ข่าวประกวดราคาภายใน
<
วันที่ประกาศ
เลขรับหนังสือที่
หน่วยงาน
รายการ
ราคากลาง
ซื้อเอกสาร
ยื่นซอง
ติดต่อสอบถาม
เอกสารเพิ่มเติม
2557-04-11 นม0032.101.4/ว9296 ลว9เม.ย57 โรงพยาบาลมาหราชนครราชสีมา

ประกาศประกวดราคาซื้อถุงสำหรับบรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 270,000 ชุด , ชุดสายควบคุมการให้อาหารเหลว ฯ จำนวน 72,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-11 ศธ0530.11/ว619 ลว3เม.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 2 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 23 เมษายน 2557 0-4375-4357 , 0-4375-4333 ต่อ 2368 หรือ www.nu.msu.ac.th  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8854 ลว4เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ TCBS จำนวน 180 กระป๋อง , อาหารเลี้ยงเชื้อ Macconkey Agar จำนวน 180 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เวลล์เคม ฟาร์มาซูติคอล , บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8749 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจ ฯ จำนวน 9,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8740 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมาหราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นอิเลคโทรดสำหรับผู้หใญ่ จำนวน 180,000 ชิ้น , สำหรับเด็กโต จำนวน 21,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8720 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8718 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดที่ทำจากเนื้อเยื่อวัว ฯ จำนวน 20 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บกจ.เมดิทอป 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8712 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8520 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8516 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 700 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8510 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อขวดแก้วใสขนาด 7 cc. พร้อมฝาปิด จำนวน 90,000 ใบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8506 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดกลาง / ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8503 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 360,000 ชุด , กระดาษตัดแผ่นสำหรับห่อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 360,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4/ว8498 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสารยึดกระดูกชนิดปฏิชีวนะ จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-11 นม0032.101.4 /ว8494 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นดามประดูก ชนิดหัวล็อกไทเทเนีนมและกรู ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป 0 - - 0-4423-5154  
2557-04-10 นม52002/2787 ลว10เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557 0-4423-4734 ต่อ 1409  
2557-04-10 นม0032.001.8/ว51 ลว10เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา

0 วันที่ 10 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 23 เมษายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-04-10 นม81302/229 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กฯ  จำนวน 67 คน , ก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-04-10 นม87202/205 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านขาม หมู่ที่ 1 และ สายรอบบ้านทิศใต้ บ้านตะหนอด หมู่ที่ 6 ของ อบต.ขามสมบูรณ์ 0 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 0-4475-6594 หรือ www.Khamsomboon.go.th  
2557-04-10 นม83802/518 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างยกระดับถนนดิน บ้ายลุงม่วง หมู่ที่ 14 , ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโนนทะยุง หมู่ที่ 11 และบ้านหนองซาด หมู่ที่ 9 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-04-10 นม83802/512 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างขุดลอกสระน้ำประปา บ้านลุงม่วง หมู่ที่ 14 และ ขุดขยายสระน้ำหนองหว้า บ้านหนองปื้ด หมุ่ที่ 8 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-04-10 นม83802/506 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแมว หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-04-10 นม83802/500 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนทะยุง หมู่ที่ 11 , บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 5 , บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-04-10 นม83802/494 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านจาน หมู่ที่ 13 และ บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 12 ของ อบต.หนองขาม 0 วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-04-10 นม95602/ว228 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประกาศประมูลจ้าวก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.สีสุก 0 วันที่ 9 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 0-4475-6279,80 หรือ www.SeeSuk.go.th  
2557-04-10 นม71404/354 , 351 ลว9เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร่าง ฯ จำนวน 20 โครงการ  ของ อบต.ตะคุ

0 - - 0-4428-3676  
2557-04-10 นม52305/ว697 ลว9เม.ย57 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 0 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 0-4498-6043 ต่อ 51  
2557-04-10 นม0032.123/ว9358 ลว9เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-10 ศธ0530.1(8)/ว1396 ลว8เม.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ ชนิดหัววัดคู่ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 8 -25 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 25 เมษายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1250,1398,1271  
2557-04-10 นม73802/432 ลว1เม.ย57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 16 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2557-04-09 นม95801/ว458 ลว8เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาให ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.เสมาใหญ่ 0 วันที่ 8 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 25 เมษายน 2557 0-4497-6201 , 08-9583-9139 หรือ www.semayai.go.th  
2557-04-09 นม74402/190 ลว8เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 11 คัน เวลา 2 วัน ของ อบต.ตลองม่วง 0 วันที่ 8 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 23 เมษายน 2557 0-4424-9694 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-09 นม76002/130 ลว3เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะห ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกระเบื้อง บ้านดอนรี หมู่ที่ 7 ของ อบต.ดอนตะหนิน 0 วันที่ 8 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 28 เมษายน 2557 0-4424-9170  
2557-04-09 นม53702/68 ลว8เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนครบุรี-โชคชัย ฯ ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 8 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 22 เมษายน 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.chaecity.go.th  
2557-04-09 นม53702/ว67 ลว8เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 8 -21 เมษายน 2557 วันที่ 8 -22 เมษายน 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.chaecity.go.th  
2557-04-09 นม52702/ว29 ลว8เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 0 วันที่ 8 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 18 เมษายน 2557 0-4439-7162 ต่อ 14 หรือ www.khamtalayso.go.th  
2557-04-09 คค0710/ว1965 ลว8เม.ย57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 224 - บ้านโตนด ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 8 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-04-09 นม72502/ว285 ลว4เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศก่อสร้างและปรับปรุง ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน 0 - - 0-4498-4061 - 2 ต่อ 11 , 15  
2557-04-09 นม52202/586 ลว4เม.ย57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 คัน ของ เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 4 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 0-4431-3060 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-09 ศธ0530.11/ว598 ลว2เม.ย57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและขยายห้องเรียนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 1 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 24 เมษายน 2557 0-4375-4357 , 0-4375-4333 ต่อ 2368 หรือ www.nu.msu.ac.th  
2557-04-09 นม0032.101.4/ว8745 ลว3เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)

0 - - 0-4423-5249  
2557-04-09 นม0032.101.4/ว8722 ลว3เม.ย57 สำนักสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องโคบอลต์ 60 ยี่ห้อ Theratron ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.กมลสุโกศล อีเล็คทริค

0 - - 0-4423-5249  
2557-04-09 นม0032.101.4/ว8190 ลว27มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อใบมีดผ่าตัดตาชนิด 15 องศา จำนวน 2,500 ชิ้น , ชนิด 3.0 มิลลิเมตร จำนวน 1,500 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-09 นม0032.101.4/ว7906 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนบนของทรวงอกทางด้านหลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-09 นม0032.101.4/ว7862 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Tube Extension ประกอบด้วยเบอร์ 6 , 18 , 36 รวมจำนวน 246,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคเอ็น เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-09 นม0032.101.4/ว7855 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผ้าซับโลหิตทำจากผ้าใยสังเคราะห์ ฯ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-09 นม0032.101.4/ว7884 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 600 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 0 - - 0-4423-5145  
2557-04-08 กห0482.65/1781 ลว4เมย57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN TAB.20 MG. รวม 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 4-23 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404, 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-04-08 นม52002/2688 ลว8เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเบญจรงค์ ซอย 11 ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-04-08 นม52002/2683 ลว8เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงปากซอยถนนสุรนารายณ์ ซอย 17 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-04-08 นม0032.301./ว389 ลว4เม.ย57 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ 2 ไกือหมุน ชนิดมือหมุน จำนวน 12 เตียง ของ รพ.ประทาย 0 วันที่ 4 - 17 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 17 เมษายน 2557 0-4448-9011-13 ต่อ 103 หรือ www.prathaihos.com  
2557-04-08 นม52002/2676 ลว8เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ  ซอย 3/9 ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-04-08 นม54603/ว252 ลว4เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 35 รายการ ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 0 วันที่ 4 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 0-4475-6470 , 081-2665711 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-08 กห0482.65/1781 ลว4เม.ย57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN TAB.20 MG. รวม 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 4 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-04-08 นม0032.123/ว8953 ลว4เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-08 นม0032.101.4/ว8751 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 200,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-08 นม0032.101.4/ว8714 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสี่ถุง ขนาด 450 ซีซ๊ จำนวน 15,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 17 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-08 นม0032.101.4/ว8505 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบเปลี่ยนเฉพาะส่วนหัวกระดูก Femur ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 30 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-08 นม0032.101.4/ว8500 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-08 กษ0316.17/266 ลว3เม.ย57 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ประกาศประกวดราคาจ้างทำพร้อมติดตั้งเครื่องกว้านบานระบายตรง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 0 วันที่ 3 - 9 เมษายน 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 0-4427-5611 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-08 นม0032.101.4/ว8736 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่าน ฯ จำนวน 360,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-04-08 นม0032.101.4/ว8486 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 66 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จำเริญแพทย์ภัณฑ์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-04-08 นม0032.101.4/ว8180 ลว28มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5254  
2557-04-04 นม52373/0514 ลว4เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านป้านงค์ถึงวัดพบสุข หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 4 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 24 เมษายน 2557 0-4421-3262 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-04 นม0027.001.8/ว49 ลว4เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 22 เมษายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www,thepparathospital.go.th  
2557-04-04 ศธ0544/1283 ลว4เม.ย57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582 , 1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2557-04-04 ศธ0544/1275 ลว4เม.ย57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 85 เครื่อง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582 , 1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2557-04-04 นม71404/323 , 320 ลว3เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

ประกาศประมูลก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 20 โครงการ ของ อบต.ตะคุ

0 วันที่ 3 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 0-4428-3676  
2557-04-04 นม76102/177 ลว3เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ อบต.ดอนเมือง 0 วันที่ 3 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 21 เมษายน 2557 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2557-04-04 นม52812/ว317 ลว3เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ฯ สำนักปลัด จำนวน 1 คัน , กองคลัง จำนวน 1 คัน , รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลพุดซา 0 วันที่ 3 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 0-4421-5444  
2557-04-04 นม52002/2601 ลว3เม.ย57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 4 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 23 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8588 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 26,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8585 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 43,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8509 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันรังสีในการตรวจสวนหัวใจ จำนวน 20 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 29 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว.8508 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผืนตาข่ายซ่อมปิดช่องท้องเป็นตาข่าย ชนิดโพลีโพพิลีน ฯ จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8502 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับระบายน้ำในโพรงสมองลงท้อง จำนวน 120 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557 0-4432-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8501 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเท้าเทียม ชนิด SACH FOOT เบอร์ 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 จำนวน 600 ข้าง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8496 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 1,800 Set ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8497 ลว2เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยา จำนวน 147,600 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-04 นม80402/ว317 ลว31มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ฯ จำนวน 6 แห่ง ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 4 - 16 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 17 เมษายน 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8492 ลว3เม.ย57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กลมกิจ อินเตอร์เทรด 0 - - 0-4423-5254  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว8514 ลว2เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ HOMC ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-04-04 นม0032.101.4/ว4512 ลว2เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5249  
2557-04-03 นม0032.001.8/ว47 ลว3เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต่อกระจกชนิดคลอดเลนส์ จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 21 เมษายน 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-04-03 นม82502/ว253 ลว2เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ และซ่อมแซมถนน ฯ รวม 11 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน 0 วันที่ 2 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 0-4445-7286 ต่อ 16 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-03 นม58402/515 ลว2เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาครอบเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหมูสี 0 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-04-03 นม99502/301 ลว1เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 0-4424-9357  
2557-04-03 นม52902/ว245 ลว1เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา เปิดซองสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ กำหนดเปิดซองเป็น วันที่ 11 เมษายน 2557 0 - วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4432-3380  
2557-04-03 นม57402.4/ว391 , 390 ลว1เม.ย57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรืองใหม่ , ถนนสุขเกษม , ถนนชุมชนบัวทองถึงสุดเขต ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง

0 วันที่ 1 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 11 เมษายน 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-03 นม57201/393 ลว1เม.ย57 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ คุ้มโรงกุลี บ้านปางแจ้ง หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล 0 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 0-4436-1444 ต่อ 14  
2557-04-03 นม0009/ว165 ลว31มีค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมเกษตรกร ฯ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-03 นม0032.101.4/ว8192 ลว31มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 22 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 22 เมษายน 2557 0-4423-5249  
2557-04-03 นม0032.101.4/ว4260 ลว31มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-04-02 นม72502/ว270 ลว1เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ , ต่อเติมอาคารหอประชุม ของ อบต.สูงเนิน 0 วันที่ 1 - 10 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 0-4498-0612 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-02 นม87202/185 ลว1เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง และ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง รวม 7 โครงการ ของ อบต.ขามสมบูรณ์ 0 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 0-4475-6594 หรือ www.Khamsomboon.go.th  
2557-04-02 นม76902/263 ลว1เม.ย57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด่านเกวียน หมู่ 3 , บ้านสะเดาเอน หมู่ 1 , บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ 10 ของ อบต.โตนด 0 วันที่ 1 - 10 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 0-4433-2015 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-04-02 ตช0018(นม).13/2819 , 2815 ลว1เม.ย57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

0 วันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-04-02 ตช0018(นม).13/2806 , 2802 ลว1เม.ย ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามยิงปืนพร้อมอุปกรณ์การฝึก ของ ตำรวจภธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4424-4297 หรือ www.gproccurement.go.th  
2557-04-02 กษ0810.06/393 , 397 ลว1เม.ย57 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่จังงหวัดนครราชสีมา ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 วันที่ 11 เมษายน 2557 0-4437-1659 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-02 ทส16194.1/3698 ลว31มีค57 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นคร ประกาศสอบราคาทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 3,240 หลัก ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4422-2201 ต่อ 26 หรือ http://www.forest.go.th  
2557-04-02 ศธ0530.1(8)/ว.1264 ลว28มีค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อไม้ปูพื้นสำเร็จรูป จำนวน 510 แผ่น , สกรูสเตนเลสเกลียวปล่อย ขนาด 2 จำนวน 4,200 ตัว ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 24 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 24 เมษายน 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-04-02 ศธ0530.23/ว389 ลว26มีค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับสภาพรอบอาคารเรียนและบริเวณรอบ สนง.คณบดี ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-04-01 นม52662/649 ลว1เม.ย. สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 1 - 10 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 11 เมษายน 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-01 นม0032.101.4/ว8434 ลว1เม.ย57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 22 เมษายน 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-04-01 นม85501.2/107 ลว31มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ , สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศสนง. อบต. ของ อบต.หนองหว้า 0 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 0-4497-9042  
2557-04-01 นม52972/906 ลว31มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-04-01 นม52002/2490vลว31มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศาลาพักผ่อนโรงเรียนกีฬา ฯ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 23 เมษายน 257 0-4423-4738  
2557-04-01 นม52002/2484 ลว31มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 23 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-04-01 นม52002/2478 ลว31มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-04-01 นม52002/2450 ลว31มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อรถรางพ่วง จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 0-4423-4738  
2557-04-01 นม53902/ว ลว28มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-04-01 นม0032.101.4/ว8262 ลว28มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.กลางสำเภาทอง 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-31 นม52122/ว44 ลว31มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และถนน คสล. ฯ จำนวน 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557 0-4429-4456  
2557-03-31 นม90402/280 ลว28มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 0-4475-6452 , 081-4702314 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-31 นม77102/682 ลว28มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล.คลองตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-31 นม77102/658 ลว28มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-31 นม0032.123/ว8244 ลว28มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 11 เมษายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-31 นม0032.3.23/ว330 ลว28มีค57 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ไม่เกิน 48 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ของ รพ.โนนแดง 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4447-5073 , 0-4447-5058 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-31 ศธ0530.12/ว116 ลว28มีค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง จำนวน 4 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-03-31 พม5108/ปม/1814 ลว28มีค57 การเคหะแห่งชาติ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ฯ เพื่อการมอบโอนภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสูงเนิน และหนองบัวศาลา 2 ของ การเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 0-2351-6144 , 0-2351-7075 หรือ www.nha.co.th  
2557-03-31 ทส16194.1/3634 ลว27มีค57 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นคร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัด จำนวน 4 หน่วย ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4422-2201 ต่อ 26 หรือ http://www.forest.go.th/nakhonratchasima_8/index.php  
2557-03-31 นม0032.101.4/ว8168 ลว27มีค57 สำนักงานสาธารณสสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA จำนวน 12,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 17 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-31 ศก0032/ว992 ลว26มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Electric Scooter พร้อมตู้สแตนเลส จำนวน 2 คัน ของ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-31 นม56702/221 ลว24มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวขาว ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน 105 รายการ ของ เทศบาลตำบลลาดบัวขาว 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4432-5630 หรือ www.latbuakhao.com  
2557-03-31 นม0032.101.4/ว8251 ลว28มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ POLYGLACTIN ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-31 นม0032.101.4/ว8212 ลว27มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เม่งหลีรุ่งเรือง 0 - - 0-4423-5146  
2557-03-28 นม85702/284 ลว27มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างห้องประชุมและห้องน้ำแยก ชาย-หญิง ของ อบต.หมื่นไวย 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 0-4492-3570 หรือ www.saomeaunwai.com  
2557-03-28 นม71202/274 , 273 ลว27มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 0-4498-2521 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-28 นม71202/270 , 269 ลว27มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสะพานบุกะเฉด-ป้ายหมู่บ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ

0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 0-4498-2521 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-28 นม55202/755 ลว27มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ของ เทศบาลตำบลโนนสูง 0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4432-6027 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-28 ทส1413.5/579 ลว27มีค57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2557-03-28 นม52002/2350 ลว27มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนมหาชัย ซอย 9 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 21 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-03-28 นม52002/2344 ลว24มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุรนารายณ์ ซอย 15/2 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 21 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-03-28 นม52002/2338 ลว27มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท้าวสุระ ซอย 3/9 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 21 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-03-28 นม52002/2302 ลว26มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อถังแยกตะกอน จำนวน 2 ชุด ของ เทศบาลนครนครราชสีมา

0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4423-4734  
2557-03-28 นม52002/2294 ลว26มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศเชิญชวนออกแบบก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4423-4738  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว8068 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ ฯ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว8059 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จำนวน 8,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7908 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยา C-Reactive protein (CRP) จำนวน 21,750 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-28 นม0032.101.4/7819 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเมด-เทค , บจก.เมดิทอป 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7797 ลว25มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น และ ท่อขนาด 5 มม. จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7676 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL จำนวน 42 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดี.เอ.พี.ไซแอม กรุ๊ป 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7672 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแคปซูลกล้องจิ๋วไร้สาย จำนวน 40 แคปซูล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จี.ไอ.แคปซูล ไดแอ็คโนสติกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7670 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7666 ลว24มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Hypochloride 5 g Powder จำนวน 30,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7648 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตัวกรองเลือด จำนวน 2,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เบอร์ลี่ยุดเกอร์ (มหาชน) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7654 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7650 ลว25มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อขดลวดขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/7645 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจหาปริมาณเชื้อ HBV จำนวน 1,080 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7641 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัดต่อแบบเป็นวงกลม ขนาด 21-33 จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-28 นม0032.101.4/ว7629 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม ขนาด 21,25,28,31 มม.จำนวน 70 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-27 นม52372/447 ลว27มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านป้านงค์ถึงวัดพบสุข หมู่ที่ 7 ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4421-3262 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-27 นม72102/ว243 ลว26มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระน้ำ หมู่ที่ 18 บ้านป่ากล้วย ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 093-0943467 หรือ www.wangkata374@hotmail.com  
2557-03-27 นม72502/ว354 ลว26มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ และก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4498-4061-2 หรือ www.sungnoenabt.go.th  
2557-03-27 นม71502/318 ลว26มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 3 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ของ อบต.นากลาง 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 0-4433-5029 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-27 นม54802/ว179 ลว26มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-03-27 นม52902/ว233 ลว26มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 10 เมษายน 2557 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-27 นม52462/376 ลว26มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่ประจำทาง) จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-27 นม08102/221 ลว25มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (VIP) 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ จำนวน 3 คัน ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 08-9428-3600 , 09-3465-2528 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-27 นม0032.101.4/ว8052 ลว26มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 350 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-27 นม0032.101.4/ว8019 ลว25มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อไส้เครื่องมือตัดเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบโค้ง จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-27 นม0009/ว149 ลว21มีค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างรถยนต์ปรับอากาศในการศึกษาดูงาน ของ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-27 นม0032.101.4/ว7701 ลว24มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมหัวกล้อง (Camera Head) ยี่ห้อ STORZ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-26 นม99003/181 ลว25มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเ ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกล เครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงทางไกล ฯ จำนวน 1 ชุด 7 จุด (รอบที่ 2) ของ อบต.เมืองเกษตร 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4475-6344  
2557-03-25 นม93802/ว216 ลว25มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.เมืองนาท 0 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 0-4424-9480 ต่อ 17  
2557-03-26 นม52102/380 ลว25มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4430-5433 ต่อ 19 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-26 นม52102/378 ลว25มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ จำนวน 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4430-5433 ต่อ 19 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-26 นม52102/382 ลว25มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4430-5433 ต่อ 19 หรือ www.kokkruatcity.go.th  
2557-03-26 คค0623.1.1/3/653 ลว25มีค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-26 นม88802/168 ลว24มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนมัน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ อบต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4475-6560 หรือ www.donmun.go.th  
2557-03-26 ศธ0530.23/ว362 ลว24มีค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องอ่านฟิล์มเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด , ชุดเครื่องฉายภาพรังสีแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-03-26 นม0032.101.4./ว7808 ลว25มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ จำนวน 1,059 โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-25 นม77102/611 , 609 ลว24มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ฯ , วางท่อระบายน้ำ คสล. รวม 6 โครงการ ของ อบต.ส่วนตำบลทัพรั้ง 0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 17 เมษายน 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-25 นม95902/172 ลว24มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยา ประกาศสอบราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ครั้งที่ 2  จำนวน 1 คัน ของ อบต.ห้วยยาง 0 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4475-6262 , 0-4475-6263  
2557-03-25 นม52352/ว384 ลว24มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินไหล่ทางถนนสายจากแยกไปรษณีย์ บ้านเหลื่อม ถึงสะพานเข้าตลาดบ้านเหลื่อม ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4438-7155 , 0-4438-7141 หรือ www.banlueammuni.go.th  
2557-03-25 นม53902/ว30 ลว24มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างก้อสร้าง , ปรับปรุงซ่อม ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย 0 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-03-25 นม57702/ว075 ลว24มีนาคม57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ฯ จำนวน 8 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4498-5126 หรือ www.Nongnamsaicity.go.th  
2557-03-25 คค0623.1.1/3/640 ลว24มีค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1

ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1

0 วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 2 เมษายน 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-03-25 นม0032.123/ว.7786 ลว24มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 4 เมษายน 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7812 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหารนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นยึดตรึงวัสดุปิดแผลชนิดมีกาว ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2,400 ม้วน , ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2,040 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7704 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อที่นอนลมชนิดเปลี่ยนลอนได้ พร้อมผ้าคลุด จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7703 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดทำแผลล้างไตทางหน้าท้องชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 120,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7656 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7678 ลว25มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด 0 - - 0-4423-5254  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7659 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนัง ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-25 นม93402/257 ลว21มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน หมู่ 10 ของ อบต.ภูหลวง 0 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4436-0291  
2557-03-25 นม96702/ว156 ลว21มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอ ประกาศแก้ไขยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองหอย  0 - วันที่ 31 มีนาคม 2557 0-4475-6534-5  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7698 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันสามารถตั้งความดันบวกแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7660 ลว24มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อเข็มฉีดยา จำนวน 37,000 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

0 - - 0-4423-5249  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7573 ลว21มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 396,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเพียวดีไวซ์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7571 ลว20มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสว่านเจาะกะโหลกศีรษะ จำนวน 200 ชิ้น , ใบมีดตัดกะโหลกศีรษะ จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7560 ลว20มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-25 นม00327.101.4/ว7556 ลว20มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.วีนัสโลจิสติกส์ , บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์

0 - - 0-4423-5145  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7464 ลว20มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตัวเจาะหน้าท้องแบบมีใบมีด ขนาด 5 มม. จำนวน 30 ชิ้น , ขนาด 12 มม. จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7460 ลว20มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตลับบรรจุลวดไททาเนียมเย็บลำไส้ , ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-25 นม0032.101.4/ว7049 ลว19มีค57 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุกาารแพทย์จำนวน 12 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ชีร์โร่ เมดิคอล , บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) , บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ฯลฯ 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-24 นม73302/208 ลว21มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนบ้านเก่า หมู่ 3 , ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (ระกระบะ) จำนวน 1 คัน ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-24 นม0032.001.4/206 ลว21มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557 0-4446-5010 - 4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-03-24 กห0482.65/1460 ลว21มีค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN TAB.40 MG.(crystaline form) จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-03-24 ตช0018(นม).13/2439 ลว21มีค57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 29 เมตร พร้อมระบบมอเตอร์ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557 0-4424-4297 หรือ www.gpcurement.go.th  
2557-03-24 ศธ0530.18/ว729 ลว20มีค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อระบบควบคุมความปลอดภัย ประตู เข้า-ออกอาคาร จำนวน 1 ระบบ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2557 0-4375-4353 หรือ http;//www.msu.ac.th  
2557-03-24 นม52003/2068 ลว17มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2557-03-24 นม0032.101.4/ว7509 ลว20มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดแบบทดสอบเชาว์ปัญญา WISC-IV จำนวน 5 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ 0 - - 0-4423-5146  
2557-03-21 นม54021/ว196 ลว20มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายคลองระบายน้ำเสีย (ช่วงที่ 3) ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 0 วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4438-9403 กด 5 หรือ www.dankunthodcity.go.th  
2557-03-21 กห0482.65/1459 ลว20มีค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยา Synthetic salmon calcitonin nasal spray จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 20 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4427-3370 - 5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-03-21 นม0032.301/945 ลว19มีค57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อหัวตรวจอัลตราซาวด์สำหรับทำ Echo จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4420-8208 ต่อ 133 , 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-03-21 สธ0723/263 ลว18มีค57 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9

ประกาศสอบราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ อสม.ปฏิบัติงานครบ 10 ปี และ 30 ปี ครั้งที่ 2 ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9

0 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 0-4421-2179 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-21 กค0606/ว559 ลว18มีค57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลพื้นที่ปลูกหญ้า ณ อาคารสำนักงาน อาคารเก็บของกลาง และพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคาร ของ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3

0 วันที่ 18 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 18 - 28 มีนาคม 2557 0-4425-6761 ต่อ 204 หรือ http://region3.excise.go.th  
2557-03-21 นม89904/147 ลว20มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ อบต.ตูม 0 วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4444-0029 , 0-4444-0140 หรือ www.abttoom.com  
2557-03-21 นม0032.101.4/ว7632 ลว21มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 55,000 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.สมัครชัย 0 - - 0-4423-5146  
2557-03-20 นม56002/175 , 177 ลว19มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ 0 วันที่ 19 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557 0-4433-7112 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-20 กษ0118/ว149 ลว19มีค57 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ เครื่องพิมพ์ และติดตั้งระบบเครือข่ายในสำนักงาน ของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 0 วันที่ 20 มีนาคม 2257 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2257 - วันที่ 2 เมษายน 2557 0-4446-5137  
2557-03-20 กห0482.65/1499 ลว18มีค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตึกโรคติดต่อชั้น 2 ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 19 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 0-4423-4391-2  
2557-03-20 กห0482.61/1573 ลว18มีค57 มณฑลทหารบทที่ 21 ค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคางานจ้างติดตั้งเสาล่อฟ้าและลูกหมุมระบายอากาศ ของ มณฑลทหารบทที่ 21 ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 0-4425-5530-8 ต่อ 22541-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-20 นม0032.101.4/ว7019 ลว17มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมหลังคาอาคารผู้ป่วยกระดูก 5 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4423-5249  
2557-03-20 นม0032.101.4/ว7020 ลว17มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเข็มเจาะและเก็บเนื้อเยื่ออ่อนชนิดกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 600 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-20 นม0032.101.4/ว.6801 ลว14มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อใบมีดตัดชิ้นเนื้อใช้แล้วทิ้ง จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ เอส ไซน์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-20 นม0032.101.4/ว6449 ลว14มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ม พี เอ็น เมดิแคร์ , บจก.บอสตัน ไซเอนทิฟิค , บจก.ดีเคเอสเอช , บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรคอลัส 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-20 นม0032.101.4/6485 ลว12มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 40 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-20 นม0032.101.4/ว6369 ลว11มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-20 นม0032.101.4/5943 ลว4มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 180 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-19 นม52662/554 ลว19มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 3 ชุมชนที่ 16 และ หมู่ 10 ชุมชนที่ 15 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-03-19 นม77102/524 ลว17มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง

0 - - 0-4497-2445  
2557-03-19 นม96702/ว146 ลว17มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำ คลส. , ย้ายระบบประปาบ่อบาดาล , ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ของ อบต.หนองหอย 0 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2557 0-4475-6534-5  
2557-03-19 นม0032.101.4/ว7047 ลว17มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักเรือนไม้ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 0-4423-5144  
2557-03-19 นม0032.101.4/ว6800 ลว17มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-19 นม77504/274 ลว14มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ , ต่อเติมอาคารสนง. , ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ของ อบต.ทุ่งอรุณ

0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 0-4475-6530 , 082-8718474 หรือ www.thungaroon.com  
2557-03-19 นม77504/270 ลว13มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในตำบลทุ่งอรุณ จำนวน 10 รายการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 0-4475-6530 หรือ www.thungaroon.com  
2557-03-18 นม0032.3/371 ลว13มีค57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย 0 - - 0-4496-9042 ต่อ 7165  
2557-03-18 นม0032.001.8/ว41 ลว18มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 13 เตียง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-03-18 นม74402/134 ลว17มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ และ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแคปซีล จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.คลองม่วง 0 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 0-4424-9694 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-18 นม90902/150 ลว17มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้งพร้อมอุกรณ์ โรงเรียนบ้านโนนดู่ หมู่ 2 ของ อบต.โนนจาน

0 วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4475-6281-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-18 นม52272/ว42 ลว17มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย 0 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 0-4497-8076  
2557-03-18 นม53702/ว53 ลว17มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมและขยายเวลาสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน กำหนดเดินทาง ระหว่างวันที่ 8 - 11 เมษายน 2557 ของ เทศบาลตำบลแชะ

0 วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12  
2557-03-18 นม55302/216 ลว17มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาคม ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-18 นม55102/ว243 ลว17มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนพริก หมู่ 10 ของ เทศบาลโนนไทย 0 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 0-4438-1178 ต่อ 18  
2557-03-18 นม55102/ว240 ลว17มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันเทียะ หมู่ 1 ของ เทศบาลตำบลโนนไทย

0 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2557-03-18 นม52972/748 ลว17มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 10 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-03-18 คค0623/พ.1/625 , 627 ลว17มีค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0202 ของ ทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 1 เมษายน 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.goh.go.th  
2557-03-17 นม91302/182 ลว14มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-03-17 นม74602/ว140 ลว14มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.คูขาด 0 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 0-4424-9274  
2557-03-17 นม56102/323 ลว14มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-17 นม52402.7/ว305 ลว14มีค57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ http://www.nmt.or.th/korat/mueangpak/  
2557-03-17 ตช0018(นม)13/2207 ลว14มีค57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน จำนวน 775 ชุด ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 24 มีนาคม 2557 0-4424-4297 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-17 กห0482.65/1338 ลว14มีค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย ACETYLCYSTEINE 600 MG. TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 3 เมษายน 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404 , 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-03-17 นม0032.001.4/198 ลว14มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง สำหรับสถานีอนามัยพลกรัง และสถานีอนามัยทุ่งกระโดน ของ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-03-17 นม0032.001.4/192 ลว14มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามสะแกแสง 0 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-03-17 นม0032.001.4/182 ลว14มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ครั้งที่ 2 จำนวน 2 คัน , ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.korathealth.com  
2557-03-17 นม0032.101.4/ว6968 ลว14มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศเลื่อนวันเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นวันที่ 20 มีนาคม 2557 ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-03-17 นม57902/ว145 ลว13มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียน ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 0-4449-5008 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-17 นม57402.4/ว310 ลว13มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-17 นม0032.101.4/ว6334 ลว13มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-03-17 ศธ0530.23/ว348 ลว11มีค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง , ชุดเครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 -24 มีนาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-03-17 นม0032.101.4/ว6478 ลว12มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -24 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-03-17 นม57302/ว252 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน

ประกาศประมูลราคาเช่าห้อง/ล็อคตลาดเย็นเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 8 ห้อง ของ สนง.เทศบาลตำบลสูงเนิน

0 วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 0-4441-9795 ต่อ 14  
2557-03-14 นม0032.124/ว01224 ลว14มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดบันทึกภาพระบบดิจิตอลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 14 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 0-4429-5614-5  
2557-03-14 นม76202/ว178 ลว13มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ขยายถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 13 -27 มีนาคม 2557 0-4497-1743-4 , 081-8783588 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-03-14 นม87202/ว150 ลว13มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบ ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ขามสมบูรณ์ 0 วันที่ 13 -24 มีนาคม 2557 วันที่ 1 เมษายน 2557 0-4475-6594 หรือ www.Khamsomboon.go.th  
2557-03-14 นม52122/191 ลว13มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ประกาศสอบราคาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณสามแยกโคกสูง - ขามทะเลสอ ทางหลวงหมายเลข 205 ของ สนง.เทศบาลตำบลโคกสูง 0 วันที่ 13 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 28 มีนาคม 2557 0-4429-4456  
2557-03-14 นม0009/ว135 ลว13มีค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ไถระเบิดดินดาน จำนวน 10 ชุด ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-14 นม0020.1/10627 ลว13มีค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ส่วนบริการประชาชน ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช 0 วันที่ 12 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 24 มีนาคม 2557 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-03-14 นม0032.3/363 ลว13มีค57 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557 0-4496-9042 ต่อ 7123 , 7165  
2557-03-14 นม52202/0429 ลว12มีค57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และปรังปรุงสวนสาธารณะเขาแคน ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 12 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 0-4431-3060 หรือ www.pakchongcity.go.th  
2557-03-14 นม52972/668 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 9 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลสุรนารี 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-14 นม0032.001.8/ว38 ลว14มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดวงบรรฎการ เซอร์วิส 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605  
2557-03-13 นม52662/52 ลว13มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 13 -27 มีนาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-13 นม95902/151 ลว12มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ถนนหินคลุก , ถนนดิน จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 1 เมษายน 2557 0-4475-6254 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-13 นม81002/141 ลว12มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดิ่นเห็ดหิน หมู่ 12 , ก่อสร้างรั้ว และก่อสร้างป้าย ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -25 มีนาคม 2557 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-13 นม86102/ว264 ลว12มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของ อบต.หินโคน 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 0-4495-0220-1  
2557-03-13 นม53702/ว50 ลว12มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ ของ สนง.เทศบาลตำบลแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 0-444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2557-03-13 นม56902/ว139 ลว12มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาซื้อข้าวสาร ขนาดบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 5,000 ถุง ของ สนง.เทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -26 มีนาคม 2557 0-4424-9536  
2557-03-13 นม0009/ว130 ลว12มีค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศสำหรับนำเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-13 ศะ04065.025/105 ลว11มีค57 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 0 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 0-4429-7011 , 0-4429-7400 หรือ www.bantachang.com  
2557-03-13 นม80702/ว199 ลว10มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศรายชื่อชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 15 โครงการ ของ อบต.พังเทียม 0 - - 0-4438-1918  
2557-03-13 นม0032.001.8/ว37 ลว12มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอดีนอยด์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602  
2557-03-12 นม52002/1913 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 0-4423-4738  
2557-03-12 นม52002/1907 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 0-4423-4738  
2557-03-12 นม52002/1898 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 0-4423-4738  
2557-03-12 oม52002/1888 , 1894 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 0-4423-4734 ต่อ 1417 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-12 นม52002/1882 , 1883 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมุขมนตรี ช่วงจากซอยสมอรายถึงถนนมิตรภาพ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-12 นม0032.101.4/ว6323 ลว11มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-12 นม55302/199 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-12 นม71404/220 ลว11มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ตะคุ 0 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 11 -25 มีนาคม 2557 0-4428-3676 หรือ tambontakhu.go.th  
2557-03-12 นม52432/135 ลว11มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคงพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบอาคารเรียน ของ สนง.เทศบาลตำบลเมืองคง 0 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -26 มีนาคม 2557 0-4445-9077 ต่อ 15 , 090-8208890 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-03-12 ตผ0044นม/146 ลว10มีค57 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ไม่ได้ใช้ในราชการ จำนวน 16 รายการ ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4

0 - - 0-4424-1047 , 0-4424-2625  
2557-03-12 นม88402/ว182 ลว10มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา 0 วันที่ 10 -20 มีนาคม 2557 วันที่ 10 -20 มีนาคม 2557 0-4475-6285  
2557-03-12 ศธ0586(กก)/0726 ลว10มีค57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ ของ มทร.อีสาน 0 วันที่ 10 -14 มีนาคม 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-03-12 ศธ0530.23/ว329 ลว6มีค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดตู้บ่มเชื้อรา จำนวน 2 ชุด , ชุดระเหยตัวทำละลายแบบหมุน จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 -17 มีนาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-03-12 นม2818/ว561 ลว26กพ57 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ ประกาศผลประมูลจ้างก่อสร้างลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านโนนทอง หมู่ 13 ของ อำเภอพระทองคำ ได้แก่ หจก.เพ็ญจันทร์ 0 - - 0-4433-7113  
2557-03-11 นม0032.101.4/ว6359 ลว11มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Main Control Board สำหรับเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ชมิดท์ ไบโอเมดเทค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5146  
2557-03-11 นม0012(2)/ว010 ลว11มีค57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อยืดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1,860 ตัว , หมวกแก๊ปสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 1,860 ใบ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 -24 มีนาคม 2557 0-4437-1663  
2557-03-11 นม98602/190 ลว10มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมแซมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านราษฎร์ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-11 นม0032.001.4/36 ลว10มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์และฟลูโอโรสโคป ชนิดซีอาร์มพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บัวใหญ่ 0 วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 หรือ www.korathealth.com  
2557-03-11 นม0032.101.4/ว6138 ลว6มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-10 นม99502/172 ลว10มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 0-4424-9357  
2557-03-10 นม77504/ว151 ลว7มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอร ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete บ้านดอนเกตุ หมู่ 7 ของ อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 0-4475-6530 หรือ www.thungaroon.com  
2557-03-10 นม52462/279 ลว7มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 13  
2557-03-10 คค0623.7/1.3/577 ลว7มีค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-03-10 คค0623.7/1.3/576 ลว7มีค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-03-10 นม57402.4/300 ลว7มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง 0 วันที่ 7 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-10 นม56102/288 ลว7มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ ถนนประตูชัย ของ สนง.เทศบาลตำบลพิมาย 0 วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557  
2557-03-10 ทส0917.1/1081 ลว6มีค57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นค ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 55 รายการ ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 6 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 6 - 21 มีนาคม 2557 0-4425-2408 , 0-4481-0903 , 0-4485-3333  
2557-03-10 ทส16194.1/ว863 ลว10มีค57 สำนักงานจัดการทรัพยาป่าไม้ที่ 8 (นค ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะของทางราชการเก่าชำรุดที่ใช้แล้ว จำนวน 9 รายการ ของ สำนักงานจัดการทรัพยาป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 27 มีนาคม 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 0-4422-2201 ต่อ 26  
2557-03-10 นม73802/271 ลว6กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 17 โครงการ ของ อบต.กุดดบสถ์ 0 - - 0-4475-6454  
2557-03-10 นม0032.101.4/6148 ลว7มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 360,000 ชุด , กระดาษตัดแผ่นสำหรับห่อเวชภัณฑ์ ฯ จำนวน 360,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-10 นม0032.101.4/ว6136 ลว7มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-10 นม0032.101.4/ว6124 ลว7มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ TOP BURN ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-10 นม0027.124/ว01125 ลว10มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จอ LCD จำนวน 4 เครื่อง , เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย จำนวน 10 เครื่อง , เครื่องฉายแผ่นทึบ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2557 0-4429-5614-5  
2557-03-10 นม0032.124/ว01124 ลว10มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจโพรงจมูก HOPDIN ll Telescope 0 องศา จำนวน 1 ตัว , 30 องศา จำนวน 1 ตัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 27 มีนาคม 2557 0-4429-5614-5  
2557-03-10 นม0032.101.4/ว6092 ลว6มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อแถบทดสอบระดับน้ำตาลกรูโคสในเลือด จำนวน 600,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 2 เมษายน 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-10 นม0032.101.4/ว5946 ลว5มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจหัวใจ ฯ , เครื่องแสดงการบันทึกข้อมูลการตรวจสวนหัวใจ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค , บจก.ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  0 - - 0-4423-5249  
2557-03-07 นม 0032.101.4/ว 6136 ลว7มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-07 นม 0032.101.4/ว 6141 ลว6มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 35,000 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-07 นม 71202/224 ลว6มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 บ้านหนองตะกู และ ม.9 บ้านเขาจันทน์หอม รวม 2 โครงการ ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-21 มีนาคม 2557 วันที่ 7-21 มีนาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.khanongpra.go.th  
2557-03-07 นม 76802/ว 139 ลว6มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7 และซ่อมถนนดิน ม.2,ม.7,ม.11 รวม 5 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-20 มีนาคม 2557 วันที่ 6-20 มีนาคม 2557 0-4497-8539 และ 08-5207-3109 หรือ www.tajan.go.th  
2557-03-07 นม 54802/ว 128 ลว6มีค57 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก, รางระบายน้ำ และถนน คสล.รวม 3 โครงการ ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-19 มีนาคม 2557 วันที่ 6-19 มีนาคม 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.shaiyong-chaiwan.go.th  
2557-03-07 นม 77102/438 ลว 6มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาประมูลจ้าง จำนวน 6 ราย ได้แก่ หจก.เพ็ญจันทร์รับเหมาก่อสร้าง, บจก.ฐานเจ้าพระยา, หจก.อลงกรณ์การโยธา, หจก.คลองแค,หจก.พระทองคำก่อสร้าง,หจก.มะค่าพัฒนาการ 0 - - 0-4497-2445 หรือ www.tuprang.go.th  
2557-03-07 นม 56102/277 ลว6มีค57 เทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม) จำนวน 10 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊,เก้าอี้) จำนวน 4 รายการ ของ ทต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-20 มีนาคม 2557 วันที่ 6-20 มีนาคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 www.phimailocal.go.th  
2557-03-07 นม 89702/ว124 ลว4มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล., ถนนหินคลุก และ ถนนดิน รวม 9 โครงการ ของ อบต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-18 มีนาคม 2557 วันที่ 4-18 มีนาคม 2557 0-4430-1115  
2557-03-07 คค 0623.7/1.3/565 ลว6มีค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอนสี่แยกโชคชัย-หนองมัน ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 6-12 มีนาคม 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15  
2557-03-07 คค 0710/ว 1683 ลว4มีค57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประมูลจ้างเหมาบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สายทาง สร.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บ้านเมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 4-7 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-03-07 คค 0710/ว 1683 ลว4มีค57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประมูลจ้างเหมาบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สายทาง สร.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บ้านเมือลึง อ.ท่าตูม,จอมพระ จ.สุรินทร์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 4-7 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-03-06 สธ0412.1/ว104 ลว6มีค57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 42 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4431-2004 หรือ http://www.dpck5.com  
2557-03-06 นม80602/51 ลว5มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาถังเชมเปญ จำนวน 2 โครงการ , ซ่อมแซมฝายทำนบท่าช้าง จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.พลับพลา 0 วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2557 0-4449-1788 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-06 นม52002/1801 , 1802 ลว5มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ประกาศประมูลซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ครั้งที่ 2) จำนวน 19 จุด ๆ ละ 8 ชุด ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา

