1 ตัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 0 - - 0-4429-5614  
2557-05-07 นม0032.001.8/ว59 ลว2พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-05-07 นม0032.001.8/ว85 ลว2พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.ขอนแก่นเป็นหนึ่ง กรุ๊ป 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-05-07 นม0032.001.8/ว57 ลว2พ.ค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง , บจก.ไบโอคอททอน , บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-05-07 นม0032.001.8/ว60 ลว7พค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-05-07 นม74602/ว057 ลว6พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 ของ อบต.คูขาด 0 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 0-4424-9274  
2557-05-07 นม52402.7/ว499 ลว6พ.ค57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ค.ส.ล และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล สายโอฬาร ซอย 1 เชื่อม ซอย 2 ชุมชนวังดู่ ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 0-4428-4647 ต่อ 19 หรือ http://www.nmt.or.th/korat/mueangpak/  
2557-05-07 นม58402/651 ลว6พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 210 คน ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-07 นม58402/648 ลว6พ.ค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 210 คน ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-07 ศธ0530.1(8)/ว.1686 ลว6พ.ค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 38 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 6 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 22 พฤษภาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-05-07 นม79902/ว342 ลว2พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน , ถนนลูกรังและงานดิน จำนวน 14 โครงการ ของ อบต.บึงพะไล 0 วันที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 0-4475-6264 , 08-9846-5186 หรือ www.bungpalai.go.th  
2557-05-07 นม71202/373 ลว1พค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสะพานบุกะเฉด-ป้ายหมู่บ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 0-4498-2521  
2557-05-07 นม2318/1261 ลว2พ.ค57 ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ ของ อำเภอแก้งสนามนาง 0 วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2557 0-4433-9088 ต่อ 5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-07 นม57402.4/509 , 507 ลว2พค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ฯ จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-07 นม0009/ว222 ลว2พค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตขยายเชื้อราในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าว ฯ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-06 นม0032.001.4/87 ลว2พค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย จำนวน 3,743 ชุด ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-05-06 นม85501.2/138 ลว2พค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึมมะอุ - สวนหม่อน จำนวน 72 คน ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2557 0-4497-9042  
2557-05-06 นม0032.001.4/229 ลว2พค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 4 ชุด สำหรับสถานีอนามัยมะเริงน้อย และสถานีอนามัยไชยมงคล ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 - 16 พฤษาภาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-05-06 นม73302/342 ลว2พค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำใส ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านดอนใหญ่ หมูู่ที่ 2 , บ้านกระเบื้องนอก หมู่ที่ 4 , บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 2 - 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-06 นม76702/232 ลว2พค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคีย ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ตะเคียน 0 วันที่ 2 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 0-4438-9984 , 089-8475134 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-05-06 นม76002/170 ลว2พค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ของ อบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 2 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 - 22 พฤษภาคม 2557 0-4424-9170 หรือ www.dontanin.go.th  
2557-05-06 นม 54306.6/490 ลว 2พค57 เทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาซื้ออารหารเสริม(นม)สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 จำนวน 74,400 ถุง และจำนวน 14,880 กล่อง ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2557 0-4491-7072 หรือ www.taladkae.go.th  
2557-05-06 นม96102/ว173 ลว2พ.ค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก จำนวน 78 คน ฯ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 3 - 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 - 15 พฤษภาคม 2557  
2557-05-06 นม 54306.6/478 ลว 2พค57 เทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ร.ร.เทศบาลตลาดแค ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2557 0-4491-7072 หรือ www.taladkae.go.th  
2557-05-06 นม 71202/372,373 ลว 1พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตสะพานบุกระเฉด-ป้ายหมู่บ้านพระขนงใต้ ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.khanongpra.go.th  
2557-05-06 นม 71202/369 ลว 1พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตคุ้มหนองเสือ ม.1 บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.khanongpra.go.th  
2557-05-06 นม96102/ว176 ลว2พ.ค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน จำนวน 236 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 78 คน ของ อบต.หนองตาดใหญ่ 0 วันที่ 3 - 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 - 15 พฤษภาคม 2557 0-4497-9404  
2557-05-06 นม 71202/368 ลว 1พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตคุ้มหนองเสือ ม.1 บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.khanongpra.go.th  
2557-05-06 นม 89802/ว 320 ลว 1 พค57 องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 0-4475-6479 หรือ www.tabakban.go.th  
2557-05-06 นม0032.101.4/ว.10640 ลว29เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาสสอบราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบรวมอะไหล่ ฯ จำนวน 240 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 0-4423-5249  
2557-05-06 นม 52462/497 ลว 1พค57 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2-20 พฤษภาคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-05-06 นม 92002/ว 16 ลว1พค57 เทศบาลตำบลบ้านยาง ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางแบบ 4 ประตู ขนาด 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของ ทต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 1-22 พฤษภาคม 2557 0-4496-4504  
2557-05-06 นม 52102.3/750 ลว30เม.ย.57 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ของ ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-05-06 นม 52102.3/750 ลว30เม.ย.57 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื่อมถนนเพ็ดเฟื้อย 1 ของ ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2557 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2557-05-06 นม 0032.101.4/ว 10726 ลว29เมย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 350 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เจ เอส วิชั่น 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-05-06 ศธ0530.23/ว418 ลว28เม.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 หลัง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-05-02 นม96202/ว239 ลว30เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้วสำนักงาน ของ อบต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 0-4424-9655 หรือ www.nongsai.go.th  
2557-05-02 นม92202/264 ลว30เม.ย57 ที่ทำการองค์กาารบริหารส่วนตำบลบึงปร ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บึงปรือ