0 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-06 นม52002/1791 , 1792 ลว5มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประมูลซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 - - 0-4423-4738  
2557-03-06 นม52002/1748 ลว5มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถังบรรจุน้ำมันดีเซล จำนวน 2 ถัง ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2557 0-4423-4734  
2557-03-06 นม74402/117 ลว5มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกันและเฝ้าระวัง (ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด) ของ อบต.คลองม่วง 0 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 0-4424-9694 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-06 นม0032.101.4/5952 ลว5มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยา Detection System จำนวน 7,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-06 นม0032.101.4/5950 ลว5มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อขวดน้ำแก้วใส ขนาด 7 cc. พร้อมฝาปิด จำนวน 90,000 ใบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-06 นม0032.101.4/5945 ลว5มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 700 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-06 นม77504/138 ลว4มีค57 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร , ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการถมดิน , ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รวม 3 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 3 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 3 - 14 มีนาคม 2557 0-4475-6530 หรือ www.thungaroon.com  
2557-03-06 นม52003/1772 ลว4มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 75 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 4 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 17 มีนาคม 2557 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2557-03-06 นม52462/262 ลว4มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางน้ำผ่าน , ขุดลอกเหมืองห้วยลึก , ก่อสร้างถนน คสล. รวม 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 0 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 0-4420-0617  
2557-03-06 นม0032.101.4/ว5337 ลว3มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องโคบอลต์ 60 ยี่ห้อ Theratron รุ่น Equinox จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 3 - 19 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-03-06 ศธ0530.23/ว290 ลว28กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า จำนวน 2 ชุด , เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ จำนวน 3 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-03-06 ศธ0530.1(8)/ว812 ลว28กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 211 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-03-06 นม0032.101.4/ว5965 ลว5มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว เบอร์ L จำนวน 360,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-06 นม0032.124/ว01050 ลว5มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล 0 - - 0-4429-5614-5  
2557-03-06 นม0032.101.4/ว5335 ลว3มีค57 สำนักสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศและหลังคาอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พี คอน เทคโนโลยี ซีสเต็มส์ 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-05 นม52502/ว17 ลว5มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลกลางดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลกลางดง 0 วันที่ 5 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 5- 17 มีนาคม 2557 0-4432-2239  
2557-03-05 นม52772/199 ลว5มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับ อากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 6 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 0 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2557-03-05 ศธ0544/796 ลว5มีค57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582 , 1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2557-03-05 นม73402/118 ลว4มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำ จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนน จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.กฤษณา 0 วันที่ 4 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 18 มีนาคม 2557 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2557-03-05 นม52002/1720 ลว4มีค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนมารีย์วิทยา (ครั้งที่ 2) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 20 มีนาคม 2557 0-4423-4738  
2557-03-05 นม53702/ว41 ลว4มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คัน จำนวน 2 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลแชะ 0 วันที่ 4 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 14 มีนาคม 2557 0-4444-4840 ต่อ 12 หรือ www.Chaecity.go.th  
2557-03-05 นม0032.101.4/5680 ลว3มีค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 11 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-05 กษ0616(3)/769 ลว3มีค57 สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ สนง.ปศุสัตว์เขตที่ 3 0 วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2557 0-4437-1553 หรือ www.dld.go.th  
2557-03-05 ศธ0586(กก)/0661 ลว3มีค57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ ของ มทร.อีสาน 0 วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-03-05 นม0032.301/360 ลว27กพ57 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บ้านเหลื่อม 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4438-7107 ต่อ 133  
2557-03-04 นม98902/165 ลว 3มีค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินและหินคลุก บ้านเจริญผล หมู่ 4 จำนวน 1 โครงการ , ปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.มาบกราด 0 วันที่ 4 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 18 มีนาคม 2557 0-4424-9490 , 08-6939-8038 หรือ www.mabkrad.go.th  
2557-03-04 นม52662/444 ลว4มีค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ , วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 จำนวน 1 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 4 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 17 มีนาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-04 กษ0810.06/339 , 341 ลว3มีค57 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการดิน น้ำ พืช ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4437-1659 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-03-04 นม0032.101.4/ว5551 ลว3มีค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่าน จำนวน 360,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-04 นม77504/132 ลว28กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเกตุ , ก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4475-6530 หรือ www.thungaroon.com  
2557-03-04 นม0032.101.4/ว5305 ลว27กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-03-04 นม0032.101.4/ว5304 ลว28กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-03-04 นม0032.101.4/ว5089 ลว28กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุมกลุ่มงานวิสัญญี ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-03 ศธ0530.1(8)/794 ลว28กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5331 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible จำนวน 77 ชิ้น ของ รพ. มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5330 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ Tube vaccuum จำนวน 196,000 Tube ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5325 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน 450,000 tubes ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-03 นม0032.101.4/5326 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปในการสกัดสารพันธุกรรม จำนวน 2,880 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5290 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5277 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้า จำนวน 60 ชิ้น , สกรูยึดกระดูกบริเวณใบหน้า จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-03 นม52202/0360 ลว27กพ57 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 0-4431-3060 หรือ www.pakchongcity.go.th  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5332 ลว27กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5280 ลว27กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5333 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 1.40 กรัม จำนวน 20,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว5308 ลว28กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 300,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5249  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว4574 ลว20กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 3 รายการ ของ สนจ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-03 นม0032.001.8/ว225 ลว28กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 1 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว4788 ลว 25กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว4771 ลว25กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาเจือจางเลือด ฯ จำนวน 600 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮมดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว3163 ลว6กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อใบมีด ฯ จำนวน 11,760 Pcs. , อุปกรณ์ช่วยเจาะเก็บโลหิต จำนวน 130,000 Pcs ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว3117 ลว5กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-03-03 นม0032.101.4/ว2815 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) , บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส , บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-28 นม56902/ว119 ลว27กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง , ซ่อมแซม จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 0-4424-9536  
2557-02-28 นม 0032.101.4/ว 4288 ลว 27กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -12 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -12 มีนาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-03-28 นม52662/401 ลว28กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 4 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล

0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-02-28 นม 0032.301/607,615 ลว 27กพ2557 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 4 เครื่อง ของ ร.พ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 0-4420-8208-10 ต่อ 133, 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-02-28 กห 0482.65/941 ลว 27กพ57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยา.Erythropoitin-alpha 4000 iu prefill syring inj. จำนวน 2,000 ชุด ของ ร.พ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -12 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 0-4427-3370-5 ต่อ 23404, 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-02-28 นม99502/136 ลว28กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4424-9357  
2557-02-28 กค 0606/ว 379 ลว27กพ57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต จำนวน 3 หลัง และโรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4425-6761 ต่อ 204  
2557-02-28 นม0032.101.4/ว5458 ลว28กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดแบบทดสอบเชาว์ปัญญา WISC-IV จำนวน 5 ชุด ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-28 นม 0009/1064 ลว26กพ57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.doae.go.th  
2557-02-28 นม90402/ว167 ลว27กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น , ปรังปรุงป้ายที่ทำการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4475-6452 , 081-4702314 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-28 นม 73802/219 ลว26กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ และอื่นๆ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.kutbot.com  
2557-02-28 นม 73802/205 ลว25กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ท่อลอดเหลี่ยม และอื่นๆ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4475-6454 หรือ www.kutbot.com  
2557-02-28 นม90402/ว163 ลว27กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ , ก่อสร้างถนนลูกรัง , ก่อสร้างถนนหินคลุก รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4475-6452 , 081-4702314 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-28 นม 52003/1357 ลว21กพ57 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2557-02-28 นม 0032.101.4/ว4380 ลว18กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจเชื้่อวัณโรค จำนวน 3,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยีน เอ็กเซลเลนซ์ 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-28 นม 0032.101.4/ว4275 ลว18กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหลอดเลือดเทียม จำนวน 2 รายการ รวม 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ที.เค-วัน เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-28 นม 0032.101.4/ว4255 ลว18กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นห้ามเลือดชนิดละลายได้ จำนวน 120 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-28 นม 0032.101.4/ว4251 ลว18กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็ง จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาร์เอ็กซ์ 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-28 นม 0032.101.4/ว4242 ลว18กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายยางประกอบชุดการไหลเวียนโลหิตฯ จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-28 นม80702/ว140 ลว27กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือก และกำหนดวัน สถานที่ เงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้าง ของ อบต.พังเทียม 0 - - 0-4425-8871 , 081-2380033  
2557-02-28 นม 0032.101.4/ว3200 ลว6กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-27 นม52662/391 ลว27กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 6 คัน ของ ทต.หัวทะเล 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-27 นม81402/187 , 183 ลว26กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 หมู่บ้าน ของ อบต.เมืองปราสาท 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557 0-4475-6050 หรือ www.muangparsat.go.th  
2557-02-27 นม81402/181 , 180 ลว26กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองป ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนถังน้ำแชมเปนและปรับปรุงระบบท่อสูบน้ำดิบประปา บ้านกระเพรา หมู่ 10 ของ อบต.เมืองปราสาท 0 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557 0-4475-6050 หรือ www.mnangprasat.go.th  
2557-02-27 นม52462/234 ลว26กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงถนนสายเชื่อมสปายรีสอร์ทเส้นกลางบ้าน ฯ หมู่ 14 บ้านพุทราพัฒนา ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 11  
2557-02-27 นม85902/119 ลว25กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. , ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ทำการอบต.ห้วยยาง ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4475-6262 , 0-4475-6263  
2557-02-27 นม53902/ว20 ลว25กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ ทต.ดอนหวาย 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-02-27 นม0032.101.4/ว5292 ลว27กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.รัตนา แอ็พแพเร็ล แคร์ 0 - - 0-4423-5146  
2557-02-27 นม0032.101.4/ว4840 ลว26กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสผลซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว จำนวน 5,700  ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5249  
2557-02-27 นม0032.101.4/ว4806 ลว24กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างต่อเติมหลังคาอาคาร Threatment ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ผดุงชีพก่อสร้าง 0 - - 0-4423-5249  
2557-02-26 ศธ0544/699 ลว26กพ57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-02-26 ศธ0544/707 ลว26กพ57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาปรับปรุ่งซ่อมแซมอาคารเรียน 3 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582 , 1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2557-02-26 นม0032.101.4/ว4609 ลว24กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ HOMC ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-02-26 นม0032.101.4/ว4587 ลว24กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมหัวกล้อง ยี่ห้อ STORZ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 0-4423-5249  
2557-02-26 นม0032.124/ว00905 ลว26กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 0-4429-5614-5  
2557-02-26 นม71502/191 ลว25กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ , ก่อสร้างถนนหินคลุก , ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ของ อบต.นากลาง 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4433-5029  
2557-02-26 นม80502/141 ลว25กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ วีไอพี จำนวน 2 คัน ของ อบต.พลสงคราม 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4475-6400  
2557-02-26 นม52272/ว23 ลว25กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4497-8076  
2557-02-26 นม54802/ว108 ลว25กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-02-26 คค0623.1.1/3/446 ลว25กพ57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-02-26 ศธ0530.1(8)/ว685 ลว21กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 - 40 ต่อ 1271  
2557-02-26 นม89202/ว88 ลว20กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างม่อลอดเหลี่ยม บ้านรกฟ้า หมู่ 11 ของ อบต.ด่านช้าง 0 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 0-4497-5021 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-02-26 สธ0412.1/ว92 ลว26กพ57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลซื้อคอมพิวเตอร์ , โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น , วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ได้แก่ ร้าน โพรเท็คส์ การค้า ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2557-02-25 นม52002/1475 , 1477 ลว25กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำข้างโฮมโปร (ถนนบายพาส) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557 0-4423-4734 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม52002/1467 , 1468 ลว25กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล ข้ามลำตะคอง บริเวณด้านหลังโรงเรียนโคราชพิทยาคม ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม52002/1457 , 1458 ลว25กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 19 จุด จุดละ 8 ชุด ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม52662/377 ลว25กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม0032.301/ว0499 ลว25กพ57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างซักฟอกผ้า เสื้อผ้าต่างๆ ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4439-7149 ต่อ 101 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม0032.301/ว0498 ลว25กพ57 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของ รพ.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4439-7111 , 0-4439-7149 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม0032.101.4/ว4968 ลว25กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวนประมาณ 55,00 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-25 นม77102/333 ลว24กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้าง จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง ได้แก่ หจก.คลองแค , หจก.พระค่าพัฒนาการ , หจก.พระทองคำก่อสร้าง

0 - - 0-4497-2445  
2557-02-25 นม52002/1374 ลว24กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศเชิญชวนเพื่อว่าจ้างออกแบบก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-4738  
2557-02-25 นม0020.1/8773 ลว24กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ http://www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม0032.123/ว4883 ลว24กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-25 นม0032.101.4/ว4792 ลว24กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 600 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-25 นม0032.101.4/ว4769 ลว24กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจ Bacteria Filter จำนวน 9,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-25 นม0032.101.4/ว4608 ลว21กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาสอบซื้อเข็มฉีดยา จำนวน 37,000 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 17 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 17 มีนาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-25 นม0032.101.4/ว4607 ลว21กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันสามารถตั้งความดันบวกแบบต่อเนื่อง ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-24 นม99502/106 ลว24กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 0-4424-9357  
2557-02-24 ศธ0544/661 ลว24กพ57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4400-9009 ต่อ 1583  
2557-02-24 นม81302/128 ลว21กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-02-24 นม94002/81 ลว21กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด ของ อบต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 0-4449-5009 หรือ www.cgd.go.th  
2557-02-24 นม73802/085 ลว21กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ gprocurement.go.th  
2557-02-24 นม80402/ว189 ลว21มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาก่อสร้างทำผิวจราจรถนนเคฟซีล จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พญาเย็น 0 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-24 นม57402.4/244 , 246 ลว20กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ของ ทต.เสิงสาง 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-24 พม5108/ปม/595 ลว20กพ57 การเคหะแห่งชาติ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ ฯ ของ การเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-2351-6144 , 0-2351-6038  
2557-02-24 ทส1413.5/340 ลว20กพ57 องค์การอุตสาหกรรมป่่าไม้เขตนครราชสี

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงสักป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่่าไม้เขตนครราชสีมา

0 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2557-02-24 ศธ0530.1(8)/ว678 ลว20กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมห้องครัวสโมสรบุคลากร จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 ต่อ 1271  
2557-02-24 นม0032.101.4/ว4462 ลว20กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น และขนาด 5 มม. จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 60202/89 ลว 21กพ57 เทศบาลตำบลกงรถ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 บ้านซ่าเลือด ถึง ม.7 บ้านโคกแค ของ อบต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2557 วันที่ 11 ่มีนาคม 2557 0-4475-6514  
2557-02-21 นม 0032.301/485 ลว20กพ57 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.พ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2557 0-4420-8208-10 ต่อ 133, 202 หรือ www.dkthos.com  
2557-02-21 นม 96102/ว50 ลว20กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาดอนปู่ตาฝายเทิง ม.1 บ้านหนองตาดใหญ่ และรางระบายน้ำ คสล.ม.4 บ้านหัวนาคำ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2557 0-4497-9404 หรือ www.nongtadyai.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว4494 ลว20กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ Polyglactin และเคลือบสารต่อต้านแบคทีเรีย เบอร์1เข็มกลม จำนวน 1,059 โหล ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว4550 ลว7กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ Polyglactin และเคลือบสารต่อต้านแบคทีเรีย จำนวน 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว4372 ลว19กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 23 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.กรุงเทพ พยาธิ-แลป 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว4357 ลว18กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้กับเครื่องสวนหัวใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว3892 ลว13กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว 3672 ลว13กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 20 เครื่องของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว 3637 ลว13กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตู้อบเด็กฯ(Transport Incubator) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-21 นม 0032.101.4/ว3265 ลว7กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส และยกเลิกประกวดราคาซื้อ จำนวน 2 รายการ 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-20 นม0032.001.8/ว33 ลว20กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-02-20 นม71202/165 , 123 ลว19กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-20 นม76202/ว116 ลว19กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระน้ำสาธารณะ จำนวน 2 โครงการ , ขุดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร , ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ดอนใหญ่ ของ อบต.ดอนใหญ่ 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557 0-4497-1743-4 , 081-8783588  
2557-02-20 กษ0616(3)/603 ลว18กพ57 สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มทวินเชนแอมโมเนีย ฯ จำนวน 2,560 ลิตร , วิตามินรวม ชนิดเม็ด จำนวน 3,600 ซอง ของ สนง.ปศุสัตว์เขตที่ 3 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4437-1553 หรือ www.dld.go.th/region3  
2557-02-20 นม0027.101.4/ว4249 ลว18กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าซับโลหิตทำจากผ้าใยสังเคราะห์ ชนิดไม่ปลอดเชื้อ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-19 นม52662/344 ลว19กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมายกระดับถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.หัวทะเล  0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-02-19 นม52002/1225 ลว18กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อรถเครนไฮดรอลิคพร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-19 นม52002/1215 ลว18กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางพ่วง) จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-19 นม55302/127 ลว18กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วหอประชุม ของ ทต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-19 นม0032.101.4/ว4308 ลว18กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5 มีนาคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-19 นม52972/321 ลว13กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบจ้างเหมายานพาหนะโดยสายไม่ประจำทาง จำนวน 6 คัน ของ ทต.สุรนารี 0 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-02-19 นม0032.101.4/ว3898 ลว13กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นอิเลคโทรดสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 180,000 ชิ้น , สำหรับเด็กโต จำนวน 21,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-19 นม0032.101.4/ว3890 ลว13กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาด/ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-19 นม0032.101.4/ว3810 ลว13กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน , ชนิดเขี้ยวมน , เครื่องมือปากคีบชนิดปลายเรียวโค้ง , เครื่องมือกรรไกรปลายโค้ง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-19 นม0032.101.4/ว3713 ลว12กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนบนของทรวงอกทางด้านหลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-19 นม0032.101.4/ว4272 ลว18กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด หู คอ จมูก (ชิ้นเล็ก) จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-02-19 นม0032.101.4/ว4265 ลว18กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ 0 - - 0-4423-5254  
2557-02-18 นม52002/1224 ลว18กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-18 นม52002/1214 ลว18กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-18 นม52002/1206 ลว18กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4423-4738  
2557-02-18 นม52002/1188 ลว18กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4423-4734  
2557-02-18 นม71202/151 , 149 ลว17กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 2 ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-18 นม71202/142 , 144 ลว17กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ของ อบต.ขนงพระ 0 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 0-4498-2521 ต่อ 14 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-18 นม95902/104 ลว17กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 15 รายการ , วัสดุศึกษา จำนวน 12 รายการ , รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ห้วยยาง 0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4475-6262 , 0-4475-6263  
2557-02-18 นม52272/16 ลว17กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน ของ ทต.เทพาลัย 0 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4497-8076 ต่อ 14  
2557-02-18 กห0482.65/823 ลว17กพ57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในทางลำไส้ใหญ่ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5 มีนาคม 2557 0-4423-4404 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-02-18 นม0032.123/ว4270 ลว17กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-18 นม98802/151 ลว13กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี

ประกาศสอบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างถนนหินคลุก ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก

0 วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.boongkhilek.go,th  
2557-02-18 อผศ5117/404 ลว13กพ57 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครร ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ของ สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา 0 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 0-4492-4100 , 081-9678429  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3906 ลว13กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3803 ลว13กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-18 ศธ0530.23/ว186 ลว11กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมหัวฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-02-18 ศธ0530.23/ว185 ลว11กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบริเวณอาคารเรียน ฯ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3731 ลว12กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อท่อช่วยหายใจแบบมี Cuff จำนวน 28,720 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3727 ลว12กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อผืนตาข่ายชนิดอัลตราโปร เมช จำนวน 60 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3717 ลว12กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง

0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3715 ลว12กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.คลีนิคคอลไดแอกโนสติคส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3413 ลว11กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ฯ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3407 ลว11กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อ Anti-Human Globulin Anti-lgG, -C3d;polyspecific Cassette จำนวน 93,000 test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3398 ลว10กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหลอดทดสอบสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 105 กล่อง , หลอดทดสอบ ESR จำนวน 60 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3394 ลว10กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาสผลซื้อบอลลูนขยายหลอดเลือดส่วนปลาย จำนวน 100 เส้น , สายสวดนำสายสวน ฯ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด

0 - - 0-4423-5145  
2557-02-18 นม0032.101.4/ว3391 ลว10กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 65 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-17 นม87102/90 , 89 ลว13กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ , ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ขามทะเลสอ 0 วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4433-3415  
2557-02-17 นม98602/119 , 118 ลว13กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน ของ อบต.บ้านราษฎร์ 0 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6481 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-17 นม54802/96 ลว13กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-02-17 นม59402/ว107 ลว13กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.บึงสำโรง 0 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6270-1 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-17 ยธ06013/212 ลว13กพ57 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารดิบและเครื่องปรุงเป็นรายสิ่ง) จำนวน 181 รายการ ของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 0 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 0-4422-2321-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-17 ศธ0586(กก)/0458 ลว13กพ57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Capillary Rheometer จำนวน 1 ชุด ของ มทร.อีสาน 0 วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-02-17 นม0032.101.4/ว3644 ลว12กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนปลาย จำนวน 50 ชิ้น , สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค ขนาด 5.0 มม. จำนวน 450 ชิ้น ขนาด4.5 มม. จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-13 นม 52662/317 ลว13กพ57 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.1 ชุมชน 3 ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4492-5111-5 ต่อ 122  
2557-02-13 นม 98402/ว95 ลว12กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 13 รายการ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4448-7975 หรือ www.nonyo.go.th  
2557-02-13 นม 74701/ว 107 ลว12กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย ประกาศประมูลราคาจ้างซ่อมผิวทางเคพซีลสายทางเชื่อมบ้านมาบกราด ม.5,14,17,22,23 0 วันที่ 12-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 ่มีนาคม 2557 0-4424-9425 และ 09-4697-8792  
2557-02-13 นม 98802/140 ลว 11กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.12 บ้านโคกมะกอก ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.boongkhilek.go.th  
2557-02-13 นม 93802/ว 086 ลว12กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2 บ้านเมืองนาท และ ม.3 บ้านทัพรั้ง รวม 2 โครงการ ของ อบต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9480 ต่อ 17  
2557-02-13 กษ 0308.33/33/2557 ลว12กพ57 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง, ใบมีดดันหน้าและฝานบุกเบิก จำนวน 3 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2557 0-4446-5584, 0-4446-5164 ต่อ 21  
2557-02-13 นม 0009/ว72 ลว12กพ57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4799 หรือ www.doae.go.th  
2557-02-13 นม 0032.101.4/ว 3714 ลว12กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อไส้เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลมขนาด 21,25,28,31 จำนวน 70 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-13 นม 0032.101.4/ว3653 ลว12กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รวม 110 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-13 นม 0032.101.4/ว3402 ลว11กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ(Bone cement c Antibiotic) จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-13 นม 0032.101.4/ว 3401 ลว11กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดที่ทำจากเนื้อเยื่อวัวแบบ Single sheet จำนวน 20 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-13 นม 95602/ว86 ลว11กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.,ก่อสร้าง/วางท่อรางระบายน้ำ และปรับปรุงท่อเมนระบบน้ำประปา รวม 8 โครงการ ของ อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6279-80  
2557-02-13 ศธ 0530.1(8)/ว478 ลว10กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 10-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4375-4322-40 ต่อ 1271,1398 และ 0-4375-4044 www.msu.ac.th  
2557-02-13 ทส 0917.1/648 ลว7กพ57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นค ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-2060 ต่อ 151  
2557-02-13 ทส 0917.1/643 ลว7กพ57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นค ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 19 รายการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-2060 ต่อ 151  
2557-02-13 กษ 1018.3/72 ลว11กพ57 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร และอื่นๆ จำนวน 41 รายการ ได้แก่ ร้านทองคูณการค้า 0 - - 0-4437-9617 หรือ www.aopdt04.doae.go.th  
2557-02-12 นม87902/ว110 ลว11กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.งิ้ว 0 วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6163 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-12 นม58402/238 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-12 นม58402/233 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะแก้ว หมู่ 14 ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-02-12 นม58402/230 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวปลากั้ง หมู่ 10 ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-02-12 นม58402/225 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าช้างใต้ หมู่ 12 ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ /557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-02-12 นม58402/ว222 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มซับอโนดาษ บ้านคลองเสือ หมู่ 15 ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.tj  
2557-02-12 นม58402/217 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดคล้า หมู่ 5 ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-02-12 นม58402/213 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,376 ชุด ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-12 นม53802/203 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง ฯ จำนวน 7 ชุด ของ ทต.โชคชัย 0 วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4449-1800 หรือ www.chokchai.go.th  
2557-02-12 นม53802/181 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา  22 รายการ จำนวน 40 ชุด ของ ทต.โชคชัย 0 วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4449-1800 หรือ www.chockchai.go.th  
2557-02-12 นม54603/118 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ ทต.ท่าเยี่ยม 0 วันที่ 11-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6470 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-12 นม52972/288 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 6 คัน ของ ทต.สุรนารี 0 วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-02-12 นม0032.101.4/ว3605 ลว11กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 396,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnnrh.go.th  
2557-02-12 นม0032.101.4/ว3397 ลว11กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบาราคาซื้อ TCBS จำนวน 180 กระป๋อง , อาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 180 กระป่อง ของ รพ.มหาราชสครราชสีมา 0 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-12 นม0032.101.4/ว3604 ลา11กพ57 โรงพยาบาลมหานครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อTube Extension จำนวน 236,000 อัน ของ รพ.มหาราชสีมา

0 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-12 นม0032.101.4/ว3396 ลว11กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL จำนวน 42 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www,mnrh.go.th  
2557-02-12 นม0032.3.23/ว166 ลว11กพ57 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โนนแดง 0 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4447-5058 , 0-4447-5073 หรือ wwwgprocurement.go.th  
2557-02-12 ยธ0773/0664 ลว10กพ57 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อกันหนาวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 1,491 ของ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 0 วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4432-3324-5 ต่อ 503  
2557-02-12 นม0020.1/6314 ลว10กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคาร ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย 0 วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1 หรือ http://gprocurement.go.th  
2557-02-12 นม0032.101.4/ว3734 ลว12กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เม่งหลีรุ่งเรือง 0 - - 0-4423-5146  
2557-02-11 นม52002/1064 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบน) จำนวน 1 รายการ

0 วันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-11 นม52002/1062 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม) จำนวน 3 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-11 นม52002/1056 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-11 นม52002/1050 ลว11กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 18 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-11 นม77102/201 , 199 ลว10กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง 0 วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-11 นม83602/159,151,152,153 ลว10กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.เสิงสาง 0 วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 0-4445-7107 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-11 นม74502/96 ลว10กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4495-6186  
2557-02-11 นม52972/267 ลว10กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ ทต.สุรนารี 0 วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-02-11 คค0710/ว807 ลว10กพ57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ในสายทาง นม.3052 ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที 19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-02-11 นม0032.101.4/ว3418 ลว10กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อใบมีดผ่าตัดตาชนิด 15 องศา จำนวน 2,500 ชิ้น , ชนิด 3.0 มิลลิเมตร จำนวน 1,500 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-11 นม0032.101.4/ว3393 ลว11กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตัวเจาะหน้าท้องแบบมีใบมีด ขนาด 5 มม. จำนวน 30 ชิ้น , ขนาด 12 มม. จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10 - 27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 - 27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-11 นม1918.3/331 ลว7กพ57 ที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองห้วยน้อย บ้านเมืองทอง , ขุดลอกคลองโนนเกษตร บ้านโนนเกษตร ของ อำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4438-5199 ต่อ 5  
2557-02-11 นม0032.101.4/ว3115 ลว6กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249  
2557-02-10 นม95801/ว143 ลว7กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาให ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.เสมาใหญ่ 0 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4497-6201 , 089-5839139 หรือ www.semayai.go.th  
2557-02-10 นม52432/71 ลว7กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ของ ทต.เมืองคง 0 - วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4445-9077 ต่อ 15  
2557-02-10 นม0032.101.4/ว3239 ลว7กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเข็มเจาะและเก็บเนื้อเยื่ออ่อนชนิดกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 600 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-10 นม.73302/ว92 ลว6กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-3035 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-10 นม80102/87 ลว6กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 089-4283600 , 093-4652528 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-10 นม54302/133 ลว6กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ของ ทต.ตลาดแค 0 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4491-7009-10 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-10 นม57201/201 ลว6กพ57 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ , ซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.สีมามงคล 0 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4436-1444 ต่อ 14  
2557-02-10 ทส0917.1/636 ลว6กพ57 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นค ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-3054 หรือ www.dnp7.com  
2557-02-10 นม0020.1/5661 ลว6กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5657 ลว6กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง 0 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5652 ลว6กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ 0 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5688 ลว6กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง 0 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5644 ลว6กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง 0 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5640 ลว6กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย 0 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 ศธ0586(กก)/0378 ลว6กพ57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ฯ ของ มทร.อีสาน 0 วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4426-71315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-02-10 ศธ0530.12/ว61 ลว6กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำรองไฟ จำนวน 13 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2557 0-4375-4360 หรือ http://www.msu.ac.th  
2557-02-10 ศก0032/2146 ลว5กพ57 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4563-0699 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-10 ศก0032/2143 ลว5กพ57 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลอาวอย อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4563-0699 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-10 ศก0032/2141 ลว5กพ57 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม 06 อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4563-0699 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-10 ศก0032/2139 ลว5กพ57 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4563-0699 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-10 นม0020.1/4451 ลว30มค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5298 ลว5กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด 0 วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5073 ลว4กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี 0 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5055 ลว4กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช 0 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/5050 ลว4กพ57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย 0 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/4930 ลว31มค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 257 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/4926 ลว31มค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/4922 ลว31มค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน

0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/4458 ลว30มค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-10 นม0020.1/4437 ลว30มค57 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4353 ต่อ 1  
2557-02-07 นม52002/904 ลว6กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-07 นม52002/899 ลว6กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-07 นม52002/888 ลว6กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-07 นม52002/884 , 885 ลว6กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน30กันยา ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-07 นม52462/137 ลว6กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-0617 ต่อ 13  
2557-02-07 นม54102/ว115 ลว6กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ของเล่นเด็ก จำนวน 4 รายการ ของ ทต.ด่านขุนทด 0 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4438-9403 ต่อ 112 หรือ www.dankunthodcity.go.th  
2557-02-07 คค0623.1.1/3/279 ลว6กพ57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-02-07 นม0032.302/297 ลว6กพ57 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.โชคชัย 0 วันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4449-1084 , 0-4449-1965 , 0-4449-1161  
2557-02-07 นม0032.101.4/ว3161 ลว6กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม0032.101.4/ว3160 ลว6กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 40 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม0032.101.4/ว3159 ลว6กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม0032.101.4/ว3157 ลว6กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองเลือด จำนวน 2,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม0032.101.4/3154 ลว6กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม0032.101.4/ว3145 ลว6กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม0032.101.4/ว3114 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ TOP BURN ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม0032.101.4/ว3116 ลว5กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจหาปริมาณเชื้อ HBV จำนวน 1,080 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-07 นม.0032.001.8/ว27 ลว5กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602  
2557-02-07 ศธ0530.12/ว59 ลว5กพ57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงร้านยามหาวิทยาลัย สาขา 2 จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม

0 วันที่ 5-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4371-2502 , 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-02-07 นม55202/210 ลว5กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกกา (แท็บเล็ต) ของ ทต.โนนสูง 0 วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4432-6027 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-07 ตช0018(นม).13/908 , 912 ลว5กพ57 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงนอนชายและอาคารโรงนอนหญิง ขนาด 30 เตียง พร้อมส่วนประกอบ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-4297 หรือ www.gpcurement.go.th  
2557-02-07 นม77504/79 ลว4กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ 8 , ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ 12 ของ อบต.ทุ่งอรุณ 0 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6530 หรือ www.thungaroon.com  
2557-02-06 นม0032.101.4/ว3172 ลว6กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Main Control Board สำหรับเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-06 นม2818/346 , 348 ลว5กพ57 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางชนิด Cape Seal สายบ้านโนนทอง หมู่ 13 ตำบลพังเทียม ของ อำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4433-7113 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-06 นม77102/185 ลว5กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประมูลจ้าง และ ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง รวม 6 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง 0 - - 0-4425-8871 , 0-4425-1138 ต่อ 1802 , 08-1238-0026  
2557-02-06 นม52972/242 ลว5กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบวาง่ชท่อระบายน้ำ และคืนผิวจราจร ค.ส.ล ของ ทต.สุรนารี 0 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-02-06 นม52772/113 ลว5กพ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 5 คัน/วัน รวม 2 วัน ของ ทต.บ้านโพธิ์ 0 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2557-02-06 นม52002/866 ลว5กพ57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนมารีย์วิทยา ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-24 กุมภาาพันธ์ 2557 0-4423-4738  
2557-02-06 นม0032.123/ว.3136 ลว5กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-06 นม2518/243 ลว4กพ57 ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว ประกาศประกวดราคาจ้างปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ฯ , ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ฯ ของ อำเภอวังน้ำเขียว 0 วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4422-8246 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-06 ทส1114/203 ลว4กพ57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงช้าง จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 0-4493-4647 , 085-6829719 หรือ www.koratzoo.com  
2557-02-06 นม0032.101.4/2973 ลว4กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-06 นม0032.101.4/2958 ลว4กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อใบมีดตัดชิ้นเนื้อใช้แล้วทิ้ง จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม 52272/ว8 ลว4กพ57 เทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.9 และ ม.10 รวม 2 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4497-8076 ต่อ 14  
2557-02-05 นม 72102/89 ลว 3กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 13 โครงการ ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 09-3094-3467  
2557-02-05 นม 0032.101.4/ว2852 ลว3กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตัดต่อแบบวงกลม ขนาด 21-33 (Intraluminal stapler) จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม 0032.101.4/ว2851 ลว3กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยทวารเทียม จำนวน 2 รายการ รวม 19,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2850 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 360,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3 -17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2849 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2848 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 0 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 257 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2847 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตลับบรรจุลวดไททาเนียมเย็บลำไส้ , ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2846 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 180 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2809 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2808 ลว3กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาสสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิมเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-05 ศธ0586(กก)/0322 ลว3กพ57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบสตูดิโอเสมือนจริง ฯ จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2557-02-05 ศธ0628.2/ว186 ลว3กพ57 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 1 โครงการ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 0 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4425-6885 หรือ www.nvc-korat.ac.th  
2557-02-05 นม2318/301 ลว31มค57 ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ของ อ.แก้งสนามนาง

0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4433-9088 หรือ www.sanamnang.com  
2557-02-05 นม57902/ว42 ลว30มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศประมูลราคาให้ค่าตอบแทนรับจ้างเก็บขนสิ่งปฏิกูล ของ ทต.หนองบัวลาย 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4449-5268  
2557-02-05 ศธ0628.2/ว187 ลว29มค57 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตและพิมพ์เอกสาร หนังสืออนุสรณ์นักศึกษา ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4425-6885 หรือ nvc-korat.ac.th  
2557-02-05 นม79902/90 ลว27มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไ ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง บ้านราชมงคล หมู่ 14 ของ อบต.บึงพะไล 0 - - 0-4475-6264 , 08-9846-5186  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2546 ลว4กพ57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่อง Monitor จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254  
2557-02-05 นม0032.101.4/ว2697 ลว3กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-02-04 นม 89702/47 ลว 31มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,5,6,7,8 จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4430-1115  
2557-02-04 นม 52002/822 ลว4กพ57 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2557-02-04 นม 52002/816 ลว4กพ57 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 4 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2557-02-04 นม 52002/806 ลว4กพ57 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2557-02-04 นม 52002/804 ลว4กพ57 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2557-02-04 นม0032.101.4/3035 ลว4กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ สนจ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-04 นม80702/ว67 ลว3กพ57 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 15 โครงการ ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 0-4438-1918 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-04 นม85902/82 ลว3กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6262 , 0-4475-6263  
2557-02-04 นม73402/60 ลว3กพ57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2557-02-04 นม57702/095 ลว3กพ57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4498-5126 หรือ www.Nongnamsaicity.go.th  
2557-02-04 กษ0810.06/250 ลว3กพ57 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ฯ จำนวน 3 แปลง ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4437-1659 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-04 นม0032.3/ว256 ลว31มค57 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบไฟฟ้าสมุนไพร ขนาด 100 Kg จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4428-6713 ต่อ 101 , 149  
2557-02-04 นม0032.101.4/2945 ลว3กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดควบคุมการหมุนของ Gantry ฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.กมลสุโกศล อีเล็คทริค 0 - - 0-4423-5146  
2557-02-03 นม0032.001.8/ว23 ลว3กพ57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอดีนอยด์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-02-03 นม77102/154 , 148 ลว31มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-03 นม81302/74 31มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ , ก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.เมืองคง 0 วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2557-02-03 นม98902/57 ลว31มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญผล หมู่ 4 ของ อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9490 , 08-6939-8038 หรือ www.Mabkrad.go.th  
2557-02-03 นม98902/44 ลว31มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกรา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโกรกพัฒนา หมู่ 8 ของ อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9490 , 08-6939-8038 หรือ www.Mabkrad.go.th  
2557-02-03 นม56102/106 ลว31มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนหฤทัยรมย์ , วางท่อระบายน้ำและเทคอนกรีตทับหลังท่อถนนร่มไทร ของ ทต.พิมาย 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-03 นม52462/109 ลว31มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ทต.รังกาใหญ่ 0 - - 0-4420-0617 ต่อ 13  
2557-02-03 นม0032.123/ว2778 ลว31มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-03 นม0032.001.4/167 ลว31มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงลานจอดรถหน้าเสาธงและถนนทางเข้า และ เปลี่ยนขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ของ สนจ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159 , 302 หรือ www.Korathealth.com  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว2810 ลว31มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-03 กค0606/ว192 ลว31มค57 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 0 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4425-6761 ต่อ 204  
2557-02-03 กษ1018.3/42 ลว30มค57 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 41 รายการ ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4437-9617 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว2548 ลว29มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจเชื้อวัณโรค ฯ จำนวน  3,000 Test 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว2049 ลว29มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุมกลุ่มงานวิสัญญี จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249  
2557-02-03 ศธ0530.11/ว174 ลว29มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4375-4357 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 2368 หรือ http;//www.nu.msu.ac.th  
2557-02-03 นม97702/31 ลว29มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 29 ชุดรายการ ของ อบต.กุดจิก 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4433-5245 หรือ www.kudjiklocal.go.th  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว2667 ลว28มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงระบบระบายอากาศและหลังคาอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว1877 ลว28มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมหลังคาอาคาร Threatment จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มกราคม 2577 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2577 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว2042 ลว23มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic จำนวน 12,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว1956 ลว23มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต ฯ จำนวน 1,000 Set ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.วีนัสโลจิสติกส์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว1865 ลว21มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย)และ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว1432 ลว20มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไต่ จำนวน 400 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวฌัน 0 - - 0-4423-5145  
2557-02-03 นม0032.101.4/ว1447 ลว20มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular screw ชนิดทั่วไป ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเมดิคอล อิมพลานท์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-31 สธ0412.1/ว58 ลว31มค57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี , ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4421-2900 ต่อ 114 หรือ http://www.dpck.5.com  
2557-01-31 นม71404/109 , 102 ลว30มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสุขัง หมู่9 ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4425-8871 , 08-1238-0033  
2557-01-31 นม54102/ว84 ลว30มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด

ประกาศสอบราคาจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะและสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.ด่านขุนทด

0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4438-9403 ต่อ 112 หรือ www.dankunthodcity.go.th  
2557-01-31 นม55302/76 ลว30มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วหอประชุม ของ ทต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-1001-2 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-31 คค0623.7/1.3/244 ลว30มค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-31 คค0623.7/1.3/243 ลว30มค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-31 นม97702/32 ลว29มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 29 ชุดรายการ ของ อบต.กุดจิก 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4433-5245 หรือ www.kudjiklocal.go.th  
2557-01-31 นม57402.4/142 , 140 ลว29มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดสด ของ ทต.เสิงสาง 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4444-7050 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-31 ศธ0530.1(8)/ว333 ลว28มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาหอพักนักศึกษา 5 หลัง เขตพื้นที่ในเมือง ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322 ต่อ 1271 , 1398  
2557-01-31 ศธ0530.11/ว133 ลว23มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4375-4357 , 0-4375-4333 ต่อ 2368 หรือ http://www.nu.msu.ac.th  
2557-01-30 นม52772/88 ลว30มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บายพาส หมู่ 10 บ้านมะค่าพัฒนา ของ ทต.บ้านโพธิ์ 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-6168 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-30 นม52772/80 ลว30มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.บ้านโพธิ์ 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-6168 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-30 นม83302/ว119 ลว29มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.สุขไพบูลย์ 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-1556-7 , 084-476-0065  
2557-01-30 นม90902/58 ลว29มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐานกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ ของ รร.บ้านโนนดู่ หมู่2 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6282 หรือ www.nonjan.go.th  
2557-01-30 นม52272/ว6 ลว29มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ , ก่อสร้างขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4497-8076  
2557-01-30 นม0032.101.4/ว2540 ลว28มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 12 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-30 นม0032.101.4/ว2291 ลว28มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 1.40 กรัม จำนวน 20,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-30 นม0032.101.4/ว.1878 ลว28มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 35,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-30 นม0032.001.8/ว19 ลว29มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูกและชุดเครื่องมือตัดปากมดลูกด้วยขดลวดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอ็น.อี.นอร์ทอีส 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602  
2557-01-30 นม0032.001.8/ว18 ลว29มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602  
2557-01-30 นม0032.001.8/ว17 ลว29มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Set Hysterectomy จำนวน 2 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602  
2557-01-30 นม0032.101.4/ว2377 ลว28มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5254  
2557-01-30 นม0032.101.4/ว2133 ลว28มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล 0 - - 0-4423-5254  
2557-01-30 นม0032.101.4/ว2044 ลว28มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล

0 - - 0-4423-5254  
2557-01-29 นม52002/650 ลว29มค57 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4734  
2557-01-29 นม0032.101.4/ว.2292 ลว28มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 66 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-29 นม0032.123/ว.2535 ลว28มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Calcium Polystyrene Sulfonate 5 g Powder จำนวนประมาณ 110,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5078, 0-4425-2012  
2557-01-29 นม88704/ว45 ลว28มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-89845-4600 หรือ www.donlocal.go.th  
2557-01-29 นม81002 ลว28มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.มะค่า 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4436-7096 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-29 นม78502/104 , 103 ลว28มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 19 โครงการ ของ อบต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-1107 หรือ http://www.nonsomboonlocal.go.th  
2557-01-29 นม76802/ว49 ลว28มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ , ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนนดินลูกรัง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น

0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4497-8539 , 085-2073109 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-29 นม74402/43 ลว28มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ และ ก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.คลองม่วง 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9694 ต่อ 106 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-29 นม0118/575 ลว28มค57 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิวขนาดใหญ่มาก บ้านคอหนองบัว หมู่ 3 ต.หนองไข่น้ำ ของ อำเภอเมืองนครราชสีมา 0 วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพนธ์ 2557 0-4424-2015  
2557-01-29 คค0710/ว554 ลว28มค57 สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย , บูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก  สายทาง ชย.4008 และ บร.2003 ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-01-29 คค0623/พ.1/266 , 264 ลว28มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)

0 วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-29 ศธ04066.053/ว52 ลว28มค57 โรงเรียนด่านขุนทด (สพฐ.) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนด่านขุนทด (สพฐ.) 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 091-9999093 , 086-6517409 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-29 นม94502/027 ลว27มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.วังหิน 0 วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6625 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-01-29 นม57101.2/ว106 ลว27มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสีดา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างถนนดิน ของ ทต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 0-4430-3002 หรือ www.sidalocal.go.th  
2557-01-29 นม57201/151 ลว27มค57 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ แบบมาตรฐาน ม.4(ข) จำนวน 6 คัน ของ ทต.สีมามงคล 0 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4436-1444 ต่อ 14  
2557-01-29 นม1718/ว62 ลว27มค57 ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยแถลง บ้านไผ่นกเขา ของ อำเภอห้วยแถลง หมู่ 3 ต.หลุ่งตะเคียน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27-30 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 0-4439-1130 หรือ www.nakhonratchasima.go.th  
2557-01-29 นม1718/ว61 ลว27มค57 ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยแถลง บ้านโนนทอง ของ อำเภอห้วยแถลง หมู่ 3 ต.พลับพลา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 0-4439-1130  
2557-01-28 ศธ 0544/366 ลว28มค57 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำประจำอาคารเรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2557-01-28 นม 0032.123/ว.2376 ลว27มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-28 นค 81201/27 ลว27มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.7,10,14 รวม 3 โครงการ ของ อบต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 0 วันที่ 29 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4243-2016 ต่อ 11 หรือ 09-1065-1055  
2557-01-28 นม 72002/105 ลว27มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 13 โครงการ ของ อบต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2557 0-4476-5383 หรือ www.ladboakhow.go.th  
2557-01-28 นม 56802/70 ลว27มค57 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว ประกาศสอบประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.6และลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.3 รวม 2 โครงการ ของ ทต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4476-0016  
2557-01-28 นม 52702/ว6 ลว27มค57 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4439-7162 ต่อ 14 หรือ www.khamtalayso.go.th  
2557-01-28 นม 52462/86 ลว27มค57 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.12 บ้านหนองรัง ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-0617 ต่อ 11 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-01-28 นม 52462/61 ลว27มค57 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2557-01-28 วธ 0426/ว387 ลว27มค57 สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบราคาจ้างกำจัดวัชพืชในเขตโบราณสถาน ของสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา 0 วันที่ 20-30 มกราคม 2557 วันที่ 20-30 มกราคม 2557 0-4447-1518 หรือ www.finearts.go.th  
2557-01-28 นม 52521/141 ลว24มค57 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(ถังประปาแชมเปญ) จำนวน 1 รายการ ของ ทต.สีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4436-1444 ต่อ 14 หรือ www.seemamongkol.go.th  
2557-01-28 นม 0032.101.4/ว 1262 ลว23มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องบันทึกข้อมูลการตรวจหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-28 ศธ 0530.23/ว51 ลว23มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-01-28 ทส1114/111 ลว23ลว57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ภายในสวนสัตว์ ฯ  พร้อมปรับปรุงสระน้ำ 1 หน่วย ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 23-28 มกราคม 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4493-4647 หรือ www.koratzoo.com  
2557-01-28 ทส1114/108 ลว23มค57 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนพักรับรอง จำนวน 4  หลัง ของ สวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4493-4647 , 085-6829719 หรือ www.koratzoo.com  
2557-01-27 นม73802/69 ลว24มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 17 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ 0 วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6454 ต่อ 104 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-27 นม0032.101.4/ว2048 ลว27มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด หู คอ จมูก (ชิ้นเล็ก) จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-27 คค0623.1.1/3/172 ลว24มค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 24-30 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-27 คค0623.1.1/3/171 ลว24มค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 24-30 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-5181 ต่อ 17 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-27 คค0623/พ.1/237 , 239 ลว24มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24-29 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-27 คค0623/พ.1/244 , 241 ลว24มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24-29 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-27 นม95602/ว47 ลว23มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดกลางแจ้ง ของ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ หมู่ 5 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 - 31 มกราคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6279 , 80 หรือ www.SeeSuk.go.th  
2557-01-27 นม0032.101.4/ว2151 ลว23มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-27 นม55102/ว74 ลว22มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.โนนไทย 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2557-01-27 นม57101.2/89 , 94 ลว22มค57 เทศบาลตำบลสีดา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐาน ฯ ของ โรงเรียนวัดบ้านสีดา หมู่ 1 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22-31 มกราคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4430-3002 หรือ www.sidalocel.go.th  
2557-01-27 กษ0605.09/วุ6 ลว16มค57 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง ประกาศขายทอดตลาดโคพันธุ์ซาฮิวาล เพศผู้ จำนวน 46 ตัว ของ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง 0 วันที่ 16 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 - 081-9660521  
2557-01-24 สธ0412.1/ว40 ลว24มค57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บจก.เค ซี ดี ซัพพลาย 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114  
2557-01-24 สธ0915.01/155 ลว23มค57 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 6 รายการ , จำนวน 39 รายการ และตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 30 ครั้ง ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ http:hpc5.anamai.moph.go.th  
2557-01-24 กษ0616(3)/259 ลว23มค57 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

0 วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4437-1553 , 0-4420-3834 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-24 กษ0616(3)/227 ลว23มค57 สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 0 วันที่ 20-31 มกราคม 2557 วันที่ 20-31 มกราคม 2557 0-4437-1553 , 0-4420-3836  
2557-01-24 นม96902/019 ลว23มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งต ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 9 ประเภท ของ อบต.หลุ่งตะเคียน 0 วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9171 , 0-9354-7267  
2557-01-24 นม85102/ว76 ลว23มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำจักราช บ้านโนนสะเดา หมู่ 10 ของ อบต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-5641 หรือ www.nongrawiang.go.th  
2557-01-24 นม77602/35 ลว23มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลั ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ , ก้อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ , ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา  0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6278 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-24 นม88704/ว.32 ลว23มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน , บ้านใหม่โพธิ์งาม , บ้านหนองกรด และ ขุดลอกคลองบ้านโกรกหว้า ของ อบต.ดอน 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 0-89845-4600 www.donlocal.go.th  
2557-01-24 นม84802/95 ลว23มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพล ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ สายบ้านหนองพลวง-บ้านบุ และ บ้านหนองตาโยย-บ้านขามทุ่ง ของ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23-31 มกราคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 0-4439-9442 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-24 นม3018/160 ลว23มค57 ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ งานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา และเชิงชาย ของ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 0 วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 0-4432-1471 หรือ www.sowat@dopa.go.th  
2557-01-24 นม58402/115 ลว23มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางคุ้มสว่างอารมณ์ บ้านบุ่งเตย หมู่ 1 ฯ ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-01-24 นม58402/129 ลว23มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคปซีล ซอยวัดคลองเดื่อ หมู่ 6 ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-01-24 นม.58402/124 ลว23มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลสถานีขนถ่ายขยะและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด 10 แรงม้า ฯ ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-01-24 นม58402/120 ลว23มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบดอัดถนนหินคลุก บ้านคลองเดื่อ หมู่ 6 ของ ทต.หมูสี 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2557-01-24 นม0032.101.4/ว.2132 ลว23มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายยางประกอบชุดระบบการไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกาย จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-24 นม0032.101.4/ว.1870 ลว23มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศแคปซูลกล้องจิ๋วไร้สาย จำนวน 40 แคปซูล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-24 นม57302/ว.65 ลว22มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน ประกาศประมูลราคาเช่าห้อง/ล็อคตลาดเย็นเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 5 ห้อง ของ ทต.สูงเนิน 0 วันที่ 15-28 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4441-9795 ต่อ 14  
2557-01-24 กห0482.65/373 ลว22มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4404 , 0-4423-4406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-01-24 กห0482.65/372 ลว21มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อยา ALFACALCIDOL 0.5 MCG TAB และ CLINDAMYCIN 300 MG CAP ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 21-31 มกราคม 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-4404 , 0-4423-4406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-01-24 นม52462/42 ลว21มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเสริมดินและลงหินคลุก , สร้างฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก , ยกระดับถนนสายซอย 4 สายบน , ลงหินคลุกสายซอย 4 สายต่ำ ของ ทต.รังกาใหญ่ 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-0617 ต่อ 11  
2557-01-24 ศธ0530.11/ว.104 ลว20มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกทำคลอดเสมือนจริง แบบเต็มตัว จำนวน 1 ตัว ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 0-4375-4357 ต่อ 2368 หรือ http://www.nu.msu.ac.th  
2557-01-24 นม0032.101.4/ว./2053 ลว23มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อ Vassaline Gauze Pad ขนาด 3"x3" 8 ชั้น จำนวน 10,000 ชุด , ขนาด 4"x4" 8 ชั้น จำนวน 10,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน

0 - - 0-4423-5249  
2557-01-24 นม0032.101.4/ว.2051 ลว23มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดให้เลือด จำนวน 86,400 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ 0 - - 0-4423-5249  
2557-01-24 นม0032.101.4/ว2046 ลว23มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลิน จำนวน 540,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-01-24 นม0032.101.4/ว2040 ลว23มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 0.35 กรัม ฯ ขนาด10 ก้อน จำนวน 300,000 ซอง , ขนาด 3 ก้อน จำนวน 180,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน 0 - - 0-4423-5249  
2557-01-23 นม0027.001.8/ว14 ลว23มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 325 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-01-23 นม0032.101.4/2088 ลว23มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-23 นม0032.101.4/ว1872 ลว22มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสว่านเจาะกะโหลกศีรษะ จำนวน 200 ชิ้น , ใบมีดตัดกะโหลกศีรษะ จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-23 นม0032.123/ว2001 ลว22มค57 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5078 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-23 คค0623/พ.1/226 , 223 ลว22มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน 0800 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-23 คค0623/พ.1/217 , 220 ลว22มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 3511 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.goh.go.th  
2557-01-23 คค0623/พ.1/232 , 229 ลว22มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 304 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-23 คค0623/พ.1/214,215 ลว22มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-23 นม78502/85 ลว22มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีลสายจากเขตเทศบาลโนนสมบูรณ์-บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ 7 ของ อบต.โนนสมบูรณ์

 

 

0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-1107 หรือ http://www.nonsomboonlocal.co.th  
2557-01-23 นม78502/76 ลว22มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง จำนวน 4 โครงการ ของ ทต.โนนสมบูรณ์ 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4496-1107 หรือ http://www.nonsomboonlocal.go.th  
2557-01-23 นม52462/53 ลว22มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสำราญ , สายบ้านนายหมั่น , ซอยพูนดี และปรับปรุงถนนเสริมดินลงหินคลุก ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 13  
2557-01-23 นม52462/50 ลว22มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศแก้ไขกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างยกระดับถนน คสล. หมู่ 9 บ้านพุทราก้าวหน้า เชื่อม หมู่ 10 บ้านหนองไทร ของ ทต. รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0 - - 0-4420-0617 ต่อ 13  
2557-01-23 นม54802/ว43 ลว22มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (เบนซิน) จำนวน 1 คัน ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4449-0978-9 หรือ www.koratlocal.go.th  
2557-01-23 นม55102/ว74 ลว22มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.โนนไทย 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2557-01-23 นม76102/020 ลว22มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมื ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองไทร-ลาดใหญ่ บ้านหนองปรือ , ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบุคา-ซับกระสังข์ บ้านเลิศมงคล ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของ อบต.ดอนเมือง  0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2557-01-23 ทส0615/0198 ลว21มค57 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ประกาศประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านเย้ยตะแบง หมู่ 2 ต.ทุ่งสว่าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ บ้านกรูดหนองซำ ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ของ สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 5  0 วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4492-0256 ต่อ 221 หรือ www.dwr.go.th  
2557-01-23 ศธ04062.071/35 ลว20มค57 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพฐ. ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก ของ รร.เมืองนครราชสีมา 0 วันที่ 25-30 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 0-4424-2364 หรือ www.korat-ed.info  
2557-01-23 ศธ0530.23/ว40 ลว23มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดบดเนื้อเยื่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 14-28 มกราคม 2557 วันที่ 14-28 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-01-23 กห0482.65/328 ลว17มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 17-29 มกราคม 2557 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 0-4423-4404 , 0-4423-4406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-01-23 กห0482.65/327 ลว16มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 16-28 มกราคม 2557 วันที่ 16-29 มกราคม 2557 0-4423-4404 , 0-4423-4406 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-01-22 นม0032.101.4/ว1943 ลว 22 มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-22 คค0623/พ.1/208,206 ลว21มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-22 คค0623/พ.1/202,199 ลว21มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-22 คค0623/พ.1/194,197 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอนควบคุมที่ 0101 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-22 คค0623/พ.1/188,191 ลว21มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3452 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23 , 27 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-22 นม56102/58 ลว21มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 1 ของ ทต.พิมาย 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-22 นม56102/58 ลว21มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล1 ของ ของ ทต.พิมาย 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-22 นม52902/ว41 ลว21มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ ทต.คลองไผ่ 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4432-3380 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-22 นม71502/45 ลว21มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายปากทางเข้าบ้านนาใหญ่ บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ 6 ของ อบต.นากลาง 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4433-5029  
2557-01-22 นม0032.101.4/ว1430 ลว20มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาเจือจางเลือด สำหรับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ Coulter STK-S จำนวน 600 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20-31 มกราคม 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-22 นม0032.101.4/ว1416 ลว20มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20-31 มกราคม 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-22 นม0032.123/ว1934 ลว21มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Trastuzumab 440 mg for Injection จำนวนประมาณ 25 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5078 , 0-4425-2012  
2557-01-22 นม0032.101.4/ว678 ลว21มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-22 ศธ0628.2/ว084 ลว17มค57 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องมาตรฐานอาหารและยา จำนวน 1 โครงการ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

0 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 0-4425-6885  
2557-01-22 นม52752/45 ลว17มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. , ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแคบซีล ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 0-4430-5345 ต่อ 2 หรือ www.kokkruad.go.th  
2557-01-22 นม0032.101.4/ว1440 ลว20มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อแนวดิ่งอาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช 0 - - 0-4423-5249  
2557-01-21 วธ0426/ว253 ลว20มค57 สำนักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างจำกัดวัชพืชที่โบราณสถาน จำนวน 97 แห่ง 5 ครั้ง ของ สำนักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา 0 วันที่ 20-29 มกราคม 2557 วันที่ 20-29 มกราคม 2557 0-4447-1518 หรือ www.finearts.go.th  
2557-01-21 นม73102/49 ลว21มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ , จ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ อบต.กระชอน 0 วันที่ 21-31 มกราคม 2557 วันที่ 21-31 มกราคม 2557 0-4424-9263  
2557-01-21 ตช0032.6/369 ลว21มค57 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์ฯ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

0 วันที่ 21-23 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4425-2440 ต่อ 43  
2557-01-21 วธ 0426/ว253 ลว20มค57 สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางที่ทำลายโบราณสถาน จำนวน 97 แห่ง ของ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา 0 วันที่ 20-29 มกราคม 2557 วันที่ 20-29 มกราคม 2557 0-4447-1518 หรือ www.finearts.go.th  
2557-01-21 นม85902/23 ลว20มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน,ก่อสร้างห้องน้ำอบต.ห้วยยาง,ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเตี้ย ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6262  
2557-01-21 นม52432/40 ลว20มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสันติสุข ของ ทต.เมืองคง 0 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 0-4445-9077 ต่อ 15 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-01-21 นม52462/39 ลว20มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อ คสล. สายรัตนเศรษฐ์ หมู่ 20 บ้านหนองไทร , ยกระดับถนน คสล. หมู่ 9 บ้านพุทราก้าวหน้า ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4420-0617 ต่อ 13  
2557-01-21 นม52402.7/ว73 ลว20มค57 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก 0 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ http://www.nmt.or.th/korat/mueangpak  
2557-01-21 นม2318/151 ลว20มค57 ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกสระหนองกระทุ่ม บ้านหนองบง หมู่ 5 ของ อำเภอแกล้งสนามนาง 0 วันที่ 20-23 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4433-9088 หรือ http://www.sanamnang.com  
2557-01-21 นม0032.101.4/ว1415 ลว20มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ทำด้วยวัสดุกราฟไฟท์ฯ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 20-30 มกราคม 2557 วันที่ 20-30 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-21 นม0032.101.4/ว1501 ลว20มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็ง ขนาด 6.5 mn. จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20-30 มกราคม 2557 วันที่ 20-30 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-21 นม0032.101.4/ว1268 ลว20มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ ขนาดบรรจุซองละ 5 ชิ้น จำนวน 300,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-21 คค0623.7/1.3/104 ลว17มค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3

ประกาศเลื่อนวันยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0202 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3

0 - วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-21 คค0623.7/1.3/103 ลว17มค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 24 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 17-23 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15 หรือ www.doh.go.th  
2557-01-21 นม0008/98 ลว17มค57 สำนักงานปศุศัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถังเก็บน้ำเชื้อ จำนวน 32 ถัง , ถังเก็บน้ำไนโตรเจน จำนวน 32 ถัง , ถังสนาม จำนวน 32 ถัง ของ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 0-4425-1822 หรือ www.dld.go.th/pvlo_nak  
2557-01-21 ศธ0530.1(8)/ว191 ลว17มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเนินชะลอความเร็ว จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 17 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 0-4375-4044 , 0-4375-4322  
2557-01-21 นม96002/ว47 ลว15มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง ของ อบต.หนองแจ้งใหญ่ 0 วันที่ 15-23 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4446-2537 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-21 นม0032.101.4/ว1702 ลว20มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นเดี่ยวชนิดไม่ละลายที่ทำจากสาร Polypropylene ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5249  
2557-01-21 นม0032.101.4/ว1278 ลว16มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดหัวใจ-ปอดเทียมฯ จำนวน 350 ชุด , ชุดดักจับฟองอากาศและกรองเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 350 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-21 นม0032.101.4/ว658 ลว14มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อภาชะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 38,400 ใบ , ขนาด 3 ลิตร จำนวน 21,000 ใบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-20 นม0004/026 ลว20มค57 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 20-22 มกราคม 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 0-4425-2444 หรือ nakhonratchasima.go.th  
2557-01-20 นม52662/134 ลว20มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 368 ใบ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-20 นม0032.001.8/ว11 ลว20มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.โนวาเทค 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602  
2557-01-20 คค0623.1.1/3/114 ลว17มค57 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 206 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 17-23 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17  
2557-01-20 กษ1016.9/22 ลว17มค57 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ได้แก่ ร้าน ห.จำกัดพาณิชย์ 0 - - 0-4437-9617  
2557-01-20 นม73602/35 ลว17มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 ของ อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-8829-0094-7 หรือ www.kudjok.com  
2557-01-20 นม74502/38 ลว17มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งภายในสำนักงานและห้องประชุม แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ของ อบต.คลองเมือง 0 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 0-4495-6186  
2557-01-20 นม57702/046 ลว17มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก และก่อสร้างถนนลาดยาง ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 - 31 มกราคม 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4498-5126 หรือ www.Nongnamsaicity.go.th  
2557-01-20 นม57702/043 ลว17มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 โครงการ บ้านไทรงาม หมู่ 2 ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา   0 วันที่ 20 - 31 มกราคม 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4498-5126 หรือ www.Nongnamsaicity.go.th  
2557-01-20 นม0032.101.4/ว1282 ลว17มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย จำนวน 80 เส้น , สำหรับเลือดแดงส่วนปลายชนิดมีวงแหวน จำนวน 20 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-20 นม0032.101.4/ว1275 ลว17มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อ Antimicrobial Susceptibility Testing Disc จำนวน 12 ชนิด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-20 นม0032.101.4/ว1274 ลว17มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Anti-Human Globulin Anti-lgG, -C3d;polyspecific Cassette จำนวน 93,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-20 นม0032.101.4/ว.1273 ลว17มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยา Eluent 80A จำนวน 6 กล่อง , 80B จำนวน 6 กล่อง และน้ำยา Hemolysis Washing Solution จำนวน 12 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-20 นม0032.101.4/ว.1271 ลว17มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดทดสอบสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 105 กล่อง และหลอดทดสอบ ESR จำนวน 60 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-20 นม0032.101.4/ว.1270 ลว17มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 วันที่ 17-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-20 กษ0316.17 ลว16มค57 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์1 และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองยาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-21 มกราคม 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 0-4427-5611 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2557-01-20 นม0032.101.4/1197 ลว16มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 20 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เกียรติภากร 0 - - 0-4423-5146  
2557-01-20 กห0482.65/278 ลว15มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ATORVASTATIN TAB.40 MG. ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 15-27 มกราคม 2557 วันที่ 15-28 มกราคม 2557 0-4423-4404 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-01-17 นม0009/ว025 ลว17มค57 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เสริมภายในโรงเรือนเพาะกล้า จำนวน 16 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 15-24 มกราคม 2557 วันที่ 15-24 มกราคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.khorat.doae.go.th  
2557-01-17 นม0012(2)/ว005 ลว16มค57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องอบรม ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสีคิ้ว 0 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 วันที่ 16-27 มกราคม 2557 0-4437-1663  
2557-01-17 นม0032.101.4/ว1136 ลว16มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นห้ามเลือดชนิดละลายได้ จำนวน 120 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-28 มกราคม 2557 วันที่ 16-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-17 นม0032.101.4/ว1131 ลว16มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าชนิดเคลื่อนไหวได้แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-27 มกราคม 2557 วันที่ 16-27 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-17 นม0032.101.4/ว1121 ลว16มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 65 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-27 มกราคม 2557 วันที่ 16-27 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-17 นม0032.101.4/1319 ลว17มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดควบคุมการหมุนของ Gantry สำหรับเครื่องฉายรังสีโคบอลต์-60 จำนวน 1 ชุด ของ รพ. มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-29 มกราคม 2557 วันที่ 17-29 มกราคม 2557 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-17 นม0032.123/ว1230 ลว16มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-27 มกราคม 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4423-5078 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-17 นม0032.101.4/1032 ลว16มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-28 มกราคม 2557 วันที่ 16-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-17 นม0032.101.4/1031 ลว16มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผืนตาข่ายชนิดอัลตราโปร เมช จำนวน 60 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-28 มกราคม 2557 วันที่ 16-28 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-17 นม52462/28 ลว16มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน หมู่ 3,ซอยเทพารักษ์ หมู่ 6,สายเมนที่4 หมู่ 10,สายบ้านนายสุบรร-บ้านนายชาติ หมู่ 16 ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-30 มกราคม 2557 วันที่ 16-30 มกราคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 11  
2557-01-17 นม1818/167 ลว16มค57 ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้ว และมีสภาพชำรุด คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-30 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4433-3266  
2557-01-17 นม88001/39 ลว16มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ อบต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-29 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4424-9131  
2557-01-17 นม77802/ว031 ลว16มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธารปรา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเวทีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เกษมใต้   หมู่5 ของ อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4420-1020 ต่อ 11  
2557-01-17 นม80502/46 ลว16มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคร

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนมันกระซาก หมู่10 ของ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

0 วันที่ 16 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 16 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 0-4475-6400  
2557-01-17 นม73302/024 ลว15มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 10 โครงการ ของ อบต.กระเบื้องนอก 0 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 วันที่ 17-27 มกราคม 2557 0-4496-3035 ต่อ 14  
2557-01-17 นม0032.101.4/ว1028 ลว15มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15-29 มกราคาาม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4423-5249  
2557-01-17 ศธ0530.12/ว11 ลว14มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรียงแคปซูล จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 14-28 มกราคม 2557 วันที่ 14-28 มกราคม 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-01-17 กห0482.65/239 ลว13มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย 3 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 13-23 มกราคม 2557 วันที่ 13-24 มกราคม 2557 0-4423-4404 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-01-16 นม0218/123 ลว15มค57 ที่ว่าการอำเภอคง ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยยาง , ลำคลองบ้านโคกพะงาด , ลำคลองบ้านโนนตาล ของ อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-17 มกราคม 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 0-4445-9188 หรือ www.Nakhonratchasima.go.th  
2557-01-16 นม 0518.3/168 ลว15มค57 ที่ว่าการอำเภอโชคชัย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองลำมูล ต.ทุ่งอรุณ , คลองลวก ต.ละลมใหม่พัฒนา , คลองไผ่ ต.ละลมใหม่พัฒนา ของ อ.โชคชัย 0 วันที่ 15-20 มกราคม 2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 0-4449-1408 หรือ www.Nakhonratchasima.go.th  
2557-01-16 กห0482.65/238 ลว14มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี 0 วันที่ 14-24 มกราคม 2557 วันที่ 14-27 มกราคม 2557 0-4423-4404 หรือ www.fsh.mi.th  
2557-01-16 นม60602/20 ลว14มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ ของ ทต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6334  
2557-01-16 ศธ0530.23/ว23 ลว13มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อระบบปรับอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อและห้องผ่าซาก จำนวน 1 ระบบ ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-01-16 ศธ0530.23/ว22 ลว13มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผา จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม 0 วันที่ 9-20 มกราคม 2557 วันที่ 9-20 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว33430 ลว27ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อน้ำยาEluent 80 A , 80 B , น้ำยา Hemolysis Washing Solution  ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว750 ลว14มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล และ หจก.บุรีรัมย์โอฬารพัฒนกิจ 0 - - 0-4423-5249  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว458 ลว8มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก จำนวน 819,500 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้

0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว237 ลว6มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศผลซื้อนำยาไตเทียม Part A , Part B ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อีออนเมด

0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว235 ลว6มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดนำสายสวนหัวใจ จำนวน 1,500 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว12 ลว2มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือด จำนวน 70 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว9 ลว2มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหลอดแก๊สเอทธีลีนอ๊อกไซด์ จำนวน 360 โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว33528 ลว27ธค56 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายนำเลือด จำนวน 10,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว33524 ลว27ธค56 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจแยกชนิดและปริมาณของ Hemoglobin จำนวน 30 Kit ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม00327.101.4/ว32962 ลว18ธค56 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว32964 ลว18ธค56 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายกาาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์ เมดิคอล และ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว30790 ลว22พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายให้ออกซิเจนทางจมูกแบบมีท่อแยก 2 ท่อ จำนวน 50,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทคูณ เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว30567 ลว19พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเจลสำหรับทาหล่อลื่น จำนวน 80,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว30565 ลว19พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อไส้ตัวตัดต่อแบบตรง จำนวน 80 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว30561 ลว19พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาทำความสะอาดชนิดเอนไซม์ฯ จำนวน 100 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-16 นม0032.101.4/ว30456 ลว18พย56 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 1,020 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟาร์ ทริลเลียน 0 - - 0-4423-5145  
2557-01-15 นม0032.124/ว176 ลว15มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15-31 มกราคม 2557 วันที่ 15-31 มกราคม 2557 0-4429-5614-15  
2557-01-15 คค0710/นม/149 ลว15มค57 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีม ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุ,บ้านบุพัฒนา,บ้านหนองนาลุ่ม, ถนนลาดยางบ้านโนนค่า-บ้านโคกหินเหล็กไฟ,บ้านมะเกลือเก่า,บ้านกุดหัวช้าง-วัดป่าโกรกสะเดา ของ สนง.ทางหลวงชนบท 0 วันที่ 15-20 มกราคม 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 0-4432-7497-9 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-15 นม57702/ว033 ลว14มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 26 รายการ ของ ทต.หนองน้ำใส 0 วันที่ 14 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 0-4498-5126  
2557-01-15 นม78602/50 ลว14มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำร ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการอบต.โนนสำราญและซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบ ศพด. บ้านแก้งสนามนาง,บ้านหนองจาน,บ้านหินลาด,บ้านไทยสามัคคีธรรม ของ อบต.โนนสำราญ 0 วันที่ 14-28 มกราคม 2557 วันที่ 14-28 มกราคม 2557 08-1955-2103  
2557-01-15 - ลว14มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านคึมมะอุ หมู่3    กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร ฯ ของ อบต.หนองหว้า   

0 วันที่ 14-23 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 0-4497-9040-2 หรือ www.nongwalocal.go.th  
2557-01-15 นม80402/ว42 ลว13มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 8 ของ อบต.พญาเย็น     ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 14-27 มกราคม 2557 วันที่ 14-27 มกราคม 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-15 นม80402/ว41 ลว13มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทำผิวจราจรถนนเคฟซีล หมู่ 14 บ้านหนองไม้แดง ของ อบต.พญาเย็น ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 14-27 มกราคม 2557 วันที่ 14-27 มกราคม 2557 0-3634-2955 ต่อ 115 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-15 นม85501.2/ว012 ลว13มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว ประกาศยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง โรงเรียนบ้านคึมมะอุ หมู่ 3 ของ อบต.หนองหว้า 0 - - -  
2557-01-14 91 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ         รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 14-27 มกราคม 2557 วันที่ 14-27 มกราคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.thepparathospital.go.th  
2557-01-14 นม77102/078,073 ลว13มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนสายคุ้มท่าข้ามฯบ้านกุดตาดำ , ก่อสร้างถนนคอนกรีตจำนวน 4 โครงการ , ขุดลอกสระน้ำฯบ้านหนองยาง ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-22 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4497-2445 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-14 นม52662/ว75 ลว13มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่1 ของ ทต.หัวทะเล 0 วันที่ 13-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-14 นม75802/ว43 ลว9มค57 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง จำนวน 8 คัน ของ     อบต.ดงใหญ่ 0 วันที่ 9-21 มกราคม 2557 วันที่ 9-21 มกราคม 2557 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2557-01-14 นม53902/ว07 ลว8มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาซื้อสารส้มก้อนใส 16% จำนวน 22,000 กก. , คลอรีนผง 65% จำนวน 2,500 กก. , ทรายกองน้ำ จำนวน 7,500 กก. ของ ทต.ดอนหวาย 0 วันที่ 9-22 มกราคม 2557 วันที่ 9-22 มกราคม 2557 0-4433-2190 ต่อ 22  
2557-01-13 นม52662/73 ลว13มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง ม.1 ของทต.หัวทะเล 0 วันที่ 13-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.gprocurement.go.th  
2557-01-13 นม83802/67 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองนกคุ้ม ม.7 และบ้านลุมม่วง ม.14 ของอบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม83802/61 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถ.คอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองขาม ม.15 ของอบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม83802/55 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างโครงการการก่อสร้างถ.คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาน ม.13 ของอบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม83802/49 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ.หนองซาด ม.9 ของอบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม83802/43 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถ.คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปื้ด ม.6 และบ้านหนองซาด ม.9 ของอบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม83802/37 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถ.คอนกรีคเสริมเหล็ก บ.หนองขาม ม.1 ของอบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม83802/31 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ.โนนรังน้อย ม.12 ของอบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม83802/25 ลว10มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศประมูลจ้างยกระดับถนนดินบ้านหนองปื้ดและบ้านโนนทะยุง,ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองปื้ด,ยกระดับถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองซาด ของ อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2557-01-13 นม52972/87 ลว10มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 4,740 โดส และยาคุมกำเนิด จำนวน 4,740 โดส ของทต.สุรนารี 0 วันที่ 9-22 มกราคม 2557 วันที่ 9-22 มกราคม 2557 0-4493-8276 ต่อ12 หรือ www.gprocurment.go.th  
2557-01-13 นม52972/98 ลว10มค57 สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมวางบริเวณถ.มิตรภาพ-มาบเอื้อง ม.9 บ้านยางใหญ่พัฒนา ของทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 0-4493-8276 ต่อ12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-01-13 - ลว9มค57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

ประกาศประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) จำนวน 2,550 ตัน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3

0 วันที่ 9-13 มกราคม 2557 วันที่ 17 มกราคม 2557 0-4437-1354 ต่อ13 หรือ www.ldd.go.th  
2557-01-13 ศธ0530.12/ว9 ลว10มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั้มสำหรับเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง จำนวน 1 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-01-13 ศธ0530.23/ว26 ลว9มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 8-20 มกราคม 2557 วันที่ 8-20 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ http://www.vet.msu.ac.th  
2557-01-13 นม0032.101.4/ว.671 ลว10มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10-16 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-13 นม 0032.101.4/650 ลว9มค57 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดฯชนิดติดใบมีด จำนวน10 เส้น แบบหุ้มกราฟต์ จำนวน 9 เส้น เคื่องช่วยการเต้นของหัวใจฯ จำนวน 3 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

0 วันที่ 9-21 มกราคม 2557 วันที่ 21-22 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-13 ศธ 0530.12/ว7 ลว8มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตอกยาเม็ดแบบมือหมุน จำนวน 4 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยสารคาม

0 วันที่ 8-21 มกราคม 2557 วันที่ 8-21 มกราคม 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-01-10 นม 3217/ว 16 ลว9มค57 ที่ทำการปกครองบัวลาย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-17 มกราคม 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 0-4449-5006-7  
2557-01-10 นม 3217/ว 15 ลว9มค57 ที่ทำการปกครองบัวลาย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-17 มกราคม 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 0-4449-5006-7  
2557-01-10 นม 3217/ว 14 ลว9มค57 ที่ทำการปกครองบัวลาย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-17 มกราคม 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 0-4449-5006-7  
2557-01-10 นม 3217/ว 13 ลว9มค57 ที่ทำการปกครองบัวลาย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-17 มกราคม 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 0-4449-5006-7  
2557-01-10 คค 0623.7/1.3/51 ลว9มค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ตอน 3 ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 9-15 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15  
2557-01-10 คค 0623.7/1.3/50 ลว9มค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 2421 ตอนควบคุม 0100 ตอนเขื่อนลำพระเพลิง-ทางหลวงหมายเลข 304 ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 9-15 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15  
2557-01-10 นม 52432/19 ลว9มค57 เทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเทศบาล 2 ยาวประมาณ 306 เมตร ของ ทต.เมืองคง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 0-4445-9077 ต่อ 15 และ 08-1955-8929 หรือ www.muangkhong.go.th  
2557-01-10 นม 52432/14 ลว9มค57 เทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมประกันอุบ้ัติเหตุ ของ 0 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 วันที่ 10-23 มกราคม 2557 0-4445-9077 ต่อ 15 และ 08-1955-8929 หรือ www.muangkhong.go.th  
2557-01-10 นม 0032.123/ว 636 ลว9มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยา Erlotinib 150 mg Tablets จำนวนประมาณ 990 เม็ด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 มกราคม 2557 วันที่ 9-23 มกราคม 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-10 นม 57802/18 ลว9มค57 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนดิน ถนนหินคลุก และถนน คสล.รวม 8 โครงการ ของ ทต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-17 มกราคม 2557 วันที่ 27 ่มกราคม 2557 0-4424-9081 หรือ www.koratdla.go.th  
2557-01-10 นม 52972/62 ลว8มค57 เทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างจัดภูมิทัศน์ขอบสระน้ำ ม.5 บ้านหนองบง,ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.9 บ้านยางใหญ่พัฒนา และซื้อครุภัณฑ์ ศพด.จำนวน 8 รายการ รวม 3 โครงการ ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-21 มกราคม 2557 วันที่ 8-21 มกราคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-01-10 นม 52792/69 ลว8มค57 เทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-17 มกราคม 2557 วันที่ 27 ่มกราคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2557-01-10 นม 2118/68 ลว8มค57 ที่ทำการปกครองบ้านเหลื่อม ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง ของ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-16 มกราคม 2557 วันที่ 24 ่มกราคม 2557 0-4438-7095  
2557-01-10 ศธ 0530.23/ว5 ลว7มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเตรียมเนื้อเยื่อ จำนวน 1 เครื่อง ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2557-01-10 ศก 0032/ว55 ลว7มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ ร.พ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 7-17 มกราคม 2557 วันที่ 7-17 มกราคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.khukhan.go.th  
2557-01-10 นม 3118/35 ลว7มค57 ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มท.2527 (ท4-01) ลำน้ำห้วยยาง บ้านแฝก ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4430-3171  
2557-01-10 นม 0032.3/ว.57 ลว7มค57 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศขายทอดตลาดเครื่องบดยาสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 27 มกราคม 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 0-4428-6713 ต่อ 101, 149 หรือ http://province.moph.go.th/nakhonratchasima  
2557-01-09 นม 0032.001.8/ว 9 ลว9มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 9-21 มกราคม 2557 วันที่ 9-21 มกราคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.nrhosp.go.th  
2557-01-09 นม 78602/21 ลว8มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐาน ม.11 บ้านไทยสามัคคีธรรม ของ อบต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-17 มกราคม 2557 วันที่ 27 ่มกราคม 2557 08-1955-2103 หรือ www.nonsamrar.go.th  
2557-01-09 นม 0032.301/24 ลว7มค57 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซักเสื้อผ้าและผ้าอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์น้ำยาและคนงาน จำนวน 6 เดือน ของ รพ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-21 มกราคม 2557 วันที่ 8-21 มกราคม 2557 0-4433-0105-6 ต่อ 102  
2557-01-09 นม 79902/30 ลว9มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง ม.14 บ้านราชมงคล ของ อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-17 มกราคม 2557 วันที่ 27 ่มกราคม 2557 0-4475-6264 และ 08-9846-5186 หรือ www.bungpalai.go.th  
2557-01-09 นม 0025/29 ลว6มค57 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 2 รายการ ของเรือนจำอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-20 มกราคม 2557 วันที่ 7-20 มกราคม 2557 0-4441-6943 หรือ www.correct.go.th  
2557-01-09 นม 52792/17 ลว3มค57 เทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศเพิ่มรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4493-8276 ต่อ 12  
2557-01-08 คค 0623.7/1.3/12 ลว7มค57 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค-หนองสนวน ตอน 4 ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 7-13 มกราคม 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 0-4421-2200 ต่อ 15  
2557-01-08 กห 0482.65/83 ลว7มค57 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงขยายพื้นที่ใช้สอยบริเวณหน้าห้องตรวจวีไอพีและห้องตรวจโรคหูคอจมูก ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-10 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 0-4423-4391-2  
2557-01-08 นม 0032.301/ว13 ลว7มค56 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด (Radiant Warmer) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-17 มกราคม 2557 วันที่ 7-17 มกราคม 2557 0-4448-9011-13 ต่อ 103 หรือ www.prathaihos.com  
2557-01-08 นม 0012(2)/ว.004 ลว6มค57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง 0 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 0-4437-1663 หรือ www.dltkorat.go.th  
2557-01-08 ศธ 0530.12/ว1 ลว3มค57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6-17 มกราคม 2557 วันที่ 6-17 มกราคม 2557 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2557-01-08 ศธ 0530.23/ว 1193 ลว27ธค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดตู้เพาะเชื้อแบบอัดก๊าซสามชนิด จำนวน 1 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2557-01-08 ศธ 0530.23/ว 1193 ลว27ธค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2557-01-08 ศธ 0530.23/ว 1193 ลว27ธค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ(แบบ Biohazard) จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2557-01-07 นม 52662/26 ลว7มค57 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุดของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-20 มกราคม 2557 วันที่ 7-20 มกราคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2557-01-07 นม 53802/9 ลว6มค57 เทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลางอำเภอโชคชัย ม.1 ของ ทต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-15 มกราคม 2557 วันที่ 23 ่มกราคม 2557 0-4449-1800 หรือ www.chockchai.go.th  
2557-01-07 นม 53802/32 ลว6มค57 เทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระปทุม ม.2 ต.โชคชัย ของ ทต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-15 มกราคม 2557 วันที่ 23 ่มกราคม 2557 0-4449-1800 หรือ www.chockchai.go.th  
2557-01-07 นม 85501.2/3 ลว6มค57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง ร.ร.บ้านคึมมะอุ ม.3 ของ อบต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-17 มกราคม 2557 วันที่ 27 ่มกราคม 2557 0-4497-9040-2 หรือ www.nongwalocal.go.th  
2557-01-07 นม 0032.001.8/ว3 ลว7มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูกและชุดเครื่องมือตัดปากมดลูกด้วยขดลวดไฟฟ้า Colposcope พร้อม LEEP จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 7-20 มกราคม 2557 วันที่ 7-20 มกราคม 2557 0-4430-5750 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2557-01-07 นม 0032.101.4/ว 144 ลว6มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อบอลลูนขยายหลอดเลือดส่วนปลาย จำนวน 100 เส้น และสายลวดนำสายสวนฯ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-07 นม 0032.001.8/ว2 ลว6มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิลฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.nrhosp.go.th  
2557-01-07 นม 0032.101.4/ว.6 ลว2มค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน 2,800,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-06 คค 0710/นม./32 ลว6มค56 สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางบ้านซับระวิง ม.2 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 6-9 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4432-7497-9  
2557-01-06 นม 52002/23 ลว6มค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 7-21 มกราคม 2557 วันที่ 7-21 มกราคม 2557 0-4423-4737 ต่อ 1409  
2557-01-06 นม 0032.101.4/ว 140 ลว3มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตัวรับสัญญาณภาพฯ (Detector) จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-06 นม 0032.101.4/ว 33573 ลว2มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นสั้น Shortwave diatherrmy จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-15 มกราคม 2557 วันที่ 2-15 มกราคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-06 นม 0032.101.4/ว 8 ลว2มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ จำนวน 11,760 Pcs.ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-06 กษ 1016.9/5 ลว6มค56 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 27 รายการ ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.นครราชสีมา (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 0 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 วันที่ 6-16 มกราคม 2557 0-4437-9617 หรือ www.aopdt04.doae.go.th  
2557-01-06 ศก 0032/ว 013 ลว3มค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) จำนวน 4 กลุ่ม(รายการ) ของ รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 3-16 มกราคม 2557 วันที่ 3-16 มกราคม 2557 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.khukhan.go.th  
2557-01-06 ศธ 04063083/4 ลว3มค57 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จำนวน 1 รายการ ของ ร.ร.บ้านกุดจอกน้อย ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 ว้นที่ 3-13 มกราคม 2557 ว้นที่ 3-13 มกราคม 2557 0-4443-0328 และ 08-1547-4609  
2557-01-06 คค 0710/ว 61 ลว3 มค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สายทาง ชย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2055-บ้านห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3-8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-01-06 คค 0710/ว 61 ลว3 มค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำจักราช อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3-8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2557-01-06 คค 0623/พ.1/19 ลว3มค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอนหัวทะเล-หนองกระทิง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3-8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 27  
2557-01-06 คค 0623/พ.1/13 ลว3มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3-8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 27  
2557-01-06 คค 0623/พ.1/7 ลว3มค57 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 2166 ตอนควบคุม 0100 ตอนเสิงสาง-ดอนขวาง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3-8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2557-01-06 นม 0022.01/ว20 ลว3มค57 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องกันตลิ่งริมลำน้ำมาศ ฝั่งบ้านตาทุ่ง ม.11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ความยาว 216 เมตร ของ สนง.โยธาธิการฯ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4424-4311 หรือ www.dpt.go.th  
2557-01-06 สธ 0915.01/3 ลว3มค57 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 2-16 มกราคม 2557 วันที่ 2-16 มกราคม 2557 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ http://hp5anamai.moph.go.th  
2557-01-06 นม 0032.101.4/ว 33415 ลว2มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด(เครื่องกระตุกไฟฟ้า,เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ) จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 17 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-03 นม 52772/12 ลว3มค57 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.6,ม.7 (2 ช่วง) รวม 3 โครงการ ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-14 มกราคม 2557 วันที่ 22 ่มกราคม 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2557-01-03 นม 52772/9 ลว3มค56 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,ม.3,ม.5 รวม 3 โครงการ ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-14 มกราคม 2557 วันที่ 22 ่มกราคม 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2557-01-03 นม 0032.001.8/ว1 ลว3มค57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาชุดเครื่องมือผ่าตัด Set Hysterectomy จำนวน 2 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 3-15 มกราคม 2557 วันที่ 3-15 มกราคม 2557 0-4439-5000 ต่อ 605 หรือ www.nrhosp.go.th  
2557-01-03 นม 0032.123/ว.15 ลว2มค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยา 0.03% Bimatoprost Eye Drops จำนวนประมาณ 14,300 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-15 มกราคม 2557 วันที่ 2-15 มกราคม 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-03 นม 52402.7/ว 3 ลว2มค57 เทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อขยะ-โคกเห็ดไคล ของ ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-16 มกราคม 2557 วันที่ 2-16 มกราคม 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ www.nmt.or.th/korat/mueangpak  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านละลมเหนือ ม.15, ถนนลูกรัง บ้านมะเดื่อ ม.1 บ้านพุดซา ม.2 รวม 3 โครงการ ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนพัฒนา ม.16 บ้านน้อย ม.14 บ้านลำโพง ม.13 บ้านเขว้า ม.11 บ้านหนองยารักษ์ ม.12 และบ้านบุกระถิน ม.5 (3 ช่วง) รวม 8 โครงการของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านดอนกระทิง ม.4, ก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านกล้วย ม.6 และถนนลูกรัง บ้านหนองยารักษ์เหนือ ม.17 ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านมะเดือ ม.1, ก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านบุกระถิน ม.5 และถนนลูกรัง บ้านลำโพงใต้ ม.18 ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา คสล.บ้านดอนกระทิง ม.4 ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเขว้า ม.11 ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา คสล.บ้านเขว้า ม.11 ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-03 นม 52812/ว1043 ลว2มค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านลำโพง ม.13 ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 มกราคม 2557 วันที่ 21 ่มกราคม 2557 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2557-01-02 สธ 0412.1/ว 486 ลว27ธค56 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องพ่นสรเคมีแบบฝอยละออก ULV แบบติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4421-2900 ต่อ 114 หรือ www.dpck5.com  
2557-01-02 นม 84904/1027 ลว27ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน จำนวน 3 โครงการ ถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ และถนนลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 0-4475-6547 หรือ www.nongmanow.go.th  
2557-01-02 นม 0032.101.4/ว 33502 ลว27ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลิน จำนวน 540,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 15 มกราคม 2557 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 15 มกราคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-02 นม 0032.101.4/ว 33527 ลว26ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับเด็ก จำนวน 12,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-02 นม 0032.101.4/ว 33418 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-02 นม 0032.101.4/ว 33410 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 20 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2557-01-02 - ลว26ธค56 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(โสนอัฟริกัน)พร้อมขนส่ง จำนวน 61 ตัน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 10 มกราคม 2557 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ www.ldd.go.th  
2557-01-02 ศธ 0530.23/ว 1192 ลว26ธค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ชุดเตาเผาตัวอย่างอาหาร,ชุดวิเคราะห์โปรตีน,ชุดวิเคราะห์เยื่อใย) จำนวน 3 รายการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2557-01-02 ศธ 04063083/175 ลว26ธค56 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 (1ชั้น3ห้องเรียน) จำนวน 1 งาน ของ ร.ร.บ้านกุดจอกน้อย ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4443-0328 และ 08-1547-4609  
2557-01-02 กษ 0316.11/359/2556 ลว26ธค56 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ รวม 15 รายการ จำนวน 4 กลุ่ม ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ 0 วันที่ 24-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557 0-4444-7252 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2557-01-02 ทส 1413.5/2590 ลว25ธค56 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงสักและไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 กอง รวม 90 ท่อน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2556-12-27 นม 0032.001.4/160 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ด่านขุนทด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-27 นม 0032.001.4/160 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น ชนิด 6 ถ้วยปั่น จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ปากช่องนานา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-27 นม 0032.001.4/154 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.โชคชัย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-27 นม 0032.001.4/154 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ปากช่องนานา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-27 นม 0032.001.4/146 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ปากช่องนานา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-27 นม 0032.001.4/139 ลว26ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ปากช่องนานา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-27 นม 53702/ว 1101 ลว26ธค56 เทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.แชะ ของ ทต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4444-4840-12 หรือ www.chaecity.go.th  
2556-12-27 นม 53802/1182 ลว26ธค56 เทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟ LED ม.2 จำนวน 19 ชุด และอื่นๆ ขอ ทต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4449-1600 ต่อ 3  
2556-12-27 นม 53802/1160 ลว26ธค56 เทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟ LED จำนวน 40 ชุด และอื่นๆ ขอ ทต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4449-1600 ต่อ 3  
2556-12-27 นม 52002/10404/26ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 9 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-27 นม 52002/10398 ลว26ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 0-4423-4738 ต่อ 1416 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-27 นม 52462/1405 ลว24ธค56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร มีหูหิ้ว และสกรีนคำว่า "โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด" จำนวน 220 ถัง ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-12-27 ศธ 0530.23/ว 1187 ลว20ธค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อตู้แช่เย็น 4 ํC จำนวน 10 ชุด และตู้แช่เย็น -20 ํC ขนาดไม่น้อยกว่า 13คิว จำนวน 10 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2556-12-26 นม 59402/ว 953 ลว25ธค56 เทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุลูกรังปรับปรุงถนนดิน-ลูกรัง ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2556-12-26 นม 56102/1291 ลว25ธค56 เทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกร่ีตถนนราชชนนีลีลา ของ ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 14 www.phimailocal.go.th  
2556-12-26 นม 74902/ว 830 ลว25ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก จำนวน 1 คันและสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,20 รวม 15 โครงการ ของ อบต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4424-9274  
2556-12-26 คค 0710/ว 8705 ลว24ธค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองม่วง-บ้านห้วยไผ่ ต.มะเกลือกเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-12-26 คค 0710/ว 8705 ลว24ธค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองน้ำใส-บ้านปางโก ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 24-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-12-26 นม 77702/830 ลว 24ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.4 บ้านอ่างหิน ของ อบต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4496-9050 หรือ www.thongchainuea.go.th  
2556-12-26 นม 84904/1011 ลว24ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประเภทถนนดิน จำนวน 3 โครงการ และถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 0-4475-6547 หรือ www.nongmanow.go.th  
2556-12-26 นม 0032.123/ว.33402 ลว25ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยา Piperacillin 4g. Taxobactarm 500 mg จำนวน ประมาณ 31,750 ขวด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-26 นม 0032.101.4/ว33312 ลว24ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 13 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-26 นม 55002/ว1091 ลว11ธค56 เทศบาลตำบลโนนแดง ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 14 รายการ ของ ทต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4447-5077-8  
2556-12-25 นม 82702/807 ลว25ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 12 นิ้ว ของ อบต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556- 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556- 13 มกราคม 2557 0-4448-1318-7 ต่อ 2 หรือ www.samrit.go.th  
2556-12-25 นม 82702/804 ลว25ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำตะกุดตานาง ม.3 บ้านท่าแดง ของ อทต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4448-1318-7 ต่อ 2 หรือ www.samrit.go.th  
2556-12-25 นม 56102/ว1282 ลว24ธค56 เทศบาลตำบลพิมาย ประกาศแก้ไขรายละเอียดการประมูลราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย ของ ทต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4447-1121 ต่อ 12 www.phimailocal.go.th  
2556-12-25 นม 90402/ว 1229 ลว24ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น รวม 2 โึครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 0-4475-6452 และ 08-1470-2314, 08-9947-3051 หรือ www.thaang.com  
2556-12-25 นม 90402/ว 1225 ลว24ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ม.3, ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 และก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 0-4475-6452 และ 08-1470-2314, 08-9947-3051 หรือ www.thaang.com  
2556-12-25 นม 52002/10296 ลว24ธค55 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-25 นม 52002/10302 ลว24ธค55 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 1,068,000 บาทของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-25 นม 52002/10200 ลว24ธค55 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน 3 รายการ ในวงเงิน 595,000 บาทของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-25 กษ 0308.33/455/2556 ลว20ธค56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 จำนวน 1 รายการ รวม 3 โครงการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-12-25 กษ 0308.33/452/2556 ลว 24ธค56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด รวม 3 โครงการ จำนวน 3 รายการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-12-25 กษ 0308.33/441/2556 ลว24ธค56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อท่อคอนกรีตและอื่นๆ รวม 3 โครงการ จำนวน 48 รายการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-12-25 นม 85702/2026 ลว24ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 4 ชุด ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 0-4492-3570 หรือ www.saomeaunwai.com  
2556-12-25 นม 85702/2019 ลว24ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 4 ชุด ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4492-3570 หรือ www.saomeaunwai.com  
2556-12-25 นม 0032.101.4/ว33156 ลว24ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Vassaline Gauze Pad จำนวน 2 รายการ รวม 20,000 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-25 นม 0032.101.4/ว33039 ลว23ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อท่อช่วยหายใจแบบมี Cuff เบอร์ 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 และ 8.0 จำนวน 28,720 อัน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-25 นม 0009/ว 828 ลว23ธค56 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เสริมภายในโรงเรือนเพาะกล้า จำนวน 16 รายการ ของ สนง.เกษตร จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 0-4424-4799 หรือ www.doae.go.th  
2556-12-25 นม 80102/917 ลว23ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านขุนร่ม ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 16 มกราคม 2557 04475-6412-3 08-9428-3600, 08-0154-1100 หรือ www.prasuk.go.th  
2556-12-25 นม 58502 ลว20ธค56 เทศบาลตำบลห้วยแถลง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหลังตลาด ของ ทต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4439-1421 ต่อ 16 หรือ www.huaithalaengcity.go.th  
2556-12-25 นม 0032.101.4/ว 32960 ลว19ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมห้องประชุมถนอมสิงห์ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชทรัพย์ไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-24 นม 52005/10305 ลว24ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" แบบพลาสติก ชนิด 2 ชั้น ระบบส่งถ่ายกำลังด้วยแม่เหล็ก จำนวน 1,000 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4424-1500 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-24 นม 52662/2582 ลว23ธค56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.3, ม.4, ม.5 ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-12-24 กษ 0316.11/275 ลว 23ธค56 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง Emergency Spillway และส่วนประกอบอื่นของเขื่อนลำพระเพลิง ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 0 วันที่ 23-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557 0-4475-6379 ต่อ 105  
2556-12-24 - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางสายหนองไทร-ลาดใหญ่ ม.5 บ้านนาหว้า ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2556-12-24 - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางสายหนองไทร-ไพรสาลี ม.1 บ้านไพรสาลี ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2556-12-24 นม 52412/2234 ลว23ธค56 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกาศประมูลซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ ของ ทต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 0-4493-0239  
2556-12-24 นม 94202/799 ลว23ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ รวม 4 โครงการ ของ อบต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557 0-4476-1805 และ 08-2134-8415  
2556-12-24 นม 0032.001.4/133 ลง23ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-24 นม 0032.001.4/125 ลว23ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-24 นม 0032.001.4/115 ลว23ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 3 คัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-24 นม 0032.101.4/ว33185ลว23ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อผ้าห่มขนหนู จำนวน 6,000 ผืน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมาได้แก่ หจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ 0 - - 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-24 นม 52972/2999 ลว23ธค56 เทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คันพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 13-27 มกราคม 2557 ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2556-12-24 นม 0032.301/3107 ลว19ธค56 โรงพยาบาลชุมพวง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าแบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 120 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 3-27 ธันวาคม 2556 0-4447-7281 และ 0-4447-7020-1 ต่อ 103, 239  
2556-12-24 นม 79002/ว 1009 ลว9ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ ร.ร.บ้านหนองตะไก้ ม.1 ของ อบต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4429-2389  
2556-12-24 นม 79002/ว 1009 ลว9ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ ร.ร.บ้านหนองตะไก้ ม.7 ของ อบต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4429-2389 ต่อ 15  
2556-12-23 คค 0710/นม/4261 ลว23ธค56 สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ ของสำนักทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557 0-4432-7497-9  
2556-12-23 นม 73902/1282 ลว20ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ของ ร.ร.บ้านหนองบง ม.4 ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4433-9336 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2556-12-23 นม 52272/ว 145 ลว20ธค56 เทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล., วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.10 และก่อสร้างถนน คสล. ม.15 ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 0-4497-8076 ต่อ 14  
2556-12-23 นม 52772/852 ลว20ธค56 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4 บ.ศรีพัฒนา และ ม.5 บ้านวังหิน รวม 2 โครงการ ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2556-12-23 นม 56102/1252 ลว20ธค56 เทศบาลตำบลพิมาย ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 13 มกราคม 2557 0-4447-1121 ต่อ 12 www.phimailocal.go.th  
2556-12-23 กษ 0308.33/440/2556 ลว20ธค56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 จำนวน 3 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-12-23 กษ 0308.33/433/2556 ลว20ธค56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจีด จำนวน 3 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-12-23 นม 0032.123/ว.33117 ลว20ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยา Pemetrexed 500 mg.for Injection จำนวนประมาณ 47 ขวด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-23 นม 0032.101.4/ว 32958 ลว19ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 0.35g.ขนาดบรรจุ10ก้อน จำนวน 300,000 ซองและขนาดบรรจุ3ก้อน จำนวน180,000 ซอง รวม 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-23 นม 0032.101.4/ว 32658 ลว18ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจสวนหัวใจ และเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-23 ชย 0017.3/ว 2801 ลว16ธค56 สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ ประกสศสอบราคาจัดทำบรรยายสรุปของจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 รายการ 0 วันที่ 16-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 16-26 ธันวาคม 2556 0-4481-1573 หรือ www.chaiyaphum.go.th  
2556-12-20 นม 77802/ว 746 ลว19ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ประกาศสอบราคาจ้างซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.ม.15 บ.ตลาดแค,ก่อสร้างเวที คสล.ม.5 และเช่าเครื่องจักร รวม 3 โครงการ ของ อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2557 0-4420-1020  
2556-12-20 นม 0032.001.4/99 ลว19ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-12-20 นม 82502/1363 ลว19ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ อบต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 0-4445-7286 ต่อ 16 หรือ www.sratakien.go.th  
2556-12-20 นม 52662/2572 ลว20ธค56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.รวม 4 โครงการ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-12-20 คค 0623.1.1/3/22401 ลว 19ธค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 19-25 ธันวาคม 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-12-20 นม 79102/455 ลว19ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.,วางท่อระบายน้ำ คสล.และอื่นๆ รวม 11 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 14 มกราคม 2556 0-4427-6541 หรือ www.bankoh-korat.com  
2556-12-20 คค 0623/พ.1/1462 ลว 19ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยทางแยก ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 - - 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-12-20 คค 0623/พ.1/1451 ลว 19ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยทางแยก ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอนดอนขวาง-โพธิ์กลาง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 - - 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-12-20 นม 59402/929 ลว18ธค56 เทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก,เรือ) จำนวน 4 รายการ ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 มกราคม 2557 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2556-12-19 คค 0623.2/1.3/6218 ลว18ธค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกกรวด-หนองสรวง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 0-4424-2047 ต่อ 18  
2556-12-19 กษ 0308.33/384/2556 ลว18ธค56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-12-19 นม 53802/1105 ลว18ธค56 เทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาติดตั้งไฟสาธารณะชนิด LED พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 19 ชุด และติดตั้งไฟสาธารณะ LED พร้อมเครื่องรับกระจายเสียงแบบไร้สายใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด ม.2 ของ ทต.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 มกราคม 2557 0-4449-1800 หรือ www.chockchai.go.th  
2556-12-19 นม 53802/1084 ลว18ธค56 เทศบาลตำบลโชคชัย ประกาศประกวดราคาติดตั้งไฟสาธารณะชนิด LED พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 40 ชุด และติดตั้งไฟสาธารณะ LED พร้อมเครื่องรับกระจายเสียงแบบไร้สายใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 3 ชุด ของ ทต.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 มกราคม 2557 0-4449-1800 หรือ www.chockchai.go.th  
2556-12-19 คค 0623/พ.1/1412 ลว 18ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2027 ตอนควบคุม บัวตารุ่ง-ลำปลายมาศ ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-19 คค 0623/พ.1/1401 ลว 18ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0901 ตอน ทางแยกไปตะขบ-จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองปักธงชัย ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-19 คค 0623/พ.1/1400 ลว 18ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค-หนองสนวน ตอน 6 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-19 คค 0623/พ.1/1394 ลว 18ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค-หนองสนวน ตอน 2 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-19 นม 0032.123/ว.32983 ลว18ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 7 มกราคม 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-19 นม 0032.101.4/ว 32352 ลว18ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-19 นม 0032.101.4/ว 32336 ลว18ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-19 นม 57302/1953 ลว 17ธค56 เทศบาลตำบลสูงเนิน ประกาศประมูลราคาเช่าห้อง/ล็อคตลาดเย็น จำนวน 2 ห้อง ของ ทต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2557 0-4441-9795 ต่อ 14  
2556-12-19 นม 0031/24377 ลว13ธค56 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง 0 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 0-4422-0898 หรือ www.cgd.go.th  
2556-12-18 นม 52002/10126 ลว18ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 18 รายการ ในวงเงิน 529,400 บาท ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-18 นม 52002/10113 ลว18ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 480,000 บาท ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-18 กษ 0810.06/93 ลว17ธค56 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน(ขุดบ่อ) จำนวน 2,400 บ่อ ของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 2 มกราคม 2557 0-4437-1659 หรือ www.ldd.go.th  
2556-12-18 คค 0623/พ.1/1376 ลว17ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0202 ตอนสี่แยกปักธงชัย-สี่แยกโชคชัย ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-18 คค 0623/พ.1/1370 ลว17ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0300 ตอนตลาดไทร-ลำพังชู ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-18 คค 0623/พ.1/1364 ลว17ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ตอน 5 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-18 คค 0623/พ.1/1358 ลว17ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอนโคกสวาย-แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ตอน 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-18 นม 0032.101.4/ว 31867 ลว17ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Monitor ติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-18 นม 0032.101.4/ว 31794 ลว17ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-18 นม 57702/955 ลว17ธค56 เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง D.B.S.T สายบ้านหนองน้ำใส-คลองแจ้ง ม.1 ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2556-12-18 ตผ 0044 นม/907 ลว16ธค56 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 - - 0-4424-2625 ต่อ 202, 204  
2556-12-17 นม 52402.7/ว 1591 ลว16ธค56 เทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อขยะ-โคกเห็ดไคล ของ ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ www.nmt.or.th/korat/mueangpak  
2556-12-17 นม 51008.9/215 ลว16ธค56 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 0 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4439-5043  
2556-12-17 กษ 0810.06/90 ลว16ธค56 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.5 บ.หนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 16-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4437-1659 หรือ www.ldd.go.th  
2556-12-17 นม 80702/ว 928 ลว16ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนลูกรัง ม.1 บ้านพังเทียม และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.18 บ.ยางสามต้น ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4438-1918  
2556-12-17 นม 77602/559 ลว16ธค56 เทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.บ้านคอนเมือง และ ศพด.บ้านหนองบัวโคก จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 0-4475-6278 หรือ www.taepalai.go.th  
2556-12-17 นม 52002/9982 ลว16ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี จำนวน 4 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-17 นม 52002/9970 ลว16ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-17 นม 52002/3370 ลว16ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสกัดไฮดรอลิก จำนวน 1 ชุด ของเทศบาลนครนครราชสีมา 7 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-17 นม 0032.101.4/ว 32500 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาไตเทียม Part A จำนวน 9,000 แกลลอน และน้ำยาไตเทียม Part B จำนวน 11,000 แกลลอน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-17 นม 0032.101.4/ว 32493 ลว13ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนนำหัวใจ Precutaneous sheath introducers จำนวน 1,500 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-17 นม 0032.101.4/ว 32492 ลว13ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก (Suction Tube) No. 6,8,10,12,14 จำนวน 819,500 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-17 นม 0032.101.4/ว 32499 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Hypochloride 5g. Powder จำนวน 30,000 ซอง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-17 นม 0032.101.4/ว 32359 ลว9ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซต์ EO GAS จำนวน 360 โหล ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 12-23 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-17 นม 0032.101.4/ว 32050 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อแนวดิ่งอาคารผู้ป่วยในตึก 8 ชั้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-16 นม 75802/ว 962 ลว9ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และลานเอนกประสงค์ คสล.รวม 6 โครงการ ของ อบต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2556-12-16 นม 0030/24119 ลว16ธค56 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 0-4495-8512 ต่อ 10,12 หรือ www.sso.go.th/nakhonratchasima  
2556-12-16 นม 0030/24117 ลว16ธค56 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง 0 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 0-4495-8512 ต่อ 10,12 หรือ www.sso.go.th/nakhonratchasima  
2556-12-16 นม 0030/24115 ลว16ธค56 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง 0 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 0-4495-8512 ต่อ 10,12 หรือ www.sso.go.th/nakhonratchasima  
2556-12-16 นม 0032.3.23/ว 88 ลว13ธค56 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบก๊าซทางการแพทย์ Oxygen pipeline จำนวน 1 ระบบ ของ ร.พ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 0-4447-5058, 0-4447-5073 และ 0-4448-5001-2  
2556-12-16 นม 0032.302/2949 ลว 13ธค56 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งต่อเติมระบบก๊าซทางการแพทย์ที่อาคารพักฟื้นหลังคลอดและอาคารผ่าตัด ของ ร.พ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556 0-4449-1161 ต่อ 137, 147 หรือ http://203.114.105.149  
2556-12-16 ตช 0029.514/5016 ลว13ธค56 กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจพร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง ของกองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง 4 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 0-4421-2039 หรือ www.immigration.go.th  
2556-12-16 นม 52502/ว 209 ลว13ธค56 เทศบาลตำบลกลางดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถ.เทศบาล 13 ซอย1/2 และระบบระบายน้ำ คสล.ถ.เทศบาล 17 ซ.1 ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 0-4432-2239 หรือ www.klangdongcity.go.th  
2556-12-16 นม 98802/1127 ลว13ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านใหญ่กกลาน ม.1 ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.boongkhilek.go.th  
2556-12-16 คค 0623/พ.1/1300 ลว13ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-16 คค 0623/พ.1/1294 ลว13ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอนโคกสวาย-แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ตอน 2 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-16 คค 0623/พ.1/1288 ลว 13ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-16 คค 0623/พ.1/1282 ลว13ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอนดอนขวาง-โพธิ์กลาง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-12-13 นม 0032.123/ว 32490 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยา 5% Human Albumin Injection 250 ml จำนวน 1,330 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 32354 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโลหะดามในโพรงกระดูกและสกรู จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 32350 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นฯ จำนวน 30 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 31795 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว(Syringe)ชนิด irrigate 50cc.จำนวน 5,700 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 31868 ลว9ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล 0 - - 0-4423-5145  
2556-12-13 สธ 0412.1/ว 470 ลว12ธค56 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 0 วันที่ 9-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-19 ธันวาคม 2556 0-4421-2900 ต่อ 114 หรือ www.dpck5.com  
2556-12-13 นม 73602/795 ลว12ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายดอนแร้ง-ดอนโก่ย ม.10 บ้านคูมะค่า ของ อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 08-8290-0947 หรือ www.kudjok.com  
2556-12-13 ศธ 0530.1(8)/ว4231 ลว11ธค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณแปลงสาธิตการเกษตร จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 0-4375-4322-40 ต่อ 1271, 0-4375-4044 www.msu.ac.th  
2556-12-13 นม 96202/ว 088 ลว11ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประกาศสอบราคาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 201-บ้านหนองไทร ของ อบต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 11-26 ธันวาคม 2556 0-4424-9655 หรือ www.nongsai.go.th  
2556-12-13 นม 80102/881 ลว11ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(ร.ร.วัดโชติการาม-บ้านสะแก) ม.9 บ้านพะไล ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 11-24 ธันวาคม 2556 08-9428-3600 และ 08-0154-1100 หรือ www.prasuk.go.th  
2556-12-13 กษ 0316.17/977 ลว 11ธค56 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำวัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-16 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4427-5611 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 32302 ลว11ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตฯ (Platelet Apheresis) จำนวน 1,000 set ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 32305 ลว11ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องการเต้นของหัวใจ จำนวน 2 รายการ รวม 250 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 32275 ลว11ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-13 นม 0032.101.4/ว 31792 ลว 9ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชทรัพย์ไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-12 นม 52002/9897 ลว12ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคลอรีนเหลว(แก๊สคลอรีน) ชนิดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 18 ท่อ พร้อมปะเก็นตะกั่ว G-120 จำนวน 54 อัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 ธันวาคม 2556 วันที่ 12-25 ธันวาคม 2556 0-4424-1500 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-12 คค 0623.1.1/3/2336 ลว 11ธค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 11-17 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-12-12 คค 0623.1.1/3/2335 ลว 11ธค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ-ดอนไผ่ ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 11-17 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-12-12 นม 73302/1102 ลว 11ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ประกาศประมูลจ้างขุดลอกกุดอ้อ-หนองหัวเสือ ม.10และขุดลอกคลองวังไผ่ ม.11ของ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-17 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 0-4496-3035 ต่อ 12  
2556-12-12 กษ 0308.33/370/2556 ลว11ธค56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูส่งน้ำ (จ้างเหมาเฉพาะดิน) โครงการอ่างฯลำสำลาย ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-12-12 - องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 11-26 ธันวาคม 2556 0-4433-5029  
2556-12-12 นม 81302/889 ลว11ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 51 รายการ ของ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-25 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2556-12-12 นม 52005/9861 ลว11ธค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว จำนวน 1,904,000 กิโลกรัม ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557 0-4424-1500 หรือ www.koratcity.net  
2556-12-12 นม 52662/ว 2469 ลว11ธค56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 ่วันที่ 11-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-12-12 นม 57101.2/ว 792 ลว9ธค56 เทศบาลตำบลสีดา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 288 รายการ ของ ทต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-20 ธันวาคม 2556 0-4430-3002 หรือ www.sidalocal.go.th  
2556-12-12 นม 0032.001.8/ว 2512 ลว12ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 12-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 12-24 ธันวาคม 2556 0-4430-5750 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-12-12 นม 0032.123/ว 32324 ลว 11ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-12 นม 0032.101.4/ว 32228 ลว9ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9-16 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-12 นม 0032.101.4/ว 32048 ลว9ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไต ขนาด 4.7 Fr, 6 Fr, 7 Fr (Ureteral Stent Soft-Flex) จำนวน 400 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-12 นม 0032.101.4/ว 32049 ลว9ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายนำเลือด Blood Tubing Set จำนวน 10,000 ชุด ของ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-12 นม 0032.101.4/ว 31272 ลว2ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคาร ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชทรัพย์ไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-12 ศธ 0530.1(8)/ว 4216 ลว9ธค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องครัวสโมสรบุคลากร จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 9-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-27 ธันวาคม 2556 0-4375-4333 ต่อ 1271 และ 0-4375-4044 www.msu.ac.th  
2556-12-12 ศธ 0530.20/ว 2078 ลว26พย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจวินิจฉัยส่องกล้องและรักษาหู คอ จมูก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-12-12 ศธ 0530.20/ว 2076 ลว26พย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-12-12 ศธ 0530.20/ว 2023 ลว26พย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-12-12 ศธ 0530.20/ว 2029 ลว26พย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 12 Lead พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-12-11 คค 0623/พ.1/1272 ลว9ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอนวังน้ำเขียว-ดอนขวาง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-11 คค 0623/พ.1/1266 ลว9ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอนนางรอง-หนองกี่ ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-11 คค 0623/พ.1/1260 ลว9ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านวัด-ประทายของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-12-11 คค 0623/พ.1/1254 ลว9ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอนนครราชสีมา-หนองกระทิง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-12-11 นม 92202/723 ลว9ธค56 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซ่อมถนนดินลูกรัง ขุดลอกสระและคลองน้ำ และอื่นๆ จำนวน 21 โครงการ ของ อบต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 0-4475-6295-6 หรือ www.bungprue.go.th  
2556-12-11 นม 85202/283 ลว9ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางจราจร คสล.จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-25 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-25 ธันวาคม 2556 0-4424-9541 หรือ www.nongwang.go.th  
2556-12-11 กษ 0316.11/245 ลว9ธค56 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ตามแบบ สชป.8-07203 จำนวน 1 งาน ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 0-4475-6379 ต่อ 105  
2556-12-11 กษ 1016.9/459 ลว9ธค56 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ ร้านทองคูณการค้า 0 - - 0-4437-9617 หรือ www.aopdt04.doae.go.th  
2556-12-11 นม 90202/ว 1195 ลว6ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.จำนวน 2 แห่ง ของ อบต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-25 ธันวาคม 2556 0-4475-6171-2 หรือ www.thajalung.go.th  
2556-12-11 นม 0032.101.4/ว 15118 ลว2ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 20 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 9-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-11 นม 0032.101.4/ว 31797 ลว6ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อหมู จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-11 นม 0032.101.4/ว 31453 ลว2ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-11 นม 0032.101.4/ว 31496 ลว2ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ 5 ชุดและสายสวนนำหลอดเลือด 350 เส้น จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-11 นม 0032.101.4/ว 31489 ลว2ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บี.เอ็ล. ฮั้ว 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-11 นม 0032.101.4/ว 31485 ลว2ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็มพีเอ็นเมดิแคร์, บจก.เมดโทรนิค(ประเทศไทย) และบจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-11 นม 0032.101.4/ว 31406 ลว2ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดนำสารละลายฯ จำนวน 300 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-11 นม 0032.101.4/ว 31272 ลว2ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 8,000ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-11 ศธ 0530.20/ว 2036 ลว26พย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานแบบติดกับที่ ชั้น 1-6 และ8 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-12-11 ศธ 0530.20/ว 2032 ลว26พย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเวทีห้องประชุมขนาด 120 ที่นั่ง อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-12-09 นม 52462/1348 ลว 6ธค56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.16 บ้านสามัคคี1, ม.18 บ้านหนองโสมงพัฒนา และก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.18 บ.หนองโสมงพัฒนา รวม 3 โครงการ ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-24 ธันวาคม 2556 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-12-09 นม 0032.101.4/ว 31549 ลว 4ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อชุดหัวใจ-ปอดเทียม จำนวน 350 ชุด และชุดดักจับฟองอากาศและกรองเลือด จำนวน 350 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4-16 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-09 กห 0482.65/7802 ลว29พย56 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อยา SUCRALFATE 1GM/5ML SUSPENSION 6,000 BOTTLE, ONDANSETRON 8MG/4ML INJ. 1,000 BOX, CEFTRIAXONE (IV) 1GM INJ 50,000 BOX รวม 3 รายการ ของ ร.พ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2556 0-4423-4404 และ 0-4423-4406 หรือ www.fsh.mi.th  
2556-12-09 ศธ 0530.18/ว 2656 ลว25พย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้ จำนวน 1 คัน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2556 0-4375-4353 ต่อ 2603 หรือ www.publichealth.msu.ac.th  
2556-12-06 นม 92002/715 ลว4ธค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกฝายและก่อสร้างถนน คสล.รวม 8 โครงการ ของ อบต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 4-19 ธันวาคม 2556 0-4475-6295-6 หรือ www.bungprue.go.th  
2556-12-06 นม 52662/2457 ลว6ธค56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อถังขยะขนาด200ลิตร จำนน 368 ใบ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-12-06 กษ 1016.9/449 ลว4ธค56 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯ จำนวน 45 รายการ ได้แก่ บจก.เค.พี.เจนเนอเรชั่น กรุ๊ป 0 - - 0-4437-9617 หรือ www.aopdt04.doae.go.th  
2556-12-06 คค 0623.7/1.3/2221 ลว5ธค56 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอนซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย 0 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 0-4421-2200 ต่อ 15  
2556-12-06 ศก 0032/ว 4034 ลว4ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อยา 70% Isophane Insulin+30%Regular Insulin 100 IU/ml inj จำนวน 8,500 ไวอัล ของ ร.พ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 4-15 ธันวาคม 2556 วันที่ 4-15 ธันวาคม 2556 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.khukhan.go.th  
2556-12-06 ทส 1413.5/2413 ลว3ธค56 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าสูงเนิน ประมาณ 2,560.98 ตัน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 - วันที่ 17 ธันวาคม 2556 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2556-12-06 นม 52752/1366 ลว3ธค56 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2556 ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 4-13 ธันวาคม 2556 0-4430-5345 ต่อ 2 หรือ www.kokkruad.com  
2556-12-06 ศธ 0530.1(8ป/ว 4042 ลว3ธค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บริวเวณคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 3-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 3-24 ธันวาคม 2556 0-4375-4333 ต่อ 1271 และ 0-4375-4044 www.msu.ac.th  
2556-12-06 นม 0032.101.4/ว 31492 ลว3ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง) 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 ว้นที่ 3-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-06 นม 0032.101.4/ว 31491 ลว3ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 ว้นที่ 3-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-06 นม 79102/423 ลว29พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศยกเลิกประมูลจ้างถนน คสล.ของ อบต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4427-6541 หรือ www.bankoh-korat.com  
2556-12-06 นม 98702/ว 503 ลว29พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสี่แยกดอนนา ม.6 ของ อบต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2556 0-4433-0433 หรือ www.obtbanmai.go.th  
2556-12-06 ทส 1413.5/2329 ลว25พย56 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายอะไหล่เก่า แบตเตอรี่เก่า และยางเก่าที่เสื่อมคุณภาพ จำนวน 5 รายการ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2556-12-04 นม 0032.001.8/ว 2478 ลว4ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นอาคารจ่ายกลาง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.กรีนเทคเทคโนโลยี 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-12-04 นม 0032.001.8/ว 2475 ลว4ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.โมโตกราฟ 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-12-04 นม 0032.001.8/ว 2473 ลว4ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.โมโตกราฟ 0 - - 0-4430-5000 ต่อ 602  
2556-12-04 กษ 1016.9/448 ลว3ธค56 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 30 รายการ ได้แก่ บจก.เค.พี.เจนเนอเรชั่นกรุ๊ป 0 - - 0-4437-9617 หรือ www.aopdt04.doae.go.th  
2556-12-04 กษ 0316.11/236 ลว3ธค56 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศประกวดราคาซื้อหินคลุกและอื่นๆ รวม 6 รายการ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-6 ธันวาคม 2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 0-4475-6379 ต่อ 105  
2556-12-04 คค 0623/พ.1/1203 ลว3ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 348 ตอนปะคำ-นางรอง ปริมาณงาน 1.350 กม. ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3-9 ธันวาคม 2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-12-04 คค 0623/พ.1/1197 ลว3ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2247 ตอนควบคุม 0200 ตอนป่าไผ่-ปากช่อง ปริมาณงาน 0.850 กม. ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3-9 ธันวาคม 2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-12-04 คค 0623/พ.1/1191 ลว3ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0300 ตอนตลาดไทร-ลำพังชู ปริมาณงาน 5.665 กม. ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3-9 ธันวาคม 2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-12-04 คค 0623/พ.1/1184,86 ลว3ธค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอนซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ปริมาณงาน 3.960 กม. ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 3-9 ธันวาคม 2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-12-04 นม 0032.101.4/ว 31303 ลว2ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular Screw ชนิดทั่วไป จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 2-13 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-04 นม 0032.101.4/ว 31158 ลว 2ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดและเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่ จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 2-19 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-04 นม 0032.101.4/ว 31146 ลว 2ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเฝือกปูน Slab จำนวน 540 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-04 กษ 0316.17/932 ลว2ธค56 สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1, 2 และอื่นๆ จำนวน 16 รายการ รวม 3 โครงการ ของโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-6 ธันวาคม 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 0-4427-5611 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2556-12-04 ทส 1412.5/1353 ลว28พย56 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ จำนวน 23 กอง รวม 2,442 ท่อน ณ สำนักงานสวนป่ามิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2556 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 0-3672-0045, 08-4329-1966, 08-4458-8025 หรือ 0-2282-3243 ต่อ 235  
2556-12-04 ศธ 0530.23/ว 1170 ลว26พย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง Study Room ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2556-12-03 นม 52462/1327 ลว2ธค56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเสริมดินและลงหินคลุก ม.3 บ้านช่องโค และปรับปรุงถนน ม.14 บ้านพุทราพัฒนา รวม 2 โครงการ ของ ทต.รังกาใหญ่ 0 วันที่ 2-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 2-18 ธันวาคม 2556 0-4420-0617 ต่อ 11  
2556-12-03 นม 0032.301/2316 ลว2ธค56 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-16 ธันวาคม 2556 วันที่ 2-16 ธันวาคม 2556 0-4422-8242-3 ต่อ 201  
2556-12-03 นม 0032.101.4/ว 31145 ลว2ธค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Blood Set จำนวน 86,400 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 2-18 ธันวาคม 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-02 คค 0623.7/1.3/2209 ลว29พย56 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอนซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ตอน3 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 0-4421-2200 ต่อ 15  
2556-12-02 คค 0623.7/1.3/2206 ลว29พย56 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอนซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ตอน 2 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 0 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 0-4421-2200 ต่อ 15  
2556-12-02 นม 0032.123/ว 31313 ลว28พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-02 นม 0032.123/ว 31312 ลว28พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยา Crizotinib250mg.Capsules จำนวน 600 เม็ด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-12-02 นม 99003/1043 ลว28พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ประกาศผลประมูลซื้อรถเทท้ายติดเครนพับไฮโดรลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ได้แก่ บจก.พรพิทักษ์ ซัพพลาย 0 - - 0-4475-6344  
2556-12-02 ตผ 0044 นม/876 ลว28พย56 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง(ครั้งที่ 2) จำนวน 4 รายการ ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 วันที่ 2-17 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 0-4424-2625 ต่อ 202, 204  
2556-12-02 ทส 1413.5/2351 ลว27พย56 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในการประมูลขายครุภัณฑ์เก่าชำรุด ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 - - 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2556-11-28 นม 52462/1291 ลว27พย56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศแก้ไขสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.13 บ.ตะปันตะวันออก ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-11-28 นม 74502/ ลว27พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1 บ้านโจดกระทิง- ม.9 บ้านหัวนาคำ ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 0-4495-6186  
2556-11-28 นม 52752/1285 ลว25พย56 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง ม.9 บ้านหนองเป็ดน้ำ และจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบเสากิ่ง ม.6 บ้านสระมโนรา ขอ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 0-4430-5345 ต่อ 2 หรือ www.kokkruad.com  
2556-11-27 นม 52662/2385 ลว27พย56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ตและบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-11-27 นม 76902/975 ลว26พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและบ่อพักจากบ้านนางอรุณ ม.6 และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ม.7 บ้านโตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 0-4433-2015 หรือ www.tanode.go.th  
2556-11-27 นม 73902/1198 ลว26พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 310 รายการ ของ อบต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 0-4433-9335-6 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2556-11-27 กษ 0316/512 ลว25พย56 สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 1 รายการ ของ สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 9 ธันวาคม 2556 0-4435-4390  
2556-11-27 นม 57302/1773 ลว25พย56 เทศบาลตำบลสูงเนิน ประกาศประมูลราคาเช่าแท่นตลาดเช้า ของ ทต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 0-4441-9397 ต่อ 14  
2556-11-27 นม 0032.101.4/30778 ลว25พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือด จำนวน 70 Pack ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-27 กษ 0308.33/273/2556 ลว25พย56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักประกันซอง ของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูส่งน้ำฝายปะคำ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 - - 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-11-27 นม 52352/ว 1281 ลว22พย56 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คันๆ ละ 2 วันพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2556 ของ ทต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 0-4438-7155 และ 0-4438-7141 หรือ wwwbanlueammuni.go.th  
2556-11-26 นม 80602/334 ลว25พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และติดตั้งวงจรปิด ของ อบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556 0-4449-1788 หรือ www.tambonplubpla.go.th  
2556-11-26 นม 71202/1125 ลว25พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ม.11 บ้านโบนันซ่า ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 0-4498-2521 หรือ www.khanongpra.go.th  
2556-11-26 นม 71202/1131 ลว 25พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ม.6 บ้านซับสวอง ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 0-4498-2521 หรือ www.khanongpra.go.th  
2556-11-26 - ลว25พย56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศแก้ไขหลักประกันซองงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างคุูส่งน้ำ จำนวน 265,700 บาท ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 - - -  
2556-11-26 นม 52462/1286 ลว29พย56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อ คสล.ม.13 และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.13, ม.19 รวม 3 โครงการ ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-11-26 คค 0623/พ.1/1170 ลว25พย56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-11-26 คค 0623/พ.1/1164 ลว25พย56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-11-26 คค 0623/พ.1/1158 ลว25พย56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 219 ตอน 0300 ตอนบุรีรัมย์-หนองบัวเจ้าป่า ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-11-26 คค 0623/พ.1/1152 ลว25พย56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอนซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ตอน 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-11-26 นม 0032.001.4/57 ลว25พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 3 ชั้น ที่ ร.พ.ปักธงชัย และก่อสร้างสะพานลอยทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกกับทางหลวงแผ่นดิน 206 พร้อมที่พักผู้โดยสาร ร.พ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 9 ธันวาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-11-26 นม 0032.101.4/ว 30862 ลว25พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-26 นม 0032.101.4/ว 30563 ลว25พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-26 นม 0032.101.4/ว 30652 ลว21พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างบริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอล ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-25 กษ 1016.9/427 ลว22พย56 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(มะละกอพันธุ์ดี) จำนวน 26 รายการ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 0-4437-9617 หรือ www.aopdt04.doae.go.th  
2556-11-25 กษ 1016.9/424 ลว22พย56 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(กล้วยพันธุ์ดี) จำนวน 45 รายการ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 0-4437-9617 หรือ www.aopdt04.doae.go.th  
2556-11-25 นม 84904/424 ลว22พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 97 รายการ ของ อบต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 0 - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 0-4475-6547 หรือ www.nongmanow.go.th  
2556-11-25 นม 1732/617 ลว22พย56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 55 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 0-4439-1176 หรือ www.korathealth.com  
2556-11-25 นม 0032.101.4/ว 30786 ลว22พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปรกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นเดี่ยวชนิดไม่ละลายที่ทำจากสาร Polypropylene จำนวน 7 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-25 ตผ 0044 นม/853 ลว22พย56 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง (ครั้งที่ 3) ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 0-4424-2625 ต่อ 202, 204  
2556-11-25 ตผ 0044 นม/847 ลว21พย56 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง เลขที่ 2/2557 ลว 28ตค56 ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 - - 0-4424-2625 ต่อ 202  
2556-11-25 นม 89904/614 ลว21พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสวนหมาก-พรมราช ม.8 ของ อบต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4444-0029 และ 0-4444-0140 หรือ www.koratdla.go.th และ www.abttoom.com  
2556-11-22 นม 0032.001.8/ว ลว 22พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิลฯ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2556 0-4430-5750 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-11-22 กษ 1016.9/414 ลว21พย56 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(กะเพรา โหระพา แมงลัก) จำนวน 30 รายการ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.นครราชสีมา (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 0-4437-9617 หรือ www.aopdt04.doae.go.th  
2556-11-22 กษ 0316.06/451 ลว21พย56 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์หอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 49 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขาม รวม 2 โครงการ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556 0-4435-4255-6 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2556-11-22 กษ 0308.33/248/2556 ลว12พย56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูส่งน้ำและอาคารประกอบ(เฉพาะงานดิน) โครงการห้วยตาจูและฝายปะคำ รวม 2 โครงการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-11-22 - ลว20พย56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถผสมคอนกรีต ขนาด 4 คิว (6ล้อ) ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 0 - - 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-11-22 นม 54603/951 ลว21พย56 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ ทต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 0-4475-6470 หรือ www.tayiumcity.go.th  
2556-11-22 สธ 0412.1/ว 438 ลว21พย56 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หจก.ซันไซน์ซัพพลาย และ หจก.ไทยถาวรเครื่องมือแพทย์ซัพพลาย 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114 หรือ www.dpck5.com  
2556-11-22 กษ 0613(ศวต)/688 ลว19พย56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝ ประกาศสอบราคาซื้อหญ้าแห้งคุณภาพดีอัดฟ่อน จำนวน 146,000 กิโลกรัม ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน 0 วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2556 0-4432-8577-8 และ www.dld.go.th/biotech4  
2556-11-22 กษ 0613ผศวต)/712 ลว18พย56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน 0 - - 0-4432-8577-8 และ www.dld.go.th/biotech4  
2556-11-22 สธ 0723/963 ลว6พย56 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2556 0-4421-2179  
2556-11-21 นม 98102/506 ลว21พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ บ้านโนนไม้แดงเหนือ ม.16 ของ อบต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 0-4432-1579  
2556-11-21 นม 52662/2339 ลว21พย56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตและบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย จำนวน 100 จุด ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-11-21 นม 79202/675 ลว20พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ ของ อบต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 ธันวาคม 2556 0-4497-0272 หรือ www.banprang.go.th  
2556-11-21 นม 76002/519 ลว19พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนรี ม.7, บ้านโนนนางาม ม.9 และบ้านโคกสะอาด ม.11 รวม 3 โครงการ ของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 0-4424-9170 หรือ www.dontanin.go.th  
2556-11-21 นม 0032.101.4/ว 30563 ลว19พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารผู้ป่วยนอก ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิสระนิยม 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-21 นม 0032.101.4/ว 30548 ลว19พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงห้องเก็บฟิล์มของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.นวกรวิศวกรรม 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-21 นม 030.11/4158 ลว18พย56 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอนผู้รับบริการ จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 0-4492-2666 ต่อ 14 หรือ www.banmetta.org  
2556-11-20 นม 0032.101.4/ว 30617 ลว 20พค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตัวรับสัญญาณภาพ Detector ของเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2556 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-20 นม 0032.101.4/ว 30455 ลว19พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้่อ Transfer bag 300 ml.จำนวน 20,000 Bag และใบมีดเครื่องตัดต่อสายโลหิตฯ จำนวน 11,760 Pcs.รวม 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-20 นม 75102/749 ลว19พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.1 บ้านป่าไผ่, ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.7 บ้านสายชนวน, ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ม.14 บ้านพรหมประดิษฐ์ และปรับปรุงอาคาร สนง.ของ อบต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 0-4424-9676  
2556-11-20 คค 0710/ว 7995 ลว18พย56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก สายทาง สร.4008-แยกทางหลวงหมายเลข 2371-บ้านหนองบัวตาคง อ.สังขะ,ศรีณรงค์,ปรางค์กู่ จ.สุรินทร์ 0 วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-11-20 คค 0710/ว 7995 ลว18พย56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก สายทาง ชย.4035-แยกทางหลวงหมายเลข 2180-แยกทางหลวงหมายเลข 2369 อ.เนินสง่า,พระทองคำ จ.ชัยภูมิ 0 วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-11-20 คค 0710/ว 7995 ลว18พย56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก สายทาง นม.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บ้านท่าช้าง-บ้านจักราช อ.หนองบุญมาก,เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-11-20 นม 0032.101.4/ว 30262 ลว15พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วกันน้ำ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-19 นม 0032.101.4/ว 30569 ลว19พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่มขนหนู 2 รายการ รวม 4,000 ผืน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2556 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-19 นม 0032.101.4/ว 30321 ลว18พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ HOMC Back Office จำนวน 1 โปรแกรม ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-19 นม 0032.123/ว.30523 ลว18พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-19 นม 85702/1453 ลว19พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ บ้านโนนตาสุก ม.3 ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 0-4492-3570 หรือ www.saomeaunwai.com  
2556-11-19 นม 81302/442 ลว18พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ของ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2556-11-19 นม 91802/ว 670 ลว18พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2,6,9 และถนนลูกรัง ม.4 รวม 4 โครงการ ของ อบต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 0-4475-6083  
2556-11-19 คค 0623/พ.1/1125 ลว18พย56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านวัด-คง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-11-19 คค 0623/พ.1/1119 ลว18พย56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอนวังน้ำเขียว-ดอนขวาง ตอน 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-11-19 คค 0623/พ.1/1113 ลว18พย56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอนดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 2 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-11-19 คค 0623/พ.1/1107 ลว18พย56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอนโคกสวาย-แขวงการทางนครราชสีมา 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-11-18 ทส 1114/1400 ลว15พย56 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2557 0 วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 0-4493-4531 หรือ www.zoothailand.org  
2556-11-18 ทส 1114/1399 ลว15พย56 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 182 ห้อง 0 วันที่ 15-28 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 9 ธันวาคม 2556 0-4493-4531 หรือ www.zoothailand.org  
2556-11-18 ศธ 0544/2680 ลว18พย56 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556 0-4400-9009- ต่อ 1583 หรือ www.nrru.ac.th  
2556-11-18 นม 76702/575 ลว15พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 132 รายการ ของ อบต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 2 ธันวาคม 2556 0-4438-9984  
2556-11-18 กษ 0316.14/794 ลว15พย56 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนยางฝายยางวังไม้โกลน ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 0-4424-9470  
2556-11-18 นม 52272/ว 114 ลว15พย56 เทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 7 ม.9 ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 0-4497-8076 ต่อ 14  
2556-11-18 นม 0032.101.4/ว 30318 ลว15พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(โลหะดามกระดูกและสกรูยึด) จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-18 นม 0032.101.4/ว 30271 ลว15พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบนารี กราฟิก 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-18 นม 0032.101.4/ว 30266 ลว15พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เวิล์ดเมดอีควิปเม้นท์ 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-18 นม 0032.101.4/30269 ลว14พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 270 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-18 กษ 0613(ศวต)/688 ลว13พย56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-28 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-28 พฤศจิกายน 2556 0-4432-8577-8 และ www.dld.go.th/biotech4  
2556-11-18 นม 80402/ว 1072 ลว 13พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของ ศพด. จำนวน 6 ศูนย์ ของ อบต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 14-27 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 14-27 พฤศจิกายน 2556 08-9285-9666  
2556-11-18 กบ 51001/054 ลว13พย56 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่น (ครั้งที่ 2) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 0 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 0-7560-0298 หรือ www.krabipao.go.th  
2556-11-18 ศธ 0530.18/ว 2574 ลว13พย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 13-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-29 พฤศจิกายน 2556 0-4375-4353 ต่อ 2603 หรือ www.publichealth.msu.ac.th  
2556-11-18 ศธ 0530.20/ว 1957 ลว13พย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำปราศจากไอออนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 14-28 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 14-28 พฤศจิกายน 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-11-15 นม 52662/2306 ลว15พย56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2556 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-11-15 ศธ 0544/3633 ลว14พย56 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (อาคาร 24) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 0-4400-9009 ต่อ 1582,1586 หรือ www.nrru.ac.th  
2556-11-15 นม 0032.101.4/ว 30006 ลว13พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อหมู ชนิดมีโครง จำนวน 30 ชิ้นของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-28 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-28 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-15 นม 0032.101.4/ว 30007 ลว13พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจแยกชนิดและปริมาณของ Hemoglobin จำนวน 30 Kit ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-25 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-15 นม 57402.4/1447 ลว11พย56 เทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนจิตรรื่นรมย์ ของ ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-25 พฤศจิกายน 2556 0-4444-7050 หรือ www.ss-muni.go.th  
2556-11-14 นม 77602/511 ลว13พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ประกาศประมูลขายครภัณฑ์ชำรุด(ทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ) จำนวน 87 รายการ ของ อบต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 0-4475-6278 หรือ www.taepalai.go.th  
2556-11-14 นม 0032.101.4/ว 30068 ลว13พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-14 นม 90104/546 ลว12พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบราคากลางวันสำหรับ ศพด.และจ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.1 บ.ทับสวาย ของ อบต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12-26 พฤศจิกายน 2556 0-4439-1374 หรือ www.koratdla.go.th  
2556-11-14 สธ 0704.04/938 ลว12พย56 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน,โรงจอดรถ และบริเวณหน้าอาคารอำนวยการ รวม 3 โครงการ ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2556 0-4421-2179  
2556-11-14 กษ 0308.33/241/2556 ลว12พย56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศประกวดราคาซื้อรถผสมคอนกรีตขนาด 4 คิว(6ล้อ) จำนวน 1 คัน และรถตักหน้าขุดหลัง ขนาด 60 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-11-13 นม 0032.001.8/ว 2281 ลว13พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการเป็นอาคารจ่ายกลาง จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2556 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-11-13 นม 79102/391 ลว12พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประกาศประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ รวม 11 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556 0-4427-6541 หรือ www.bankoh-korat.com  
2556-11-13 นม 60702/ว13 ลว12พย56 เทศบาลตำบลไพล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.อบต.ไพล และ ศพด.บ้านหนองแวง จำนวน 2 ศูนย์ ของ ทต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2556 0-4496-4722-3 หรือ www.plai.go.th  
2556-11-13 นม 77102/2798 ลว11พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง ได้แก่ บจก.ฐานเจ้าพระยา 0 - - 0-4497-2445 หรือ www.tuprang.go.th  
2556-11-13 นม 80402/ว 1058 ลว11พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ม.7 บ้านหัวโกรก ของ อบต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556 0-3634-2955 ต่อ 115 มือถือ 08-9285-9666  
2556-11-13 นม 0032.101.4/ว 29816 ลว11พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นฯ จำนวน 31 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-13 นม 0032.101.4/ว 29814 ลว11พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 5 ชุด และชุดอุปกรณ์สายสวนนำเข้าหลอดเลือดที่แขน จำนวน 350 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-13 ศธ 0530.1(8)/ว 3798 ลว8พย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อที่นอนฟองน้ำ จำนวน 1,000 อัน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 8-27 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 8-27 พฤศจิกายน 2556 0-4375-4333 ต่อ 1271 และ 0-4375-4044 www.msu.ac.th  
2556-11-12 นม 52662/2278 ลว12พย56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง และถังขยะ จำนวน 368 ใบ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-11-12 นม 52312/ว 1042 ลว11พย56 เทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านสระจระเข้ถึงบ่อขยะ ม.13 บ.สระจระเข้ ของ ทต.โนนไทย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2556 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2556-11-12 นม 80702/ว 819 ลว11พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.3,6,7,10,ถนนลาดยาง ม.13 และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน รวม 6 โครงการ ม.18 ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2556 0-4438-1918  
2556-11-12 นม 96704/ว 746 ลว7พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2556 ของ อบต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2556 0-4475-6534  
2556-11-12 นม 60202/145 ลว5พย56 เทศบาลตำบลกงรถ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซ่าเลือด ม.3-ม.5 บ้านโนนขี้ตุ่น และขุดลอกลำห้วยตะเคียนบ้านหัวทำนบพัฒนา ม.9 รวม 2 โครงการ ของ ทต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 0-4475-6514  
2556-11-12 นม 83602/1233 ลว11พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระประทีป ม.2 และบ้านสระประทุม ม.6 รวม 2 โครงการ ของ อบต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2556 0-4445-7107 หรือ www.soengsang.go.th  
2556-11-12 นม 0032.101.4/ว 28519 ลว28ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์จี้ทำลายวงจรไฟฟ้าฯ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิด (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-12 นม 0032.101.4/ว 28537 ลว29ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบทางเคมีสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 1,800 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-11 นม 52002/8863 ลว8พย56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบชนิดแขนยาวเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า และอื่นๆ จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 0-4423-4734 ต่อ 1417 หรือ www.koratcity.net  
2556-11-11 นม 0032.001.4/83 ลว8พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 โครงการที่ ร.พ.สีดา ร.พ.บัวลาย และ ร.พ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 8-21 พฤศจิกายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-11-11 นม 0032.302/2613 ลว8พย56 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสภาวะทารกในครรภ์และการบีบตัวของมดลูก จำนน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 8-18 พฤศจิกายน 2556 0-4449-1161 ต่อ 137, 147 หรือ http://203.114.105.149  
2556-11-11 นม 52052/ว 183 ลว7พย56 เทศบาลตำบลกลางดง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถ.เทศบล13 ซอย 1/2 และสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถ.เทศบาล 17 ซอย 1 จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-19 พฤศจิกายน 2556 0-4432-2239 หรือ www.klangdongcity.go.th  
2556-11-11 ศก 0032/ว3511 ลว6พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อ Oral RehydrationSalt (ORS) จำนวน 200,000 ซอง ของ ร.พ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2556 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.khukhan.go.th  
2556-11-08 กษ 0810/104 ลว7พย56 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,2,3,7 พร้อมขนส่ง จำนวน 146,000 ซอง ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 0-4437-1354 ต่อ 13 หรือ www.ldd.go.th  
2556-11-08 นม 98802/1034 ลว7พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.จำนวน 2 แห่ง ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2556 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.boongkhilek.go.th  
2556-11-08 นม 71502/1138 ลว7พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้น 1พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คันๆ ละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 28พ.ย.2556-2ธ.ค.2556 ของ อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2556 0-4433-5029  
2556-11-08 กษ 0308.33/231/2556 ลว7พย56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 นครราชสีมา 0 วันที่ 7-19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-19 พฤศจิกายน 2556 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-11-08 นม 90402/ว 1072 ลว7พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1,ม.5,ม.7,ม.9และ ม.10 รวม 7 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 0-4475-6452 และ 08-1470-2314, 08-9947-3051 หรือ www.thaang.com  
2556-11-08 นม 90402/ว 1077 ลว7พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านท่าอ่าง ม.3 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 และก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 รวม 3 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 0-4475-6452 และ 08-1470-2314, 08-9947-3051 หรือ www.thaang.com  
2556-11-08 นม 90402/ว 1082 ลว7พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น และป้ายที่ทำการอาคาร รวม 2 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 0-4475-6452 และ 08-1470-2314, 08-9947-3051 หรือ www.thaang.com  
2556-11-08 นม 76202/ว 622 ลว6พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทาง ของ อบต.ดอนใหญ่ ได้แก่ บจก.ช.มิตรยนต์ 1993 0 - - 0-4497-1743-4  
2556-11-07 นม 98602/1145 ลว7พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ของ อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2556 0-4475-6481 หรือ www.banrat.go.th  
2556-11-07 นม 58402/1680 ลว6พย56 เทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าห่ม ขนาด60x70นิ้ว น้ำหนักไม่น้อยกว่า 800กรัม จำนวน 3,747 ผืน ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2556 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2556-11-07 ศธ 0530.20/ว 1886 ลว5พย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจตา (Opthalmoscope) จำนวน 13 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-11-07 สธ 0412.1/ว 409 ลว5พย56 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิปลายกระบอกเครื่องพ่น จำนวน 4 ชุด และเครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละออง ULV ชนิดสะพาย จำนวน 3 เครื่อง ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 5-18 พฤศจิกายน 2556 0-4421-2900 ต่อ 114 หรือ www.dpck5.com  
2556-11-07 นม 0033(1)/3557 ลว5พย56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ประกาศขยายเวลายื่นซองสอบราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ปพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 31 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2556 0-4492-2625-6 ต่อ 107  
2556-11-07 ทส 1413.5/2193 ลว7พย56 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 7-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-25 พฤศจิกายน 2556 0-4424-2615 หรือ www.fio.co.th/จัดซื้อจัดจ้าง  
2556-11-07 ทส 1413.5/2136 ลว1พย56 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าด่านขุนทด จำนวนประมาณ 383.652 ตัน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 0-4424-2619 และ 0-2282-3243 หรือ www.fio.co.th  
2556-11-06 นม 8802/770 ลว5พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด. จำนวน 2 ศูนย์ ของ อบต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556 0-4475-6560 ต่อ 15 หรือ www.donmun.go.th  
2556-11-06 นม 74502/790 ลว5พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน คสล. และห้องน้ำ คสล. รวม 2 โครงการ ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2556 0-4495-6186  
2556-11-06 นม 52002/8784 ลว5พย56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2556 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-11-06 กษ 0605.09.09/ว353 ลว4พย56 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง ประกาศขายทอดตลาดโคพันธ์ุซาฮิวาล เพศผู้ จำนวน 46 ตัว ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 0-4431-3072  
2556-11-06 กษ 0316.11/295/2556 ลว4พย56 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ประกาศประกวดราคาจ้างงานระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำฝายวังหิน ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 0 วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 0-4444-7252 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2556-11-06 นม 52752/1221 ลว1พย56 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงหลังคาอาคาร, รั้ว คสล., ก่อสร้างอาคารรอรถผู้โดยสาร,ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา,ก่อสร้างป้าย สนง. รวม 5 โครงการ ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2556 0-4430-5345 ต่อ 2 หรือ www.kokkruad.com  
2556-11-06 นม 0032.101.4/ว 29374 ลว1พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคาร ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-06 นม 0032.101.4/ว 29101 ลว31ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นสำนักงานอาชีวเวชกรรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โยไทยการช่าง 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-05 นม 97702/ ลว5พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 63 รายการ ของ อบต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 0-4433-5245 หรือ www.kudjiklocal.go.th  
2556-11-05 นม 98802/1009 ลว4พย56 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.boongkhilek.go.th  
2556-11-05 คค 0623/พ.1/1081 ลว4พย56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอนหัวทะเล-โชคชัย ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 0-4424-2871 ต่อ 23, 27  
2556-11-05 ศธ 0586(กก)/3817 ลว4พย56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงโครงข่ายและระบบปรับอากาศในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2556-11-05 นม 0032.001.4/ว 39 ลว4พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม อำนวยการ เป็นอาคาร คสล.3ชั้น จำนวน 1 หลัง ที่ ร.พ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-11-05 นม 0032.123/ว 29347 ลว4พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-05 นม 0032.101.4/ว 29337 ลว4พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4-15 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4-15 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-04 ศธ 0544/3350 ลว4พย56 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม ดร.เศาวนิตฯพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 0-4400-9009 ต่อ 1582,1584 หรือ www.nrru.ac.th  
2556-11-04 นม 52005/8709 ลว1พย56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคลอรีนเหลวชนิดบรรจุท่อละ 1,000 ก.ก. จำนวน 15 ท่อ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2556 0-4424-1500 หรือ www.koratcity.net  
2556-11-04 นม 0032.123/ว 29160 ลว1พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยา Imipenem 500m.and Cilastatin 500 mg. จำนวนประมาณ 31,150 ขวด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-04 นม 0032.001.8/ว 2179 ลว31ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ระกาศผลจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดวงบรรฏการ เซอร์วิส 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-11-04 นม 0032.001.8/ว 2174 ลว31ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.ขอนแก่นเป็นหนึ่ง กรุ๊ป 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-11-04 นม 0032.001.8/ว 2172 ลว31ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-11-04 นม 0032.001.8/ว 2169 ลว31ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-11-04 นม 0032.101.4/ว 29108 ลว1พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อกล้องส่องตรวจปอดฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-04 นม 0032.101.4/ว 29013 ลว1พย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไอ.ที.เฮ้าส์ 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-04 นม 0032.101.4/ว 29005 ลว30ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-04 นม 0032.101.4/ว 28827 ลว30ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศและหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก ชั้่น 2 ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-04 ศธ 0530.1ผ8)/ว 3679 ลว30ตค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 0-4375-4322-40 ต่อ 1271, 0-4375-4044 www.msu.ac.th  
2556-11-03 นม 0032.302/285 ลว25ตค56 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลโชคชัย 0 วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 0-4449-1161 ต่อ 137, 147 หรือ http://203.114.105.149  
2556-11-03 นม 0032.101.4/ว 28325 ลว25ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-03 นม 0032.101.4/ว 28255 ลว25ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-03 นม 0032.123/ว28507 ลว25ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-03 นม 0032.301/ว 1679 ลว24ตค56 โรงพยาบาลห้วยแถลง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 0-4439-1177 และ 0-4430-1067-9 ต่อ 112, 113  
2556-11-03 ศธ 0530.20/ว1795 ลว 22 ตค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 24 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 24 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-11-01 สธ 0412.1/ว 405 ลว30ตค56 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.คลาริตัส, บจก.โตโยต้าไทยเย็น,บจก.เคซีดีซัพพลาย 0 - - 0-4421-2900 ต่อ 114 หรือ www.dpck5.com  
2556-11-01 นม 0032.101.4/ว 28910 ลว30ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 1,020 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-11-01 กษ 0613(ศวต)/634 ลว24ตค56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝ ประกาศสอบราคาซิื้อวัสดุการเกษตร(หญ้าแห้งอัดฟ่อน) จำนวน 146,000 กิโลกรัม ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน 0-4432-8577-8 และ www.dld.go.th/biotech4  
2556-10-31 นม 0032.124/ว 5318 ลว31ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4423-5614-5 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-31 นม 0032.124/ว 5317 ลว31ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย 0 - - 0-4423-5614-5 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-31 นม 0032.124/ว 5320 ลว31ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงผิวถนนและกั้นรั้วหอพัก นศ.แพทย์ จำนวน 1 งาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช 0 - - 0-4423-5614-5 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-31 นม 0032.124/ว 5319 ลว31ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย 0 - - 0-4429-5614-5 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-31 นม 0032.101.4/ว 28545 ลว30ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเฝือกปูน Slab สำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 540 ม้วน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-31 นม 0032.302/2517 ลว30ตค56 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2556 0-4449-1161 ต่อ 137, 147 หรือ http://203.114.105.149  
2556-10-31 นม 0032.3.23/ว40 ลว30ตค56 โรงพยาบาลโนนแดง ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลโนนแดง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 0-4447-5058, 0-4447-5073 และ 0-4448-5001-2  
2556-10-31 นม 77102/2678 ลว30ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประมูลจ้างให้เสนอราคา จำนวน 7 ราย และวัน เวลา สถานที่ ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 - วันที่ 25 ตุลาคม 2556 0-4497-2445 หรือ www.tuprang.go.th  
2556-10-31 ตผ 0044 นม/761 ลว30ตค56 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556 0-4424-2625 ต่อ 202, 204  
2556-10-31 นม 77102/2670 ลว30ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประมูลจ้าง และวันเวลาสถานที่เสนอราคา ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 - วันที่ 25 ตุลาคม 2556 0-4497-2445 หรือ www.tuprang.go.th  
2556-10-31 นม 0033(1)/3481 ลว29ตค56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 0-4492-2625-6  
2556-10-31 ศธ 0530.1(8)/ว 3642 ลว29ตค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 0-4375-4322-40 ต่อ 1271,1398 และ 0-4375-4044 www.msu.ac.th  
2556-10-31 นม 0032.101.4/ว 28292 ลว25ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารผู้ป่วยนอก ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-30 นม 0032.101.4/ว 28750 ลว29ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-30 นม 0032.101.4/ว 28748 ลว29ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์รองรับเลือดและสายรองรับฯ จำนวน 2 รายการ รวม 1,000 หน่วย ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-30 นม 0032.101.4/ว 28745 ลว29ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (แคลเซียมไฮดอกซีเอพาไตต์) จำนวน 2 รายการ รวม 30 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-30 นม 0032.101.4/ว 28744 ลว29ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดนำสารละลายฯ (Blood Cardioplegia Set) จำนวน 300 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-30 นม 0032.101.4/ว 28743 ลว29ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเจลทาหล่อลื่น จำนวน 80,000 ซอง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-30 นม 0032.101.4/ว 28742 ลว29ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายให้ออกซิเจนทางจมูกมีท่อแยก 2 ท่อ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 50,000 อัน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-30 นม 0032.101.4/ว 28757 ลว29ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการซื้อเครื่องเอกซเรย์ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-30 นม 0032.101.4/ว 28753 ลว29ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มาเคท์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-30 นม 0032.101.4/ว 28548 ลว29ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อ Shortwave diathermy จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-30 นม 52972/2601 ลว29ตค56 เทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล., วางท่อระบายน้ำ,ถนนหินคลุก และถนนลาดยาง รวม 20 โครงการ ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2556-10-30 นม 52572/806 ลว29ตค56 เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองเกตุ-มะค่างาม ม.4 จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2556 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2556-10-30 กษ 0316.17/820 ลว29ตค56 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายพร้อมอาคารประกอบ ฝายฮ่องนารายณ์ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 0-4427-5611 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2556-10-30 กษ 0316.17/807 ลว28ตค56 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 โครงการ ของโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 0 วันที่ 28-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 0-4427-5611 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2556-10-30 กษ 0316.06/252 ลว28ตค56 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิ ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 0 วันที่ 28-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 0-4475-6379 ต่อ 105  
2556-10-30 นม 52192/ว 109 ลว28ตค56 เทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 14 โครงการ ของ ทต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 0-4433-2190 ต่อ 22 หรือ www.donwaicity.go.th  
2556-10-29 นม 52662/2169 ลว 29ตค56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับออกกำลังกายในร่มพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด รวม 11 รายการ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-10-29 นม 52642/1633 ลว28ตค56 เทศบาลตำบลหมูสี ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรสายทางบ้านคลองดินดำ ม.8 ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2556-10-29 นม 0032.101.5/ว 12630 ลว11ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมฯ จำนวน 700 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-29 นม 0032.101.4/ว 26917 ลว7ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-29 นม 0032.101.4/ว 28349 ลว28ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อโลหะแผ่นดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก จำนวน 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอเทค เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-29 นม 0032.101.4/ว 28544 ลว28ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ขนาด 350 CC จำนวน 8,000 ถุง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 28 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-29 นม 0032.101.5/ว28695 ลว28ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล 0 - - 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-29 นม 0032.101.4/ว 28518 ลว28ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อไส้ตัวตัดต่อแบบตรง จำนวน 80 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 28 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-29 นม 0032.101.5/ว28541 ลว28ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเจาะเก็บส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน 270 Set ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-29 นม 0032.101.4/ว28538 ลว28ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดชนิดเอนไซม์ฯ จำนวน 100 pack ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 28 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-29 นม 98402/ว1141 ลว28ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ จำนวน 13 รายการ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4448-7975 หรือ www.nonyo.go.th  
2556-10-25 กษ 0316.06/435 ลว24ตค56 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 24-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 0-4435-4255-6 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2556-10-25 นม 98402/ว1120 ลว24ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล., รางระบายน้ำ คสล.,ไหล่ทาง คสล. และรั้ง คสล. รวม 10 โครงการ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 0-4448-7975 หรือ www.nonyo.go.th  
2556-10-25 นม 99003/961 ลว24ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ประกาศประมูลซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 0-4475-6344  
2556-10-25 นม 0032.302/2472 ลว24ตค56 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ตัว ของ ร.พ.โชคชัย จ.นครราชสีมา และยกเลิกรายการเดิมเมื่อวันที่22ตค56 0 วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 0-4449-1161 ต่อ 137, 147 หรือ http://203.114.105.149  
2556-10-25 นม 73904/1048 ลว24ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.จำนวน 2 ศูนย์ ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 0-4433-9335-6 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2556-10-25 นม 0032.101.4/ว 26236 ลว24ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular screw ชนิดพิเศษ จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-25 นม 0032.101.4/ว 27955 ลว24ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงกันน้ำ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24-30 ตุลาคม 2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-25 นม 0032.001.4/23 ลว24ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator จำนวน 12 เครื่อง และเครื่อง Infusion Pump จำนวน 55 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 24-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 301 หรือ www.korathealth.com  
2556-10-24 ตผ 0044 นม/740 ลว22ตค56 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 - - 0-4424-2625 ต่อ 202, 204  
2556-10-24 ตผ 0044 นม/737 ลว2ตค56 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 - - 0-4424-2625 ต่อ 202, 204  
2556-10-24 นม 0032.302/2457 ลว22ตค56 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ตัว ของ ร.พ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 22 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 0-4449-1161 ต่อ 137, 147 หรือ http://203.114.105.149  
2556-10-24 นม 52212/ว765 ลว22ตค56 เทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศเปลี่ยนวันรับเอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 14-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 14-24 ตุลาคม 2556 0-4438-9403 ต่อ 5  
2556-10-24 พม 5108/ปม/14455 ลว 21ตค56 การเคหะแห่งชาติ ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ของการเคหะแห่งชาติ 0 - - 0-2351-6144 และ 0-2351-6038 หรือ www.nha.co.th  
2556-10-24 ศธ 0530.20/ว1782 ลว21ตค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำปราศจากไอออนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-10-22 นม 0032.001.4/73 ลว21ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง, Infusion Pump จำนวน 9 เครื่อง และ EKG Monitor จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 21-31 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-10-22 นม 0032.001.4/73 ลว21ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง, Infusion Pump จำนวน 10 เครื่อง,EKG Monitor จำนวน 2 เครื่อง และ Syring Pump จำนวน 4 เครื่อง สำหรับ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 21-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 21-31 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-10-22 นม 81302/775 ลว21ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด. ของ อบต.เมืองคง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 22 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2556-10-22 กษ 0316.06/424 ลว21ตค56 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินชนิดต่างๆ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 21-25 ตุลาคม 2556 วันที่ 31 ตุลาคม 2556 0-4435-4255-6 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2556-10-22 นม 0032.101.4/ว 27873 ลว17ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมห้องประชุมถนอมสิงห์ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 17 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-21 ตช 0018(นม).13/9537 ลว18ตค56 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชน จำวน 775 ชุด ของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 0-4424-4297 หรือ www.nmpp.go.th  
2556-10-21 นม 52162/1100 ลว18ตค56 เทศบาลตำบลชุมพวง ปะรกาศประมูลเช่าแผงลอยตลาดเทศบาล ของ ทต.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 0-4447-7290 ต่อ 106  
2556-10-21 นม 98402/ว116 ลว18ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 13 รายการ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 0-4448-7975  
2556-10-21 นม 98402/ว115 ลว18ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านประดู่ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 0-4448-7975  
2556-10-21 นม 52236/2303 ลว18ตค56 เทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 0-4491-7072  
2556-10-21 กห 0482.61/6206 ลว18ตค56 มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2557 ของมณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-22 ตุลาคม 2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556 0-4425-5530 ต่อ 22541-2 หรือ www.mtb21.org  
2556-10-21 นม 0032.001.4/60 ลว18ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 4 เครื่อง, เครื่องปั่น Hematocrit จำนวน 4 เครื่อง และรถช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 3 อัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-10-21 นม 0032.001.4/47 ลว18ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อท่อออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน 19 ชุด, เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด จำนวน 13 เครื่อง และเปลเคลื่อนผู้ป่วย จำนวน 14 อัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-10-21 นม 0032.001.4/34 ลว18ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 4 เครื่อง, Spinal board with head immobilizer จำนวน 16 ชุด และโคมไฟผ่าตัด จำนวน 6 อัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-10-21 นม 52192/ว106 ลว17ตค56 เทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน4ล้อ จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด6ล้อ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกเทท้ายติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ ทต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 0-4433-2190 ต่อ 22 หรือ www.donwaicity.go.th  
2556-10-18 กค 0413.1/1036 ลว17ตค56 สำนักงานคลังเขต 3 ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของสำนักงานคลังเขต 3 0 วันที่ 16-25 ตุลาคม 2556 วันที่ 16-25 ตุลาคม 2556 0-4424-3010 หรือ http://klang.cgd.go.th/zone3  
2556-10-18 นม 80602/290 ลว 17ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโค้งยาง ม.4 และ ศพด.บ้านท่าตะเคียน ม.13 รวม 2 โครงการ ของ อบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 17-29 ตุลาคม 2556 0-4449-1788  
2556-10-18 นม 0032.101.4/ว 27730 ลว15ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรม Back-Office จำนวน 1 โปรแกรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 16-29 ตุลาคม 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-18 นม 0032.101.4/ว 27748 ลว15ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 536,000 ก.ก.ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเท็มส์ 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-18 นม 0032.101.4/ว 27621 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช 0 - - 0-4423-5249  
2556-10-18 กษ 0224.นม(1ป/ว1306 ลว8ตค56 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราช ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา 0 วันที่ 8-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 8-21 ตุลาคม 2556 0-4425-3633, 0-4425-3206  
2556-10-17 นม 52006/8344 ลว17ตค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด รวม 14 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 0-4423-4763 หรือ www.koratcity.net  
2556-10-17 นม 52006/8347 ลว17ตค เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รวม 13 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 0-4423-4763 และ 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-10-17 นม 0032.001.8/ว2100 ลว17ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่อง Radient warmer จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.เตียวฮงสีลม 0 - - 0-4439-5000  
2556-10-17 นม 52666.1/2094 ลว17ตค56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ของ ศพด.จำนวน 130คน/100วัน ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 17-28 ตุลาคม 2556 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-10-17 นม 71404/798 ลว16ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2556 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2556-10-17 นม 0032.123/ว.27747 ลว15ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-17 ตผ 0044 นม/716 ลว15ตค56 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้่างของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 - - 0-4424-2625 ต่อ 202  
2556-10-17 นม 73302/917 ลว15ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทาง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4496-3035  
2556-10-17 สธ 0704.04/869 ลว14ตค56 ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 4 นครราชสี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงหลังคาอาคารตรวจซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 โครงการ 0 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 0-4421-2179  
2556-10-17 นม 0032.3/ว 2336 ลว10ตค56 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 14 รายการ ของโรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 0-4428-6713 ต่อ 101, 149 หรือ http://province.moph.go.th/nakhonratchasima  
2556-10-17 นม 52742/ว 733 ลว10ตค56 เทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมที่พักและที่จอดรถ ศูนย์ ปภ.จำนวน 1 หลัง ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2556-10-16 นม 0032.001.8/ว 2091 ลว16ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 16-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 16-28 ตุลาคม 2556 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-10-16 นม 85702/1286 ลว 16ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ศพด.ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-25 ตุลาคม 2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 0-4429-3006 หรือ www.saomeaunwai.go.th  
2556-10-16 นม 52026/2120 ลว15ตค56 เทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ร.ร.เทศบาล1 (บ้านหนองสาหร่าย) จำนวน 879 คน 0 วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556 0-4427-9649  
2556-10-16 นม 90402/ว 999 ลว15ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556 0-4475-6452 และ 08-1470-2314, 08-9947-3051 หรือ www.thaang.com  
2556-10-16 นม 0032.001.4/4 ลว15ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น จำนวน 2 โครงการ ของ รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา และ รพ.สต.สารภี 0 วันที่ 15-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-10-16 นม 0032.101.4/ว 27125 ลว11ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมระบบงาน จำนวน 2 โปรแกรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-29 ตุลาคม 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-16 นม 0032.101.4/ว 27054 ลว11ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-16 นม 0032.101.4/ว 26924 ลว11ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิสเมด 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-16 นม 99005/911 ลว15ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ของ อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556 0-4457-6344  
2556-10-16 นม 52442/ว1284 ลว15ตค56 เทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะภูมิทัศน์รอบอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของ ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 16-29 ตุลาคม 2556 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ www.nmt.or.th/korat/mueangpak  
2556-10-16 นม 52642/1534 ลว15ตค56 เทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้ ศพด. ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2556-10-16 นม 52642/1536 ลว15ตค56 เทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กสำหรับ ศพด.หมูสี ของ อบต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2556-10-16 นม 76002/412 ลว14ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านทองหลางน้อย ของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 14-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 14-29 ตุลาคม 2556 0-4424-9170 หรือ www.dontanin.go.th  
2556-10-15 นม 0032.124/ว 5051 ลว15ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมโครงราวม่านสถานีสอบ OSCE อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 3 ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โชว์วี่เฮาส์ 0 - - 0-4423-5614-5 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-15 นม 99502/990 ลว14ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด. ของ อบต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 14-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 14-28 ตุลาคม 2556 0-4424-9357  
2556-10-15 นม 52212/ว 750 ลว14ตค56 เทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด. ของ ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 14-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 14-24 ตุลาคม 2556 0-4438-9403 ต่อ 102  
2556-10-15 นม 96704/677 ลว11ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 68,976 ถุง และ นมกล่อง จำนวน 27,729 กล่อง ของ อบต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-28 ตุลาคม 2556 0-4475-6534  
2556-10-15 ศก 0032/ว3190 ลว1ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกขนาด 2 ตัน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ ร.พ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 11-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 22 ตุลาคม 2556 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.khukhan.go.th  
2556-10-15 นม 52742/ว 733 ลว10ตค56 เทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมที่พักและที่จอดรถ ศูนย์ ปภ.จำนวน 1 หลัง ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2556-10-15 นม 77004/717 ลว10ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านเหมสูง, ศพด.บ้านหนองบัวตะแบง และ ศพด.บ้านตูม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 0-4499-9989 และ 08-4339-6168 หรือ www.tonglang.go.th  
2556-10-15 นม 52542.1/1308 ลว9ตค56 เทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 0-4444-7050 หรือ www.ss-muni.go.th  
2556-10-11 นม 0032.001.8/ว 2058 ลว11ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 11-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-24 ตุลาคม 2556 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-10-11 นม 52072/ว 66 ลว10ตค56 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลาดยางเคปซีล ม.2 บ้านหนองคู ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 10-21 ตุลาคม 2556 0-4439-7162 ต่อ 14 หรือ www.khamtalayso.go.th  
2556-10-11 นม 82002/825 ลว10ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติม ศพด.ของ อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 0-4438-4139 หรือ www.lamkhohong.go.th  
2556-10-11 นม 72102/629 ลว10ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4-ม.23, ม.8-ม.14, ม.9-ม.1-ม.18 และ ม.17-ม.9 รวม 4 โครงการ ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-18 ตุลาคม 2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556 0-4476-0412 หรือ www.wangkata.go.th  
2556-10-11 นม 52402/1160 ลว10ตค56 เทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.พิมาย ของ ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 0-4447-1121 ต่อ 14 www.phimailocal.go.th  
2556-10-11 นม 52402/1157 ลว10ตค56 เทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสระแก้ว และถนนวนปรางค์ ของ ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 0-4447-1121 ต่อ 14 www.phimailocal.go.th  
2556-10-10 นม 0032.301/3499 ลว9ตค56 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตและรั้วตาข่ายที่ สอ.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-18 ตุลาคม 2556 วันที่ 8-18 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-10-10 นม 0032.101.4/ว 27048 ลว8ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซ่อมเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-10 นม 0032.101.4/ว 26583 ลว7 ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างติดตั้งเหล็กดัดและปรับปรุงบ้านพักฯ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ณรงเกียรติการก่อสร้าง 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-10 นม 0032.101.4/ว 26481 ลว7ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนภายในศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ณรงเกียรติการก่อสร้าง 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-10 สธ 0915.01/2167 ลว7ตค56 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกฯ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 250 ชุด ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ http://hp5anamai.moph.go.th  
2556-10-09 นม 52002/8072 ลว9ตค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ หมุนได้รอบ จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9-18 ตุลาคม 2556 วันที่ 28 ตุลาคม 2556 0-4423-4734 ต่อ 1417 หรือ www.koratcity.net  
2556-10-09 ตผ 0044 นม/682 ลว7ตค56 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 วันที่ 7-18 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-18 ตุลาคม 2556 0-4424-2625 ต่อ 202, 204  
2556-10-09 ตผ 0044 นม/682 ลว7ตค56 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 0 วันที่ 7-18 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-18 ตุลาคม 2556 0-4424-2625 ต่อ 202, 204  
2556-10-09 นม 0032.001.8/ว2039 ลว9ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 9-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 9-21 ตุลาคม 2556 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-10-09 นม 0032.101.4/ว 26289 ลว8ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 8-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 8-21 ตุลาคม 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-09 นม 0032.101.4/ว 26479 ลว4ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บฟิล์ม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 4 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-09 นม 0032.101.4/ว 26533 ลว3ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อโลหะดามกระดูกและสกรู ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-09 นม 0032.101.4/ว26375 ลว2ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อาข้อเข่าเทียมฯ จำนวน 40ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-09 นม 0032.101.4/ว26498 ลว30กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูง จำนวน 1 เครื่องของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-09 นม 0032.101.4/ว 25909 ลว6กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มารุ่งโรจน์ 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-09 นม 0032.101.4/ว26023 ลว26กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหลอดเอกซเรย์ จำนวน 1 หลอด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-09 นม 0032.101.4/ว 25706 ลว24กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อบอลลูนขยายหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-08 นม 52002/8023 ลว8ตค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน) จำนวน 4 เครื่อง ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556 0-4423-4738 ต่อ 1416 หรือ www.koratcity.net  
2556-10-08 นม 52002/8016 ลว8ตค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ประชุม) จำนวน 150 ตัว ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556 0-4423-4738 ต่อ 1416 หรือ www.koratcity.net  
2556-10-08 นม 52002/8010 ลว8ตค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก แบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556 0-4423-4738 ต่อ 1416 หรือ www.koratcity.net  
2556-10-08 นม 0032.001.4/26 ลว7ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-10-08 นม 0032.001.4/17 ลว7ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่องสำหรับ รพ.สีคิ้ว 0 วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-10-08 นม 0032.001.4/1 ลว7ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ รวม 7 โครงการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-21 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-10-08 นม 77102/2436 ลว7ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และมาตรวัดน้ำ รวม 8 รายการ ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-21 ตุลาคม 2556 0-4497-2445 หรือ www.tuprang.go.th  
2556-10-08 นม 77102/2424 ลว7ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้่างถนนลาดยาง ม.16 บ้านโคกเพชร และ ม.20 บ้านมาบาลาน รวม 2 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 25 ตุลาคม 2556 0-4497-2445 หรือ www.tuprang.go.th  
2556-10-08 นม 0012(2)/ว037 ลว7ตค56 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 7-10 ตุลาคม 2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556 0-4437-1663 หรือ www.dltkorat.go.th  
2556-10-08 สธ 0412.1/ว386 ลว4ตค56 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ และซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 0-4421-2900 ต่อ 114 หรือ www.dpck5.com  
2556-10-07 คค 0710/ว 7015 ลว4ตค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง สร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บ้านอายอง(ตอน1-2,ตอน4),สายทาง สร.012 ถ.เชิงลาดคอสะพานแม่น้ำมูล-บ้านบางบ่อภิรมณย์ จ.สุรินทร์ 0 วันที่ 3-8 ตุลาคม 2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-10-07 คค 0710/ว 7015 ลว4ตค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง สร.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2334-บ้านหนองดุม,สายทาง สร.6052 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงบ้านแกน้อย จ.สุรินทร์ 0 วันที่ 3-8 ตุลาคม 2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-10-07 นม 83602/1193-4 ลว4ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ม.14 บ้านไผ่สามัคคี ของ อบต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 0-4445-7107 หรือ www.soengsang.go.th  
2556-10-07 นม 85301/871 ลว4ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 38 รายการ ของ อบต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 18 ตุลาคม 2556 0-4497-3037 ต่อ 14 หรือ www.nongsruang.go.th  
2556-10-07 นม 76202/557 ลว4ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายสุขาภิบาลเมืองคง-บ้านดอนใหญ่ ม.1 (ช่วงที่ 3) ของ อบต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-15 ตุลาคม 2556 วันที่ 24 ตุลาคม 2556 0-4497-1743 และ 08-1878-3588 หรือ www.donyai-khong.go.th  
2556-10-07 นม 52464/ว 2186 ลว4ตค56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนิคมพัฒนาสามัคคี จำนวน 210 วัน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 0-4420-0617 ต่อ 14 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-10-07 นม 52464/ว 2185 ลว4ตค56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตะปัน-รังกา จำนวน 210 วัน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 0-4420-0617 ต่อ 14 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-10-07 นม 52464/ว 2184 ลว4ตค56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านฉกาจช่องโค จำนวน 210 วัน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-10-07 นม 52464/ว 2183 ลว4ตค56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพุทรา จำนวน 210 วัน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 0-4420-0617 ต่อ 14 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-10-07 นม 0032.101.4/ว 26375 ลว4ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 4-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-28 ตุลาคม 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-07 นม 0032.101.4/ว 26534 ลว3ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-07 นม 0027.101.4/ว 26380 ลว3ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จี้ทำลายวงจรไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 2 รายการ รวม 120 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-9 ตุลาคม 2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-07 ศก 0032.301/ว 1552 ลว3ตค56 โรงพยาบาลขุขันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.2ชั้น เป็นอาคารผู้ป่วย จำนวน 60 เตียง ของ โรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 3-10 ตุลาคม 2556 วันที่ 16 ตุลาคม 2556 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.khukhan.go.th  
2556-10-07 กบ 51001/42 ลว2ตค56 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศประมูลเงินอาการเก็บรังนกอีแอ่น จำนวน 60 เกาะ ในเขตจังหวัดกระบี่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 0 วันที่ 14-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 0-7560-0298 หรือ www.krabipao.go.th  
2556-10-04 นม 0032.001.8/ว 2015 ลว4ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 4-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-16 ตุลาคม 2556 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-10-04 นม 0032.124/ว 4910 ลว4ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรค จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิเทค 0 - - 0-4423-5614-5 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-04 นม 0032.101.4/ว 26372 ลว3ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-30 ตุลาคม 2556 วันที่ 3-30 ตุลาคม 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-04 นม 0032.101.4/ว 26304 ลว3ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออุปกรณ์สัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ชุดของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-04 นม 0032.101.4/ว 26301 ลว3ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 3-16 ตุลาคม 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-04 นม 0032.101.4/ว 26285 ลว3ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันฯ จำนวน 1 เครื่องของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 3-17 ตุลาคม 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-04 นม 0032.101.4/ว 26278 ลว2ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เจ.เอฟ.แอดวาน เมด 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-04 นม 0032.101.4/ว 26269 ลว3ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหัวตรวจเครื่องอัลตร้าซาวด์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-04 นม 76002/446 ลว2ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1 บ้านทองหลางน้อย ม.3 บ้านน้ำบ่า และบ้านกู่ ม.4 รวม 3 โครงการของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-16 ตุลาคม 2556 0-4424-9170  
2556-10-03 นม 0030/12695 ลว3ตค56 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 3-10 ตุลาคม 2556 วันที่ 16 ตุลาคม 2556 0-4495-8512 ต่อ 10,12 หรือ www.sso.go.th/nakhonratchasima  
2556-10-03 นม 52045/ว 2434 ลว2ตค56 เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.เทศบาลเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556 0-4498-6043 ต่อ 51 หรือ www.sikhiucity.go.th  
2556-10-03 นม 98902/555 ลว2ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีล ม.3บ้านโค้งเจริญ-ม.6บ้านมาบกราด รวม 2 โครงการ ของ อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 3-16 ตุลาคม 2556 0-4424-9490 และ 08-6939-8038 หรือ www.mabkrad.go.th  
2556-10-03 นม 0032.123/ว 26548 ลว2ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-10 ตุลาคม 2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-03 นม 0032.101.4/ว 26097 ลวง2ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-14 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-14 ตุลาคม 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-03 นม 0032.101.4/ว 26095 ลว2ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-03 นม 0032.101.4/ว 12220 ลว30กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นสำนักงานอาชีวเวชกรรมของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กันยายน - 15 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน - 15 ตุลาคม 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-03 ศก 0032/19610 ลว30กย56 โรงพยาบาลขุขันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ของโรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.khukhan.go.th  
2556-10-02 นม 0032.101.4/ว 26395 ลว1ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศจำหน่วยเศษอาหาร จำนวนประมาณ 300 ก.ก./วันของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-02 นม 0032.101.4/ว 26020 ลว26กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเฝือกปูนสำเร็จรูป จำนวน 500 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-02 นม 0032.001.8/ว 1999 ลว2ตค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 2-14 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-14 ตุลาคม 2556 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-10-02 นม 88904/463 ลว1ตค56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ดอนยาว ของ อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556 0-4497-7237 หรือ www.donyaoyai.go.th  
2556-10-02 นม 0032.301/ว 1497 ลว 1ตค56 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.ประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 1-16 ตุลาคม 2556 0-4448-9011-13 ต่อ 103 หรือ www.prathaihos.com  
2556-10-02 นม 52072/ว 64 ลว1ตค56 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-10 ตุลาคม 2556 วันที่ 1-10 ตุลาคม 2556 0-4439-7162 ต่อ 14 หรือ www.khamtalayso.go.th  
2556-10-02 นม 0032.301/1469 ลว30กย56 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556 0-4475-6404 ต่อ 101, 333  
2556-10-02 นม 52592/ว752 ลว30กย56 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาฯ จำนวน 131 รายการ ของ ทต.หนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2556 0-4449-5268  
2556-10-02 ศธ 0530.20/ว 1685 ลว30กย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานแบบติดกับที่ ชั้น 1-6 และ 8 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-10-02 ศธ 0530.20/ว 1637 ลว25กย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อลิฟท์ขนส่งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-10-02 ศธ 0530.20/ว1640 ลว25กย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์พื้นฐานพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-10-01 นม 0032.101.4/26102 ลว30กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อกล้องส่องโพรงจมูกและคอฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-01 นม 0032.101.4/26098 ลว30กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-10-01 นม 0032.101.4/ว 26088 ลว10กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหน้าจอเครื่อง LABP จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มาเคท์(ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-30 นม 0032.001.4/305 ลว27กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สสอ.,อาคารโรงรถ,บ้านพักข้าราชการ,ถนน คสล.และอื่นๆ รวม 4 โครงการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 301 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-30 ศธ 0586(กก)/3184 ลว27กย56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ 0 วันที่ 27 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556 0-4427-1315 หรือ www.rmuti.ac.th  
2556-09-27 นม 52662/1985 ลว27กย56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.,ก่อสร้างถนน คสล.และ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ รวม 4 โครงการ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556 วันที่ 27 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-09-27 นม 52192/ว 90 ลว 25กย56 เทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.2,4,5,6,7 ซ่อมถนนหินคลุก ม.4 ซ่อมถนนดินและเสริมผิวลูกรัง ม.5 ก่อสร้างลานคอนกรีตและรางระบายน้ำ รวม 8 โครงการ ของ ทต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 0-4433-2190 ต่อ 22 หรือ www.donwaicity.go.th  
2556-09-27 นม 0032.101.4/ว 25701 ลว25กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนวัดป่าสาลวัน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-26 นม 52207.1/64 ลว24กย56 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 0-4433-8048 หรือ www.dankwiancity.go.th  
2556-09-26 สธ 0615.01/2060 ลว25กย56 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1เครื่อง และชุดน้ำยาตรวจโรคธาลัสซีเมีย จำนวน 10,000 ชุด ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556 วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ http://hp5anamai.moph.go.th  
2556-09-26 ตผ 0044 นม/638 ลว24กย56 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV รอบบริเวณสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 เลขที่ 258 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 วันที่ 23 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 0-4424-2625 ต่อ 202, 204  
2556-09-25 นม 0032.101.4/ว 25331 ลว 24กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออริเคียว 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-25 นม 0032.101.4/ว 25048 ลว24กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องช่วยแรงดันหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-25 นม 0032.101.4/ว 22568 ลว22กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 350 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เจ เอส วิชั่น 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-25 นม 0032.101.4/ว 25334 ลว20กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 20-30 กันยายน 2556 วันที่ 20 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-25 นม 0032.101.4/ว 25285 ลว 20กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNAจำนวน 1,680 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-25 นม 0032.101.4/ว 24638 ลว12กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวฌัน 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-25 นม 0032.101.4/ว 24583 ลว12กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-25 นม 0032.101.4/ว 24581 ลว12กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 65 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-25 นม 0032.101.4/ว 24423 ลว11กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-25 นม 0032.101.4/ว 23905 ลว10กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์(Spinal Needle Disposable No.20,22,25,27) จำนวน 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-25 กห 0482.1/3207 ลว24กย56 กองพลทหารราบที่ 3 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน รวม 156 รายการ ของกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25-27 กันยายน 2556 วันที่ 1 ตุลาคม 2556 0-4425-5530 ต่อ 22342 และ 0-4424-2035 ต่อ 124  
2556-09-25 กห 0482.1/3206 ลว24กย56 กองพลทหารราบที่ 3 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน รวม 185 รายการ ของกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25-27 กันยายน 2556 วันที่ 1 ตุลาคม 2556 0-4425-5530 ต่อ 22342 และ 0-4424-2035 ต่อ 124  
2556-09-25 พม 5108/ปม/13149 ลว23กย56 การเคหะแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ รวม 600 หน่วยของ การเคหะแห่งชาติ จ.นครราชสีมา(ปากช่อง 2) 0 วันที่ 23-27 กันยายน 2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 0-2351-6144, 0-2351-7075 และ 0-2944-6860-3 หรือ www.nha.co.th  
2556-09-25 นม 76202/ว528 ลว23กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ดอนใหญ่ ได้แก่ บจก.ทรัพย์รุ่งโรจน์ซัพพลาย 0 - - 0-4497-1743 และ 08-1878-3588 หรือ www.donyai-khong.go.th  
2556-09-25 ศธ 0530.20/ว 1604 ลว20กย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ขนาด 1 เตียง จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556 วันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-09-25 ศธ 0530.1(8)/ว.1382 ลว20กย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องครัวสโมสรบุคลากร จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 23 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 วันที่ 23 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 0-4375-4322-40 ต่อ 1271, 0-4375-4044 www.msu.ac.th  
2556-09-25 ศก 0032/ว.2866 ลว18กย56 โรงพยาบาลขุขันธ์ ประกาศสอบราคาซื้ออาหารแห้ง จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 18-30 กันยายน 2556 วันที่ 18-30 กันยายน 2556 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.khukhan.go.th  
2556-09-25 ศก 0032/ว 2864 ลว18กย56 โรงพยาบาลขุขันธ์ ประกาศสอบราคาซื้อข้าวสาร จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 18-30 กันยายน 2556 วันที่ 18-30 กันยายน 2556 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.khukhan.go.th  
2556-09-24 บร 57402/ว717 ลว23กย56 เทศบาลตำบลเขาคอก ประกาศประกวดราคาซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกกระนัง-บ้านโคกเศรษฐี ของ ทต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 0 วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 0-4466-6246 หรือ www.khaokok.go.th  
2556-09-24 นม 79902/ว1413 ลว23กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ม.2 บ้านโนนระเวียง ของ อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4475-6264 และ 08-9846-5186 หรือ www.bungpalai.go.th  
2556-09-24 นม 52452/1073 ลว20กย56 เทศบาลตำบลเมืองยาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางโท ม.8 ของ ทต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4422-9180 ต่อ 2 หรือ www.muangyang.go.th  
2556-09-24 นม 0032.301/1363 ลว 19กย56 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556 วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556 0-4433-0105-6 ต่อ 125  
2556-09-24 นม 0032.123/ว 25529 ลว23กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 23-30 กันยายน 2556 วันที่ 7 ตุลาคม 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-24 นม 0027.001.8/ว 1896 ลว20กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง จำนวน 3 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000  
2556-09-24 นม 0032.101.4/ว 25065 ลว19กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-23 นม 0032.001.4/610 ลว20กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 4 ตู้ และซื้อเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 3 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-23 นม 0032.001.4/602 ลว20กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-23 นม 0032.001.4/593 ลว20กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-23 นม 0032.001.4/583 ลว20กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่องและเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง 0 วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-23 นม 0032.101.4/ว 25238 ลว 15กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคพีกมลกิจ อินเตอร์เทรด 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-23 นม 0032.101.4/ว 25187 ลว 18กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลเช่่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-23 นม 81302/652 ลว20กย56 นม 81302/652 ลว20กย56 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ชุด ของ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556 วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2556-09-23 นม 52452/ว 1070 ลว20กย56 เทศบาลตำบลเมืองยาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางโท ม.8 ของ ทต.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556 วันที่ 20 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556 0-4422-9180 ต่อ 2 หรือ www.muangyang.go.th  
2556-09-23 นม 85002/957,963 ลว20กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์, ขยายเขตประปา,รางระบายน้ำ คสล.และก่อสร้างถนน คสล. รวม 14 โครงการ ของ อบต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 กันยายน - 9 ตุลาคม 2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 0-4496-0231-2 ต่อ 2 หรือ www.nongraviang.go.th  
2556-09-23 ชย 0017.3/ว2124 ลว17กย56 สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และพื้นที่โดยรอบ ของสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ 0 วันที่ 16-26 กันยายน 2556 วันที่ 16-26 กันยายน 2556 0-4481-1573 หรือ www.chaiyaphum.go.th  
2556-09-20 นม 0027.001.8/ว 1889 ลว20กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 20 กันยายน - 1 ตุลาคม 2556 วันที่ 20 กันยายน - 1 ตุลาคม 2556 0-4439-5000 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-09-20 นม 52666/1923 ลว20กย56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.4, ม.10 และจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7 รวม 4 โครงการ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556 วันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-09-20 คค 0710/ว 6574 ลว19กย56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศแก้ไขวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านศรีษะกระบือ(ช่วงที่2) จากเดิมวันที่ 23 กันยายน 2556 แก้ไขเป็นวันที่ 24 กันยายน 2556 0 - วันที่ 24 กันยายน 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-09-20 นม 76102/ว 454 ลว19กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองไทร-ลาดใหญ่ ช่วงบ้านนาหว้า ม.5 ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-30 กันยายน 2556 วันที่ 19-30 กันยายน 2556 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2556-09-20 นม 71404/729 ลว19กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำหอถังสูง(ชนิดแชมเปญเหล็ก)บ้านวังหิน ม.10 บ.วังหิน,ม.14 บ.หนองเรือ, ม.19 บ.โนนบ้าน, ม.20 บ.ดอนลำใย รวม 4 โครงการ ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 วันที่ 19 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2556-09-20 นม 71404/725 ลว19กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำหอสูง จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2556-09-20 นม 0020.1/40018 ลว19กย56 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 16-26 กันยายน 2556 วันที่ 16-26 กันยายน 2556 0-4424-4353 ต่อ 1  
2556-09-20 นม 0020.1/39907 ลว18กย56 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รวม 13 เครื่อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 16-26 กันยายน 2556 วันที่ 16-26 กันยายน 2556 0-4424-4353 ต่อ 1  
2556-09-20 นม 0032.101.4/24909 ลว16กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลเช่าเครื่องมือผ่าตัดระบบคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-20 นม 71504/725 ลว19กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2556-09-19 นม 0032.001.4/567 ลว18กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ3-4ที่ สอ.ลิ้นฟ้า,ปรับปรุงศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง3 และก่อสร้างระบบประปาสำหรับ ร.พ.ชุมชนใหม่ รวม 3 โครงการของ สนง.สาธารณสุข จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-30 กันยายน 2556 วันที่ 18 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 301 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-19 นม 71404/709 ลว18กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน ม.14-บ่อขยะ ม.5, ก่อสร้างถังเก็บน้ำหอถังสูง ม.10,ม.14,ม.19,ม.20 และก่อสร้างถนน คสล.ม.16,ม.17 รวม 7 โครงการ ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 วันที่ 18 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2556-09-19 นม 52263/771 ลว18กย56 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-26 กันยายน 2556 วันที่ 4 ตุลาคม 2556 0-4475-6470 หรือ www.tayiumcity.go.th  
2556-09-19 นม 77504/ว 622 ลว18กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองโพธิ์ ม.14 ของ อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-26 กันยายน 2556 วันที่ 16-26 กันยายน 2556 0-4475-6530 หรือ www.thungaroon.com  
2556-09-19 นม 0020.1/39870 ลว18กย56 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.ที่ดิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-26 กันยายน 2556 วันที่ 16-26 กันยายน 2556 0-4424-4353 ต่อ 1  
2556-09-19 นม 73902/913 ลว17กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด บ้านศูนย์กลาง ม.1 ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17 กันยายน - 1 ตุลาคม 2556 วันที่ 17 กันยายน - 1 ตุลาคม 2556 0-4433-9335-6 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2556-09-19 นม 0032.101.4/ว 24973 ลว17dp56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงพลาสติกสีดำ,แดง,ขาว,ส้ม,เทา) จำนวน 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-27 กันยายน 2556 วันที่ 10 ตุลาคม 2556 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-19 นค 0017.3/11899 ลว17กย56 สำนักงานจังหวัดหนองคาย ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ สำนักงานจังหวัดหนองคาย 0 วันที่ 16-26 กันยายน 2556 วันที่ 16-26 กันยายน 2556 0-4241-2678 หรือ www.nongkhai.go.th  
2556-09-19 นม 0020.1/39868 ลว18กย56 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.ที่ดิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-26 กันยายน 2556 วันที่ 16-26 กันยายน 2556 0-4424-4353 ต่อ 1  
2556-09-19 นม 0020.1/39220 ลว13กย56 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ของ สนง.ที่ดิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-23 กันยายน 2556 วันที่ 11-23 กันยายน 2556 0-4424-4353 ต่อ 1  
2556-09-19 นม 0020.1/39205 ลว13กย56 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ ของ สนง.ที่ดิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-23 กันยายน 2556 วันที่ 11-23 กันยายน 2556 0-4424-4353 ต่อ 1  
2556-09-18 คค 0710/นม/3127 ลว 18กย56 สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายแนะนำเส้นทางโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 0 วันที่ 18-30 กันยายน 2556 วันที่ 18-30 กันยายน 2556 0-4432-7497-9  
2556-09-18 นม 0032.101.4/ว 24901 ลว17กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่อง monitor จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-18 นม 0032.001.8/ว 1825 ลว17กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องวัดสายตาและวัดความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย 0 - - 0-4439-5000  
2556-09-18 นม 0032.001.8/ว 1811 ลว17กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000  
2556-09-18 นม 0032.001.4/1770 ลว17กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล 0 - - 0-4439-5000  
2556-09-18 นม 0032.001.4/ว 1998 ลว17กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ ร.พ.โชคชัย จำนวน 12 เดือน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 17-27 กันยายน 2556 วันที่ 17-27 กันยายน 2556 0-4449-1161 ต่อ 137, 147 หรือ http://203.114.105.149  
2556-09-18 คค 0710/ว ลว17กย56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านศรีษะกระบือ-บ้านห้วยตะแครงเหนือ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17-20 กันยายน 2556 วันที่ 23 กันยายน 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-09-18 นม 0032.3/ว 2112 ลว17กย56 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบไฟฟ้าสมุนไพร ขนาด 100 Kg. จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17-27 กันยายน 2556 วันที่ 17-27 กันยายน 2556 0-4428-6713 ต่อ 101, 149 หรือ http://province.moph.go.th/nakhonratchasima  
2556-09-18 นม 86602/ว.6 ลว16กย56 เทศบาลตำบลกงรถ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำและคลองส่งน้ำ ม.4 บ้านหนองบัวรอง ของ ทต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 0-4475-6514 หรือ 08-1877-9793  
2556-09-18 พม 5108/ปม/12972 ลว16กย56 การเคหะแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 16-20 กันยายน 2556 วันที่ 25 กันยายน 2556 0-2351-6144, 0-2351-7075 และ 0-2944-6860-3 หรือ www.nha.co.th  
2556-09-18 สน 0017.3/15107 ลว13กย56 สำนักงานจังหวัดสกลนคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางและบริเวณโดยรอบ ของ สำนักงานจังหวัดสกลนคร 0 วันที่ 13-24 กันยายน 2556 วันที่ 13-24 กันยายน 2556 0-4271-1763 หรือ www.sakhonnakhon.go.th  
2556-09-18 ศธ 0530.23/ว1090 ลว11กย56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมหัวฟลูออกเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 10-24 กันยายน 2556 วันที่ 10-24 กันยายน 2556 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2556-09-17 นม 94202/524 ลว13กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่ทำการ อบต.ลำมูล ม.6 บ้านหนองโจด ของ อบต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-27 กันยายน 2556 วันที่ 3 ตุลาคม 2556 0-4476-1805 และ 08-1718-0782  
2556-09-17 ลต (นม) 0701/2132 ลว16กย56 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารฯ จำนวน 12 เดือนตั้งแต่ 1ต.ค.56-30กย57 ของ กกต.จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-27 กันยายน 2556 วันที่ 16-27 กันยายน 2556 0-4423-0995 ต่อ 18, 23  
2556-09-17 นม 0032.001.4/295 ลว16กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าาขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 16-19 กันยายน 2556 วันที่ 26 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-17 นม 0032.001.4/283 ลว16กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยุูนิตทำฟัน จำนวน 15 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 15 แห่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 16-19 กันยายน 2556 วันที่ 26 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-17 นม 0032.001.4/272 ลว16กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA. จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 16-19 กันยายน 2556 วันที่ 26 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-17 นม 0032.101.4/ว 24898 ลว16กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-17 นม 94202/503 ลว13กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศสอบบราคาจ้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ลำมูล จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-26 กันยายน 2556 วันที่ 13-26 กันยายน 2556 0-4476-1805 และ 08-2134-8415  
2556-09-17 นม 0032.101.4/24564 ลว13กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13-25 กันยายน 2556 วันที่ 13-25 กันยายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-17 นม 0032.101.4/ว24421 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราบริมาณรังสีสูงอิริเดียม-192 ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12-24 กันยายน 2556 วันที่ 12-24 กันยายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-16 นม 52171.2/ว 165 ลว13กย56 เทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังเคมีดับเพลิงพร้อมตู้เก็บถังแบบตู้คู่ จำนวน 44 ตู้ ของ ทต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-23 กันยายน 2556 วันที่ 13-23 กันยายน 2556 0-4444-4840-12 หรือ www.chaecity.go.th  
2556-09-16 นม 52212/ว930 ลว13กย56 เทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจ้างทำชั้นเก็บเอกสารติดถาวร ของ ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-23 กันยายน 2556 วันที่ 13-23 กันยายน 2556 0-4438-9403 ต่อ 5 หรือ www.dinkunthodcity.go.th  
2556-09-16 นม 81402/803 ลว13กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.ม.2,ม.4,ม.8,ม10,ม.12 จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-25 กันยายน 2556 วันที่ 4 ตุลาคม 2556 0-4475-6050 หรือ www.muangparsat.go.th  
2556-09-16 นม 52232/1235 ลว13กย56 เทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-24 กันยายน 2556 วันที่ 13-24 กันยายน 2556 0-4491-7009-10 หรือ www.taladkae.go.th  
2556-09-16 นม 52462/1010 ลว13กย56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-26 กันยายน 2556 วันที่ 13-26 กันยายน 2556 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-09-16 นม 80602/255 ลว13กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ม.8 บ้านเกาะ ของ อบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-27 กันยายน 2556 วันที่ 13-27 กันยายน 2556 0-4449-1788  
2556-09-16 นม 93302/ว 555 ลว13กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพล ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของ อบต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 14-23 กันยายน 2556 วันที่ 14-23 กันยายน 2556 0-4496-4722-3 หรือ www.plai.go.th  
2556-09-16 นม 52232/1221 ลว13กย56 เทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-24 กันยายน 2556 วันที่ 13-24 กันยายน 2556 0-4491-7010 หรือ www.taladkae.go.th  
2556-09-16 นม 80702/652 ลว13กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-23 กันยายน 2556 วันที่ 13-23 กันยายน 2556 0-4438-1918  
2556-09-16 นม 73802/972 ลว13กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 8 ชุด บ้านหนองสนวน ม.5 ของ อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-27 กันยายน 2556 วันที่ 16-27 กันยายน 2556 0-4475-6454 หรือ www.kutbot.com  
2556-09-16 นม 52592/ว706 ลว12กย56 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกเพื่อการเกษตร 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยก่า 14 แรงม้าพร้อมหลังคากระบะสูง และอื่นๆ จำนวน 1 คัน 0 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 0-4449-5268  
2556-09-16 ตผ 0044 นม/614 ลว12กย56 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 0-4424-2625 ต่อ 202  
2556-09-16 นม 98602/925 ลว12กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน ของ อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 0-4475-6481 หรือ www.banrat.go.th  
2556-09-16 นม 52521/1083 ลว10กย56 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศขายทอดตลาดถังน้ำประปาแบบแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. จำนวน 1 รายการ ของ ทต.สีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-26 กันยายน 2556 วันที่ 27 กันยายน 2556 0-4436-1444 ต่อ 14 หรือ www.seemamongkol.go.th  
2556-09-13 นม 52442/ว 1166 ลว12กย56 เทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ และภูมิทัศน์รอบอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รวมถึงเกาะกลางถนนสืบศิริ(304) ของ ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-25 กันยายน 2556 วันที่ 13-25 กันยายน 2556 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ www.nmt.or.th/korat/mueangpak  
2556-09-13 นม 73302/797 ลว12กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ประกาศสอบราคาซื้อจ้างซ่อมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 บ้านกระเบื้องนอก และ ม.7 บ้านหนองหัวคน ของ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-20 กันยายน 2556 วันที่ 30 กันยายน 2556 0-4496-3035  
2556-09-13 นม 52332/544 ลว12กค56 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถเกษตรขนขยะ ขนาดไม่เกิน 2 ตันยกเทได้ 45องศา จำนวน 1 คัน ของ ทต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 0-4424-9259 ต่อ 15  
2556-09-13 นม 75302/473 ลว12กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวาน ของ อบต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 08-1266-0012  
2556-09-13 นม 82502/1013 ลว 12กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประธานสภา ของ อบต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 0-4445-7286 ต่อ 16 หรือ www.sratakien.go.th  
2556-09-13 นม 78502/752 ลว12กย56 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.จำนวน 4 รายการ ของ ทต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 0-4496-1107 และ 08-1760-3573 หรือ www.nonsomboonlocal.go.th  
2556-09-13 นม 74002/1041 ลว12กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลูกรังบ้านสันติสสุข ม.2 จำนวน 2 ช่วง ของ อบต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-26 กันยายน 2556 วันที่ 13-26 กันยายน 2556 0-4438-3623 ต่อ 12  
2556-09-13 นม 52082/ว148 ลว12กย56 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ และจ้างเหมาหล่อฝารางระบายน้ำถนนแจ้งพัฒนา รวม 2 โครงการ ของ ทต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-23 กันยายน 2556 วันที่ 12-23 กันยายน 2556 0-4438-5066 ต่อ 12 หรือ www.kham-saengcity.go.th  
2556-09-13 นม 52082/ว148 ลว12กย56 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.เทศบาล9,10,ถ.สะแกราษฎร์ ซ.7 และก่อสร้างถนนสันติสุข1 ซ.8 รวม 4 โครงการ ของ ทต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-23 กันยายน 2556 วันที่ 11-23 กันยายน 2556 0-4438-5066 ต่อ 12 หรือ www.kham-saengcity.go.th  
2556-09-13 นม 76102/ว 428 ลว11กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-22 กันยายน 2556 วันที่ 12-22 กันยายน 2556 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2556-09-13 นม 76102/ว 428 ลว11กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกังสายเกษตร บ้านลาดใหญ่ ม.7 ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-22 กันยายน 2556 วันที่ 12-22 กันยายน 2556 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2556-09-13 นม 76102/ว 428 ลว11กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ดอนเมือง และก่อสร้าง ศพด. ม.14 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-22 กันยายน 2556 วันที่ 12-22 กันยายน 2556 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2556-09-13 นม 52142/1571 ลว11กย56 เทศบาลตำบลจอหอ ประกาศประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขต ทต.จอหอ กำหนด 3 ปี ของ ทต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 วันที่ 10 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 0-4437-2592  
2556-09-13 นม 52592/ว700 ลว11กย56 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 131 รายการ ของ ทต.หนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-24 กันยายน 2556 วันที่ 11-24 กันยายน 2556 0-4449-5268  
2556-09-13 นม 0032.101.4/23907 ลว10กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัด O2 Sat แบบหนีบนิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟาร์ ทริลเลียน 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-13 นม 0032.001.4/556 ลว12กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก ขนาด 1 ตันแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน สำหรับ สอ.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-13 นม 0032.001.4/547 ลว12กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง และคุรภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 ชุด สำหรับ สอ.ทำนบพัฒนา,สอ.หนองหอย,สอ.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-13 นม 0032.001.4/539 ลว12กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง สำหรับ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา และ รพ.ปากช่องนานา 0 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-13 นม 0032.001.4/531 ลว12กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง, Infusion Pump จำนวน 10 เครื่อง, เครื่อง Syring Pump จำนวน 4 เครื่อง และ EKG Monitor จำนวน 2 เครื่อง สำหรับ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-13 นม 0032.001.4/531 ลว12กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อInfusion Pump จำนวน 9 เครื่อง, เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(AED) จำนวน 1 เครื่อง และ EKG Monitor จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-13 นม 0032.001.4/522 ลว12กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน สำหรับ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-12 นม 0032.124/ว 4505 ลว12กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 6 เครื่อง, ซื้อชุดไมค์ประชุมพร้อมชุดควบคุม(ตัวลูก10ตัว)จำนวน 1 ชุด และเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12-30 กันยายน 2556 วันที่ 12-30 กันยายน 2556 0-4429-5614 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-12 นม 0032.124/ว 4504 ลว12กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อจ้างปรับปรุงผิวถนนและกั้นรั้วหอพักนักศึกษาแพทย์ 100 ยูนิต จำนวน 1 งาน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 12-30 กันยายน 2556 วันที่ 12-30 กันยายน 2556 0-4429-5614 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-12 นม 0032.123/ว24572 ลว11กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-23 กันยายน 2556 วันที่ 11-23 กันยายน 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-12 นม 52492/ว547 ลว11กย56 เทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาซื้อจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.7 บ้านกุดโง้ง และวางท่อระบายน้ำ ม.2 บ้านวังไทร ของ ทต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-24 กันยายน 2556 วันที่ 11-24 กันยายน 2556 0-4424-9536  
2556-09-12 นม 71502/918 ลว11กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมที่จอดรถ ของ อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-25 กันยายน 2556 วันที่ 11-25 กันยายน 2556 0-4433-5029  
2556-09-12 นม 84904/719 ลว11กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา รวม 353 รายการสำหรับ ศพด.จำนวน 6 แห่ง ของ อบต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-25 กันยายน 2556 วันที่ 11-25 กันยายน 2556 0-4475-6547 หรือ www.nongmanow.go.th  
2556-09-12 นม 80502/ว 578 ลว11กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับ ศพด.จำนวน 2 แห่ง ของ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-26 กันยายน 2556 0-4475-6400  
2556-09-12 ทส 1413.5/1795 ลว11กย56 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงสักป่านอกโครงการในแนวเขตทางหลวง 201 ตอนสีคิ้ว-บ้านหนองบัวโคก รวม 4 กอง ไม้สัก 70 ท่อน 0 วันที่ 11-17 กันยายน 2556 วันที่ 17 กันยายน 2556 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2556-09-12 กค 0413.1/795 ลว10กย56 สำนักงานคลังเขต 3 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบประปาบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.คลังเขต 3 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-20 กันยายน 2556 วันที่ 10-20 กันยายน 2556 0-4424-3010 หรือ http://klang.cgd.go.th/zone3  
2556-09-12 ตช 0018(นม).13/8261 ลว10กย56 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรองขนาด ห้องนอนพร้อมส่วนประกอบ 4 หลัง ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-13 กันยายน 2556 วันที่ 17 กันยายน 2556 0-4434-1812 หรือ www.nmp.nmpp.go.th  
2556-09-12 ตช 0018(นม).13/8254 ลว10กย56 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรองขนาด 2 ห้องนอนพร้อมส่วนประกอบ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-13 กันยายน 2556 วันที่ 17 กันยายน 2556 0-4434-1812 หรือ www.nmp.nmpp.go.th  
2556-09-11 คค 0623.2/1.3/3987 ลว10กย56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ใหม่ครบชุดรวมค่าธรรมเนียมขอขยายเขตระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 โคกกรวด-นครราชสีมา ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 10-13 กันยายน 2556 วันที่ 17 กันยายน 2556 0-4424-2047 ต่อ 18  
2556-09-11 คค 0623.2/1.3/3983 ลว10กย56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ใหม่ครบชุดรวมค่าธรรมเนียมขอขยายเขตระบบไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอนนครราชสีมา-หัวทะเล ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 10-13 กันยายน 2556 วันที่ 17 กันยายน 2556 0-4424-2047 ต่อ 18  
2556-09-11 คค 0623.1.1/3/1779 ลว10กย56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระทองคำ-ดอนไผ่ ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 10-13 กันยายน 2556 วันที่ 18 กันยายน 2556 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-09-11 กษ 0316.06/384 ลว10กย56 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดันและอื่นๆ จำนวน 46 รายการ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 10-13 กันยายน 2556 วันที่ 19 กันยายน 2556 0-4435-4255-6 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2556-09-11 นม 52142/1569 ลว10กย56 เทศบาลตำบลจอหอ ประกาศสอบราคาก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมท่าน้ำริมฝั่งลำบริบูรณ์บริเวณหน้าศาลปู่ม่วง ของ ทต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 10-23 กันยายน 2556 วันที่ 10-23 กันยายน 2556 0-4437-1381 หรือ www.johocity.net  
2556-09-11 นม 73402/614 ลว9กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ,ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา รวม 3 โครงการ ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 กันยายน 2556 วันที่ 9-23 กันยายน 2556 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2556-09-11 นม 0032.3/ว 2043 ลว9กย56 โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วแบบด้านล่างก่ออิฐถือปูนด้านบนเป็นลวดหนาม สูง 1.5 เมตร ยาว 63 เมตร ของ รพ.สต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-19 กันยายน 2556 วันที่ 9-19 กันยายน 2556 0-4428-6713 ต่อ 101, 149 หรือ http://province.moph.go.th/nakhonratchasima  
2556-09-11 สบ 0032.301/530 ลว 9กค56 โรงพยาบาลหนองแซง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ โรงพยาบาลหนองแซง จ.สระบุรี 0 วันที่ 9-19 กันยายน 2556 วันที่ 9-19 กันยายน 2556 0-3636-6233 หรือ www.sro.moph.go.th  
2556-09-11 นม 52752/558 ลว6กย56 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนน คสล.ม5,ม.6 ก่อสร้างถนน คสล.ม.11 บ.หนองขอน และซ่อมถนนหินคลุก ม.2 รวม 4 โครงการ ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-17 กันยายน 2556 วันที่ 6-17 กันยายน 2556 0-4430-5345 ต่อ 2 หรือ www.kokkruad.com  
2556-09-11 นม 99502/872 ลว6กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัววี ม.2 บ้านหนองตะไก้ ของ อบต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-19 กันยายน 2556 วันที่ 6-19 กันยายน 2556 0-4424-9357  
2556-09-11 นม 0032.302/ว2161 ลว10กย56 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-19 กันยายน 2556 วันที่ 9-23 กันยายน 2556 0-4449-1161 ต่อ 137, 147 หรือ http://203.114.105.149  
2556-09-11 นม 0032.101.4/ว 24195 ลว10กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 536,000 กิโลกรัม ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 10-18 กันยายน 2556 วันที่ 24 กันยายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-11 นม 0032.101.4/ว 24078 ลว6กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมด-วัน 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-11 นม 0032.101.4/ว 23821 ลว5กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหัวเกลียว จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ และ บจก.ยูพีเมดิคอล ซอลเตอร์ 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-11 นม 0032.101.4/ว 23582 ลว 3กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอลิค (ดิสทริบิวชั่น) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-11 นม 0032.101.4/ว23214 ลว29สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-11 นม 0032.101.4/ว 22314 ลว19สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อหลอดแก๊ส EO GAS จำนวน 360โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-10 นม 52662/1848 ลว10กย56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 11-24 กันยายน 2556 วันที่ 11-24 กันยายน 2556 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-09-10 คค 0623.1.1/3/1745 ลว 6กย56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 9-12 กันยายน 2556 วันที่ 18 กันยายน 2556 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-09-10 นม 77602/357 ลว9กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เทพาลัย ม.9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 กันยายน 2556 วันที่ 9-24 กันยายน 2556 0-4475-6278 หรือ www.taepalai.go.th  
2556-09-10 นม 82502/ว 1004 ลว 9กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์แบบใช้หญ้าเทียม ม.4 ของ อบต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-17 กันยายน 2556 วันที่ 25 กันยายน 2556 0-4445-7286 ต่อ 16 หรือ 08-1266-4272  
2556-09-10 นม 52521/1025 ลว9กย56 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน 33 ชุดพร้อมติดตั้ง ม.1,4,5,8,10,15 ของ ทต.สีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 กันยายน 2556 วันที่ 9-23 กันยายน 2556 0-4436-1444 ต่อ 14 หรือ www.seemamongkol.go.th  
2556-09-10 นม 52012.2/1792 ลว5กย56 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารตลาดสดเทศบาล 1 ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 กันยายน 2556 วันที่ 5-19 กันยายน 2556 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2556-09-10 นม 52012.2/1796 ลว5กย56 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อธงชาติ และซื้อธงตราสัญลักษณ์ ภปร.(ผ้าร่ม)พร้อมเสาพลาสติก จำนวน 4,500 ชุด ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 กันยายน 2556 วันที่ 5-19 กันยายน 2556 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2556-09-10 นม 0032.101.4/ว 23886 ลว 5กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งเหล็กดัดและปรับปรุงบ้านพักชั้นล่างอาคารคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5-23 กันยายน 2556 วันที่ 5-23 กันยายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-10 นม 0032.101.4/ว 22976 ลว5กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนภายในศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5-23 กันยายน 2556 วันที่ 5-23 กันยายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-09 นม 98602/ ลว6กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนนลูกรังบ้านใหม่ทานตะวัน ม.9 ซอย 4 ของ อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-20 กันยายน 2556 วันที่ 6-20 กันยายน 2556 0-4475-6481 หรือ www.banrat.go.th  
2556-09-09 นม 0032.001.8/ว 1812 ลว9กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Radiant Warmer จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 กันยายน 2556 วันที่ 9-23 กันยายน 2556 0-4430-5750 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-09-09 นม 0032.124/ว 4387 ลว 6กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-24 กันยายน 2556 วันที่ 6-24 กันยายน 2556 0-4429-5614 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-09 นม 98902/486 ลว6กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.6 และม.2 ของ อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-20 กันยายน 2556 วันที่ 9-23 กันยายน 2556 0-4424-9490 และ 08-6939-8038 หรือ www.mabkrad.go.th  
2556-09-09 นม 92002/ว 98 ลว 6กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประกาศประมูลจ้างซ่อมผิวแอสฟัทต์คอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-16 กันยายน 2556 วันที่ 24 กันยายน 2556 0-4496-4504  
2556-09-09 นม 52352/ว 982 ลว6กย56 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 7 รายการ ของ ทต.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-19 กันยายน 2556 วันที่ 6-19 กันยายน 2556 0-4438-7155 และ 0-4438-7141 หรือ wwwbanlueammuni.go.th  
2556-09-09 คค 0623.2/3922 ลว6กย56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0200 ตอนปางโก-กุดม่วง 0 วันที่ 6-11 กันยายน 2556 วันที่ 16 กันยายน 2556 0-4424-2047 ต่อ 18  
2556-09-09 นม 98602/ ลว6กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ ประกาศสอบราคาจ้างรางระบายน้ำคอนกรีต ม.2 ติดตั้งถังประปา ม.6 ซ่อมถนนลูกรัง ม.4, ม.9 ก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์ย่าโม ม.8 และวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.6 รวม 6โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-20 กันยายน 2556 วันที่ 6-20 กันยายน 2556 0-4475-6481 หรือ www.banrat.go.th  
2556-09-09 นม 85002/899 ลว6กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-16 กันยายน 2556 วันที่ 6-16 กันยายน 2556 0-4496-0231 ต่อ 2 หรือ www.nongraviang.go.th  
2556-09-09 นม 52432/565 ลว6กย56 เทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 15 ชุด พร้อมติดตั้ง ของ ทต.เมืองคง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-20 กันยายน 2556 วันที่ 9-20 กันยายน 2556 0-4445-9077 ต่อ 15 และ 08-1955-8929 หรือ www.muangkhong.go.th  
2556-09-09 นม 52432/ว 560 ลว 6กย56 เทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศประมูลราคาจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวน 41 รายการ ของ ทต.เมืองคง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-20 กันยายน 2556 วันที่ 9-20 กันยายน 2556 0-4445-9077 ต่อ 15 และ 08-1955-8929 หรือ www.muangkhong.go.th  
2556-09-09 กษ 0316.06/378 ลว6กย56 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลงานดินชนิดต่างๆ และจ้างปรับปรุงเปลี่ยนยางฝายยางบ้านโนนกอก รวม 2 โครงการ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 6-11 กันยายน 2556 วันที่ 17 กันยายน 2556 0-4435-4255-6 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2556-09-09 นม 52332/522 ลว5กย56 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.5 บ้านบึงพระนอก ของ ทต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 กันยายน 2556 วันที่ 5-19 กันยายน 2556 0-4424-9359 ต่อ 15  
2556-09-09 นม 73902/868 ลว5กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.12 สายที่ 1 และ สายที่ 2 ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 กันยายน 2556 วันที่ 5-19 กันยายน 2556 0-4433-9336 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2556-09-09 นม 52012.2/1799 ลว5กย56 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมหลังคาอาคารสถานีดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 รายการ ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 กันยายน 2556 วันที่ 5-19 กันยายน 2556 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2556-09-09 นม 52012.2/1794 ลว5กย56 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อชุดขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 กันยายน 2556 วันที่ 5-19 กันยายน 2556 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2556-09-09 นม 75802/ว 701 ลว4กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ ศพด.จำนวน 5 แห่ง ของ อบต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-16 กันยายน 2556 วันที่ 5-16 กันยายน 2556 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2556-09-06 นม 0032.101.4/ว 23933 ลว 5กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบออกจอภาพ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิแคร์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-06 นม 0032.001.4/506 ลว 5กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง ที่ สอ.ใหม่สำโรง อ.สีคิ้ว และที่ สอ.นาใหญ่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-16 กันยายน 2556 วันที่ 5-18 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-06 นม 0032.101.4/ว 23873 ลว 5กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 5-16 กันยายน 2556 วันที่ 5-16 กันยายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-06 นม 72102/554 ลว4กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และอื่นๆ จำนวน 15 รายการ ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-18 กันยายน 2556 วันที่ 5-18 กันยายน 2556 09-0819-1577 หรือ www.wangkata374.com  
2556-09-06 นม 0032.301/ว1222 ลว5กย56 โรงพยาบาลประทาย ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันขับเคลื่อน2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-17 กันยายน 2556 วันที่ 5-17 กันยายน 2556 0-4448-9011-13 ต่อ 103 หรือ www.prathaihos.com  
2556-09-06 นม 98802/767 ลว5กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.12 บ.โคกมะกอก และซ่อมถนนหินคลุก ม.13 บ.ใหม่สมบูรณ์ ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 กันยายน 2556 วันที่ 5-19 กันยายน 2556 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.boongkhilek.go.th  
2556-09-06 นม 52072/ว 54 ลว5กย56 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสลซ ม.2 บ้านหนองคู ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-17 กันยายน 2556 วันที่ 5-17 กันยายน 2556 0-4439-7162 ต่อ 14 หรือ www.khamtalayso.go.th  
2556-09-06 กษ 0613(ศวต)/550 ลว5กย56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝ ประกาศขายทอดตลาดโค จำนวน 17 ตัว และ แพะ จำนวน 2 ตัว ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน 0 วันที่ 4-17 กันยายน 2556 วันที่ 18 กันยายน 2556 0-4432-8578 หรือ www.dld.go.th/biotech4  
2556-09-06 กษ 0316.06/372/1 ลว5กย56 โครงการชลประทานนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา 0 วันที่ 5-10 กันยายน 2556 วันที่ 16 กันยายน 2556 0-4435-4255-6 หรือ http://procurement.rid.go.th  
2556-09-06 นม 52002/7148 ลว5กย56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศยกเลิกประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 0 - - 0-4423-4738 ต่อ 1416 หรือ www.koratcity.net  
2556-09-06 นม 52005/7118 ลว 4กย56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว จำนวน 163,500 กิโลกรัม ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 4-17 กันยายน 2556 วันที่ 4-17 กันยายน 2556 0-4424-1500 หรือ www.koratcity.net  
2556-09-06 นม 52542.1/ว 1190 ลว4กย56 เทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก ซ.บ้านนายพรชัย ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-16 กันยายน 2556 วันที่ 4-16 กันยายน 2556 0-4444-7050 หรือ www.ss-muni.go.th  
2556-09-06 นม 52542.1/ว1185 ลว4กย56 เทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วหลังอาหารสำนักงาน ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-16 กันยายน 2556 วันที่ 4-16 กันยายน 2556 0-4444-7050 หรือ www.ss-muni.go.th  
2556-09-06 นม 52542.1/ว 1180 ลว4กย56 เทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล. เพื่อจอดรถขยะและเก็บพัสดุ ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-16 กันยายน 2556 วันที่ 4-16 กันยายน 2556 0-4444-7050 หรือ www.ss-muni.go.th  
2556-09-06 นม 52542.1/ว 1174 ลว4กย56 เทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทำหลังคาเอนกประสงค์โครงสร้างเหล็ก ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-16 กันยายน 2556 วันที่ 4-16 กันยายน 2556 0-4444-7050 หรือ www.ss-muni.go.th  
2556-09-06 นม 0032.101.4/ว 23585 ลว 3กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนวัดป่าสาลวัน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กันยายน 2556 วันที่ 3-17 กันยายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-06 นม 97302/ว 460 ลว2กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.,ซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน ม.8,ม.9 และสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.10 ของ อบต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-16 กันยายน 2556 วันที่ 2-16 กันยายน 2556 0-4433-1031  
2556-09-06 นม 76502/887 ลว29สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 ชุด ของ อบต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 0-4476-2033  
2556-09-05 กษ1110(ศส.6)/284 ลว2กย56 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 0 วันที่ 4-17 กันยายน 2556 วันที่ 4-17 กันยายน 2556 0-4421-2093 และ 0-4492-0261  
2556-09-05 นม 93302/ว 534 ลว4กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยางสายบ้านไพล-บ้านหนองแวง ม.5 ของ อบต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-18 กันยายน 2556 วันที่ 5-18 กันยายน 2556 0-4496-4722-3 หรือ www.plai.go.th  
2556-09-05 นม 52662/1796 ลว4กย56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์ฟิตเนสในร่ม ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-18 กันยายน 2556 วันที่ 5-18 กันยายน 2556 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-09-05 นม 52521/1049 ลว 3กย56 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของ ทต.สีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-17 กันยายน 2556 วันที่ 4-17 กันยายน 2556 0-4436-1444 หรือ www.seemamongkol.go.th  
2556-09-05 กค 0606/ว 1889 ลว3กย56 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ผอ.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม 0 วันที่ 3-6 กันยายน 2556 วันที่ 12 กันยายน 2556 0-4425-6761 หรือ www3.excise.go.th  
2556-09-05 นม 0032.101.4/ว21500 ลว2กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างถ่ายเอกสารของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ร้านกรุงเทพฯ โอ.เอ.เซอร์วิส 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-05 นม 52192/ว 80 ลว30สค56 เทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา จำนวน 64 รายการ ของ ทต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 วันที่ 30 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 0-4433-2190 ต่อ 22 หรือ www.donwaicity.go.th  
2556-09-04 นม 73302/756 ลว3กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายบ้านโนนละกอ-บ้านเขว้า ของ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-17 กันยายน 2556 วันที่ 4-17 กันยายน 2556 0-4496-3035  
2556-09-04 นม 0003/332 ลว3กย56 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร(ดีเซล)ขนาด12ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กันยายน 2556 วันที่ 3-17 กันยายน 2556 0-4424-2215  
2556-09-04 นม 81302/603 ลว3กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอประชุม ถนน คสล.ม.4บ้านโนนตาล วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.7บ้านตะคร้อ รวม 3 โครงการ ของ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 4-18 กันยายน 2556 วันที่ 4-18 กันยายน 2556 0-4446-9262 ต่อ 2 หรือ www.khongcity.go.th  
2556-09-04 นม 71404/660 ลว3กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน ม.12 บ้านหนองตาด และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.13บ้านแปะ,ม.15บ้านหันเหนือ,ม.18บ้านหันใต้,ม.21บ้านสุขังไทยเจริญ รวม 5 โครงการ ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กันยายน 2556 วันที่ 3-17 กันยายน 2556 0-4428-3676 หรือ www.tambontakhu.go.th  
2556-09-04 นม 52462/945 ลว3กย56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศประมูลจ้างซ่อมถนนลาดยางสายบ้านรังกาใหญ่-บ้านตะปัน ของ อบต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-11 กันยายน 2556 วันที่ 19 กันยายน 2556 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-09-04 นม 52092/ว 750 ลว 3กย56 เทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถ.เทศบาล 2 ของ ทต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-16 กันยายน 2556 วันที่ 3-16 กันยายน 2556 0-4432-3380 หรือ www.klongpaicity.go.th  
2556-09-04 นม 74502/ว 648 ลว 3กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ม.5 บ้านดงพลอง, ม.8 บ้านทรัพย์เจริญ ม.9 บ้านหัวนาคำ, ม.10 บ้านสายธาร ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-16 กันยายน 2556 วันที่ 3-16 กันยายน 2556 0-4475-6186  
2556-09-04 นม 74502/ว 648 ลว 3กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.5 บ้านดงพลอง ก่อสร้างประปาผิวดิน ม.11 บ้านโคกไม้งาม และขุดขยายสระ ม.4 บ้านหนองขามน้อย ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-16 กันยายน 2556 วันที่ 3-16 กันยายน 2556 0-4475-6186  
2556-09-04 ศธ 0544/2833 ลว3กย56 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กันยายน 2556 วันที่ 19 กันยายน 2556 0-4400-9009- ต่อ 1582,1584 หรือ www.nrru.ac.thเ  
2556-09-04 นม 73902/851 ลว3กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1 สาย1-2, ม.6 บ้านหนองสะเดา ม.8 บ้านหนองแขมพัฒนา ม.9 บ้านแก่งขาม รวม 5 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กันยายน 2556 วันที่ 3-17 กันยายน 2556 0-4433-9335-6 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2556-09-04 นม 73902/851 ลว3กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-17 กันยายน 2556 วันที่ 3-17 กันยายน 2556 0-4433-9335-6 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2556-09-04 นม 81702/365 ลว2กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง cape seal ม.9บ.คลองสมบูรณ์-ม.3บ.คลองหินร่อง ของ อบต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-11 กันยายน 2556 วันที่ 19 กันยายน 2556 0-4424-9489  
2556-09-04 นม 95902/547 ลว2กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บ้านดอนกระชาย ม.5 บ้านห้วยคร้อ และถนนหินคลุก ม.10 บ้านสระไผ่ ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-16 กันยายน 2556 วันที่ 3-16 กันยายน 2556 0-4475-6262-3  
2556-09-04 นม 95902/547 ลว2กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และอื่นๆ รวม 3 โครงการ ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-16 กันยายน 2556 วันที่ 3-16 กันยายน 2556 0-4475-6262-3  
2556-09-04 นม 76002/362 ลว2กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีรักษา ม.2 และ ม.6 บ้านดอนกุดตะโพธิ์ รวม 2 โครงการ ของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-16 กันยายน 2556 วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2556 0-4424-9170  
2556-09-04 นม 96102/ว 78 ลว2กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประกาศผลจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 5 ชุด ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ บจก.พาวเวอร์ สกาย 0 - - 0-4497-9404 หรือ www.nongtadyai.go.th  
2556-09-04 นม 0019/17282 ลว2กย56 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ไหม ม.3 บ้านคึมมะอุ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย และ ม.10 บ้านกุดน้ำใส ต.ไพร อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 30 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 0-4424-2991 หรือ www.cddkorat.com  
2556-09-04 ทส 1114/1113 ลว1กย56 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมบริเวณค่ายพักแรม ฝ่ายการศึกษาภายในสวนสัตว์นครราชสีมา และสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดส่งอาหารแห้งและอาหารสดของสวนอาหารเคียงบึง จำนวน 4 ประเภท 0 วันที่ 2-16 กันยายน 2556 วันที่ 23 กันยายน 2556 0-4493-4531 หรือ www.zoothailand.org  
2556-09-04 คค 0623.1.3/3796 ลว30สค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลล์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอนมวกเหล็ก-บ่อทอง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 9 กันยายน 2556 0-4424-2047 ต่อ 18  
2556-09-04 นม 73302/725 ลว 22สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองและอื่นๆ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4496-3035  
2556-09-03 นม 0032.101.4/ว 23575 ลว 2กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.รัตนา แอ๊พแพเร็ล แคร์ 0 - - 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-03 นม 0032.101.4/ว 23418 ลว 2กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อบอลลูนขยายหลอดเลือดแดงทั่วไป จำนวน 30 เส้น และบอลลูนขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 40 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-12 กันยายน 2556 วันที่ 2-12 กันยายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-09-03 นม 95802/ว 866 ลว2กย56 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ประกาศประมูลจ้างซ่อมผิวแอสฟัลติก ม.1 บ้านหัวหนอง ของ อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-12 กันยายน 2556 วันที่ 2-12 กันยายน 2556 0-4497-6201 หรือ www.abtdanchangi.go.th  
2556-09-03 ตช 0018(นม).13/7964 ลว2กย56 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคาวบอยสำเร็จรูป ของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2-16 กันยายน 2556 วันที่ 2-16 กันยายน 2556 0-4434-1812 หรือ www.nmp.nmpp.go.th  
2556-09-03 นม 52572/649 ลว 2กย56 เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.จำนวน 80 คน ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 3-16 กันยายน 2556 วันที่ 3-17 กันยายน 2556 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2556-09-03 กษ1110(ศส.6)/279 ลว2กย56 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณศูนย์ฯ ระยะทาง 927 เมตร ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 กันยายน 2556 วันที่ 2-13 กันยายน 2556 0-4421-2093 และ 0-4492-0261  
2556-09-03 คค 0710/ว 50945 ลว2กย56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนครีต สายทาง สร.3054 แยกทางหลวงหมายเลาข 214-บ้านดู่พัฒนา อ.เมือง จ.สุรินทร์ 0 วันที่ 2-5 กันยายน 2556 วันที่ 11 กันยายน 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-09-03 นม 52212/887 ลว2กย56 เทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายคลองระบายน้ำเสีย จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-11 กันยายน 2556 วันที่ 19 กันยายน 2556 0-4438-9403 ต่อ 5 หรือ www.dinkunthodcity.go.th  
2556-09-03 นม 52212/ว 886 ลว 2กย56 เทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเลขที่ E1/2556 และ E2/2556 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4438-9403 ต่อ 5  
2556-09-02 นม 0032.001.8/ว 1713 ลว 2กย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการสอบราคาซื้อกล่องใส่ screw ผ่าตัดขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป 0 - - 0-4439-5000  
2556-09-02 ลต (นม) 0701/1963 ลว29สค56 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู เกียร์ธรรมดา รวมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ของ กกต.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 0-4423-0995 ต่อ 18, 23  
2556-09-02 นม 52812/643 ลว2กย56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 6 ชุด ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-12 กันยายน 2556 วันที่ 2-12 กันยายน 2556 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2556-09-02 นม 52012.2/1756 ลว30สค56 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาล 15 ของ ทม.บ้ัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 วันที่ 30 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2556-09-02 นม 75802/ว 685 ลว30สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทาง cape seal สาย นม.3121 บ้านมะกอก ม.9 ของ อบต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 30 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 0-4496-6075 หรือ www.dongyaikorat.go.th  
2556-09-02 นม 73502/ว 644 ลว30สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านอ้อ ม.6 และบ้านอ้อเหนือ ม.14 รวม 2 โครงการ ของ อบต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 31 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 31 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 0-4497-4222 หรือ www.kampang.go.th  
2556-09-02 นม 81402/738 ลว30สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา รวม 6 รายการ ของ อบต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-18 กันยายน 2556 วันที่ 2-18 กันยายน 2556 0-4475-6050 หรือ www.muangparsat.go.th  
2556-09-02 นม 90802/ว 505 ลว30สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 25 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ อบต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 30 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 0-4447-9938 หรือ www.nangrum.com  
2556-09-02 นม 51021/7223 ลว 30สค56 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหาร ข้าวสารและเชื้อเพลิงหุงต้ม จำนวน 285 รายการ ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง, โพธิ์กลาง 0 วันที่ 30 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 วันที่ 27 กันยายน 2556 0-4426-0217  
2556-09-02 นม 0032.3/866 ลว 29สค56 โรงพยาบาลคง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯจำนวน 2 เครื่อง และเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์กับกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลคง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 0-4445-9215-6 ต่อ 102 หรือ www.korathealth.com  
2556-09-02 ศธ 0530.23/ว 919 ลว 21สค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง, ซื้อชุดผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จำนวน 3 ชุด และซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการรีดนม จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2556-08-30 นม 0032.101.4/ว 22956 ลว 28สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างทำระบบท่อทางการแพทย์ และอื่นๆ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บางกอกอินเตอร์คอน 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-30 นม 97702/ว 477 ลว28สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 63 รายการ ของ อบต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 12 กันยายน 2556 0-4433-5245 หรือ www.kudjiklocal.go.th  
2556-08-30 ศธ 0544/2773 ลว 29สค56 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 12 กันยายน 2556 0-4400-9009- ต่อ 1582,1584 หรือ www.nrru.ac.th  
2556-08-30 นม 52592/ว 665 ลว29สค56 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายบุญเหลือฯ-ถ.เปรมปรีดา ของ ทต.หนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 0-4449-5268  
2556-08-30 นม 82002/683 ลว 29สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 125 รายการ สำหรับ ศพด.จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 0-4438-4139 หรือ www.lamkhohong.go.th  
2556-08-30 ทส 1114/1082 ลว26สค56 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างหลังคลุมจุดจำหน่ายบัตรและบูธจำหน่ายบัตรภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ 0 วันที่ 19-30 สิงหาคม 2556 วันที่ 5 กันยายน 2556 0-4493-4531 หรือ www.zoothailand.org  
2556-08-30 ทส 1114/1082 ลว26สค56 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาดูแลรักษาระบบบาดาลภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ 0 วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556 0-4493-4532  
2556-08-30 นม 81402/733 ลว 29สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ประกาศยกเลิกซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนจำนวน 6 รายการ ของ อบต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4475-6050 หรือ www.muangparsat.go.th  
2556-08-30 นม 0032.101.4/ว 22779 ลว30สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหน้าจอเครื่อง LABP intra aortic bollon pump จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา่ 0 วันที่ 30 สิงหาคม - 24 กันยายน 2556 วันที่ 30 สิงหาคม - 24 กันยายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-30 นม 0032.101.4/ว 22973 ลว 29สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 สิงหาคม - 18 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 18 กันยายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-30 นม 0032.101.4/ว 22971 ลว29สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่องพร้อมติดตั้งห้องเก็บเสียง, สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 12 กันยายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-30 นม 0032.001.4/497 ลว 29สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.คง 0 วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-30 นม 0032.001.4/487 ลว 29สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง สำหรับ ร.พ.ปักธงชัย 0 วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-30 นม 0032.001.4/479 ลว 29สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ด่านขุนทด 0 วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-30 นม 0032.001.4/471 ลว29สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 นาย รวม 12 เดือน 0 วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-30 นม 0032.123/ว 23308 ลว28สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ Erlotinib 150mg.จำนวน 990 เม็ด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-30 นม 0032.001.8/ว 1675 ลว29สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป 0 - - 0-4439-5000  
2556-08-30 นม 0032.001.8/ว 1573 ลว 28สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อ Colposcope พร้อม Cryo Surgical system จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000  
2556-08-30 นม 0032.001.8/ว 1572 ลว28สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อ Set Hysterectomy จำนวน 2 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000  
2556-08-30 นม 0027.101.4/ว 23213 ลว28สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 13 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 13 กันยายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-30 นม 0032.101.4/ว 22967 ลว28สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่อง EKG12Leads จำนวน 7 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เวิลด์อีควิปเม้นท์ 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-30 นม 0032.101.4/ว 22783 ลว 26สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมฯ และอื่นๆ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาร์.ที.ไทย เมดิคอล 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-30 นม 76006/359 ลว28สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกน้อย ม.10 ของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 0-4424-9170  
2556-08-30 นม 76002/339 ลว28สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านกระเบื้อง ม.8 ของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 0-4424-9170  
2556-08-30 นม 52005/6863 ลว 28สค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" แบบพลาสติก จำนวน 600 เครื่อง และขนาด 2" จำนวน 20 เครื่อง ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 0-4424-1500 หรือ www.koratcity.net  
2556-08-30 คค 0623.1.1/3/1592 ลว28สค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 6 กันยายน 2556 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-08-30 คค 0623.1.1/3/1594 ลว28สค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 6 กันยายน 2556 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-08-30 คค 0623.1.1/3/1593 ลว28สค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านวัด-คง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 6 กันยายน 2556 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-08-29 นม 52642/1337 ลว 28สค56 เทศบาลตำบลหมูสี ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางวงเวียนบ้านไร่-บ้านคลองเสือ ม.15 ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 13 กันยายน 2556 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2556-08-29 นม 52012.2/ว 101 ลว28สค56 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนทางหลวง 202 ฝั่งทิศเหนือ ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2556-08-29 ทส 1413.5/1661 ลว28สค56 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงปานอกโครงการแนวเขต ทล.201 ตอนสีคิ้ว-บ้านหนองบัวโคก จำนวน 70 ท่อน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 - วันที่ 11 กันยายน 2556 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2556-08-29 นม 52972/2105 ลว 28สค56 เทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้่างฝายน้ำล้น คสล., ถนนน้ำล้น คสล.ม.3 บ้านยางใหญ่ และก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.9 บ้านยางใหญ่พัฒนา ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2556-08-29 นม 52052/ว 151 ลว 28สค56 เทศบาลตำบลกลางดง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 14 รายการ ของทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 0-4432-2239 หรือ www.klangdongcity.go.th  
2556-08-29 นม 98802/743 ลว 28สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเวียน ม.6 และรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกมะกอก ม.11 รวม 2 โครงการ ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.boongkhilek.go.th  
2556-08-29 นม 80502/ว 527 ลว28สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลจ้าง จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม ได้แก่ หจก.มะค่าพัฒนาการ และ หจก.ธนกรเจริญทรัพย์ 0 - - 0-4475-6400  
2556-08-29 นม 94502/407 ลว27สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับ ศพด.จำนวน 3 ศูนย์ รวม 198 รายการ ของ อบต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 0-4432-9456 และ 08-6871-8809 หรือ www.wanghin korg.go.th  
2556-08-29 นม 52052/ว 150 ลว 27สค56 เทศบาลตำบลกลางดง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่า จำนวน 92 รายการ ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 11 กันยายน 2556 0-4432-2239 หรือ www.klangdongcity.go.th  
2556-08-29 นม 94102/128 ลว 27สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ประกาศยกเลิกประมูลจ้างซ่อมถนนลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4496-3216 หรือ www.lahanplakaow.go.th  
2556-08-29 นม 94102/129 ลว 27สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้่างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4496-3216 หรือ www.lahanplakaow.go.th  
2556-08-29 นม 94502/405 ลว 27สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องจักรในการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4432-9456 และ 08-6871-8809 หรือ www.wanghin korg.go.th  
2556-08-29 นม 94502/410 ลว 47สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ รวม 42 รายการ ของ อบต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 0-4432-9456 และ 08-6871-8809 หรือ www.wanghin korg.go.th  
2556-08-29 นม 0032.101.4/ว 22707 ลว 27 สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เครื่องช่วยฟังฯ) จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 12 กันยายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-29 นม 0032.101.4/ว 22787 ลว 27 สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาหลอดเอกซเรย์ รุ่น Allura FD10 จำนวน 1 หลอด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 13 กันยายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-29 นม 80402/ว 848 ลว26สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 กันยายน 2556 วันที่ 2-13 กันยายน 2556 08-9285-9666  
2556-08-28 นม 72102/ ลว27สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.4 บ้านวังกระทะ และขุดเจาะบ่อบาดาล ม.7,15,17,18,19,21,22 รวม 8 โครงการ ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 0-4476-0412 หรือ www.wangkata.go.th  
2556-08-28 นม 99003/737 ลว 27สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ประกาศสอบราคาซื้อระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลและเครื่องรับส่งวิทยุพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 7 จุด ของ อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 0-4475-6344  
2556-08-28 นม 92102/555 ลว 27สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ของ อบต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 0-4438-1707 ต่อ 13  
2556-08-28 นม 0032.301/2328 ลว 27สค56 เทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร รพ.สต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 19 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 0-4438-1032, 0-4438-1197 ต่อ 621, 623,625 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-28 นม 81402/ว 713 ลว 27สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา จำนวน 6 รายการ ของ อบต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 0-4475-6050 หรือ www.muangparsat.go.th  
2556-08-28 นม 0032.001.4/462 ลว27สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 เครื่อง และชุดทันตกรรมหัตถการ จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-28 นม 0032.001.4/451 ลว 27สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้(ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับ ร.พ.สีคิ้ว และรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 2 คัน สำหรับ สอ.น้ำซับ และ สอ.หนองนกเขียน 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-28 นม 0032.001.4/440 ลว 27สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดูกพร้อมเลื่อย จำนวน 1 เครื่อง และ Infusion Pump จำนวน 25 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-28 คค 0623.1.1/3/1588 ลว 27สค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทล.หมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 5 กันยายน 2556 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-08-28 คค 0623.1.1/3/1587 ลว 27สค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหลาปรับปรุง ทล.หมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไผ่-แก้งสนามนาง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 5 กันยายน 2556 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-08-28 คค 0623.1.1/1586 ลว 27สค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทล.หมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 5 กันยายน 2556 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-08-28 นม 52521/1001 ลว 26สค56 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางสายบ้านปางอโศก ม.1 บ้านชลประทาน ม.14 ซ.บ้านยายดำ และก่อสร้างถนนหินคลุก บ.ปางอโศก ม.1-ม.15 บ.ถ้ำเต่าพัฒนา รวม 4 โครงการ ของ ทต.สีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 0-4436-1444 ต่อ 14 หรือ www.seemamongkol.go.th  
2556-08-28 นม 52452/ว 1005 ลว 26สค56 เทศบาลตำบลเมืองยาง ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.รวม 2 โครงการ ของ ทต.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4422-9180 ต่อ 2 หรือ www.muangyang.go.th  
2556-08-28 นม 2518/2754 ลว 26สค56 อำเภอวังน้ำเขียว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนชนิดผิวจราจรแบบเรียบลาดยางแอสฟัลต์ สายทางหมายเลข นม.3139 แยก 304-บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 5 กันยายน 2556 0-4422-8246  
2556-08-28 นม 0012(2)/ว 30 ลว26สค56 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 5 แห่ง ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 0-4437-1332  
2556-08-28 ศธ 0530.23/ว 920 ลว 20สค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อตู้ปลา จำนวน 13 ตู้ ของ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2556-08-28 ศธ 0530.23/ว 911 ลว 20สค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง ของ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 19 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 19 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2556-08-27 นม 0032.123/ว 22966 ลว 26สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยางทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 10 กันยายน 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-27 นม 0032.001.8/ว 1636 ลว 27สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง จำนวน 3 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 0-4430-5750 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-08-27 นม 0032.101.4/ว 22540 ลว22 สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทย จีแอล 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-27 นม 52272/ว 74 ลว 26สค56 เทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถ.เทศบาล 15 ม.10 และถนน คสล.ถ.เทศบาล 9 ม.9 ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 0-4497-8076 ต่อ 14  
2556-08-27 พม 0317.14/1182 ลว26สค56 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทข้าวสาร อาหาร และเชื้อเพลิงหุงต้ม(แก๊ส) จำนวน 1 ชุด ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 0 วันที่ 27 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 วันที่ 25 กันยายน 2556 0-4424-2552  
2556-08-27 คค 0623.2/1.3/3687 ลว 26สค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกกรวด-หนองสรวง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 26-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 4 กันยายน 2556 0-4424-2047 ต่อ 18  
2556-08-27 กห 0482.65/5570 ลว 26สค56 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศประกวดราคาซื้อยา R-Hu-ERYTHROPOITIN-ALPHA 4000 IU INJ 7,000 pk ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 11 กันยายน 2556 0-4427-3370-5 ต่อ 23404, 23406 หรือ www.fsh.mi.th  
2556-08-27 นม 52322/826 ลว 26สค56 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยมีชัย 4 (คำสอน) ของ ทต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 0-4496-1001-2 หรือ www.nonsombun-muni.go.th  
2556-08-27 นม 0032.301/ ลว สค56 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลหนองบุญมาก 0 วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 0-4433-0105-6 ต่อ 125  
2556-08-27 นม 72502/ว 787 ลว 26สค56 องค์การบริการส่วนตำบลสูงเนิน ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.8,9,12,14 ถนนหินคลุก ม.15 รางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและวางท่อระบายน้ำ ม.7,ม.10 ปรับปรุงบ่อสาธารณะ ม.4 ขยายไหล่ทาง คสล.ม.4 รวม 13 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 11 กันยายน 2556 0-4498-0612 หรือ www.sungnoenabt.go.th  
2556-08-27 นม 76602/767 ลว23สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 4 ศูนย์ ของ อบต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 0-4476-0039  
2556-08-27 นม 52752/918 ลว23สค56 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อประปา ม.12 บ้านหนองรังกา และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและทางเท้า ม.7 บ้านคลองกระบือ รวม 2 โครงการ ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4430-5345 ต่อ 2 หรือ www.kokkruad.com  
2556-08-27 นม 52003/6658 ลว21สค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุกแบบ2ตอน 4 ประตู จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 0-4425-1397 ต่อ 1623  
2556-08-26 นม 0020.1/35641 ลว23สค56 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการที่ดิน จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4424-4353 ต่อ 1  
2556-08-26 คค 0623.2/1.3/3621 ลว 23สค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0200 ตอนปางโก-กุดม่วง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 23-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 2 กันยายน 2556 0-4424-2047 ต่อ 18  
2556-08-26 คค 0623.2/1.3/3585 ลว 23สค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอนมวกเหล็ก-บ่อทอง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 2 กันยายน 2556 0-4424-2047 ต่อ 18  
2556-08-26 ศธ 04065.079/257 ลว 22สค56 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อห้องเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จำนวน 12 รายการ ของโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 ม.4 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 19-29 สิงหาคม 2556 08-1966-4848  
2556-08-26 นม 73502/ว 616 ลว 23สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศประมูลจ้างซ่อมถนนลาดยางสายบ้านจอก ม.3-บ้านซาด ม.1 ของ อบต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 11 กันยายน 2556 0-4497-4222 หรือ www.kampang.go.th  
2556-08-26 นม 52442/ว 1053 ลว23สค56 เทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างศาลาประชาคม-ถนนสาย 304 และสายเทพธงชัยต่อจากเดิม รวม 2 โครงการ ของ ทม.เมืองปัก จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ www.nmt.or.th/korat/mueangpak  
2556-08-26 นม 52442/ว 1053 ลว 23สค56 เทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนน คสล.สายเทพธงชัย ชุมชนเมืองปัก ของ ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 26 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ www.nmt.or.th/korat/mueangpak  
2556-08-26 พม 0302.11/2848 ลว 23สค56 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมโรงเลี้ยงเขตชายและโรงเลี้ยงเขตหญิง จำนวน 1 งาน ของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 0-4492-2666 ต่อ 14 หรือ www.banmetta.org  
2556-08-26 นม 71502/853 ลว23สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.,รางระบายน้ำ คสล.ม.1,ขยายไหล่ทาง คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักน้ำ ม.2 และ ม.6 รวม 5 โครงการ ของ อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 0-4433-5029  
2556-08-26 นม 52232/1120 ลว 23สค56 เทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) โทรทัศน์สี อุปกรณ์ควบคุมพร้อมระบบสำหรับใช้ในการเรียนการสอน ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4491-7010 หรือ www.taladkae.go.th  
2556-08-26 นม 52232/1109 ลว 23สค56 เทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศประมูลเช่าสถานที่ขายของตลาดนัดวันเสาร์(ครั้งที่ 2) ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 12 กันยายน 2556 0-4491-7010 หรือ www.taladkae.go.th  
2556-08-26 นม 52072/ว53 ลว 23สค56 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย ม.4 บ้านหนองขุ่น และก่อสร้างรั้ว คสล.รอบอาคาร รวม 2 โครงการ ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 0-4439-7162 ต่อ 14 หรือ www.khamtalayso.go.th  
2556-08-26 นม 88402/ว 571 ลว23สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดชุมชน ม.1 ถนน คสล.ม.1,2,5,8,9 ขุดลอกบึง ม.2 และปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองปรือบ้านช่อบูรพา ม.7 รวม 8 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 0-4475-6285 หรือ www.chaoraka.go.th  
2556-08-26 นม 0032.101.4/ว 22605 ลว22สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอสไอซี เมดิเทค 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-26 นม 0032.101.4/ว 22598 ลว22สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-26 นม 0032.101.4/ว 22597 ลว22สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Dinamap จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-26 นม 0032.101.4/ว 22594 ลว22สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่อง Pulse oximeter จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-26 นม 0032.101.4/ว 22582 ลว22สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อีฟอร์แอล อินเตอร์เนชั่นแนล 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-26 นม 0032.301/959 ลว22สค56 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติฯ จำนวน 3 เครื่อง และรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)แบบมีแค็ป จำนวน 1 คัน ของ โรงพยาบาลจักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4439-9641-2 ต่อ 172  
2556-08-26 นม 76502/841 ลว 21สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.5,ม.8,ม.19 คลองส่งน้ำ ม.6 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.7 และซ่อมแซมถนน คสล.ม.13 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4476-2032-3  
2556-08-23 นม 52662/1718 ลว23สค56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.1 บ้านหัวทะเล และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ซ.สุขสำราญ ม.5 บ้านพะไล ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-08-23 นม 52006/6664 ลว 22สค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Tablet) โทรทัศน์ อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์(Tablet) พร้อมระบบ จำนวน 5 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 10 กันยายน 2556 0-4423-4763 หรือ www.koratcity.net  
2556-08-23 ทส 1413.5/1630 ลว22สค56 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศสอบราคาซื้อกล้ายางพาราชำถุงพร้อมปลูก พันธ์ุ RRIM 600 ของงานสวนป่าดงพลอง จ.บุรีรัมย์ 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 10 กันยายน 2556 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2556-08-23 นม 75302/406 ลว 22สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ศพด.ชีวาน จำนวน 1 งาน ของ อบต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 08-1266-0012  
2556-08-23 นม 52052/ว ลว สค56 เทศบาลตำบลกลางดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ถ.เทศบาล 9 ซอย 4 และถนน คสล. ถ.เทศบาล13 ซอย 1/2 ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 0-4432-2239 หรือ www.klangdongcity.go.th  
2556-08-23 นม 52521/987 ลว 22สค56 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน 13 ชุด พร้อมติดตั้ง ม.5,10,15 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 0-4436-1444 ต่อ 14  
2556-08-23 นม 52272/ว 73 ลว22สค56 เทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถ.เทศบาล 9 และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถ.เทศบาล 15 ม.10 รวม 2 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 0-4497-8076 ต่อ 14  
2556-08-23 นม 52772/574 ลว 22สค56 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.2 ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่ยุ้ง ม.1 ต.บ้านโพธิ์ ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2556-08-23 นม 52772/571 ลว 22สค56 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้า คสล.พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมอ่างล้างหน้า ของ ศพด.พนมวัน ม.6 โดย ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2556-08-23 นม 52012.2/ว 95 ลว22สค56 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนหัวหนอง 4 ฝั่งทิศตะวันออก ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2556-08-23 นม 52012.2/1675 ลว 22สค56 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถ.เทศบาล15(ฝั่งทิศใต้)พร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร คสล.หลังท่อ ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2556-08-23 นม 52012.2/ว 93 ลว22สค56 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.รถไฟ 3 ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2556-08-23 นม 0032.301/ โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 29 ชุด ของโรงพยาบาลด่านขุนทด 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 0-4420-8208-10 ต่อ 133, 202 หรือ www.dkthos.com  
2556-08-23 นม 73802/ว 896 ลว 20สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ หจก.เสิงสางการโยธา, หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น, หจก.สินวิวัฒนา 0 - - 0-4475-6454 หรือ www.kutbot.com  
2556-08-23 นม 0032.101.4/ว 21921 ลว20สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่องของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-22 นม 76202/ว 455 ลว21สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ของ อบต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21-30 สิงหาคม 2556 วันที่ 9 กันยายน 2556 0-4497-1743 และ 08-1878-3588 หรือ www.donyai-khong.go.th  
2556-08-22 นม 52642/1269 ลว 21สค56 เทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำทางเข้าวัดคลองดินดำ ม.8 ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2556-08-22 นม 52006/6636 ลว 21สค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 13 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 0-4423-5763 หรือ www.koratcity.net  
2556-08-22 นม 52642/1265 ลว 21สค56 เทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสวนสุขภาพบ้านเกาะแก้ว ม.14 ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2556-08-22 นม 52642/1269 ลว 21สค56 เทศบาลตำบลหมูสี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำทางเข้าวัดคลองดินดำ ม.8 ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4429-7604-5 หรือ www.moosicity.go.th  
2556-08-22 นม 96302/359 ลว 21สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านโค้งตะคร้อ ของ อบต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 0-4424-9013  
2556-08-22 นม 96302/359 ลว 21สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านเขื่อน ของ อบต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 0-4424-9013  
2556-08-22 นม 96302/359 ลว 21สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 0-4424-9013  
2556-08-22 นม 80602/226 ลว 21สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.รวม 2 โครงการ ของ อบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 0-4449-1788  
2556-08-22 นม 76002/325 ลว 20สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 77 รายการ ของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4424-9170  
2556-08-22 ศย 303.004/11604 ลว 19สค56 ศาลจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาล และอาคารบ้านพักอาศัย รวม 2 งาน ของศาลจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 19 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4424-3555 ต่อ 194  
2556-08-22 นม 0032.101.4/ว 22546 ลว22สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 131 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอส ฟูดส์ 0 - - 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-22 นม 0032.101.4/ว 22546 ลว22สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 131 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอส ฟูดส์ 0 - - 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-22 นม 0032.101.4/ว 22590 ลว22สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบออกจอภาพ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-22 นม 0032.101.4/ว 21918 ลว21สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-22 นม 0032.101.4/ว 21917 ลว21สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ High Frequency จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 17 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 17 กันยายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-22 นม 0032.101.4/ว 21920 ลว 21สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหัวตรวจเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 หัวตรวจ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 17 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 17 กันยายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-22 นม 0032.101.4/ว 21892 ลว21สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับ Polysomnography จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-21 นม 52312/ว 778 ลว20สค56 เทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดโนนไทย ม.1 บ้านสันเทียะ ของ ทต.โนนไทย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20-30 สิงหาคม 2556 วันที่ 20-30 สิงหาคม 2556 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2556-08-21 นม 74002/962 ลว20สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านห้วยฉลุง และ ม.11 บ้านหนองจาน ของ อบต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 0-4438-3623 ต่อ 12  
2556-08-21 นม 74002/962 ลว20สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน ม.14 บ้านริมบึง และปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 บ้านสะแกราช ม.4 บ้านหนุก ของ อบต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 0-4438-3623 ต่อ 12  
2556-08-21 นม 74002/962 ลว20สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 บ้านขาม ม.3 บ้านสะแกราษฎร์ ม.5 บ้านนามาบ ม.7 บ้านโนนหญ้าคา และ ม.10 บ้านบุละกอ ของ อบต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 0-4438-3623 ต่อ 12  
2556-08-21 นม 74002/962 ลว20สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านห้วยฉลุง และ ม.11 บ้านหนองจาน ของ อบต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 0-4438-3623 ต่อ 12  
2556-08-21 นม 74002/962 ลว20สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และอื่นๆ รวม 6 โครงการ ของ อบต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 0-4438-3623 ต่อ 12  
2556-08-21 นม 63002/ว 648 ลว20สค56 เทศบาลตำบลกุดจิก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ของ ทต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 20 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 0-4441-7079 หรือ www.kutchikcity.go.th  
2556-08-21 นม 75202/ว 120 ลว20สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ประกาศประมูลจ้างซ่อมผิวจราจรบ้านเฉลียงใหญ่ ม.1 ของ อบต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 0-4444-5972  
2556-08-21 นม 52542.1/1111 ลว 19สค56 เทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับ ศพด.(ชุดเครื่องเล่นสนามแบบA) จำนวน 1ชุด ของ ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 19-29 สิงหาคม 2556 0-4444-7050 หรือ www.ss-muni.go.th  
2556-08-21 - แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบูรณะทางหลวงหมายเลข2068 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 - - -  
2556-08-21 นม 52352/881 ลว19สค56 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน จำนวน 45 รายการ ของ ทต.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4438-7155 และ 0-4438-7141 หรือ wwwbanlueammuni.go.th  
2556-08-21 ศก 0032/ว 2485 ลว19สค56 โรงพยาบาลขุขันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุและอาคารโรงจอดรถ ของ ร.พ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 วันที่ 19-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 19-29 สิงหาคม 2556 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.khukhan.go.th  
2556-08-21 นม 52572/593 ลว19สค56 เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน จำนวน 21 รายการ ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2556-08-21 นม 0032.124/ว 4030 ลว21สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมโครงราวม่านสถานีทดสอบ OSCE จำนวน 1 งาน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 21 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 0-4429-5614-15 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-21 นม 0032.001.4/424 ลว 20สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6 ที่ สอ.หนองแวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20-30 สิงหาคม 2556 วันที่ 20-30 สิงหาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-21 นม 0032.101.4/ว 21986 ลว 20สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อSyringe Pumpจำนวน 8 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-21 นม 0032.101.4/ว 22501 ลว 20สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อOSMOMETERจำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.แอลเอสพี เมดดิคัล 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-21 นม 0032.101.4/ว 21981 ลว20สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-21 นม 0032.101.4/ว 21994 ลว 19สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบทางเคมีสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 1,800 กล่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 19 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 19 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-21 นม 0032.101.4/ว 21945 ลว 16สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเฝือกปูน Slabสำเร็จรูป กว้าง6นิ้ว จำนวน 500 ม้วน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 16 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-20 นม 88902/358 ลว 19สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนยาวและบ้านป่าตะแบง จำนวน 100 รายการ ของ อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-30 สิงหาคม 2556 วันที่ 19-30 สิงหาคม 2556 0-4497-7237 หรือ www.donyaoyai.go.th  
2556-08-20 นม 92702/ว 290 ลว 19สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบบประปาและวางระบบประปา ของ อบต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-30 สิงหาคม 2556 วันที่ 19-30 สิงหาคม 2556 0-4421-5411  
2556-08-20 นม 52072/ว 52 ลว19สค56 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับ ศพด.ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 19-28 สิงหาคม 2556 0-4439-7162 ต่อ 14 หรือ www.khamtalayso.go.th  
2556-08-20 นม 96102/ว 70 ลว 19สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งสำหรับ ศพด. จำนวน 5 ชุด ของ อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 0-4497-9404 หรือ www.nongtadyai.go.th  
2556-08-20 นม 52572/595 ลว 29สค56 เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 21 รายการ ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 20 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4498-5126 หรือ www.nongnamsaicity.go.th  
2556-08-20 นม 78502/684 ลว16สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสมบูรณ์ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4496-1107 และ 08-1760-3573 หรือ www.nonsomboonlocal.go.th  
2556-08-20 นม 78502/682 ลว16สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อความประมูลรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4496-1107 และ 08-1760-3573 หรือ www.nonsomboonlocal.go.th  
2556-08-20 นม 0032.101.4/ว 21955 ลว 15สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.นวกรวิศวกรรม 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-20 นม 0032.101.4/ว 21906 ลว 15สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-20 นม 0032.101.4/ว 21905 ลว15สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่สำหรับผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน เ ครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-20 นม 0032.101.4/ว 21903 ลว 15สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้ จำนวน 85 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-20 นม 0032.101.4/ว 21901 ลว 15สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 55,200 test ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-20 นม 0032.101.4/ว 21898 ลว 15สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 240,000จาน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โปร-แอม ไบโอเทค 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-20 นม 0032.101.4/ว 21896 ลว 15สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเพียวดีไวซ์ 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-20 นม 0032.101.4/ว 21893 ลว 15สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-19 นม 0030/10684 ลว 19สค56 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19-23 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 28 สิงหาคม 2556 0-4495-8512 ต่อ 10,12 หรือ www.sso.go.th/nakhonratchasima  
2556-08-19 นม 52006/6485 ลว19สค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 14 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 20 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 20 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 0-4423-4763 หรือ www.koratcity.net  
2556-08-19 นม 80502/ว 502 ลว16สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ประกาศรายชื่อผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7,8,11,12,13,14 ปรับปรุงถนนหินคลุก ม.9 และขุดลอกเหมืองส่งน้ำ ม.15 รวม 8 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 22 สิงหาคม 2556 วันที่ 23 สิงหาคม 2556 0-4425-8871, 0-4425-1138 ต่อ 1802 และ 08-1238-0026  
2556-08-19 นม 76102/378 ลว 16สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกสระน้ำ ม.3 บ้านบุคา ก่อสร้าง ศพด.ม.14 และต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ดอนเมือง รวม 3 โครงการ 0 วันที่ 16-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-26 สิงหาคม 2556 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2556-08-19 นม 0032.101.4/ว 21488 ลว16สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องโพรงจมูกและคอ ชนิดพับงอได้ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 16 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-19 นม 0032.101.4/ว 21486 ลว16สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 16 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-19 นม 0032.101.4/ว 22156 ลว16สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-19 นม 0032.101.4/ว 21997 ลว16สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-19 นม 0032.101.4/ว 21996 ลว 16สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA จำนวน 1,680 test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-19 นม 0032.101.4/ว 21995 ลว 16สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามในโพรงกระดูกและสกรูยึดโลหะฯ จำนวน 2 รายการ รวม 600 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-19 นม 0032.101.4/ว 21919 ลว16สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 16 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-19 นม 0032.101.4/ว 1494 ลว 15สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 23 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-19 นม 52171.2/754 ลว16สค56 เทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3 ซ.บ้่านนางเทียน ชุมชนเพ็ชรพระพรหม ของ ทตต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 0-4444-4840-12 หรือ www.chaecity.go.th  
2556-08-19 นม 52171.2/753 ลว16สค56 เทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.9 ต.บ้านใหม่ ของ ทต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 0-4444-4840-12 หรือ www.chaecity.go.th  
2556-08-19 กษ 0810.06/895 ลว16สค56 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(รถแทรกเตอร์อินเตอร์) จำนวน 1 รายการ ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 0 วันที่ 19 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 9 กันยายน 2556 0-4437-1659 หรือ www.ldd.go.th  
2556-08-19 นม 52192/ว 75 ลว15สค56 เทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลานคอนกรีต รางระบายน้ำ รั้ว เสาธง ของ ศพด.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 15-28 สิงหาคม 2556 0-4433-2190 ต่อ 22 หรือ www.donwaicity.go.th  
2556-08-19 นม 52521/948 ลว 15สค56 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(ถังประปาแบบแชมเปญ) จำนวน 1 รายการ ของ ทต.สีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556 0-4436-1444 ต่อ 14 หรือ www.seemamongkol.go.th  
2556-08-16 นม 52772/549 ลว 15สค56 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถ.ศรราม-สระแก้ว(พร้อมตีเส้นจราจร)ม.2 บ้านโตนด ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 15-28 สิงหาคม 2556 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2556-08-16 นม 52002/6379 ลว15สค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างตกแต่งห้องนิทรรศการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 0-4423-4734 ต่อ 1417 หรือ www.koratcity.net  
2556-08-16 นม 52002/6376 ลว15สค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องยกขยะสาธารณะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิิคฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 0-4423-4738 ต่อ 1416 หรือ www.koratcity.net  
2556-08-16 ตช 0018.413/7370 ลว 15สค56 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 0-4434-1812 หรือ www.nmp.nmpp.go.th  
2556-08-16 นม 85002/821 ลว15สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนน คสล.และอื่นๆ รวม 7 โครงการ ของ อบต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 3 กันยายน 2556 0-4496-0231 ต่อ 2 หรือ www.nongraviang.go.th  
2556-08-16 นม 81002/806 ลว 15สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วและป้าย ของ อบต.มะค่า ม.4 บ้านหนองม้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 15-29 สิงหาคม 2556 0-4436-7096 หรือ www.makha.go.th  
2556-08-16 คค 0623.1.1/3/1509 ลว 15สค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนาดำ ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 15-21 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-08-16 นม 0032.001.8/ว 1560 ลว16สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาและวัดความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 16-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-27 สิงหาคม 2556 0-4430-5750 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-08-16 นม 0032.101.4/ว 21492 ลว15สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัด O2 Sat แบบหนีบนิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-16 นม 0032.101.4/ว 21487 ลว15สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ชุดของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 15 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-16 นม 0032.101.4/ว 21487 ลว15สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมอนิเตอร์ติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 15-28 สิงหาคม 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-16 นม 0032.101.4/ว 21483 ลว15สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้ออ่างล้างมือแบบ 3 หลุม จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดดิ้ง 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-16 นม 0032.101.4/ว 21512 ลว13สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างทำแผงกันสาดบังแดดอาคาร กฟภ.ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชทรัพย์ไพศาล 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-16 นม 0032.101.4/ว 21505 ลว 13สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดทำแผลล้างไตทางหน้าท้องชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 96,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 13 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 13 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-16 นม 0032.101.4/ว 21502 ลว17สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สยามฮิตาชิเอลลิเวเตอร์ 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-16 นม 78502/662 ลว15สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้่า จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 3 กันยายน 2556 0-4496-1107 และ 08-1760-3573 หรือ www.nonsomboonlocal.go.th  
2556-08-16 นม 96102/ว 68 ลว14สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,ม.3 ขุดลอกคลองน้ำ ม.9 ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ หจก.ชัยสวัสดิ์วิศวกรรม และร้านวงษ์ชาลีก่อสร้าง 0 - - 0-4497-9404 หรือ www.nongtadyai.go.th  
2556-08-16 กค 0606/ว 1738 ลว9สค56 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ผอ.จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-21 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 27 สิงหาคม 2556 0-4425-6761 หรือ www3.excise.go.th  
2556-08-16 ศธ 0530.1(8)/ว.2632 ลว9สค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสามแยกไฟแดงบริเวณโรงเรียนท่าขอนยาง จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 0-4375-4322-40 ต่อ 1271, 0-4375-4044 www.msu.ac.th  
2556-08-15 นม 77104/1862 ลว14สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับ ศพด.3แห่ง จำนวน 99 รายการ ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 14-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 14-28 สิงหาคม 2556 0-4497-2445 หรือ www.tuprang.go.th  
2556-08-15 นม 52972/2022 ลว 14สค56 เทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.8 บ.สะพานหิน, ม.7บ.โกรกเดือนห้า,ม.1บ.ราชสีมา และถนนหินคลุก ม.4 บ.ตะเภาทอง ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 14-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 14-27 สิงหาคม 2556 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2556-08-15 นม 52012.2/1624 ลว14สค56 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด รวม 8 รายการ ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 14-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 14-27 สิงหาคม 2556 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2556-08-15 คค 0623/พ.1/935 ลว 14สค56 สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2434 ตอนควบคุม 0100 ตอนสีคิ้ว-หนองรี ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 14-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 0-4424-2871 ต่อ 27  
2556-08-15 คค 0623.2/1.3/3420 ลว14สค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกกรวด-หนองสรวง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 0 วันที่ 14-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 23 สิงหาคม 2556 0-4424-2047 ต่อ 18  
2556-08-15 นม 52402/910 ลว 03สค56 เทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 63 รายการ ของ ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556 0-4447-1121 ต่อ 12 www.phimailocal.go.th  
2556-08-14 ศธ 0544/2591 ลว14สค56 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 14-20 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 27 สิงหาคม 2556 0-4400-9009 ต่อ 1582,1584 หรือ www.nrru.ac.th  
2556-08-14 สธ 0915.01/1695 ลว13สค56 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 0 วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556 0-4430-5131 ต่อ 145 หรือ http://hp5anamai.moph.go.th  
2556-08-14 นม 0008/- ลว13สค56 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 13-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 13-23 สิงหาคม 2556 0-4425-1822 หรือ www.dld.go.th/pvlo_nak  
2556-08-14 นม 79802/479 ลว13สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบิง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านบิงพัฒนา ม.12-ม.7 บ้านหญ้าปลอก ของ อบต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 13-23 สิงหาคม 2556 0-4433-2197 หรือ www.tambonbing999.th.gs  
2556-08-14 นม 52015.5/1597 ลว13สค56 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใสขนาดความจุ 1,000 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า และขยายเขตระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 สิงหาคม 2556 0-4446-2320 หรือ www.buayaicity.go.th  
2556-08-14 นม 52012.2/1591 ลว13สค56 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารระบบรางเลื่อน ชนิด 10 ตู้ จำนวน 1 รายการ ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2556-08-14 นม 52222/674 ลว13สค56 เทศบาลตำบลด่านคล้า ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.3ศูนย์ จำนวน 234 รายการของ ทต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556 0-4437-9999  
2556-08-14 นม 52972/2017 ลว 9สค56 เทศบาลตำบลสุรนารี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.ตะวันสีทอง,ซ.สุคนรัตน์,ซ.สามัคคี ม.5 บ้านหนองบง รวม 3 โครงการ ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556 0-4493-8276 ต่อ 12 หรือ www.saosuranaree.com  
2556-08-14 พม 0302.11/2670 ลว 9สค56 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหารและข้าวสาร จำนวน 1 ชุด รวม 145 รายการ ของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 0 วันที่ 22 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 16 กันยายน 2556 0-4492-2666 ต่อ 14 หรือ www.banmetta.org  
2556-08-14 กษ1110(ศส.6)/264 ลว9สค56 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ระยะทาง 927 เมตร ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 0 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 0-4421-2093 และ 0-4492-0261  
2556-08-14 นม 0032.101.4/ว 21304 ลว 8สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลขายทอดตลาดเครื่องสวนหัวใจสองระนาบ ยี่ห้อ Toshiba ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซาท์เวสท์คาร์ดิแอคเซ็นเตอร์ 0 - - 0-4423-5144 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-13 นม 75202/ว 114 ลว9สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวจราจรสาย4แยกโคกเจริญ-ร.ร.ทุ่งแขวน ม.5 บ้านโคกแขวน ของ อบต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 13-23 สิงหาคม 2556 0-4444-5972 ต่อ 3  
2556-08-13 นม 76102/373 ลว9สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1,2,5,7,12,13,15 และถนนหินคลุก ม.3 รวม 8 โครงการ ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-20 กรกฎาคม 2556 0-4424-9598 หรือ www.donmuang.go.th  
2556-08-13 นม 76702/352 ลว9สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1,12 ถนนลูกรัง ม.10 และถนนคสล.ม.2,3,5,6,7,8,9,11,14 รวม 12โครงการ ของ อบต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-21 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 29 สิงหาคม 2556 0-4438-9984  
2556-08-13 พม 5108/ปม/10463 ลว การเคหะแห่งชาติ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมาและชัยภูมิของการเคหะแห่งชาติ 0 วันที่ 9-20 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 28 สิงหาคม 2556 0-2351-6144 และ 0-2351-7075 หรือ www.nha.co.th  
2556-08-13 นม 84904/621 ลว9สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร ฝ.99 และก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ม.16 บ.หนองโสน รวม 2 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 08-1964-9961 หรือ www.nongmanow.go.th  
2556-08-13 นม 77602/305 ลว9สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บ้านคอนเมือง และก่อสร้างอาคาร ปภ.ม.9 รวม 2 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556 0-4475-6278 หรือ www.taepalai.go.th  
2556-08-13 นม 79802/467 ลว9สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบิง ประกาศประมูลจ้างซ่อมผิวถนนลาดยาง บ้านขนายดี ม.10-ม.3 บ้านสำโรงกระจาย ของ อบต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-21 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 28 สิงหาคม 2556 0-4433-2197 หรือ www.tambonbing999.th.gs  
2556-08-13 นม 80602/215 ลว9สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุขนาด10วัตต์จำนวน 1 เครื่อง และขนาด5วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง ของ อบต.เมืองพลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556 0-4449-1788  
2556-08-13 นม 52402/904 ลว9สค56 เทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และเทคอนกรีตทับหลังท่อ ถ.สุริยาและ ถ.ทุ่งเลนทอง จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556 0-4447-1121 ต่อ 12 www.phimailocal.go.th  
2556-08-13 นม 88302/786 ลง 9สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแมว ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับ ศพด.จำนวน 2 รายการ ของ อบต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-19 สิงหาคม 2556 0-4499-1987  
2556-08-13 นม 73902/782 ลว9สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน คสล.บ้านแก่งขาม ม.9 ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-28 สิงหาคม 2556 0-4433-9335-6 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2556-08-13 นม 73902/778 ลว9สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูและติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ม.3 บ้านแก่งโก ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-28 สิงหาคม 2556 0-4433-9335-9 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2556-08-13 นม 0032.302/1876 ลว9สค56 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ตัว และชุดทันตกรรมหัตถการ จำนวน 2 ชุด ของโรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-19 สิงหาคม 2556 0-4449-1161 ต่อ 137, 147 หรือ http://203.114.105.149  
2556-08-13 นม 0032.302/1872 ลว9สค56 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลโชคชัย 0 วันที่ 9-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-19 สิงหาคม 2556 0-4449-1161 ต่อ 137, 147 หรือ http://203.114.105.149  
2556-08-13 นม 52521/ว932 ลว8สค56 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.สีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-20 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 28 สิงหาคม 2556 0-4436-1444 ต่อ 14 หรือ www.seemamongkol.go.th  
2556-08-13 ศก 0032/ว2772 ลว8สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 0 วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556 0-4581-4290-4 ต่อ 132 หรือ www.khukhan.go.th  
2556-08-13 กษ 0308.33/175/2556 ลว8สค56 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นรางชั้น 3 จำนวน 11 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 8-19 สิงหาคม 2556 0-4446-5164 ต่อ 21  
2556-08-09 คค 0710/ว 5142 ลว8สค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทช.นม.3044-บ.โนนสมบูรณ์ อ.สีคิ้ว และสายบ้านปอหู ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวม 2 โครงการ 0 วันที่ 8-14 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-08-09 คค 0710/ว5142 ลว8สค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.201-บ.หนองโอง,สาย บ.นาหนอง,สายแยกนม.3032 บ.ซับสมบูรณ์-บ.ซับใต้,สายแยก ทล.201-บ.หนองห่าน รวม 4 โครงการ 0 วันที่ 8-14 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-08-09 นม 52432/492 ลว8สค56 เทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคงคนครพิทักษ์ช่วงหน้าวัดตะคร้อจนสุดเขตเทศบาล ของ ทต.เมืองคง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556 0-4445-9077 ต่อ 15 และ 08-1955-8929 หรือ www.muangkhong.go.th  
2556-08-09 นม 52092/ว 694 ลว 8สค56 เทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 172 รายการ ของ ทต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556 0-4432-3380 หรือ www.klongpaicity.go.th  
2556-08-09 นม 52312/ว 760 ลว8สค56 เทศบาลตำบลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ของ ทต.โนนไทย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 8-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 8-19 สิงหาคม 2556 0-4438-1178 ต่อ 18 หรือ www.nonthai.go.th  
2556-08-09 นม 52432/499 ลว8สค56 เทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 15 ชุดพร้อมติดต้้ง ของ ทต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 0-4445-9077 ต่อ 15 และ 08-1955-8929 หรือ www.muangkhong.go.th  
2556-08-09 นม 74502/ว ลว8สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ศพด. ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4495-6186  
2556-08-09 นม 52002/6273 ลว8สค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานลอยหน้า ร.ร.มารีย์วิทยา จำนวน 1 งาน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-27 สิงหาคม 2556 0-4423-4738 ต่อ 1416 หรือ www.koratcity.net  
2556-08-09 นม 0032.001.4/414 ลว8สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ลำเลียงผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน จำนวน 15 ชุด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-09 นม 0032.001.4/403 ลว8สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้(ดีเซล)ขนาดไม่น้อยกว่า 12ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)แบบมีแค็ป จำนวน 1 ค้ัน 0 วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-09 นม 0032.101.4/ว 21252 ลว 7สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7-13 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-09 นม 0032.101.4/ว 21255 ลว 7สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 7-22 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-09 นม 52742/ว 570 ลว 7สค56 เทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาประมูลจ้าก่อสร้างถนน คสล.รวม 4 โครงการ ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 7-19 สิงหาคม 2556 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2556-08-09 นม 52742/ว 570 ลว 7สค56 เทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.4 บ้านหัวหนอง ม.7 บ้านโมกมัน และม.9 บ้านหนองปรือใหม่ ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 7-19 สิงหาคม 2556 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2556-08-09 นม 52742/ว 570 ลว 7สค56 เทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกาศสอบราคาประมูลจ้างยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บ้านโนนสะอาด ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 7-19 สิงหาคม 2556 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th  
2556-08-09 ศธ 0530.11/ว 1346 ลว 6สค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อทีวี LED ขนาดไม่น้อยกว่า50นิ้วพร้อมติดตั้งจำนวน 10เครื่อง เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด และเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 1-12 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-12 สิงหาคม 2556 0-4375-4333 ต่อ 2368 หรือ www.nu.msu.ac.th  
2556-08-08 นม 52462/803 ลว6สค56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก ม.1 บ้านพุทรา ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 7-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 7-22 สิงหาคม 2556 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-08-08 นม 52752/874 ลว6สค56 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 7 รายการ ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-16 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-16 สิงหาคม 2556 0-4430-5345 ต่อ 2 หรือ www.kokkruad.com  
2556-08-08 นม 0032.001.8/ว 1506 ลว8สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 8-21 สิงหาคม 2556 วันที่ 8-21 สิงหาคม 2556 0-4430-5750 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-08-08 นม 0032.123/ว.21257 ลว7สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 7-16 สิงหาคม 2556 วันที่ 23 สิงหาคม 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-08 นม 0032.101.4/ว 20975 ลว5สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยา IQ Lamina Case จำนวน 68 กล่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พีซีแอลโฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-08 นม 0032.101.4/ว 20836 ลว5สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พีซีแอลโฮลดิ้ง 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-08 ศธ 0530.1(8)/ว.2556 ลว5สค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 งาน 0 วันที่ 5-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-19 สิงหาคม 2556 0-4375-4322-40 ต่อ 1271,1398 และ 0-4375-4044 www.msu.ac.th  
2556-08-07 นม 89202/ว 410 ลว6สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 110 รายการ ของ อบต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4497-6201 หรือ www.abtdanchangi.go.th  
2556-08-07 นม 52662/1607 ลว 6สค56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.4 บ้านหนองสองห้อง และ ม.5 บ้านพะไล จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-20 สิงหาคม 2556 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-08-07 นม 72502/ว659 ลว6สค56 องค์การบริการส่วนตำบลสูงเนิน ประกาศประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อย 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ของ อบต.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 23 สิงหาคม 2556 0-4498-4061-2 ต่อ 11, 15 หรือ www.sungnoenabt.go.th  
2556-08-07 คค 0710/ว 5028 ลว6สค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.201-บ้านห้วยบง อ.สีคิ้ว,ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-08-07 คค 0710/ว 5028 ลว6สค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านศรีษะกระบือ-บ้านห้วยกระแครงเหนือ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-08-07 คค 0710/ว 5028 ลว6สค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหัน-บ้านหลุมปูน อ.สีคิ้ว,สูงเนิน จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-08-07 คค 0710/ว 5028 ลว6สค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.2037-แยก ทล.2055(ตอนที่2)อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-08-07 คค 0710/ว 5028 ลว6สค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง สร.4057 แยกทางหลวงหมายเลข 2371-บ้านระกา อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-08-07 นม 80002/ว418 ลว5สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินหินคลุก และขุดลอกสระ รวม 6 โครงการ ของ อบต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-14 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-14 สิงหาคม 2556 0-4475-6568-9 หรือ www.prathailocal.go.th  
2556-08-07 นม 80702/ว 560 ลว5สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ได้แก่ หจก.คลองแค,หจก.โคราชพัฒนะ,หจก.เพ็ญจันทร์ก่อสร้าง 0 - - 0-4438-1918  
2556-08-07 นม 80602/206 ลว5สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของ อบต.เมืองพลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4449-1788  
2556-08-07 นม 0032.124/ว 3797 ลว6สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-23 สิงหาคม 2556 0-4429-5614-5 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-07 นม 0032.124/ว3796 ลว6สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชอินเตอร์แอร์ มาร์เก็ตติ้ง 0 - - 0-4423-5614-5 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-07 นม 0032.101.4/ว 20805 ลว 6สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Stretcher สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมากกว่า 200กก. จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมาได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-07 นม 0032.101.4/ว 20591 ลว 2สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำระบบท่อทางการแพทย์ออกซิเจน อากาศและสุญญากาศ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-07 นม 0032.101.4/ว 20798 ลว2สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-07 นม 0032.101.4/20245 ลว29กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดี.เอ.พ.ไซแอม กรุ๊ป 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-07 นม 0032.101.4/20243 ลว29กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อตลับแผ่นรับภาพ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เจ.เอฟ.แอดวาน เมด 0 - - 0-4423-5145  
2556-08-07 นม 0032.101.4/ว 19850 ลว 26กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-07 นม 0032.101.4/ว 19845 ลว26กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้ จำนวน 85 กล่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5145  
2556-08-07 นม 0032.101.4/ว 19843 ลว26กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อแผ่นดามกระดูกข้อมือฯ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-07 นม 0032.101.4/ว 19853 ลว26กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเทียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-07 นม 0032.101.4/ว 19839 ลว26กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดข้อเทียมฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิมพลานท์คาสท์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-06 นม 0032.101.4/21092 ลว6สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 6-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-27 สิงหาคม 2556 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-06 นม 0032.001.4/253 ลว5สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ที่ ร.พ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-06 นม 73902/760 ลว5สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านไร่พัฒนา ม.11 ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-20 สิงหาคม 2556 0-4433-9335-6 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2556-08-06 นม 81102/436 ลว5สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.9 และบ้านประดู่งาม ม.6 รวม 2 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-21 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-21 สิงหาคม 2556 08-1265-0858  
2556-08-06 นม 81102/436 ลว5สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล สายบ้านบุมะค่า ม.8-ม.4 บ้านบุยายแลบ ม.4 ของ อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-21 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-21 สิงหาคม 2556 08-1265-0858  
2556-08-06 นม 88802/593 ลว 5สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.10บ้านคอกหมู ของ อบต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-15 สิงหาคม 2556 0-4476-1637  
2556-08-06 นม 52462/795 ลว5สค56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ม.1 บ้านพุทรา ม.6 บ้านหนองน้ำกิน และ ม.14 บ้านพุทราพัฒนา ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-19 สิงหาคม 2556 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-08-06 นม 81402/645 ลว5สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.1ชั้น บ้านโค้งมะกอก ม.4 ของ อบต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 6-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-22 สิงหาคม 2556 0-4475-6050 หรือ www.muangparsat.go.th  
2556-08-06 นม 52542.1/1050 ลว 1สค56 เทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน 1,2 และ ศพด.เสิงสาง ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-15 สิงหาคม 2556 0-4444-7050 หรือ www.ss-muni.go.th  
2556-08-06 นม 0032.101.4/ว 20493 ลว1สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ฯ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทย ริชคอร์ปอเรชั่น 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-06 นม 0032.101.4/ว 20495 ลว 31กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกระบอกฉีดยาจำนวน 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-06 นม 0032.101.4/ว 20060 ลว 25กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.กลางสำเภาทอง 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-05 นม 0032.001.8/ว1491 ลว 5สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 5-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-20 สิงหาคม 2556 0-4430-5750 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-08-05 ศธ 0544/2488 ลว5สค56 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 9 รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2556 0-4400-9009 ต่อ 1582,1584 หรือ www.nrru.ac.th  
2556-08-05 นม 52002/6130 ลว 5สค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่าย ศพด.ราชนิกูล ครั้งที่ 2 ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 6-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-22 สิงหาคม 2556 0-4423-4738 ต่อ 1416 หรือ www.koratcity.net  
2556-08-05 คค 0710/ว 4923 ลว2สค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.2055-แยก ทช.ชย.2004 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 โครงการ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 2-7 สิงหาคม 2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-08-05 คค 0710/ว 4923 ลว2สค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองลุมพุก-บ้านโกรกตาแป้น อ.จัตุรัส, สายแยก ทล.2354-แยก ทช.ชย.4038(ตอนที่ 2)อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ รวม 2 โครงการ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 2-7 สิงหาคม 2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-08-05 คค 0710/ว 4923 ลว2สค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.2384-บ้านคูเมือง อ.คง,สายบ้านบุเจ้าคุณ อ.วังน้ำเขียว รวม 2 โครงการ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 2-7 สิงหาคม 2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-08-05 นม 98602/796 ลว 2สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ ประกาศประมูลจ้างซ่อมถนนลาดยาง ม.7 บ้านลำไซกง-บ้านด่าน ของ อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 22 สิงหาคม 2556 0-4475-6481 หรือ www.banrat.go.th  
2556-08-05 นม 0032.301/1583 ลว2สค56 โรงพยาบาลโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 0-4438-1032, 0-4438-1197 ต่อ 621, 623,625 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-05 นม 82002/607 ลว2สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้งถนนลาดยางสายบ้านดอนผวา ม.5 จำนวน 2 ช่วง ของ อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-13 สิงหาคม 2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2556 0-4438-4139 หรือ www.lamkhohong.go.th  
2556-08-05 นม 73902/752 ลว 2สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2บ.โนนรัง ม.4บ.หนองบง ม.5บ.หนองขามนาดี ม.7บ.ฤทธิ์รักษา และ ม.10บ.หนองเม็กน้อย รวม 5 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556 0-4433-9335-6 หรือ www.kangsanamnang.go.th  
2556-08-05 นม 52432/470 ลว 2สค56 เทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.11 ชุมชนคงสามัคคี รวม 2 โครงการ ของ ทต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-19 สิงหาคม 2556 0-4445-9077 ต่อ 15 และ 08-1955-8929 หรือ www.muangkhong.go.th  
2556-08-05 ทส 16194.1/1842 ลว 1สค56 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก จำนวน 4 หลัง ของหน่วยรักษาป่าที่ บร.4(บาระแนะ) จ.บุรีรัมย์ 0 วันที่ 1-13 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-13 สิงหาคม 2556 0-4422-2783 หรือ www.forest.go.th/nakhonratchasima_8/index.php  
2556-08-05 ศธ 04063.034/ว 175 ลว1สค56 โรงเรียนบ้านหินโคน ประกาศสอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของ ร.ร.บ้านหินโคน ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556 08-1264-8337  
2556-08-05 ตช 0018.413/6891 ลว2สค56 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้า ป้ายชื่อ ประตูทางเข้า ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิถีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-7 สิงหาคม 2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 0-4434-1812 หรือ www.nmp.nmpp.go.th  
2556-08-05 ตช 0018.413/6956 ลว2สค56 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิถีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556 0-4424-4297 หรือ www.nmpp.go.th  
2556-08-05 นม 80602/190 ลว 1สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ ของ อบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 0-4449-1788  
2556-08-05 นม 50602/189 ลว 1สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุคมนาคมชนิดแบบประจำที่ จำนวน 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งครบชุด และวิทยุคมนาคมมือถือ จำนวน 10 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ของ อบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 0-4449-1788  
2556-08-05 นม 0032.001.4/241 ลว2สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 10 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 2-8 สิงหาคม 2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-05 นม 0032.101.4/ว 20787 ลว 2สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อ Spinal Needle Disposable No.20,22,25,27 รวม 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-05 นม 0032.101.4/20594 ลว 2สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (บอลลูนขยายหลอดเลือด,สายสวยหลอดเลือด,อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด) รวม 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-15 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-05 นม 0032.101.4/ว 20801 ลว 2สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหัวเกลียว จำนวน 80,000 เส้น และชนิดหางปลา จำนวน 80,000 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-05 นม 0032.101.4/ว 20786 ลว 1สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 65 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-05 นม 0032.101.4/20595 ลว 2สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก (Cementless THR) จำนวน 32 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 2-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-15 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-05 ศธ 0530.11/ว 1330 ลว30กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างทาสีคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 30 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 0-4375-4333 ต่อ 2368 หรือ www.nu.msu.ac.th  
2556-08-05 ศธ 0530.23/ว381 ลว25กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนสัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 25 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2556-08-05 ศธ 0530.20/ว 851 ลว 30กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำกลั่นบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 25 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2556-08-05 ศธ 0530.11/ว 1310 ลว30กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 0-4375-4333 ต่อ 2368 หรือ www.nu.msu.ac.th  
2556-08-02 นม 73402/542 ลว1สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดกลมระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ คลองวังกระสวย ม.2 บ้านวังกระสวย ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-21 สิงหาคม 2556 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2556-08-02 นม 73402/542 ลว1สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านซับใต้ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-21 สิงหาคม 2556 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2556-08-02 นม 73402/542 ลว1สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 บ้านวังโรงน้อย ม.10 บ้านดอนหัวมัน และ ม.12 บ้านคลองนาดี รวม 3 โครงการ ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-21 สิงหาคม 2556 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2556-08-02 นม 73402/542 ลว1สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกสระน้ำ ม.1 บ้านปางละกอ และอ่างเก็บน้ำชลประทาน ม.9 บ้านห้วยเกตุ รวม 2 โครงการ ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-21 สิงหาคม 2556 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2556-08-02 นม 73402/542 ลว1สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ ม.12บ้านคลองนาดี ม.3 บ้านหนองดู่ รวม 2 โครงการ ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-21 สิงหาคม 2556 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2556-08-02 นม 80002/ว411 ลว2สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนดินหินคลุก และขุดลอกสระ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556 0-4448-9247  
2556-08-02 นม 0032.301/837 ลว1สค56 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน มีแค็ป จำนวน 1 คัน ของ ร.พ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 0-4439-9641-2 ต่อ 172  
2556-08-02 นม 52462/774 ลว1สค56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.บ้านนายเกิด ม.17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ง ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-08-02 นม 52462/774 ลว1สค56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายป่าสัก ม.16 บ้านสามัคคี 1 ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-08-02 นม 52462/774 ลว1สค56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจุล-บ้านนายดัด ม.12 บ้านหนองรัง ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-08-02 นม 52462/774 ลว1สค56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนุช ประสาท ม.12 บ้านหนองรัง ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-08-02 นม 96404/385 ลว 1สค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.2-ม.5และขุดลอกคลองอีสานเขียว รวม 2 โครงการ ของ อบต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 0-4498-0400  
2556-08-02 นม 52272/ว 67 ลว1สค56 เทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถ.เทศบาล 20 ม.9 ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 0-4497-8076 ต่อ 14  
2556-08-02 คค 0502.7/315 ลว1สค56 ท่าอากาศยานนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร ของท่าอากาศยานนครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 0-4425-9686-8 ต่อ 207 หรือ www.aviation.go.th  
2556-08-02 นม 52002/6060 ลว1สค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดหางเหยี่ยว(ท้องเรือ)จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1-14 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 22 สิงหาคม 2556 0-4423-4738 ต่อ 1416 หรือ www.koratcity.net  
2556-08-02 นม 0032.124/ว3731 ลว2สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้าปรับปรุงหอพักแพทย์ชั้นที่ 1 ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.นวกรวิศวกรรม 0 - - 0-4429-5614-15 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-02 นม 0032.001.8/ว 1476 ลว 2สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556 0-4430-5750 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-08-02 นม 0032.001.4/387 ลว1สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารทันตกรรม ที่ ร.พ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-13 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 301 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-02 นม 0032.123/ว 20779 ลว1สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1-8 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-02 นม 0032.101.4/ว 20299 ลว 1สค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง EKG 12 Leads จำนวน 7 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-02 นม 0032.101.4/ว 20151 ลว31กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุกหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โซวิค 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-02 ศธ 0530.12/ว1193 ลว30กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อผ้ามา่านกันแสงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-08-02 ศธ 0530.20/ว 1190 ลว 30กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเสียงตามสาย จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-08-02 ศธ 0530.23/ว840 ลว29กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อกรงสัตว์ทดลองสำหรับหนูทดลอง จำนวน 3 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 25 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 0-4374-2823 หรือ www.vet-animsci.msu.ac.th  
2556-08-02 นม 0008/1398 ลว30กค56 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 0-4425-1822 หรือ www.dld.go.th/pvlo_nak  
2556-08-02 นม 0032.3/1218 ลว 30กค56 โรงพยาบาลปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ แบบLEDชนิดแขวนเพดานโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 0-4496-9042 ต่อ 7123, 7165  
2556-08-02 ศธ 04063037/63 ลว29กค56 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถน คสล.จำนวน 1โครงการ ของโรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 08-7248-9918  
2556-08-01 นม 52452/801 ลว19กค56 เทศบาลตำบลเมืองยาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านนางโท และ ม.9 บ้านค่ายลิง ของ ทต.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 0-4422-9180 ต่อ12 หรือ www.muangyang.go.th  
2556-08-01 นม 94102/75 ลว19กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ประกาศประมูลจ้างซ่อมถนน คสล.ม.6 ม.3 และม.1 จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 0-4496-3216 หรือ www.lahanplakaow.go.th  
2556-08-01 นม 94102/76 ลว19กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ประมูลจ้างซ่อมถนนลาดยางบ้านหัวสะพาน-บ้านครบุรี จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 0-4496-3216 หรือ www.lahanplakaow.go.th  
2556-08-01 นม 73302/616 ลว19กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองและซ่อมผิวจราจร รวม 6 โครงการ ของ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556 0-4496-3035  
2556-08-01 นม 52082/ว132 ลว31กค56 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 รายการ ของ ทต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4438-5066 ต่อ 12 หรือ www.kham-saengcity.go.th  
2556-08-01 นม 77802/ว458ลว31กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 0-4420-1020  
2556-08-01 นม 0032.001.4/371 ลว31กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-08-01 ศธ 0530.12/ว364 ลว30กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อปั๊มสำหรับเครื่อง Freeze Dryer จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4375-4360 หรือ www.pharmacy.msu.ac.th  
2556-08-01 นม 52002/5959 ลว 31กค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-08-01 นม 52812/526 ลว31กค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านศรีษะช้าง ม.10 และ บ้านดอนพัฒนา ม.16 รวม 2 โครงการ ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2556-08-01 นม 52812/526 ลว31กค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนหินคุลก บ้านน้อย ม.4 จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2556-08-01 นม 52812/526 ลว31กค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.บ้านตะโก ม.7 บ้านละลมโพธิ์ ม.8 บ้านเขว้า ม.11 และบ้านลำโพงใต้ ม.18 รวม 4 โครงการ ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2556-08-01 นม 52812/526 ลว31กค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดอนกระทิง ม.4 บ้านบุกระถิน ม.5 บ้านศรีษะช้าง ม.10 และบ้านดอนพัฒนา ม.16 รวม 4 โครงการ ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2556-08-01 นม 52812/526 ลว31กค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างถมดิน ม.2 บ้านพุดซา ม.6 บ้านกล้วย และบ้านหนองยารักษ์เหนือ ม.17 รวม 3 โครงการ ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2556-08-01 นม 52812/526 ลว31กค56 เทศบาลตำบลพุดซา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อเมนประปา บ้านมะเดื่อ ม.1 บ้านพุดซา ม.3 และบ้านสระโพธิ์ ม.9 รวม 3 โครงการ ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 0-4421-5444 ต่อ 13 หรือ www.pudsa.go.th  
2556-08-01 นม 52022/1591 ลว30กค56 เทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมูลซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร) จำนวน 1 คัน ของ ทม.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 0-4431-3060 หรือ www.pakchongcity.go.th  
2556-08-01 คค 0710/ว 4801 ลว31กค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองจาน,สายแยก ทล.201 ทล.304 ทล.2223 ทล.2160 รวม 6 โครงการ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-08-01 นม 77802/ว459 ลว31กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้บริหาร จำนวน 1 อาคาร และปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 0-4420-1020  
2556-08-01 นม 52666/1566 ลว31กค56 เทศบาลตำบลหัวทะเล ประกาศประมูลจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)ในเขต ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 0-4492-5111-5 หรือ www.huathalae.go.th  
2556-08-01 นม 99502/743 ลว31กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับ ศพด.บ้านสองคร จำนวน 35 รายการ และ ศพด.บ้านกุดขมิ้น จำนวน 23 รายการ ของ อบต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 0-4424-9357  
2556-08-01 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม ประกาศยกเลิกซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้ อสม.ในพื้นที่ ของ สสอ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 0 - - -  
2556-08-01 กห 0482.1/2497 ลว30กค56 กองพลทหารราบที่ 3 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 60 รายการของกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 0-4425-5530 ต่อ 22342 และ 0-4424-2035 ต่อ 124  
2556-08-01 นม 0032.101.4/ว 19802 ลว 25กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกเช่าเครื่องมือผ่าตัด Ultrasonic Dissector/Aspirator จำนวน 1 ของ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-01 นม 0032.101.4/ว 20159 ลว29กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อกระบอกฉีดยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-01 นม 0032.001.8/ว 1193 ลว27มิย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 27 มิถุนายน -8 กรกฎาคม 2556 วันที่ 27 มิถุนายน -8 กรกฎาคม 2556 0-4430-5750 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-08-01 นม 0032.001.4/ว1192 ลว 27กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 27 มิถุนายน -8 กรกฎาคม 2556 วันที่ 27 มิถุนายน -8 กรกฎาคม 2556 0-4438-5000 ต่อ 602 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-08-01 นม 0032.123/ว 17550 ลว 26มิย56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 ว้นที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2556 ว้นที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-01 นม 0032.101.4/ว 19964 ลว 26กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.วาย.เจ.คลีน แอนด์ เนอร์ส และ หจก.บุรีรัมย์โอฬารพัฒนกิจ 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-01 นม 0032.101.4/ว 19822 ลว26กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-01 นม 0032.101.4/ว 19802 ลว 25กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกสอบราคาเช่าเครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-01 นม 0032.101.4/ว 19799 ลว25กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างติดตั้งกันสาดด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชทรัพย์ไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-08-01 นม 0032.101.4/ว 19797 ลว25กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อ Gauze Burn จำนวน 253,000 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-31 นม 0032.001.8/ว 1418 ลว 30กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Set Hysterectomy จำนวน 2 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 0-4430-5750 ต่อ 111 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-07-31 นม 0032.001.8/ว 1417 ลว 30กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก Colposcope พร้อม cryo surgical system จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 0-4430-5750 ต่อ 111 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-07-31 นม 0032.301/830 ลว 30กค56 โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาซืิ้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแปรผลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าฯ จำนวน 1เครื่อง ของ ร.พ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4439-9641-2 ต่อ 172  
2556-07-31 นม 92702/ว 255 ลว 30กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศเปลี่ยนแปลงวันยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ, ถนน คสล.,ซ่อมผิวจราจร,ก่อสร้างถนนลูกรัง รวม 7 โครงการ ของ อบต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 0-4421-5411  
2556-07-31 นม 52432/459 ลว30กค56 เทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ ทต.เมืองคง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 0-4445-9077 ต่อ 15 และ 08-1955-8929 หรือ www.muangkhong.go.th  
2556-07-31 นม 77002/ว 500 ลว30กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 3 ศูนย์ รวม 30 รายการ ของ อบต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4439-9989 หรือ www.tonglang.go.th  
2556-07-31 ทส 1413.5/1456 ลว 30กค56 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีม ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ จำนวน 50 ท่อน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 0-4424-2619 หรือ www.fio.co.th  
2556-07-31 นม 52092/ว654 ลว29กค56 เทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยฯ จำนวน 2 หลัง ของ ทต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 0-4432-3380 หรือ www.klongpaicity.go.th  
2556-07-31 นม 73502/555 ลว 24กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่นารี ม.9 ของ อบต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4497-4222 หรือ www.kampang.go.th  
2556-07-31 นม 83802/600 ลว 29กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมและอื่นๆ รวม 10 โครงการ ของ อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2556-07-31 นม 83802/600 ลว 29กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.Box Culvert ม.11 บ้านโนนทะยุงของ อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2556-07-31 นม 83802/600 ลว 29กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านหนองนกคุ้ม ม.8 บ้านหนองปื้ด และ ม.10 บ้านหนองแมว รวม 3 โครงการ ของ อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2556-07-31 นม 83802/600 ลว 29กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บ้านหนองสะแกครือ ม.3 บ้านโพธิ์ ม.4 บ้านโนนพะไล และ ม.5 บ้านโนนเต็ง รวม 4 โครงการ ของ อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2556-07-31 นม 83802/600 ลว 29กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 บ.โพธิ์ ม.8 บ.หนองปื้ด และ ม.15 บ.หนองขาม ของ อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2556-07-31 นม 83802/600 ลว 29กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 บ้านโพธิ์ ของ อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4475-6419 หรือ www.nongkham.go.th  
2556-07-31 นม 77102/1770 ลว29กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองกระทุ่ม ม.18 ของ อบต.ทัพรั้ง ได้แก่ หจก.พรประสิทธิ์รุ่งเรืองชัย 0 - - 0-4497-2445 หรือ www.tuprang.go.th  
2556-07-30 นม 52171.2/705 ลว29กค56 เทศบาลตำบลแชะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขยายผิวจราจร ศสล. ถ.ประสานสมุทร ของ ทต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 0-4444-4840-12 หรือ www.chaecity.go.th  
2556-07-30 นม 52492/ว 458 ลว29กค56 เทศบาลตำบลวังไทร ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 24 รายการ สำหรับ ศพด.วังไทร ของ ทต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4424-9536  
2556-07-30 นม 52542.1/1031 ลวง 29กค56 เทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนหลังตลาดสด ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 0-4444-7050 หรือ www.ss-muni.go.th  
2556-07-30 นม 52332/ว 428 ลว29กค56 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านกระเชาะราก และก่อสร้างระบบประปา ม.1 บ้านดอนใหญ่ ของ ทต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 0-4424-9359  
2556-07-30 นม 79002/801 ลว 29กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางสายบ้านป่าตอง-หลุบกุง ของ อบต.บัวใหญ่ โดยขอคืนเงินค่าแบบและหลักประกันซองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2556 0 - - 0-4429-2389 ต่อ 15  
2556-07-30 นม 52772/505 ลว29กค56 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.แสนเมืองไทรทอง ม.7 บ้านแสนเมืองของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2556-07-30 นม 52772/505 ลว29กค56 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมผิวจราจรถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัว ม.8 บ้านโพธิ์ ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2556-07-30 นม 52772/509 ลว29กค56 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.แสนเมืองไทรทอง ม.7 บ้านแสนเมืองของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2556-07-30 นม 52772/501 ลว29กค56 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้า คสล.พร้อมหลังคาคลุมสำหรับ ศพด.พนมวัน ม.6 ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 0-4420-6168 หรือ www.banphokorat.go.th  
2556-07-30 นม 52005/5883 ลว29กค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนขนาด5กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ของสำนักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4424-1500 หรือ www.koratcity.net  
2556-07-30 นม 0032.001.8/ว 1407 ลว29กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อกล่องใส่ screw ผ่าตัดขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4430-5750 ต่อ 111 หรือ www.nrhosp.go.th  
2556-07-30 นม 93302/ว413 ลว29กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพล ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับ ศพด.จำนวน 8 รายการ ของ อบต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4496-4722-3 หรือ www.plai.go.th  
2556-07-30 นม 52212/ว 773 ลว29กค56 เทศบาลตำบลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.จำนวน 45 รายการ ของ ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 0-4438-9403 ต่อ 110  
2556-07-30 นม 82502/828 ลว 26กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.ของ อบต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 - - 08-7257-7715  
2556-07-29 นม 52052/ว131 ลว 19กค56 เทศบาลตำบลกลางดง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถ.เทศบาล17ซ.3(ภุมมา) ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 0-4432-2239 หรือ www.klangdongcity.go.th  
2556-07-29 นม 92102/465 ลว26กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.3 ม.6 ซอย2,3 และ ม.8 รวม 4 โครงการ ของ อบต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 0-4438-1707 ต่อ 13  
2556-07-29 คค 0710/ว 4637 ลว 26กค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง สร.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 226-บ้านลำดวน(ตอน2)อ.ศีขรภูมิ,ลำดวน จ.สุรินทร์ 0 วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-07-29 คค 0710/ว 4637 ลว 26กค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง สร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บ้านโคกยาว(ตอน2) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 0 วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-07-29 คค 0710/ว 4637 ลว 26กค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง สร.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 24-อ.บัวเชด อ.สังขะ,บัวเชด จ.สุรินทร์ 0 วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-07-29 คค 0710/ว 4637 ลว 26กค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.2160-บ้านพลจลก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-07-29 นม 0020.1/31520 ลว26กค56 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง 0 วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 0-4424-4353 ต่อ 1  
2556-07-29 นม 0032.301/1021 ลว24กค56 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ ชนิด2เฟสพร้อมภาคติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 0-4433-0105-6 ต่อ 203  
2556-07-29 นม 0032.301/1021 ลว24กค56 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 5-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-20 สิงหาคม 2556 0-4433-0105-6 ต่อ 102  
2556-07-29 นม 0032.124/ว 3601 ลว 29กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรองอากาศฯชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องกรองอากาศระบบ Electrostatics ชนิดติดเพดานพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 29 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2556 0-4429-5614-5 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-29 นม 0032.101.4/ว 19852 ลว 26กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อโลหะแผ่นดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก รวม 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-29 นม 0032.101.4/ว 19823 ลว26กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยระบบดิจิตอลฯ (DMDDU) จำนวน 4,160 ครั้ง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-29 ศธ 0530.20/ว 1123 ลว 24กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อลิฟท์ขนส่งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-07-29 ศธ 0530.20/ว 1120 ลว 24กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์พื้่นฐานพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-07-29 ศธ 0530.20/ว 1132 ลว 19กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง รวม 2 รายการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-07-29 ศธ 0530.20/ว 1129 ลว 19กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์เครือข่าย IP Phone ขนาด 100 เลขหมายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-07-29 ศธ 0530.20/ว 1126 ลว 19กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเตียงคนไข้แบบมือหมุนปรับ 3 ระดับพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เตียง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-07-29 นม 52052/ว 131 ลว19กค56 เทศบาลตำบลกลางดง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง2ชั้น ถนนเทศบาล 13 ซอย2/4 ช่วง2 ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 0-4432-2239 หรือ www.klangdongcity.go.th  
2556-07-29 นม 52052/ว131 ลว 19กค56 เทศบาลตำบลกลางดง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล 22 ซอย1/1 ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 0-4432-2239 หรือ www.klangdongcity.go.th  
2556-07-29 นม 52052/ว 131 ลว19กค56 เทศบาลตำบลกลางดง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 17 ซอย2/1 และ ซอย3 รวม 2 โครงการ ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 0-4432-2239 หรือ www.klangdongcity.go.th  
2556-07-26 ศธ 0544/2361 ลว26กค56 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวม 300 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 0-4400-9009 ต่อ 1582,1584 หรือ www.nrru.ac.th  
2556-07-26 นม 82502/817 ลว 25กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 147 รายการ ของ อบต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 0-4445-7286 ต่อ 16 และ 08-1266-4272 หรือ www.sratakien.go.th  
2556-07-26 นม 52332/ว 421 ลว25กค56 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านกระเชาะราก ของ ทต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 0-4424-9359 ต่อ 15  
2556-07-26 นม 52332/ว 421 ลว25กค56 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญ ม.1 บ้านดอนใหญ่ ของ ทต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 0-4424-9359 ต่อ 15  
2556-07-26 นม 72102/ว 445 ลว25กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านเฉลิมพัฒนา ม.24 ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4476-0412 หรือ www.wangkata.go.th  
2556-07-26 นม 72102/ว 445 ลว25กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองนกเต็น-บ้านเทพนิมิต ม.16 ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4476-0412 หรือ www.wangkata.go.th  
2556-07-26 นม 72102/ว 445 ลว25กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยกบ้านนายจำเริญ-บ้านนายไพฑูรย์ ม.12 ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4476-0412 หรือ www.wangkata.go.th  
2556-07-26 นม 72102/ว 445 ลว25กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางจากวัดมอมะกอก-บ้านคลองป่าหมู ม.7 ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4476-0412 หรือ www.wangkata.go.th  
2556-07-26 นม 72102/ว 445 ลว25กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางบ้านป่าไผ่แดง-บ้านป่ากล้วย ม.1 ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4476-0412 หรือ www.wangkata.go.th  
2556-07-26 นม 82002/567 ลว 19กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก รวม 4 โครงการ ของ อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4438-4139 หรือ www.lamkhohong.go.th  
2556-07-26 นม 80702/ว 506 ลว24กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รวม 6 โครงการ ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 0 - - 0-4438-1918  
2556-07-26 นม 96102/ว 62 ลว25กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,ม.3 และขุดลอกคลองน้ำ ม.9 รวม 3 โครงการ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 0-4497-9404 หรือ www.nongtadyai.go.th  
2556-07-26 นม 0032.101.4/ว 19894 ลว 25กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อไข่ไก่ 300,000 ฟอง และไข่เค็ม 30,000ฟอง จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-26 นม 0032.101.4/ว 19851 ลว 25กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดฯ จำนวน 20เส้น ขดลวดอุดหลอดเลือด จำนวน 100เส้น และชุดเจาะและเปิดขยายหลอดเลือดจำนวน 100เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-26 นม 0732/ว 479 ลว24กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด ประกาศแก้ไขวันซื้อเอกสารในประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาล ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4438-9040 หรือ www.korathealth.com  
2556-07-26 ศธ 0530.20/ว 1138 ลว 24กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเสียงห้องตรวจโรค จำนวน 10 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-07-26 ศธ 0530.20/ว 1135 ลว 25กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อระบบเรียกพยาบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-07-26 นม 52052/ว130 ลว 18กค56 เทศบาลตำบลกลางดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมระบบระบายน้ำ ถ.เทศบาล19 ก่อสร้างถนน คสล.ถ.เทศบาล19,21 รวม 3 โครงการ ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 25566 0-4432-2239 หรือ www.klangdongcity.go.th  
2556-07-25 นม 52092/ว642 ลว24กค56 เทศบาลตำบลคลองไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรถนน คสล.จากสะพานลำตะคอง-หลัง สนง.ตำบลคลองไผ่ ของ ทต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566 0-4432-3380 หรือ www.klongpaicity.go.th  
2556-07-25 นม 94202/ว 403 ลว 24กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บ.โนนทอง ม.5 บ.นาราดพัฒนา และ ม.7 บ.โนนมันเทศ รวม 3 โครงการ ของ อบต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566 0-4476-1805 และ 08-2134-8415  
2556-07-25 นม 75202/ว 94 ลว 24กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายทางเข้าบ้านเฉลียงโคก ม.4 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566 0-4444-5972 ต่อ 3  
2556-07-25 นม 52072/ว 49 ลว24กค56 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดิน ซ.ข้างโรงน้ำแข็ง บ้านหนองคู ม.2 ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4439-7162 ต่อ 14 หรือ www.khamtalayso.go.th  
2556-07-25 บร 57402/ว 526 ลว 24กค56 เทศบาลตำบลเขาคอก ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,4,11,13,7 และ ซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 รวม 6 โครงการ ของ ทต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556 0-4466-6246 หรือ www.khaokok.go.th  
2556-07-25 นม 52002/5722 ลว 25กค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถ.สืบศิริ ซ.3 ถึง หนองแก้ช้าง ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 0-4423-4734 ต่อ 1417 หรือ www.koratcity.net  
2556-07-25 นม 0032.123/ว 19767 ลว 24กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-25 นม 0032.101.4/ว 19763 ลว 24กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อหลอดแก๊สเทคธิลีนอ๊ออกไซด์ EO GAS จำนวน 360 โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-25 นม 0032.101.4/ว 19779 ลว 24กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวน 1เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-25 นม 0020.1/30601 ลว19กค56 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556 0-4424-4353 ต่อ 1  
2556-07-25 นม 0020.1/30572 ลว 19กค56 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556 0-4424-4353 ต่อ 1  
2556-07-25 นม 0032.101.4/ว 19372 ลว 18กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-25 นม 0032.101.4/ว 18712 ลว 10กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องและแถบตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-25 นม 0032.101.4/ว 18709 ลว 10กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 360 แกลลอน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-25 นม 0032.101.4/ว 18594 ลว 10กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อใบมีด จำนวน 13,000 ใบ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-25 นม 0008/1330 ลว19กค56 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(อาหารแร่ธาตุ,สุกรเพศเมีย8ตัว,ไ่ก่พื้นเมืองเพศเมียจำนวน 492ตัว) จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556 0-4425-1822 หรือ www.dld.go.th/pvlo_nak  
2556-07-25 นม 0933/755 ลว 19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลให้ อสม.ในพื้นที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4446-1530 หรือ www.korathealth.com  
2556-07-24 นม 74502/ว 542 ลว 19กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ขนาด6ตัน6ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 0-4475-6186  
2556-07-24 นม 52012.2/1438 ลว19กค56 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.วัฒนากุล ถนน คสล.ซ.เชื่อมถนนศิวิไลซ์ ปรับปรุงผิิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.หนองขาม4 รวม 3 โครงการ ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2556-07-24 นม 52012.2/1436 ลว19กค56 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถ.โคกสูง6 และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถ.ตะคร้อ2 รวม 2 โครงการ ของ ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 0-4446-1184 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2556-07-24 นม 98602/349, 350 ลว 19กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 124 รายการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4475-6481 หรือ www.banrat.go.th  
2556-07-24 นม 52032/2046 ลว 19กค56 เทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนเดิมและก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนชั้นอนุบาล ของ โรงเรียนเทศบาล 3 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556 0-4437-9473 หรือ www.nonsung.go.th  
2556-07-24 คค 0710/ว 4490 ลว19กค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บร.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2061-อ.นาโพธิ์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-07-24 คค 0710/ว 4490 ลว19กค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บร.4060 แยกทางหลวงหมายเลข 2074-บ้านตูมใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-07-24 คค 0710/ว 4490 ลว19กค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บร.3061 อ.สตึก-บ้านโนนจำปา จ.บุรีรัมย์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-07-24 คค 0710/ว 4490 ลว19กค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บร.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2166-บ้านใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-07-24 คค 0710/ว 4490 ลว19กค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บร.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 224-บ้านจะบวก จ.บุรีรัมย์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-07-24 คค 0710/ว 4490 ลว19กค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บร.4017 หมายเลข 2223-บ้านคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-07-24 คค 0623.1.1/3/1364 ลว 17กค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายปราสาทเมืองแขก-วัดธรรมจักร อ.สูงเนิน ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-07-24 คค 0710/ว 4490 ลว19กค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสอยดาว-บ้านหนองตอ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-07-24 นม 87602/420 ลว19กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านหนองกอก ม.8 ของ อบต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556 0-4448-9293  
2556-07-24 ตธ 0018.413/6469 ลว 19กค56 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 0-4424-4297 หรือ www.nmpp.go.th  
2556-07-24 นม 0018.413/6465 ลว19กค56 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 0-4424-4297 หรือ www.nmpp.go.th  
2556-07-24 นม 52462/729 ลว 19กค56 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย จำนวน 3 หลัง ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4420-0617 ต่อ 13 หรือ www.rungkayai.go.th  
2556-07-24 นม 0027.301/ว 1055 ลว17กค56 โรงพยาบาลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานีอนามัยหนองตูม อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 0-4445-7211-4 ต่อ 200  
2556-07-24 ศธ 0530.20/ว 1097 ลว17กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 55 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 17-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 17-29 กรกฎาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-07-24 นม 52012.2/ว 75 ลว19กค56 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.หนองขาม 4 ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 0-4446-1639 ต่อ 29 หรือ www.buayaicity.go.th  
2556-07-24 นม 2332/185 ลว19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4433-9316  
2556-07-24 นม 1432/ว 317 ลว 19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4441-1954  
2556-07-24 นม 0532/503 ลว 1744 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4449-1143 หรือ http://203.114.105.149  
2556-07-24 นม 0132/ว 547 ลว 19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสี ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4424-2323 หรือ www.muangdho.com  
2556-07-24 นม 1732/378 ลว19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 0-4439-1176 หรือ www.korathealth.com  
2556-07-24 นม 1032/543 ลว 19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4437-9266 หรือ www.nonsunghealthcenter.com  
2556-07-24 นม 1832/ว 435 ลว 19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4439-7116  
2556-07-24 นม 0832/ว 363 ลว19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนไทย ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4438-1176 หรือ www.nthealth.orgfree.com  
2556-07-24 นม 2032/231 ลว19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสิงสาง ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4445-7317 หรือ www.korathealth.com  
2556-07-24 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 0-4431-1872 หรือ www.pc-health.org  
2556-07-24 นม 1132/409 ลว 19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4444-1355 หรือ www.pakthongchai.net  
2556-07-24 นม 1532/610 ลว19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4441-9563 หรือ www.korathealth.com  
2556-07-24 นม 0232/396 ลว 19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคง ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อำเภอคง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4445-9195 หรือ www.korathealth.com  
2556-07-24 นม 2232/382 ลว 19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4449-0096 หรือ www.korathealth.com  
2556-07-24 นม 2132/557 ลว19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4438-7110 หรือ www.korathealth.com  
2556-07-24 นม 2532/ว450 ลว24กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4422-8240 หรือ www.korathealth.com  
2556-07-24 นม 0432/262 ลว19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4439-9196 หรือ www.korathealth.com  
2556-07-24 นม 1332/ว322 ลว 19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4447-1673 หรือ www.korathealth.com  
2556-07-24 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4447-7388 หรือ www.chumphuangdistricthealth.com  
2556-07-24 นม 1932/497 ลว19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4438-5040 หรือ www.korathealth.com  
2556-07-24 นม 1632/ว566 ลว 19กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประทาย ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2556 0-4448-9266 หรือ www.korathealth.com  
2556-07-24 นม 0732/ว 467 ลว18กค56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 0-4438-9040 หรือ www.korathealth.com  
2556-07-24 นม 0032.101.4/ว 19058 ลว 18กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 18 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 18 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-24 นม 0032.101.4/ว 19030 ลว 17กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-24 นม 0032.101.4/ว 18797 ลว 15กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2556 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-24 นม 0032.101.4/ว 18793 ลว 12กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักฯ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 0 - - 0-4423-5249 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-24 นม 0032.101.4/ว 18592 ลว 10กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงฯ จำนวน 40 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มาเคท์ (ไทยแลนด์) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-24 นม 0032.101.4/ว 18589 ลว 10กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพร์ม เมดิคอล 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-24 นม 0032.101.4/ว 18596 ลว 10กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมฯ จำนวน 77 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) 0 - - 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-19 นม 92702/ว 243 ลว 19กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2,3,4 ก่อสร้างถนน คสล.ม5 ซ่อมถนนลาดยาง ม.8 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และก่อสร้างถนนลูกรัง รวม 7 โครงการ ของ อบต.พลกรัง 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 0-4421-5411  
2556-07-19 นม 0032.302/1704 ลว 18กค56 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและแบบติดผนัง จำนวน 3 รายการ รวม 13 เครื่อง ของ ร.พ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 18-29 กรกฎาคม 2556 0-4449-1161 ต่อ 137, 147 หรือ http://203.114.105.149  
2556-07-19 นม 80502/ว 445 ลว 18กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7,8,11,12,13 ถนนหินคลุก ม.9,14 และขุดลอกเหมืองส่งน้ำ ม.15 รวม 8 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 0-4475-6400  
2556-07-19 นม 52572/518 ลว18กค56 เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8 บ้านโนนกระถินศรีประทาน ม.17 บ้านทรัพย์ทวี รวม 2 โครงการ ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 0-4498-4061-2 ต่อ 11, 15 หรือ www.sungnoenabt.go.th  
2556-07-19 นม 95202/448 ลว 18กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ม.1, ม.8, ม.11 รวม 3 โครงการ ของ อบต.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2556 0-4448-5047  
2556-07-19 ทส 1114/933 ลว 18กค56 สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของสวนสัตว์นครราชสีมา 0 วันที่ 18 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 0-4493-4531 หรือ www.zoothailand.org  
2556-07-19 นม 74502/ว 531 ลว 18กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 0-4475-6186  
2556-07-19 นม 52032/2012 ลว17กค56 เทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบท่อระบายน้ำและระบบไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556 0-4437-9473 หรือ www.nonsung.go.th  
2556-07-19 นม 0032.301/2531 ลว18กค56 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ ร.พ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2556 0-4420-8208-10 ต่อ 133, 202  
2556-07-19 นม 0032.301/2522 ลว 18กค56 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาว์นชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด 0 วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2556 0-4420-8208-10 ต่อ 133, 202  
2556-07-19 นม 79802/419 ลว 17กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบิง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านเพชร และติดตั้งระบบถังกรองน้ำและปั้มฟีดคลอรีน ฟีดสารส้ม ม.3 บ้านสำโรงกระจาย ของ อบต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 17-29 กรกฎาคม 2556 0-4433-2197 หรือ www.tambonbing999.th.gs  
2556-07-19 นม 87302/592 ลว 17กค56 เทศบาลตำบลขุย ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านขุย ของ ทต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 0-4496-4202 หรือ www.kui.go.th  
2556-07-19 นม 0032.101.4/ว 19055 ลว 17กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โคราชอินเตอร์แอร์ มาร์เก็ตติ้ง 0 - - 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-19 นม 0032.101.4/ว 19052 ลว 17กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้ จำนวน 85 กล่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-19 นม 0032.101.4/ว 19051 ลว 17กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 350 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 17-30 กรกฎาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-19 นม 0032.101.4/ว 19049 ลว 17กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด จำนวน 30 เส้น และสายลวดนำสายสวนฯ จำนวน 40 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-19 กษ 0613(ศวต)/446 ลว 15กค56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน 0 วันที่ 3 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 0-4432-8578 หรือ www.dld.go.th/biotech4  
2556-07-18 นม 99502/685 ลว 17กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 0-4424-9357  
2556-07-18 นม 52006/5627 ลว 17กค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 411 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 18 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 18 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4423-5763 หรือ www.koratcity.net  
2556-07-18 นม 52002/5618 ลว 17กค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนข้างห้างเดอะมอลล์และถนนเลียบคลองส่งน้ำ ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-07-18 นม 0032.101.4/ว 19061 ลว 17กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-18 นม 0032.101.4/ว 19057 ลว 17กค56 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอื่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย Pulse Oximeter จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-18 นม 0032.101.4/ว 19059 ลว 17กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ Dinamap จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 0-4423-5254 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-18 นม 98802/627 ลว17กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของ ศพด.ในเขต ต.บุ่งขี้เหล็ก 2 ศูนย์ จำนวน 12 รายการ ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 0-4424-9083 ต่อ 14 หรือ www.boongkhilek.go.th  
2556-07-18 นม 0032.302/1691 ลว 17กค56 โรงพยาบาลโชคชัย ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ตัว และชุดทันตกรรมหัตถการ จำนวน 2 ชุด ของ ร.พ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 17-29 กรกฎาคม 2556 0-4449-1161 ต่อ 137, 147 หรือ http://203.114.105.149  
2556-07-18 นม 77102/1623 ลว 17กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ม.18 บ้านหนองกระทุ่ม จำนวน 22 ราย และประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการประมูล 0 - วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 0-4425-8871, 0-4425-1138 ต่อ 1802 และ 08-1238-0026  
2556-07-18 คค 0623.1.1/3/1364 ลว 17กค56 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0101 ดอนหวาย-โนนสูง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 0 วันที่ 17-25 กรกฎาคม 25566 วันที่ 2 สิงหาคม 2556 0-4424-5181 ต่อ 17  
2556-07-18 คค 0710/ว 4357 ลว 16กค56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง สร.3027,3036,4034,4026,4015,4001 รวม 6 โครงการ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 0 วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 0-4437-0732-7 ต่อ 102 หรือ www.drr.go.th  
2556-07-18 นม 72502/ว 581 ลว16กค55 องค์การบริการส่วนตำบลสูงเนิน ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.3,5,6,10 และก่อสร้างถนนหินคลุก ม.11 รวม 10 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 0-4498-4061-2 ต่อ 11, 15 หรือ www.sungnoenabt.go.th  
2556-07-18 นม 84004/ว 746 ลว16กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดตาลโหรน ม.2 ของ อบต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2556 0-4435-7936 ต่อ 15 หรือ www.nongjabok.go.th  
2556-07-18 นม 52022/1515 ลว 16กค56 เทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำสามแยกปากช่อง-ลำสมพุง ของ ทม.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-26 กรกฎาคม 25566 วันที่ 5 สิงหาคม 2556 0-4431-3060 หรือ www.pakchongcity.go.th  
2556-07-18 73802/806 ลว15กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.6 และ ม.14 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 และ ม.13 ของ อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556 0-4475-6454 หรือ www.kutbot.com  
2556-07-17 นม 52542.1/967 ลว12กค56 เทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนยูซบ และก่อสร้างถนน คสล.ถนนรุ่งพัฒนา รวม 2 โครงการ ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556 0-4444-7050 หรือ www.ss-muni.go.th  
2556-07-17 นม 52752/764 ลว15กค56 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม, ปรับปรุงถนนลาดยาง ม.4และม.5, ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8 รวม 4 โครงการ ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-25 กรกฎาคม 2556 วันที่ 15-25 กรกฎาคม 2556 0-4430-5345 ต่อ 14 หรือ www.kokkruad.com  
2556-07-17 พม 5108/ปม/8789 ลว 15กค56 การเคหะแห่งชาติ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างซ่อมระบบสาธารณูปโภคของบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา, โชคชัย,หนองบัวศาลา,บ้านเกาะ,พิมาย,สูงเนิน,ปากช่อง 0 - - 0-2351-6144 และ 0-2351-6038 หรือ www.nha.co.th  
2556-07-17 นม 73402/498 ลว 16กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 45 รายการ ของ อบต.กฤษณา อ.สีิคิ้ว จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 0-4424-9939 หรือ www.kissana.go.th  
2556-07-17 นม 0025/1580 ลว 12กค56 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานพยาบาล ของเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2556 0-4446-2347 หรือ www.correct.go.th  
2556-07-17 นม 82402/433 ลว16กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556 08-6466-2233 หรือ www.srilakor.go.th  
2556-07-17 นม 0032.123/ว 19165 ลว 16กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-26 กรกฎาคม 25566 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 0-4425-2012 และ 0-4423-5078 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-17 นม 0032.101.4/ว 19072 ลว16กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 131 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 16-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 0-4423-5146 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-17 นม 0032.101.4/ว 18996 ลว15กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลขายทอดตลาด จำนวน 27 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ นายนิพนธ์ อนันต์กิตติกุล 0 - - 0-4423-5144 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-17 นม 0032.101.4/ว 18994 ลว15กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องสวนหัวใจสองระนาบ ยี่ห้อ Toshiba จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 0-4423-5144 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-17 นม 0032.101.4/ว 18620 ลว11กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Anti-Human Globulin Anti-lgG, และอื่นๆ จำนวน 55,200 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-17 นม 0032.101.4/ว.18618 ลว11กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดให้อาหารเหลวสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-17 นม 0032.101.4/ว.18617 ลว11พค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 700 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-17 นม 0032.101.4/ว.18616 ลว11กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อจานเพาะเชื้อพลาสติกชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 240,000 จาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-17 นม 0027.101.4/ว 18614 ลว 11กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา 0 วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556 0-4423-5145 หรือ www.mnrh.go.th  
2556-07-17 นม 89202/ว 359 ลว 16กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.10 บ้านโคกสะอาด ของ อบต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 0-4497-5021 หรือ www.abtdanchang.go.th  
2556-07-17 ศธ 0530.20/ว 1218 ลว12กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะวางอุปกรณ์สื่อการสอนพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ตัว ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-07-17 ศธ 0530.20/ว 1215 ลว12กค56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือดพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2556 0-4372-2072 และ 0-4375-4333 ต่อ 6328 หรือ www.med.msu.ac.th  
2556-07-17 นม 0032.301/2494 ลว 16กค56 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556 0-4420-8208-10 ต่อ 133, 202 หรือ www.dkthos.com  
2556-07-17 นม 0032.301/2485 ลว16กค56 โรงพยาบาลด่านขุนทด ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556 0-4420-8208-10 ต่อ 133, 202 หรือ www.dkthos.com  
2556-07-16 นม 0009/ว 450 ลว 16กค56 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือน ของ สนง.เกษตร จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 0-4424-4799 หรือ www.doae.go.th  
2556-07-16 นม 52002/5552 ลว16กค56 เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานลอยหน้า ร.ร.มารีย์วิทยา ของเทศบาลนครนครราชสีมา 0 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 0-4423-4738 หรือ www.koratcity.net  
2556-07-16 นม 0032.001.8/1317 ลว15กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลจ้างทำความสะอาดของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.ธนาทิพย์ธุรกิจอินเตอร์ กรุ๊ป 0 - - 0-4439-5000  
2556-07-16 นม 0027.001.8/ว 1315 ลว 15กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยกเลิกซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0 - - 0-4439-5000 ต่อ 602  
2556-07-16 ศธ 0544/2232 ลว 16กค56 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 0-4400-9009 ต่อ 1582,1584 หรือ www.nrru.ac.th  
2556-07-16 นม 0032.001.4/215 ลว15กค56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 3 ชั้น ที่ ร.พ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 0-4446-5010-4 ต่อ 159, 302 หรือ www.korathealth.com  
2556-07-16 นม 73802/807 ลว15กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.6 และ ม.14 จำนวน 2 โครงการ และปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 และ ม.13 จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2556 0-4475-6454 หรือ www.kutbot.com  
2556-07-16 นม 52026/1508 ลว 15กค56 เทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศสอบราคาซื้อทีวีสี 29 นิ้วและเครื่องเล่นDVD+ที่แขวนทีวี จำนวน 20 ชุด พร้อมติดตั้งสำหรับโรงเรียนเทศบาล1 ของ ทม.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2556 0-4427-9649  
2556-07-16 นม 0032.301/ว 1077 ลว 15กค56 โรงพยาบาลห้วยแถลง ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556 0-4439-1177 และ 0-4430-1067-9 ต่อ 112, 113  
2556-07-16 นม 65802/ว 686 ลว 15กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.10 บ้านโนนสีสุก ของ อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 15 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 0-4497-6201 หรือ www.semayai.go.th และ 08-9583-9139  
2556-07-16 นม 82402/426 ลว 12กค56 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประกาศยกเลิกประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0 - - 08-6466-2233 หรือ www.srilakor.go.th  
2556-07-16 นม 52192/ว 57 ลว12กค56 เทศบาลตำบลดอนหวาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 10 โครงการ ของ ทต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2556 0-4433-2190 ต่อ 22 หรือ www.donwaicity.go.th  
2556-07-16 นม 52442/890 ลว 12กค56 เทศบาลเมืองเมืองปัก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 6 คัน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 ของ ทม.เมืองปัก จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2556 0-4428-4647-8 ต่อ 19 หรือ www.nmt.or.th/korat/mueangpak  
2556-07-16 นม 0032.301/958 ลว 11กค56 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ยาว 85 เมตร ของ รพ.สต.ซับตะคร้อ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 0 วันที่ 16-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 16-30 กรกฎาคม 2556 0-4433-0105-6 ต่อ 203